[BJT Page 468] [\x 468/]

4.
Aniyatakaõóo.

Ime kho panàyasmanto dve aniyatà dhammà uddesaü àgacchanti:

4. 1.

Pañhamaaniyatasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã sàvatthiyaü kulupago hoti. Bahukàni kulàni upasaïkamati. Tena kho pana samayena àyasmato udàyissa upaññhàkakulassa kumàrikà a中atarassa kulassa kumàrakassa dinnà hoti. Atha kho àyasmà udàyã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya yena taü kulaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà manusse pucchi: "kahaü itthannàmà"ti. "Dinnà bhante amukassa kulassa kumàrakassà"ti.

2. Tampi kho kulaü àyasmato udàyissa upaññhàkaü hoti. Atha kho àyasmà udàyã yena taü kulaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà manusse pucchi: "kahaü itthannàmà"ti. "Esàyya ovarake nisinnà"ti. Atha kho àyasmà udàyã yena sà kumàrikà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà tassà kumàrikàya saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane alaükammaniye nisajjaü kappesi kàlayuttaü samullapanto kàlayuttaü dhammaü bhaõanto.

3. Tena kho pana samayena visàkhà migàramàtà bahuputtà hoti. Bahunattà arogaputtà aroganattà abhimaïgalasammatà. Manussà ya中esu chanesu ussavesu visàkhaü migàramàtaraü pañhamaü bhojenti. Atha kho visàkhà migàramàtà nimantità taü kulaü agamàsi. Addasà kho visàkhà migàramàtà àyasmantaü udàyiü tassà kumàrikàya saddhiü ekaü ekàya raho pañicchanne àsane alaükammaniye nisinnaü. Disvàna àyasmantaü udàyiü etadavoca:

"Idaü bhante nacchannaü nappatiråpaü, yaü ayyo màtugàmena saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane alaükammaniye [PTS Page 188] [\q 188/] nisajjaü kappeti. Ki勺àpi bhante ayyo anatthiko tena dhammena, api ca dussaddhàpayà appasannà manussà"ti.

4. Evampi kho àyasmà udàyã visàkhàya migàramàtuyà vuccamàno nàdiyi. Atha kho visàkhà migàramàtà nikkhamitvà bhikkhånaü etamatthaü àrocesi, ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà udàyã màtugàmena saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane alaükammaniye nisajjaü kappessatã"ti.

Te evamàhaüsu. Machasaü.

[BJT Page 486] [\x 486/]

5. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü: "saccaü kira tvaü udàyã màtugàmena saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane alaükammaniye nisajjaü kappesi"?Ti "saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa màtugàmena saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane alaükammaniye nisajjaü kappessasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu màtugàmena saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane alaükammaniye nisajjaü kappeyya, tamenaü saddheyyavacasà upàsikà disvà tiõõaü dhammànaü a中atarena vadeyya, pàràjikena và saïghàdisesena và pàcittiyena và, nisajjaü bhikkhu pañijànamàno tiõõaü dhammànaü a中atarena kàretabbo pàràjikena và saïghàdisesena và pàcittiyena và. Yena và sà saddheyyavacasà upàsikà vadeyya, tena so bhikkhu kàretabbo. Ayaü dhammo aniyato"ti.

6. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Màtugàmo nàma: manussitthi. Na yakkhã. Na petã. Na tiracchànagatà. Antamaso tadahujàtàpi dàrikà. Pageva mahattarã.

Saddhinti ekato.

Eko ekàyàti bhikkhu ceva hoti màtugàmo ca.

Raho nàma: cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nàma: na sakkà hoti akkhiü và nikhaõiyamàne bhamukaü và ukkhipiyamàne sãsaü và, ukkhipiyamàne passituü. Sotassa raho nàma na sakkà hoti pakatikathà sotuü.

Pañicchannaü nàma: àsanaü kuóóena và kavàñena và [PTS Page 189] [\q 189/] kila大ena và sàõipàkàrena và rukkhena và thambhena và kotthaliyà và yena kenaci pañicchannaü hoti.

