[BJT Page 256] [\x 256/]
[PTS Page 110] [\q 110/]

Saïghàdisesakaõóo.
3.
Terasakaü.
Ime kho panàyasmanto terasa saïghàdisesà dhammà uddasaü àgacchanti.
3. 1. Pañhamasaïghàdiseso.

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà seyyasako anabhirato brahmacariyaü carati. So tena kiso hoti lukho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto.

2. Addasà kho àyasmà udàyã àyasmantaü seyyasakaü kisaü lukhaü dubbaõõaü uppaõóuppaõóukajàtaü dhamanisanthatagattaü. Disvàna àyasmantaü seyyasakaü etadavoca: "kissa tvaü àvuso seyyasaka, kiso låkho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto. Kacci no tvaü àvuso seyyasaka, anabhirato brahmacariyaü carasã"ti. 'Evamàvuso'ti. 'Tena hi tvaü àvuso seyyasaka yàvadatthaü bhu¤ja, yàvadatthaü supa, yàvadatthaü nahàya, yàvadatthaü bhu¤jitvà yàvadatthaü supitvà yàvadatthaü nàhàyitvà yadà te anabhirati uppajjati, ràgo cittaü anuddhaüseti, tadà hatthena upakkamitvà asuciü mocehã'ti. "Kinnu kho àvuso kappati evaråpaü kàtu"nti. 'âma àvuso, ahampi evaü karomi'ti.

3. Atha kho àyasmà seyyasako yàvadatthaü bhu¤ji, yàvadatthaü supi, yàvadatthaü nahàyi. Yàvadatthaü bhu¤jitvà yàvadatthaü supitvà yàvadatthaü nahàyitvà, yadà anabhirati uppajjati, ràgo cittaü anuddhaüseti, tadà hatthena upakkamitvà asuciü moveti. Atha kho àyasmà seyyasako aparena samayena vaõõavà ahosi pãõindriyo pasannamukhavaõõo vippasannachavivaõõo.

[BJT Page 258] [\x 258/]

4. Atha kho àyasmato seyyasakassa sahàyakà bhikkhu àyasmantaü seyyasakaü etadavocuü: "pubbe kho tvaü àvuso seyyasakaü kiso ahosi låkho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto. So 'dàni tvaü etarahi vaõõavà pãõindriyo [PTS Page 111] [\q 111/] pasannamukhavaõõo vippasannachavivaõõo. Kinnu kho tvaü àvuso seyyasaka bhesajjaü karosã" 'ti na kho ahaü àvuso bhesajjaü karomi. Api càhaü yàvadatthaü bhu¤jàmi, yàvadatthaü supàmi, yàvadatthaü nahàyàmi, yàvadatthaü bhu¤jitvà yàvadatthaü supitvà yàvadatthaü nahàyitvà, yadà me anabhirati uppajjati, ràgo cittaü anuddhaüseti, tadà hatthena uppakkamitvà asuciü mocemã'ti. 'Kiü pana tvaü àvuso seyyasaka yene'va hatthena saddhàdeyyaü bhu¤jasi, tene'va hatthena upakkamitvà asuciü mocesãti. 'Evamàvuso'ti. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: 'kathaü hi nàma àyasmà seyyasako hatthena upakkamitvà asuciü mocessatã'ti. Atha kho te bhikkhå àyasmantaü seyyasakaü anekapariyàyena vigarahitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü.

5. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü seyyasakaü pañipucchi: "saccaü kãra tvaü seyyasaka hatthena upakkamitvà asuciü mocesã" ti. 'Saccaü bhagavà' vigarahi buddho bhagavà "ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü, kathaü hi nàma tvaü moghapurisa hatthena upakkamitvà asuciü mocessasi. Nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena viràgàya dhammo desito no saràgàya, visa¤¤ogàya dhammo desito no sa¤¤ogàya, anupàdànàya dhammo desito no saupàdànàya. Tattha nàma tvaü moghapurisa mayà viràgàya dhamme desite saràgàya cetessasi. Visa¤¤egàya dhamme desite sa¤¤ogàya cetessasi. Anupàdànàya dhamme desite saupàdànàya cetessasi. Nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena ràgaviràgàya dhammo desito, madanimmadanàya, pipàsavinayàya, àlayasamugghàtàya, vaññåpacchedàya, taõhakkhayàya, viràgàya, nirodhàya, nibbàõàya dhammo desito. Nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena kàmànaü pahànaü akkhàtaü, kàmasa¤¤ànaü pari¤¤à akkhàtà, kàmapipàsànaü pañivinayo akkhàto, kàmavitakkànaü samugghàto akkhàto, kàmaparilàhànaü våpasamo akkhàto. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü moghapurisa appasannàna¤ceva appasàdàya pasannàna¤ca ekaccànaü a¤¤athattàyà"ti.

