[BJT Page 200] [\x 200/]

6. 4. 1
Bhojana vaggo
âvasathapiõóa sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõõóikassa àràme tena kho pana samayena sàvatthiyà avidure a中atarassa pågassa àvasathapiõóo pa中atto hoti. Chabbaggiyà bhikkhu pubbanha samayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya manussà cirassàpi bhadantà àgatàni te1- sakkaccaü parivisiüsu. Atha kho chabbaggiyà bhikkhu dutiyampi divasaü pubbanha samayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya atha kho chabbaggiyà bhikkhu tatiyampi divasaü pubbanha samayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya sàvatthiyaü piõóàya pavisitvà piõóaü alabhamànà àvasathaü gantvà bhu兀jiüsu. Atha kho chabbaggiyànaü bhikkhunaü etadahosi. Kiü mayaü tarissàma àràmaü gantvà hiyyopi idheva àgantabbaü bhavistãti. Tattheva anuvasitvà [PTS Page 070] [\q 70/] anuvasitvà àvasathapiõóaü bhu大anti. Titthiyà apasakkanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti; "kataü hi nàma samaõà sakyaputtiyà anuvasitvà anuvasitvà àvasathapiõóaü bhu兀jissanti na imesa中eva àvasathapiõóo pa中atto sabbesa中eva àvasathapiõóo pa中a ttoti.

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàventànaü. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu anuvasitvà anuvasitvà àvasathapiõóaü bhu兀jissantã"ti.

"Yo pana bhikkhu bhikkhuniyà saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappeyya pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Bhikkhunã nàma: ubhato saüghe upasaükampannà.

Saddhinti: ekato.

Eko ekàyàti: bhikkhu ceva hoti bhikkhunã ca.

Raho nàma: cakkhussa raho sotassa ràbho. Cakkhussa raho nàma: na sakkà hoti akkhiü và nikhaõiyamàne hamukaü và ukkhipiyamàne sãsaü và ukkhiyapiyamàne passãtuü. Sotassa raho nàma: na sakkà hoti pakatikathà sotuü.

Nissajjaü kappeyyàti: bhikkhuniyà nisinnàya bhikkhu upanasinno và hoti upanipanno và àpatti pàcittiyassa. Bhikkhu nisinno bhikkhuni upanisinnà và hoti upanipannà và, àpatti pàcittiyassa. Ubho và nisinnà honti ubho và nipannà, àpatti pàcittiyassa.

Raho rahosa中i eko ekàya nisajjaü kappeti àpatti picittiyassa. Raho vematiko eko ekàya nisajjaü kappeti àpatti pacittiyassa. Ràbho arahosa中i ekako ekàya nisajjaü kappeti àpatti pàcittiyassa.

[BJT Page 198] [\x 198/]

Araho rahosa中i àpatti dukkañassa. Araho vematiko àpatti dukkañassa, araho arahosa中i anàpatti.

Anàpatti: yo koci vi中u dutiyo hoti tiññhati na nisidati arahopekkho a中avihito nisãdati ummattakassa àdikammikassàti.

Rahonisajjasikkhàpadaü dasamaü.

Bhikkhunovàda vaggo tatiyo.

Tassuddànaü;

Asammata'tthaügatà upassayaü àmisadànena1- sibbati

Addhànaü nàvaü bhu大eyya eko ekàya te dasà'ti.

1. Asammata atthaügupassayàmisadànena - machasaü

[BJT Page 200] [\x 200/]

6. 4. 1

Bhojana vaggo

âvasathapiõóa sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena sàvatthiyà avidure a中atarassa pugassa àvasathapiõóo pa中atto hoti. Chabbaggiyà bhikkhu pubbanha samayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya manussà cirassàpi bhadantà àgatàni te1- sakkaccaü puricisiüsu. Atha kho chabbaggiyà bhikkhu dutiyampi divasaü pubbanha samayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya atha kho chabbaggiyà bhikkhu tatiyampi divasaü pubbanha samayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya sàvatthiyaü piõóàya pavisitvà piõóaü alabhamànà àvasathaü gantvà bhu兀jiüsu. Atha kho chabbaggiyànaü bhikkhunaü etadahosi. Kiü mayaü tarissàma àràmaü gantvà hiyyopi idheva àgantabbaü bhavistãti. Tattheva anuvasitvà anuvasitvà àvasathapiõóaü bhu大anti. Titthiyà apasakkanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti; "kataü hi nàma samaõà sakyaputtiyà anuvasitvà anuvasitvà àvasathapiõóaü bhu兀jissanti na imesa中eva àvasathapiõóo pa中atto sabbesa中eva àvasathapiõóo pa中a ttoti.

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàventànaü. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu anuvasitvà anuvasitvà àvasathapiõóaü bhu兀jissantã"ti. - Pe- saccaü kira tumhe bhikkhave anuvasitvà anuvasitvà àvasathapiõóaü bhu兀jathàti? Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, anulo mikaüappatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà anuvasitvà anuvasitvà àvasathapiõóaü bhu兀jissatha netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropetu. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

"Eko àvasathapiõóo bhu兀jitabbo tato ce uttariü bhu大eyya picittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

1. Te ti padaü nadissate maramma chaññhasaügitipiñake.

[BJT Page 202] [\x 202/]

3. Tena kho pana samayena àyasmà sàriputto kosalesu janapadesu sàvatthiyaü gacchanto yena a中ataro àvasatho tenupasaükami. Manussà cirassàpi thero àgatoti sakkaccaü parivisiüsu. Atha kho àyasmato sàriputtassa bhuttàvissa kharo àbàdho uppajji. Nàsakkhi tamhà àvasathà pakkamituü. Atha kho te manussà dutiyampi divasaü àyasmantaü sàriputtaü bhagavatà pañikkhittaü anuvasitvà anuvasitvà àvasathaõóaü bhu兀jitunti kukkuccàyanto na pañiggahesi. Chinnahatto àhosi. Atha kho àyasmà sàriputto sàvatthiyaü gantvà bhikkhunaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

4. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave gilànena bhikkhunà anuvasitvà anuvasitvà àvasathapiõóaü bhu兀jituü, " eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Agilànena bhikkhunà eko àvasathapiõóo bhu兀jitabbo tato ce uttariü bhu大eyya pàcittiya"nti.

