[PTS Page 135] [\q 135/]

3. 5.
Sa勺arittasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã sàvatthiyaü kulupago hoti, bahukàni kulàni upasaïkamati, yattha passati kumàrakaü và apajàpatikaü, kumàrikaü và apatikaü, kumàrakassa màtàpitunnaü santike kumàrikàya vaõõaü bhaõati: "amukassa kulassa kumàrikà abhiråpà dassanãyà pàsàdikà paõóità byattà medhàvinã dakkhà analasà. Channà sà kumàrikà imassa kumàrakassà"ti. Te evaü vadenti: "ete kho bhante ambhe na jànanti "ke và ime kassa và"ti. Sace bhante ayyo dàpeyya àneyyàma mayaü taü kumàrikaü imassa kumàrakassà"ti. Kumàrikàya màtàpitunnaü santike kumàrakassa vaõõaü bhaõati: "amukassa kulassa kumàrako abhiråpo dassanãyo pàsàdiko paõóito byatto medhàvã dakkho analaso. Channàyaü-1. Kumàrikà tassa kumàrakassà"ti. Te evaü vadenti: ete kho bhante amhe na jànanti: 'ke và ime kassavà'ti. Kismiü viya kumàrikàya vattuü. Sace bhante ayyo yàcàpeyya dadeyyàma mayaü imaü kumàrikaü tassa kumàrakassà"ti. Eteneva upàyena àvàhàni'pi kàràpeti. Vivàhàni'pi kàràpeti. Vàreyyàni'pi vattàpeti.

2. Tena kho pana samayena a中atarassà, puràõagaõakiyà dhãtà abhiråpà hoti dassanãyà pàsàdikà. Tirogàmakà àjãvakasàvakà àgantvà taü gaõakiü etadavocuü: "dehayye imaü kumàrikaü amhàkaü kumàrakassà"ti. Sà evamàha: "ahaü khvayyà-2. Tumhe na jànàmi "ke và ime kassa và"ti. "Aya勺a me ekadhãtikà. Tirogàmo ca gantabbo, "nàhaü dassàmã"ti. Manussà te àjãvakasàvake etadavocuü: "kissa tumhe ayyà àgatatthà"ti. "Idha mayaü ayyà amukaü nàma gaõakiü dhãtaraü yàcimha amhàkaü kumàrakassa, sà evamàha: "ahaü khvayyà tumhe na jànàmi "ke và ime kassa và"ti. Aya勺a me ekadhãtikà tirogàmo ca gantabbo, nàhaü dassàmã"ti. "Kissa tumhe ayyà taü gaõakiü dhãtaraü yàcittha? Nanu ayyo udàyã vattabbo? Ayyo udàyã dàpessatã"ti. Atha kho te [PTS Page 136] [\q 136/] àjãvakasàvakà yenàyasmà udàyã, tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà àyasmantaü udàyiü etadavocuü: "idha mayaü bhante amukaü nàma gaõakiü dhãtaraü yàcimha amhàkaü kumàrakassa. Sà evamàha: ahaü khvayyà tumhe na jànàmi ke và ime kassa và'ti. Aya勺a me ekadhãtikà tirogàmo ca gantabbo, nàhaü dassàmã'ti. Sàdhu bhante ayyo taü gaõakiü dhãtaraü dàpetu amhàkaü kumàrakassà"ti.

1. Chanto so kumàrako imissà kumàrikàyàti, syà.

2. Khvayyo, sãmu, machasaü.

[BJT Page 340] [\x 340/]

3. Atha kho àyasmà udàyã yena sà gaõaki,tenupasaïkami tenupasaïkamitvà taü gaõakiü etadavoca: "kissimesaü dhãtaraü na desã?"Ti. "Ahaü khvayya ime na jànàmi 'ke và ime kassa và' ti. Aya勺a me ekadhãtikà, tirogàmo ca gantabbo, nàhaü dassàmã"ti. "Dehimesaü, ahaü ime jànàmã"ti "sace bhante ayyo jànàti, dassàmã"ti. Atha kho sà gaõaki tesaü àjãvakasàvakànaü dhãtaraü adàsi. Atha kho te àjãvakasàvakà taü kumàrikaü netvà màsaüyeva suõisàbhogena bhu大iüsu. Tato aparena dàsibhogena bhu大anti. Atha kho sà kumàrikà màtuyà santike dåtaü pàhesi: "ahaü hi duggatà dukkhità na sukhaü labhàmi. Màsaü yeva maü suõisàbhogena bhu大iüsu. Tato aparena dàsãbhogena bhu大anti. âgacchatu me màtà maü nessatu"ti.

4. Atha kho sà gaõakã yena te àjãvakasàvakà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà te àjãvakasàvake etadavoca: "màyyà imaü kumàrikaü dàsibhogena bhu大ittha, suõisàbhogena imaü kumàrikaü bhu大athà"ti. Te evamàhaüsu "natthamhàkaü tayà saddhiü àhàråpahàro, samaõena saddhiü amhàkaü àhàråpahàro, gaccha tvaü, na mayaü taü jànàmà"ti. Atha kho sà gaõakã tehi àjãvakasàvakehi apasàdità punadeva sàvatthiü paccàga大i. Dutiyampi kho sà kumàrikà màtuyà santike dåtaü pàhesi: "ahaü hi duggatà dukkhità, na sukhaü labhàmi. Màsaüyeva maü suõisàbhogena bhu大iüsu. Tato aparena dàsãbhogena bhu大anti. âgacchatu me màtà. Maü nessatu"ti.