[BJT Page 260] [\x 260/]

6. Atha kho bhagavà àyasmantaü [PTS Page 112] [\q 112/] seyyasakaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Sa¤cetanikà sukkavisaññhi-1. Saïghàdiseso" ti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

(Pañhamapa¤¤atti. )

7. Tena kho pana samayena bhikkhå paõitàni bhojanàni bhu¤jitvà muññhassatã asampajànà niddaü okkamanti. Tesaü muññhassatãnaü asampajànànaü niddaü okkamantànaü supinantena asuci muccati. Tesaü kukkuccaü ahosi: "bhagavatà sikkhàpadaü pa¤¤attaü sa¤cetanikà sukkavisaññhi saïghàdiseso"ti. 'Ambhàka¤ca supinantena asuci muccati. Atthi cettha cetanà labbhà"ti. "Kacci nå kho mayaü saïghàdisesaü àpattiü àpannà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Atthesà bhikkhave cetanà, sà ca kho abbohàrikà"ti. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Sa¤cetanikà sukkavisaññhi a¤¤atra supinantà sïghàdiseso"ti.

(Dutiyapa¤¤atti. )

8. Sa¤cetanikà'ti jànanto sa¤jànanto cecca abhivitaritvà vãtikkamo.

Sukkanti dasasukkàni: nãlaü pãtaü lohitakaü odàtaü takkavaõõaü dakavaõõaü telavaõõaü khãravaõõaü dadhivaõõaü sappivaõõaü.

Visaññhãti ñhànato càvanaü vuccati visaññhiti.

A¤¤atra supinantà'ti ñhapetvà supinantaü.

Saïghàdiseso'ti saïgho'va tassà àpattiyà parivàsaü deti, målàya pañikkassati, mànattaü deti, abbheti. Na sambahålà na ekapuggalo. Tena vuccati saïghàdiseso'ti. Tasse'va àpattinikàyassa nàmakammaü adhivacanaü. Tena'pi vuccati saïghàdiseso'ti.

9. Ajjhattaråpe moceti, bahiddhàråpe moceti, ajjhattabahiddhàråpe moceti, àkàse kañiü kampento moceti, ràgupatthamhe moceti, vaccåpatthamhe moceti, passàvåpatthamhe moceti, vàtupatthamhe moceti, uccàliïgapàõakadaññhåpatthambhe moceti, àrogyatthàya moceti, sukhatthàya moceti, bhesajjatthàya moceti, dànatthàya moceti, [PTS Page 113] [\q 113/] pu¤¤atthàya moceti, ya¤¤atthàya moceti, saggatthàya moceti, bãjatthàya moceti, vãmaüsatthàya moceti, davatthàya moceti, nãlaü moceti, pãtakaü moceti, lohitakaü moceti, odàtaü moceti, takkavaõõaü moceti, dakavaõõaü moceti, telavaõõaü moceti, khãravaõõaü moceti, dadhivaõõaü moceti, sappivaõõaü moceti.

1. Sukkavissaññhi; machasaü

[BJT Page 262] [\x 262/]

10. Ajjhattaråpe'ti ajjhattaü upàdinne råpe.

Bahiddhàråpe'ti bahiddhà upàdinne và anupàdinne và.

Ajjhattabahiddhàråpe'ti tadubhaye

âkàse kañiü kampenno'ti àkàse vàyamantassa aïgajàtaü kammanãyaü hoti.

Ràgupatthambhe'ti ràgena pãëitassa aïgajàtaü kammanãyaü hoti.

Vaccåpatthambhe'ti vaccena pãëitassa aïgajàtaü kammanãyaü hoti.

Passàvåpatthambhe'ti passàvena pãëitassa aïgajàtaü kammanãyaü hoti.

Vàtupatthambhe'ti vàtena pãëitassa aïgajàtaü kammanãyaü hoti.

