[BJT Page 028] [\x 28/]

Pàràjikakaõóo
(Tatirame cattàro pàràjikà dhammà uddesaü àgacchanti * )

Pañhamapàràjikaü

1. Tena kho pana samayena vesàliyà avidåre kalandagàmo nàma hoti. Tattha sudinno nàma kalandaputto seññhiputto hoti. Atha kho sudinno kalandaputto sambahulehi sahàyakehi saddhiü vesàliü agamàsi kenacideva [PTS Page 012] [\q 12/] karaõiyena. Tena kho pana samayena bhagavà mahatiyà parisàya parivuto dhammaü desento nisinno hoti.

2. Addasà kho sudinno kalandaputto bhagavantaü mahatiyà parisàya parivutaü dhammaü desentaü nisinnaü. Disvànassa etadahosi "yannånàhampi dhammaü suõeyya" nti. Atha kho sudinno kalandaputto yena sà parisà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnassa kho sudinnassa kalandaputtassa etadahosi" yathà yathà kho ahaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Yannånàhaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajeyya" nti.

3. Atha kho sà parisà bhagavatà dhammiyà kathàya sandassità samàdapità samuttejità sampahaüsità uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

4. Atha kho sudinno kalandaputto aciravuññhitàya parisàya yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho sudinno kalandaputto bhagavantaü etadavoca: "yathà yathà kho ahaü bhante bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Icchàmahaü bhante kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajituü. Pabbàjetu maü bhagavà" ti.

"Anu中àto'si pana tvaü sudinna màtàpitåhi agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà?" Ti.

"Na kho ahaü bhante anu中àto màtàpitåhi agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti.

"Na kho sudinna tathàgatà ananu中àtaü màtàpitåhi puttaü pabbàjentã" ti.

"So'haü bhante tathà karissàmi, yathà maü màtàpitaro anujànissanti, agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti.

-------------------------

Pàñho'yaü potthakesu na dissate.

[BJT Page 030] [\x 30/]

5. Atha kho sudinno kalandaputto vesàliyaü taü karaõãyaü tãretvà yena kalandagàmo, yena màtàpitaro, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà màtàpitaro etadavoca: "amma, tàta, yathà yathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Icchàmahaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà [PTS Page 013] [\q 13/] anagàriyaü pabbajituü. Anujànàtha maü agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti. Evaü vutte sudinnassa kalandaputtassa màtàpitaro sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: "tvaü kho' si tàta sudinna, amhàkaü ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño-1. Na tvaü tàta sudinna, ki勺i dukkhassa jànàsi. Maraõena'pi mayaü te akàmakà vinà bhavissàma. Kiü pana mayaü taü jãvantaü anujànissàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti.

6. Dutiyampi kho sudinno kalandaputto màtàpitaro etadavoca: "amma, tàta, yathà yathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Icchàmahaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajituü. Anujànàtha maü agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti. Dutiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa màtàpitaro sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: "tvaü kho' si tàta sudinna, amhàkaü ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño-1. Na tvaü tàta sudinna, ki勺i dukkhassa jànàsi. Maraõena'pi mayaü te akàmakà vinà bhavissàma. Kiü pana mayaü taü jãvantaü anujànissàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà?" Ti.

Tatiyampi kho sudinno kalandaputto màtàpitaro etadavoca: "amma, tàta, yathà yathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Icchàmahaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajituü. Anujànàtha maü agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti. Tatiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa màtàpitaro sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: "tvaü kho' si tàta sudinna, amhàkaü ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño na tvaü tàta sudinna, ki勺i dukkhassa jànàsi. Maraõena'pi mayaü te akàmakà vinà bhavissàma. Kiü pana mayaü taü jãvantaü anujànissàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà?" Ti.

7. Atha kho sudinno kalandaputto "na maü màtàpitaro anujànanti agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti. Tattheva anantarahitàya-2. Bhumiyà nipajji "idheva me maraõaü bhavissati pabbajjà và" ti. Atha kho sudinno kalandaputto ekampi bhattaü na bhu大i. Dve'pi bhattàni na bhu大i. Tãõi'pi bhattàni na bhu大i. Cattàri'pi bhattàni na bhu大i. Pa勺a'pi bhattàni na bhu大i. Cha'pi bhattàni na bhu大i. Satta'pi bhattàni na bhu大i.

------------------------

1. Paribhato, katthaci. 2. Anattharitàya:

[BJT Page 032] [\x 32/]

8. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa màtàpitaro sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: "tvaü kho'si tàta sudinna, ki勺i dukkhassa jànàsi, maraõena'pi mayaü te akàmakà vinà bhavissàma. Kaü pana mayaü taü jãvantaü anujànissàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya. Uññhehi tàta sudinna, bhu大a ca piva ca paricàrehi ca. Bhu大anto pivanto paricàrento kàme paribhu大anto pu中àni karonto abhiramassu. Na taü mayaü anujànàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti.

Evaü vutte sudinno kalandaputto tuõhã ahosi dutiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa màtàpitaro sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: "tvaü kho'si tàta sudinna, amhàkaü ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño, na tvaü tàta sudinna, ki勺i dukkhassa jànàsi, maraõena'pi mayaü te akàmakà vinà bhavissàma. Kaü pana mayaü taü jãvantaü anujànissàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya. Uññhehi tàta sudinna, bhu大a ca piva ca paricàrehi ca. Bhu大anto pivanto paricàrento kàme paribhu大anto pu中àni karonto abhiramassu. Na taü mayaü anujànàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti. Dutiyampi kho sudinno kalandaputto tuõhã ahosi.

Tatiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa màtàpitaro sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: "tvaü kho'si tàta sudinna, amhàkaü ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño, na tvaü tàta sudinna, ki勺i dukkhassa jànàsi, maraõena'pi mayaü te akàmakà vinà bhavissàma. Kaü pana mayaü taü jãvantaü anujànissàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya. Uññhehi tàta sudinna, bhu大a ca piva ca paricàrehi ca. Bhu大anto pivanto paricàrento kàme paribhu大anto pu中àni karonto abhiramassu. Na taü mayaü anujànàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti. Tatiyampi kho sudinno kalandaputto tuõhã ahosi.

9. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahàyakà yena sudinno kalandaputto tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: "tvaü kho'si samma sudinna màtàpitunnaü [PTS Page 014] [\q 14/] ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño. Na tvaü samma sudinna, ki勺i dukkhassa jànàsi. Maraõena'pi te màtàpitaro akàmakà vinà bhavissanti. Kiü pana taü jãvantaü anujànissanti agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya. Uññhehi samma sudinna, bhu大a ca piva ca paricàrehi ca. Bhu大anto pivanto paricàrento kàme paribhu大anto pu中àni karonto abhiramassu. Na taü màtàpitaro anujànissanti agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà"ti. Evaü vutte sudinno kalandaputto tuõhã ahosi.

Dutiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa sahàyakà sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: "tvaü kho'si samma sudinna màtàpitunnaü ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño. Na tvaü samma sudinna, ki勺i dukkhassa jànàsi. Maraõena'pi te màtàpitaro akàmakà vinà bhavissanti. Kiü pana taü jãvantaü anujànissanti agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya. Uññhehi samma sudinna, bhu大a ca piva ca paricàrehi ca. Bhu大anto pivanto paricàrento kàme paribhu大anto pu中àni karonto abhiramassu. Na taü màtàpitaro anujànissanti agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà"ti. Dutiyampi kho sudinno kalandaputto tuõhã ahosi.

Tatiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa sahàyakà sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: "tvaü kho'si samma sudinna màtàpitunnaü ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño. Na tvaü samma sudinna, ki勺i dukkhassa jànàsi. Maraõena'pi te màtàpitaro akàmakà vinà bhavissanti. Kiü pana taü jãvantaü anujànissanti agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya. Uññhehi samma sudinna, bhu大a ca piva ca paricàrehi ca. Bhu大anto pivanto paricàrento kàme paribhu大anto pu中àni karonto abhiramassu. Na taü màtàpitaro anujànissanti agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà"ti. Tatiyampi kho sudinno kalandaputto tuõhã ahosi.

[BJT Page 034] [\x 34/]

10. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahàyakà yena sudinnassa kalandaputtassa màtàpitaro tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà sudinnassa kalandaputtassa màtàpitaro etadavocuü: "amma, tàta, 1. Eso sudinno anantarahitàya bhumiyà nipanno 'idheva me maraõaü bhavissati pabbajjà và' ti. Sace tumhe sudinnaü nànujànissatha agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya, tattheva maraõaü àgamissati. Sace pana tumhe sudinnaü anujànissatha agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya, pabbajitampi naü dakkhissatha. Sace sudinno nàbhiramissati agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya, kà tassa a中à gati bhavissati? Idheva paccàgamissati. Anujànàtha sudinnaü agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti. "Anujànàma, tàtà, sudinnaü agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahàyakà yena sudinno kalandaputto tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: "uññhehi samma sudinna, anu中àto' si màtàpitåhi agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà"ti.

11. Atha kho sudinno kalandaputto "anu中àto'mhi kira màtàpitåhi agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà" ti. Haññho udaggo pàõinà gattàni paripu勺hanto uññhàsi. Atha kho sudinno kalandaputto katipàhaü balaü gàhetvà yena bhagavà, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho sudinno kalandaputto bhagavantaü etadavoca: "anu中àto'mhi-2. Ahaü bhante màtàpitåhi agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya. Pabbàjetu maü bhagavà" [PTS Page 015] [\q 15/] ti. Alattha kho sudinno kalandaputto bhagavato santike pabbajjaü. Alattha upasampadaü aciråpasampanno ca panàyasmà sudinno evaråpe dhutaguõe samàdàya vattati: àra中iko hoti, piõóapàtiko, paüsukuliko, sapadànacàriko. A中ataraü vajjigàmaü upanissàya viharati.

12. Tena kho pana samayena vajjã dubbhikkhà hoti dvihãtikà setaññhikà salàkàvuttà. Na sukarà u大ena paggahena yàpetuü. Atha kho àyasmato sudinnassa etadahosi: "etarahi kho vajjã dubbhikkhà dvihãtikà setaññhikà salàkàvuttà. Na sukarà u勺hena paggahena yàpetuü. Bahu kho pana me vesàliyaü àtã aóóhà mahaddhanà mahàbhogà pahåtajàtaråparajatà pahåtavittupakaraõà pahåtadhanadha中à. Yannånàhaü àti upanissàya vihareyyaü. àtã3. Maü nissàya dànàni dassanti. Pu中àti karissanti bhikkhå ca làbhaü lacchanti. Aha勺a piõóakena na kilamissàmã" ti.

