[PTS Page 167] [\q 167/]

3. 9.
Dutiya duññhadosa sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena mettiyabhummajakà bhikkhå gijjhakåñà pabbatà orohantà addasaüsu chagalakaü-1 ajikàya vippañipajjantaü, [PTS Page 167] [\q 167/] disvàna evamàhaüsu: "handa mayaü àvuso imaü chagalakaü dabbaü mallaputtaü nàma karoma, imaü ajikaü mettiyaü nàma bhikkhuniü karoma. Evaü mayaü voharissàma. Pubbe mayaü àvuso dabbaü mallaputtaü sutena avocumha, idàni pana amhehi sàmaü diññho mettiyàya bhikkhuniyà vippañipajjanto"ti. Te taü chagalakaü dabbaü mallaputtaü nàma akaüsu, taü ajikaü mettiyaü nàma bhikkhuniü akaüsu. Te bhikkhånaü àrocesuü: 'pubbe mayaü àvuso dabbaü mallaputtaü sutena avocumha idàni pana amhehi sàmaü diññho mettiyàya bhikkhuniyà vippañipajjanto'ti. Bhikkhå evamàhaüsu: "mà àvuso evaü avacuttha, nàyasmà dabbo mallaputto evaü karissatã"ti.

1. Chakalakaü. Syà. Sã.

[BJT Page 436] [\x 436/]

2. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü dabbaü mallaputtaü pañipucchi: "sarasi tvaü dabba evaråpa kattà, yathayime bhikkhu àhaüså"ti. "Yathà maü bhante bhagavà jànàtã"ti. Dutiyampi kho bhagavà -pe- tatiyampi kho bhagavà àyasmantaü dabbaü mallaputtaü etadavoca: "sarasi tvaü dabba evaråpaü kattà, yathayime bhikkhå àhaüså"ti. "Yathà maü bhante bhagavà jànàtã"ti. "Na kho dabba dabbà evaü nibbeñhenti. Sace tayà kataü katanti vadehi, sace akataü akatanti vadehã"ti. "Yato ahaü bhante jàto nàbhijànàmi supinantenàpi methunaü dhammaü patisevità, pageva jàgaro"ti. Atha kho bhagavà bhikkhå àmantesi: "tena hi bhikkhave ime bhikkhå anuyu大athà"ti. Idaü vatvà bhagavà uññhàyàsanà vihàraü pàvisi.

3. Atha kho te bhikkhå mettiyabhummajake bhikkhå anuyu大iüsu: "kiü pana tumhe àvuso àyasmantaü dabbaü mallaputtaü a中abhàgiyassa adhikaraõassa ki勺idesaü lesamattaü upàdàya pàràjikena dhammena anuddhaüsethà'ti. 'Evamàvuso'ti. Ye te bhikkhå appicchà, te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma mettiyabhummajakà bhikkhå àyasmantaü dabbaü mallaputtaü a中abhàgiyassa adhikaraõassa ki勺idesaü lesamattaü upàdàya pàràjikena dhammena anuddhaüsessantã"ti atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- "saccaü kira tumhe bhikkhave dabbaü mallaputtaü a中abhàgiyassa adhikaraõassa ki勺idesaü lesamattaü upàdàya pàràjikena dhammena anuddhaüsethà"ti. "Saccaü bhagavà" vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tumhe moghapurisà dabbaü mallaputtaü a中abhàgiyassa adhikaraõassa ki勺i desaü lesamattaü upàdàya pàràjikena dhammena anuddhaüsessatha netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: "

"Yo pana bhikkhu bhikkhuü duññho deso appatãto a中abhàgiyassa [PTS Page 168] [\q 168/] adhikaraõassa ki勺idesaü lesamattaü upàdàya pàràjikena dhammena anuddhaüseyya, appevanàma naü imamhà brahmacariyà càveyyanti. Tato aparena samayena samanuggàhiyamàno và asamanuggàhiyamàno và a中abhàgiyaü ceva taü adhikaraõaü hoti, koci deso lesamanto upàdinno, bhikkhu ca dosaü patiññhàti, saïghàdiseso"ti.