Uccàliïgapàõakadaññhåpatthambhe'ti uccàliïgapàõakadaññhena aïgajàtaü kammanãyaü hoti. ârogyatthàyà'ti àrogo bhavissàmi;

Sukhatthàyà'ti sukhaü vedanaü uppàdessàmi;

Bhesajjatthàyà'ti bhesajjaü bhavissati;

Dànatthàyà'ti dànaü dassàmi;

Pu¤¤atthàyà'ti pu¤¤aü bhavissati;

Ya¤¤atthàyà'ti ya¤¤aü yajissàmi;

Saggatthàyà'ti saggaü gamissàmi;

Bãjatthàyà'ti bãjaü bhavissati;

Vãmaüsatthàyà'ti nãlaü bhavissati -pe- sappivaõõaü bhavissati;

Davatthàyà'ti bióóàdhippàyo.

11. Ajjhattaråpe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdi sesassa.

Bahiddhàråpe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ajjhattabahiddhàråpe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

âkàse kañiü kampento ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ràgupatthambhe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

[BJT Page 264] [\x 264/]

Vaccåpatthambhe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Passàvupatthambhe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Vàtupatthambhe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Uccàliïgapàõakadaññhupatthambhe ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

12. ârogyatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Sukhatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Bhesajjatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Dànatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Pu¤¤atthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ya¤¤atthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Saggatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Bãjatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Vãmaüsatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Davatthàya ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

13. Nãlaü ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Pãtakaü -pe- lohitataü -pe- odàtaü -pe- takkavaõõaü -pedakavaõõaü -pe- telavaõõaü -pe- khãravaõõaü -pedadhivaõõaü -pesappivaõõaü ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

[PTS Page 114] [\q 114/]

Suddhikaü niññhitaü

14. ârogyattha¤ca sukhattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. ârogyattha¤ca bhesajjattha¤ca -pe-àrogattha¤ca dànattha¤ca -pe-àrogyattha¤ca pu¤¤attha¤ca -pe-àrogyattha¤ca ya¤¤attha¤ca -pe- àrogyattha¤ca saggattha¤ca -pe- àrogyattha¤ca bãjattha¤ca -pe-àrogyattha¤ca vãmaüsattha¤ca -pe- àrogyattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakassa khaõóacakkaü niññhitaü

[BJT Page 266] [\x 266/]

15. Sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Sukhattha¤ca dànattha¤ca -pe- sukhattha¤ca pu¤¤attha¤ca -pe- sukhattha¤ca ya¤¤attha¤ca -pe-sukhattha¤ca saggattha¤ca -pe-sukhattha¤ca bãjattha¤ca -pe- sukhattha¤ca vãmaüsattha¤ca -pe-sukhattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Sukhattha¤ca àrogyattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

16. Bhesajjattha¤ca dànattha¤ca -pe- bhesajjattha¤ca pu¤¤attha¤ca -pe-bhesajjattha¤ca ya¤¤attha¤ca -pe- bhesajjattha¤ca saggattha¤ca -pe-bhesajjattha¤ca bãjattha¤ca -pe- bhesajjattha¤ca vãmaüsattha¤ca -pe-bhesajjattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati, muccati, àpatti saïghàdisesassa. Bhesajjattha¤ca àrogyattha¤ca -pe-bhesajjattha¤ca sukhattha¤ca ceteti, upakkamati, muccati àpatti saïghàdisesassa.

17. Dànattha¤ca pu¤¤attha¤ca -pe- dànattha¤ca ya¤¤attha¤ca -pe-dànattha¤ca saggattha¤ca -pe- dànattha¤ca bãjattha¤ca -pe-dànattha¤ca vãmaüsattha¤ca -pe- dànattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Dànattha¤ca àrogyattha¤ca -pe-dànattha¤ca sukhattha¤ca -pe- dànattha¤ca bhesajjattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

18. Pu¤¤attha¤ca ya¤¤attha¤ca -pe- pu¤¤attha¤ca saggattha¤ca -pe-pu¤¤attha¤ca bãjatta¤ca -pe- pu¤¤attha¤ca vãmaüsattha¤ca -pe-pu¤¤attha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Pu¤¤attha¤ca àrogyattha¤ca -pe- pu¤¤attha¤ca sukhattha¤ca -pe- pu¤¤attha¤ca bhesajjattha¤ca -pe- pu¤¤attha¤ca dànattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

19. Ya¤¤attha¤ca saggattha¤ca -pe- ya¤¤attha¤ca bãjattha¤ca -pe-ya¤¤attha¤ca vãmaüsattha¤ca -pe- ya¤¤attha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Ya¤¤attha¤ca àrogyattha¤ca -pe- ya¤¤attha¤ca sukhattha¤ca -pe- ya¤¤attha¤ca bhesajjattha¤ca -pe- ya¤¤attha¤ca dànattha¤ca -pe- ya¤¤attha¤ca pu¤¤attha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