-------------------------

1. Ammatàtà, machasaü, 2. Anu中àto, machasaü; 3. àtakàpi, syà.

[BJT Page 036] [\x 36/]

13. Atha kho àyasmà sudinno senàsanaü saüsàmetvà pattacãvaramàdàya yena vesàli, tena pakkàmi. Anupubbena yena vesàli tadavasari. Tatra sudaü àyasmà sudinno vesàliyaü viharati mahàvane-1. Assosuü kho àyasmato sudinnassa àtakà "sudinno kira kalandaputto vesàliü anuppatto" ti. Te àyasmato sudinnassa saññhimatte thàlipàke bhattàbhihàraü abhihariüsu. Atha kho àyasmà sudinno te saññhimatte thàlipàke bhikkhånaü vissajjetvà pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya kalandagàmaü piõóàya pàvisi. Kalandagàme sapadànaü piõóàya caramàno yena sakapitunivesanaü, tenupasaïkami.

14. Tena kho pana samayena àyasmato sudinnassa àtidàsã àbhidosikaü kummàsaü chaóóetukàmà hoti. Atha kho àyasmà sudinno taü àtidàsiü etadavoca: "sace taü bhagini chaóóanãyadhammaü, idha me patte àkirà" ti. Atha kho àyasmato sudinnassa àtidàsã taü àbhidosikaü kummàsaü àyasmato sudinnassa patte àkirantã hatthàna勺a pàdàna勺a sarassa ca nimittaü aggahesi. Atha kho àyasmato sudinnassa àtidàsã yenàyasmato sudinnassa màtà, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmato sudinnassa màtaraü etadavoca: "yagghayye jàneyyàsi, ayyaputto sudinno anuppatto" ti. "Sace je saccaü bhaõasi, adàsiü taü karomi" ti.

15. Tena kho pana samayena àyasmà sudinno taü àbhidosikaü kummàsaü a中ataraü kuóóamålaü nissàya paribhu大ati. Pità'pi kho [PTS Page 016] [\q 16/] àyasmato sudinnassa kammantà àgacchanto addasa àyasmantaü sudinnaü taü àbhidosikaü kummàsaü a中ataraü kuóóamålaü nissàya paribhu大antaü. Disvàna yenàyasmà sudinno, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü sudinnaü etadavoca: "atthi nàma, tàta sudinna, àbhidosikaü kummàsaü paribhu大issasi? Nanu nàma tàta sudinna, sakaü gehaü gantabba?"Nti. "Agamimha -2. Kho te gahapati gehaü. Tatàyaü àbhidosiko kummàso" ti. Atha kho àyasmato sudinnassa pità àyasmato sudinnassa bàhàyaü gahetvà àyasmantaü sudinnaü etadavoca: "ehi tàta sudinna, gharaü gamissàmà" ti. Atha kho àyasmà sudinno yena sakapitunivesanaü, tenupasaïkami, upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi. Atha kho àyasmato sudinnassa pità àyasmantaü sudinnaü etadavoca: "bhu大a tàta sudinnà" ti. "Alaü gahapati, kataü me ajja bhattakicca" nti. "Adhivàsehi tàta sudinna svàtanàya bhatta" nti. Adhivàsesi kho àyasmà sudinno tuõhãbhàvena. Atha kho àyasmà sudinno uññhàyàsanà pakkàmi.

--------------------------

1. Mahàvane kuñàgàrasàlàyaü, machasaü; 2. Agamamhà itipi

[BJT Page 038] [\x 38/]

16. Atha kho àyasmato sudinnassa màtà tassà rattiyà accayena haritena gomayena pañhaviü opu勺hàpetvà-1. Dve pu大e kàràpesi: ekaü hira中assa, ekaü suvaõõassa. Tàva mahantà pu大à ahesuü-orato ñhito puriso pàrato ñhitaü purisaü na passati, pàrato ñhito puriso orato ñhitaü purisaü na passati. Te pu大e kila大ehi pañicchàdàpetvà majjhe àsanaü pa中àpetvà tirokaraõãyaü parikkhipitvà àyasmato sudinnassa puràõadutiyikaü àmantesi: "tena hi tvaü vadhu, yena alaïkàrena alaïkatà puttassa me sudinnassa piyà ahosi manàpà, tena alaïkàrena alaïkarà" ti. 'Evaü ayye' ti kho àyasmato sudinnassa puràõadutiyikà àyasmato sudinnassa màtuyà paccassosi.

17. Atha kho àyasmà sudinno pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacivaramàdàya yena sakapitunivesanaü, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi. Atha kho àyasmato sudinnassa pità yenàyasmà sudinno, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà te pu大e vivaràpetvà àyasmantaü sudinnaü etadavoca: "idaü te tàta sudinna, màtumattikà itthikàya itthidhanaü. A中aü pettikaü. A中aü pitàmahaü labbhà tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhogà ca bhu大ituü pu中àni ca kàtuü. Ehi tvaü tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge ca bhu大assu. Pu中àni ca [PTS Page 017] [\q 17/] karohã" ti. "Tàta, na ussàhàmi. Na visahàmi. Abhirato ahaü brahmacariyaü caràmã" ti.

Dutiyampi kho àyasmato sudinnassa pità àyasmantaü sudinnaü etadavoca: "idaü te tàta sudinna, màtumattikà itthikàya itthidhanaü. A中aü pettikaü. A中aü pitàmahaü. Labbhà tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhogà ca bhu大ituü pu中àni ca kàtuü. Ehi tvaü tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge ca bhu大assu. Pu中àni ca karohã" ti. "Tàta, na ussàhàmi. Na visahàmi. Abhirato ahaü brahmacariyaü caràmã" ti.

Tatiyampi kho àyasmato sudinnassa pità àyasmantaü sudinnaü etadavoca: "idaü te tàta sudinna, màtumattikà itthikàya itthidhanaü. A中aü pettikaü. A中aü pitàmahaü. Labbhà tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhogà ca bhu大ituü pu中àni ca kàtuü. Ehi tvaü tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge ca bhu大assu. Pu中àni ca karohã" ti. "Vadeyyàma kho taü gahapati, sace tvaü nàtikaóóheyyàsã" ti. "Vadehi tàta sudinnà" ti. "Tena hi tvaü gahapati, mahante mahante sàõipasibbake kàràpetvà hira中asuvaõõassa påràpetvà sakañehi nibbàhàpetvà majjhe gaïgàya sote osàdehi2. Taü kissa hetu? Yaü hi te gahapati bhavissati tato nidànaü bhayaü và chambhitattaü và lomahaüso và àrakkho và, so te na bhavissatã" ti. Evaü vutte àyasmato sudinnassa pità anattamano ahosi: "kataü hi nàma putto sudinno evaü vakkhatã" ti.

18. Atha kho àyasmato sudinnassa pità àyasmato sudinnassa puràõadutiyikaü àmantesi: "tena hi vadhu, tvampi yàca, appeva nàma putto sudinno tuyhampi vacanaü kareyyà" ti. Atha kho àyasmato sudinnassa puràõadutiyikà àyasmato sudinnassa pàdesu gahetvà àyasmantaü sudinnaü etadavoca: "kãdisà nàma tà ayyaputta accharàyo, yàsaü tvaü hetu brahmacariyaü carasã?" Ti. "Na kho ahaü bhagini, accharànaü hetu brahmacariyaü caràmã" ti.

-------------------------

1. Opu大àpetvà, machasaü syà. 2. Opàtehi, machasaü

 [BJT Page 040] [\x 40/]

19. Atha kho àyasmato sudinnassa puràõadutiyikà "ajjatagge maü ayyaputto sudinno bhaginãvàdena samudàcaratã" ti. Tattheva mucchità papatà. Atha kho àyasmà sudinno pitaraü etadavoca: "sace gahapati, bhojanaü dàtabbaü, detha. Mà no viheñhayitthà" ti. "Bhu大a tàta sudinnà" ti. Atha kho àyasmato sudinnassa màtà ca pità ca àyasmantaü sudinnaü paõitena khàdanãyena bhojanãyena sahatthà santappesuü sampavàresuü. Atha kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmantaü sudinnaü bhuttàviü onãtapattapàõiü etadavoca: "idaü tàta sudinna, kulaü aóóhaü mahaddhanaü mahàbhogaü pahåtajàtaråparajataü pahåtavittåpakaraõaü pahåtadhanadha中aü. Labbhà tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhogà ca bhu大ituü pu中àni ca kàtuü. Ehi tvaü tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge ca bhu大assu. Pu中àni ca karohã" ti. "Amma, na ussahàmi. Na [PTS Page 018] [\q 18/] visahàmi. Abhirato ahaü brahmacariyaü caràmi" ti.

Dutiyampi kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmantaü sudinnaü etadavoca: "idaü tàta sudinna, kulaü aóóhaü mahaddhanaü mahàbhogaü pahåtajàtaråparajataü pahåtavittåpakaraõaü pahåtadhanadha中aü. Labbhà tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhogà ca bhu大ituü. Pu中àni ca kàtuü. Ehi tvaü tàta

Sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge ca bhu大assu. Pu中àni ca karohã"ti. "Amma, na ussahàmi. Na visahàmi. Abhirato ahaü brahmacariyaü caràmã"ti. Tatiyampi kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmantaü sudinnaü etadavoca: "idaü tàta sudinna, kulaü aóóhaü mahaddhanaü mahàbhogaü pahåtajàtaråparajataü pahåtavittåpakaraõaü pahåtadhanadha中aü.

Tena hi tàta sudinna, bãjakampi dehi, mà no aputtakaü sàpateyyaü licchavayo-1. Atiharàpesu"nti. "Etaü kho me amma, sakkà kàtu"nti. "Kahaü pana tàta sudinna, etarahi viharasã" ti? "Mahàvane ammà" ti. Atha kho àyasmà sudinno uññhàyàsanà pakkàmi.

20. Atha kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmato sudinnassa puràõadutiyikaü àmantesi: "tena hi vadhu, yadà utunã hosi, pupphaü te uppannaü hoti, atha me àroceyyàsã" ti. "Evaü ayye" ti. Kho àyasmato sudinnassa puràõadutiyikà àyasmato sudinnassa màtuyà paccassosi. Atha kho àyasmato sudinnassa puràõadutiyikà na cirasseva utunã ahosi. Pupphaüsà uppajjã. Atha kho àyasmato sudinnassa puràõadutiyikà àyasmato sudinnassa màtaraü etadavoca: "utunã'mhi ayye, pupphaü me uppanna"nti. "Tena hi vadhu, yena alaïkàrena alaïkatà puttassa sudinnassa piyà ahosi manàpà, tena alaïkàrena alaïkarà"ti. "Evaü ayye" ti. Kho àyasmato sudinnassa puràõa dåtiyikà àyasmato sudinnassa màtaraü paccassosi. Atha kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmato sudinnassa puràõadutiyikaü àdàya yena mahàvanaü, yenàyasmà sudinno, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü sudinnaü etadavoca: "idaü tàta sudinna, kulaü aóóhaü mahaddhanaü mahàbhogaü pahåtajàtaråparajataü pahåtavittåpakaraõaü pahåtadhanadha中aü. Labbhà tàta sudinna hãnàyàvattitvà bhogà ca bhu大ituü. Pu中àni ca kàtuü. Ehi tvaü tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge ca bhu大assu. Pu中àni ca karohã" ti. "Amma, na ussahàmi. Na visahàmi abhirato ahaü brahmacariyaü caràmã" ti.