5. Atha kho sà gaõakã yenàyasmà udàyã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü udàyiü etadavoca: "sà kira bhante kumàrikà duggatà dukkhità na sukhaü labhati. Màsaüyeva naü suõisàbhogena bhu大iüsu. Tato aparena dàsãbhogena bhu大anti. Vadeyyàtha bhante: "màyyà imaü kumàrikaü dàsibhogena bhu大ittha. Suõisàbhogena imaü kumàrikaü bhu大athà"ti. Atha kho àyasmà udàyã yena te àjãvakasàvakà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà te àjãvakasàvake etadavoca: màyyà imaü kumàrikaü dàsãbhogena bhu大ittha suõisàbhogena imaü kumàrikaü bhu大athà"ti. Te evamàhaüsu: "natthamhàkaü tayà saddhiü àhàråpahàro, gaõakiyà saddhiü amhàkaü àhàråpahàro. Samaõena bhavitabbaü abyàvañena. [PTS Page 137] [\q 137/] samaõo assa susamaõo. Gaccha tvaü. Na mayaü taü jànàmà"ti. Atha kho àyasmà udàyã tehi àjãvakasàvakehi apasàdito punadeva sàvatthiü paccàga勺hi. Tatiyampi kho sà kumàrikà màtuyà santike dåtaü pàhesi: "ahaü hi duggatà dukkhità, na sukhaü labhàmi. Màsaüyeva maü suõisàbhogena bhu大iüsu. Tato aparena dàsãbhogena bhu大anti. âgacchatu me màtà maü nessatu"ti.

6. Dutiyampi kho sà gaõakã yenàyasmà udàyã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü udàyiü etadavoca: sà kira bhante kumàrikà duggatà dukkhità. Na sukhaü labhati. Màsaüyeva naü suõisàbhogena bhu大iüsu. Tato aparena dàsãbhogena bhu大anti. Vadeyyàtha bhante: "màyyà imaü kumàrikaü dàsãbhogena bhu大ittha. Suõisàbhogena imaü kumàrikaü bhu大athà"tã. Pañhamaü pàhaü tehi àjãvakasàvakehi apasàdito. Tvaü gaccha nàhaü gamissàmãti.

[BJT Page 342] [\x 342/]

7. Atha kho sà gaõakã ujjhàyati khãyati vipàceti: evaü duggato hotu ayyo udàyã, evaü dukkhito hotu ayyo udàyã, evaü mà sukhaü labhatu ayyo udàyã, yathà me kumàrikà duggatà dukkhità na sukhaü labhati, pàpikàya sassuyà pàpakena sasurena pàpakena sàmikenà"ti. Sà'pi kho kumàrikà ujjhàyati khãyati vipàceti: "evaü duggato hotu ayyo udàyã, evaü dukkhito hotu ayyo udàyã, evaü mà sukhaü labhatu ayyo udàyã, yathàhaü duggatà dukkhità na sukhaü labhàmi pàpikàya sassuyà pàpakena sasurena pàpakena sàmikenà"ti. A中àpi itthiyo asantuññhà sassåhi và sasurehi và sàmikehi và, tà evaü àyàcanti: "evaü duggato hotu ayyo udàyã, evaü dukkhito hotu ayyo udàyã, evaü mà sukhaü labhatu ayyo udàyã, yathà mayaü duggatà dukkhità na sukhaü labhàma, pàpikàhi sassåhi pàpakehi sasurehi pàpakehi sàmikehã"ti.

8. Yà pana tà itthiyo santuññhà sassåhi và sasurehi và sàmikehi và tà evaü àyàcanti: "evaü sukhito hotu ayyo udàyã, evaü sajjito hotu ayyo udàyã, evaü sukhamedhatu ayyo udàyã, yathà mayaü sukhità sajjità sukhamedhàma bhaddikàhi sassåhi bhaddakehi sasurehi, bhaddakehi sàmikehã"ti.

9. Assosuü kho bhikkhå ekaccànaü itthãnaü oyàcantãnaü ekaccànaü itthinaü àyàcantãnaü. Ye te bhikkhu appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: kathaü hi nàma àyasmà udàyã sa勺arittaü samàpajjissatã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

10. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü udàyiü pañipucchi: "sacchaü kira tvaü udàyã sa勺arittaü samàpajjã"ti. "Saccaü bhagavà". Vigarahi buddho bhagavà: "kathaühi nàma tvaü moghapurisa sa勺arittaü samàpajjissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

[PTS Page 138] [\q 138/] "yo pana bhikkhu sa勺arittaü samàpajjeyya itthiyà và purisamatiü purisassa và itthimatiü jàyattane và jàrattane và, saïghàdisesoti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

Målapa中atati

[BJT Page 344] [\x 344/]

11. Tena kho pana samayena sambahulà dhuttaü uyyàne paricàrentà a中atarassà-1. Vesiyà santike dåtaü pàhesuü: "àgacchatu uyyàne paricàressàmà"ti. Sà evamàha: "apuriso-2. Tumhe na jànàmi 'ke và ime kassa và'ti. Aha勺amhi bahubhaõóà, bahuparikkhàrà, bahinagara勺a gantabbaü, nàhaü gamissàmã"ti. Atha kho so dåto tesaü dhuttànaü etamatthaü àrocesi, evaü vutte a中ataro puriso te dhutte etadavoca: "kissa tumhe ayyà taü vesiü yàcittha? Nanu ayyo udàyã vattabbo? Ayyo udàyã uyyojessatã"ti. Evaü vutte a中ataro upàsako taü purisaü etadavoca: "màyyo evaü avaca, na kappati samaõànaü sakyaputtiyànaü evaråpaü kàtuü. Nàyyo udàyã evaü karissatã"ti. Evaü vutte 'karissati na karissatã'ti abbhutaü akaüsu. Atha kho te dhuttà yenàyasmà 'karissati na karissatã'ti abbhutaü akaüsu. Atha kho te dhuttà yenàyasmà udàyã tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà àyasmantaü udàyiü etadavocuü.Idha mayaü bhante uyyàne paricàrentà asukàya nàma vesiyà santike dåtaü pahiõimha: "àgacchatu uyyàne paricàressàmà"ti sà evamàha: " "ahaü khvayyà tumhe na jànàmi 'ke và ime kassa và'ti, aha勺amhi bahubhaõóà, bahuparikkhàrà, bahinagara勺a gantabbaü, nàhaü gamissàmã"ti. "Sàdhu bhante ayyo taü vesiü uyyojetu"ti.

