[BJT Page 146] [\x 146/]

6. 3. 1
Ovàdasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena therà bhikkhu bhikkhuniyo ovadantà làbhino honti cãvarapiõóapàtasenàsanagilànappaccayabhesajjaparikkhàrànaü. Atha kho chabbaggiyànaü bhikkhunaü etadahosi: etarahi kho àvuso therà bhikkhu bhikkhuniyo ovadantà làbhino honti cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccayabhesajjaparikkhàrànaü, handàvuso mayampi bhikkhuniyo ovadàmàti.

2. Atha kho chabbaggiyà bhikkhu bhikkhuniyo upasaükamitvà etadavocuü: "ambhepi [PTS Page 050] [\q 50/] bhaginiyo upasaükamatha mayampi ovadissàmà"ti. Atha kho tà bhikkhuniyo yena chabbaggiyà bhikkhu tenupasaükamiüsu. Upasaükamitvà chabbaggiye bhikkhu abhivàdetvà ekamantaü nisidãüsu. Atha kho chabbaggiyà bhikkhu bhikkhuniyaü paritta¤¤eva dhammiü kathaü katvà divasaü tiracchànakathàya vãtinàmetvà uyyojesuü 'gacchatha bhaginiyo'ti.

3. Atha kho tà bhikkhuniyo yena bhagavà tenupasaükamiüsu upasaükamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhaüsu. Ekamantaü ñhità kho tà bhikkhuniyo bhagavà etadavoca: tacci bhikkhuniyo ovàdo iddho ahosã'ti. Kuto bhante ovàdo iddho bhavissati ayyà chabbaggiyà paritta¤¤eva dhammiü kathaü katvà divasaü tiracchànakathàya vãtinàmetvà uyyojesunti.

4. Atha kho bhagavà tà bhikkhuniyo dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho tà bhikkhuniyo bhagavatà dhammiyà kathàya sandassità samàdapità samuttejità sampahaüsità bhagavantaü abhivàdetvà padakkhãõaü katvà pakkamiüsu.

5. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü sannipàtàpetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi: "saccaü kira tumhe bhikkhave bhikkhuniyaü paritta¤¤eva dhammiü kathaü katvà divasaü tiracchànakathàya vãtinàmetvà uyyojethà"ti.

Saccaü bhagavà.

[BJT Page 148] [\x 148/]

Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhuniyaü paritta¤¤eva dhammiü kathaü katvà divasaü tiracchànakathàya vãtinàmetvà uyyojessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujàmi bhikkhave bhikkhunovàdakaü sammannituü eva¤ca pana bhikkhave sammannitabbo pañhamaü bhikkhu yàcitabbo. Yàcitvà vyantena bhikkhunà pañibalena saügho ¤àpetabbo.

6. "Suõàtu me bhante saügho yadi saüghassa pattakallaü saügho itthannàmaü bhikkhuü bhikkhunovàdakaü sammanneyya esà ¤atti.

"Suõàtu me bhante saügho saügho itthannàmaü bhikkhuü bhikkhunovàdakaü sammannati. Yassàyasmato khamati itthannamàssa bhikkhuno bhikkhunovàdakassa sammati. So tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya dutiyampi etamatthaü vadàmi.

"Suõàtu me bhante saügho saügho itthannàmaü bhikkhuü bhikkhunovàdakaü sammannati. Yassàyasmato khamati itthannamàssa bhikkhuno bhikkhunovàdakassa sammati. So tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya tatiyampi etamatthaü vadàmi.

"Suõàtu me bhante saügho saügho itthannàmaü bhikkhuü bhikkhunovàdakaü sammannati. Yassàyasmato khamati itthannamàssa bhikkhuno bhikkhunovàdakassa sammati1-. So tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya

Sammato saüghena itthannàmo bhikkhu bhikkhunovàdako khamati saüghassa, tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmã"ti.

7. Atha kho bhagavà chabbaggiye bhikkhuü anekapariyàyena [PTS Page 051] [\q 51/] vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu asammato bhikkhuniyo ovadeyya pacittiya"nti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhapadaü pa¤¤attaü hoti.

1. Sammuti - sãmu.

[BJT Page 150] [\x 150/]

8. Tena kho pana samayena therà bhikkhu sammatà bhikkhuniyo ovadannà tatheva làbhino honti cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccabhesajjaparikkhàrànaü. Atha kho chabbaggiyànaü bhikkhunaü etadahosi: etarahi kho àvuso therà bhikkhu sammatà bhikkhuniyo ovadantà tatheva làbhino honti civarapiõóapàtasenàsanagilànapaccabhesajjaparikkhàronaü. Handàvuso mayampi nissãmaü gantvà a¤¤ama¤¤aü bhikkhunovàdakaü sammantitvà bhikkhuniyo ovadàmàti.

9. Atha kho chabbaggiyà bhikkhu nassãmaü gantvà a¤¤ama¤¤aü bhikkhunovàdakaü sammannitvà bhãkakhunoyo upasaükamitvà etadavocuü: "mayampi bhaginiyo sammatà amhepi upasaükamatha mayampi ovadissàmà"ti. Atha kho tà bhikkhuniyo yena chabbaggiyà bhikkhu tenupasaükamiüsu. Upasaükamitvà chabbaggiye bhikkhu abhivàdetvà ekamantaü nisisiüsu. Atha kho chabbaggiyà bhikkhu bhikkhunãnaü paritta¤¤eva dhammiü kathaü katvà divasaü tiracchànakathàya vãtinàmetvà uyyojesuü: 'gacchatha bhaginiyo'ti.

10. Atha kho tà bhikkhuniyo yena bhagavà tenupasaükamiüsu upasaükamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhaüsu. Ekamantaü ñhità kho tà bhikkhuniyo bhagavà etadavoca: kacci bhikkhuniyo ovàdo iddho ahosã'ti. Kuto bhante ovàdo iddho bhavissati ayyà chabbaggiyà paritta¤¤eva dhammiü kathaü katvà divasaü tiracchànakathàya vãtinàmetvà uyyojesunti.

Atha kho bhagavà tà bhikkhuniyo dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi

Sampahaüsesi. Atha kho tà bhikkhuniyo bhagavatà dhammiyà kathàya sandassità samàdapità samuttejità sampahaüsità bhagavantaü abhivàdetvà padakkhãõaü katvà pakkamiüsu.

11. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü sannipàtàpetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi: "saccaü kira tumhe bhikkhave bhikkhuniyaü paritta¤¤eva dhammiü kathaü katvà divasaü tiracchànakathàya vãtinàmetvà uyyojethà"ti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhuniyaü paritta¤¤eva dhammiü kathaü katvà divasaü tiracchànakathàya vãtinàmetvà uyyojessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi.