Alaükammaniyeti sakkà hoti methunaü dhammaü patisevituü.

Nisajjaü kappeyyàti màtugàme nisinne bhikkhu upanisinno và hoti upanipanno và. Bhikkhu nisinne màtugàmo upanisinno và hoti upanipanno và. Ubho và nisinnà honti ubho và nipannà.

Saddheyyavacasà nàma: àgataphalà abhisametàvinã vi中àtasàsanà.

[BJT Page 488] [\x 488/]

Upàsikà nàma: buddhaü saraõaü gatà dhammaü saraõaü gatà saïghaü saraõaü gatà.

Disvàti passitvà.

Tiõõaü dhammànaü a中atarena vadeyya, pàràjikena và saïghàdisesena và pàcittiyena và. Nisajjaü bhikkhu pañijànamàno tiõõaü dhammànaü a中atarena kàretabbo pàràjikena và saïghàdisesena và pàcittiyena và. Yena và sà saddheyyavacasà upàsikà vadeyya, tena so bhikkhu kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho nisinno màtugàmassa methunaü dhammaü patisevanto"ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho nisinno màtugàmassa methunaü dhammaü patisevanto"ti. So ce evaü vadeyya: "saccàhaü nisinno no ca kho methunaü dhammaü patisevi"nti. Nisajjàya kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho nisinno màtugàmassa methunaü dhammaü patisevanto"ti. So ce evaü vadeyya: "nàhaü nisinno api ca kho nipanno"ti, nipajjàya kàretabbo. Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho nisinno màtugàmassa methunaü dhammaü patisevantoti. So ce evaü vadeyya: "nàhaü nisinno, api ca kho ñhito"ti. Na kàretabbà.

Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho nipanno màtugàmassa methunaü dhammaü patisevanto"ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho nipanno màtugàmassa methunaü dhammaü patisevanto"ti. So ce evaü vadeyya: "saccàhaü nipanno. No ca kho methunaü dhammaü patisevi"nti. Nipajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nipanno. Api ca kho nisinno"ti. Nisajjàya kàretabbo -pe- [PTS Page 190] [\q 190/] "nàhaü nipanno. Api ca kho ñhito"ti. Na kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho nisinno màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü samàpajjanto"ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo -pe- "saccàhaü nisinno, no ca kho kàyasaüsaggaü samàpajji"nti. Nisajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nisinno, api ca kho nipanno"ti. Nipajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nisinno api ca kho ñhito"ti. Na kàretabbo. Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho nipanno màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü samàpajjanto"ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo -pe- "saccàhaü nipanno, no ca kho kàyasaüsaggaü samàpajji"nti. Nipajjàya kàretabbo -pe"nàhaü nipanno. Api ca kho nisinno"ti. Nisajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nipanno, api ca kho ñhito"ti. Na kàretabbo. [BJT Page 490] [\x 490/]

Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho màtugàmena saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane alaükammaniye nisinno"ti. So ca taü pañijànàti, nisajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nisinno, api ca kho nipanno"ti. Nipajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nisinno api ca kho ñhito"ti. Na kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho màtugàmena saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane alaükammaniye nipanno"ti. So ca taü pañijànàti, nipajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nipanno api ca kho nisinno"ti. Nisajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nipanno api ca kho ñhito"ti. Na kàretabbo.

Aniyatoti na niyato pàràjikaü và saïghàdiseso và pàcittiyaü và.

7. Gamanaü pañijànàti nisajjaü pañijànàti àpattiü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü pañijànàti nisajjaü na pañijànàti àpattiü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü pañijànàti nisajjaü pañijànàti àpattiü na pañijànàti, nisajjàya kàretabbo. Gamanaü pañijànàti nisajjaü na pañijànàti àpattiü na pañijànàti, na kàretabbo.