20. Saggattha¤ca bãjattha¤ca -pe- saggattha -pe- saggattha¤ca -pe- saggattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Saggattha¤ca -pe- àrogyattha¤ca -pe-saggattha¤ca sukhattha¤ca -pe- saggattha¤ca bhesajjattha¤ca -pesaggattha¤ca dànattha¤ca -pe-saggattha¤ca pu¤¤attha¤ca -pesaggattha¤ca ya¤¤attha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

[BJT Page 268] [\x 268/]

21. Bãjattha¤ca vãmaüsattha¤ca -pe- bãjattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Bãjattha¤ca àrogyattha¤ca -pe- bãjattha¤ca sukhattha¤ca -pe-bãjattha¤ca bhesajjattha¤ca -pe-bãjattha¤ca dànattha¤ca -pe- bãjattha¤ca pu¤¤attha¤ca -pe-bãjattha¤ca ya¤¤attha¤ca -pe- bãjattha¤ca saggattha¤ca ceteti upakkamati, muccati, àpatti saïghàdisesassa.

22. Vãmaüsattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Vãmaüsattha¤ca àrogyattha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca sukhattha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca bhesajjattha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca dànattha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca pu¤¤attha¤ca -pe-vãmaüsattha¤ca ya¤¤attha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca saggattha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca bãjattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

23. Davattha¤ca àrogyattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Dvattha¤ca sukhattha¤ca -pe- dvattha¤ca bhesajjattha¤ca, -pe- dvattha¤ca dànattha¤ca, -pe-dvattha¤ca pu¤¤attha¤ca, -pe-dvattha¤ca ya¤¤attha¤ca, dvattha¤ca saggattha¤ca, -pe-dvattha¤ca bãjattha¤ca, -pe- dvattha¤ca vãmaüsattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakassa baddhacakkaü.

Saïkhittaü

Ekamålakassa cakkapeyyàlaü niññhitaü.

24. ârogyattha¤ca sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. -Pe- àrogyattha¤ca sukhattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Dumålakassa khaõóacakkaü niññhitaü.

25. Sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca dànattha¤ca ceteti upakkamati muccati àpatti saïghàdisesassa. -Pe- sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca àrogyattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Dumålakassa baddhacakkaü.

Saïkhittaü.

[BJT Page 270] [\x 270/]

26. Vãmaüsattha¤ca davattha¤ca àrogyattha¤ca ceteti upakkamati muccati àpatti saïghàdisesassa. -Pe- vãmaüsattha¤ca davattha¤ca sukhattha¤ca -pe- vãmaüsattha¤ca davattha¤ca bãjattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Dumålakaü niññhitaü.

27. Timålakampi catumålakampi pa¤camålakampi chamålakampi sattamålakampi aññhamålakampi navamålakampi evameva vitthàretabbaü.

Idaü sabbamålakaü:

28. ârogyattha¤ca sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca dànattha¤ca pu¤¤attha¤ca ya¤¤attha¤ca saggattha¤ca bãjattha¤ca vãmaüsattha¤ca davattha¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Sabbamålakaü niññhitaü.

Cakkapeyyàlaü niññhitaü.

29. Nãla¤ca pãtaka¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Nãla¤ca lohitaka¤ca -pe- nãla¤ca odàta¤ca -pe-nãla¤ca takkavaõõa¤ca -pe- nãla¤ca dakavaõõa¤ca, -pe-nãla¤ca telavaõõa¤ca, -pe- nãla¤ca khãravaõõa¤ca, -pe- nãla¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe- nãla¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakassa khaõóacakkaü.

30. Pãtaka¤ca lohitaka¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Pãtaka¤ca odàta¤ca -pe- pãtaka¤ca takkavaõõa¤ca -pe-pãtaka¤ca dakavaõõa¤ca, -pe- pãtaka¤ca telavaõõa¤ca, -pe-pãtaka¤ca khãravaõõa¤ca, -pe- pãtaka¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe-pãtaka¤ca sappãvaõõa¤ca pãtaka¤ca nãla¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakassa baddhacakkaü.