5. Agilàno nàma: sakkoti tamhà àvasathà pakkamituü. Gilàno nàma na sakkoti samhà avasathà pakkamituü.

[PTS Page 071] [\q 71/] àvasathapiõóo nàma pa勺annaü bhojanànaü a中ataraü bhojanaü, sàlàyaü và maõóape và rukkhamule và ajjhohàre ajjhàkàse và anodissa yàvadattho pa中atto hoti.

Agilànena bhikkhunà sakiü bhu大itabbaü1- tato ce uttariü bhu兀jissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàcittiyassa.

Agilàno agilànasa中i tatuttariü àvasathapiõóaü bhu大ati àpatti pàcittiyassa. Agigàno vematiko tatuttariü àvasathapiõóaü bhu大ãti àpatti pàcittiyassa. Agilàno gilànasa中i tatuttariü àvasathapiõóaü bhu大ãti àpatti pàcittiyassa.

1. Bhu兀jitabbo - machasaü.

[BJT Page 204] [\x 204/]

Gilàno agilànasa中i àpatti dukkañassa. Gilàno vematiko àpatti dukkañassa. Gilàno gilànasa中i anàpatti.

Anàpatti: gilànassa, agilàno sakiü bhu大ati, gacchanto và àgacchanto và bhu兀janto và bhu大ãti. Sàmikà nimantetvà bhojenti odissa pa中anto hoti, na yàvadatvo pa中anto hoti, pa勺a bhojanàni ñhapetvà sabbattha anàpatti ummattakassa àdikammikassàti.

âvasathapiõóa sikkhàpadaü pañhamaü.

6. 4. 2

Gaõabhojana sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena devadatto parihãnalàhasakkàro sapariso kulesu vi中àpetvà vi中àpetvà bhu大ati manussà ujjhàyanti khãyanti vipàventi: "kataü hi nàma samaõà sakyaputtiyà kulesu vi中àpetvà vi中àpetvà bhu兀jissanti, kassa sampannaü na manàpaü, kassa sudu na ruccatã"ti.

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü, ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma dvedatto sapariso kulesu vi中àpetvà vi中àpetvà bhu兀jissatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà

Etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. Saccaü kira tvaü devadatta, sapariso kulesu vi中àpetvà vi中àpetvà bhu兀jisiti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, anulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisa, sapariso kulesu vi中àpetvà vi中àpetvà bhu兀jissasi. Vihàre seyyaü santharitvà taü pakkamantà neva uddharissanti na netaü moghapurisa, appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a中avàdakaü ropetu. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

"Gaõabhojane pàcittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中antaü hoti.

[BJT Page 206] [\x 206/]

3. [PTS Page 072] [\q 72/] tena kho pana samayena manussà gilàne bhikkhu bhantena nimantenti. Bhikkhu kukkuccàyantà nàdhivàsenti, " pañikkhikkhittaü bhagavatà gaõabhojana"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmã bhikkhave, gilànena bhikkhunà gaõabhojanaü bhu兀jituü. Eva勺a pana bhikkhave, imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Gaõabhojane a中atra samayà pàcittiyaü, tatthàyaü samayo; gilànasamayo, ayaü tattha samayo"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhapadaü pa中attaü hoti.

. 74. Tena kho pana samayena manussà civaradànasamaye sacãvarabhantaü pañiyàdetvà bhikkhu nimantenti. Bhikkhu " bhojetvà cãvarena1acchàdessàmà"ti. Bhikkhu kukkuccàyantà nàdhivàsenti, "pañikkhittaü bhagavatà gaõabhojana"nti. Cãvaraü parittaü uppajjati. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmã bhikkhave, cãvaradànasamaye gaõabhojanaü bhu兀jituü. Eva勺a pana bhikkhave, imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Gaõabhojane a中atra samayà pàcittiyaü, tatthàyaü samayo; gilànasamayo, ayaü tattha samayo"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhapadaü pa中attaü hoti.

5. Tena kho pana samayena manussà civarakàreke bhikkhu bhantena nimantenti. Bhikkhu kukkuccàyantà nàdhivàsenti, pañikkhittaü bhagavatà gaõabhojananti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmã bhikkhave, cãvaradànasamaye gaõabhojanaü bhu兀jituü" eva勺a pana bhikkhave, imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Gaõabhojane a中atrasamayà pàcittiyaü, tatthàyaü samayo: gilànasamayo, cãvaradànasamayo cãvarakàrasamayo, ayaü tattha samayo"ti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhapadaü pa中attaü hoti.

. 7

1. Cãvarehi - sãmu 11 sã1

[BJT Page 208] [\x 208/]

6. Tena kho pana samayena manussehi saddhiü [PTS Page 073] [\q 73/] addhànaü gacchanti, atha kho te bhikkhu te manusse etadavocuü, mahuttaü àvuso àgametha piõóàya carissàmà"ti, te evamàhaüsu idheva bhanne bhu兀jathàti. Bhikkhu kukkuccàyantà na patigaõhàti pañikkhittaü bhagavatà gaõabhojananti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmã bhikkhave, addhànagamanasamaye gaõabhojanaü bhu兀jituü" eva勺a pana bhikkhave, imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Gaõabhojane a中atra samayà pàcittiyaü, tatthàyaü samayo: gilànasamayo, cãvaradànasamayo cãvarakàrasamayo, addhànagamanasamayo. Ayaü tattha samayo"ti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhapadaü pa中attaü hoti.

7. Tena kho pana samayena bhikkhu manussehi saddhiü nàvàya gacchanti, atha kho te bhikkhu te manusse etadavocuü, "mahuttaü àvuso tiraü upanetha piõóàya carissàmà"ti. Te evamàhaüsu idheva bhanne bhu兀jathàti. Bhikkhu kukkuccàyantà napatigaõhàti, pañikkhittaü bhagavatà gaõabhojananti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmã bhikkhave, addhànagamanasamaye gaõabhojanaü bhu兀jituü" eva勺a pana bhikkhave, imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Gaõabhojane a中atra samayà pàcittiyaü, tatthàyaü samayo: gilànasamayo, cãvaradànasamayo cãvarakàrasamayo, addhànagamanasamayo. Nàvahiråhanasayo, ayaü tattha samayo"ti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhapadaü pa中attaü hoti.