4. Yo panàti yo yàdiso -pe- bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Bhikkhunti a中aü bhikkhuü.

Duññho dosoti kupito anattamano anabhiraddho àhatacitto khilajàto.

"Te bhikkhuhi anuyu大iyamànà bhikkhunaü etamatthaü àrocesuü" ayampi pàñho potthakesu dissate.

[BJT Page 438] [\x 438/]

Appatãtoti tena ca kopena tena ca dosena tàya ca anattamanatàya tàya ca anabhiraddhiyà appatãto hoti.

A中abhàgiyassa adhikaraõassàti àpatta中abhàgiyaü và hoti adhikaraõa中abhàgiyaü và. Kathaü adhikaraõaü adhikaraõassa a中abhàgiyaü. Vivàdàdhikaraõaü anuvàdàdhikaraõassa àpattàdhikaraõassa kiccàdhikaraõassa a中abhàgiyaü, anuvàdàdhikaraõaü àpattàdhikaraõassa kiccàdhikaraõassa vivàdàdhikaraõassa a中abhàgiyaü, àpattàdhikaraõaü kiccàdhikaraõassa vivàdàdhikaraõassa anuvàdàdhikaraõassa àpattàdhikaraõassa a中abhàgiyaü evaü adhikaraõaü adhikaraõassa a中abhàgiyaü.

Kathaü adhikaraõaü adhikaraõassa tabbhàgiyaü? Vivàdàdhikaraõaü vivàdàdhikaraõassa tabbhàgiyaü. Anuvàdàdhikaraõaü anuvàdàdhikaraõassa tabbhàgiyaü. âpattàdhikaraõaü àpattàdhikaraõassa siyà tabbhàgiyaü siyà a中abhàgiyaü.

Kathaü àpattàdhikaraõaü àpattàdhikaraõassa a中abhàgiyaü? Methunadhammapàràjikàpatti adinnàdànapàràjikàpattiyà manussaviggahapàràjikàpattiyà uttarimanussadhammapàràjàkàpattiyà a中abhàgiyà. Adinnàdànapàràjikàpatti manussaviggahapàràjikàpattiyà uttarimanussadhammapàràjikàpattiyà methunadhamma pàràjikàpattiyà a中abhàgiyà. Manussaviggahapàràjikàpatti uttarimanussadhammapàràjikàpattiyà methunadhammapàràjikàpattiyà adinnàdànapàràjikàpattiyà a中abhàgiyà. Uttarimanussadhammapàràjikàpatti methunadhammapàràjikàpattiyà adinnàdànapàràjikàpattiyà manussaviggahapàràjikàpattiyà a中abhàgiyà. Evaü àpattàdhikaraõaü àpattàdhikaraõassa a中abhàgiyaü.

Katha勺a àpattàdhikaraõaü àpattàdhikaraõassa tabbhàgiyaü? Methunadhammapàràjikàpatti methunadhammapàràjikàpattiyà tabbhàgiyà. Adinnàdànapàràjikàpatti adinnàdànapàràjikàpattiyà tabbhàgiyà. Manussaviggahapàràjikàpatti manussaviggahapàràjikàpattiyà tabbhàgiyà. Uttarimanussadhammapàràjikàpatti uttarimanussadhammapàràjikàpattiyà tabbhàgiyà evaü àpattàdhikaraõaü àpattàdhikaraõassa tabbhàgiyaü.

Kiccàdhikaraõaü kiccàdhikaraõassa tabbhàgiyaü. Evaü adhikaraõaü adhikaraõassa tabbhàgiyaü.

Ki勺i desaü lesamattaü upàdàyàti leso nàma: dasalesà: [PTS Page 169] [\q 169/] jàtileso nàmaleso gottaleso liïgaleso àpattileso pattaleso cãvaraleso upajjhàyaleso àcariyaleso senàsanaleso.