[BJT Page 272] [\x 272/]

31. Lohitaka¤ca odàta¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Lohitaka¤ca takkavaõõa¤ca -pe- lohitaka¤ca dakavaõõa¤ca, -pe- lohitaka¤ca telavaõõa¤ca, -pe- lohitaka¤ca khãravaõõa¤ca, -pe- lohitaka¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe- lohitaka¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

32. Odàta¤ca takkavaõõa¤ca -pe- odàta¤ca dakavaõõa¤ca, -pe-odàta¤ca telavaõõa¤ca, -pe- odàta¤ca khãravaõõa¤ca, -pe-odàta¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe- odàta¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Odàta¤ca nãla¤ca -pe-odàta¤ca pãtaka¤ca -pe-odàta¤ca lohitaka¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

33. Takkavaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe- takkavaõõa¤ca telavaõõa¤ca, -pe- takkavaõõa¤ca khãravaõõa¤ca, -pe- takkavaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe-takkavaõõa¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Takkavaõõa¤ca nãla¤ca -pe- takkavaõõa¤ca pãtaka¤ca -pe-takkavaõõa¤ca lohitaka¤ca -pe- takkavaõõa¤ca odàta¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

34. Dakavaõõa¤ca telavaõõa¤ca, -pe- dakavaõõa¤ca khãravaõõa¤ca, -pe-dakavaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe- dakavaõõa¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Dakavaõõa¤ca nãla¤ca -pe-dakavaõõa¤ca pãtaka¤ca -pe-dakavaõõa¤ca lohitaka¤ca -pe-dakavaõõa¤ca odàta¤ca -pe-dakavaõõa¤ca takkavaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

35. Telavaõõa¤ca, khiravaõõa¤ca, -pe-telavaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca, -pe-telavaõõa¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Telavaõõa¤ca nãla¤ca -pe- telavaõõa¤ca pãtaka¤ca -pe-telavaõõa¤ca lohitaka¤ca -pe- telavaõõa¤ca odàta¤ca -pe-telavaõõa¤ca takkavaõõa¤ca -pe- telavaõõa¤ca dakavaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

36. Khiravaõõa¤ca, dadhivaõõa¤ca, -pe- khãravaõõa¤ca sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Khãravaõõa¤ca nãlaka¤ca -pe-khãravaõõa¤ca pãtaka¤ca -pe-khãravaõõa¤ca lohitaka¤ca -pe- khãravaõõa¤ca odàta¤ca -pe- khãravaõõa¤ca takkavaõõa¤ca -pe-khãravaõõa¤ca dakavaõõa¤ca khãravaõõa¤ca telavaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

[BJT Page 274] [\x 274/]

37. Dadhivaõõa¤ca, sappãvaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Dadhivaõõa¤ca nãlaka¤ca -pe- dadhivaõõa¤ca pãtaka¤ca -pe- dadhivaõõa¤ca lohitaka¤ca -pe- dadhivaõõa¤ca odàta¤ca -pe-dadhivaõõa¤ca takkavaõõa¤ca -pe- dadhivaõõa¤ca takkavaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca telavaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca khãravaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

38. Sappãvaõõaü ca nãlaü ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Sappivaõõa¤ca pãtaka¤ca -pe- sappivaõõa¤ca lohitaka¤ca -pe- sappivaõõa¤ca odàta¤ca -pe-sappivaõõa¤ca takkavaõõa¤ca -pe- sappivaõõa¤ca dakavaõõa¤ca sappivaõõa¤ca telavaõõa¤ca sappivaõõa¤ca khãravaõõa¤ca sappivaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakassa baddhacakkaü niññhitaü.

39. Nãla¤ca pãtaka¤ca lohita¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. Nãla¤ca pãtaka¤ca odàtaka¤ca -pe- nãla¤ca pãtaka¤ca sappivaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Dumålakassa khaõóacakkaü.

40. Pãtaka¤ca lohita¤ca odàta¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. -Pe- pãtaka¤ca lohitaka¤ca sappivaõõa¤ca -pe-pãtaka¤ca lohitaka¤ca nãlaka¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Dumålakassa baddhacakkaü. 41. Dadhivaõõa¤ca sappivaõõa¤ca nãla¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. -Pedadhivaõõa¤ca sappivaõõa¤ca khãravaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Dumålakaü niññhitaü 42. Timålakampi catumålakampi pa¤camålakampi chamålakampi sattamålakampi aññhamålakampi navamålakampi evameva vitthàretabbaü.