8. Tena kho pana samayena dissu vassaü vutthà bhikkhu ràjagahaü àgacchanti, bhagavantaü dassanàya. Manussà nànàverajjake bhikkhu pasasitvà bhantena nimantenti. Bhikkhu kukkuccàyantà nàdhivàsenti, pañikkhittaü bhagavatà gaõabhojananti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmã bhikkhave, addhànagamanasamaye gaõabhojanaü bhu兀jituü" eva勺a pana bhikkhave, imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Gaõabhojane a中atra samayà pàcittiyaü, tatthàyaü samayo: gilànasamayo, cãvaradànasamayo cãvarakàrasamayo, addhànagamanasamayo. Nàvahiråhanasayo, mahàsamayo ayaü tattha samayo"ti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhapadaü pa中attaü hoti.

[BJT Page 210] [\x 210/]

9. [PTS Page 074] [\q 74/] tena kho pana samayena ra中o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa àtisàlohito àjivakesu pabbajito hoti. Atha kho so àjivako yena ràjà màgadho seniyo bimbisàraü etadavoca: "icchàmhaü mahàràja sabbapàsaõóikabhattaü kàtunti" sace kho tvaü bhante buddhapamukhaü bhikkhusaüghaü pañhamaü bhojeyyàsi, evaü kareyyàsã'ti. Atha kho so àjivako bhikkhunaü santike dutaü pàhesi: adhivàsenatu me bhikkhu svàtanàya bhattanti. Bhikkhu kukkuccàyanto nàdhivàsenti, pañikkhittaü bhagavatà gaõabhojananti. Atha kho so àjivako yena bhagavà tenupasaükami, upasaükamitvà bhagavatà saddhiü sammodi, sammodanãyaü kathaü sàràõãyaü vãtisàretvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhito kho so àjivako bhagavantaü etadavoca; "bhavampi gotamo pabbajito ahampi pabbajito, arahati pabbajato pabbajitassa piõóaü pañiggahetuü, adhivàsetu me bhavaü gotamo svàtanàya bhantaü saddhiü bhikkhusaüghenà"ti. Adhivàsesi bhagavà tuõhãbhàvena. Atha kho so àjivako bhagavato adhivàsanaü viditvà pakkàmi. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kataü katvà bhikkhu àmantesi, "anujànàmi bhikkhave samaõabhattasamaye gaõabhojanaü bhu兀jituü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Gaõabhojane a中atra samayà pàcittiyaü, tatthàyaü samayo: gilànasamayo, cãvaradànasamayo cãvarakàrasamayo, addhànagamanasamayo. Nàvahiråhanasayo, mahàsamayo samaõabhattasamayo, ayaü tattha samayo"ti.

10. Gaõabhojanaü nàma: yattha cattàro bhikkhu pa勺attaü bhojanànaü a中atarena bhojanena nimattità bhu大anti, etaü gaõabhonaü nàma. A中atrasamayàti: ñhapetvà samayaü.

Gilànasamayo nàma: antamaso pàdàpi phàlità1- honti gilànasamayoti bhu大itabbaü. Cãvaradànasamayo nàma: anatthate kañhane2- vassànassa pacchimo màso. Atthate kañhine pa勺amàsà cãvaradànasamayoti bhu大itabbaü. Cãvarakàrasamayo nàma: cãvare kayiramàne cãvarakàrasamayoti bhu大itabbaü [PTS Page 075] [\q 75/] addhànagamanasamayo nàma addhayojanaü gacchissàmãti bhu大itabbaü, gacchantena bhu大itabbaü, gatena bhu大itabbaü.

1. Phalità - machasaü 2. Kathine - machasaü,

[BJT Page 212] [\x 212/]

Nàvàhiråhanasamayo nàma: nàvaü abhiråhissàmiti bhu大itabbaü. âråëhena bhu大itabbaü, oråëhena bhu大itabbaü. Mahàsamayo nàma: yattha ve tayo bhikkhu piõóàya caritvà yàpenti, catutthe àgate na yàpenni, mahàsamayeni bhu大itabbaü. Samaõabhattasamayo nàma- yo koci paribbàjakasamàpanno bhantaü karoti samaõabhattasamayoti bhu大itabbaü.

A中atra samayà bhu大issàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti picittiyassa. Gaõabhojane gaõabhojanasa中i a中atra samayà bhu大ãti àpatti pàcittiyassa. Gaõabhojane vematiko a中atra samayà bhu大ãti àpatti pàcittiyassa. Gaõabhojane na gaõabhojanasa中i a中atra samayà bhu大ãti àpatti pàcittiyassa. Na gaõabhojane gaõabhojanasa中i àpatti dukkañassa, na gaõabhojane vematiko àpatti dukkañassa. Na gaõabhojane na gaõabhojanasa中i anàpatti.

Anàpatti: samaye dve tayo ekato bhu兀jinti piõóàya caritvà ekato sannipatitvà bhu兀jinti niccabhante salàkabhante, pakkhike, uposathike, pañipadike, 1- pa勺a bhojanàni ñhapetvà sabbattha anàpatti ummattakassa àdikammikassàti.

Gaõabhojanasikkhàpadaü dutiyaü

6. 4. 3

Paramparahojana sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kåñàgàrasàlàyaü. Tena kho pana samayena vesàliyaü paõitànaü bhantànaü bhattapañipàñi aññhità2- hoti. Atha kho a中atarassa daëãddassa kammakarassa3- etadahosi: " na kho idaü orakaü bhavissati, yathà ime4- manussà sakkaccaü bhattaü karonti, yannutàhampi bhattaü kareyyanti. " Atha kho so daëiddo kammakaro yena kirapatiko tenupasaükami. Upasaükamitvà taü kirapatikaü etadavoca:

1. Niccabhattaü salàkabhattaü pakkhikaü uposathikaü pàñipàdikaü - machaü

2. Adhiññhità - machasaü

3. Kammakàrassa - machasaü

4. Yathayime - machasaü

[BJT Page 214] [\x 214/]

"Icchàmhaü ayyaputta, buddha [PTS Page 076] [\q 76/] pamukhassa bhikkhusaüghassa bhattaü kàtuü, dehi me vetananti". Sopi kho kirapatiko saddho hoti pasanto. Atha kho so kirapatiko tassa daëiddassa kammakarassa abbhàtirekaü1- vetanaü adàsi. Atha kho so daëiddo kammakaro yena bhagavà tenupasaükami, upasaükamitvà, bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so daëiddo kammakaro bhagavantaü etadavoca; "adhivàsetu me bhante bhagavà svàtanàya bhantaü saddhiü bhikkhusaüghenà"ti. Mahà kho avuso bhikkhusaügho jànàhãti. Hotu bhante2mahàbhikkhusaügho, bahu me badarà pañiyantà badaramissenapayyà3paripurissantãti. Adhivàsesi bhagavà tuõhãbhàvena. Atha kho so daëiddo kammakaro bhagavato adhivàsanaü viditvà uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

2. Assosuü kho bhikkhu daëiddena kira kammakarena svàtanàya buddhapamukho bhikkhusaügho nimantito, badaramissenapayyà paripurissantãti. Te kàlasseva piõóàya caritvà bhu兀jiüsu. Assosuü kho manussà daëiddena kira kammakarena buddhapamukho bhikkhusaügho nimantitoti. Te daëiddassa kammakarassa pahutaü khàdanãyaü bhojanãyaü abhihariüsu.