Dutiyampi kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmantaü sudinnaü etadavoca: "idaü tàta sudinna, kulaü aóóhaü mahaddhanaü mahàbhogaü pahåtajàtaråparajataü pahåtavittåpakaraõaü pahåtadhanadha中aü. Labbhà tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhogà ca bhu大ituü pu中àni ca kàtuü. Ehi tvaü tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge ca bhu大assu pu中àni ca karohã"ti . " Amma na ussahàmi na visahàmi. Abhirato ahaü brahmacariyaü caràmã"ti. Tatiyampi kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmantaü sudinnaü etadavoca: "idaü tàta sudinna, kulaü aóóhaü mahaddhanaü mahàbhogaü pahåtajàtaråparajataü pahåtavittåpakaraõaü pahåtadhanadha中aü. Tena hi tàta sudinna, bãjakampi dehi, mà no aputtakaü sàpateyyaü licchavayo atiharàpesu" nti.

-------------------------

1. Licchaviyo, katthaci.

[BJT Page 042] [\x 42/]

21. 'Etaü kho me amma, sakkà kàtu" nti puràõadutiyikaü1. Bàhàyaü gahetvà mahàvanaü ajjhogàhetvà appa中atte sikkhàpade anàdãnavadasso puràõadutiyikàya tikkhattuü methunaü dhammaü abhivi中àpesi. Sà tena gabbhaü gaõhi.

Bhummà devà saddamanussàvesuü: "nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo sudinnena kalandaputtena abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito" ti. Bhummànaü devànaü saddaü sutvà càtummahàràjikà devà saddamanussàvesuü:

"Nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito" ti.

Càtummahàràjàkà devànaü saddaü sutvà tàvatiüsà devàsaddamanussàvesuü: "nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito" ti.

Tàvatiüsànaü devànaü saddaü sutvà yàmà devà saddamanussàvesuü: "nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito" ti.

Yàmànaü devànaü saddaü sutvà tusità devà saddamanussàvesuü: "nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito" ti.

Tusitànaü devànaü saddaü sutvà nimmànaratino devà saddamanussàvesuü: "nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito" ti.

Nimmànaratãnaü devànaü saddaü sutvà [PTS Page 019] [\q 19/] paranimmitavasavattino devà saddamanussàvesuü: "nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito" ti. Paranimmitavasavattãnaü devànaü saddaü sutvà brahmakàyikà devà saddamanussàvesuü: "nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito" ti. Itiha tena khaõena tena muhuttena yàva brahmalokà saddo abbhugga勺hi.

22. Atha kho àyasmato sudinnassa puràõadutiyikà tassa gabbhassa paripàkamanvàya puttaü vijàyi. Atha kho àyasmato sudinnassa sahàyakà tassa dàrakassa bãjako'ti nàmaü akaüsu. âyasmato sudinnassa puràõadutiyikàya bãjakamàtà'ti nàmaü akaüsu. âyasmato sudinnassa bãjakapità'ti nàmaü akaüsu. Te aparena samayena ubho agàrasmà anagàriyaü pabbajitvà arahattaü sacchàkaüsu.

23. Atha kho àyasmato sudinnassa ahudeva kukkuccaü, ahu vippañisàro "alàbhà vata me. Na vata me làbhà. Dulladdhaü vata me. Na vata me suladdhaü: yo'haü evaü svàkkhàte dhamma vinaye pabbajitvà nàsakkhiü yàvajãvaü paripuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü caritu"nti. So teneva kukkuccena tena vippañisàrena kiso ahosi låkho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto. Antomano lãnamano dukkhã dummano vippañisàrã pajjhàyi.

24. Atha kho àyasmato sudinnassa sahàyakà bhikkhå àyasmantaü sudinnaü etadavocuü: "pubbe kho tvaü àvuso sudinna, vaõõavà ahosi pãnindriyo-2. Pasannamukhavaõõo vippasannachavivaõõo. So'dàni tvaü etarahi kiso låkho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto, antomano lãnamano dukkhã dummano vippañisàri pajjhàyasi. Kacci no tvaü àvuso sudinna, anabhirato brahmacariyaü carasi"? "Na kho ahaü àvuso anabhirato brahmacariyaü caràmi. Atthi me pàpaü kammaü kataü. Puràõadutiyikàya methuno dhammo patisevito. Tassa mayhaü àvuso, ahudeva kukkuccaü, ahu vippañisàro: alàbhà vata me. Na vata me làbhà. Dulladdhaü vata me. Na vata me suladdhaü: yo 'haü evaü svàkkhàte dhammavinaye pabbajitvà nàsakkhiü yàvajãvaü paripuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü caritu"nti.

-------------------------

1. Puràõadutiyikàyà - machasaü 2. Pãõindriüyà - machasaü

[BJT Page 044] [\x 44/]

25. "Alaü hi te àvuso sudinna kukkuccàya, alaü vippañisàràya, yaü tvaü evaü svàkkhàte dhammavinaye pabbajitvà na sakkhissasi yàvajãvaü paripuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü carituü.

26. Nanu àvuso bhagavatà anekapariyàyena viràgàya dhammo desito no saràgàya? Visaüyogàya dhammo desito no saüyogàya? Anupàdànàya dhammo desito no saupàdànàya?

27. Tattha nàma tvaü àvuso bhagavatà viràgàya dhamme desite saràgàya cetessasi. Visaüyogàya dhamme [PTS Page 020] [\q 20/] desite saüyogàya cetessasi. Anupàdànàya dhamme desite saupàdànàya cetessasi.

28. Nanu àvuso bhagavatà anekapariyàyena ràgaviràgàya dhammo desito? Madanimmadanàya pipàsavinayàya àlayasamugghàtàya vaññupacchedàya taõhakkhayàya viràgàya nirodhàya nibbàõàya dhammo desito?

29. Nanu àvuso bhagavatà aneka pariyàyena kàmànaü pahàõaü akkhàtaü, kàmasa中àõaü pari中à akkhàtà. Kàmapipàsànaü pañivinayo akkhàto, kàmavitakkànaü samugghàto akkhàto, kàmaparilàhànaü våpasamo akkhàto?

30. Netaü àvuso appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya-1. Atha khvetaü àvuso appasannàna勺eva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyà"ti.

31. Atha kho te bhikkhå àyasmantaü sudinnaü anekapariyàyena vigarahitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü sudinnaü pañipucchi: "saccaü kira tvaü sudinna, puràõa dutiyikàya methunaü dhammaü patisevã" ti. "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà:

-------------------------

1. Hiye, itipi.

[BJT Page 046] [\x 46/]

32. "Ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa, evaü svàkkhàte dhammavinaye pabbajitvà na sakkhissasi yàvajãvaü parisuddhaü paripuõõaü brahmacariyaü carituü.

33. Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena viràgàya dhammo desito no saràgàya? Visaüyogàya dhammo desito no saüyogàya? Anupàdànàya dhammo desito no saupàdànàya?

34. Tattha nàma tvaü moghapurisa, mayà viràgàya dhamme desite saràgàya cetessasi. Visaüyogàya dhamme desite saüyogàya cetessasi. Anupàdànàya dhamme desite saupàdànàya cetessasi.

35. Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena ràgaviràgàya dhammo desito? Madanimmadanàya pipàsavinayàya àlayasamugghatàya vaññupacchedàya taõhakkhayàya viràgàya nirodhàya nibbàõàya dhammo desito?

36. Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena kàmànaü pahàõaü akkhàtaü? Kàmasa中ànaü pari中à akkhàtà? Kàmapipàsànaü pañivinayo akkhàto? Kàmavitakkànaü samugghàto akkhàto? Kàmapariëàhànaü våpasamo akkhàto?"

37. "Varaü te moghapurisa àsãvisassa ghoravisassa mukhe aïgajàtaü pakkhittaü, na tveva màtugàmassa aïgajàte aïgajàtaü pakkhittaü. Varaü te moghapurisa kaõhasappassa mukhe aïgajàtaü pakkhittaü, na tveva màtugàmassa aïgajàte aïgajàtaü pakkhittaü. Varaü te moghapurisa aïgàrakàsuyà àdittàya sampajjalitàya sajotibhåtàya aïgajàtaü pakkhittaü. Na tveva màtugàmassa aïgajàte aïgajàtaü pakkhittaü. Taü kissa hetu? Tato nidànaü hi moghapurisa maraõaü và nigaccheyya maraõamattaü và dukkhaü. Natveva tappaccayà kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapajjeyya. Itonidàna勺a kho moghapurisa kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü [PTS Page 021] [\q 21/] duggatiü vinipàtaü nirayaü upapajjeyya.

[BJT Page 048] [\x 48/]

38. "Tattha nàma tvaü moghapurisa, yaü tvaü asaddhammaü gàmadhammaü vasaladhammaü duññhullaü odakantikaü ràhassaü dvayaüdvayasamàpattiü samàpajjissasi, bahunnaü kho tvaü moghapurisa akusalànaü dhammànaü àdikattà pubbaïgamo. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvà ya. Atha khvetaü moghapurisa, appasannàna勺eva appasàdàya, pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyà"ti.

39. Atha kho bhagavà àyasmantaü sudinnaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhitàya-1. Saïgaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammaü kathaü katvà bhikkhå àmantesi:

40. "Tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya, saïghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasannànaü pasàdàya, pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu methunaü dhammaü patiseveyya, pàràjiko hoti asaüvàso"ti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

(Målapa中atti)

Sudinnabhàõavàro niññhito.

--------------------------

1. Asantuññhatàya. Syà.

[BJT Page 050] [\x 50/]

Makkañãvatthu

1. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu vesàliyaü mahàvane makkañiü àmisena upalàpetvà tassà methunaü dhammaü patisevati. Atha kho so bhikkhu pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya vesàliü piõóàya pàvisi.

2. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhå senàsanacàrikaü àhiõóantà yena tassa bhikkhuno vihàro tenupasaïkamiüsu. Addasà kho sà makkañã te bhikkhå durato'va àgacchante disvàna yena te bhikkhå tenupasaïkami. Upasaïkamitvà tesaü bhikkhånaü purato kañimpi càlesi, cheppampi càlesi, [PTS Page 022] [\q 22/] kañimpi oóói, nimittampi akàsi. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "nissaüsayaü kho so bhikkhu imissà makkañiyà methunaü dhammaü pañisevatã" ti ekamantaü nilãyiüsu. Atha kho so bhikkhu vesàliyaü piõóàya caritvà piõóapàtaü àdàya pañikkami.