[BJT Page 440] [\x 440/]

Jàtileso nàma: khattiyo diññho hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, a中aü khattiyaü passitvà codeti: "khattiyo mayà diññho pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi, natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà vàsaïghakammaü vàti, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa. Bràhmaõo diññho hoti -pe- vesso diññho hoti -pe- suddo diññho hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, a中aü suddaü passitvà codeti: suddo mayà diññho pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi -pe- àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

Nàmaleso nàma: buddharakkhito diññho hoti -pedhammarakkhito diññho hoti -pe- saïgharakkhito diññho hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, a中aü saïgharakkhitaü passitvà codeti: saïgharakkhito mayà diññho pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi -peàpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

Gottaleso nàma: gotamo diññho hoti -pemoggallàno diññho hoti -pe- kaccàyano diññho hoti -pe- vàsiññho diññho hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, a中aü vàsiññhaü passitvà codeti: vàsiññho mayà diññho pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi -pe- àpatti vàcàya saïghàdisesassa.

Liïgaleso nàma: dãgho diññho hoti -pe- rasso diññho hoti -pe- kaõho diññho hoti -pe- odàto diññho hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, a中aü odàtaü passitvà codeti: odàto mayà diññho, pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi -pe- àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

âpattileso nàma: lahukaü àpattiü àpajjanto diññho hoti, ta勺e pàràjikena codeti: assamaõosi, asakyaputtiyosi -pe- àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

Pattaleso nàma: lohapattadharo diññho hoti -pesàñakapattadharo diññho hoti -pe- sumbhakapattadharo diññho hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, a中aü sumbhakapattadharaü passitvà codeti: sumbhakapattadharo mayà diññho pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi -pe- àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

[BJT Page 442] [\x 442/]

Cãvaraleso nàma: paüsukuliko diññho hoti -pe- gahapati civaradharo diññho hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, a中aü gahapaticãvaradharaü passitvà codeti: gahapaticãvaradharo mayà diññho, pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi -pe- àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

Upajjhàyaleso nàma: itthannàmassa saddhivihàriko diññho hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, a中aü itthannàmassa saddhivihàriko mayà diññho, pàràjikaü dhammaü ajjhàpannosi, assamaõosi, asakyaputtiyosi, -pe- àpatti vàcàya saïghàdisesassa.

âcariyaleso nàma: itthannàmassa antevàsiko diññho hoti pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto. A中aü itthannàmassa antevàsikaü passitvà codeti: itthannàmassa antavàsiko mayà diññho, pàràjikaü dhammaü ajjhàpanno'si, assamaõo'si, asakyaputtiyo'si -pe- àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

Senàsanaleso nàma: itthannàmassa senàsanavàsiko diññho hoti [PTS Page 170] [\q 170/] pàràjikaü dhammaü ajjhàpajjanto, a中aü itthannàmassa senàsanavàsikaü passitvà codeti: itthannàmassa senàsanavàsiko mayà diññho pàràjikaü dhammaü ajjhàpanno'si, assamaõo'si, asakyaputtiyo'si natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà và saïghakammaü cà'ti. âpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

Pàràjikena dhammenàti catunnaü a中atarena.

Anuddhaüseyyàti codeti và codàpeti và.

Appevanàma naü imamhà brahmacariyà càveyyanti bhikkhubhàvà càveyyaü samaõadhammà càveyyaü, sãlakkhandhà càveyyaü, tapoguõà càveyyaü.

Tato aparena samayenàti yasmiü khaõe anuddhaüsito hoti taü khaõaü taü layaü taü muhuttaü vãtivatte.

Samanuggàhiyamànoti yena vatthunà anuddhaüsito hoti, tasmiü vatthusmiü samanuggàhiyamàno.

Asamanuggàhiyamànoti na kenaci vuccamàno.

Adhikaraõaü nàma cattàri adhikaraõàni vivàdàdhikaraõaü, anuvàdàdhikaraõaü, àpattàdhikaraõaü, kiccàdhikaraõaü.

Koci deso lesamatto upàdinnoti tesaü lesànaü a中ataro leso upàdinno hoti.

[BJT Page 444] [\x 444/]

Bhikkhu ca dosaü patiññhàtãti tucchakaü mayà bhaõitaü, musà mayà bhaõitaü, abhåtaü mayà bhaõitaü, ajànantena mayà bhaõitaü,

Saïghàdisesoti -pe- tenapi vuccati saïghàdisesoti.