3. Atha kho so daëiddo kammakaro tassà rattiyà accayena panitaü khàdanãyaü bhojanãyaü pañiyàdàpetvà bhagavato kàlaü àrocàpesi. Kàlo bhante niññhitaü bhattanti. Atha kho bhagavà pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya yena tassa daëiddassa kammakarassa nivesanaü tenupasaükami, upasaükamitvà pa中atte àsane nasãdi. Saddhiü bhikkhusaüghena. Atha kho so diëiddo kammakaro bhattagge bhikkhu parivisati. Bhikkhu evamàhaüsu: "thokaü àvuso dehi, thokaü àvuso dehã"ti. Mà kho tumhe bhante ayaü daëiddo kammakaroti thokathokaü4pañigaõhittha, pahutaü me khàdanãyaü bhojanãyaü pañiyattaü pañiggaõhàtha bhante yàvadatthanti. Na kho mayaü àvuso etaü kàraõà thokaü thokaü pañiggaõhàma api ca mayaü kàlasseva piõóàya caritvà bhu兀jimhà, tena mayaü thokaü thokaü pañiggaõhàmoti. Atha kho so daëiddo kammakaro ujjhàyati khãyati vipàceti: "kataü hi nàma bhadantà mayà nimantità a中atra bhu兀jissanti, na càhaü pañibalo yàvadatthaü dàtunti. Assosuü kho bhikkhu tassa daëiddassa [PTS Page 077] [\q 77/] kammakarassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa.

1. Atirekaü - syà 3. Peyyà - machasaü

2. Hotu-me- bhante - machasaü 4. Thokaü thokaü - machasaü

[BJT Page 216] [\x 216/]

4. Ye te bhikkhu apapicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhu a中atra nimantità a中atra bhu兀jissanti"ti. Atha kho te bhikkhu hatthakaü sakyaputtaü anekapariyàyena vigarahitvà bhagavate etamatthaü àrovesuü, atha kho bhagavà etasmãü nidàne ekasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, santipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. "Saccaü kira bhikkhave bhikkhu a中atra nimantità a中atra bhu兀jintiti? Saccaü bhagavàti. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà a中atra nimattità a中atra bhu兀jissanti. Netaü moghapurisaü appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà, vinayànuggahaya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Paramaparahojane pàcittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

5. Netaü kho pana samayena a中ataro bhikkhu gilàno hoti a中ataro bhikkhu piõóapàtaü àdàya yena so bhikkhu tenupasaükami, upasaükamitvà taü bhikkhu etacavoca: "bhu兀jàhi àvusoti" alaü àvuso atthi me bhattapaccàsàti tassa bhikkhuno piõóapàto ussure1- àhariyittha. So bhikkhu na cittaråpaü bhu兀ji bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: "anujànàmi bhikkhave gilànena bhikkhunà paramparahojanaü bhu兀jituü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Paramaparahojane a中atra samayà pàcittiyaü tatthàyaü samayo gilànasamayo ayaü tattha samàyo"ti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

6. Tena kho pana samayena manussà civaradànasamaye sacãvarabhantaü2pañiyàdetvà3- bhikkhu nimantenti. "Bhojetvà cãvarena acchàdessàmà"ti. Bhikkhu kukkuccàyantà nàdhivàsenti, "pañikkhittaü bhagavatà paramparahojana"nti. Cãvaraü parittaü uppajjati. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmã bhikkhave, cãvaradànasamaye gaõabhojanaü bhu兀jituü. Eva勺a pana bhikkhave, imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Paramparahojane a中atra samayà pàcittiyaü, tatthàyaü samayo; gilànasamayo, cãvaradànasamayo ayaü tattha samayo"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhapadaü pa中attaü hoti.

1. Ussurena (katthavi)

2. Cãvarabhattaü sãmu 1 sã11

3. Pañiyàdàpetvà - sãmu1 sã11

[BJT Page 218] [\x 218/]

7. Tena kho pana samayena manussà civarakàrake bhikkhu bhantena nimantenti. Bhikkhu kukkuccàyantà nàdhivàsenti, "pañikkhittaü bhagavatà paramparahojana"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmã bhikkhave, cãvaradànasamaye gaõabhojanaü bhu兀jituü "eva勺a pana bhikkhave, imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Paramparahojane a中atra samayà pàcittiyaü, tatthàyaü samayo gilànasamayo,

Cãvaradànasamayo cãvarakàrasamayo, ayaü tattha samayo"ti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhapadaü pa中attaü hoti.

8. Atha kho bhagavà pubbanahasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya [PTS Page 078] [\q 78/] àyasmatà ànandena pacchàsamaõena yena a中ataraü kulaü tenupasaükami, upasaükamitvà pa中atte àsane nasãdi. Atha kho te manussà bhagavato ca àyasmato ca ànandassa bhojanaü adaüsu. âyasmà ànando kukkuccàyanto na pañigaõhàti. Pañigaõhàhi1ànandati. Alaü bhagavà atthi me bhattapaccacàsàti. Tenahànanda, vikappetvà gaõhàhãti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave vikappetvà2- paramparahojanaü bhu大ituü, eva勺a pana bhikkhave vikappetabbaü: mayihaü bhattapaccàsaü itthannàmassa dammiti.

9. Paramparahojanaü nàma: pa勺annaü bhojanànaü a中atarena bhojànana nimattito taü ñhapetvà a中aü pa勺annaü bhojanànaü a中ataraü bhojanaü bhu大ãti, etaü paramparahojanaü nàma.