3. Atha kho sà makkañã yena so bhikkhu tenupasaïkami. Atha kho so bhikkhu taü piõóapàtaü ekadesaü bhu大itvà ekadesaü tassà makkañiyà adàsi. Atha kho sà makkañã bhu大itvà tassa bhikkhuno kañiü oóói. Atha kho so bhikkhu tassà makkañiyà methunaü dhammaü patisevati.

4. Atha kho te bhikkhå taü bhikkhuü etadavocuü: "nanu àvuso bhagavatà sikkhàpadaü pa中attaü. Kissa tvaü àvuso makkañiyà methunaü dhammaü patisevasã" ti. "Saccaü àvuso bhagavatà sikkhàpadaü pa中attaü. Ta勺a kho manussitthiyà, no tiracchànagatàyà" ti. "Saccaü àvuso bhagavatà sikkhàpadaü pa中attaü. Ta勺a kho manussitthiyà, no tiracchànagatàyà" ti. "Nanu àvuso tatheva taü hoti. Ananucchaviyaü àvuso ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü àvuso evaü svàkkhàte dhammavinaye pabbajitvà na sakkhissasi yàvajãvaü paripuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü carituü?

Nanu àvuso bhagavatà anekapariyàyena viràgàya dhammo desito no saràgàya? Visaüyogàya dhammo desito no saüyogàya? Anupàdànàya dhammo desito no saupàdànàya?

Tattha nàma tvaü àvuso bhagavatà viràgàya dhamme desite saràgàya cetessasi. Visaüyogàya dhamme desite saüyogàya cetessasi. Anupàdànàya dhamme desite saupàdànàya cetessasi.

Nanu àvuso bhagavatà anekapariyàyena ràgaviràgàya dhammo desito? Madanimmadanàya pipàsavinayàya àlayasamugghàtàya vaññupacchedàya taõhakkhayàya viràgàya nirodhàya nibbàõàya dhammo desito?

Nanu àvuso bhagavatà aneka pariyàyena kàmànaü pahàõaü akkhàtaü, kàmasa中àõaü pari中à akkhàtà. Kàmapipàsànaü pañivinayo akkhàto, kàmavitakkànaü samugghàto akkhàto, kàmapariëàhànaü våpasamo akkhàto?

Netaü àvuso appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü àvuso appasannàna勺eva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyà"ti.

Atha kho te bhikkhå taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü.

[BJT Page 052] [\x 52/]

5. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà taü bhikkhuü pañipucchi: "saccaü kira tvaü bhikkhu, makkañiyà methunaü dhammaü patisevã" ti. "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà:

"Ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa, evaü svàkkhàte dhammavinaye pabbajitvà na sakkhissasi yàvajãvaü parisuddhaü paripuõõaü brahmacariyaü carituü. Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena viràgàya dhammo desito no saràgàya? Visaüyogàya dhammo desito no saüyogàya? Anupàdànàya dhammo desito no saupàdànàya?

Tattha nàma tvaü moghapurisa, mayà viràgàya dhamme desite saràgàya cetessasi. Visaüyogàya dhamme desite saüyogàya cetessasi. Anupàdànàya dhamme desite saupàdànàya cetessasi.

Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena ràgaviràgàya dhammo desito? Madanimmadanàya pipàsavinayàya àlayasamugghatàya vaññupacchedàya taõhakkhayàya viràgàya nirodhàya nibbàõàya dhammo desito?

Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena kàmànaü pahàõaü akkhàtaü? Kàmasa中ànaü pari中à akkhàtà? Kàmapipàsànaü pañivinayo akkhàto? Kàmavitakkànaü samugghàto akkhàto? Kàmapariëàhànaü våpasamo akkhàto?"

6. "Varaü te moghapurisa àsãvisassa ghoravisassa mukhe aïgajàtaü pakkhittaü, na tveva makkañiyà aïgajàte aïgajàtaü pakkhittaü. Varaü te moghapurisa kaõhasappassa mukhe aïgajàtaü pakkhittaü, na tveva makkañiyà aïgajàte aïgajàtaü pakkhittaü. Varaü te moghapurisa aïgàrakàsuyà àdittàya sampajjalitàya sajotibhåtàya aïgajàtaü pakkhittaü. Na tveva makkañiyà aïgajàte aïgajàtaü pakkhittaü. Taü kissa hetu? Tato nidànaü hi moghapurisa, maraõaü và nigaccheyya maraõamattaü và dukkhaü. Na tveva tappaccayà kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapajjeyya. Ito nidàna勺a kho moghapurisa kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapajjeyya.

7. "Tattha nàma tvaü moghapurisa, yaü tvaü asaddhammaü gàmadhammaü vasaladhammaü duññhullaü odakantikaü ràhassaü dvayaüdvayasamàpattiü samàpajjissasi, netaü moghapurisa, appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya. Atha khvetaü moghapurisa, appasannàna勺eva appasàdàya, pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyà"ti.

8. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhitàya saïgaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammikaü kathaü katvà bhikkhå àmantesi:

[BJT Page 054] [\x 54/]

9. "Tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya, saïghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasannànaü pasàdàya, pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu methunaü dhammaü patiseveyya,antamaso tiracchànagatàyapi, pàràjiko hoti asaüvàso"ti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

(Dutiyapa中apati)

Makkañãvatthu niññhitaü.

Santhatabhàõavàro

[PTS Page 023] [\q 23/]

1. Tena kho pana samayena sambahulà vesàlikà vajjiputtakà bhikkhå yàvadatthaü bhu大iüsu, yàvadatthaü supiüsu, yàvadatthaü nahàyiüsu. Yàvadatthaü bhu大itvà, yàvadatthaü supitvà, yàvadatthaü nahàyitvà, ayoniso manasi karitvà, sikkhaü apaccakkhàya, dubbalyaü anàvãkatvà, methunaü dhammaü patiseviüsu. Te aparena samayena àtivyasanenapi phuññhà, bhogavyasanenapi phuññhà, rogavyasanenapi phuññhà àyasmantaü ànandaü upasaïkamitvà evaü vadanti: "na mayaü bhante ànanda, buddhagarahino na dhammagarahino na saïghagarahino. Attagarahino mayaü bhante ànanda, ana中agarahino. Mayamevamhà alakkhikà mayaü appapu中à ye mayaü evaü svàkkhàte dhammavinaye pabbajitvà nàsakkhimha yàvajãvaü paripuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü carituü. Idàni ce'pi mayaü bhante ànanda, labheyyàma bhagavato santike pabbajjaü, labheyyàma upasampadaü. Idàni'pi mayaü vipassakà kusalànaü dhammànaü pubbarattàpararattaü bodhapakkhiyànaü dhammànaü bhàvanànuyogamanuyuttà vihareyyàma. Sàdhu bhante ànanda, bhagavato etamattaü àrocehã" ti. "Evamàvuso" ti kho àyasmà ànando vesàlikànaü vajjiputtakànaü pañissutvà yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavato etamatthaü àrocesi.

[BJT Page 056] [\x 56/]

2. "Aññhànametaü ànanda, anavakàso, yaü tathàgato vajjãnaü và vajjiputtakànaü và kàraõà sàvakànaü pàràjikaü sikkhàpadaü pa中attaü samåhaneyyà" ti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammaü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: yo pana bhikkhave bhikkhu sikkhaü apaccakkhàya dubbalyaü anàvãkatvà methunaü dhammaü patisevati, so àgato na upasampàdetabbo. Yo ca kho bhikkhave bhikkhu sikkhaü paccakkhàya dubbalyaü àvãkatvà methunaü dhammaü patisevati, so àgato upasampàdetabbo. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha".

3. "Yo pana bhikkhu bhikkhånaü sikkhàsàjãvasamàpanto sikkhaü apaccakkhàya dubbalyaü anàvãkatvà methunaü dhammaü patiseveyya antamaso tiracchànagatàyapi, pàràjiko hoti asaüvàso" ti.

(Tatiya pa中atti)

4. Yo panàti - yo yàdiso yathàyutto yathàjacco yathànàmo [PTS Page 024] [\q 24/] yathàgotto yathàsãlo yathàvihàrã yathàgocaro thero và navo và majjhimo và eso vuccati 'yo panà' ti.

5. Bhikkhåti - bhikkhako'ti bhikkhu, bhikkhàcariyaü ajjhupagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhå'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu, bhadro bhikkhu, sàro bhikkhu, sekho bhikkhu, asekho bhikkhu, samaggena saïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno'ti. Bhikkhu. Tatrayvàyaü bhikkhu samaggena saïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhå'ti.

6. Sikkhàti - tisso sikkhà: adhisãlasikkhà adhicittasikkhà adhipa中àsikkhà. Tatra yàyaü adhisãlasikkhà ayaü imasmiü atthe adhippetà 'sikkhà'ti.

7. Sàjãvaü nàma - yaü bhagavatà pa中attaü sikkhàpadaü, etaü sàjãvaü nàma. Tasmiü sikkhati tena vuccati sàjãvasamàpanno'ti.

[BJT Page 058] [\x 58/]

8. Sikkhaü apaccakkhàya dubbalyaü anàvãkatvà'ti - atthi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà. Atthi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca paccakkhàtà.

9. Katha勺a bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà? Idha bhikkhave bhikkhu ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmakabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü buddhaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

10. Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmakabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü dhammaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmakabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü saïghaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü sikkhaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmakabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü vinayaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü pàtimokkhaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü uddesaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü [PTS Page 025] [\q 25/] upajjhàyaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü àcariyaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü saddhivihàrikaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü antevàsikaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü samànupajjhàyakaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü samànàcariyakaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü sabrahmacàriü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü gihã assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü upàsako assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü àràmiko assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü sàmaõero assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü titthiyo assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü titthiyasàvako assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü assamaõo assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yannånàhaü asakyaputtiyo assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

[BJT Page 060] [\x 60/]

11. Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü buddhaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü dhammaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü saïghaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü vinayaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü pàtimokkhaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü uddesaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü upajjhàyaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü àcariyaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü saddhivihàrikaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü antevàsikaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü samànupajjhàyakaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü samànàcariyakaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü sabrahmacàriü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü gihã assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü upàsako assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü àràmiko assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü sàmaõero assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü titthiyo assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü tãtthiyasàvako assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü assamaõo assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'yadi panàhaü asakyaputtiyo assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

12. Atha và pana -pe- 'apàhaü buddhaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti -pe- 'apàhaü asakyaputtiyo assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkammaü ceva hoti sikkhà ca appaccakkhàtà.

