[PTS Page 171] [\q 171/]
[BJT Page 448] [\x 448/]

3. 10
Pañhamasaïghabhedasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Atha kho devadatto yena kokàliko kañamorakatissako khaõóadeviyà putto samuddadatto tenupasaïkami, upasaïkamitvà kokàlikaü kañamorakatissakaü khaõóadeviyà puttaü samuddadattaü etadavoca: "etha mayaü àvuso samaõassa gotamassa saïghabhedaü karissàmi cakkabhedanti". Evaü vutte kokàliko devadattaü etadavoca: "samaõo kho àvuso gotamo mahiddhiko mahànubhàvo. Kathaü mayaü samaõassa gotamassa saïghabhedaü karissàma cakkabhedanti". Etha mayaü àvuso samaõaü gotamaü upasaïkamitvà pa勺a vatthåni yàcissàma: "bhagavà bhante anekapariyàyena appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõavàdã". Imàni bhante pa勺a vatthåni aneka pariyàyena appicchatàya santuññhiyà sallekhàya dhutàya pàsàdikàya apacayàya viriyàrambhàya saüvattanti:

"Sàdhu bhante bhikkhå yàvajãvaü àra中akà assu, yo gàmantaü osareyya vajjaü naü phuseyya.

Yàvajãvaü piõóapàtikà assu, yo nimantanaü sàdiyeyya vajjaü naü phuseyya.

Yàvajãvaü paüsukulikà assu, yo gahapaticãvaraü sàdiseyya vajjaü naü phuseyya.

Yàvajãvaü rukkhamålikà assu, yo channaü upagaccheyya vajjaü naü phuseyya.

Yàvajãvaü macchamaüsaü na khàdeyyuü, yo macchamaüsaü khàdeyya vajjaü naü phuseyyà"ti.

Imàni samaõo gotamo nànujànissati. Te mayaü imehi pa勺ahi vatthåhi janaü sa中àpessàmàti. Sakkà kho àvuso imehi pa勺ahi vatthåhi samaõassa gotamassa saïghabhedo kàtuü cakkabhedo lukhappasannà hi àvuso manussà"ti.

2. Atha kho devadatto sapariso yena bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho devadatto bhagavantaü etadavoca: "bhagavà bhante anekapariyàyena appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõavàdã. Imàni bhante pa勺a vatthåni anekapariyàyena appicchatàya santuññhiyà sallekhàya dhåtàya pàsàdikàya apacayàya viriyàrambhàya saüvattanti.

[BJT Page 450] [\x 450/]

"Sàdhu bhante bhikkhå yàvajãvaü àra中akà assu, yo gàmantaü osareyya vajjaü naü phuseyya.

Yàvajãvaü piõóapàtikà assu, yo nimantanaü sàdiyeyya vajjaü naü phuseyya.

Yàvajãvaü paüsukulikà assu, yo gahapaticãvaraü sàdiseyya vajjaü naü phuseyya.

Yàvajãvaü rukkhamålikà assu, yo channaü upagaccheyya vajjaü naü phuseyya.

Yàvajãvaü macchamaüsaü na khàdeyyuü, yo macchamaüsaü khàdeyya vajjaü naü phuseyyà"ti. "Alaü devadatta, yo icchati àra中ako hotu, yo icchati gàmante viharatu, yo icchati [PTS Page 172] [\q 172/] piõóapàtiko hotu, yo icchati nimantanaü sàdiyatu, yo icchati paüsukåliko hotu, yo icchati gahapaticãvaraü sàdiyatu. Aññhamàse kho mayà devadatta, rukkhamålasenàsanaü anu中àtaü, tikoñiparisuddhaü macchamaüsaü adiññhaü asutaü aparisaïkitanti. Atha kho devadatto na bhagavà imàni pa勺a vatthåni anujànàtãti haññho udaggo sapariso uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

3. Atha kho devadatto ràjagahaü pavisitvà pa勺ahi vatthåhi janaü sa中àpesi: "mayaü àvuso samaõaü gotamaü upasaïkamitvà pa勺avatthåni yàcimha: bhagavà bhante anekapariyàyena appicchassa -pe- yàvajãvaü macchamaüsaü na khàdeyyuü, yo macchamaüsaü khàdeyya vajjaü naü phuseyyà"ti. Imàni samaõo gotamo nànujànàti. Te mayaü imehi pa勺ahi vatthåhi -1. Samàdàya vattàmà"ti. Tattha ye te manussà assaddhà appasannà dubbuddhino, te evamàhaüsu: "ime kho samaõà sakyaputtiyà dhutà sallekhavuttino, samaõo pana gotamo bàhuliko bàhullàya ceteti"ti. Ye pana te manussà saddhà pasannà paõóità buddhimanto te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma devadatto bhagavato saïghabhedàya parakkamissati cakkabhedàyà"ti.

4. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma devadatto bhagavato saïghabhedàya parakkamissati cakkabhedàyà"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- "saccaü kira tvaü devadatta saïghabhedàya parakkamasi cakkabhedàyà"ti. "Saccaü bhagavà" vigarahi buddho bhagavà: kathaü hi nàma tvaü moghapurisa saïghabhedàya parakkamissasi cakkabhedàya. Netaü moghapurisa, appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

1. "Pa勺avatthunãti" vattabbepi "te maü imehi paücahi vatthuhi" janaü sa中àpessàmàti abhiõhaparivitakkavasena vuttanti. Sa. Pàsàdikà.

[BJT Page 452] [\x 452/]

"Yo pana bhikkhu samaggassa saïghassa bhedàya parakkameyya, bhedanasaüvattanikaü và adhikaraõaü samàdàya paggayha tiññheyya, so bhikkhu bhikkhåhi evamassa vacanãyo: 'mà àyasmà samaggassa saïghassa bhedàya parakkami, bhedanasaüvattanikaü và adhikaraõaü samàdàya paggayha aññhàsi, sametàyasmà saïghena samaggo hi saïgho sammodamàno avivadamàno ekuddeso phàsu viharatã'ti. Eva勺a so bhikkhu bhikkhåhi vuccamàno tatheva [PTS Page 173] [\q 173/] paggaõheyya, so bhikkhu bhikkhåhi yàva tatiyaü samanubhàsitabbo tassa pañinissaggàya, yàva tatiya勺eva samanubhàsiyamàno taü pañinissajeyya, -1 iccetaü kusalaü. No ce pañinissajeyya, saïghàdiseso"ti.

5. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Samaggo nàma saïgho: samànasaüvàsako samànasãmàyaü ñhito.

Bhedàya parakkameyyàti 'kathaü ime nànà assu vinà assu vaggà asså'ti pakkhaü pariyesati, gaõaü bandhati.

Bhedanasaüvattanikaü và adhikaraõanti aññhàrasabhedakaravatthåni.

Samàdàyàti àdàya.

Paggayhàti dãpeyya.

Tiññheyyàti na pañinissajeyya.

So bhikkhåti yo so saïghabhedako bhikkhu.

Bhikkhåhãti a中ehi bhikkhåhi.

Ye passanti ye suõanti tehi vattabbo: "mà àyasmà samaggassa saïghassa bhedàya parakkami, bhedanasaüvattanikaü và adhikaraõaü samàdàya vaggayha aññhàsi, sametàyasmà saïghena, samaggo hi saïgho sammodamàno avivadamàno ekuddeso phàsu viharatã"ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo sace pañinissajati, iccetaü kusalaü no ve pañinissajati, àpatti dukkañassa. Sutvà na vadanti, àpatti dukkañassa.

1. Pañinissajjeyya machasaü.

[BJT Page 454] [\x 454/]

So bhikkhu saïghamajjhampi àkaóóhitvà vattabbo: "mà àyasmà samaggassa saïghassa bhedàya parakkami, bhedanavattanikaü và adhikaraõaü samàdàya paggayha aññhàsi, sametàyasmà saïghena, samaggo hi saïgho sammodamàno avivadamàno ekuddeso phàsu viharatã" ti. Dutiyampi vattabbo tatiyampi vattabbo. Sace pañinissajati, iccetaü kusalaü. No ce pañinissajati, àpatti dukkañassa, so bhikkhu bhikkhåhi-1 samanubhàsitabbo. Eva勺a pana bhikkhave samanubhàsitabbo, vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu samaggassa saïghassa bhedàya parakkamati. So taü vatthuü na pañinissajati, yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü bhikkhuü samanubhàseyya tassa vatthussa pañinissaggàya, esà 兀tti.

Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu samaggassa saïghassa bhedàya parakkamati. So taü vatthuü na pañinissajati, saïgho [PTS Page 174] [\q 174/] itthannàmaü bhikkhåü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

Dutiyampi etamatthaü vadàmi -pe-

Tatiyampi etamatthaü vadàmi: suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu samaggassa saïghassa bhedàya parakkamati. So taü vatthuü na pañinissajati, saïgho itthannàmaü bhikkhåü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

Samanubhaññho saïghena itthannàmo bhikkhu tassa vatthussa pañinissaggàya, khamati saïghassa. Tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmã"ti.

¥attiyà dukkañaü, dvãhi kammavàcàhi thullaccayà, kammavàcàpariyosàne àpatti saïghàdisesassa. Saïghàdisesaü ajjhàpajjantassa 兀ttiyà dukkañaü, dvãhi kammavàcàhi thullaccayà pañippassamhanti.

Saïghàdisesoti -pe- tenapi vuccati saïghàdisesoti.

6. Dhammakamme dhammakammasa中ã na pañinissajati. âpatti saïghàdisesassa. Dhammakamme vematiko na pañinissajati, àpatti saïghàdisesassa. Dhammakamme adhammakammasa中ã na pañinissajati, àpatti saïghàdisesassa. Adhammakamme dhammakammasa中ã àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa中ã àpatti dukkañassa.

7. Anàpatti asamanubhàsantassa, pañinissajantassa, ummattakassa, àdikadammikassàti.

Pañhamasaïghabhedasikkhàpadaü niññhitaü.

Machasaü. Nadissate.