[BJT Page 152] [\x 152/]

12. Anujànàmi bhikkhave aññhahaügehi samannàgataü bhikkhuü bhikkhunovàdakaü sammantituü. Sãlavà hoti pàtimokkhasaüvarasaüvarasaüvuto viharati àcàragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassàvã samàdàya sikkhati sikkhàpadesu. Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhammà àdikalyàõà majjhekalyàõà pariyosànakalyàõà sàtthaü sabya¤ajanaü kevalaparipuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü abhivadanti tathàråpassa dhammà bahussutà honti dhatà1- vacasà parività manasànupekkhità diññhiyà suppañividdhà. Ubhayàni kho panassa pàtimokkhàni vitthàrena svàgatàni honti suvibhattàni suppavattini suvinicchitàni suttaso anubya¤ajanaso. Kalyàõavàco hoti kalyàõavàkkaraõo. Yebhuyyena bhikkhunãnaü piyo hoti manàpo. Pañibalo hoti bhikkhuniyo ovadituü. Na kho panetaü bhagavantaü uddissa pabbajitàya kàsàyavatthavasanàya garudhammaü ajjhàpannapubbe hoti. Vãsativasso và hoti atirekavãsativasso và. Anujànàmi bhikkhave imehi aññhahaügehi samannàgataü bhikkhuü bhikkhunovàdakaü sammantitunti.

13. [PTS Page 052] [\q 52/] yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Asammato nàma: ¤atticatutthena kammena asammato.

Bhikkhuniyo nàma: ubhato saüghe upasampannà.

Ovadeyyàti: aññhahi garudhammehi ovadati àpatti pàcittiyassa. A¤¤ena dhammena ovadati àpatti dukkañassa. Ekato upasampannàya ovadati àpatti dukkañassa.

14. Tena sammatena bhikkhunà pariveõaü sammajjitvà pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpetvà àsanaü pa¤¤àpetvà dutiyaü gahetvà nisãditabbaü. Bhikkhunãhi tattha bantvà taü bhikkhuü abhivàdetvà ekamantaü nisãditabbaü. Tena bhikkhunà pacchitabbà samaggattha2- bhaginiyoti. Sace samaggambhayyàti. 3- Bhaõanti. Vattanti bhaginiyo aññhagarudhammàti. Sace vattantayyàti4bhaõanti eso bhaginiyo ovàdoti nãyyàdenabbo5- sace na vattantayyàti bhaõanti osàretabbà.

1. Dhàtà - machasaü 2. Samaggàttha - machasaü

3. Samaggàmhàyyàti - machasaü 4. Vattantàyyàti - machasaü

5. Niyyàtetabbo - katthavi

[BJT Page 154] [\x 154/]

15. Vassasatupasampannàya bhikkhuniyà tadahupasampannassa bhikkhuno abhivàdanaü paccuññhànaü a¤ajalikammaü sàmicikammaü kàtabbaü ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà pujetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo. Na bhikkhuniyà abhikkhuke àvàse vassaü vasitabbaü ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà pujetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo. Anvaddhamàsaü bhikkhuniyà bhikkhusaüghato dve dhammà paccàsiüsitabbà uposathapucchaka¤ca ovàdupasaükamana¤ca ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà pujetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo. Na bhikkhuniyà abhikkhuke àvàse vassaü vutthàya bhikkhuniyà ubhato saüghe tãhi ñhànehi pavàretabbaü diññhena và sutena và parisaükàya và

A¤ajalikammaü sàmicikammaü kàtabbaü ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà pujetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo. Na bhikkhuniyà abhikkhuke àvàse vassaü vasitabbaü ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà pujetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo. Anavaddhamàsaü bhikkhuniyà bhikkhusaüghato dve dhammà paccàsiüsitabbà uposathapucchaka¤ca ovàdupasaükamana¤ca ayampi dhammo sakkatvà garukatvà mànetvà pujetvà yàvajãvaü anatikkamanãyo. Na bhikkhuniyà abhikkhuke àvàse vassaü vutthàya bhikkhuniyà ubhato saüghe tãhi ñhànehi pavàretabbaü diññhena và sutena và parisaükàya và

(()

16. Sace samaggamhayyàti bhaõantiü a¤¤aü dhammaü bhaõati àpatti dukkañassa. Sace vaggamhayyàti bhaõantiü aññha garudhammaü bhaõati àpatti dukkañassa. Ovàdaü anãyàdetvà a¤¤aü dhammaü bhaõati àpatti dukkañassa.

17. [PTS Page 053] [\q 53/] adhammakamme adhammakammasa¤¤ã vaggaü bhikkhunãsaüghaü vaggasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme adhammakammasa¤¤ã vaggaü bhikkhunisaüghaü vematiko ovadati àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme adhammakammamasa¤¤i vaggaü bhikkhunãsaüghaü samaggasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa.

18. Adhammakamme vematiko vaggaü bhikkhunãsaüghaü vaggasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme vematiko vaggaü bhikkhunisaüghaü vematiko ovadati àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme vematiko vaggaü bhikkhunãsaüghaü samaggasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa.

[BJT Page 156] [\x 156/]

19. Adhammakamme dhammakammasa¤¤i vaggaü bhikkhunãsaüghaü vaggasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme dhammakammasa¤¤i vaggaü bhikkhunisaüghaü vematiko ovadati àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme dhammakammakasa¤¤i vaggaü bhikkhunãsaüghaü samaggasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa.

20. Adhammakamme adhammakammasa¤¤ã samaggaü bhikkhunãsaüghaü vaggasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme adhammakammasa¤¤ã samaggaü bhikkhunisaüghaü vematiko ovadati àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme adhammakammakasa¤¤i samaggaü bhikkhunãsaüghaü samaggasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa.

21. Adhammakamme vematiko samaggaü bhikkhunãsaüghaü vaggasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme vematiko samaggaü bhikkhunisaüghaü vematiko ovadati àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme vematiko samaggaü bhikkhunãsaüghaü samaggasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa.

22. Adhammakamme dhammakammasa¤¤i samaggaü bhikkhunãsaüghaü vaggasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme dhammakammasa¤¤i samaggaü bhikkhunisaüghaü vematiko ovadati àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme dhammakammakasa¤¤i samaggaü bhikkhunãsaüghaü samaggasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa.

23. Dhammakamme adhammakammasa¤¤ã vaggaü bhikkhunãsaüghaü vaggasa¤¤i ovadati àpatti dukkañassa. Dhammakamme adhammakammasa¤¤ã vaggaü bhikkhunisaüghaü vematiko ovadati àpatti dukkañassa. Dhammakamme adhammakammakasa¤¤i vaggaü bhikkhunãsaüghaü samaggasa¤¤i ovadati àpatti dukkañassa.