Gamanaü na pañijànàti nisajjaü pañijànàti [PTS Page 191] [\q 191/] àpattiü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü na pañijànàti nisajjaü na pañijànàti, àpattiü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü na pañijànàti nisajjaü pañijànàti àpattiü na pañijànàti, nisajjàya kàretabbo. Gamanaü na pañijànàti nisajjaü na pañijànàti àpattiü na pañijànàti, na kàretabboti.

Pañhamaaniyatasikkhàpadaü niññhitaü.

4. 2.

Dutiyaaniyatasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã bhagavatà pañikkhittaü màtugàmena saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane alaükammaniye nisajjaü kappetunti tassàyeva kumàrikàya saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappesi. Kàlayuttaü samullapanto kàlayuttaü dhammaü bhaõanto. Dutiyampi kho visàkhà migàramàtà nimantità taü kulaü agamàsi. Addasà kho visàkhà migàramàtà àyasmantaü udàyiü tassà yeva kumàrikàya saddhiü ekaü ekàya raho nisinnaü, disvàna àyasmantaü udàyiü etadavoca: "idaü bhante nacchannaü nappatiråpaü, yaü ayyo màtugàmena saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappeti. Ki勺àpi bhante ayyo anatthiko tena dhammena, api ca dussaddhàpayà appasannà manussà"ti. Evampi kho àyasmà udàyã visàkhàya migàramàtuyà vuccamàno nàdiyi.

[BJT Page 492] [\x 492/]

2. Atha kho visàkhà migàramàtà nikkhamitvà bhikkhånaü etamatthaü àrocesi. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà udàyã màtugàmena saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappessatã'ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü "saccaü kira tvaü udàyã màtugàmena saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappesi"?Ti. "Saccaü bhagavà". Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa màtugàmena saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappessasi, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -peeva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha"

"Naheva kho pana pañicchantaü àsanaü hoti nàlaükammaniyaü, ala勺a kho hoti màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi obhàsituü. Yo pana bhikkhu tathàråpe àsane màtugàmena saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappeyya, tamenaü saddheyyavacasà upàsikà disvà dvinnaü dhammànaü a中atarena vadeyya saïghàdisesena và pàcittiyena và, nisajjaü bhikkhu pañijànamàno dvinnaü dhammànaü a中atarena kàretabbo saïghàdisesena và pàcittiyena và, yena và sà [PTS Page 192] [\q 192/] saddheyyavacasà upàsikà vadeyya tena so bhikkhu kàretabbo. Ayampi dhammo aniyato"ti.

3. Naheva kho pana pañicchannaü àsanaü hotãti apañicchannaü hoti, kuóóena và kavàñena và kila大ena và sàõipàkàrena và rukkhena và thambhena và kotthaliyà và yena kenaci apañicchannaü hoti.

Nàlaükammaniyanti na sakkà hoti methunaü dhammaü pañisevituü.

Ala勺a kho hoti màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi obhàsitunti sakkà hoti màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi obhàsituü.

Yo panàti yo yàdiso -pe- bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Tathàråpe àsaneti evaråpe àsane

Màtugàmo nàma: manussitthã, na yakkhã na petã na tiracchànagatà.

Vi中å pañibalà subhàsitadubbhàsitaü duññhullàduññhullaü àjànituü.

Saddhinti ekato.

Eko ekàyàti bhikkhu ceva hoti màtugàmo ca.

Raho nàma: cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nàma na sakkà hoti akkhiü và nikhaõiyamàne bhamukaü và ukkhipiyamàne sãsaü và ukkhipiyamàne passituü. Sotassa raho nàma na sakkà hoti pakatikathà sotuü.

[BJT Page 494] [\x 494/]

Nisajjaü kappeyyàti màtugàme nisinne bhikkhu upanisinno và hoti upanipanno và, bhikkhu nisinne màtugàmo upanisinno và hoti upanipanno và, ubho và nisinnà honti ubho và nipannà.

Saddheyyavacasà nàma: àgataphalà abhisametàvinã vi中àtasàsanà.