A中atrasamayàti ñhapetvà samayaü

Gilànasamayo nàma: na sakkoti ekàsane nisinno yàvadatthaü bhu兀jituü gilànasamayoti bhu大itabbaü

Cãvaranasamayo nàma: anatthate kañhane vassànassa pacchimo màso, atthate kañhine pa勺amàsà cãvaradàna samayoti bhu大itabbaü

Cãvarakàrasamayo nàma: cãvare kayiramàne cãvarakàra samayoti bhu大itabbaü.

A勺atra samayà bhu大issàmãti patigaõhàti, àpatti dukkañassa ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàcittiyassa.

1. Gaõhàti - machasaü

2. Bhatta paccàsaü vikappetvà - syà

[BJT Page 220] [\x 220/]

Paramparahojane paramparahojanasa中i a中atra samayà bhu大ati àpatti pàcittiyassa. Paramparahojane vematiko a中atrasamayà bhu大ãti àpatti pàcittiyassa paramparahojane na paramparahojanasa中i a中atra samayà bhu大ãti àpatti pàcittiyassa.

Na paramparahojane paramparahojanasa中i àpatti dukkañassa na paramparahojane vematiko àpatti dukkañassa na paramparahojane na paramparahojanasa中i anàpatti

Anàpatti: samaye vikappetvà bhu大ãti dve tayo nimantane ekato bhu大ãti, nimantanapañipàñiyà bhu大ati, sakalena gàmela nimantito tasmiü gàme yattha katthavi bhu大ãti, sakalena pugena nimattito tasmiü puge yattha katthavi bhu大ãti, nimattiyemàno bhikkhaü gahessàmiti bhaõati, niccabhante salàkabhante pakkhike uposathike pàñipadike pa勺abhojanàni ñhapetvà sabbattha anàpatti, ummattakassa àdikammikassàti.

Parampara bhojanasikkhàpadaü tatiyaü

6. 4. 4

Kàõamàtusikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana [PTS Page 079] [\q 79/] samayena kàõamàtà upàsikà saddhà hoti pasannà. Kàõà gàmake a中atarassa purisassa dinnà hoti. Atha kho kàõà màtugharaü agamàsi kenacideva karaõiyena. Atha kho kàõàya sàmiko kàõàya santike dutaü pàhesi: "àgacchatu kàõà, icchàmi kàõàya àgata" nti. Atha kho kàõamàtà upàsikà kismiü viya rittahatthaü gantunti påvaü1- paci. Pakke puve a中ataro piõaóacàriko bhikku kàõamàtàya upàsikàya nivesanaü pàvisa. Atha kho

1. Pupaü (katthavi)

[BJT Page 222] [\x 222/]

Kàõamàtà upàsikà tassa bhikkhuno påvaü dàpesi. So nikkhamitvà a中assa àcikkhi. Tassapi påvaü dàpesi. Sopi1nikkhamitvà a中assa àcikkhi. Tassapi påvaü dàpesi. Yathà pañiyattaü påvaü parikkhayaü agamàsi. Dutiyampi kho kàõàya sàmiko kàõàya sannike dutaü pàhesi. "âgacchatu kàõà, icchàmi kàõàya àgata"nti dutiyampi kho kàõamàtà upàsikà kismiü viya rittahatthaü gantunti påvaü pavi. Pakke puve a中ataro piõaóacàriko bhikkhu kàõamàtàya upàsikàya nivesanaü pàvisi. Atha kho kàõamàtà upàsikà tassa bhikkhuno påvaü dàpesi. So nikkhamitvà a中assa àcikkhi, tassapi påvaü dàpesi so pi nikkhamitvà a中assa ghàcikkhi. Tassapi påvaü dàpesi. Yathàpañiyattaü påvaü parikkhayaü agamàsi. Tatiyampi kho kàõàya sàmiko kàõàya sannike dutaü pàhesi "àgacchatu kàõà icchàmi kàõàya àgataü sace kàõà nàgacchissati ahaü a中aü pajàpatiü ànessàmã"ti. Tatiyampi kho kàõamàtà upasikà kismiü viya ritta hatthaü gantunti påvaü paci. Pakke puve a中ataro piõóacàriko bhikkhu kàõamàtàya upàsikàya nivesanaü pàcisi. Atha kho kàõamàtà upàsikà tassa bhikkhuno påvaü dàpesi. So nikkhamitvà a中assa àcikkhi tassapi påvaü dàpesi sopi nikkhamitvà a中assa àcikkhi. Tassapi påvaü dàpesi, yathà pañiyattaü påvaü parikkhayaü agamàsi. Atha kho kàõàya sàmiko a中aü pajàpatiü ànesi. Assosi kho kàõà tena kira purisena a中à pajàpati ànitàni, rodanti aññhàsi.

2. Atha kho bhagavà pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvara màdàya yena kàõàmàtàya upasikàya nivesanaü tenupasaükami, upasaükamitvà pa中atte àsane nisãdi. Atha kho kàõamàtà upàsikà yena bhagavà tenusaükami upasaükamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho kàõamàtaraü upàsikaü bhagavà etadavoca: "kissàyaü kàõà rodatã"ti, atha kho kàõamàtà upàsikà bhagavato etamatthaü àrocesi. Atha kho bhagavà kànamàtaraü upàsikaü dhammiyà kathàya sandassetavà samàdapetvà samuttejetvà sampahaüsetvà uññhàyàsanà pakkàmi.

1. So - machasaü

[BJT Page 224] [\x 224/]

3. Tena kho pana samayena a中ataro sattho ràjagahà pañiyàlokaü gantukàmo hoti. A中ataro piõóacàriko bhikkhu taü satthaü piõóàya pàvisi. A中ataro upàsako tassa bhikkhuno sattuü dàpesi. So nikkhamitavà a中assa àcikkhi. Tassasapi tassapi sattuü dàpesi. Sopi nikkhamitvà a中assa àcikkhi tassapi sattuü dàpesi. Yathàpañiyattaü pàtheyyaü parikkhayaü [PTS Page 080] [\q 80/] agamàsi. Atha kho so upàsako te manusse etadavoca: "ajjanho1ayyà àgametha yathàpañiyattaü pàtheyyaü ayyànaü dinnaü, pàtheyyaü pañiyàssomã"ti nàyya2- sakkà àgametuü payàto satthoti agamaüsu. Atha kho tassa upàsakassa pàtheyyaü pañiyàdetvà paccha gacchantassa vorà acchindiüsu. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipacenti: "kathaü hi nàma sàmaõà sakyaputtiyà na mattaü jànitvà pañiggahessanti, ayaü imesaü datvà pacchà gacchanto corehi acchinno"ti.

4. Assesuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentatànaü. 9Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasaatthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasannànaü pasàdàya, pasannànaü bhiyyo bhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 9

"Bhikkhuü paneva kulaü upagataü pucehi và manthehi và abhihaññhuü pavàreyya, àkaükhamànena bhikkhunà dvattipattapurà pañiggahetabbà. Tato ce uttariü pañigaõbheyya pàcittiyaü, dvattipattapure pañiggahetvà tato nãharitvà bhikkhuhi saddhiü saüvibhajitabbaü, ayaü tattha sàmãcã"ti.

5. Bhikkhuü paneva kulaü upagatinti kulaü nàma: cattàri kulàni: khattiyakulaü bràhmaõakulaü vessakulaü suddakulaü

Upagatanti: tattha upagataü

Påvaü nàma: yaü ki勺i pahenakatthàya pañiyattaü

Manthaü nàma: yaü ki勺i pàtheyyatthàya pañiyattaü

1. Ajjaõho - sãmu 1

2. Nàyyo - machasaü

[BJT Page 226] [\x 226/]

Abhihaññhuü pàvàreyyàti: yàvatakaü icchasi tàvatakaü gaõbhàhãti.

âkaükhamànenàti: icchamànena.

Dvattipattapurà pañiggahetabbàti: dve tayo pattapurà pañiggahetabbà

Tato ve uttariü pañigaõheyyàti: tatuttariü pañigaõhàti àpatti pàcittiyassa. Cattipattapure pañiggahetvà tato nikkhamantena bhikkhuü pasasitvà àcikkhitabbaü amutra1mayà dvattipattapurà pañiggahità mà kho tattha pañigaõhãti. Sace passitvà na àcikkhati àpatti dukkañassa. Sace àcikkhite pañigaõhàti àpatti dukkañassa.

[PTS Page 081] [\q 81/] tato nãharitvà bhikkhuhi saddhiü saüvibhajitabbanti: pañikkamanaü haritvà2saüvibhajitabbaü

Ayaü tattha sàmãcãti: ayaü tattha anudhammatà

Atireka dvattipattapure atreka sa中i patigaõhàti àpatti pàcittiyassa. Atireka dvattipattapure vematiko patigaõhàti àpatti pàcittiyassa. Atirekadvattipattapure ånakasa中i patigaõhàti àpatti pàcittiyassa.

ænakadvattipattapure atirekasa中i àpatti dukkañassa. ænakadvattapattapure vematiko àpatti dukkañassa. ænakasvattipattapure ånakasa中i anàpatti.

Anàpatti: dvattipattapure patigaõhàti. ænakasvattipattapure patiganhàti na paheõakattàya na pàtheyyatthàya pañiyattaü denti peheõakatthàya và pàtheyyatthàya và pañiyattasesakaü denti gamane pañippassaddhe denti àtakànaü pavàritànaü a中assatthàya attano dhanena ummattakassa àdikammikassàti.

Kàõamàtusikkhàpadaü catutthaü

1. Atra - sãmu 11,

2. Niharitvà - machasaü,

[BJT Page 228] [\x 228/]

6. 4. 5

Pañhamapavàraõasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena a中ataro bràhmaõo bhikkhu nimantetvà bhojesi. Bhikkhu bhuttàvi pavàrità àtikulàni gantvà ekacce bhu兀jiüsu. Ekacce piõóapàtaü àdàya agamaüsu. Atha kho so bràhmaõo pañivissake etadavoca: "bhikkhu mayà ayya santappità, etha tumhepi santappessàmã"ti. Te evamàhaüsu: "kiü tvaü ayyo amhe santappessasi. Yepi tayà nimantità, tepi amhàkaü gharàni àgantvà ekacce bhu兀jiüsu. Ekacce piõaóapàtaü adàya agamaüsu"ti. Atha kho so bràhmaõo ujjhàyati khãyanti vipàventi: kathaü hi nàma bhadantà amhàkaü ghare bhu兀jitvà a中atra bhu兀jissanti, na càhaü pañibalo yàvadatthaü dàtu"nti.

2. Assosuü kho bhikkhu tassa bràhmaõassa ujjhàyantassa khiyantassa vipàcentassa ye te bhikkhu apapicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhu bhuttàvã pavàrità a中atra bhu兀jissanti"nti. -Pesaccaü kira bhikkhave bhåtàvã pavàrità a中atra bhu兀jintãti.

Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, anulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà [PTS Page 082] [\q 82/] bhuttàvi pavàrità a中atra bhu兀jissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti.

Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya

Mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu bhuttàvã pavàrito khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdeyya và bhu大eyya và pàcittiyanti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

[BJT Page 230] [\x 230/]

3. Tena kho pana samayena bhikkhu gilànànaü bhikkhunaü paõite piõóapàte nãharanti. Gilànà na cittaråpaü bhu大anti tàni bhikkhu chaóóanti assosi kho bhagavà uccàsaddaü mahàsaddaü kàkoravasaddaü. Putvàna àyasmantaü ànandaü àmantesi: "kinnu kho so ànanda uccàsaddo mahàsaddo kàkoravasaddo"ti. Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü àrocesu: bhu大eyyuü panànanda bhikkhu gilànàti rittanti. Na bhu大eyyuü bhagavàti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: "anujànàmã bhikkhave atirittaü kàtabbaü 'alametaü sabba'nti. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyayàtha:

Yo pana bhikkhu bhuttàvã pavàrito anatirittaü khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdeyya và bhu大eyya và pàcittiyanti.

4. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Bhåttàvi nàma: pa勺annaü bhojanànaü a中ataraü bhojanaü antamaso kusaggenapi bhuttaü hoti.

Pavàrito nàma: asanaü pa中àyati bhojanaü pa中àyati hatthapàse ñhato abhiharati pañikkhepo pa中àyati.

Anatirittaü nàma: akappiyakataü hoti. Apañiggahitakataü hoti. Anuccaritakataü hoti. Ahatthapàse kataü hoti. Abhuttavinà kataü hoti. Bhuttàvinà1- pavàritena àsanà vuññhitena kataü hoti. Alametaü sabbanti avuttaü hoti. Na gilànàtirittaü hoti. Etaü anatirittaü nàma.

Anatirittaü nàma: kappiyakataü hoti. Pañiggahitakataü hoti. Uccaritakataü hoti. Hatthapàse kataü hoti. Bhuttavinà kataü hoti. Bhuttàvinà pavàritena

âsanà avuññhitena kataü hoti. Alametaü sabbanti vuttaü hoti. Gilànàtirittaü hoti. Etaü atirittaü nàma.