[BJT Page 276] [\x 276/]

Idaü sabbamålakaü:

43. Nãla¤ca pãtaka¤ca lohitaka¤ca odàta¤ca takkavaõõa¤ca dakavaõõa¤ca telavaõõa¤ca khãravaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca sappivaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Sabbamålakaü niññhitaü

44. ârogyattha¤ca nãla¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. ârogyattha¤ca sukhattha¤ca nãla¤ca pãtaka¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. ârogyattha¤ca sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca nãla¤ca pãtaka¤ca lohitaka¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa. -Pe- sappivaõõaü ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Ubhatovaóóhakaü evameva [PTS Page 115] [\q 115/] netabbaü-1.

45. ârogyattha¤ca sukhattha¤ca bhesajjattha¤ca dànattha¤ca pu¤¤attha¤ca ya¤¤attha¤ca saggattha¤ca bãjattha¤ca vãmaüsattha¤ca davattha¤ca nãla¤ca pãtaka¤ca lohitaka¤ca odàtaka¤ca takkavaõõa¤ca dakavaõõa¤ca telavaõõa¤ca khãravaõõa¤ca dadhivaõõa¤ca sappivaõõa¤ca ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Missakacakkaü niññhitaü

46. Nãlaü mocessàmãti ceteti upakkamati, pãtakaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Nãlaü mocessàmiti ceteti upakkamati lohitakaü -pe- odàtaü -pe- takkavaõõaü -pe- dakavaõõaü -pe- telavaõõaü -pe- khãravaõõaü -pe- dadhivaõõaü -pe-sappivaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Khaõóacakkaü niññhitaü

47. Pãtakaü mocessàmãti ceteti upakkamati, lohitakaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Pãtakaü mocessàmiti ceteti upakkamati odàtaü -pe- takkavaõõaü -pe- dakavaõõaü -pe-telavaõõaü -pe-khãravaõõaü -pe- dadhivaõõaü -pe-sappivaõõaü -pe- nãlaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Baddhacakkaü

Målaü saïkhittaü

1. Vaóóhetabbaü. Machasa.

[BJT Page 278] [\x 278/]

48. Sappivaõõaü mocessàmãti ceteti upakkamati, nãlaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Sappivaõõaü mocessàmiti ceteti upakkamati pãtakaü -pe- lohitakaü -pe- odàtaü -petakkavaõõaü -pe-dakavaõõaü -pe- telavaõõaü -pekhãravaõõaü -pe-dadhivaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Kucchicakkaü niññhitaü

49. Pãtakaü mocessàmãti ceteti upakkamati, nãlaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Lohitakaü -pe- odàtaü -petakkavaõõaü -pe-dakavaõõaü -pe-telavaõõaü -pe-khãravaõõaü -pe-dadhivaõõaü -pe- sappivaõõaü mocessàmãti ceteti upakkamati nãlaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Pãññhicakkassa pañhamaü gamanaü niññhitaü

50. Lohitakaü mocessàmãti ceteti upakkamati, pãtakaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Odàtaü -pe- takkavaõõaü -pe- dakavaõõaü -pe-telavaõõaü -pe- khãravaõõaü-pe- dadhivaõõaü -pe- sappivaõõaü -pe- nãlaü mocessàmãti ceteti upakkamati pãtakaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa dutiyaü gamanaü niññhitaü

51. Odàtaü mocessàmiti ceteti upakkamati lohitakaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Takkavaõõaü -pe- dakavaõõaü -pe- telavaõõaü -pe- khãravaõõaü -pe-dadhivaõõaü -pe-sappivaõõaü -pe- nãlaü -pe- pãtakaü mocessàmiti ceteti upakkamati. Lohitakaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa tatiyaü gamanaü niññhitaü

52. Takkavaõõaü mocessàmiti ceteti upakkamati odàtaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Dakavaõõaü -pe- telavaõõaü -pe- khãravaõõaü -pe- dadhivannaü -pe-sappivaõõaü -pe- nãlaü -pe- pãtakaü -pe-lohitakaü mocessàmãti ceteti upakkamati, odàtaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa catutthaü gamanaü niññhitaü

[BJT Page 280] [\x 280/]

53. Dakavaõõaü mocessàmiti ceteti upakkamati, takkavaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Telavaõõaü -pe- khãravaõõaü -pe- dadhivaõõaü -pe- sappivaõõaü -pe-nãlaü -pe- pãtakaü -pe-lohitakaü -pe-odàtaü mocessàmiti ceteti upakkamati, takkavaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa pa¤camaü gamanaü niññhitaü.