Upàsikà nàma: buddhaü saraõaü gatà dhammaü saraõaü gatà saïghaü saraõaü gatà.

Disvàti passitvà.

Dvinnaü dhammànaü a中atarena vadeyya saïghàdisesena và pàcittiyena và nipajjaü bhikkhu pañijànamàno dvinnaü dhammànaü a中atarena kàretabbo saïghàdisesena và pàcittiyena và, yena và sà saddheyyavacasà upàsikà vadeyya, tena so bhikkhu kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho nisinno màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü samàpajjanto"ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho nisinno màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü samàpajjanto"ti. So ce evaü vadeyya: "saccàhaü nisinno no ca kho kàyasaüsaggaü samàpajji"nti. Nisajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nisinno api ca kho nipanno" ti. Nipajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nisinno api ca kho ñhito"ti. Na kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho nipanno màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü samàpajjanto"ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo -pe- "saccàhaü nipanno no ca kho kàyasaüsaggaü samàpajjinti". Nipajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nipanno api ca kho nisinno"ti. Nisajjàya [PTS Page 193] [\q 193/] kàretabbo -pe- "nàhaü nipanno api ca kho ñhito"ti. Na kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: "ayyassa mayà sutaü nisinnassa màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi obhàsantassà" ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo -pe- "saccàhaü nisinno no ca kho duññhullàhi vàcàhi obhàsi"nti. Nisajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nisinno api ca kho nipanno"ti. Nipajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nisinno api ca kho ñhito"ti. Na kàretabbo.

[BJT Page 496] [\x 496/]

Sà ce evaü vadeyya: "ayyassa mayà sutaü nipannassa màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi obhàsantassà"ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo -pe- "saccàhaü nipanno no ca kho duññhullàhi vàcàhi obhàsi"nti. Nipajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nipanno api ca kho nisinno"ti. Nisajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nipanno api ca kho ñhito"ti. Na kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho màtugàmena saddhiü eko ekàya raho nisinno"ti. So ca taü pañijànàti, nisajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nisinno api ca kho nipanno"ti. Nipajjàya kàretabbo: -pe- "nàhaü nisinno api ca kho ñhito"ti, na kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: "ayyo mayà diññho màtugàmena saddhiü eko ekàya raho nipanno"ti. So ca taü pañijànàti. Nipajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nipanno api ca kho nisinno" ti. Nisajjàya kàretabbo -pe- "nàhaü nipanno api ca kho ñhito" ti, na kàretabbo.

Ayampãti purimaü upàdàya vuccati.

Aniyatoti na niyato saïghàdiseso và pàcittiyaü và.

4. Gamanaü pañijànàti nisajjaü pañijànàti àpattiü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü pañijànàti nisajjaü na pañijànàti àpattiü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü pañijànàti nisajjaü pañijànàti àpattiü na pañijànàti, nisajjàya kàretabbo. Gamanaü pañijànàti nisajjaü na pañijànàti àpattiü na pañijànàti, na kàretabbo. Gamanaü na pañijànàti nisajjaü pañijànàti, àpattiü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü na pañijànàti nisajjaü na pañijànàti àpattiü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü na pañijànàti, nisajjaü pañijànàti, àpattiü na pañijànàti, nisajjàya kàretabbo. Gamanaü na pañijànàti, nisajjaü na pañijànàti, àpattiü na pañijànàti, na kàretabboti.

Dutiyaaniyatasikkhàpadaü niññhitaü

5. [PTS Page 194] [\q 194/] uddiññhà kho àyasmanto dve aniyatà dhammà. Tatthàyasmante pucchàmi, kaccittha parisuddhà. Dutiyampi pucchàmi, kaccittha parisuddhà, tatiyampi pucchàmi, kaccittha parisuddhà. Parisuddhetthàyasmanto tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmãti.

Tassuddànaü

Alaükammaniya勺eva tatheva ca naheva kho,

Aniyatà supa中attà buddhaseññhena tàdinàti.

Aniyatakaõóo niññhito.