24. Dhammakamme vematiko vaggaü bhikkhunãsaüghaü vaggasa¤¤i ovadati àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko vaggaü bhikkhunisaüghaü vematiko ovadati àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko vaggaü bhikkhunãsaüghaü samaggasa¤¤i ovadati àpatti dukkañassa.

25. Dhammakamme dhammakammasa¤¤i vaggaü bhikkhunãsaüghaü vaggasa¤¤i ovadati àpatti dukkañassa. Adhammakamme dhammakammasa¤¤i vaggaü bhikkhunisaüghaü vematiko ovadati àpatti dukkañassa. Adhammakamme dhammakammakasa¤¤i vaggaü bhikkhunãsaüghaü samaggasa¤¤i ovadati àpatti dukkañassa.

26. Dhammakamme adhammakammasa¤¤ã samaggaü bhikkhunãsaüghaü vaggasa¤¤i ovadati àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa¤¤ã samaggaü bhikkhunisaüghaü vematiko ovadati àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammakasa¤¤i samaggaü bhikkhunãsaüghaü samaggasa¤¤i ovadati àpatti dukkañassa.

27. Dhammakamme vematiko samaggaü bhikkhunãsaüghaü vaggasa¤¤i ovadati àpatti dukkañassa. Dhammakamme vematiko samaggaü bhikkhunisaüghaü vematiko ovadati àpatti dukkañassa. Dhammakamme vematiko samaggaü bhikkhunãsaüghaü samaggasa¤¤i ovadati àpatti dukkañassa.

28. Dhammakamme dhammakammasa¤¤i samaggaü bhikkhunãsaüghaü vaggasa¤¤i ovadati ànàpatti dukkañassa. Dhammakamme dhammakammasa¤¤i samaggaü bhikkhunisaüghaü vematiko ovadati ànàpatti dukkañassa. Dhammakamme dhammakammakasa¤¤i samaggaü bhikkhunãsaüghaü samaggasa¤¤i ovadati ànàpatti dukkañassa.

29. Anàpatti: uddesaü dento paripucchaü dento osàrehi ayyàti vuccamàno osàreti pa¤ahaü puccati pa¤ahaü puññho katheti a¤¤assatthàya bhaõantaü bhikkhuniyo suõanti sikkhamànàya sàmaõeràya1ummattakassa àdikammikassàti.

Ovàdasikkhàpadaü [PTS Page 054] [\q 54/] pañhamaü.

6. 3. 2

Atthaügatasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena therà bhikkhu bhikkhuniyo ovadanti pariyàyena. Tena kho pana samayena àyasmato cullapanthakassa pariyàyo hoti bhikkhuniyo ovadituü. Bhikkhuniyo evamàhaüsu: "na dàni ajja ovàdo iddho bhavissati ta¤¤evadàni udànaü ayyo cullapanthako punappunaü bhaõissatãti.

2. Atha kho tà bhikkhunàyo yenàyasmà cullapanthako tenupasaükamiüsu. Upasaükamitvà àyasmantaü cullapanthakaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdisuü. Ekamantaü nisinnà kho tà bhikkhuniyo àyasmà cullapanthako etadavoca:

'Samaggattha bhaginiyo'ti.

Samaggambhayyàti.

Vattanni bhaginiyo aññha garudhammàti.

Vattantayyàti.

Eso bhaginiyo ovàdoti nãyàdetvà imaü udànaü punappunaü abhàsi.

"Adhãcetaso appamajjato munino monapathesu sikkhato sokà na bhavanti tàdino upasannassa sadà satãmato"ti.

1. Sàmaõeriyà - machasaü

[BJT Page 160] [\x 160/]

3. Bhikkhuniyo evamàhaüsu: "nanu avocumhà na dàni appa ovàso iddho bhavissati ta¤¤evadàni udànaü ayye cullapatthako punappunaü bhaõissati"ti. 1- Assosi kho àyasmà cullapatthako tàsaü bhikkhunãnaü imaü kathàsallàpaü. Atha kho àyasmà cullapanthako vehàsaü abbhuggantvà àkàse antalikkhe caügamati' pi tiññhati' pi seyyampi kappeti dhumàyatipi pajjalatipi antaradhàyatipi ta¤¤eca2udànaü bhaõati a¤¤aca bahuü buddhavacanaü.

Bhikkhuniyo evamàhaüsu "acchariyaü vata bho abbhutaü vata bho na vata no ito pubbe ovàdo evaü iddho bhåtapubbo yathà ayyassa cullapanthakassàti.

4. Atha kho àyasmà cullapanthako tà bhikkhuniyo yàva samandhakàrà ovaditvà uyyojesi: "gacchatha bhaginiyo"ti. Atha kho tà bhikkhuniyo nagaradvàre thakite3khahinagare vasitvà kàlasseva nagaraü pavisanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti; "abrahmacàriniyayo imà bhikkhuniyo àràme bhikkhuhi saddhiü vasitvà idàni nagaraü pavisantã"ti.

5. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü [PTS Page 055] [\q 55/] vipàcentànaü. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma àyasmà cullapatthako atthaügate suriye bhikkhuniyo ovadissatãti - pe - saccaü kira tvaü cullapatthaka atthaügate suriye bhikkhuniyo ovadasiti.

Saccaü bhagavà

Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü cullapanthaka atthaügate suriye bhikkhuniyo ovadissasi, netaü cullapanthaka appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno vihesakaü ropetu. Appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Sammatopi ce bhikkhu atthaügate suriye bhikkhuniyo ovadeyya pàcittiya"nti.

6. Sammato nàma; ¤atticatutthena kammena sammato.

Atthaügate suriyeti: oggate suriye.

Bhikkhunã nàma: ubhato saüghe upasampannà.

Ovadeyyàti: aññhahi và garudhammehi a¤¤ena và dhammena ovadati àpatti pàcittiyassa.

1. Bhaõatãti - sãmu 2. Ta¤ceva - machasaü

3. Thakakite - sãmu.

[BJT Page 162] [\x 162/]

Atthaügate atthaügatasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa. Atthaügate vematiko ovadati àpatti pàcittiyassa. Atthaügate anatthaügatasa¤¤i ovadati àpatti pàcittiyassa.

Ekato upasampannàya ovadati àpatti dukkañassa. Anatthaügate atthaügatasa¤¤i àpatti dukkañassa. Anatthaügate vematiko àpatti dukkañassa. Anatthaügate anatthaügatasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: uddesaü dento paripucchaü dento osàrehi ayyàti vuccamàno osàreti pa¤haü pucchati pa¤ahaü puññho katheti a¤¤assatthàya bhaõantaü bhikkhuniyo suõanti sikkhamànàya sàmaõeràya ummattakassa àdikammikassàti.

Atthaügata ÷ikkhàpadaü dutiyaü

6. 3. 3

Bhikkhunupassayasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sakkesu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu bhikkhunupassayaü upasaükamitvà chabbaggiyà bhikkhuniyo ovadanti. Bhikkhunayo chabbaggiyà bhikkhuniyo etadavocuü: ethayye1ovàdaü [PTS Page 056] [\q 56/] gamissàmàti.

