[BJT Page 320] [\x 320/]

3. 3.
Duññhullavàcàsikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã ara中e viharati. Tassàyasmato vihàro abhiråpo hoti dassanãyo pàsàdiko. Tena kho pana samayena sambahulà itthiyo àràmaü agamaüsu vihàrapekkhikàyo. Atha kho tà itthiyo yenàyasmà udàyã, tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà àyasmantaü udàyiü etadavocuü: "icchàma mayaü bhante ayyassa vihàraü pekkhitu"nti. Atha kho àyasmaü udàyã tà itthiyo vihàraü pekkhàpetvà tàsaü itthãnaü vaccamaggaü passàvamaggaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati. Yàcati'pi àyàcati'pi, pucchati'pi pañipucchati'pi, àcikkhati'pi, anusàsati'pi, akkosati'pi. Yà tà [PTS Page 128] [\q 128/] itthiyo chinnakà dhuttikà ahirikàyo tà àyasmatà udàyinà saddhiü åhasanti'pi ullapanti'pi ujjhagghanti'pi uppaõóenti'pi. Yà pana tà itthiyo hirimanà tà nikkhamitvà bhikkhå ujjhàpenti: "idaü bhante nacchannaü nappatiråpaü, sàmikenapi mayaü evaü vuttà na iccheyyàma, kimpanayyena udàyinà"ti. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà udàyã màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi ohàsissatã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

2. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü udàyiü pañipucchi: "saccaü kira tvaü udàyã màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi obhàsã"ti. "Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà: "ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi obhàsissasi. Nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena viràgàya dhammo desito, no saràgàya -pe- kàmapariëàhànaü våpasamo akkhàto netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- evaü ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhå otiõõo vipariõatena cittena màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi obhàseyya yathà taü yuvà yuvatiü methunåpasaühitàhi, saïghàdiseso'ti.

3. Yo panà'ti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Otiõõo nàma sàratto apekkhavà pañibaddhacitto.

[BJT Page 322] [\x 322/]

Vipariõatanti rattampi cittaü vipariõataü, duññhampi cittaü vipariõataü, måëahampi cittaü vipariõataü. Api ca rattaü cittaü imasmiü atthe adhippetaü vipariõatanti.

Màtugàmo nàma: manussitthi, na yakkhã na petã na tiracchànagatà, vi中å pañibalà subhàsitadubbhàsitaü duññhullàduññhullaü àjànituü.

Duññhullà vàcà nàma: vaccamaggapassàvamaggamethunadhammapañisaüyuttà vàcà.

Obhàseyyàti ajjhàcàro vuccati.

Yathà taü yuvà yuvatinti daharo dahariü taruõo taruõiü kàmabhogã kàmabhoginiü.

[PTS Page 129] [\q 129/] methunåpasaühitàhãti methunadhammapañisaüyuttàhi.

Saïghàdiseso'ti -pe- tenapi vuccati saïghàdiseso'ti.

4. Dve magge àdissa vaõõampi bhaõati, avaõõampi bhaõati, yàcati'pi, àyàcati'pi, pucchati'pi, pañipucchati'pi, àcikkhati'pi, anusàsati'pi, akkosati'pi.

Vaõõaü bhaõati nàma: dve magge thometi vaõõeti pasaüsati.

Avaõõaü bhaõati nàma: dve magge khuüseti vamheti garahati.

Yàcati nàma: dehi me arahasi me dàtunti.

âyàcati nàma: kadà te màtà pasãdissati, kadà te pità pasãdissati, kadà te devatàyo pasãdissanti, kadà-1 sukhaõo sulayo sumuhutto bhavissati, kadà te methunaü dhammaü labhissàmã-2. Ti.

Pucchati nàma: kathaü tvaü sàmikassa desi-3 kathaü jàrassa desã-3 ti.

Pañipucchati nàma: evaü kira tvaü sàmikassa desi-3 evaü jàrassa desã-3 ti.

âcikkhati nàma: puññho bhaõati "evaü dehi, evaü dentã-4 sàmikassa piyà bhavissasi manàpà cà"ti.

Anusàsati nàma: apuññho bhaõati, "evaü dentã-1. Sàmikassa piyà bhavissati manàpà cà"ti.

Akkosati nàma: animittà'si nimittamattà'si alohità'si dhuvalohità'si dhuvavolà'si paggharantã'si sikhariõi'si itthipaõóakà'si vepurisikà'si sambhinnà'si ubhatobya大anàsãti.

1. Kadà te. Syà. 2. Labhissasãti. Sã. Mu. 3. Dehi, dehãti. Sã. Mu. 4. Dentà, machasaü

[BJT Page 324] [\x 324/]

1. Itthã ca hoti, itthisa中ã, sàratto ca bhikkhå ca naü itthiyà vaccamaggaü passàvamaggaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati, yàcati'pi àyàcati'pi pucchati'pi pañipucchati'pi, àcikkhati'pi, anusàsati'pi, akkosati'pi, àpatti saïghàdisesassa -pe-*

2. Dve itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa中i, sàratto ca bhikkhu ca naü dvinnaü itthãnaü vaccamaggaü passàvamaggaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe-akkosati'pi àpatti dvinnaü saïghàdissonaü -pe-

3. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中ã, sàratto ca bhikkhu ca naü ubhinnaü vaccamaggaü passàvamaggaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe-akkosati'pi àpatti dvinnaü saïghàdissesena dukkañassa -pe-

