[PTS Page 195] [\q 195/]
[BJT Page 498] [\x 498/]

5.
Nissaggiyakaõóo.

Ime kho panàyasmanto tiüsa nissaggiyà pàcittiyà dhammà uddesaü àgacchanti.

Cãvaravaggo

5. 1. 1.

Pañhamakañhinasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà vesàliyaü viharati gotamake cetiye. Tena kho pana samayena bhagavatà bhikkhånaü ticãvaraü anuいàtaü hoti. Jabbaggiyà bhikkhå bhagavatà ticãvaraü anuいàtanti aいeneva ticãvarena gàmaü pavisanti, aいena ticãvarena àràme acchanti, aいena ticãvarena nahànaü otaranti. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå atirekacãvaraü dhàressantã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- "saccaü kira tumhe bhikkhave atirekacãvaraü dhàrethà?"Ti. "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tumhe moghapurisà atirekacãvaraü dhàressatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu atirekacãvaraü dhàreyya nissaggiyaü pàcittiya"nti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

(Målapaいatti. )

2. Tena kho pana samayena àyasmato ànandassa atirekacãvaraü uppannaü hoti. âyasmà ca ànando taü cãvaraü àyasmato sàriputtassa dàtukàmo hoti. âyasmà ca sàriputto sàkete viharati. Atha kho àyasmato ànandassa etadahosi: "bhagavatà sikkhàpadaü paいattaü na atirekacãvaraü dhàretabba"nti. Idaca me atirekacãvaraü uppannaü, ahacimaü cãvaraü àyasmato sàriputtassa dàtukàmo, àyasmà ca [PTS Page 196] [\q 196/] sàriputto sàkete viharati, kathannukho mayà pañipajjitabba"nti. Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü àrocesi. "Kãva ciraü panànanda sàriputto àgacchissatã"?Ti. "Navamaü và bhagavà divasaü dasamaü cà"ti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave dasàhaparamaü atirekacãvaraü dhàretuü evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Jabbaggiye bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà" machasaü. Adhikaü.

[BJT Page 500] [\x 500/]

"Niññhitacãvarasmiü bhikkhunà ubbhatasmiü kañhine dasàhaparamaü atirekacãvaraü dhàretabbaü. Taü atikkàmayato nissaggiyaü pàcittiya"nti.

(Dutiyapaいatti. )

3. Niññhitacãvarasminti bhikkhuno cãvaraü kataü và hoti naññhaü và vinaññhaü và daóóhaü và cãvaràsà và upacchinnà.

Ubbhatasmiü kañhineti aññhannaü màtikànaü aいataràya màtikàya ubbhataü hoti, saïghena và antarà ubbhataü hoti.

Dasàhaparamanti dasàhaparamatà-1 dhàretabbaü

Atirekacãvaraü nàma: anadhiññhitaü avikappitaü.

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü aいataraü cãvaraü vikappanåpagapacchimaü.

Taü atikkàmayato nissaggiyaü hotãti-2 ekàdase aruõuggamane nissaggiyaü hoti nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Evaca pana bhikkhave nissajjitabbaü: tena bhikkhunà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà ajaliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "idaü me bhante cãvaraü dasàhàtikkantaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti. Nissajitvà àpatti desetabbà. Byattena bhikkhunà pañibalena àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhacãvaraü dàtabbaü:

"Suõàtu me bhante saïgho. Idaü cãvaraü itthannàmassa bhikkhuno nissaggiyaü saïghassa nissaññhaü. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho imaü cãvaraü itthannàmassa bhikkhuno dadeyyà"ti.

4. Tena bhikkhunà sambahule bhikkhå upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà ajaliü paggahetvà evamassu vacanãyà: "idamme bhante cãvaraü dasàhàtikkantaü [PTS Page 197] [\q 197/] nissaggiyaü. Imàhaü àyasmantànaü nissajàmã"ti. Nissajitvà àpatti desetabbà. Byattena bhikkhunà pañibalena àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhacãvaraü dàtabbaü.

"Suõantu me àyasmantà. Idaü cãvaraü itthannàmassa bhikkhuno nissaggiyaü. âyasmantànaü nissaññhaü. Yadàyasmantànaü pattakallaü, àyasmantà imaü cãvaraü itthannàmassa bhikkhuno dadeyyu"nti.

5. Tena bhikkhunà ekaü bhikkhuü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïghaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà ajaliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "idaü me àvuso cãvaraü dasàhàtikkantaü nissaggiyaü. Imàhaü àyasmato nissajàmã" ti. Nissajitvà àpatti desetabbà. Tena bhikkhunà àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhacãvaraü dàtabbaü: "imaü cãvaraü àyasmato dammi"ti.

1. Dasàhaparamatàya. Sã. Likhita. 2. 'Hotãti' idaü padaü potthakesu atthi. Sikkhàpade pana natthi.

[BJT Page 502] [\x 502/]

6. Dasàhàtikkante atikkantasaいã, nissaggiyaü pàcittiyaü dasàhàtikkante vematiko, nissaggiyaü pàcittiyaü. Dasàhàtikkante anatikkantasaいã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Anadhiññhite adhiññhitasaいã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Avikappite vikappitasaいã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Avissajjite vissajjitasaいã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Anaññhe naññhasaいã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Avinaññhe vinaññhasaいã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Adaóóhe daóóhasaいã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Avilutte viluttasaいã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Nissaggiyaü cãvaraü anissajitvà paribhujati, àpatti dukkañassa. Dasàhànatikkante atikkantasaいã, àpatti dukkañassa. Dasàhànatikkante vematiko, àpatti dukkañassa. Dasàhànatikkante anatikkantasaいã, anàpatti.

7. Anàpatti antodasàhaü adhiññheti vikappeti vissajjeti nassati vinassati óayhati acchinditvà gaõhanti, vissàsaü gaõhanti, ummattakassa, àdikammikassàti.

8. Tena kho pana samayena jabbaggiyà bhikkhå nissaññhacãvaraü na denti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave nissaññhacãvaraü na dàtabbaü. Yo na dadeyya, àpatti dukkañassà"ti.

Pañhamakañhinasikkhàpadaü [PTS Page 198] [\q 198/] niññhitaü

5. 1. 2.

Dutiyakañhina sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena bhikkhå bhikkhånaü hatthe cãvaraü nikkhipitvà santaruttarena janapadacàrikaü pakkamanti. Tàni cãvaràni ciraü nikkhittàni kaõõakitàni honti. Tàni bhikkhå otàpenti. Addasà kho àyasmà ànando senàsanacàrikaü àhiõóanto te bhikkhå tàni cãvaràni otàpente. Disvàna yena te bhikkhå tenupasaïkami. Upasaïkamitvà te bhikkhå etadavoca: "kassimàni àvuso cãvaràni kaõõakitànã"ti. Atha kho te bhikkhå àyasmato ànandassa etamatthaü àrocesuü. âyasmà ànando ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma bhikkhå bhikkhånaü hatthe cãvaraü nikkhipitvà santaruttarena janapadacàrikaü pakkamissantã"ti. Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü àrocesi, "saccaü kira bhikkhave bhikkhå bhikkhånaü hatthe cãvaraü nikkhipitvà santaruttarena janapadacàrikaü pakkamantã"ti? "Saccaü bhagavà". Vigarahi buddho bhagavà. "Kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà bhikkhånaü hatthe cãvaraü nikkhipitvà santaruttarena janapadacàrikaü pakkamissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe- evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Uddosita sikkhàpadaü, sãmu. Udosãta sikkhàpadaü, machasaü.

[BJT Page 504] [\x 504/]

"Niññhitacãvarasmiü bhikkhunà ubbhatasmiü kañhine ekarattampi ce bhikkhu ticãvarena vippavaseyya, nissaggiyaü pàcittiya"nti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

(Måla paいatti. )

2. Tena kho pana samayena aいataro bhikkhu kosambiyaü gilàno hoti. ¥àtakà tassa bhikkhuno santike dutaü pàhesuü: "àgacchatu bhadanto mayaü upaññhahissàmà"ti. Bhikkhåpi evamàhaüsu. "Gacchàvuso àtakà taü upaññhahissantã"ti. So evamàha: "bhagavatàvuso sikkhàpadaü paいattaü na ticãvarena vippavasitabba"nti. "Ahacamhi gilàno, na sakkomi ticãvaraü àdàya pakkamituü, nàhaü [PTS Page 199] [\q 199/] gamissàmã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü.

3. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave gilànassa bhikkhuno ticãvarena avippavàsasammutiü dàtuü. Evaca pana bhikkhave dàtabbà: tena gilànena bhikkhunà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà ajaliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "ahaü bhante gilàno na sakkomi ticãvaraü àdàya pakkamituü, sohaü bhante saïghaü ticãvarena avippavàsasammutiü yàcàmi"ti. Dutiyampi yàcitabbo. Tatiyampi yàcitabbo. Vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

"Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu gilàno na sakkoti ticãvaraü àdàya pakkamituü. So saïghaü ticãvarena avippavàsasammutiü yàcati. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmassa bhikkhuno ticãvarena avippavàsasammutiü dadeyya: esà atti.

"Suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo bhikkhu gilàno na sakkoti ticãvaraü àdàya pakkamitåü. So saïghaü ticãvarena avippavàsasammutiü yàcati. Saïgho itthannàmassa bhikkhuno ticãvarena avippavàsasammutiü deti. Yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno ticãvarena avippavàsasammutiyà dànaü, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

Dinnà saïghena itthannàmassa bhikkhuno ticãvarena avippavàsasammuti, khamati saïghassa, tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmã"ti.

Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Niññhitacãvarasmiü bhikkhunà ubbhatasmiü kañhine ekarattampi ce bhikkhu ticãvarena vippavaseyya aいatra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiya"nti.

(Dutiyapaいatti)

4. Niññhitacãvarasminti bhikkhuno cãvaraü kataü và hoti naññhaü và vinaññhaü và daóóhaü và cãvaràsà và upacchinnà.

[BJT Page 506] [\x 506/]

Ubbhatasmiü kañhineti aññhannaü màtikànaü aいataràya màtikàya ubbhataü hoti. Saïghena và antarà ubbhataü hoti.

Ekarattampi ce bhikkhu ticãvarena vippavaseyyàti saïghàñiyà và uttaràsaïgena và antaravàsakena và.

Aいatra bhikkhusammutiyàti ñhapetvà bhikkhusammutiü.

Nissaggiyaü hotãti saha aruõuggamanena-1 nissaggiyaü hoti. Nissajjitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Evaca pana bhikkhave nissajjitabbaü -pe- "idamme [PTS Page 200] [\q 200/] bhante cãvaraü rattiü vippavutthaü-2 aいatra bhikkhusammutiyà nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmi"ti -pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe-àyasmato dammã"ti.

5. Gàmo ekåpacàro nànåpacàro, nivesanaü ekåpacàraü nànåpacàraü, uddosito-3 ekåpacàro nànåpacàro, añño ekåpacàro nànåpacàro, màlo ekåpacàro nànåpacàro, pàsàdo ekåpacàro nànåpacàro, hammiyaü ekåpacàraü nànåpacàraü, nàvà ekåpacàrà nànåpacàrà, sattho ekåpacàro nànåpacàro, khettaü ekåpacàraü nànåpacàraü, dhaいakaraõaü ekåpacàraü nànåpacàraü, àràmo ekåpacàro nànåpacàro, vihàro ekåpacàro nànåpacàro, rukkhamålaü ekåpacàraü nànåpacàraü, ajjhokàso ekåpacàro nànåpacàro.

6. Gàmo ekåpacàro nàma: ekakulassa gàmo hoti parikkhitto ca, antogàme cãvaraü nikkhipitvà antogàme vatthabbaü. Aparikkhitto hoti, yasmiü ghare cãvaraü nikkhittaü hoti tasmiü ghare vatthabbaü hatthapàsà và na vijahitabbaü.

7. Nànàkulassa gàmo hoti parikkhitto ca, yasmiü ghare cãvaraü nikkhittaü hoti. Tasmiü ghare vatthabbaü sabhàye và dvàramåle và hatthapàsà và na vijahitabbaü. Sabhàyaü gacchantena hatthapàse cãvaraü nikkhipitvà sabhàye và vatthabbaü dvàramåle và. Hatthapàsà và na vijahitabbaü. Sabhàye cãvaraü nikkhipitvà sabhàye và vatthabbaü dvàramåle và. Hatthapàsà và na vijahitabbaü. Aparikkhitto hoti, yasmiü ghare cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü ghare vatthabbaü. Hatthapàsà và na vijahitabbaü.

8. Ekakulassa nivesanaü hoti parikkhittaca nànàgabbhà nànàovarakà, antonivesane cãvaraü nikkhipitvà antonivesane vatthabbaü. Aparikkhittaü hoti, yasmiü gabbhe cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü gabbhe vatthabbaü. Hatthapàsà và na vijahitabbaü.

9. Nànàkulassa nivesanaü hoti parikkhittaca nànàgabbhà nànàovarakà, yasmiü gabbhe cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü gabbhe vatthabbaü dvàramåle và. Hatthapàsà và na vijahitabbaü. Aparikkhittaü hoti, yasmiü gabbhe cãvaraü nikkhittaü hoti tasmiü gabbhe vatthabbaü. Hatthapàsà và na vijahitabbaü.

1. Saha aruõuggamanà. Machasaü.

2. Rattivippavutthaü machasaü. Syà.

3. Udosito machasaü.

[BJT Page 508] [\x 508/]

10. Ekakulassa uddosito hoti parikkhitto ca nànàgabbho nànàovarakà, [PTS Page 201] [\q 201/] antouddosite cãvaraü nikkhipitvà antouddosite vatthabbaü. Aparikkhitto hoti, yasmiü gabbhe cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü gabbhe vatthabbaü. Hatthapàsà và na vijahitabbaü.

11. Nànàkulassa uddosito hoti parikkhitto ca nànàgabbhà nànàovarakà, yasmiü gabbhe cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü gabbhe vatthabbaü dvàramåle và. Hatthapàsà và na vijahitabbaü. Aparikkhitto hoti. Yasmiü gabbhe cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü gabbhe vatthabbaü. Hatthapàsà và na vijahitabbaü.

12. Ekakulassa añño hoti, antoaññe cãvaraü nikkhipitvà antoaññe vatthabbaü nànàkulassa añño hoti nànàgabbhà nànàovarakà, yasmiü gabbhe cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü gabbhe vatthabbaü dvàramåle và. Hatthapàsà và na vijahitabbaü.

13. Ekakulassa màlo hoti, antomàle cãvaraü nikkhipitvà antomàle vatthabbaü. Nànàkulassa màlo hoti nànàgabbhà nànàovarakà, yasmiü gabbhe cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü gabbhe vatthabbaü dvàramåle và. Hatthapàsà và na vijahitabbaü.

14. Ekakulassa pàsàdo hoti, antopàsàde cãvaraü nikkhipitvà antopàsàde vatthabbaü. Nànàkulassa pàsàdo hoti nànàgabbhà nànàovarakà, yasmiü gabbhe cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü gabbhe vatthabbaü dvàramåle và. Hatthapàsà và na vijahitabbaü.

15. Ekakulassa hammiyaü hoti, antohammiye cãvaraü nikkhipitvà antohammiye vatthabbaü. Nànàkulassa hammiyaü hoti nànàgabbhà nànàovarakà, yasmiü gabbhe cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü gabbhe vattabbaü dvàramåle và. Hatthapàsà và na vijahitabbaü.

16. Ekakulassa nàvà hoti antonàvàya cãvaraü nikkhipitvà antonàvàya vatthabbaü. Nànàkulassa nàvà hoti nànàgabbhà nànàovarakà, yasmiü ovarake cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü ovarake vatthabbaü. Hatthapàsà và na vijahitabbaü.

17. Ekakulassa sattho hoti, satthe cãvaraü nikkhipitvà purato và pacchato và sattabbhantarà na vijahitabbà. Passato abbhantaraü na vijahitabbaü. Nànàkulassa sattho hoti, satthe cãvaraü nikkhipitvà hatthapàsà na vijahitabbaü.

18. Ekakulassa khettaü hoti parikkhittaca, antokhette cãvaraü nikkhipitvà antokhette vatthabbaü. Aparikkhittaü hoti, hatthapàsà na vijahitabbaü. Nànàkulassa khettaü hoti parikkhittaca, antokhette cãvaraü nikkhipitvà dvàramåle và vatthabbaü. Hatthapàsà và na vijahitabbaü. Aparikkhittaü hoti, hatthapàsà na vijahitabbaü.

[BJT Page 510] [\x 510/]

19. Ekakulassa dhaいakaraõaü hoti parikkhittaca, antodhaいakaraõe cãvaraü nikkhipitvà antodhaいakaraõe vatthabbaü. Aparikkhittaü hoti, hatthapàsà na vijahitabbaü. Nànàkulassa dhaいakaraõaü hoti parikkhittaca, antodhaいakaraõe cãvaraü nikkhipitvà dvàramåle và vatthabbaü, hatthapàsà và na vijahitabbaü. Aparikkhittaü hoti, hatthàpàsà na vijahitabbaü.

20. Ekakulassa àràmo hoti parikkhitto ca, antoàràme cãvaraü nikkhipitvà antoàràme vatthabbaü. Aparikkhitto hoti, hatthapàsà na vijahitabbaü. Nànàkulassa àràmo hoti parikkhitto ca, antoàràme cãvaraü nikkhipitvà dvàramåle và vatthabbaü, hatthapàsà và na vijahitabbaü. Aparikkhitto hoti, hatthàpàsà na vijahitabbaü.

21. [PTS Page 202] [\q 202/] ekakulassa vihàro hoti parikkhitto ca, antovihàre cãvaraü nikkhipitvà antovihàre vatthabbaü. Aparikkhitto hoti, yasmaü vihàre cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü vihàre vatthabbaü, hatthapàsà và na vijahitabbaü. Nànàkulassa vihàro hoti parikkhitto ca, yasmiü vihàre cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü vihàre vatthabbaü dvàramåle và, hatthapàsà và na vijahitabbaü. Aparikkhitto hoti, yasmiü vihàre cãvaraü nikkhittaü hoti, tasmiü vihàre vatthabbaü. Hatthapàsà và na vijahitabbaü.

22. Ekakulassa rukkhamålaü hoti yaü majjhantike kàle samantà chàyà pharati, antochàyàya cãvaraü nikkhipitvà anto chàyàya vatthabbaü. Nànàkulassa rukkhamålaü hoti, hatthapàsà na vijahitabbaü.