Yampi mayaü ayye gaccheyyàma ovàdassa kàraõà ayyà chabbaggiyà idheva amhe ovadantãti.

Bhikkhuniyo ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kataü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo ovàdaü na gaccissanti"ti. 2-

2. Atha kho tà bhikkhuniyo bhikkhunaü etamatthaü àrocesuü: ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhikkhunupassayaü upasaükamitvà bhikkhuniyo ovadissatãti - pe -

Saccaü kira tumhe bhikkhave bhikkhunupassaü upasaükamitvà bhikkhuniyo ovadathàti.

Saccaü bhagavà

1. Ethàyye - machasaü,

2. "Kathaühi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhikkhunupassayaü upasaükamitvà bhikkhuniyo ovadissanti"ti, machasaü.

[BJT Page 164] [\x 164/]

Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhunupassayaü upasaükamitvà bhikkhuniyo ovadissatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno vihesakaü ropetu. Appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhunupassayaü upasaükamitvà bhikkhuniyo ovadeyya pàcittiya"nti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena mahàpajàpati gotamã gilànà hoti. Therà bhikkhu yena mahàpajàpati gotamã tenupasaükamiüsu upasaükamitvà mahàpajàpatiü gotamiü etadavocuü: "kacci te gotamã, 1- khavanãyaü kacci yàpanãyanti.

Na me ayyà, khamanãyaü na yàpanãyaü iüghayyà, dhammaü desethàti.

Na bhagini kappati bhikkhunupassayaü upasaükamitvà bhikkhuniyo dhammaü desetunti kukkuccàyantà na desesuü.

4. Atha kho bhagavà pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya yena mahàpajàpati gotamã tenupasaükami. Upasaükamitvà pa¤¤atte àsane nisãdi. Nisajja kho bhagavà mahàpajàpatiü gotamiü etadavoca: "kacci te gotamiü khamanãyaü kacci yàpanãyanti"?

Pubbe me bhante therà bhikkhu àgantvà dhammaü desentã. Tena me phàsu hoti. Idàni pana bhagavatà pañikkhãttanti kukkuccàyantà na desenti, tena me na phàsu hotãti.

5. Atha kho bhagavà mahàpajàpatiü gotamiü dhammiyà kathàya sandassetvà samàdapetvà samuttejetvà sampahaüsetvà uññhàyàsanà pakkàmi. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmattosi: anujànàmi bhikkhave bhikkhunupassayaü upasaükamitvà gilànaü bhikkhuniyaü ovadituü. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

[PTS Page 057] [\q 57/] "yo pana bhikkhu bhikkhunupassayaü upasaükamitvà bhikkhuniyo ovadeyya a¤¤atra samayà pàcittiyaü, tatthàyaü samayo gilànà hoti bhikkhunã, ayaü tattha samayo"ti.

1. Kacci gotami - machasaü

[BJT Page 166] [\x 166/]

6. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Bhikkhunupassayo nàma: yattha bhikkhuniyo ekarattampi vasanti:

Upasaükamitvàti: tattha gantvà

Bhikkhunã nàma: ubhato saüghe upasampannà.

Ovadeyyàti: aññhahi garudhaccehi ovadati àpatti pàcittiyassa.

A¤¤atra samayàti: ñhapetvà samayaü.

Gilànà nàma: bhikkhunã na sakkoti ovàdàti và saüvàsàya và gantuü.

Upasampannàya upasampannasa¤¤i bhikkhunupassayaü upasaükamitvà a¤¤atra samayà ovadati àpatti pàcittiyassa. Upasampannàya vematiko bhikkhunupassayaü upasaükamitvà a¤¤atra samayà mavadati àpatti pàcittiyassa. Upasampannàya anupasampannassa¤¤i bhikkhunupassayaü upasaükamitvà a¤¤atra samayà ovadati àpatti pàcittiyassa.

A¤¤ena dhammena ovadati àpatti dukkañassa. Ekato upasampannàya ovadati àpatti dukkañassa.

Anupasampannàya upasampannasa¤¤i àpatti dukkañassa. Anupasampannàya vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampannàya anupasampanna sa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: samaye uddesaü dento paripucchaü dento osàrehi ayyàti vuccamàno osàreti pa¤haü pucchati pa¤ahaü puññho katheti a¤¤assatthàya bhaõantaü bhikkhuniyo suõanti sikkhamànàya sàmaõeràya ummattakassa àdikammikassàti.

Bhikkhunupassayasikkhàpadaü tatiyaü

[BJT Page 165] [\x 165/]

6. 3. 4

âmisasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena therà bhikkhu bhikkhuniyo ovadantà làbhino honti cãvarapiõóapàtasenàsanagilànappaccabhesajjaparikkhàrànaü chabbaggiyà bhikkhu evaü vasenti. "Na bahukatà therà bhikkhu bhikkhuniyo ovadanti, 1àmisahetu therà bhikkhu [PTS Page 058] [\q 58/] bhikkhuniyo ovadantãti.

. 02. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu evaü vakkhanti: na bahukatà therà bhikkhu bhikkhuniyo ovadanti, àmisahetu therà bhikkhu bhikkhuniyo ovadissatãti - pe -

Saccaü kira tumhe bhikkhave evaü vadetha na bahukatà therà bhikkhu bhikkhuniyo ovadathàti. âmisahetu therà bhikkhu bhikkhuniyo ovadantãti.

Saccaü bhagavà

. 7

Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà evaü vakkhatha: na bahukatà therà bhikkhu bhikkhuniyo ovadanti àmisahetu therà bhikkhu bhikkhuniyo ovadantãti. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno vihesakaü ropetu. Appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 7

"Yo pana bhikkhu evaü vadeyya àmisahetu bhikkhu2- bhikkhunãyo ovadantãti pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Amisahetuti: cãvarahetu piõóapàtahetu senàsanahetu gilànapaccayabhesajjaparikkhàrehetu sakkàrahetu garukàrahetu manatahetu vandanahetu pujanahetu.

1. Ovadituü - machasaü 2. Therà bhikkhu - machasaü

[BJT Page 170] [\x 170/]

Evaü vaseyyàti: upasampannaü saüghena sammataü bhikkhunovàdakaü avaõõaü kattukàmo ayasaü kattukàmo maïkukattukàmo evaü vadeti. Cãvarahetu piõóapàtahetu senàsanahetu gilànapaccayabhejjasaparikkhàrahetu sakkàrahetu garukàrahetu mànanahetu vandanahetu pujanahetu ovadatãti bhaõati àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme dhammakammasa¤¤i evaü vadeti àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme vematiko evaü vadeti àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme adhammakammasa¤¤ã evaü vadeti àpatti pàcittiyassa.