[PTS Page 083] [\q 83/] khàdanãyaü nàma: pa勺a bhojanàni yàmakàlikaü sattàhakalikaü yàvajãvikaü ñhapetvà avassaü khàdanãyaü nàma.

Bhojanãyaü nàma: pa勺a bhojanàni: odano kummàso sattu maccho maüsaü khàsissàmã bhu大issàmãti pañigaõhàti àpatti dukkañassa, ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàcittiyassa.

1. Bhuttavinàva - machasaü,

[BJT Page 232] [\x 232/]

Anatiritte anatirittasa中i khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdati và bhu大ati và àpatti pàcittiyassa. Anatiritte vematiko khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdati và bhu大ãti và àpatti pàcittiyassa. Anatiritte atirittasa中i khàdanãyaü và bhojanãyaü và khadati và bhu大ãti và àpatti pàcittiyassa.

Yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü àhàratthàya pañigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti dukkañassa.

Atiritte anatirittasa中i àpatti dukkañassa. Atiritte vematiko àpatti dukkañassa. Atiritte atirittasa中i anàpatti.

Anàpatti: atirittaü kàràpetvà bhu大ãti atirittaü kàràpetvà bhu大issàmãti pañigaõhàti a中assatthàya haranto gacchati gilànassa sesakaü bhu大ãti yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü satipaccaye paribhu大ãti ummattakassa àdikammikassàti.

Pañhamapavàraõa1- sikkhàpadaü pa勺amaü

6. 4. 6

Dutiyapavàraõa sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena dve bhikkhu kosalesu janapadesu sàvatthiyaü addhànamaggapañipannà honti. Eko bhikkhu anàcàraü àcarati. Dutiyo bhikkhu taü bhikkhuü etadavoca: "mà àvuso evaråpaü akàsi. Netaü kappati"ti. So tasmiü upanandhi. Atha kho te bhikkhu sàvatthiyaü agamaüsu. Tena kho pana samayena sàvatthiyaü a中atarassa pugassa saüghabhantaü hoti. Dutiyo bhikkhu bhuttàvi pavàrito hoti. Upanaddho 2bhikkhu àtikulaü gantvà piõóapàtaü àdàya yena so bhikkhu tenupasaükami. Upasaükamitvà taü bhikkhu etadavoca: "bhu兀jàti àvuso"ti. Alaü àvuso paripuõõomahãti. Sundaro àvuso piõóapàto bhu兀jàti. Atha kho so bhikkhu tena bhikkhunà nippiëiyamàno taü piõóapàtaü bhu兀ji. Upanaddho [PTS Page 084] [\q 84/] bhikkhu taü bhikkhuü etadavoca: "tvaü hi3- nàma àvuso maü vattabbaü ma中asi. Yaü tvaü bhuttavã pavàrito anatirittaü bhojanaü bhu兀jisi"ti. Nanu àvuso àcikkhitabbanti. Nanu àvuso pucchitabbanti.

1. Pañhama pavàraõà - machasaü, 2. Upanandho - sãmu

3. Tvaüpi - machasaü

[BJT Page 234] [\x 234/]

. 02. Atha kho so bhikkhu bhikkhunaü etamatthaü àrocesi: ye te bhikkhu apapicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhikkhu bhikkhuü bhuttaviü pavàritaü anatirittena bhojanena abhihaññhuü pavàressati"ti. - Pe - saccaü kira tvaü bhikkhu bhikkhuü bhuttàviü pavàritaü anatirittena bhojanena abhihaññhuü pavàresãti. Saccaü bhagavàti. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisa bhikkhuü bhuttàviü pavàritaü anatirittena bhojanena abhihaññhuü pavàressasi. Netaü moghapurisaü appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti.

Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya

Mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu bhikkhuü bhuttaviü pavàritaü anatirittena khàdanãyena và bhojaniyena và abhihaññhuü pavàreyya handa bhikkhu khàda và bha兀ja và ti jànaü àsàdanàpekkhà bhuttasmiü pàcittiyanti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

. 0

Bhikkhunti: a中aü bhikkhuü

Bhuttavã nàma: pa勺annaü bhojanànaü a中ataraü bhojanaü annamaso kusaggepi bhuttaü hoti.

Pavàrito nàma: asanaü pa中àyati bhojanaü pa中àyati hatthapàse ñhito abhiharati pañikkhepo pa中àyati.

Anatirittaü nàma: akappiyakanaü hoti apañiggahitakataü hoti anuccàrikatataü hoti ahatthapàse kataü hoti abhuttàvinà kataü hoti bhuttàvinà pavàritena àsanà vuññhitena kataü hoti alametaü sabbanti avuttaü hoti gilànàtirittaü hoti etaü anatirittaü nàma.

Khàdanãyaü nàma: pa勺abhojanàni yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü ñhapetvà avasesaü khàdanãyaü nàma.

Bhojanãyaü nàma: pa勺abhojanàni odano kummàso sattu maccho maüsaü.

[BJT Page 236] [\x 236/]

Abhihaññhuü pavàreyyàti: yàvatakaü icchasi tàvatakaü gaõbhàhãti.

Jànàti nàma: sàmaü và jànàti a中e và tassa àrocenti so và àroceti.

Asàdanàpekkhoti: iminà imaü codessàmi sàressami pañicodessàmi pañisàressàmi maüku1- karissàmiti àharati àpatti dukkañassa. Tassa vacanena khàdissàmi bhu大issàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti dukkañassa. Bhojanapariyosàne àpatti pàcittiyassa.

Pavàrite pavàritasa中i anatirittena khàdanãyena và bhojaniyena và abhihaññhuü pavàreti àpatti pàcittiyassa. Pavàrite vematiko anatirittena khàdanãyena và bhojaniyena và abhihaññhuü pavàreti àpatti dukkañassa. Pavàrite appavàritasa中i anatirittena khàdanãyena và bhojaniyena và abhihaññhuü pavàreti anàpatti.

Yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü àhàratthàya abhiharati àpatti dukkañassa. Tassa vacanena khàdissàmi bhu大issàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti dukkañassa.

Appavàrite [PTS Page 085] [\q 85/] pavàritasa中i àpatti dukkañassa. Appavàrite vematiko àpatti dukkañassa. Appavàrite appavàrita中i anàpatti.