13. Atha và pana -pe- 'handàhaü buddhaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti -pe-'handàhaü asakyaputtiyo assa'nti, vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkammaü ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

14. Atha và pana -pe- 'hoti me buddhaü paccakkheyya'nti vadati vi中àpeti -pe- -pe- 'hoti me asakyaputtiyo assa'nti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca appaccakkhàtà.

15. Athavà pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno -pe- asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'màtaraü saràmã'ti vadati vi中àpeti -pe- 'pitaraü saràmã'ti vadati vi中àpeti, 'bhàtaraü saràmã' ti vadati vi中àpeti, -pe'bhaginiü saràmã'ti vadati vi中àpeti, -pe- puttaü saràmã' ti vadati vi中àpeti, 'dhãtaraü saràmã'ti vadati vi中àpeti, 'pajàpatiü saràmã'ti vadati vi中àpeti, -pe- 'àtake saràmãti' vadati vi中àpeti, 'mitte saràmã'ti vadati vi中àpeti, 'gàmaü saràmã'ti vadati vi中àpeti, -pe- 'nigamaü saràmã'ti vadati vi中àpeti, -pe- 'khettaü saràmã'ti vadati vi中àpeti, -pe'vatthuü saràmã'ti vadati vi中àpeti, 'hira中aü saràmã'ti vadati vi中àpeti, -pe- suvaõõaü saràmã'ti vadati vi中àpeti, -pe'sippaü saràmã'ti vadati viàpeti, -pe'pubbe hasitaü lapitaü kãëitaü samanussaràmã'ti vadati vi中àpeti, -pe-evampi bhikkhave [PTS Page 026] [\q 26/] dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

16. Athavà pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno -pe- asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'màtà me atthi. Sà mayà posetabbà'ti vadati vi中àpeti, -pe'pità me atthi so mayà posetabbo'ti vadati vi中àpeti, -pe'bhàtà me atthi. So mayà posetabbo'ti vadati vi中àpeti, -pe- 'bhaginã me atthi sà mayà posetabbà'ti vadati vi中àpeti, -pe- putto me atthi. So mayà posetabbo'ti vadati vi中àpeti, -pe- ñhãtà me atthi. Sà mayà posetabbà'ti vadati vi中àpeti, -pe- pajàpatã me atthi. Sà mayà posetabbà'ti vadati vi中àpeti, -peàtakà me atthi. Te mayà posetabbà'ti vadati vi中àpeti, -pemittà me atthi. Te mayà posetabbà'ti vadati vi中àpeti, -pe- evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti, sikkhà ca apaccakkhàtà.

[BJT Page 062] [\x 62/]

17. Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno -pe- asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'màtà me atthi sà maü posessatã'ti vadati vi中àpeti, -pe- 'pità me atthi so maü posessatã'ti vadati vi中àpeti, -pe- 'bhàtà me atthi so maü posessatã'ti vadati vi中àpeti, -pe- bhaginã me atthi sà maü posessatã'ti vadati vi中àpeti, -pe-putto me atthi so maü posessatã' vadati vi中àpeti, -pe- ñhãtà me atthi sà maü posessatã'ti vadati vi中àpeti, -pepajàpatã me atthi sà maü posessatã'ti vadati vi中àpeti, -peàtakà me atthi te maü posessanti'ti vadati vi中àpeti, -pemittà me atthi te maü posessantã' ti vadati vi中àpeti, -pegàmo me atthi tenàhaü jãvissàmã'ti vadati vi中àpeti, -pe'nigamo me atthi tenàhaü jãvissàmã'ti vadati vi中àpeti, -pe- 'khettaü me atthi tenàhaü jãvissàmã'ti vadati vi中àpeti, -pe- 'vatthu me atthi tenàhaü jãvissàmã'ti vadati vi中àpeti, -pe-hira中aü me atthi tenàhaü jãvissàmi'ti vadati vi中àpeti, -pe- 'suvaõõaü me atthi tenàhaü jãvissàmã'ti vadati vi中àpeti. -Pe- sippaü me atthi tenàhaü jãvissàmã'ti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

18. Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno -pe- asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'dukkara'nti vadati vi中àpeti - 'na sukara'nti vadati vi中àpeti, 'duccara'nti vadati vi中àpeti, - 'na sucara'nti vadati vi中àpeti, - 'na ussahàmã'ti vadati vi中àpeti, - 'na visahàmã'ti vadati vi中àpeti, -'na ramàmã'ti vadati vi中àpeti, -pe- 'na abhiramàmã'ti vadati vi中àpeti, evampi kho bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

19. Katha勺a bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca paccakkhàtà? Idha bhikkhave bhikkhu ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno -pe- asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'buddhaü paccakkhàmã'ti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca paccakkhàtà.

[BJT Page 064] [\x 64/]

20. Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno -pe-asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'dhammaü paccakkhàmã'ti vadati vi中àpeti, - [PTS Page 027 [\q 27/] ']saïghaü paccakkhàmã'ti vadati vi中àpeti, 'sikkhaü paccakkhàmã'ti vadati vi中àpeti, - 'vinayaü paccakkhàmã'ti vadati vi中àpeti, 'pàtimokkhaü paccakkhàmã'ti vadati vi中àpeti, - 'uddesaü paccakkhàmã'ti vadati vi中àpeti, - 'upajjhàyaü paccàkkhàmã'ti vadati vi中àpeti, - 'àcariyaü paccakkhàmã'ti vadati vi中àpeti, -'saddhivihàrikaü paccakkhàmã'ti vadati vi中àpeti, 'antevàsikaü paccakkhàmã'ti vadati vi中àpeti, - 'samànupajjhàyakaü paccakkhàmã'ti vadati vi中àpeti, - 'samànàcariyakaü paccakkhàmã' ti vadati vi中àpeti, - 'sabrahmacàriü paccakkhàmã'ti vadati vi中àpeti, - 'gihã ti maü dhàrehã'ti vadati vi中àpeti, - 'upàsako ti maü dhàrehãti' vadati vi中àpeti, - 'àràmiko ti maü dhàrehã'ti vadati vi中àpeti, - 'sàmaõero ti maü dhàrehã' ti vadati vi中àpeti, - 'titthiyo ti maü dhàrehã'ti vadati vi中àpeti, 'titthiyasàvako ti maü dhàrehã'ti vadati vi中àpeti, - 'assamaõoti maü dhàrehã'ti vadati vi中àpeti, -pe- asakyaputtiyo ti maü dhàrehã' ti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca paccakkhàtà.

21. Atha và pana ukkaõañhito anabhirato sàma中à cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno -pe-asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno 'alaü me buddhenà'ti vadati vi中àpeti, -pe- 'alaü me sabrahmacàrãhã' ti vadati vi中àpeti, evampi -pe- sikkhà ca paccakkhàtà.

22. Atha và pana -pe- 'kinnu me buddhenà'ti vadati vi中àpeti, -pe- 'kinnu me sabrahmacàrãhã'ti vadati vi中àpeti, evampi -pe-sikkhà ca paccakkhàtà.

23. Atha và pana -pe- 'na mamattho buddhenà'ti vadati vi中àpeti, -pe-namamattho sabrahmacàrãhã'ti vadati vi中àpeti, evampi -pe-sikkhà ca paccakkhàtà.

24. Atha và pana -pe- 'sumutto haü buddhenà'ti vadati vi中àpeti, -pe-sumutto haü sabrahmacàrãhã'ti vadati vi中àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca paccakkhàtà.

25. Yàni và pana中àni'pi atthi buddhavevacanàni và dhammavevacanàni và saïghavevacanàni và sikkhàvevacanàni và vinayavevacanàni và pàtimokkhavevacanàni và uddesavevacanàni và upajjhàyavevacanàni và àcariyavevacanàni và saddhivihàrikavevacanàni và antevàsikavevacanàni và samànupajjhàyakavevacanàni và samànàcariyakavevacanàni và sabrahmacàrivevacanàni và gihãvevacanàni và upàsakavevacanàni và àràmikadavecanàni và sàmaõeravecanàni và titthiyavecanàni và titthiyasàvakavevacanàni và assamaõavecanàni và asakyaputtiyavevacanàni và tehi àkàrehi tehi liïgehi tehi nimittehi vadati vi中àpeti, evaü kho bhikkhave dubbalyàvãkamma勺eva hoti sikkhà ca paccakkhàtà.

[BJT Page 066] [\x 66/]

26. Katha勺a bhikkhave apaccakkhàtà hoti sikkhà? Idha bhikkhave yehi àkàrehi yehi liïgehi yehi nimittehi sikkhà paccakkhàtà hoti, tehi àkàrehi tehi liïgehi tehi nimittehi ummattako sikkhaü paccakkhàti. Apaccakkhàtà hoti sikkhà. Ummattakassa santike sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà.

Khittacitto sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Khittacittassa santike sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà.

Vedanañño sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Vedanaññassa santike sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà.

Devatàya santiye sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Tiracchànagatassa santike sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà.

Ariyakena milakkhassa santike sikkhaü paccakkhàti, so ca na pañivijànàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Milakkhakena ariyakassa santike sikkhaü paccakkhàti, so ca na pañivijànàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Ariyakena ariyakassa santike sikkhaü paccakkhàti, so ca na pañivijànàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Milakkhakena [PTS Page 028] [\q 28/] milakkhakassa santike sikkhaü paccakkhàti, so ca na pañivijànàti, apaccakkàtà hoti sikkhà. Davàya sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Ravàya sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Asàvetukàmo sàveti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Sàvetukàmo na sàveti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Avi中ussa sàveti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Vi中ussa na sàveti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Sabbaso và pana na sàveti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Evaü kho bhikkhave apaccàkkhàtà hoti sikkhà.

27. Methunadhammo nàma: yo so asaddhammo gàmadhammo vasaladhammo duññhullaü odakantikaü rahassaü dvayaü dvayasamàpatti, eso methunadhammo nàma.

28. Patisevati nàma: yo nimittena nimittaü aïgajàtena aïgajàtaü antamaso tilaphalamattampi paveseti, eso patisevati nàma.

29. Antamaso tiracchànagatàyapã ti - tiracchànagatitthiyàpi methunaü dhammaü patisevitvà assamaõo hoti asakyaputtiyo, pageva manussitthiyà. Tena vuccati 'antamaso tiracchànagatàyapã'ti.

[BJT Page 068] [\x 68/]

30. Pàràjiko hotã ti - seyyathàpi nàma puriso sãsacchinno abhabbo tena sarãrabandhanena jãvituü, evameva bhikkhu methunaü dhammaü patisevitvà assamaõo hoti asakyaputtiyo. Tena vuccati pàràjiko hotãti.