Upasampannaü saüghena asammataü bhikkhunovàdakaü avaõõaü kattukàmo ayasaü kattukàmo ayasaü kattukàmo maükukattukàmo evaü vadeti cãvarahetu piõóapàtahetu senàsanahetu gilànappaccayabhesajjaparikkhàrahetu sakkàrahetu garukàrahetu mànanahetu vandanahetu pujanahetu ovadatãti bhaõati àpatti dukkañassa.

Adhammakamme dhammakammasa¤¤i àpattidukkañassa. Adhammakamme vematiko àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa¤¤ã àpatti dukkañassa. 1-

Anàpatti: pakatiyà cãvarahetu piõóapàtahetu senàsanahetu gilànapaccayabhesajjaparikkhàrahetu sakkàrahetu garukàrahetu mànanahetu vandanahetu pujanahetu ovadannaü bhaõati. Ummattakassa àdikammikassàti.

âmisasikkhàpadaü catutthaü.

1. âpatti - sãmu, 11

[BJT Page 172] [\x 172/]

[PTS Page 059] [\q 59/] cãvaradànasikkhàpadaü

6. 3. 5

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sàvatthiyaü a¤¤atarissà visikhàya piõóàya carati a¤¤ataràpi bhikkhunã tassà visikhàya piõóàya carati. Atha kho so bhikkhu taü bhikkhuniü etadavoca: "gaccha bhagini, amukasmiü okàse bhikkhà sãyatã"ti. Sàpi kho evamàha: "gacchayya, amukasmiü okàse bhikkhà dãyatã"ti. Te abhiõha dassanena sandiññhà ahesuü.

2. Tena kho pana samayena saüghassa cãvaraü bhàjiyati. Atha kho sà bhikkhunã ovàdaü gantvà yena so bhikkhu tenupasaükami. Upasaükamitvà taü bhikkhuü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhitaü kho taü bhikkhuniü so bhikkhu etadavoca: " ayaü me bhagini civara pañiviüso1sàdiyissasã"ti. âmayya, 2dubbalacãvaràmhãti. 3- Atha kho so bhikkhu tassà bhikkhuniyà cãvaraü adàsi. Sopi kho bhikkhu dubbalacãvaro hoti. Bhikkhu taü bhikkhuü etadavocuü: "karohidàni te àvuso cãvara"nti. Atha kho so bhikkhu bhikkhunaü etamatthaü àrocesi.

. 93. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhu bhikkhuniyaü cãvaraü dassatãti -pe-

Saccaü kira tvaü bhikkhu bhikkhuniyà cãvaraü adàsãti.

Saccaü bhagavà

¥àtikà te bhikkhu a¤¤àtikàti.

A¤¤àtikà bhagavàti.

A¤¤àtiko moghapurisa a¤¤àtikàya na jànàti patiråpaü và appatiråpaü và santaü và asantaü và. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa a¤¤àtikàya bhikkhuniyà cãvaraü dassasã. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno vihesakaü ropetu. Appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo "pana bhikkhu a¤¤àtikàya bhikkhuniyà cãvaraü adeyya pàcittiya"nti.

. 9

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

1. Civarapañivaso - machasaü. 2. âmàyya - machasaü,

3. Dubbagavivarambhiti - simu àmayyà - simu.

[BJT Page 174] [\x 174/]

4. Tena kho pana samayena bhikkhu kukkuccàyannà bhikkhunãnaü pàrivaññakaü1- cãvaraü na denti, bhikkhuniyo ujjhàyanti khãyanti vipàventi: "kathaü hi nàma ayyà amhàkaü pàrivaññakaü [PTS Page 060] [\q 60/] cãvaraü na dassantã"ti. Assosuü kho bhikkhu tàsaü bhikkhunãnaü ujjhàyantãnaü khãyantinaü vipàventinaü. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àràcesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave pa¤cannaü pàrivaññakaü dàtuü bhikkhussa bhikkhuniyà sikkhamànàya sàmaõerassa sàmaõeràya. Anujànàmi bhikkhave imesaü pa¤cannaü pàrivaññakaü dàtuü" eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha.

"Yo pana bhikkhu a¤¤àtikàya bhikkhuniyà cãvaraü dadeyya a¤¤atra pàrivaññakà pàcittiya"nti.

5. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

A¤¤àtikà nàma: màtito và pitito và yàva sattamà pitàmahayugà asambaddhà.

Bhikkhunã nàma: ubhato saüghe upasampannà.

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü a¤¤ataraü cãvaraü vikappanupagaü pacchimaü.

A¤¤atra pàrivaññakàti: ñhapetvà pàrivaññakaü deti àpatti pàcittiyassa.

A¤¤àtikàya a¤¤àtikasa¤¤i cãvaraü deti a¤¤atra pàrivaññakà àpatti pàcittiyassa. A¤¤àtikà vematiko cãvaraü deti a¤¤atra pàrivaññakà àpatti pàcittiyassa. A¤¤àtikàya ¤àtikasa¤¤i cãvaraü deti a¤¤atra pàrivaññakà àpatti pàcittiyassa.

Ekato upasampannàya cãvaraü deti a¤¤atra pàrivaññakà àpatti dukkañassa. ¥àtikàya a¤¤àtikasa¤¤i àpatti dukkañassa. ¥àtikàya vematiko àpatti dukkañassa. ¥àtikàya ¤àtikasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: ¤àtikàya pàrivaññakaü parittena và vipulaü vipulena và parittaü bhikkhuni vissàsaü gaõhàti tàvakàlikaü gaõhàti cãvaraü ñhapetvà a¤¤aü parikkhàraü deti sikkhamànàya sàmaõeràya ummattakassa àdikammikassàti.

Cãvaradànasikkhàpadaü pa¤camaü.

1. Pàrivattakaü - machasaü

[BJT Page 176] [\x 176/]

6. 3. 6

Cãvarasibbanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyi pañño1- hoti cãvarakammaü kàtuü. [PTS Page 061] [\q 61/] a¤¤atarà bhikkhunã yenàyasmà udàyi tenupasaükami upasaükamitvà àyasmantaü udàyãü etadavoca: "sàdhu me bhante, ayyo cãvaraü sibbatu"ti. Atha kho àyasmà udàyi tassà bhikkhuniya cãvaraü sibbitvà surattaü suparikammakataü katvà majjhe pañibhànavittaü vuññhàpetvà saüharitvà nikkhipi.

2. Atha kho sà bhikkhuni yenàyasmà udàyi tenupasaükami. Upasaükamitvà àyasmantaü udàyiü etadavoca: "kataü taü bhante, cãvara"nti. "Handa bhagini, imaü cãvaraü yathapasaühañaü haritvà nikkhipitvà yadà bhikkhunã saügho ovàdaü àgacchati tadà imaü cãvaraü pàrupitvà bhikkhunãsaüghassa piññhito piññhito àgacchà"ti.