23. Ajjhokàso ekåpacàro nàma: agàmake araいe samantà sattabbhantarà ekåpacàro, tato paraü nànåpacàro.

24. Vippavutthe vippavutthasaいã aいatra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiyaü. Vippavutthe vematiko aいatra bhikkhusammutiyà nissaggiyaü pàcittiyaü. Vippavutthe avippavutthasaいi aいatra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiyaü. Apaccuddhañe paccåddhañasaいã -pe- avissajjite vissajjitasaいã -pe- anaññhe naññhasaいã -peavinaññhe vinaññhasaいã -pe- adaóóhe daóóhasaいã -peavilutte viluttasaいã aいatra bhikkhusammutiyà nissaggiyaü pàcittiyaü. Nissaggiyaü cãvaraü anissajitvà paribhujati, àpatti dukkañassa. Avippavutthe vippavutthasaいã àpatti dukkañassa. Avippavutthe vematiko, àpatti dukkañassa. Avippavutthe avippavutthasaいã, anàpatti.

25. Anàpatti anto aruõe paccuddharati, vissajjeti, nassati, vinassati, óayhati, acchinditvà gaõhanti, vissàsaü gaõhanti, bhikkhusammutiyà, ummattakassa, àdikammikassàti.

Dutiyakañhinasikkhàpadaü niññhitaü.

[BJT Page 512] [\x 512/]

5. 1. 3.

Tatiyakañhinasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena aいatarassa bhikkhuno akàlacãvaraü uppannaü hoti. Tassa taü cãvaraü kayiramànaü nappahoti. Atha [PTS Page 203] [\q 203/] kho so bhikkhu taü cãvaraü ussàpetvà punappunaü vimajjati. Addasà kho bhagavà senàsanacàrikaü àhiõóanto taü bhikkhuü taü cãvaraü ussàpetvà punappunaü vimajjantaü. Disvàna yena so bhikkhu tenupasaïkami. Upasaïkamitvà taü bhikkhuü etadavoca: "kissa tvaü bhikkhu imaü cãvaraü ussàpetvà punappunaü vimajjasã"ti? "Idamme bhante akàlacãvaraü uppannaü kayiramànaü nappahoti. Tenàhaü imaü cãvaraü ussàpetvà punappunaü vimajjàmã"ti. "Atthi pana te bhikkhu cãvarapaccàsà"ti? "Atthi bhagavà"ti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: - "anujànàmi bhikkhave akàlacãvaraü pañiggahetvà cãvarapaccàsà nikkhipitu"nti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhå bhagavatà anuいàtaü akàlacãvaraü pañiggahetvà cãvarapaccàsà nikkhipitunti akàlacãvaràni pañiggahetvà atirekamàsaü nikkhipanti tàni cãvaràni cãvaravaüse bhaõóikàbaddhàni tiññhanti. Addasà kho àyasmà ànando senàsanacàrikaü àhiõóanto tàni cãvaràni cãvaravaüse bhaõóikàbaddhàni tiññhante. Disvàna bhikkhå àmantesi: "kassimàni àvuso cãvaràni cãvaravaüse bhaõóikàbaddhàni tiññhantã"ti. Amhàkaü àvuso akàlacãvaràni cãvarapaccàsà nikkhittànã"ti. "Kãva cãraü panàvuso imàni cãvaràni nikkhittànã"ti. "Atirekamàsaü àvuso"ti. âyasmà ànando ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma bhikkhå akàlacãvaraü pañiggahetvà atirekamàsaü nikkhipissantã"ti. Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü àrocesi. -Pe- "saccaü kãra bhikkhave bhikkhå akàlacãvaraü pañiggahetvà atirekamàsaü nikkhipantã"ti? "Saccaü bhagavà". Vigarahi buddho bhagavà. "Kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà akàlacãvaraü pañiggahetvà atirekamàsaü nikkhipissantã"ti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe- evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Niññhitacãvarasmiü bhikkhunà ubbhatasmiü kañhine bhikkhuno paneva akàlacãvaraü uppajjeyya, àkaïkhamànena bhikkhunà pañiggahetabbaü, pañiggahetvà khippameva kàretabbaü. Nocassa pàripåri, màsaparamaü tena bhikkhunà taü cãvaraü nikkhipitabbaü ånassa pàripåriyà satiyà paccàsàya, tato ce uttariü nikkhipeyya satiyàpi paccàsàya, nissaggiyaü pàcittiya"nti.

3. [PTS Page 204] [\q 204/] niññhitacãvarasminti bhikkhuno cãvaraü kataü và hoti naññhaü và vinaññhaü và daóóhaü cà cãvaràsà và upacchinnà.

[BJT Page 514] [\x 514/]

Ubbhatasmiü kañhineti aññhannaü màtikànaü aいataràya màtikàya ubbhataü hoti, saïghena và antarà ubbhataü hoti.

Akàlacãvaraü nàma: anatthate kañhine ekàdasamàse uppannaü, atthate kañhine sattamàse uppannaü, kàlepi àdissa dinnaü, etaü akàlacãvaraü nàma.

Uppajjeyyàti uppajjeyya saïghato và gaõato và àtito và mittato và paüsukålaü và attano và dhanena.

âkaïkhamànenàti icchamànena pañiggahetabbaü.

Pañiggahetvà khippameva kàretabbanti dasàhà kàretabbaü.

No cassa pàripårãti kayiramànaü nappahoti.

Màsaparamaü tena bhikkhunà taü cãvaraü nikkhipitabbanti màsaparamatà nikkhipitabbaü.

ænassa pàripåriyàti ånassa pàripåratthàya.

Satiyà paccàsàyàti paccàsà hoti saïghato và gaõato và àtito và mittato và paüsukålaü và attano và dhanena.

Tato ce uttariü nikkhipeyya satiyàpi paccàsàyàti tadahuppanne målacãvare paccàsàcãvaraü uppajjati, dasàhà kàretabbaü. Dvihuppanne målacãvare paccàsàcãvaraü uppajjati, dasàhà kàretabbaü. Tãhuppanne -pe- catuhuppanne, -pepacàhuppanne -pe- chàhuppanne, -pe- sattàhuppanne, -peaññhàhuppanne, -pe- navàhuppanne, -pe- dasàhuppanne målacãvare paccàsàcãvaraü uppajjati, dasàhà kàretabbaü. Ekàdase uppanne -pe- dvàdase uppanne -pe- terase uppanne -pe- cuddase uppanne -pepaõõarase uppanne -pesoëase uppanne -pe- sattarase uppanne -peaññhàrase uppanne -pe- ekånavãse uppanne -pe- vãse uppanne målacãvare paccàsàcãvaraü uppajjati, dasàhà kàretabbaü. Ekavãse uppanne målacãvare paccàsàcãvaraü uppajjati, navàhà kàretabbaü. Dvàvãse uppanne -petevãse uppanne -pecatuvãse uppanne -pe- pacavãse uppanne -pe- chabbãse uppanne -pe- sattavãse uppanne -pe- aññhavãse uppanne -pe- ekunatiüse uppanne målacãvare paccàsàcãvaraü uppajjati, ekàhà kàretabbaü. Tiüse uppanne målacãvare paccàsàcãvaraü uppajjati, tadaheva adhiññhàtabbaü. Vikappetabbaü. Vissajjetabbaü. No ce adhiññheyya và vikappeyya và vissajjeyya và-

[BJT Page 516] [\x 516/]

Ekatiüse aruõuggamane nissaggiyaü hoti, nissajitabbaü [PTS Page 205] [\q 205/] saïghassa và gaõassa và puggalassa và evaca pana bhikkhave nissajitabbaü -pe- "idamme bhante akàlacãvaraü màsàtikkantaü nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmã"ti -pedadeyyà"ti -pe- dadeyyu"nti -pe- àyasmato dammã"ti.

4. Visabhàge uppanne målacãvare paccàsàcãvaraü uppajjati rattiyo ca sesà honti, na akàmà kàretabbaü.

5. Màsàtikkante atikkantasaいã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Màsàtikkante vematiko -pe- màsàtikkante anatikkantasaいã -pe- anadhiññhite adhiññhitasaいã -pe- avikappite vikappitasaいã -pe- avissajjite vissajjitasaいã -pe- anaññhe naññhasaいã -peavinaññhe vinaññhasaいã -pe- adaóóhe daóóhasaいã -peavilutte viluttasaいã nissaggiyaü pàcittiyaü.

6. Nissaggiyaü cãvaraü anissajitvà paribhujati àpatti dukkañassa. Màsànatikkante atikkantasaいã, àpatti dukkañassa. Màsànatikkante vematiko, àpatti dukkañassa. Màsànatikkante anatikkantasaいã, anàpatti.

7. Anàpatti antomàsaü adhiññheti, vikappeti, vissajjeti, nassati, vinassati, óayhati, acchinditvà gaõhanti, vissàsaü gaõhanti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Tatiyakañhinasikkhàpadaü niññhitaü

5. 1. 4.

Puràõacãvarasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmato udàyissa puràõa dutiyikà bhikkhunãsu pabbajità hoti, sà àyasmato udàyissa santike abhikkhaõaü àgacchati, àyasmàpi udàyã tassà bhikkhuniyà santike abhikkhaõaü gacchati. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã tassà bhikkhuniyà santike bhattavissaggaü karoti. Atha kho àyasmà udàyã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya yena sà bhikkhunã tenupasaïkami, upasaïkamitvà tassà bhikkhuniyà purato aïgajàtaü vivaritvà àsane nisãdi, sàpi kho bhikkhunã àyasmato udàyissa purato aïgajàtaü vivaritvà nisãdi. Atha kho àyasmà udàyã sàratto tassà bhikkhuniyà aïgajàtaü upanijjhàyi. Tassa asuci mucci.