12. Atha kho àyasmà udàyã yena sà vesã, tenupasaïkami.Upasaïkamitvà taü vesiü etadavoca: "kissa mesaü na gacchasã"ti. "Ahaü khvayya ime na jànàmi 'ke và ime kassa và'ti. Aha勺amhi bahubhaõóà' bahuparikkhàrà bahinagara勺a gantabbaü. Nàhaü gamissàmã"ti. "Gacchimesaü ahaü ime jànàmã" sace bhante ayyo jànàti, gamissàmã"ti. Atha kho te dhuttà taü vesiü àdàya uyyànaü agamaüsu. Atha kho so upàsako ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma ayeyà udàyã taïkhaõikaü sa勺arittaü samàpajjissatã"ti. Assosuü kho bhikkhå tassa upàsakassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà udàyã taü khaõikaü sa勺arittaü samàpajjissatã"ti, atha kho te bhikkhå bhagavato [PTS Page 139] [\q 139/] etamatthaü àrocesuü -pe- "saccaü tvaü udàyã taü khaõikaü sa勺arittaü samàpajjã,ti. "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà -pe-kathaü hi nàma tvaü moghapurisa taïkhaõikaü sa勺arittaü samàpajjissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- evaü ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu sa勺arittaü samàpajjeyya itthiyà và purisamatiü purisassa và itthimatiü, jàyattane và jàrattane và, antamaso taïkhaõikàyapi, saïghàdiseso"ti.

(Dutiyapa中atti. )

1. A中atarissà. Machasaü 2. Khvayyo. Sãmu. Machasaü

[BJT Page 346] [\x 346/]

12. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhå'ti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhå'ti.

Sa勺arittaü samàpajjeyyàti itthiyà và pahito purisassa santike gacchati. Purisena và pahito itthiyà santike gacchati.

Itthiyà và purisamatinti purisassa matiü itthiyà và àroceti.

Purisassa và itthãmatinti itthiyà matiü purisassa và àroceti.

Chàyattane và'ti jàyà bhavissasi.

Jàrattane và'ti jàrã bhavissasi.

Antamaso taü khaõikàyapãti muhuttikà bhavissasi.

Saïghàdisesoti -pe- tenapi vuccati saïghàdisesoti.

14. Dasa itthiyo: màturakkhità,piturakkhità, màtàpiturakkhità, bhàturakkhità,bhaginirakkhità, àtirakkhità, gottarakkhità, dhammarakkhità, sàrakkhà, saparidaõóà.

Dasa bhariyàyo: dhanakkãtà, chandavàsinã, bhogavàsinã, pañavàsinã, odapattakinã, obhatacumbañà, dàsã ca bhariyà ca, kammakàrã ca bhariyà ca, dhajàbhañà, muhuttikà,

Màturakkhità nàma: màtà rakkhati gopeti issariyaü karoti vasaü vatteti.

Piturakkhità nàma: pità rakkhati gopeti issariyaü kàreti vasaü vatteti.

Màtàpiturakkhità nàma: màtàpitaro rakkhanti gopentã issariyaü kàrenti vasaü vattenti.

Bhàturakkhità nàma: bhàtà rakkhati gopeti issariyaü kàreti vasaü vatteti.

Bhaginirakkhità nàma: bhagini rakkhati gopeti issariyaü karoti vasaü vatteti.

¥àtirakkhikà nàma: àtakà rakkhanti gopenti issariyaü kàrenti vasaü vattenti.

Gottarakkhità nàma: sagottà rakkhanti gopenti issariyaü kàrenti vasaü vattenti.

[BJT Page 348] [\x 348/]

Dhammarakkhità nàma: sahadhammikà rakkhanti gopenti issariyaü kàrenti vasaü vattenti.

Sàrakkhà nàma: gabbhepi pariggahãtà hoti 'mayhaü esà'ti, antamaso màlàguõaparikkhittàpi.

Saparidaõóà nàma: kehici daõóo ñhapito hoti 'yo itthannàmaü itthi gacchati ettako daõóo'ti.

[PTS Page 140] [\q 140/] dhanakkãtà nàma: dhanena kiõitvà vàseti. Vàseti.

Chandavàsinã nàma: piyo piyaü vàseti.

Bhogavàsinã nàma: bhogaü datvà vàseti.

Pañavàsinã nàma: pañaü datvà vàseti.

Odapattakinã nàma: udapattaü àmasitvà vàseti.

Obhatacumbañà-1. Nàma: cumbañaü oropetvà vàseti.

Dàsã nàma: dàsã ceva hoti bhariyà ca.

Kammakàrã nàma: kammakàrã ceva hoti bhariyà ca.

Dhajàbhañà nàma: karamarànãtà vuccati.

Muhuttikà nàma: taïkhaõikà vuccati.

Nikkhepapadàni.

1. Puriso bhikkhu pahiõàtiü2. "Gaccha bhante itthannàmaü màtapiturakkhitaü bråhi: hohi kira itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà"ti. Patigaõhàti. Vãmaüsati paccàharati,àpatti saïghàdisesassa.