4. Itthã ca hoti, itthisa中ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü itthiyà vaccamaggaü passàvamaggaü ñhapetvà adhakkhakaü ubbhajàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati [PTS Page 130 [\q 130/] -@]pa-akkosati'pi, àpatti thullaccayassa-pe-

5. Dve itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa中i, sàratto ca bhikkhu ca naü dvinnaü itthãnaü vaccamaggaü passàvamaggaü ñhapetvà adhakkhakaü ubbhajàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati -pe-akkosati'pi àpatti dvinnaü thullaccayànaü -pe-

6. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中ã, sàratto ca bhikkhu ca naü ubhinnaü vaccamaggaü passàvamaggaü ñhapetvà adhakkhakaü ubbhajàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe-akkosati'pi àpatti thullaccayena dukkañassa -pe. 7. Itthã ca hoti, itthisa中ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü itthiyà ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe- akkosati'pi, àpatti dukkañassa -pe-

8. Dve itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa中ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü dvinnaü itthãnaü ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe- akkosati'pi, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

9. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中ã, sàratto ca bhikkhu ca naü ubhinnaü ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe-akkosati'pi àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

10. Itthã ca hoti, itthisa中ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü itthiyà kàyapañibaddhaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe-akkosati'pi, àpatti dukkañassa -pe

* Peyyàlamukhena kàyasaüsagge vuttanayova veditabbo.

[BJT Page 326] [\x 326/]

11. Dve itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa中i, sàratto ca. Bhikkhu ca naü divinnaü itthinaü kàyapañibaddhaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe- akkosati'pi, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

12. Itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa中ã, sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyapañibaddhaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe- akkosati'pi, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

13. Anàpatti atthapurekkhàrassa, dhammapurekkhàrassa, anusàsanãpurekkhàrassa, ummattakassa, àdikammikassàti.

Vinãtavatthu

Uddànagàthà:

Lohitaü kakkasàkiõõaü kharaü dãgha勺a vàpitaü kacci saüsãdati-1 maggo saddhà dànena kammunà'ti.

1. Tena kho pana samayena a中atarà itthã navarattaü kambalaü pàrutà hoti. A中ataro bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: "lohitaü kho te bhaginã"ti. Sà na pañivijàni. "âmayya, navaratto kambalo"ti. Tassa kukkuccaü ahosi. "Kacci nu kho ahaü saïghàdisesaü àpattiü àpanno"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà"ti. (1)

2. Tena kho pana samayena a中atarà itthã kharakambalaü pàrutà hoti. A中ataro bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: "kakkasalomaü kho te bhaginã"ti. Sà na pañivijàni. "âmayya, kharakambalako"ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà"ti. (2)

3. Tena kho pana samayena a中atarà itthã navàvutaü kambalaü pàrutà hoti. A中ataro bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: "àkiõõalomaü kho te bhaginã"ti. Sà na pañivijàni. "âmayya, navàvuto kambalo"ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti dukkañassà"ti. (3)

4. Tena kho pana samayena a中atarà itthi kharakambalakaü pàrutà hoti. A中ataro bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: "kharalomaü kho te bhaginã"ti. Sà na pañivijàni, "àmayya, kharakambalako"ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti dukkañassà"ti. (4)

1. Saüsãrati. Sã. Mu. Syà.

[BJT Page 328] [\x 328/]

5. Tena kho pana samayena a中atarà itthã pàvàraü-1 pàrutà hoti. A中ataro bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: "dãghalomaü kho te bhaginã"ti. Sà na pañivijàni, "àmayya, pàvàro"-2. Ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-"anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti dukkañassà"ti. (5)

6. [PTS Page 131] [\q 131/] tena kho pana samayena a中atarà itthã khettaü vapàpetvà àgacchati. A中ataro bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: "vàpitaü kho te bhaginã"ti. Sà na pañivijàni "àmayya, no ca kho pañivutta"nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti dukkañassà"ti. (6)

7. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu paribbàjikaü pañipathe passitvà sàratto taü paribbàjikaü etadavoca: "kacci te bhagini maggo saüsãdatã". Sà na pañivijàni. "âma bhikkhu, pañipajjissasã"ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti thullaccayassà"ti. (7)

8. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sàratto a中ataraü itthiü etadavoca: "saddhà'si tvaü bhagini api ca yaü tvaü sàmikassa desi taü nàmbhàkaü desã"ti. "Kiü bhante"ti. "Methunaü dhamma"nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti. (8)

9. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sàratto a中ataraü itthiü etadavoca: "saddhà'si tvaü bhagini. Api ca yaü aggadànaü taü nàmbhàkaü desã"ti. "Kiü bhante aggadàna"nti. "Methunaü dhamma"nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa"nti. (9)

10. Tena kho pana samayena a中atarà itthã kammaü karoti. A中ataro bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: "tiññha bhagini ahaü karissàmã"ti. -Pe- "nisãda bhagini ahaü karissàmã"ti -pe-"nipajja bhagini, ahaü karissàmã"ti. Sà na pañivijàni. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà"ti. (10-11-12)

Duññhullavàcàsikkhàpadaü niññhitaü

1. Dãghapàvàraü. Syà. 2. Dãghapàvàro. Syà. 3. Saüsãratãti. Sã. Mu.