[BJT Page 456] [\x 456/]

3. 11
Dutiyasaïghabhedasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena devadatto saïghabhedàya parakkamati cakkabhedàya. Bhikkhå evamàhaüsu: adhammavàdã devadatto, avinayavàdã devadatto. Kathaü hi nàma devadatto saïghabhedàya parakkamissati cakkabhedàyàti. Evaü vutte kokàliko ca-1 kañamorakatissako khaõóadeviyà putto samuddadatto ca-1 te bhikkhå-2 etadavocuü. Mà àyasmanto evaü avacuttha: [PTS Page 175] [\q 175/] dhammavàdã devadatto vinayavàdã devadatto, ambhàka¤ca devadatto chanda¤ca ruci¤ca àdàya voharati, jànàti. No bhàsati, ambhàkampetaü khamatãti. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhå devadattassa saïghabhedàya parakkamantassa anuvattakà bhavissanti vaggavàdakà"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- "saccaü kira bhikkhave bhikkhå devadattassa saïghabhedàya parakkamantassa anuvattakà bhavissanti vaggavàdakà"ti. "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà -pe-"kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà devadattassa saïghabhedàya parakkamantassa anuvattakà bhavissanti vaggavàdakà. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Tasseva kho pana bhikkhussa bhikkhå honti anuvattakà vaggavàdakà eko và dve và tayo và, te evaü vadeyyuü: "mà àyasmanto etaü bhikkhuü ki¤ci avacuttha, dhammavàdã ceso bhikkhå vinayavàdã ceso bhikkhu amhàkaü ceso bhikkhu chanda¤ca ruci¤ca àdàya voharati, jànàti no bhàsati, amhàkampetaü khamatã"ti. Te bhikkhu bhikkhåhi evamassu vacanãyà: "mà àyasmanto evaü avacuttha, na ceso bhikkhu dhammavàdã, na ce so bhikkhu vinayavàdã, mà àyasmantànampi saïghabhedo ruccittha. Sametàyasmantànaü saïghena, samaggo hi saïgho sammodamàno avivadamàno ekuddeso phàsu viharatã"ti. Eva¤ca te bhikkhu bhikkhåhi vuccamànà tatheva paggaõheyyuü, te bhikkhu bhikkhåhi yàva tatiyaü samanubhàsitabbà tassa pañinissaggàya. Yàva tatiya¤ce samanubhàsiyamànà naü pañinissajeyyuü, iccetaü kusalaü, no ce pañinissajeyyuü, saïghàdiseso"ti.

2. Tasseva kho panàti tassa saïghabhedakassa bhikkhuno.

Bhikkhå hontãti a¤¤e bhikkhå honti.

1. Casaddo katthacipi na dissate. 2. Etadavoca. Sãmu.

[BJT Page 458] [\x 458/]

Anuvattakàti yaüdiññhiko hoti yaükhantiko yaüruciko, tepi taüdiññhikà honti taükhantikà taürucikà.

Vaggavàdakàti tassa vaõõàya pakkhàya ñhità honti.

Eko và dve và tayo vàti eko và hoti dve và tayo và. Te evaü vadeyyuü: "mà àyasmanto etaü bhikkhuü ki¤ci avacuttha, dhammavàdã ceso bhikkhu vinayavàdã ceso bhikkhu amhàka¤ceso bhikkhu chanda¤ca ruci¤ca àdàya [PTS Page 176] [\q 176/] voharati, jànàti no bhàsati, amhàkampetaü khamati"ti.

Te bhikkhåti ye te anuvattakà bhikkhå.

Bhikkhåhãti a¤¤ehi bhikkhåhi, ye passanti, ye suõanti, tehi vattabbà: "mà àyasmanto evaü avacuttha, na ceso bhikkhu dhammavàdã, na ceso bhikkhu vinayavàdã, mà àyasmantànampi saïghabhedo ruccittha sametàyasmantànaü saïghena, samaggo hi saïgho sammodamàno avivadamàno ekuddeso phàsu viharatã"ti. Dutiyampi vattabbà. Tatiyampi vattabbà. Sace pañinissajanti, iccetaü kusalaü, no ce pañinissajanti, àpatti dukkañassa. Sutvà na vadanti, àpatti dukkañassa. Te bhikkhå saïghamajjhampi àkaóóhitvà vattabbà: - "mà àyasmanto evaü avacuttha, na ceso bhikkhu dhammavàdã, na ceso bhikkhu vinayavàdã, mà àyasmantànampi saïghabhedo ruccittha, sametàyasmantànaü saïghena. Samaggo hi saïgho sammodamàno avivadamàno ekuddeso phàsu viharatã"ti. Dutiyampi vattabbà. Tatiyampi vattabbà. Sace pañinissajanti, iccetaü kusalaü. No ce pañinissajanti, àpatti dukkañassa. Te bhikkhå bhikkhåhi samanubhàsitabbà, eva¤ca pana bhikkhave samanubhàsitabbà. Vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho ¤àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho. Itthannàmo ca itthannàmo ca bhikkhå itthannàmassa bhikkhuno saïghabhedàya parakkamantassa anuvattakà vaggavàdakà. Te taü vatthuü na pañinissajanti. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàma¤ca itthannàma¤ca bhikkhu samanubhàseyya tassa vatthussa pañinissaggàya: esà ¤atti.

Suõàtu me bhante saïgho. Itthannàmo ca itthannàmo ca bhikkhu itthannàmassa bhikkhuno saïghabhedàya parakkamantassa anuvattakà vaggavàdakà. Te taü vatthuü na pañinissajanti. Saïgho itthannàma¤ca itthannàma¤ca bhikkhå samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya. Yassàyasmato khamati itthannàmassa ca itthannàmassa ca bhikkhånaü samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya. So tuõhassa, yassa nakkhamati, so bhàseyya: dutiyampi etamatthaü vadàmi -pe- tatiyampi etamatthaü vadàmi. -Pe-

[BJT Page 460] [\x 460/]

Samanubhaññhà saïghena itthannàmo ca itthannàmo ca bhikkhu tassa vatthussa pañinissaggàya. Khamati saïghassa. Tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmã"ti.

¥attiyà dukkañaü, dvãhi kammavàcàhi thullaccayà, kammavàcàpariyosàne àpatti saïghàdisesassa. Saïghàdisesaü ajjhàpajjantànaü ¤attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi thullaccayà pañippassambhanti. Dve tayo ekato samanubhàsitabbà. Taduttari na samanubhàsitabbà.

Saïghàdisesoti -pe- tenapi vuccati saïghàdisesoti.

3. [PTS Page 177] [\q 177/] dhammakamme dhammakammasa¤¤ã-1 na pañinissajanti, àpatti saïghàdisesassa. Dhammakamme vematikà na pañinissajanti, àpatti saïghàdisesassa. Dhammakamme adhammakammasa¤¤ã na pañinissajanti. âpatti saïghàdisesassa. Adhammakamme dhammakammasa¤¤ã àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa¤¤ã àpatti dukkañassa.

4. Anàpatti asamanubhàsantànaü, pañinissajantànaü, ummattakànaü, khittacittànaü, vedanaññànaü àdikammikànanti.

Dutiyasaïghabheda sikkhàpadaü niññhitaü.

1. Dhammakammasa¤¤ino. Sã. Mu. Sabbattha.