3. Atha kho sà bhikkhunã taü cãvaraü yathàsaühañaü haritvà nikkhipitvà yadà bhikkhunisaügho ovàdaü àgacchati, tadà taü cãvaraü pàrupitvà bhikkhuni saüghassa piññhato piññhato àgacchati. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàventi "yàva chinnàkà imà bhikkhuniyo dhuttikà ahirikàyo yatra hi nàma civare pañibhànavittaü vuññhàpessanti"ti. Bhikkhuniyo evamàhaüsu: "kassidaü kamma"nti. Ayyassa udàyissàti, yepi te chintakà dhuttakà2- abhirikà tesampi evaråpaü na sobheyya kiü pana ayyassa udàyissàti.

4. Atha kho tà bhikkhuniyo bhikkhunaü eta matthaü àrocesuü: ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma àyasmà udàyi bhikkhuniye cãvaraü sibbassati -pe-

"Saccaü kira tvaü udàyi bhikkhuniyà cãvaraü sibbasã"ti.

Saccaü bhagavàti

¥àtikà te udàyi a¤¤àtikàti.

A¤¤àtikà bhagavàti.

1. Jaññho - machasaü 2. Chintikà dhuttikà - sãmu.

[BJT Page 178] [\x 178/]

A¤¤àtako moghapurisa a¤¤àtikàya na jànàti patiråpaü và appatiråpaü và pàsàdikaü và apàsàdikaü và kathaü hi nàma tvaü moghapurisa a¤¤àtikàya bhikkhuniyà cãvaraü sibbassasã. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno vihesakaü ropetu. Appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu a¤¤àtikàya bhikkhuniyà cãvaraü sibbeyyà và sibbàpeyyà và pàcittiya "nti.

5. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

A¤¤àtikà nàma: màtito và pitito và yàva sattamà pitàmahayugà asambaddhà.

Bhikkhuni nàma: ubhato saüghe upasampannà.

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü a¤¤ataraü cãvaraü.

[PTS Page 062] [\q 62/] sibbeyyàti: sayaü sibbati àrapathe àrapathe àpàcittayassa.

Sibbàpeyyàti: a¤¤aü àõàpeti. âpatti pàcittiyassa. Sakiü àõanto bahukampi sibbati àpatti pàcittiyassa.

A¤¤àtikàya a¤¤àtikasa¤¤i cãvaraü sibbati và sibbàpeti và àpatti pàcittiyassa. A¤¤àtikàya vematiko cãvaraü sibbati và sibbàpeti và àpatti pàcittiyassa. A¤¤àtikàya ¤àtikasa¤¤i cãvaraü sibbati và sibbàpeti và àpatti pàcittiyassa.

Ekato upasampannàya cãvaraü sibbati và sibbàpeti và àpatti dukkañassa. ¥àtikàya a¤¤àtikasa¤¤i àpatti dukkañassa. ¥àtikàya vematiko àpatti dukkañassa. ¥àtikàya ¤àtikasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: ¤àtikàya cãvaraü ñhapetvà a¤¤aü parikkhàraü sibbati và sikkhàpeti và sikkhamànàya sàmaõeràya ummattakassa àdikammikassàti.

Cãvarasibbanasikkhàpadaü chaññhaü

[BJT Page 180] [\x 180/]

6. 3. 7

Saüvidhàsikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaghiyà bhikkhu bhikkhunãhi saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàvetti: "yatheva mayaü sapajàpatikà àbhiõóàma evamevime samaõà sakyaputtiyà bhikkhunihi saddhiü àbhiõóantã"ti.

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàventànaü. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhikkhunihi saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjissantã"ti.

Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi.

Saccaü kira tumhe bhikkhave bhikkhunihi saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjathàti.

Saccaü bhagavà

Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhunãhi saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjissatha, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a¤¤avàdakaü ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhuniyà saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjeyya anatamaso gàmantarampi pàcittiya"nti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhu ca bhikkhuniyo ca [PTS Page 063] [\q 63/] sàketà sàvatthiyaü. 1Addhànamaggaü pañipannà honti. Atha kho tà bhikkhuniyo te bhikkhu etadavocuü: mayampi ayyehi saddhiü gamissàmà"ti. Na bhagini kappati bhikkhuniyà saddhãü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjituü tumhe và pañhamaü gacchatha mayaü và gamissàmàti. Ayyà bhante aggapurisà ayyàva pañhamaü gacchantuti.

1. Sàvatthiyaü - simu.

[BJT Page 182] [\x 182/]

4. Atha kho tàsaü bhikkhuniyaü pacchà gacchantinaü antaràmagge corà acchindiüsu ceva1- dusesu¤ca. Atha kho tà bhikkhuniyo sàvatthiyaü gantvà bhikkhunãnaü etamatthaü àràcesuü. Bhikkhuniyo bhikkhunaü etamatthaü àrocesuü. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave santhagamaniye magge sàsaükasammate sappañibhaye bhikkhuniyà saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjituü. " Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhuniyà saddhãü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjeyya antamaso gàmantarampi a¤¤atra samayà pàcittiyaü. Tatthàyaü samayo satthagamanãyo hoti maggo, sàsaükasammato, sappañibhayo ayaü tattha samayo"ti.

5. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Bhikkhunã nàma: ubhato saüghe upasampannà.

Saddhinti: ekato.

Saüvidhàyàti: gacchàma bhagini gacchàmayya, gacchàmayya gacchàma bhagini ajja và bhiyyo và pare và gacchàmàti saüvidahati àpatti dukkañassa.

Antamaso gàmantarampãti: kukkuñasampàte2- gàme gàmantare gàmantare àpatti pàcittiyassa. Agàmeke ara¤¤e addhayojane addhayojane àpatti pàcittiyassa.

A¤¤atra samayàti: ñhapetvà satthagamanãyo nàma: maggo na sakkà hoti vinà satthena gantuü.

Sàsaükaü nàma: tasmiü magge corànaü niviññhokàso dissati bhuntokàso dissati ñhitokàso dissati nisinnokàso dissati nipannokàso dissati.

1. Acchindiüsuva - machasaü 2. Kukkuñasampàde - sãmu.

[BJT Page 184] [\x 184/]

Sappañibhayaü nàma: tasmiü magge corehi manussà hatà disasàti viluntà dissanti àkoñità dissanti [PTS Page 064] [\q 64/] sappañibhayaü gantvà appañibhayaü passitvà1- uyyojetabbà gacchatha bhaginiyoti.