[BJT Page 518] [\x 518/]

2. Atha kho àyasmà udàyã taü bhikkhuniü etadavoca: "gaccha bhagini udakaü àhara, antaravàsakaü dhovissàmã"ti. "âharayya, [PTS Page 206] [\q 206/] ahameva dhovissàmã"ti. Taü asuciü ekadesaü mukhena aggahesi, ekadesaü aïgajàte pakkhipi. Sà tena gabbhaü gaõhi. Bhikkhuniyo evamàhaüsu: "abrahmacàrinã ayaü bhikkhunã gabbhinã"ti. "Nàhaü ayyà abrahmacàrinã"ti bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhuniyo ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma ayyo udàyã bhikkhuniyà puràõacãvaraü dhovàpessatã"ti. Atha kho tà bhikkhuniyo bhikkhånaü etamatthaü àrocesuü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà udàyã bhikkhuniyà puràõacãvaraü dhovàpessatã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira tvaü udàyã bhikkhuniyà puràõacãvaraü dhovàpesã"ti? "Saccaü bhagavà". "¥àtikà te udàyã aいàtikà"ti. "Aいàtikà bhagavà"ti. "Aいàtako moghapurisa aいàtikàya na jànàti patiråpaü và appatiråpaü và pàsàdikaü và apàsàdikaü và. Tattha nàma tvaü moghapurisa aいàtikàya bhikkhuniyà puràõacãvaraü dhovàpessasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha. "

"Yo pana bhikkhu aいàtikàya bhikkhuniyà puràõacãvaraü dhovàpeyya và rajàpeyya và àkoñàpeyya và nissaggiyaü pàcãttiya"nti.

3. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Aいàtikà nàma: màtito và pitito và yàva sattamà pitàmahayugà asambaddhà.

Bhikkhunã nàma: ubhato saïghe upasampannà.

Puràõacãvaraü nàma: sakiü nivatthampi sakiü pàrutampi.

Dhovàti àõàpeti, àpatti dukkañassa. Dhotaü nissaggiyaü hoti. Rajàti àõàpeti, àpatti dukkañassa, rattaü nissaggiyaü hoti. âkoñehãti àõàpeti, àpatti dukkañassa, sakiü pàõippahàraü và muggarappahàraü và dinne nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và.

4. Evaü ca pana bhikkhave nissajitabbaü: "idaü me bhante puràõacãvaraü aいàtikàya bhikkhuniyà dhovàpitaü nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmã"ti -pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammã"ti. -Pe-

[BJT Page 520] [\x 520/]

5. [PTS Page 207] [\q 207/] aいàtikàya aいàtikasaいã puràõacãvaraü dhovàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aいàtikàya aいàtikasaいã puràõacãvaraü dhovàpeti rajàpeti, nissaggiyena àpatti dukkañassa. Aいàtikàya aいàtikasaいã puràõacãvaraü dhovàpeti àkoñàpeti, nissaggiyena àpatti dukkañassa. Aいàtikàya aいàtikasaいã puràõacãvaraü dhovàpeti rajàpeti àkoñàpeti, nissaggiyena àpatti dvinnaü dukkañànaü.

6. Aいàtikàya aいàtikasaいã puràõacãvaraü rajàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü -pe- rajàpeti àkoñàpeti, nissaggiyena àpatti dukkañassa. Rajàpeti dhovàpeti, nissaggiyena àpatti dukkañassa. Rajàpeti àkoñàpeti dhovàpeti, nissaggiyena àpatti dvinnaü dukkañànaü.

7. Aいàtikàya aいàtikasaいã puràõacãvaraü àkoñàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aいàtikàya aいàtikasaいã puràõacãvaraü àkoñàpeti dhovàpeti -pe- àkoñàpeti rajàpeti -pe- àkoñàpeti dhovàpeti rajàpeti, nissaggiyena àpatti dvinnaü dukkañànaü.

8. Aいàtikàya vematiko -pe- aいàtikàya àtikasaいã -peaいassa puràõacãvaraü dhovàpeti, àpatti dukkañassa. Nisãdanapaccattharaõaü dhovàpeti, àpatti dukkañassa. Ekato upasampannàya dhovàpeti, àpatti dukkañassa. ¥àtikàya aいàtikasaいã -pe- àpatti dukkañassa. ¥àtikàya vematiko -pe- àpatti dukkañassa. ¥àtikàya àtikasaいã -pe- anàpatti.

9. Anàpatti àtikàya dhovantiyà aいàtikà dutiyà hoti, avuttà dhovati, aparibhuttaü dhovàpeti, cãvaraü ñhapetvà aいaü parikkhàraü dhovàpeti, sikkhamànàya, sàmaõeriyà, ummattakassa, àdikammikassàti.

Puràõacãvarasikkhàpadaü niññhitaü.

[BJT Page 522] [\x 522/]

5. 1. 5

Cãvarapañiggahaõasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena uppalavaõõà bhikkhunã sàvatthiyaü viharati. Atha kho uppalavaõõà bhikkhunã pubbaõhasamayaü nivàsetvà [PTS Page 208] [\q 208/] pattacãvaramàdàya sàvatthiü-1 piõóàya pàvisi. Sàvatthiyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà yena andhavanaü tenupasaïkami, upasaïkamitvà divàvihàràya andhavanaü ajjhogahetvà aいatarasmiü rukkhamåle divàvihàraü nisãdi. Tena kho pana samayena corà katakammà gàviü vadhitvà maüsaü gahetvà andhavanaü pavisiüsu. Addasà kho coragàmaõiko uppalavaõõaü bhikkhuniü aいatarasmiü rukkhamåle divàvihàraü nisinnaü, disvà sace me puttabhàtukà passissanti viheñhayissanti imaü bhikkhåninti aいena maggena agamàsi. Atha kho so coragàmaõiko maüse pakkevaramaüsàni gahetvà paõõapuñaü -2 bandhitvà uppalavaõõàya bhikkhuniyà avidåre rukkhe àlaggetvà "yo passati samaõo và bràhmaõo và dinnaü yeva haratuti" vatvà pakkàmi. Assosi kho uppalavaõõà bhikkhunã samàdhimhà vuññhahitvà tassa coragàmaõikassa imaü vàcaü bhàsamànassa. Atha kho uppalavaõõà bhikkhunã taü maüsaü gahetvà upassayaü agamàsi. Atha kho uppalavaõõà bhikkhunã tassà rattiyà accayena taü maüsaü sampàdetvà uttaràsaïge bhaõóikaü bandhitvà vehàsaü ababhuggantvà veëuvane paccuññhàsi.

2. Tena kho pana samayena bhagavà gàmaü piõóàya paviññho hoti. âyasmà udàyã ohiyyako hoti vihàrapàlo. Atha kho uppalavaõõà bhikkhunã yenàyasmà udàyã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü udàyiü etadavoca: - "kahaü bhante bhagavà"ti. "Paviññho bhagini bhagavà gàmaü piõóàyà"ti. "Imaü bhante maüsaü bhagavato dehã"ti. "Santappito tayà bhagini bhagavà maüsena. Sace me tvaü antaravàsakaü dadeyyàsi, evaü ahampi santappito bhaveyyaü antaravàsakenà"ti. "Mayaü kho bhante màtugàmà nàma kicchalàbhà, idaca me antimaü pacamaü cãvaraü, nàhaü dassàmã"ti. "Seyyathàpi bhagini puriso hatthiü datvà kacche sajjeyya, -3 evameva kho tvaü bhagini bhagavato maüsaü datvà mayi antaravàsake-1 sajjasã"ti. Atha kho uppalavaõõà bhikkhunã àyasmatà udàyinà nippãëiyamànà antaravàsakaü datvà upassayaü agamàsi. Bhikkhuniyo uppalavaõõàya bhikkhuniyà pattacãvaraü pañiggaõhantiyo uppalavaõõaü bhikkhuniü etadavocuü: "kahaü te ayye antaravàsako"ti. Uppalavaõõà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhuniyo ujjhàyanti khãyanti [PTS Page 209] [\q 209/] vipàcenti: "kathaü hi nàma ayyo udàyã bhikkhuniyà cãvaraü pañiggahessati, kicchalàbho màtugàmo"ti. Atha kho tà bhikkhuniyo bhikkhunaü etamatthaü àrocesuü.

1. Sàvattiyaü, katthavi 2. Paõõepuñaü. Syà. 3. Vissajjeyya syà. 4. Antaravàsakaü na sajjasãti. Sã. Mu. Mayhaü antaravàsakaü vissajjehãti. Syà.