2. Puriso so bhikkhuü pahiõàtiü: "gaccha bhante itthannàmaü piturakkhitaü bråhi -pe-màtàpiturakkhitaü bråhi -pebhàturakkhitaü bråhi -pe-bhaginirakkhitaü bråhi -pe-àtirakkhitaü bråhi -pe-gottarakkhitaü bråhi -pe- dhammarakkhitaü bråhi -pe-sàrakkhaü bråhi -pe- saparidaõóaü bråhi -pe- hohi kira itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Ohaña machasaü, 2. Pahiõati. Machasaü,

[BJT Page 350] [\x 350/]

3. Puriso bhikkhuü pahiõàti: - "gaccha bhante itthannàmaü màturakkhita勺a piturakkhita勺a bråhi: "hotha kira itthannàmassa bhariyàyo dhanakkãtà"ti. Patigaõhàti vimaüsati paccàharati,àpatti saïghàdisesassa.

4.Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü [PTS Page 1] [\q 1/] màturakkhita勺a màtàpiturakkhita勺a -pe- màturakkhita勺a bhàturakkhita勺a -pe-màturakkhita勺a bhaginirakkhita勺a -pe-màturakkhitaü ca àtirakkhita勺a -pe-màturakkhita勺a gottarakkhita勺a -pe-màturakkhita勺a dhammarakkhita勺a -pe-màturakkhita勺a sàrakkha勺a -pe- màturakkhita勺a saparidaõóa勺a bråhi: hotha kira itthannàmassa bhariyàyo dhanakkità"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Khaõóacakkaü.

5. Puriso bhikkhuü pahiõàti: -"gaccha bhante itthannàmaü piturakkhita勺a màtàpiturakkhita勺a bråhi: "hotha kira itthannàmassa bhariyàyo dhanakkãtà"ti. Patigaõhàti vimaüsati paccàharati, àpatti saïghadisessasa. 6.Puriso bhikkhuü pahiõàti: ,gaccha bhante itthannàmaü piturakkhita勺a bhàturakkhita勺a -pe- piturakkhita勺a bhaginirakkhita勺a -pe- piturakkhita勺a àtirakkhita勺a -pepiturakkhita勺a gottarakkhita勺a -pe-piturakkhita勺a dhammarakkhita勺a -pepiturakkhita勺a sàrakkha勺a -pe- piturakkhita勺a saparidaõóa勺a bråhi: "hotha kira itthannàmassa bhariyàyo dhanakkãtà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

7. Puriso bhikkhuü pahiõàti: - "gaccha bhante itthannàmaü piturakkhita勺a màturakkhita勺a bråhi: hotha kira ittannàmassa bhariyàyo dhanakkãtà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Baddhacakkaü

Målaü saïkhittaü.

8. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü saparidaõóa勺a màturakkhita勺a bråhi: hotha kira itthannàmassa bhariyàyo dhanakkãtà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

9. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü saparidaõóa勺a, piturakkhita勺a -pe- saparidaõóa勺a màtàpiturakkhita勺a -pe- saparidaõóa勺a bhàturakkhita勺a -pe- saparidaõóa勺a bhaginirakkhita勺a -pe- saparidaõóa勺a àtirakkhita勺a -pesaparidaõóa勺a gottarakkhita勺a -pe- saparidaõóa勺a dhammarakkhita勺a -pesaparidaõóa勺a sàrakkha勺a bråhi: hotha kira itthannàmassa bhariyàyo dhanakkãtà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakaü niññhitaü

[BJT Page 352] [\x 352/]

10. Evaü dumålakampi timålakampi catumålakampi pa勺amålakampi chamålakampi sattamålakampi aññhamålakampi navamålakampi kàtabbaü. *

Idaü dasamålakaü:

11. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü màturakkhita勺a pãturakkhita勺a màtàpiturakkhita勺a bhàturakkhita勺a bhaginirakkhita勺a àtirakkhita勺a gottarakkhita勺a dhammarakkhita勺a sàrakkha勺a saparidaõóa勺a bråhi: hotha kira itthannàmassa bhariyàyo dhanakkãtà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati,àpatti saïghàdisesassa. Dhanakkãtàcakkaü-1. Niññhitaü

12. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü màturakkhitaü brahi. Hohi kira itthannàmassa bhariyà chandavàsinã -pe-bhogavàsinã -pe- pañavàsinã -pe-odapattakinã -pe-obhatacumbañà -pe- dàsã ca bhariyà ca -pe- kammakàrã ca bhariyà ca -pe-dhajàhañà -pe- muhuttikà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati.âpatti saïghàdisesassa.

13. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü piturakkhitaü bråhi -pe- màtàpiturakkhitaü bråhi -pebhàturakkhitaü bråhi -pe-bhaginirakkhitaü bråhi -pe-àtirakkhitaü bråhi -pe-gottarakkhitaü bråhi -pe- dhammarakkhitaü bråhi -pe-sàrakkhaü bråhi -pe- saparidaõóaü bråhi: hoti kira itthannàmassa bhariyà muhuttikà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Nikkhepapadàni.

14. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü màturakkhita勺a piturakkhita勺a bråhi: hotha kira itthannàmassa bhariyàyo muhuttikà" ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

15. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthanànàmaü màturakkhita勺a màtàpiturakkhita勺a -pe- màturakkhita勺a saparidaõóa勺a bråhi: hotha kira itthannàmassa bhariyàyo muhuttikà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Khaõóacakkaü niññhitaü

16. Puriso bhikkhuü pahiõàti: gaccha bhante itthannàmaü piturakkhita勺a màtàpiturakkhita勺a bråhi: "hotha kira itthannàmassa bhariyàyo muhuttikà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

* Evaü dumålakampi timålakampi yàva navamålakaü kàtabbaü ma. Cha. Saü.