31. Asaüvàso'ti - saüvàso nàma ekaü kammaü ekuddeso samasikkhatà. Eso saüvàso nàma. So tena saddhiü natthi. Tena vuccati asaüvàso'ti.

32. Tisso itthiyo: manussitthi, amanussitthi, tiracchànagatitthi. Tayo ubhatobya大anakà: manussubhatobya大anako, amanussubhatobya大anako, tiracchànagatubhatobya大anako. Tayo paõóakà: manussapaõóako amanussapaõóako, tiracchànagatapaõóako. Tayo purisà: manussapuriso amanussapuriso tiracchànagatapuriso.

33. Manussitthiyà tayo magge methunaü dhammaü patisevantassa 1. âpatti pàràjikassa: vaccamagge passàvamagge mukhe.

Amanussitthiyà tayo magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: vaccamagge passàvamagge mukhe.

Tiracchànagatitthiyà tayo magge methunaü dhammaü patisevantassa-1. âpatti pàràjikassa: vaccamagge passàvamagge mukhe.

Manussubhatobya大anakassa tayo magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: vaccamagge passàvamagge mukhe.

Tiracchànagatubhatobya大anakassa tayo magge methunaü dhammaü patisevantassa 1. âpatti pàràjikassa: vaccamagge passàvamagge mukhe.

Manussubhatobya大anakassa tayo magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: vaccamagge passàvamagge mukhe.

34. Manussapaõóakassa dve magge methunaü dhammaü patisevantassa 1. âpatti pàràjikassa: passàvamagge mukhe.

Amanussapaõóakassa dve magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: passàvamagge mukhe.

Tiracchànagatapaõóakassa dve magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: passàvamagge mukhe.

Manussapurisassa dve magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: passàvamagge mukhe.

Amanussapurisassa dve magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: passàvamagge mukhe.

Tiracchànagatapurisassa dve magge methunaü dhammaü patisevantassa 1. âpatti pàràjikassa: passàvamagge mukhe.

[PTS Page 029] [\q 29/]

35. Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussitthiyà vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa 2. âpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussitthiyà passàvamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussitthiyà mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussitthiyà vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa-2. âpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussitthiyà passàvamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussitthiyà mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatitthiyà vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatitthiyà passàvamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatitthiyà mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussubhatobya大anakassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussabhatobya大anakassa passàvamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussabhatobya大anakassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussubhatobya大anakassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussabhatobya大anakassa passàvamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussabhatobya大anakassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatubhatobya大anakassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatubhatobya大anakassa passàvamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatubhatobya大anakassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

36. Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussapaõóakassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa 2. âpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussapaõóakassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussapaõóakassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussapaõóakassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatapaõóakassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatapaõóakassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussapurisassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussapurisassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussapurisassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussapurisassa mukhaü aïgajàtaü

Pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatapurisassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatapurisassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

------------------------

1. Patiseventassa, sã, 2. Pavesantassa - machasaü.

[BJT Page 070] [\x 70/]

37. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike-1. ânetvà vaccamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike-1. ânetvà vaccamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü na sàdiyati, uddharanaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike-1. ânetvà vaccamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü na sàdiyati, uddharaõaü na sàdiyati, anàpatti.

38. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà passàvamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà passàvamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà passàvamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà passàvamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü na sàdiyati, uddharanaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthaü bhikkhussa santike ànetvà passàvamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü na sàdiyati, uddharaõaü na sàdiyati, anàpatti.

Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü na sàdiyati, uddharanaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthaü bhikkhussa santike ànetvà mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü na sàdiyati, uddharaõaü na sàdiyati, anàpatti.

39. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü jàgarantiü -pe- suttaü -pe-mattaü -pe-ummattaü -pe- pamattaü -pe- mataü akkhayitaü -pe-mataü yebhuyyena akkhayitaü -pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa -pe- na sàdiyati anàpatti.

40. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü mataü yebhuyyena khayitaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe- passàvamaggena -pe-mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa, bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati, anàpatti.

41. Bhikkhupaccatthikà amanussitthiü -pe- tiracchànagatitthiü -pe-manussabhatobya大anakaü -pe- amanussubhatobya大anakaü -pe-tiracchànagatubhatobya大anakaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe-passàvamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharanaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati, anàpatti.

42. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagatubhatobya大anakaü jàgarantaü -pe- suttaü -pe- mattaü -pe- ummattaü -pe-pamattaü -pe- mataü akkhayitaü -pe- mataü yebhuyyena akkhayitaü -pe- sàdiyati, àpatti pàràjikassa. -Pe- na sàdiyati, anàpatti.

-------------------------

1. Santikaü, machasaü li.

[BJT Page 072] [\x 72/]

43. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagatubhatobya大anakaü mataü yebhuyyena khayitaü bhikkhussa [PTS Page 031] [\q 31/] santike ànetvà vaccamaggena -pe-passàvamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà -pe-na sàdiyati, anàpatti.

44. Bhikkhupaccatthikà manussapaõóakaü -pe- amanussapaõóakaü -pe-tiracchànagatapaõóakaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati, anàpatti.

45. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagatapaõóakaü jàgarantaü -pe-suttaü -pe- mattaü -pe- ummattaü -pe- pamattaü -pe-mataü akkhayitaü -pe- mataü yebhuyyena akkhayitaü -pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa. -Pe- na sàdiyati anàpatti.

46. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagata paõóakaü mataü yebhuyyena khayitaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati anàpatti.

47. Bhikkhupaccatthikà manussapurisaü -pe- amanussapurisaü -pe -tiracchànagatapurisaü bhikkhussa santike 1. ânetvà vaccamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati anàpatti.

48. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagatapurisaü jàgarantaü -pe-suttaü -pe- mattaü -pe- ummattaü -pe- pamattaü -pe-mataü akkhayitaü -pe- mataü yebhuyyena akkhayitaü -pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa -pe- na sàdiyati, anàpatti.

49. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagata purisaü mataü yebhuyyena khayitaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati, anàpatti.

50. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe-passàvamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. Santhatàya asanthatassa -pe-asanthatàya santhassa -pe-santhàya santhatassa -pe- asanthatàya asanthatassa. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati anàpatti.

1. Santikaü cha. Sa.

[BJT Page 074] [\x 74/]

51. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü jàgarantiü -pe- suttaü -pe-mattaü -pe- ummattaü -pe- pamattaü -pe- mataü akkhayitaü -pe- mataü yebhuyyena akkhayitaü -pe- sàdiyati, àpatti pàràjikassa -pe- na sàdiyati, anàpatti.

52. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü -pe- amanussitthiü -pe-tiracchànagatitthiü mataü yebhuyyena khayitaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe- passàvamaggena -pe-mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti, santhatàya asanthatassa -pe- asanthatàya santhatassa -pe-santhatàya santhatassa -pe- asanthatàya asanthatassa. -Pe- so ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati, anàpatti.

53. Bhikkhupaccatthikà manussubhatobya大anakaü -pe-amanussubhatobya大anakaü -pe-tiracchànagatubhatobya大anakaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe-passàvamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti, santhatassa asanthatassa -pe-asanthatassa santhatassa -pe- santhatassa santhatassa -peasanthatassa asanthatassa -pe- so ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati anàpatti.

54. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagatubhatobya大anakaü jàgarantaü -pe- suttaü -pemattaü -pe- ummattaü -pe-pamattaü -pe- mataü akkhayitaü -pe- mataü yebhuyyena akkhayitaü -pe-àpatti pàràjikassa.

55. Bhikkhupaccatthikà -pe- mataü yebhuyyena khayitaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe- passàvamaggena -pe-mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti, santhatassa asanthatassa -pe-asantatassa santhatassa, -pe-santhatassa santhatassa -pe- so ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà -pena sàdiyati, anàpatti.

56. Bhikkhupaccatthikà manussapaõóakaü -pe- amanussapaõóakaü -pe-tiracchànagatapaõóakaü -pe- manussapurisaü -pe- amanussapurisaü -pe- tiracchànagatapurisaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti- santhatassa asanthatassa - asanthatassa santhatassa - santhatassa santhatassa- asanthatassa asanthatassa -pe- so ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhu paccatthikà -pe- na sàdiyati, anàpatti.

57. Bhikkhupaccatthikà manussapaõóakaü -pe- tiracchànagatapurisaü jàgarantaü -pe- suttaü -pe- mattaü -pe- ummattaü -pe-pamattaü -pe- mataü akkhayitaü -pe- mataü yebhuyyena akkhayitaü -pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhu paccatthikà -pe- na sàdiyati, anàpatti.

[BJT Page 076] [\x 76/]

58. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagata purisaü mataü yebhuyyena khayitaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti, santhatassa asanthatassa, -pe- asanthatassa santhatassa, -pe- santhatassa santhatassa, -pe- asanthatassa asanthatassa. -Pe- so ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharanaü [PTS Page 032] [\q 32/] sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati anàpatti.

59. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü manussitthiyà santike ànetvà aïgajàtena vaccamaggaü -pe- passàvamaggaü -pe- mukhaü abhinisãdenti, so ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati, anàpatti.

60. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü manussitthiyà jàgarantiyà -pe-suttàya -pe- mattàya -pe- ummattàya -pe- pamattàya -pe-matàya akkhayitàya, -pe- matàya yebhuyyena akkhayitàya -pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa, bhikkhu paccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

61. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- manussitthiyà matàya yebhuyyena khayitàya santike ànetvà aïgajàtena vaccamaggaü -pe-passàvamaggaü -pe- mukhaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

62. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü amanussitthiyà -pe-tiracchànagatitthiyà -pe-manussubhatobya大anakassa -pe-amanussubhatobya大anakassa -pe-tiracchànagatubhatobya大anakassa -pe-manussapaõóakassa -pe-amanussapaõóakassa -pe-tiracchànagatapaõóakassa -pe-manussapurisassa -pe- amanussapurisassa -pe-tiracchànagatapurisassa santike ànetvà aïgajàtena vaccamaggaü -pe- mukhaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

63. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- tiracchànagatapurisassa jàgarantassa -pe- suttassa -pe- mattassa -pe- ummattassa -pe- pamattassa -pe- matassa akkhayitassa -pe-matassa yebhuyyena akkhayitassa -pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhu paccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

64. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- tiracchànagatapurisassa matassa yebhuyyena khayitassa santike ànetvà aïgajàtena vaccamaggaü -pe-mukhaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

65. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü manussitthiyà santike ànetvà aïgajàtena vaccamaggaü -pe- passàvamaggaü -pe- mukhaü abhinãsãdenti. Santhatassa asanthatàya -pe- asanthatassa santhatàya -pe-santhatassa santàya -pe- asanthatassa asanthatàya -pe-so ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà -pe-na sàdiyati, anàpatti.