[BJT Page 524] [\x 524/]

3. Ye te bhikkhu appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà udàyã bhikkhuniyà cãvaraü pañiggahessati"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira tvaü udàyã bhikkhuniyà cãvaraü pañiggahesãti? "Saccaü bhagavà. " "¥àtikà te udàyã aいàtikà"ti. "Aいàtikà bhagavà"ti. "Aいàtako moghapurisa aいàtikàya na jànàti patiråpaü và appatiråpaü và santaü và. Asantaü và tattha nàma tvaü moghapurisa aいàtikàya bhikkhuniyà hatthato cãvaraü pañiggahessasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha. "

"Yo pana bhikkhu aいàtikàya bhikkhuniyà hatthato cãvaraü pañiggaõheyya, nissaggiyaü pàcittiyanti. "

Evacidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

(Målapaいatti. )

4. Tena kho pana samayena bhikkhå kukkuccàyantà bhikkhunãnaü pàrivaññakacãvaraü na pañiggaõhanti. Bhikkhuniyo ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma ayyà ambhàkaü pàrivaññakacãvaraü nappañiggahessantã"ti. Assosuü kho bhikkhå tàsaü bhikkhånãnaü ujjhàyantãnaü khãyantãnaü vipàcentãnaü. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave pacannaü pàrivaññakaü pañiggahetuü, bhikkhussa bhikkhuniyà sikkhamànàya sàmaõerassa sàmaõeriyà. Anujànàmi bhikkhave imesaü pacannaü pàrivaññakaü pañiggahetuü. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: "

"Yo pana bhikkhu aいàtikàya bhikkhuniyà hatthato cãvaraü pañiggaõheyya aいatra pàrivaññakà, nissaggiyaü pàcittiyanti".

(Dutiyapaいatti. )

5. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Aいàtikà nàma: màtito và pitito và yàva sattamà pitàmahayugà asambaddhà.

Bhikkhånã nàma: ubhato saïghe upasampannà.

[PTS Page 210] [\q 210/] cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü aいataraü cãvaraü vikappanåpagapacchimaü.

Aいatra pàrivaññakàti ñhapetvà pàrivaññakaü pañiggaõhàti.

[BJT Page 526] [\x 526/]

6. Pàyoge dukkañaü, pañilàbhena nissaggiyaü hoti nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Evaca pana bhikkhave nissajitabbaü: "idamme bhante cãvaraü aいàtikàya bhikkhuniyà hatthato pañiggahitaü aいatra pàrivaññakà nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmã"ti -pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammã"ti.

7. Aいàtikàya aいàtikasaいã cãvaraü pañiggaõhàti aいatra pàrivaññakà, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aいàtikàya vematiko cãvaraü pañiggaõhàti aいatra pàrivaññakà, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aいàtikàya àtikasaいã cãvaraü pañiggaõhàti aいatra pàrivaññakà, nissaggiyaü pàcittiyaü. Ekato upasampannàya hatthato cãvaraü pañiggaõhàti aいatra pàrivaññakà, àpatti dukkañassa. ¥àtikàya aいàtikasaいã -pe- àpatti dukkañassa. ¥àtikàya vematiko -pe- àpatti dukkañassa. ¥àtikàya àtikasaいã -pe- anàpatti.

8. Anàpatti àtikàya, pàrivaññakaü, parittena và vipulaü, vipulena và parittaü, bhikkhuvissàsaü gaõhàti, tàvakàlikaü gaõhàti, cãvaraü ñhapetvà aいaü parikkhàraü ghaõhàti, sikkhamànàya, sàmaõeriyà, ummattakassa, àdikammikassàti.

Cãvarapañiggahaõasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 1. 6.

Aいàtakaviいattisikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà upanando sakyaputto pañño hoti dhammakathaü kàtuü. Atha kho aいataro seññhiputto yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho taü seññhiputtaü àyasmà upanando sakyaputto dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho so seññhiputto àyasmatà upanandena sakyaputtena dhammiyà kathàya sandassito samàdapito samuttejito sampahaüsito àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "vadeyyàtha bhante yena attho, pañibalà mayaü [PTS Page 211] [\q 211/] ayyassa dàtuü yadidaü cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccayabhesajjaparikkhàra"nti. "Sace me tvaü àvuso dàtukàmo'si ito ekaü sàñakaü dehã"ti.

[BJT Page 528] [\x 528/]

2. "Amhàkaü kho bhante kulaputtànaü kismiü viya ekasàñakaü gantuü, àgamehi bhante yàva gharaü gacchàmi, gharaü gato ito và ekaü pahiõissàmi, ito và sundaratara"nti. Dutiyampi kho -pe- tatiyampi kho àyasmà upanando sakyaputto taü seññhiputtaü etadavoca: - "sace me tvaü àvuso dàtukàmo'si, ito ekaü sàñakaü dehi"ti. "Ambhàkaü kho bhante kulaputtànaü kismiü viya ekasàñakaü gantuü, àgamehi bhante yàva gharaü gacchàmi, gharaü gato ito và ekaü pahiõissàmi, ito và sundaratara"nti. "Kimpana tayà àvuso adàtukàmena pavàritena, yaü tvaü pavàretvà na desã"ti. Atha kho so seññhiputto àyasmatà upanandena sakyaputtena nippãëiyamàno ekaü sàñakaü datvà agamàsi. Manussà taü seññhiputtaü passitvà-1 etadavocuü: "kissa tvaü ayyo ekasàñako àgacchasã"ti.

3. Atha kho so seññhiputto tesaü manussànaü etamatthaü àrocesi. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "mahicchà ime samaõà sakyaputtiyà asantuññhà, nayimesaü sukarà dhammanimantanàpi kàtuü. -2. "Kathaü hi nàma seññhiputtena dhammanimantanàya kayiramànàya sàñakaü gahessantã"ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto seññhiputtaü cãvaraü viいàpessatã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü: "saccaü kira tvaü upananda seññhiputtaü cãvaraü viいàpesã?"Ti "saccaü. Bhagavà" "àtako te upananda aいàtako?"Ti "aいàtako bhagavà"ti. "Aいàtako moghapurisa aいàtakassa na jànàti patiråpaü và appatiråpaü và santaü và asantaü và. Tattha nàma tvaü moghapurisa aいàtakaü seññhiputtaü cãvaraü viいàpessasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: "

"Yo pana bhikkhu aいàtakaü gahapatiü và gahapatàniü và cãvaraü viいàpeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti".

Evacidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

(Målapaいatti)

4. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhå sàketà [PTS Page 212] [\q 212/] sàvatthiü addhànamaggapañipannà honti. Antaràmagge corà nikkhamitvà te bhikkhå acchindiüsu. Atha kho te bhikkhå "bhagavatà pañikkhittaü aいàtakaü gahapatiü và gahapatàniü và cãvaraü viいàpetunti" kukkuccàyantà na viいàpesuü. Yathà naggà'va sàvatthiü gantvà bhikkhå abhivàdenti. Bhikkhå evamàhaüsu: "sundarà kho ime àvuso àjãvakà, ye ime bhikkhå-3 abhivàdentã"ti. Te evamàhaüsu: "na mayaü àvuso àjãvakà, bhikkhå maya"nti. Bhikkhå àyasmantaü upàliü etadavocuü: "iïghàvuso upàli ime anuyujàhã"ti. Te anuyujiyamànà etamatthaü àrocesuü.

1. Natthi. Machasaü. 2. Na ime sukarà dhammanimantanàyapi kàtuü. Syà. 3. Bhikkhusu. Machasaü.

[BJT Page 530] [\x 530/]

5. Atha kho àyasmà upàli te bhikkhå anuyujitvà bhikkhå etadavoca: "bhikkhå ime àvuso, detha nesaü cãvarànã"ti. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhå naggà àgacchissanti, nanu nàma tiõena và paõõena và pañicchàdetvà àgantabba"nti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

6. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave acchinnacãvarassa và naññhacãvarassa và aいàtakaü gahapatiü và gahapatàniü và cãvaraü viいàpetuü. Yaü àvàsaü pañhamaü upagacchati, sace tattha hoti saïghassa vihàracãvaraü và uttarattharaõaü và bhummattharaõaü và bhisicchavi và naü gahetvà pàrupituü, labhitvà odahissàmã"ti. No ce hoti saïghassa vihàracãvaraü và uttarattharaõaü và bhummattharaõaü và bhisicchavi và, tiõena và paõõena và pañicchàdetvà àgantabbaü. Nattheva naggena àgantabbaü. Yo àgaccheyya. âpatti dukkañassa. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: "

"Yo pana bhikkhu aいàtakaü gahapatiü và gahapatàniü và cãvaraü viいàpeyya aいatra samayà, nissaggiyaü pàcittiyaü. Tatthàyaü samayo: acchinnacãvaro và hoti bhikkhu naññhacãvaro và. Ayaü tattha samayo'ti.

(Dutiyapaいatti)

7. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhå'ti.

Aいàtako nàma: màtito và pitito và yàva sattamà pitàmahayugà asambaddho.

Gahapati nàma: yo koci agàraü ajjhàvasati.

Gahapatànã nàma: yà kàci agàraü ajjhàvasati.

[PTS Page 213] [\q 213/] cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü aいataraü cãvaraü vikappanåpagapacchimaü.

Aいatra samayàti ñhapetvà samayaü.

Acchinnacãvaro nàma: bhikkhussa cãvaraü acchinnaü hoti, ràjåhi và corehi và dhuttehi và yehi kehici và acchinnaü hoti.

Naññhacãvaro nàma: bhikkhussa cãvaraü agginà và daóóhaü hoti, udakena và vuëhaü hoti, undurehi và upacikàhi và khàyitaü hoti, paribhogajiõõaü và hoti. Aいatra samayà viいàpeti payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Evaca pana bhikkhave nissajitabbaü: "idamme bhante cãvaraü aいàtakaü gahapatikaü aいatra samayà viいàpitaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti -pe- dadeyyàti -pe- dadeyyunti -peàyasmato dammã"ti -pe-

[BJT Page 532] [\x 532/]

8. Aいàtake aいàtakasaいã aいatra samayà cãvaraü viいàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aいàtake vematiko aいatra samayà cãvaraü viいàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aいàtake àtakasaいã aいatra samayà cãvaraü viいàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. ¥àtake aいàtakasaいã, àpatti dukkañassa. ¥àtake vematiko, àpatti dukkañassa. ¥àtake àtakasaいã, anàpatti.