1. Dhanakkãtàitthicakkaü sãmu.

[BJT Page 354] [\x 354/]

17. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü piturakkhita勺a bhàturakkhita勺a -pe- piturakkhita勺a saparidaõóa勺a bråhi: "hotha kira itthannàmassa bhariyàyo muhuttikà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

18. Puriso bhikkhuü pahiõàti, "gaccha bhante itthannàmaü piturakkhita勺a màturakkhita勺a bråhi: hotha kira itthannàmassa bhariyàyo muhuttikà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati. âpatti saïghàdisesassa.

Baddhacakkaü.

Målaü saïkhittaü.

19. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü saparidaõóa勺a màturakkhita勺a bråhi: hotha kira itthannàmassa bhariyàyo muhuttikà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

20. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü saparidaõóa勺a piturakkhita勺a -pe- saparidaõóa勺a sàrakkha勺a bråhi: hotha kira itthannàmassa bhariyàyo muhuttikà"ti. Patigaõhàti, vãmaüsati paccàharati àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakaü niññhitaü.

21. Evaü dumålakampi, timålakampi, catumålakampi, pa勺amålakampi, chamålakampi, sattamålakampi, aññhamålakampi, navamålakampi kàtabbaü. *

Idaü dasamålakaü:

22. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü màturakkhita勺a piturakkhita勺a màtàpiturakkhita勺a bhàturakkhita勺a bhaginirakkhita勺a àtirakkhita勺a gottarakkhita勺a dhammarakkhita勺a sàrakkha勺a saparidaõóa勺a bråhi: hotha kira itthannàmassa bhariyàyo muhuttikà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Muhuttikàcakkaü niññhitaü.

*Evaü dumålakampi timålakampi yàva navamålakaü kàtabbaü machasaü:

Dumålakàdãnipi evameva kàtabbàni, sãmu.

1. Muhuttikà itthicakkaü. Sãmu.

[BJT Page 356] [\x 356/]

23. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü màturakkhitaü bråhi: hohi kira itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà"ti patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

24. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü màturakkhitaü bråhi: hohi kira itthannàmassa bhariyà chandavàsinã -pe- bhogavàsinã, pañavàsinã, odapattakinã, obhañacumbañà, -1. Dàsã ca bhariyà ca, kammakàrã ca bhariyà ca, dhajàhañà, muhuttikà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Nikkhepapadàni.

25. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü màturakkhitaü bråhi: hohi kira itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca chandavàsinã cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

26. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü màturakkhitaü buhi. Hohi kira itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca bhogavàsinã ca -pe- dhanakkãtà ca pañavàsinã ca -pe-dhanakkãtà ca odapattakinã ca -pe-dhanakkãtà ca obhañacumbañà ca -pe-dhanakkãtà ca dàsã ca bhariyà ca -pe-dhanakkãtà ca kammakàrã ca bhariyà ca -pedhanakkãtà ca dhajàhañà ca -pe-dhanakkãtà ca muhuttikà cà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Khaõóacakkaü. 27. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü màturakkhitaü bråhi: hohi kira itthannàmassa bhariyà chandavàsinã ca bhogavàsinã ca -pe- chandavàsinã ca muhuttikà ca, chandavàsinã ca dhanakkãtàcà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Baddhacakkaü. Målaü saïkhittaü

28. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü màturakkhitaü bråhi: "hohi kira itthannàmassa bhariyà muhuttikà ca dhanakkãtà ca -pe- muhuttikà ca chandavàsinã ca, -pemuhuttikà ca dhajàhañà cà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakaü niññhitaü.

Evaü dumålakampi yàva navamålakaü kàtabbaü.

1. Obhatavumbañà. Sãmu.

[BJT PAGE 358]

Dasamålakaü:

29. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante, itthannàmaü màturakkhitaü bråhi: "hoti kira itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca chandavàsinã ca bhogavàsinã ca pañavàsinã ca odapattakinã ca obhañacumbañà ca dàsã ca bhariyà ca kammakàrã ca bhariyà ca dhajàhañà ca muhuttikà cà,ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati,àpatti saïghàdisesassa. Màturakkhitacakkaü niññhitaü.

30. Puriso bhikkhuü pahiõàti: - "gaccha bhante, itthannàmaü piturakkhitaü -pe- màtàpiturakkhitaü -pe- bhàturakkhitaü -pebhaginirakkhitaü -pe- àtirakkhitaü -pe-gottarakkhitaü -pe-dhammarakkhitaü -pe-sàrakkhaü -pe- saparidaõóaü bråhi: "hohi kira itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà" ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati,àpatti saïghàdisesassa.

31. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü saparidaõóaü bråhi: "hohi kira itthannàmassa bhariyà chandavàsinã -pe- bhogavàsinã -pe- pañavàsinã -pe-odapattakinã -pe-obhañacumbañà -pe-dàsã ca bhariyà ca -pe- kammakàrã ca bhariyà ca -pe-dhajàhañà -pe- muhuttikà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Nikkhepapadàni.

32. Puriso bhikkhuü pahiõàti: - "gaccha bhante, itthannàmaü saparidaõóaü bråhi: "hohi kira itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca chandavàsinã cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

33. Puriso bhikkhuü pahiõàti: - "gaccha bhante, itthannàmaü saparidaõóaü bråhi: "hohi kira itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca bhogavàsinã ca -pe- dhanakkãtà ca muhuttikà cà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Khaõóacakkaü.

34. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante, itthannàmaü saparidaõóaü bråhi: "hohi kira itthannàmassa bhariyà chandavàsinã ca bhogavàsinã ca -pe- chandavàsinã ca muhuttikà ca -pechandavàsinã ca dhanakkãtà cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Baddhacakkaü

Målaü saïkhittaü.

[BJT Page 360] [\x 360/]

35. Puriso bhikkhuü pahiõàti: - gaccha bhante, itthannàmaü saparidaõóaü bråhi: "hohi kira itthannàmassa bhariyà muhuttikà ca dhanakkità ca -pe- muhuttikà ca chandavàsinã ca -pe- muhuttikà ca dhajàhañà cà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakaü niññhitaü.

Dumålakampi yàva navamålakaü evameva kàtabbaü.

Idaü dasamålakaü:

36. Puriso bhikkhuü pahiõàti: - "gaccha bhante, itthannàmaü saparidaõóaü bråhi: "hohi kira itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca chandavàsinã ca bhogavàsinã ca pañavàsinã ca odapattakinã ca obhañacumbañà ca dàsã ca bhariyà ca kammakàrã ca bhariyà ca dhajàhañà ca muhuttikà cà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Saparidaõóàcakkaü niññhitaü.

37. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante, itthannàmaü màturakkhitaü bråhi: "hohi kira itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

38. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante, itthannàmaü màturakkhita勺a piturakkhita勺a bråhi: "hotha kira itthannàmassa bhariyàyo dhanakkità ca chandavàsinã cà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

39. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante, itthannàmaü màturakkhita勺a piturakkhita勺a màtàpiturakkhita勺a bråhi: "hotha kira itthannàmassa bhariyàyo dhanakkità ca chandavàsinã ca bhogavàsinã cà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Evaü ubhato vaóóhamànaü-1 kàtabbaü. 40. Puriso bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante, itthannàmaü màturakkhita勺a piturakkhita勺a màtàpiturakkhita勺a bhàturakkhita勺a bhaginirakkhita勺a àtirakkhita勺a gottarakkhita勺a dhammarakkhita勺a sàrakkha勺a saparidaõóa勺a bråhi: "hotha kira itthannàmassa bhariyàyo dhanakkãtà ca chandavàsinã ca bhogavàsinã ca pañavàsinã ca odapattakinã ca obhañacumbañà ca dàsã ca bhariyà ca kammakàrã ca bhariyà ca dhajàhañà ca muhuttikà cà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Ubhatovaóóhakaü niññhitaü.

1.Caóóhakaü machasaü sã.Mu.

[BJT PAGE 362. 41.] Purisassa màtà bhikkhuü pahiõàti -pepurisassa pità bhikkhuü pahiõàti -pe- purisassa màtàpitaro bhikkhuü pahiõanti -pe- purisassa bhàtà bhikkhuü pahiõàti -pepurisassa bhaginã bhikkhuü pahiõàti -pe- purisassa àtakà bhikkhuü pahiõanti, purisassa gottà [PTS Page 142] [\q 142/] bhikkhuü pahiõanti -pepurisassa sahadhammikà bhikkhuü pahiõanti -pe-

Purisassa peyyàlo vitthàretabbo.

Ubhato vaóóhakaü yathà purimanayo tatheva vitthàretabbaü.

42. Màtu rakkhitàya màtà bhikkhuü pahiõàti: - "gaccha bhante, itthannàmaü bråhi: "hotu itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

43. Màturakkhitàya màtà bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bahi: "hotu itthannàmassa bhariyà chandavàsinã -pebhogavàsinã -pe- pañavàsinã -pe- odapattakinã -peobhañacumbañà, . . . Dàsã ca bhariyà ca -pe- kammakàrã ca bhariyà ca -pe-dhajàhañà -pe- muhuttikà'ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Nikkhepapadàni.

44. Màturakkhitàya màtà bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante, itthannàmaü bråhi: "hotu itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca chandavàsinã ca" -pe- dhanakkãtà ca bhogavàsinã ca -pedhanakkãtà ca muhuttikà cà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghadisesassa.

Khaõóacakkaü

45. Màturakkhitàya màtà bhikkhuü pahiõàti: - "gaccha bhante, itthannàmaü bråhi: "hoti itthannàmassa bhariyà chandavàsinã ca bhogavàsinã ca -pe- chandavàsinã ca muhuttikà ca -pechandavàsinã ca dhanakkãtà cà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa. Baddhacakkaü.

Målaü saïkhittaü

46. Màturakkhitàya màtà bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "hotu itthannàmassa bhariyà muhuttikà ca dhanakkãtà ca -pe- muhuttikà ca chandavàsinã ca -pe- muhuttikà ca dhajàhañà cà"ti, patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakaü niññhitaü.

Evaü dumålakampi yàva navamålakaü kàtabbaü.

[BJT Page 364] [\x 364/]

Idaü dasamålakaü 47. Màturakkhitàya màtà bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante, itthannàmaü bråhi: "hotu itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca chandavàsinã ca bhogavàsinã ca pañavàsinã ca odapattakinã ca obhañacumbañà ca dàsã ca bhariyà ca kammakàrã ca bhariyà ca dhajàhañà ca muhuttikà cà"ti patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Màtucakkaü niññhitaü.