Saüvidahite saüvidahitasa¤¤i ekaddhànamaggaü pañipajjati antamaso gàmantarampi a¤¤atra samayà àpatti pàcittiyassa. Saüvidahite vematiko ekaddhànamaggaü pañipajjati attamaso gàmantarampi a¤¤atra samayà àpatti pàcittiyassa. Saüvidahite asaüvidahitasa¤¤i ekaddhàna maggaü pañipajjati anatamaso gàmantarampi a¤¤atra samayà àpatti pàcittiyassa.

Bhikkhu saüvihadati bhikkhuni na saüvidahati àpatti dukkañassa. Asaüvidahite saüvidahitasa¤¤i àpatti dukkañassa. Asaüvidahite vematiko àpatti dukkañassa. Asaüvidahite asaüvidahitasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: samaye asaüvidahitvà gacchanti2- bhikkhunã saüvidahati bhikkhu na saüvidahati visaüketena gacchanti àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Saüvidhànasikkhàpadaü sattamaü.

6. 3. 8

Nànàphiråhana sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaghiyà bhikkhu bhikkhunãhi saddhiü saüvidhàya ekaü nàvaü3- abhiråhanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàvetti: yatheva mayaü sapajàpatikà nàvàya4kãëàma evamevime samaõà sakyaputtiyà bhikkhunihi saddhiü saüvidhàya ekàya nàvàya kãëantã ti.

. 12. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàventànaü. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhikkhunihi saddhiü saüvidhàya ekaü nàvaü abhiråssantã"ti.

. 1

Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi.

1. Dassetvà - machasaü, dassitvà 2. Gacchati - machaü

3. Ekanàvaü - syà 4. Ekanàvàya - sayyà

[BJT Page 186] [\x 186/]

Saccaü kira tumhe bhikkhave bhikkhunihi saddhiü saüvidhàya ekaü nàvaü abhiråhathàti.

Saccaü bhagavà

Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhunãhi saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjissatha, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a¤¤avàdakaü ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhuniyà saddhiü saüvidhàya ekaü nàvaü abhiråbheyya uddhagàminaü và adhogàminiü và pàcittiya"nti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

3. [PTS Page 065] [\q 65/] tena kho pana samayena sambahulà bhikkhu ca bhikkhuniyo ca sàketà sàvatthiyaü. Addhànamaggaü pañipannà honti, annaràmagge nadi taritabbà1- hoti. Atha kho tà bhikkhuniyo te bhikkhu etadavocuü: "mayampi ayyehi saddhiü uttarissàmà"ti. Na bhagini kappati bhikkhuniyà saddhãü saüvidhàya ekaü nàvaü abhiråhituü tumhe và pañhamaü uttaratha mayaü và uttarissàmàti. Ayyà bhante aggapurisà ayyàva pañhamaü uttarantuti.

4. Atha kho tàsaü bhikkhuniyaü pacchà uttarantinaü corà acchindiüsu ceva dusesu¤ca. Atha kho tà bhikkhuniyo sàvatthiyaü gantvà bhikkhunãnaü etamatthaü àràcesuü. Bhikkhuniyo bhikkhunaü etamatthaü àrocesuü. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave tiriyaü taraõàya bhikkhuniyà saddhiü saüvidhàya ekaü nàvaü abhiråhituü" eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhuniyà saddhãü saüvidhàya ekaü nàvaü abhiråheyya uddhagàminiü2- và a¤¤atra tiriü taraõàya pàcittiya"nti.

1. Uttaritabbà - syà

2. Udadhaügàminiü - machasaü.

[BJT Page 188] [\x 188/]

5. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Bhikkhunã nàma: ubhato saüghe upasampannà.

Saddhinti: ekato.

Saüvidhàyàti: abhiråhàma bhagini abhiråhamayya, abhiråhamayya abhiråhàma bhagini ajja và bhiyyo và pare và abhiråhàmàti saüvidahati àpatti dukkañassa. Bhikkhuniya abhiråëeha bhikkhu abhiråhati àpatti pàcittiyassa. Bhikkhu1- abhiråëeha bhikkhunã abhiråhati àpatti pàcittiyassa. Ubho và abhiråhantã àpatti pàcittiyassa.

Uddhagàminati: ujjavanikàya.

Adhogàmininti; ojavanikàya.

A¤¤atra tiriyaü taraõàyàti: ñhapetvà tiriyaü taraõaü.

Kukkuñasampàte gàme gàmantare gàmantare àpatti pàcittiyassa. Agàmake ara¤¤e addhayojane addhayojane àpatti pàcittiyassa. Saüvidahite saüvidahitasa¤¤i ekaü nàvaü abhiråhati uddhagàminaü và adhogàminiü và a¤¤atra tiriyaü taraõàya àpatti pàcittiyassa. Saüvidahite vematiko ekaü nàvaü abhiråhati addhagàminiü và adhogàminiü và a¤¤atra tiriyaü taraõàya àpatti pàcittiyassa. Saüvidahite asaüvidahitasa¤¤i ekaü nàvaü abhiråhati uddhàgàmiü và adhogàminiü và a¤¤atra tiriyaü taraõàya [PTS Page 066] [\q 66/] àpatti pàcittiyassa.

Bhikkhu saüvidahati bhikkhuni na saüvidahati àpatti dukkañassa. Asaüvidahite saüvidahitasa¤¤i àpatti dukkañassa. Asaüvidahite vematiko àpatti dukkañassa. Asaüvidahite asaüvidahitasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: tiriyaü taraõàya asaüvidahitvà abhiråhanti bhikkhuni saüvidahati bhikkhu na saüvidahati visaüketena abhiråhanti àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Nàvàhiråhanasikkhàpadaü aññhamaü.

1. Bhikkhumahi - machasaü, sãmu.

[BJT Page 190] [\x 190/]

6. 3. 9

Paripàcitasikkhàpadaü

1. Tena samayena budadho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena thullananandà bhikkhuni a¤¤atarassa kulassa kulupikà hoti niccabhattikà. Tena ca gahapatinà therà bhikkhu nimantità honti. Atha kho thullanandà bhikkhunã pubbanha samayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya yena taü kulaü tenupasaükami. Upasaükamitvà taü gahapatiü etadavoca:

Kimindaü gahapati pahutaü khàdanãyaü bhojanãyaü pañiyattànti.

Therà mayà ayye nimantitàti.

Ke pana te gahapati theràti.

Ayyo sàriputto ayyo mahàmoggallàno ayyo mahàkaccàno ayyo mahàkoññhito ayyo mahàkappino ayyo mahàvundo ayyo anuruddho ayyo revato ayyo upàli ayyo ànando ayyo ràhuloti.

Kiü pana tvaü gahapati mahànàge tiññhamàne ceñake nimantesãti"

Ke pana te ayye mahànàgàti?

Ayyo devadatto ayyo kokàliko ayyo kañamoraka tissako1- ayyo khaõóadeviyà putto ayyo samuddadattoti.