9. Anàpatti samaye, àtakànaü, pavàritànaü, aいassatthàya, attano dhanena, ummattakassa, àdikammikassàti.

Aいàtakaviいattisikkhàpadaü niññhitaü.

5. 1. 7.

Tatuttarisikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena jabbaggiyà bhikkhå acchinnacãvarake bhikkhå upasaïkamitvà evaü vadenti: "bhagavatà àvuso anuいàtaü acchinnacãvarassa và naññhacãvarassa và aいàtakaü gahapatiü và gahapatàniü và cãvaraü viいàpetuü. Viいàpetha àvuso cãvaranti. " "Alaü àvuso laddhaü ambhehi cãvaranti. " "Mayaü àyasmantànaü atthàya-1 viいàpemà"ti. "Viいàpetha àvuso"ti. Atha kho chabbaggiyà bhikkhå aいàtake-2 gahapatike upasaïkamitvà etadavocuü: "acchinnacãvarakà àvuso bhikkhå àgatà, detha nesaü cãvarànã"ti bahuü cãvaraü viいàpesuü.

2. Tena kho pana [PTS Page 214] [\q 214/] samayena aいataro puriso sabhàyaü nisinno aいataraü purisaü etadavoca: "acchinnacãvarakà ayyo bhikkhå àgatà, tesaü mayà cãvaraü dinna"nti. Sopi evamàha "mayàpi dinnanti". Aparopi evamàha mayàpi dinnanti. " Te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà na mattaü jànitvà bahuü cãvaraü viいàpessanti. Dussavàõijjaü và samaõà sakyaputtiyà karissanti, paggàhikasàlaü-3 và pasàressantã"ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå na mattaü jànitvà bahuü cãvaraü viいàpessanti"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

1. 'Atthàya' machasaü. Natthi. 2. 'Aいàtake, ' machasaü. Nadissate. 3. Pañiggàhikasàlaü, itipi.

[BJT Page 534] [\x 534/]

3. "Saccaü kira tumhe bhikkhave na mattaü jànitvà bahuü cãvaraü viいàpethà"ti. "Saccaü bhagavà" vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàma tumhe moghapurisà na mattaü jànitvà bahuü cãvaraü viいàpessatha, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: "

"Tace aいàtako gahapati và gahapatànã và bahåhi cãvarehi abhihaññhuü pavàreyya, santaruttaraparamaü tena bhikkhunà tato cãvaraü sàditabbaü. Tato ce uttarãü-1 sàdiyeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti. "

4. Tace ti acchinnacãvarakaü bhikkhuü.

Aいàtako nàma: màtito và pitito và yàva sattamà pitàmahayugà asambaddho,

Gahapati nàma: yo koci agàraü ajjhàvasati.

Gahapatànã nàma: yà kàci agàraü ajjhàvasati.

Bahåhi cãvarehãti bahukehi cãvarehi.

Abhihaññhuü pavàreyyàti yàvatakaü icchasi tàvatakaü gaõhàhãti.

Santaruttaraparamaü tena bhikkhunà tato cãvaraü sàditabbanti. Sace tãõi naññhàni honti dve sàditabbàni, dve naññhàni ekaü sàditabbaü, ekaü naññhaü na kici sàditabbaü.

Tato ce uttariü sàdiyeyyàti tatuttariü viいàpeti, payoge dukkañaü pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Evaca pana bhikkhave nissajitabbaü:

"Idamme bhante cãvaraü aいàtakaü gahapatikaü-2 tatuttariü [PTS Page 215] [\q 215/] viいàpitaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti. Dadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammã"ti.

5. Aいàtake aいàtakasaいã tatuttarãü cãvaraü viいàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aいàtake vematiko -pe- aいàtake àtakasaいã tatuttarãü cãvaraü viいàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. ¥àtake aいàtakasaいã, àpatti dukkañassa. ¥àtake vematiko, àpatti dukkañassa. ¥àtake àtakasaいã, anàpatti.

6. Anàpatti sesakaü àharissàmãti haranto gacchati, sesakaü tuyheva hotiti denti, na acchinnakàraõà denti, na naññhakàraõà denti, àtakànaü, pavàritànaü, attano dhanena, ummattakassa, àdikammikassàti.

Tatuttarisikkhàpadaü niññhitaü

1. Uttari, machasaü. 2. Gahapatikaü upasaïkamitvà. Machasaü.

[BJT Page 536] [\x 536/]

5. 1. 8.

Pañhamaupakkhañasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena aいataro puriso pajàpatiü etadavoca: "ayyaü upanandaü cãvarena acchàdessàmã"ti. Assosi kho aいataro piõóacàriko bhikkhu tassa purisassa imaü vàcaü bhàsamànassa. Atha kho so bhikkhu yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "mahàpuいo'si tvaü àvuso upananda, amukasmiü okàse aいataro puriso pajàpatiü etadavoca: ayyaü upanandaü cãvarena acchàdessàmã"ti. "Atthàvuso maü so upaññhàko'ti. Atha kho àyasmà upanando sakyaputto yena so puriso tenupasaïkami. Upasaïkamitvà taü purisaü etadavoca: "saccaü kira maü tvaü àvuso cãvarena acchàdetukàmosã"ti. "Api-1 ma'yya evaü hoti: "ayyaü upanandaü cãvarena acchàdessàmã"ti. "Sace kho maü tvaü àvuso cãvarena acchàdetukàmo"si, "evaråpena civarena acchàdehi kyàhaü tena acchannopi karissàmi, yàhaü na paribhujissàmã"ti.

2. Atha kho so puriso ujjhàyati khãyati vipàceti: "mahicchà ime samaõà sakyaputtiyà asantuññhà, nayime sukarà cãvarena acchàdetuü. Kathaü hi nàma ayyo upanando mayà pubbe appavàrito maü upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjissatã"ti. Assosuü kho bhikkhå tassa purisassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto pubbe appavàrito gahapatikaü upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjissatã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü [PTS Page 216] [\q 216/] àrocesuü "saccaü kira tvaü upananda pubbe appavàrito gahapatikaü upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjãti-2? "Saccaü bhagavà". "¥àtako te upananda aいàtakoti"? "Aいàtako bhagavà"ti. 'Aいàtako moghapurisa aいàtakassa na jànàti patiråpaü và appatiråpaü và santaü và asantaü và. Tattha nàma tvaü moghapurisa pubbe appavàrito aいàtakaü gahapatiü-3 upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha. "

"Bhikkhuü paneva uddissa aいàtakassa gahapatissa và gahapatàniyà và cãvaracetàpannaü-4 upakkhañaü hoti, iminà cãvaracetàpannena cãvaraü cetàpetvà itthannàmaü bhikkhuü cãvarena acchàdessàmãti. Tatra ceso bhikkhu pubbe appavàrito upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjeyya: sàdhu vata maü àyasmà iminà cãvaracetàpantena evaråpaü và evaråpaü và cãvaraü cetàpetvà acchàdehãti kalyàõakamyataü upàdàya, nissaggiyaü pàcittiya"nti.

1. Api meyya evaü hoti. Machasaü. 2. âpajjasi, machasaü. 3. Gahapatikaü, machasaü 4. Cãvaracetàpanaü. Syà.

[BJT Page 538] [\x 538/]

3. Bhikkhuü paneva uddissàti bhikkhussatthàya, bhikkhuü àrammaõaü karitvà, bhikkhuü acchàdetukàmo.

Aいàtako nàma: màtito và pitito và yàva sattamà pitàmahayugà asambaddho.

Gahapati nàma: yo koci agàraü ajjhàvasati.

Gahapatànã nàma: yà kàci agàraü ajjhàvasati.

Cãvaracetàpannaü nàma: hiraいaü và suvaõõaü và muttà và maõi và pavàëo và phaëiko và pañako và suttaü và kappàso và.

Iminà cãvaracetàpannenàti paccupaññhitena.

Cetàpetvàti parivattetvà.

Acchàdessàmãti dassàmi.

Tatra ceso bhikkhåti yaü bhikkhuü uddissa cãvaracetàpannaü upakkhañaü hoti, so bhikkhu.

Pubbe appavàritoti pubbe avutto hoti, kãdisena te bhante cãvarena attho, kãdisaü te cãvaraü cetàpemãti.

Upasaïkamitvàti gharaü gantvà, yattha katthaci upasaïkamitvà.

Cãvare vikappaü àpajjeyyàti àyataü và hotu vitthataü và appitaü và saõhaü và.

[PTS Page 217] [\q 217/] iminà cãvaracetàpantenàti paccupaññhitena.

Evaråpaü và evaråpaü vàti àyataü và vitthataü và appitaü và saõhaü và.

Cetàpetvàti parivattetvà.

Acchàdehãti dajjehi.

Kalyàõakamyataü upàdàyàti sàdhatthãko-1 mahagghatthiko.

4. Tassa vacanena àyataü và vitthataü và appitaü và saõhaü và cetàpeti, payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti, nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Evaca pana bhikkhave nissajitabbaü: "idaü me bhante cãvaraü pubbe appavàrito aいàtakaü gahapatikaü upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpannaü nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmã"ti -pedadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammã"ti.