48. Piturakkhitàya pità bhikkhuü pahiõàti -pe- màtàpiturakkhitàya màtàpitaro bhikkhuü pahiõanti -pe- bhàturakkhitàya bhàtà bhikkhuü pahiõàti -pe- bhaginirakkhitàya bhaginã bhikkhuü pahiõàti -peàtirakkhitàya àtakà bhikkhuü pahiõanti -pe- gottarakkhitàya gottà bhikkhåü pahiõanti -pe- dhammarakkhitàya sahadhammikà bhikkhuü pahiõanti -pe- sàrakkhàya yena pariggahità hoti so bhikkhuü pahiõàti -pe- saparidaõóàya yena daõóo ñhapito hoti so bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "hotu itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà'ti.Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa; saparidaõóàya yena daõóo ñhapito hoti so bhikkhu pahiõàti, "gaccha bhante. Itthannàmaü bråhi: "hoti itthannàmassa bhariyà chandavàsinã -pe- bhogavàsinã -pe- pañavàsinã -pe- odapattakinã -pe- obhañacumbañà, dàsã ca bhariyà ca -pe- kammakàrã ca bhariyà ca -pe- dhajàhañà -pemuhuttikà" ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Nikkhepapadàni.

49. Saparidaõóàya yena daõóo ñhapito hoti, so bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "hotu itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca chandavàsinã ca -pe- dhanakkãtà ca bhogavàsinã ca -pe- dhanakkãtà ca muhuttikà cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati,àpatti saïghàdisesassa.

50. Saparidaõóàya yena daõóo ñhapito hoti so bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "hotu itthannàmassa bhariyà chandavàsinã ca bhogavàsinã ca -pechandavàsinã ca muhuttikà ca -pe- chandavàsinã ca dhanakkãtà cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Baddhacakkaü. Målaü saükhittaü. [BJT Page 366] [\x 366/]

51. Saparidaõóàya yena daõóo ñhapito hoti so bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "hotu itthannàmassa bhariyà muhuttikà ca dhanakkãtà ca -pe-muhuttikà ca chandavàsinã ca -pe- muhuttikà ca dhajàhañà cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakaü niññhitaü.

Dumålakampi timålakampi yàva navamålakaü evameva kàtabbaü.

Idaü dasamålakaü:

52. Saparidaõóàya yena daõóo ñhapito hoti so bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "hotu itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca chandavàsinã ca bhogavàsinã ca pañavàsinã ca odapattakinã ca, obhañacumbañà ca, dàsã ca bhariyà ca, kammakàrã ca bhariyà ca, dhajàhañà ca, muhuttikà cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Daõóañhapitacakkaü niññhitaü.

53. Màturakkhità bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "homi itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà'ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

54. Màturakkhità bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "homi itthannàmassa bhariyà chandavàsinã -pebhogavàsinã -pe- pañavàsinã -pe- odapattakinã -peobhañacumbañà -pe- dàsã ca bhariyà ca -pe- kammakàrã ca bhariyà ca dhajàhañà -pemuhuttikà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Nikkheppadànã.

55. Màturakkhità bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "homi itthannàmassa bhariyà dhanakkãtàtà ca chandavàsinã cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa. Màturakkhità bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "homi itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca bhogavàsinã ca -pedhanakkãtà ca muhuttikà'ti. Patigaõhàti vimaüsatã paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Khaõóacakkaü

56. Màturakkhità bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "homi itthannàmassa bhariyà chandavàsinã ca bhogavàsinã ca -pe- chandavàsinã ca muhuttikà ca -pe- chandavàsinã ca dhanakkãtà cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Baddhacakkaü.

Målaü saïkhittaü.

[BJT Page 368] [\x 368/]

57. Màturakkhità bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "homi itthannàmassa bhariyà muhuttikà ca dhanakkãtà ca -pe- muhuttikà ca chandavàsinã ca -pe- muhuttikà ca dhajàhañà cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakaü niññhitaü.

Dumålakàdinipi evameva kàtabbàni.

Idaü dasamålakaü:

58. Màturakkhità bhikkhuü pahiõàti: - "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "homi itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca chandavàsinã ca bhogavàsinã ca pañavàsinã ca odapattakinã ca obhañacumbañà ca dàsã ca bhariyà ca kammakàrã ca -pe-bhàturakkhità ca muhuttikà cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Aparaü màturakkhitàcakkaü niññhitaü.

59. Piturakkhità bhikkhuü pahiõàti -pe- màtàpiturakkhità bhikkhuü pahiõàti -pe- bhàturakkhità bhikkhuü pahiõàti -pe- bhaginirakkhità bhikkhuü pahiõàti -pe- àtirakkhità bhikkhuü pahiõàti -pegottarakkhità bhikkhuü pahiõàti -pe- dhammarakkhità bhikkhuü pahiõàti -pe- sàrakkhà bhikkhuü pahiõàti, -pe- saparidaõóà bhikkhuü pahiõàti "gaccha bhante ittannàmaü bråhi: "homi itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

60. Saparidaõóà bhikkhuü pahiõàti, "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "homi itthannàmassa bhariyà chandavàsinã, bhogavàsinã, pañavàsinã, odapattakinã, obhañacumbañà, dàsã ca bhariyà ca, kammakàrã ca bhariyà ca, ojàhañà, muhuttikà'ti.Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Nikkhepapadàni.

61. Saparidaõóà bhikkhuü pahiõàti: - "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "homi itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca chandavàsinã ca -pe- dhanakkãtà muhuttikà cà'ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Khaõóakacakkaü.

62. Saparidaõóà bhikkhuü pahiõàti: 'gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "homã itthannàmassa bhariyà chandavàsinã ca bhogavàsinã ca -pe- chandavàsinã ca muhuttikà ca -pe- chandavàsinã ca dhanakkãtà cà'ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati,àpatti saïghàdisesassa. Baddhacakkaü. Målaü saïkhittaü.

[BJT Page 370] [\x 370/]

63. Saparidaõóà bhikkhuü pahiõàti: "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "homi itthannàmassa bhariyà muhuttikà ca dhanakkãtà ca -pe- muhuttikà ca chandavàsinã ca -pe- muhuttikà ca dhajàhañà cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Ekamålakaü niññhitaü

Dumålakàdãnipi evameva kàtabbàni.