5. Bhikkhu saïghàdisesaü ajjhàpajjanto diññho hoti, saïghàdisese saïghàdisesadiññhi hoti, ta勺e pàràjikena codeti: assamaõosi, asakyaputtiyosi, natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà và saïghakammaü vàti, evampi àpatti中abhàgiyaü hoti, leso ca upàdinno, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

6. Bhikkhu saïghàdisesaü ajjhàpajjanto diññho hoti, saïghàdisese thullaccayadiññhi hoti -pe- pàcittiyadiññhi hoti -pe- pàñidesanãyadiññhi hoti -pe- dukkañadiññhi hoti -pedubbhàsitadiññhi hoti ta勺e pàràjikena codeti: assamaõosi, asakyaputtiyosi -pe- evampi àpatta中abhàgiyaü hoti, leso ca upàdinno, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

7. Bhikkhu thullaccayaü -pe- pàcittiyaü -pe- pàñidesanãyaü -pe- dukkañaü -pe- dubbhàsitaü ajjhàpajjanto diññho hoti, dubbhàsite dubbhàsitadiññhi hoti, ta勺e pàràjikena codeti: assamaõosi, asakyaputtiyosi -pe- evampi àpatta中abhàgiyaü hoti, leso ca upàdinno, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

8. Bhikkhu dubbhàsitaü ajjhàpajjanto diññho hoti. Dubbhàsite saïghàdisesadiññhi hoti -pe- dubbhàsite tullaccayapàcittiyapàñidesanãyadukkaña diññhi hoti. Ta勺e pàràjikena codeti: assamaõosi, asakyaputtiyosi, natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà và saïghakammaü vàti, evampi àpatta中abhàgiyaü hoti. Leso ca upàdinno, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

Ekekaü målaü kàtuna cakkaü bandhitabbaü

9. Bhikkhu saïghàdisesaü ajjhàpajjanto diññho hoti, saïghàdisese saïghàdisesadiññhi hoti. Ta勺e pàràjikena codàpeti: "assamaõosi, asakyaputtiyosi, natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà và saïghakammaü và"ti. Evampi àpatta中abhàgiyaü hoti, leso ca upàdinno, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

[BJT Page 446] [\x 446/]

10. Bhikkhu saïghàdisesaü ajjhàpajjanto diññho hoti, saïghàdisese thullaccayadiññhi hoti -pe- pàcittiyadiññhi hoti -pe- pàñidesanãyadiññhi hoti -pe- dukkañadiññhi hoti -pedubbhàsitadiññhi hoti -pe- ta勺e pàràjikena codàpeti: "assamaõosi, asakyaputtiyosi -pe- " evampi àpatta中abhàgiyaü hoti, leso ca upàdinno, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

11. Bhikkhu thullaccayaü ajjhàpajjanto diññho hoti, thullaccaye thullaccayadiññhi hoti -pe- thullaccaye pàcittiyadiññhi hoti -pe- pàñidesanãyadiññhi hoti -pe- dukkañadiññhi hoti -pe- dubbhàsitadiññhi hoti, saïghàdisesadiññhi hoti. Ta勺e pàràjikena codàpeti: "assamaõosi, asakyaputtiyosi" -pe- evampi àpatta中abhàgiyaü hoti, leso ca upàdinno, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

12. Bhikkhu pàcittiyaü -pe- pàñidesanãyaü -pe- dukkañaü -pedubbhàsitaü ajjhàpajjanto diññho hoti dubbhàsite dubbhàsitadiññhi hoti -pe- dubbhàsite saïghàdisesadiññhi hoti -pe- thullaccayadiññhi hoti -pe- pàcittiyadiññhi hoti -pepàñidesanãyadiññhi hoti -pe- dukkañadiññhi hoti, ta勺e pàràjikena codàpeti: "assamaõo'si, asakyaputtiyo'si, natthi tayà saddhiü uposatho và pavàraõà và saïghakammaü và'ti. Evampi àpatta中abhàgiyaü hoti, leso ca upàdinno, àpatti vàcàya vàcàya saïghàdisesassa.

13. Anàpatti tathàsa中ã codeti và codàpeti và ummattakassa, àdikammikassàti.

Dutiyaduññhadosasikkhàpadaü niññhitaü.

[PTS Page 171] [\q 171/]