54. Telavaõõaü mocessàmiti ceteti upakkamati, dakavaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Khãravaõõaü -pe- dadhivaõõaü -pe- sappivaõõaü -pe- nãlaü -pe-pãtakaü -pe- lohitakaü -pe- odàtaü -pe-takkavaõõaü mocessàmãti ceteti upakkamati, dakavaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa chaññhaü gamanaü niññhitaü

55. Khãravaõõaü mocessàmiti ceteti upakkamati, telavaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Dadhivaõõaü -pe- sappivaõõaü -pe- nãlaü -pe- pãtakaü -pe-lohitakaü -pe- odàtaü -pe-takkavaõõaü -pe-dakavaõõaü mocessàmãti ceteti upakkamati telavaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa sattamaü gamanaü niññhitaü.

56. Dadhivaõõaü mocessàmãti ceteti upakkamati, khãravaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Sappivaõõaü -pe- nãlaü -pe-pãtakaü -pe-lohitakaü -pe-odàtaü -pe- takkavaõõaü -pe-dakavaõõaü -pe-telavaõõaü mocessàmãti ceteti upakkamati, khãravaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa aññhamaü gamanaü niññhitaü.

57. Sappivaõõaü mocessàmiti ceteti upakkamati dadhivaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Nãlaü -pe- pãtakaü -pe-lohitakaü -pe-odàtaü -pe-takkavaõõaü -pe- dakavaõõaü -pe-telavaõõaü -pe-khãravaõõaü mocessàmãti ceteti upakkamati, dadhivaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa navamaü gamanaü niññhitaü

[BJT Page 282] [\x 282/]

58. Nãlaü mocessàmãti ceteti upakkamati, sappivaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa. Pãtakaü -pe- lohitakaü -pe- odàtaü -pe- takkavaõõaü -pe-dakavaõõaü -pe- telavaõõaü -pe-khãravaõõaü -pe- dadhivaõõaü mocessàmãti ceteti upakkamati, sappivaõõaü muccati, àpatti saïghàdisesassa.

Piññhicakkassa dasamaü gamanaü niññhitaü piññhicakkaü niññhitaü

59. [PTS Page 116] [\q 116/] ceteti upakkamati muccati, àpatti saïghàdisesassa;

Ceteti upakkamati na muccati, àpatti thullaccayassa;

Ceteti na upakkamati na muccati, anàpatti;

Ceteti na upakkamati na muccati, anàpatti;

Na ceteti upakkamati muccati, anàpatti;

Na ceteti upakkamati na muccati, anàpatti;

Na ceteti na upakkamati muccati, anàpatti;

Na ceteti na upakkamati na muccati anàpatti.

60. Anàpatti supinantena, na mocanàdhippàyassa, ummattakassa khittacittassa, vedanaññassa, àdikammikassàti.

Vinãtavatthu.

Uddànagàthà.

Supino uccàrapassàvo vitakkuõhodakena ca

Bhesajjaü kaõóuvaü maggo vatthijantàgharaü -1. æru.

Sàmaõero ca sutto ca åru muññhinà pãëayi

âkàse thamhaü nijjhàyi jiddaü kaññhena ghaññayã.

Sote uda¤jalaü dhàvaü pupphàvaliyapokkharaü

Vàlikà kaddamusseko sayanaïguññhakena càti.

1. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno supinantena asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi: kacci nu kho ahaü saïghàdisesaü àpattiü àpanno'ti. Atha kho so bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- "anàpatti bhikkhu supinantena"ti. (1)

1. Jantàgharåpakkamo - machasaü

[BJT Page 284] [\x 284/]

2. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno uccàraü karontassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- bhagavato etamatthaü àrocesi. "Ki¤citto tvaü bhikkhå"ti. "Nàhaü bhagavà mocanàdhippàyo"ti. "Anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (2)

3. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno passàvaü karontassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (3)

4. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno passàvaü kàmavitakkaü vitakkentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu vitakkentassà"ti. (4)

5. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno uõhodakena nahàyantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"ki¤citto tvaü bhikkhå"ti. "Nàhaü bhagavà mocanàdhippàyo"ti. "Anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (5)

6. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa uõhodakena nahàyantassa asuci mucci. Tassa [PTS Page 117] [\q 117/] kukkuccaü ahosi -pe-"àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti. (6)

7. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa uõhodakena nahàyantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti thullaccayassà"ti. (7)

8. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno aïgajàte vaõo hoti, bhesajjena àlimpentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (8)

9. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno aïgajàte vaõo hoti, -1. Mocanàdhippàyassa bhesajjena àlimpentassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (9-10)

10. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno aõóaü kaõóåvantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (11)

11. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhåno mocanàdhippàyassa aõóaü kaõóåvantassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (12-13)

12. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno maggaü gacchantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (14)

1. Tassa mocanàdhippàyassa - syà.

[BJT Page 286] [\x 286/]

13. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa maggaü gacchantassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (15-16)

14. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno vatthiü gahetvà passàvaü karontassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (17)

15. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa vatthiü gahetvà passàvaü karontassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisessa; àpatti thullaccayassà"ti. (18-19)

16. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno jantàghare udaravaññiü tàpentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (20)

17. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa jantàghare udaravaññiü tàpentassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (21-22)

18. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno jantàghare upajjhàyassa piññhiparikammaü karontassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (23)

19. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa jantàghare upajjhàyassa piññhiparikammaü karontassa asuci mucci -pe-asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassàti. (24-25)

20. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno åruü ghaññàyassa pentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (26)

21. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa åruü ghaññàpentassa asuci mucci -pe-asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti thullaccayassà"ti. (27-28)

22. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu mocanàdhippàyo a¤¤ataraü sàmaõeraü etadavoca: "ehi me tvaü àvuso sàmaõera aïgajàtaü gaõhàhã"ti so tassa aïgajàtaü aggahesi, tassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti. (29)

23. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu suttassa sàmaõerassa aïgajàtaü aggahesi, tassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü [PTS Page 118] [\q 118/] ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti dukkañassà"ti. (30)

[BJT Page 288] [\x 288/]

24. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa uruhi aïgajàtaü pãëentassa asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti thullaccayassà"ti. (31-32)

25. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa muññhinà aïgajàtaü piëentassa asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti thullaccayassà"ti. (33-34)

26. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa àkàse kañiü kampentassa asuci mucci -pe-asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (35-36)

27. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno kàyaü thambhentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (37)

28. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa kàyaü thambhentassa asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (38-39)

29. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sàratto màtugàmassa aïgajàtaü upanijjhàyi. Tassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. Na ca bhikkhave sàrattena màtugàmassa aïgajàtaü upanijjhàyitabbaü, yo upanijjhàyeyya, àpatti dukkañassà"ti. (40)

30. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa tàlacchiddaü aïgajàtaü pavesantassa asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-" anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (41-42)

31. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa kaññhena aïgajàtaü ghaññentassa asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-" anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (43-44)

32. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno pañisote nhàyantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (45)

33. Te kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa pañisote nahàyantassa-1. Asuci mucci -pe-asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (46-47)

1. Nahàyantassa - sãmu.

[BJT Page 290] [\x 290/]

34. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno uda¤jalaü kãëantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà" (48)

35. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhipàyassa uda¤jalaü kãëantassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (49-50)

36. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno udake dhàvantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà "ti. (51)

37. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa udake dhàvantassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (52-53)

38. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno pupphàvaliyaü kãëantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (54)

39. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa pupphàvaliyaü kãëantassa asuci mucci. -Pe-asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (55-56)

40. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno pokkharavane dhàvantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu namocanàdhippàyassà"ti. (57)

41. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa pokkharavane dhàvantassa asuci mucci. -Pe-asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (58-59)

42. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhipàyassa vàlikaü aïgajàtaü pavesentassa-1. Asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (60-61)

43. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa kaddamaü aïgajàtaü pavesentassa-1. Asuci mucci -pe- asuci na [PTS Page 119] [\q 119/] mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (62-63)

44. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno namocanàdhippàyassa udakena aïgajàtaü osi¤cantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu na mocanàdhippàyassà"ti. (64)

1. Pavesantassa - sã mu.

[BJT Page 292] [\x 292/]

45. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa udakena aïgajàtaü osi¤cantassa asuci mucci. -Pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa àpatti thullaccayassà"ti. (65-66)

46. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa sayane aïgajàtaü ghaññentassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (67-68)

47. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno mocanàdhippàyassa aïguññhena aïgajàtaü ghaññentassa asuci mucci -pe- asuci na mucci. Tassa kukkuccaü ahosi: 'kacci nu kho ahaü saïghàdisesaü àpattiü àpanno'ti. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti thullaccayassà"ti. (69-70)

Sukkavisaññhisikkhàpadaü niññhitaü.