[BJT PAGE 078 66.] Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü manussitthiyà jàgarantiyà -pe-suttàya -pe- mattàya -pe- ummattàya -pe-pamattàya -pe-matàya akkhayitàya, -pe- matàya yebhuyyena akkhayitàya -pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa, bhikkhu paccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

67. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- manussitthiyà matàya yebhuyyena khayitàya santike ànetvà [PTS Page 033] [\q 33/] aïgajàtena vaccamaggaü -pe-passàvamaggaü -pe- mukhaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

68. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü amanussitthiyà -pe-tiracchànagatitthiyà -pe-manussubhatobya大anakassa -pe-amanussubhatobya大anakassa -pe-tiracchànagatubhatobya大anakassa -pe-manussapaõóakassa -pe-amanussapaõóakassa -pe-tiracchànagatapaõóakassa -pe-manussapurisassa -pe- amanussapurisassa -pe-tiracchànagatapurisassa santike ànetvà aïgajàtena vaccamaggaü -pe- mukhaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

69. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- tiracchànagatapurisassa jàgarantassa -pe- suttassa -pe- mattassa -pe- ummattassa -pe- pamattassa -pe- matassa akkhayitassa -pe-matassa yebhuyyena akkhayitassa -pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhu paccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

70. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- tiracchànagatapurisassa matassa yebhuyyena khayitassa santike ànetvà aïgajàtena vaccamaggaü -pe-mukhaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

71. Ràjapaccatthikà -pe- corapaccatthikà -pe-dhuttapaccatthikà -pe-uppalagandhapaccatthikà -pe- àpatti -pe-anàpatti (bhikkhu paccatthikesu viya vitthàretabbaü) (santhataü vaõõita meva. )

72. Maggena maggaü paveseti, àpatti pàràjikassa. Maggena amaggaü paveseti, àpatti pàràjikassa. Amaggena maggaü paveseti, àpatti pàràjikassa. Amaggena amaggaü paveseti, àpatti thullaccayassa.

.

[BJT PAGE 080 73.] Bhikkhu suttabhikkhumhi vippañipajjati, pañibuddho sàdiyati, ubho nàsetabbà. Pañibuddho na sàdiyati, dåsako nàsetabbo.

74. Bhikkhu suttasàmaõeramhi vippañipajjati, pañibuddho sàdiyati, ubho nàsetabbà. Pañibuddho na sàdiyati, dåsako nàsetabbo.

75. Sàmaõero suttabhikkhumhi vippañipajjati, pañibuddho sàdiyati, ubho nàsetabbà. Pañibuddho na sàdiyati, dåsako nàsetabbo.

76. Sàmaõero suttasàmaõeramhi vippañipajjati, pañibuddho sàdiyati, ubho nàsetabbà. Pañibuddho na sàdiyati, dåsako nàsetabbo.

77. Anàpatti ajànantassa asàdiyantassa ummattakassa khittacittassa vedanaññhassa àdikammikassàti.

Santhata bhàõavàro niññhito.

Vinãtavatthu

Uddànagàthà:

Makkañã vajjiputtà ca gihã naggo va titthiyà,

Dàrikuppalavaõõà ca bya大anehi pare duve.

Màtà dhãtà bhaginã ca chàyà ca mådulambino,

[PTS Page 034] [\q 34/] dve vaõàlepacitta勺a dàrudhãtalikàya ca.

Sundarena saha pa勺a pa勺a sãvathikaññhikà,

Nàgã yakkhã ca petã ca paõóakopahato chupe.

Bhaddiye arahaü sutto sàvatthiyà caturo pare,

Vesàliyà tayo mallà supine bhàrukacchako.

Supabbà saddhà bhikkhunã sikkhamànà sàmaõerã ca,

Vesiyà paõóako gihã a中ama中aü buóóhapabbajito migo ti.

1. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu makkañiyà methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavatà sikkhàpadaü pa中attaü. Kacci nu kho ahaü pàràjikaü àpattiü àpanto'ti. Bhagavato etamatthaü àrocesi. -Pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (1)

2. Tena kho pana samayena sambahulà vesàlikà vajjiputtakà bhikkhu sikkhaü apaccakkhàya dubbalyaü anàvãkatvà methunaü dhammaü patiseviüsu. Tesaü kukkuccaü ahosi: bhagavatà sikkhàpadaü pa中attaü. Kacci nu kho mayaü pàràjikaü àpattiü àpannà'ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- àpattiü tumhe bhikkhave àpannà pàràjikanti. (2)

[BJT Page 082] [\x 82/]

3. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu evaü me anàpatti bhavissatãti gihãliïgena methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti.

4. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu evaü me anàpatti bhavissatãti naggo hutvà methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (4)

5. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu evaü me anàpatti bhavissatãti kusacãraü nivàsetvà -pe- vàkacãraü nivàsetvà -pe-phalakacãraü nivàsetvà -pe-kesakambalaü nivàsetvà -pe-vàlakambalaü nivàsetvà -pe- ulåkapakkhaü nivàsetvà -pe-ajinakkhipaü nivàsetvà methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (5-11)

6. Tena kho pana samayena a中ataro piõóacàriko bhikkhu pãñhake nipannaü dàrikaü passitvà sàratto aïguññhaü aïgajàtaü pavesesi. Sà kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe"anàpatti bhikkhu pàràjikassa. âpatti saïghàdisesassà"ti. (12)

7. [PTS Page 035] [\q 35/] tena kho pana samayena a中ataro màõavako uppalavaõõàya bhikkhuniyà pañibaddhacitto hoti. Atha kho so màõavako uppalavaõõàya bhikkhuniyà gàmaü piõóàya paviññhàya kuñikaü pavisitvà nilãno acchi. Uppalavaõõà bhikkhunã pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà pàde pakkhàletvà kuñikaü pavisitvà ma勺ake nisãdi. Atha kho so màõavako uppalavaõõaü bhikkhuniü uggahetvà dusesi. Uppalavaõõà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhuniyo bhikkhånaü ekamatthaü àrocesuü bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. -Pe"anàpatti bhikkhave asàdiyantiyà" ti. (13)

8. Tena kho pana samayena a中atarassa bhikkhuno itthiliïgaü pàtubhåtaü hoti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "anujànàmi bhikkhave ta中eva upajjhaü, tameva upasampadaü, tàni vassàni, bhikkhunãhi saïkamituü, yà àpattiyo bhikkhunaü bhikkhånãhi sàdhàraõà, tà àpattiyo bhikkhunãnaü santike vuññhàtuü, yà àpattiyo bhikkhånaü bhikkhånãhi asàdhàraõà tàhi àpattãhi anàpattã" ti. (14)

9. Tena kho pana samayena a中atarassà bhikkhuniyà purisaliïgaü pàtubhåtaü hoti. Bhagavato etamattaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave ta中eva upajjhaü, tameva upasampadaü, tàni vassàni, bhikkhåhi saïkamituü, yà àpattiyo bhikkhunãnaü bhikkhåhi sàdhàraõà tà àpattiyo bhikkhånaü santike vuññhàtuü, yà àpattiyo bhikkhånãnaü bhikkhåhi asàdhàraõà, tàhi àpattãhi anàpattã" ti. (15)

[BJT Page 084] [\x 84/]

10. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu evaü me anàpatti bhavissatãti màtuyà methunaü dhammaü patisevi -pe- dhãtuyà methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (16-18)

11. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu puràõadutiyikàya methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (19)

12. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu mudupiññhiko hoti. So anabhiratiyà pãëito attano aïgajàtaü mukhena aggahesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (20)

13. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu lambã hoti. So anabhiratiyà pãëito attano aïgajàtaü attano vaccamaggaü pavesesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti.

14. [PTS Page 036] [\q 36/] tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu matasarãraü 1. Passi. Tasmi勺a sarãre aïgajàtasàmantà vaõo hoti. So evaü me anàpatti bhavissatãti aïgajàte aïgajàtaü pavesetvà vaõena nãhari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (22)

15. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu matasarãraü-1. Passi, tasmi勺a sarãre aïgajàtasàmantà vaõo hoti. So evaü me anàpatti bhavissatãti vaõe aïgajàtaü pavesetvà aïgajàtena nãhari. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (23)

16. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sàratto lepacittassa nimittaü aïgajàtena chupi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti dukkañassà"ti (24)

17. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sàratto dàrudhãtalikàya nimittaü aïgajàtena chupi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti dukkañassà"ti. (25)

18. Tena kho pana samayena sundaro nàma bhikkhu ràjagahà pabbajito rathikàya gacchati. A中atarà-2. Itthi "muhuttaü bhante àgamehi vandissàmã" ti. Sà vandantã antaravàsakaü ukkhipitvà mukhena aïgajàtaü aggahesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-sàdiyi tvaü bhikkhu?"Ti. -Pe- "sàdiyi tvaü bhikkhu?"Ti. "Nàhaü bhagavà sàdiyi"nti. "Anàpatti bhikkhu asàdiyantassà" ti. (26)

19. Tena kho pana samayena a中atarà itthi bhikkhuü passitvà etadavoca: "ehi bhante methånaü dhammaü patisevà"ti. "Alaü bhagini netaü kappatãti" 'ehi bhante ahaü vàyamissàmi, tvaü mà vàyami. Evaü te anàpatti bhavissatã"ti. So bhikkhu tathà akàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (27)

1. Sarãraü, sã. Mu. 2. Itthi taü passitvà etadavoca muhuttaü.

[BJT Page 086] [\x 86/]

20. Tena kho pana samayena a中atarà itthi bhikkhuü passitvà etadavoca: "ehi bhante methunaü dhammaü patisevà"ti. Alaü bhagini netaü kappatãti. Ehi bhante tvaü vàyama, ahaü na vàyamissàmi, evaü te anàpatti bhavissatãti. So bhikkhu tathà akàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (28)

21. Tena kho pana samayena a中atarà itthi bhikkhuü passitvà etadavoca: "ehi bhante methunaü dhammaü patisevà" ti. Alaü bhagini netaü kappatãti. "Ehi bhante abbhantaraü ghaññetvà bahi mocehi" -pe- "bahi ghaññetvà abbhantaraü mocehi, evaü te anàpatti bhavissatã" ti. So bhikkhu tathà akàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (29, 30)

22. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sivathikaü gantvà akkhayitaü sarãraü passitvà tasmiü methunaü [PTS Page 037] [\q 37/] dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (31)

23. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sãvathikaü gantvà yebhuyyena akkhayitaü-1. Sarãraü passitvà tasmiü methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (32)

24. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sãvathikaü gantvà yebhuyyena khayitaü-2. Sarãraü passitvà tasmiü methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (33)

25. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sãvathikaü gantvà chinnasãsaü passitvà vattakate-3. Mukhe chupantaü aïgajàtaü pavesesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (34)

26. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sãvathikaü gantvà chinnasãsaü passitvà vattakate mukhe acchupantaü aïgajàtaü pavesesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti dukkañassà"ti. (35)

27. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu a中atarassà itthiyà pañibaddhacitto hoti. Sà kàlakatà susàne chaóóità, aññhikàni vippakiõõàni honti. Atha kho so bhikkhu sãvathikaü gantvà aññhikàni saükaóóhaóitvà nimittena aïgajàtaü pañipàdesi. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti dukkañassà"ti. (36)

28. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu nàgiyà methunaü dhammaü patisevi -pe-yakkhiyà methunaü patisevi -pe- petiyà methunaü dhammaü patisevi. -Pe- paõóakassa methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (37-40)

1. Akkhayitaü - machasa. 2. Khàyitaü. Machasa. 3. Vaññakate. Machasa.

[BJT Page 088] [\x 88/]

29. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu upahatindriyo hoti. So 'nàhaü vediyàmi sukhaü và dukkhaü và, anàpatti me bhavissatã'ti. Methunaü dhammaü patisevi -pe- bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Vediyi và so bhikkhave moghapuriso na và vediyi, àpatti pàràjikassà"ti. (41)

30. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu itthiyà methunaü dhammaü patisevissàmiti chupitamatte vippañisàrã ahosã. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- "anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti saïghàdisesassà"ti. (42)

31. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu bhaddiye jàtiyàvane divàvihàragato nipanno hoti. Tassa aïgamaïgàni vàtupatthaddhàni honti. A中atarà itthi passitvà aïgajàte abhinisãditvà yàvadatthaü katvà pakkàmi. Bhikkhu kilinnaü passitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü.

[PTS Page 038] [\q 38/] "pa勺ahi bhikkhave àkàrehi aïgajàtaü kammaniyaü hoti: ràgena vaccena passàvena vàtena uccàliïgapàõakadaññhena. Imehi kho bhikkhave pa勺ahàkàrehi aïgajàtaü kammaniyaü hoti. Aññhànametaü bhikkhave anavakàso yaü tassa bhikkhuno ràgena aïgajàtaü kammaniyaü assa. Arahaü so bhikkhave bhikkhu. Anàpatti bhikkhave tassa bhikkhuno"ti. (43)

32. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sàvatthiyaü andhavane divàvihàragato nipanno hoti. A中atarà gopàlikà passitvà aïgajàte abhinisãdi. So bhikkhu pavesanaü sàdiyi, paviññhaü sàdiyi, ñhitaü sàdiyi, uddharaõaü sàdiyi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (44)

33. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sàvatthiyaü andhavane divàvihàragato nipanno hoti. A中atarà ajapàlikà passitvà -pe- a中atarà kaññhahàrikà passitvà -pe- a中atarà gomayahàrikà passitvà aïgajàte abhinisãdi. So bhikkhu pavesanaü sàdiyi, paviññhaü sàdiyi, ñhitaü sàdiyi, uddharaõaü sàdiyi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti.

34. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu vesàliyaü mahàvane divàvihàragato nippanno hoti. A中atarà itthi passitvà aïgajàte abhinisãditvà yàvadatthaü katvà sàmantà hasamànà ñhità hoti. So bhikkhu pañibujjhijitvà taü itthiü etadavoca: tuyhidaü kammanti. "âma mayhaü kamma"nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"sàdiyi tvaü bhikkhu"ti. "Nàhaü bhagavà jànàmi"ti. "Anàpatti bhikkhu ajànantassà" ti. (48)

35. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu vesàliyaü mahàvane divàvihàragato rukkhaü apassàya nipanno hoti. A中atarà itthi passitvà aïgajàte abhinisãdi. So bhikkhu sahasà vuññhàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "sàdiyi tvaü bhikkhå"ti. "Nàhaü bhagavà sàdiyi"nti. Anàpatti bhikkhu asàdiyantassà"ti. (48)

[BJT Page 090] [\x 90/]

36. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu vesàliyaü mahàvane divàvihàragato rukkhaü apassàya nipanno hoti. A中atarà itthi passitvà aïgajàte abhinisãdi. So bhikkhu akkamitvà pavaññesi. -1. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"sàdiyi tvaü bhikkhu?" Ti. "Nàhaü bhagavà sàdiyi"nti. Anàpatti bhikkhu asàdiyantassà"ti. (50)

37. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu vesàliyaü mahàvane kuñàgàrasàlàyaü divàvihàragato dvàraü vivaritvà nipanno hoti. Tassa aïgamaïgàni vàtupatthaddhàni honti. Tena kho pana samayena sambahulà itthiyo gandha勺a [PTS Page 39] [\q 39/] màla勺a àdàya àràmaü agamaüsu vihàrapekkhikàyo. Atha kho tà itthiyo taü bhikkhuü passitvà aïgajàte abhinisãditvà yàvadatthaü katvà 'purisåsabho vatàya'nti vatvà gandha勺a màla勺a àropetvà pakkamiüsu. Bhikkhu kilinnaü passitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü.

"Pa勺ahi bhikkhave àkàrehi aïgajàtaü kammanãyaü hoti: ràgena vaccena passàvena vàtena uccàliïgapàõakadaññhena. Imehi kho bhikkhave pa勺ahàkàrehi aïgajàtaü kammaniyaü hoti. Aññhànametaü bhikkhave anavakàso, yaü tassa bhikkhuno ràgena aïgajàtaü kammaniyaü assa. Arahaü so bhikkhave bhikkhu. Anàpatti bhikkhave tassa bhikkhuno. Anujànàmi bhikkhave divà patisallãyantena dvàraü saüvaritvà patisallãyitu"nti.

38. Tena kho pana samayena a中ataro bhàrukacchako bhikkhu supinantena-2. Puràõadutiyikàya methunaü dhammaü patisevitvà 'assamaõo ahaü vibbhamissàmã' ti bhàrukacchaü gacchanto antaràmagge àyasmantaü upàliü passitvà etamatthaü àrocesi. âyasmà upàli evamàha: "anàpatti, àvuso supinantenà"ti. (52)

39. Tena kho pana samayena ràjagahe supabbà nàma upàsikà muddhappasannà-3. Hoti. Sà evaüdiññhikà hoti: "yà methunaü dhammaü deti, sà aggadànaü detã"ti. Sà bhikkhuü passitvà etadavoca: "ehi bhante methunaü dhammaü patisevà"ti. "Alaü bhagini, netaü kappatã" ti. "Ehi bhante årantarikàya-4. Ghaññehi, evaü te anàpatti bhavissatã"ti. So bhikkhu tathà akàsi. Tassa kukkuccaü ahosi. "Anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti saïghàdisesassà"ti. (53)

1. Pavatteyi. Machasaü

Pavaññeyi. Syà 2. Supinante - machasaü

3. Mudhappasannà - machasaü

4. æruttarikàya - machasaü

[BJT Page 092] [\x 92/]

40. Tena kho pana samayena ràjagahe supabbà nàma upàsikà muddhappasannà hoti. Sà evaü diññhikà hoti: 'yà methunaü dhammaü deti, sà aggadànaü detã'ti. Sà bhikkhuü passitvà etadavoca: "ehi bhante methunaü dhammaü patisevà"ti. "Alaü bhagini, netaü kappatã"ti. "Ehi bhante nàbhiyaü ghaññehi" -pe-'ehi bhante uddaravaññiyaü ghaññehi' -pe- 'ehi bhante upakacchake ghaññehi' -pe- 'ehi bhante gãvàyaü ghaññehi' -pe-'ehi bhante kaõõacchidde ghaññehi' -pe- 'ehi bhante kesavaññiyaü ghaññehi' -pe- 'ehi bhante aïgulantarikàya ghaññehi' -pe- 'ehi bhante hatthena upakkamitvà mocessàmi, evaü te anàpatti bhavissatã"ti. So bhikkhu tathà akàsi. Tassa kukkuccaü ahosi. "Anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti saïghàdisesassà" ti. (54-61)

41. Tena kho pana samayena sàvatthiyaü saddhà nàma upàsikà muddhappasannà hoti. Sà evaü diññhikà hoti. 'Yà methunaü dhammaü deti, sà aggadànaü detã'ti. Sà bhikkhuü passitvà etadavoca: "ehi bhante methunaü dhammaü patisevà"ti. "Alaü bhagini, netaü kappati" ti. "Ehi bhante årantarikàya ghaññehi" -pe- "ehi bhante hatthena upakkamitvà mocessàmi. Evaü te anàpatti bhavissatã" ti. So bhikkhu tathà akàsi. Tassa kukkuccaü ahosi". Anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti saïghàdisesassà" ti. (62-70)

42. Tena kho pana samayena vesàliyaü licchavikumàrakà bhikkhuü gahetvà bhikkhuniyà vippañipàdesuü. [PTS Page 040] [\q 40/] ubho sàdiyiüsu. "Ubho nàsetabbà" -pe- ubho na sàdiyiüsu. "Ubhinnaü anàpatti". (71)

43. Tena kho pana samayena vesàliyaü licchavikumàrakà bhikkhuü gahetvà sikkhamànàya vippañipàdesuü -pe- sàmaõeriyà vippañipàdesuü. Ubho sàdiyiüsu. "Ubho nàsetabbà" -pe-ubho na sàdiyiüsu. "Ubhinnaü anàpatti" (72-73)

44. Tena kho pana samayena vesàliyaü licchavikumàrakà bhikkhuü gahetvà vesiyà vippañipàdesuü -pe- paõóake vippañipàdesuü -pe- gihiniyà vippañipàdesuü -pe-bhikkhu sàdiyi. "Bhikkhu nàsetabbo". -Pe- bhikkhu sàdiyi. "Bhikkhussa anàpatti". (74-76)

45. Tena kho pana samayena vesàliyaü licchavikumàrakà bhikkhu gahetvà a中ama中aü vippañipàdesuü, ubho sàdiyiüsu. "Ubho nàsetabbà" -pe- ubho na sàdiyiüsu. "Ubhinnaü anàpatti". (77)

[BJT Page 094] [\x 94/]

46. Tena kho pana samayena a中ataro buóóhapabbajito bhikkhu puràõadutiyikàya dassanaü agamàsi. Sà 'ehi bhante vibbhamà'ti aggahesi. So bhikkhu pañikkamanto uttàno paripati. Sà ubbhujitvà -1. Aïgajàte abhinisãdi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu asàdiyantassà"ti. (78)

47. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu ara中e viharati. Migapotako tassa passàvaññhànaü àgantvà passàvaü pivanto mukhena aïgajàtaü aggahesi. So bhikkhu sàdiyi. Tassa kukkuccaü ahosi bhagavato etamatthaü àrocesi. -Pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika"nti. (79)

Pañhamapàràjikaü samattaü.