1. Sàdhutthiko. Syà

[BJT Page 540] [\x 540/]

5. Aいàtake aいàtakasaいã pubbe appavàrito gahapatikaü upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjati, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aいàtake vematiko -pe- aいàtake àtakasaいã pubbe appavàrito gahapatikaü upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjati, nissaggiyaü pàcittiyaü. ¥àtake aいàtakasaいã. âpatti dukkañassa. ¥àtake vematiko, àpatti dukkañassa. ¥àtake àtakasaã, anàpatti.

6. Anàpatti àtakànaü, pavàritànaü, aいassatthàya, attano dhanena, mahagghaü cetàpetukàmassa appagghaü cetàpeti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Pañhamaupakkhañasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 1. 9.

Dutiya upakkhañasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena aいataro puriso aいataraü purisaü etadavoca: "ahaü ayyaü upanandaü-1 cãvarena acchàdessàmã"ti. So'pi evamàha: "ahampi ayyaü upanandaü cãvarena acchàdessàmã"ti. Assosi kho aいataro piõóacàriko bhikkhu tesaü purisànaü imaü kathàsallàpaü. Atha kho so bhikkhu yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "mahàpuいo'si tvaü àvuso upananda amukasmiü [PTS Page 218] [\q 218/] okàse aいataro puriso aいataraü purisaü etadavoca: "ahaü ayyaü upanandaü cãvarena acchàdessàmã"ti. So'pi evamàha: ahampi ayyaü upanandaü cãvarena acchàdessàmã"ti. Atthàvuso maü te upaññhàkàti.

2. Atha kho àyasmà upanando sakyaputto yena te purisà tenupaïkami, upasaïkamitvà te purise etadavoca: "saccaü kira maü tumhe àvuso cãvarehi acchàdetukàmatthà"ti. "Api nayya evaü hoti, ayyaü upanandaü cãvarehi acchàdessàmà"ti. "Sace kho maü tumhe àvuso cãvarehi acchàdetukàmattha, evaråpena cãvarena acchàdetha, kyàhaü tehi acchanno'pi karissàmi, yànàhaü na paribhujissàmã"ti.

3. Atha kho te purisà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "mahicchà ime samaõà sakyaputtiyà asantuññhà, nayime sukarà cãvarehi acchàdetuü, kathaü hi nàma ayyo upanando amhehi pubbe appavàrito upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjissatã"ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü purisànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto pubbe appavàrito gahapatike upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjissatã"ti.

1. Ahaü upanandaü. Machasaü.

[BJT Page 542] [\x 542/]

4. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrecesuü. "Saccaü kira tvaü upananda pubbe appavàrito gahapatike upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajji?"Ti. "Saccaü bhagavà". "¥àtakà te upananda aいàtakà?"Ti "aいàtakà bhagavà"ti. "Aいàtako moghapurisa aいàtakànaü na jànàti patiråpaü và appatiråpaü và santaü và asantaü và. Tattha nàma tvaü moghapurisa pubbe appavàrito aいàtake gahapatike upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Bhikkhuü paneva uddissa ubhinnaü aいàtakànaü gahapatãnaü và gahapatànãnaü và paccekacãvaracetàpannà upakkhañà-1 honti: imehi mayaü paccekacãvaracetàpantehi paccekacãvaràni cetàpetvà itthannàmaü bhikkhuü cãvarehi acchàdessàmàti. Tatra ceso bhikkhu pubbe appavàrito upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjeyya: sàdhu vata maü àyasmanto imehi paccekacãvaracetàpannehi evaråpaü và evaråpaü và cãvaraü cetàpetvà acchàdetha. Ubho'va santà ekenàti, kalyàõakamyataü upàdàya, nissaggiyaü pàcittiya"nti.

5. [PTS Page 219] [\q 219/] bhikkhuü paneva uddissàti bhikkhussatthàya, bhikkhuü àrammaõaü karitvà, bhikkhuü acchàdetukàmà.

Ubhinnanti dvinnaü

Aいàtakà nàma: màtito và pitito và yàva sattamà pitàmahayugà asambaddhà.

Gahapatã nàma: ye keci agàraü ajjhàvasanti.

Gahapatàniyo nàma: yà kàci agàraü ajjhàvasanti.

Cãvaracetàpantà nàma: hiraいà và suvaõõà và muttà và maõi và pavàëà và phaëikà và pañakà và suttà và kappàsà và.

Imehi cãvaracetàpannehãti paccupaññhitehi. Cetàpetvàti parivattetvà.

Acchàdessàmàti dassàma.

Tatra ceso bhikkhåti yaü bhikkhuü uddissa cãvaracetàpannà upakkhañà honti, so bhikkhu.

Pubbe appavàritoti pubbe avutto hoti, kãdisena te bhante cãvarena attho, kãdisaü te cãvaraü cetàpemàti.

Upasaïkamitvàti gharaü gantvà, yattha katthaci upasaïkamitvà.

1. Cãvara cetàpannàni upakkhañàni. Machasaü.

[BJT Page 544] [\x 544/]

Cãvare vikappaü àpajjeyyàti àyataü và hotu vitthataü và appitaü và saõhaü và.

Imehi cãvaracetàpannehãti paccupaññhitehi. Evaråpaü và evaråpaü vàti àyataü và vitthataü và appitaü và saõhaü và.

Cetàpetvàti parivattetvà

Acchàdethàti dajjetha. Ubho'va santà ekenàti dvepi janà ekena.

Kalyàõakamyataü upàdàyàti sàdhatthãko-1 mahagghatthiko.

6. Tassa vacanena àyataü và vitthataü và appitaü và saõhaü và cetàpenti. Payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Evaca pana bhikkhave nissajitabbaü: "idaü me bhante cãvaraü pubbe appavàrito aいàtake gahapatike upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpannaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti dadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammã"ti. -Pe-

7. Aいàtake aいàtakasaいã pubbe appavàrito gahapatike upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjati, nissaggiyaü pàcittiyaü. Aいàtake vematiko -pe- aいàtake àtakasaいã pubbe appavàrito gahapatike upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjati, nissaggiyaü pàcittiyaü. ¥àtake aいàtakasaいã àpatti dukkañassa. ¥àtake vematiko, àpatti dukkañassa. ¥àtake àtakasaいã, anàpatti.

8. Anàpatti àtakànaü, pavàritànaü, aいassatthàya, attano dhanena, mahagghaü cetàpetukàmànaü appagghaü cetàpeti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Dutiyaupakkhañasikkhàpadaü niññhitaü.

1. Sàdhutthiko. Syà.

[BJT Page 546] [\x 546/]

5. 1. 10.

Ràjasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmato upanandassa sakyaputtassa upaññhàko mahàmatto àyasmato upanandassa sakyaputtassa dåtena cãvaracetàpannaü pàhesi: iminà cãvaracetàpannena cãvaraü cetàpetvà ayyaü upanandaü cãvarena acchàdehã'ti. Atha kho so dåto yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "idaü kho bhante àyasmantaü uddissa cãvaracetàpannaü àbhataü. Patigaõhàtu àyasmà cãvaracetàpannanti. " Evaü [PTS Page 220] [\q 220/] vutte àyasmà upanando sakyaputto taü dåtaü etadavoca: "na kho mayaü àvuso cãvaracetàpannaü patigaõhàma, cãvaraca kho mayaü patigaõhàma kàlena kappiya"nti evaü vutte so dåto àyàsmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "atthi panàyasmato koci veyyàvaccakaro"ti. Tena kho pana samayena aいataro upàsako àràmaü agamàsi kenacideva karaõiyena. Atha kho àyasmà upanando sakyaputto taü dåtaü etadavoca: "eso kho àvuso upàsako bhikkhånaü veyyàvaccakaro"ti. Atha kho so dåto taü upàsakaü saいàpetvà yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "yaü kho bhante àyasmà veyyàvaccakaraü niddisi, saいatto so mayà, upasaïkamatu àyasmà kàlena, cãvarena taü acchàdessatã"ti.

2. Tena kho pana samayena so mahàmatto àyasmato upanandassa sakyaputtassa santike dåtaü pàhesi: "paribhujatu ayyo taü cãvaraü. Icchàma mayaü ayyena taü cãvaraü paribhutta"nti. Atha kho àyasmà upanando sakyaputto taü upàsakaü na kici avacàsi. Dutiyampi kho so mahàmatto àyasmato upanandassa sakyaputtassa santike dåtaü pàhesi: "paribhujatu ayyo taü cãvaraü, icchàma mayaü ayyena taü cãvaraü paribhutta"nti. Dutiyampi kho àyasmà upanando sakyaputto taü upàsakaü na kici avacàsi. Tatiyampi kho so mahàmatto àyasmato upanandassa sakyaputtassa santike dåtaü pàhesi: "paribhujatu ayyo taü cãvaraü, icchàma mayaü ayyena taü cãvaraü paribhutta"nti.

3. Tena kho pana samayena negamassa samayo hoti. Negamena ca katikà katà hoti: "yo pacchà àgacchati, paいàsaü baddho"ti. Atha kho àyasmà upanando sakyaputto yena so upàsako tenupasaïkami. Upasaïkamitvà taü upàsakaü etadavoca: -

[BJT Page 548] [\x 548/]

"Attho me àvuso cãvarenà"ti. "Ajjunho bhante àgamehi, ajjanegamassa samayo hoti, negamena ca katikà katà hoti: "yo pacchà àgacchati. Paいàsaü baddho"ti. "Ajjeva me àvuso cãvaraü dehã"ti ovaññikàya paràmasi. Atha kho so upàsako àyasmatà upanandena sakyaputtena nippãëiyamàno àyasmato upanandassa sakyaputtassa cãvaraü cetàpetvà pacchà agamàsi. Manussà taü upàsakaü etadavocuü" "kissa tvaü ayyo pacchà àgatosi, paいàsaü jitosã"ti.