Idaü dasamålakaü:

64. Saparidaõóà bhikkhuü pahiõàti: - "gaccha bhante itthannàmaü bråhi: "homi itthannàmassa bhariyà dhanakkãtà ca chandavàsinã ca bhogavàsinã ca pañavàsinã ca obhañavumbañà ca dàsã ca bhariyà ca kammakàrã ca bhariyà ca dhajàhañà ca muhuttikà cà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Saparidaõóàcakkaü.

Sabbaü cakkapeyyàlaü niññhitaü.

65. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

Patigaõhàti vãmaüsati na paccàharati, àpatti thullaccayassa.

[PTS Page 143] [\q 143/] patigaõhàti na vãmaüsati paccàharati, àpatti thullaccayassa.

Patigaõhàti na vãmaüsati, na paccàharati, àpatti dukkañassa.

Na patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti thullaccayassa.

Na patigaõhàti vãmaüsati na paccàharati, àpatti dukkañassa.

Na patigaõhàti na vãmaüsati paccàharati, àpatti dukkañassa.

Na patigaõhàti na vãmaüsati na paccàharati, anàpatti.

66. Puriso sambahule bhikkhå àõàpeti: - "gacchatha bhante itthannàmaü itthiü vãmaüsathà"ti. Sabbe patigaõhanti sabbe vãmaüsanti sabbe paccàharanti, àpatti sabbesaü saïghàdisesassa.

67. Puriso sambahule bhikkhå àõàpeti: - "gacchatha bhante itthannàmaü itthiü vãmaüsathàti. " Sabbe patigaõhanti sabbe vãmaüsanti ekaü paccàharàpenti, àpatti sabbesaü saïghàdisesassa.

68. Puriso sambahule bhikkhå àõàpeti: - "gacchatha bhante itthannàmaü itthiü vãmaüsathà"ti. Sabbe patigaõhanti ekaü vãmaüsàpetvà sabbe paccàharanti, àpatti sabbesaü saïghàdisesassa.

[BJT Page 372] [\x 372/]

69. Puriso sambahule bhikkhå àõàpeti: - "gacchatha bhante itthannàmaü itthiü vãmaüsathà"ti. Sabbe patigaõhanti ekaü vãmaüsàpetvà ekaü paccàharàpenti, àpatti sabbesaü saïghàdisesassa.

70. Puriso bhikkhuü àõàpeti: - "gaccha bhante itthannàmaü itthiü vãmaüsà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

71. Puriso bhikkhåü àõàpeti: - "gaccha bhante itthannàmaü itthiü vãmaüsà"ti. Patigaõhàti vãmaüsati antevàsiü paccàharàpeti. âpatti saïghàdisesassa.

72. Puriso bhikkhåü àõàpeti: - "gaccha bhante itthannàmaü itthiü vãmaüsà'ti. Patigaõhàti, antevàsiü vãmaüsàpetvà attanà paccàharati, àpatti saïghàdisesassa.

73. Puriso bhikkhuü àõàpeti: - "gaccha bhante itthannàmaü itthiü vãmaüsà"ti. Patigaõhàti antevàsiü vãmaüsàpeti, antevàsã vãmaüsitvà bahiddhà paccàharati, àpatti ubhinnaü thullaccayassa.

74. Gacchanto sampàdeti, àgacchanto vãsaüvàdeti, àpatti thullaccayassa. Gacchanto vãsaüvàdeti, àgacchanto sampàdeti. âpatti thullaccayassa. Gacchanto sampàdeti, àgacchanto sampàdeti, àpatti saïghàdisesassa. Gacchanto vãsaüvàdeti, àgacchanto vãsaüvàdeti, anàpatti.

75. Anàpatti saïghassa và cetiyassa và gilànassa và karaõiyena gacchati, ummattakassa, àdikammikassàti.

Vinãtavatthu

Uddànagàthà:

Suttà matà ca nikkhantà anitthi itthipaõóakà,

Kalahaü katvàna sammodi sa勺aritta勺a paõóaketi.

1. Tena kho pana samayena a中ataro puriso a中ataraü bhikkhuü [PTS Page 144] [\q 144/] àõàpesi: - "gaccha bhante itthannàmaü itthiü vãmaüsà"ti. So gantvà manusse pucchi: - "kahaü itthannàmà"ti "suttà bhante"ti tassa kukkuccaü ahosi. "Kacci nu kho ahaü saïghàdisesaü àpattiü àpanno"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti dukkañassà'ti [BJT Page 374] [\x 374/]

2. Tena kho pana samayena a中ataro puriso a中ataraü bhikkhuü àõàpesi: "gaccha bhante itthannàmaü itthiü vãmaüsà"ti. So gantvà manusse pucchi: "kahaü itthannàmà"ti "matà bhante"ti -pe- "nikkhantà bhante"ti, "itthipaõóakà bhante"ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti dukkañassàti. (2. 5)

3. Tena kho pana samayena a中atarà itthã sàmikena saha bhaõóitvà màtugharaü agamàsi. Kulupago bhikkhu sammodanãyaü akàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- "alaüvacanãyà bhikkhu"ti? "Nàlaüvacanãyà bhagavà"ti anàpatti bhikkhu nàlaüvacanãyàyà"ti. (6)

4. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu paõóake sa勺arittaü samàpajji. Tassa kukkuccaü ahosi:

Kacci nu kho ahaü saïghàdisesaü àpattiü àpannoti. Bhagavato etamatthaü àrocesi -pe- "anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti thullaccayassà"ti. (7)

Sa勺aritta sikkhàpadaü niññhitaü