Ayaü carahi cullanandàya bhikkhuniyà antarà kathà vippakatà. Atha therà2- bhikkhu pavisiüsu. Saccaü mahànàgà kho tayà gahapati nimatantitàni. Idàneva kho tvaü ayye ceñake akàsi idàni mahànàgeti gharato ca nikkaóóha niccabhatta¤ca pacchindi.

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma dvedatto jànaü bhikkhuni paricitaü piõóapàtaü paribhujissati 3- atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. Saccaü kira tvaü devadatta jànaü bhikkhunãparipàcitaü piõóapàtaü paribhu¤ajasãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, anulomikaü appati råpaüassàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisà jànaü bhikkhunã paripàcitaü piõóapàtaü paribhu¤ajissasi. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaüvà bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a¤¤avàdakaü ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

[PTS Page 067] [\q 67/] "yo pana bhikkhu jànaü bhikkhuni paripàcitaü piõóapàtaü bhu¤jeyya pàcittiya"nti.

1. Karamodakatissako - machasaü 2. Atha te therà - machasaü

3. Bhu¤ajissatiti - machasaü

[BJT Page 192] [\x 192/]

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu ràjagahà pabbajito ¤àtikulaü agamàsi. Manussà cirassampi1- bhadanto àgatoti sakkaccaü bhantaü akaüsu tassa kulassa kulupikà bhikkhunã te manusse etadavoca, "detha àvuso ayyassa bhikkhu" nti. 2- Atha kho so bhikkhu bhagavatà pañikkhittaü jànaü bhikkhunãparipàcitaü piõóapàtaü bhu¤ajitunti. Kukkuccàyanto na pañiggahesi. Nàsakkhi piõóàya carituü chinnabhatto ahosi. Atha kho so bhikkhu àràmaü gantvà bhikkhunaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave pubbe gihãsamàrambhe jànaü bhikkhunãparipàcitaü piõóapàtaü bhu¤ajituü" eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu jànaü bhikkhunãparipàcitaü piõóapàtaü bhu¤jeyya a¤¤atra pubbe gihãsamàrambhà pàcittiya"nti.

4. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Jànàti nàma: sàmaü và jànàti a¤¤e và tassa àrocentã sà và aroceti.

Bhikkhunã nàma: ubhato saüghe upasampannà.

Paripàveti nàma: pubbe adàtukàmànaü akattukàmànaü ayyo bhàõako ayyo bahussuto ayyo suttantiko ayyo vinayadharo ayyo dhammakathiko detha ayyassa karotha ayyassàti esà paripàveti nàma.

Piõóapàto nàma: pa¤cantaü bhojanànaü a¤¤ataraü bhojanaü.

A¤¤atra pubbe gihãsamàrambhàti ñhapetvà gihãsamàrambhaü.

Gihãsamàrambho nàma: ¤àtaka và honti pavàrikà và pakatipañiyattaü và.

1. Cirassàpi - machasaü.

2. Dethayyassa àvuso bhattanti - machasaü.

[BJT Page 194] [\x 194/]

5. A¤¤atra pubbe gihãsamàrambhà bhu¤jissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàcittiyassa.

[PTS Page 068] [\q 68/] paripàcite paripàcitasa¤¤i bhu¤jati a¤¤atra pubbe gihisamàrambhà àpatti pàcittiyassa paripàcite vematiko bhu¤jati a¤¤atra pubbe gihisamàrambhà àpatti dukkañassa. Paripàcite aparipàcitasa¤¤i bhu¤jati a¤¤atra pubbe gihãmàrambhà anàpatti.

Ekato upasampannàya paripàcitaü bhu¤jati a¤¤atra pubbe gihãmàrambhà àpatti dukkañassa. Aparipàcite paripàcitasa¤¤i àpatti dukkañassa. Aparipàvite vematiko àpatti dukkañassa. Aparipàcite aparipàcitasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: gahãsamàmbhe1- sikkhamànà paripàceti sàmaõerà paripàveti pa¤ca bhojanàni ñhapetvà sabbattha anàpatti ummattakassa àdikammikassàti.

Paripàcitasikkhàpadaü navamaü.

6. 3. 10

Rahonisajja sikkhàpadaü

1. Tena samayena budadho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmato udàyissa puràõadutiyikà bhikkhunãsu pabbajità hoti. Sà àyasmàto udàyãssa santike abhikkhaõaü àgacchati. âyasmàpi udàyi tassà bhikkhuniyà santike abhikkhaõaü gacchati. Tena kho pana samayena àyasmà udàyi tassà bhikkhuniyà saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappesi.

1. Pubbe gihã samàrambhe - machasaü

[BJT Page 196] [\x 196/]

. 2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma àyasmà udàyi bhikkhuniyà saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappessatã"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. Saccaü kira tvaü udàyi, bhikkhuniyà saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappesãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, anulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisà bhikkhuniyà saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappessasi. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a¤¤avàdakaü ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

. 2

"Yo pana bhikkhu bhikkhuniyà saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappeyya pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Bhikkhunã nàma: ubhato saüghe upasaükampannà.

Saddhinti: ekato.

Eko ekàyàti: bhikkhu ceva hoti bhikkhunã ca.

[PTS Page 069] [\q 69/] raho nàma: cakkhussa raho sotassa ràbho. Cakkhussa raho nàma: na sakkà hoti akkhiü và nikhaõiyamàne hamukaü và ukkhipiyamàne sãsaü và ukkhiyapiyamàne passãtuü. Sotassa raho nàma: na sakkà hoti pakatikathà sotuü.

Nissajjaü kappeyyàti: bhikkhuniyà nisinnàya bhikkhu upanasinno và hoti upanipanno và àpatti pàcittiyassa. Bhikkhu nisinno bhikkhuni upanisinnà và hoti upanipannà và, àpatti pàcittiyassa. Ubho và nisinnà honti ubho và nipannà, àpatti pàcittiyassa.

Raho rahosa¤¤i eko ekàya nisajjaü kappeti àpatti picittiyassa. Raho vematiko eko ekàya nisajjaü kappeti àpatti pacittiyassa. Ràbho arahosa¤¤i ekako ekàya nisajjaü kappeti àpatti pàcittiyassa.

[BJT Page 198] [\x 198/]

Araho rahosa¤¤i àpatti dukkañassa. Araho vematiko àpatti dukkañassa, araho arahosa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: yo koci vi¤¤u dutiyo hoti tiññhati na nisidati arahopekkho a¤¤avihito nisãdati ummattakassa àdikammikassàti.

Rahonisajjasikkhàpadaü dasamaü.

Bhikkhunovàda vaggo tatiyo.

Tassuddànaü;

Asammata'tthaügatà upassayaü àmisadànena1- sibbati

Addhànaü nàvaü bhu¤jeyya eko ekàya te dasà'ti.

1. Asammata atthaügupassayàmisadànena - machasaü