4. Atha kho so upàsako tesaü manussànaü etamatthaü àrocesi. Manussà ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "mahicchà ime samaõà sakyaputtiyà asantuññhà, [PTS Page 221] [\q 221/] nayimesaü sukaraü veyyàvaccampi kàtuü. Kathaü hi nàma àyasmà upanando upàsakena "ajjunho bhante àgamehã"ti vuccamàno nàgamessatã"ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto upàsakena "ajjunho bhante àgamehã"ti vuccamàno nàgamessatã"ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. -Pe- "saccaü kira tvaü upananda upàsakena ajjunho bhante àgamehã"ti vuccamàno nàgamesã"ti? "Saccaü bhagavà. " Vigarahi buddho bhagavà. -Pe"kathaü hi nàma tvaü moghapurisa upàsakena 'ajjunho bhante àgamehã'ti vuccamàno nàgamessasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: "

"Bhikkhuü paneva uddissa ràjà và ràjabhoggo và bràhmaõo và gahapatiko và dåtena cãvaracetàpannaü pahiõeyya: 'iminà cãvaracetàpannena cãvaraü cetàpetvà itthannàmaü bhikkhuü cãvarena acchàdehã"ti. So ce dåto taü bhikkhuü upasaïkamitvà evaü vadeyya: 'idaü kho bhante àyasmantaü uddissa cãvaracetàpantaü àbhataü. Patigaõhàtu àyasmà cãvaracetàpantanti". Tena bhikkhånà so dåto evamassa vacanãyo: 'na kho mayaü àvuso cãvaracetàpantaü patigaõhàma, cãvaraca kho mayaü patigaõhàma kàlena kappiya'nti. So ce dåto taü bhikkhuü evaü vadeyya: "atthi panàyasmato koci veyyàvaccakaro'ti cãvaratthikena bhikkhave bhikkhunà veyyàvaccakaro niddisitabbo àràmiko và upàsako và, 'eso kho àvuso bhikkhånaü veyyàvaccakaro"ti. So ce dåto taü veyyàvaccakaraü saいàpetvà taü bhikkhuü upasaïkamitvà evaü vadeyya: 'yaü kho bhante àyasmà veyyàvaccakaraü niddisi, saいatto so mayà, upasaïkamatu àyasmà kàlena, cãvarena taü acchàdessatã'ti. Cãvaratthikena bhikkhave bhikkhunà veyyàvaccakaro upasaïkamitvà dvattikkhattuü codetabbo sàretabbo: 'attho me àvuso cãvarenàti;

[BJT Page 550] [\x 550/]

Dvattikkhattuü codayamàno sàrayamàno taü cãvaraü abhinipphàdeyya, iccetaü kusalaü. No ce abhinipphàdeyya, catukkhattuü pacakkhattuü chakkhattuü paramaü tuõhãbhutena uddissa ñhàtabbaü. Catukkhattuü pacakkhattuü chakkhattuü paramaü tuõhãbhuto uddissa [PTS Page 222] [\q 222/] tiññhamàno taü cãvaraü abhinipphàdeyya, iccetaü kusalaü. Tato ce uttariü vàyamamàno taü cãvaraü abhinipphàdeyya nissaggiyaü pàcittiyaü. No ce abhinipphàdeyya yatassa cãvaracetàpannaü àbhataü, tattha sàmaü và gantabbaü dåto và pàhetabbo: 'yaü kho tumhe àyasmanto bhikkhuü uddissa cãvaracetàpannaü pahiõittha, na taü tassa bhikkhuno kici atthaü anubhoti. Yujantàyasmanto sakaü mà vo sakaü vinassà'ti. Ayaü tatthi sàmicã"ti.

5. Bhikkhuü paneva uddissàti bhikkhussatthàya bhikkhuü àrammaõaü karitvà bhikkhuü acchàdetukàmo.

Ràjà nàma: yo koci rajjaü kàreti.

Ràjabhoggo nàma: yo koci raいo bhattavetanàhàro.

Bràhmaõo nàma: jàtiyà bràhmaõo.

Gahapatiko nàma: ñhapetvà ràjànaü ràjabhoggaü bràhmaõaü avaseso gahapatiko nàma.

Cãvaracetàpannaü nàma: hiraいaü và suvaõõaü và muttà và maõi và.

Iminà cãvaracetàpannenàti paccupaññhitena.

Cetàpetvàti parivattetvà.

Acchàdehãti dajjehi.

So ce dåto taü bhikkhuü upasaïkamitvà evaü vadeyya: "idaü kho bhante àyasmantaü uddissa cãvaracetàpannaü àbhataü. Patigaõhàtu àyasmà cãvaracetàpanna"nti. Tena bhikkhunà so dåto evamassa vacanãyo: "na kho mayaü àvuso cãvaracetàpannaü patigaõhàma, cãvaraca kho mayaü patigaõhàma kàlena kappiya"nti. So ce dåto taü bhikkhuü evaü vadeyya: "atthi panàyasmato koci veyyàvaccakaro"ti. Cãvaratthikena bhikkhave bhikkhunà veyyàvaccakaro niddisitabbo, àràmiko và upàsako và: "eso kho àvuso bhikkhånaü veyyàvaccakaro"ti. Na vattabbo: "tassa dehã"ti và so và nikkhipissati, so và parivattessati, so và cetàpessatã"ti.

So ce dåto taü veyyàvaccakaraü saいàpetvà taü bhikkhuü upasaïkamitvà evaü vadeyya: "yaü kho bhante àyasmà veyyàvaccakaraü niddisi, saいatto so mayà, upasaïkamatu àyasmà kàlena, cãvarena taü acchàdessatã"ti. Cãvaratthikena bhikkhave bhikkhunà veyyàvaccakaro upasaïkamitvà dvattikkhattuü codetabbo sàretabbo: "attho me àvuso cãvarenà"ti. Na vattabbo: "dehi me cãvaraü, àhara me cãvaraü, parivattehi me cãvaraü, cetàpehi me cãvara"nti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace abhinipphàdeti iccetaü kusalaü.

[BJT Page 552] [\x 552/]

No ce abhinipphàdeti, tattha gantvà tuõhãbhutena uddissa ñhàtabbaü. Na àsane nisãditabbaü, na àmisaü pañiggahetabbaü na dhammo bhàsitabbo. "Kiü kàraõà àgatosã"ti pucchiyamàno-1 jànàhi-2 àvusoti vattabbo: sace àsane và [PTS Page 223] [\q 223/] nisãdati, àmisaü và patigaõhàti, dhammaü và bhàsati, ñhànaü bhajati. Dutiyampi ñhàtabbaü. Tatiyampi ñhàtabbaü. Catukkhattuü codetvà catukakhattuü ñhàtabbaü. Pacakkhattuü codetvà dvikkhattuü ñhàtabbaü. Chakkhattuü codetvà na ñhàtabbaü. Tato ce uttariü vàyamamàno taü cãvaraü abhinipphàdeti, payoge dukkañaü. Pañilàbhena nissaggiyaü hoti, nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Evaca pana bhikkhave nissajitabbaü: -pe- "idaü me bhante cãvaraü atirekatikkhattuü codanàya atirekachakkhattuü ñhànena abhinipphàditaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã"ti -pedadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammã"ti.

No ce abhinipphàdeyya, yatassa civaracetàpannaü àbhataü tattha sàmaü và gantabbaü, dåto và pàhetabbo. "Yaü kho tumhe àyasmanto bhikkhuü uddissa cãvaracetàpannaü pahiõittha, na taü tassa bhikkhuno kici atthaü anubhoti. Yujantàyasmanto sakaü, mà vo sakaü vinassà"ti.

Ayaü tattha sàmãcãti. Ayaü tattha anudhammatà.

6. Atirekatikkhattuü codanàya atirekachakkhattuü ñhànena, atirekasaいã abhinipphàdeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekatikkhattuü codanàya atirekachakkhattuü ñhànena vematiko abhãnipphàdeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekatikkhattuü codanàya atirekachakkhattuü ñhànena ånakasaいã abhinipphàdeti nissaggiyaü pàcittiyaü. ænakatikkhattuü codanàya ånakachakkhattuü ñhànena atirekasaいã àpatti dukkañassa. ænakatikkhattuü codanàya ånakachakkhattuü ñhànena vematiko àpatti dukkañassa. ænakatikkhattuü codanàya ånakachakkhattuü ñhànena ånakasaいã, anàpatti.

7. Anàpatti tikkhattuü codanàya chakkhattuü ñhànena, ånakachakkhattuü codanàya ånakachakkhattuü ñhànena. Acodiyamàno deti, sàmikà codetvà denti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Ràjasikkhàpadaü niññhitaü.

Cãvaravaggo pañhamo.

Tassuddànaü: -

Ubbhataü kañhinaü tãõi dhovanaca pañiggaho,

Aいàtakàni tãõeva ubhinnaü dåtakena ca.

1. Pucchamàno - syà. 2. Na jànàsi - sãmu.