Anàpatti: atirittaü kàràpettavà deti, atirittaü kàràpetvà bhu兀jihãti deti, a中assathàya haranto gacchàhãti deti, gilànassa ssekaü deti, yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü satipaccaye paribhu兀jàhãti deti, ummattakassa àdikammikassàti.

Dutiyapavàraõasikkhàpadaü chaññhaü.

1. Maükuü - machasaü

[BJT Page 238] [\x 238/]

6. 4. 7

Vikàlabhojanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena ràjagahe giraggasamajjo hoti. Sattarasavaggiyà bhikkhu giraggasamajjaü dassanàya agamaüsu, manussà sattarasavaggiye bhikkhu passitvà nahàpetvà vilimepatvà bhojetvà khàdanãyaü adaüsu. Sattarasavaggiyà bhikkhu khadaniyaü àdàya àràmaü gantvà chabbaggiye bhikkhu etadavocuü; "handàvuso1khàdanãyaü khàdathà"ti. "Kuto tumhehi àvuso khàdanãyaü laddhanti" sattarasavaggiyà bhikkhu chabbaggiyànaü bhikkhunaü etamatthaü àrocesuü. Kimpana tumhe àvuso vikàle bhojanaü bhu兀jathàti. Evamàvusoti. Chabbaggiyà bhikkhu ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma sattarasavaggiyà bhikkhu vikàle bhojanaü bhu兀jissàti"ti.

2. Atha kho chabbaggiyà bhikkhu bhikkhunaü etamatthaü àrocesuü. Ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: " kathaü hi nàma sattarasavaggiyà bhikkhu vikàle bhojanaü bhu兀jissanti. "Ti. - Pe -

Saccaü kira tumhe bhikkhave vikàle bhojanaü bhu兀jathà"ti. Saccaü bhagavà viharati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü " kathaü hi nàma tumhe moghapurisà vikàle bhojanaü bhu兀jissatha. Netaü moghapurisaü appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya

Mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu vikàle khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdeyya và bhu大eyya và pàcittiyanti.

3. [PTS Page 086] [\q 86/] yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Vikàlo nàma: majjhantike vitivatte yàva aruõuggamanà.

Khàdanãyaü nàma: pa勺abhojanàni yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü ñhapetvà avasseü khàdanãyaü nàma

Bhojanãyaü nàma: pa勺a bhojanàni odano kummàso sattu macco maüsà. Khàdissàmi bhu兀jissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàcittiyassa.

1. Gaõhàthàvuso - machasaü, sãmu.

[BJT Page 240] [\x 240/]

Vikàle vakàlasa中i khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdanãyaü và bhu大ãti và àpatti pàcittiyassa. Vikàle vematiko khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdati và bhu大ãti và àpatti pàcittiyassa. Vikàle kàlasa中i khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdati và bhu大ãti và àpatti pàcittiyassa.

Yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü àhàratthàya patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti dukkañassa.

Kàle vikàlasa中i àpatti dukkañassa. Kàle vematiko àpatti dukkañassa. Kale kàlasa中i anàpatti.

Anàpatti: yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü satipaccaye paribhu大ati ummattakassa àdikammikassàti.

Vikàlabhojanasikkhàpadaü sattamaü.

. 16. 4. 8

Sannidhikàrasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane aõàthapiõóikassa àràme tenakho pana samayena àyasmato ànandassa upajjhàyo àyasmà bellaññhisiso1- ara中e viharati. So piõóàya caritvà sukkhakuraü àràmaü haritvà sukkhàpetvà nikkhipati. Yadà àhàrena attho hoti tadà udakena temetvà temetvà paribhujati. 2- Cirena gàmaü piõóàya pavisati. Bhikkhu àyamantaü bellaññhisãsaü etadavoca: kissa tvaü àvuso bellaññhisãsa cirena gàmaü piõóàya pivassãti.

1. Belañóhasiso - machasaü belaññhisãso - sãmu

2. Bhu大ati - machasaü

3. Kissa tvaü àvuso cirena - machasaü

[BJT Page 242] [\x 242/]

2. Atha kho àyasmà bellaññhisãso bhikkhunaü etamatthaü àrocesuü. Kimpana tvaü àvuso sannidhikàrakaü bhojanaü bhu工jasi"ti? Evamàvusoti. Ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: " kathaü hi nàma àyasmà bellaññhisãso santidhikàrakaü bhojanaü bhu兀jissati - pe -

Saccaü kira tvaü bellaññhisãsa, sannidhikàrakaü bhojanaü bhu兀jissati? Saccaü bhagavà viharati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü " kathaü hi nàma tvaü bellaññhisãsa, sannidhikàrakaü bhojanaü bhu兀jissasi. Netaü moghapurisaü appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: . 1

[PTS Page 087] [\q 87/] yo pana bhikkhu sannidhikàrakaü khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdeyya và bhu大eyya và pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Sannidhikàrakaü nàma: ajjapañiggahiü aparajju. 1-

Khàdanãyaü nàma: pa勺a bhojanàni yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü ñhapetvà avasseü khàdanãyaü nàma

Bhojanãyaü nàma: pa勺a bhojanàni odano kummàso sattu macco maüsaü khàdissàmi bhu大issàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàcittiyassa.

Sannidhikàreke sannidhikàrakasa中i khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdanãyaü và bhu大ãti và àpatti pàcittiyassa. Sannidhikàrake vematiko khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdati và bhu大ãti và àpatti pàcittiyassa. Sannidhikàrake asannidhikàrakasa中i khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdati và bhu大ãti và àpatti pàcittiyassa.

Yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü àhàratthàya patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti dukkañassa.

Asannidhikàrake sannidhikàrakasa中i àpatti dukkañassa. Asannidhikàrake vematiko àpatti dukkañassa. Asannidhikàrake asannidhikàrakasa中i anàpatti.

1. Aparajju khàdãtaü hoti - machasaü

[BJT Page 244] [\x 244/]

Anàpatti: yàvakàlikaü yàvakàle nidahitvà bhu大ati yàmakàlikaü yàme nidahitvà bhu大ãti. Santàhakàlikaü sattàhaü nidahitvà bhu大ati. Yàvajãvikaü sati paccaye paribhu大ati ummattakassa àdikammikassàti.

Sannidhikàrakasikkhàpadaü aññhamaü.

6. 4. 9

Paõãtabhojanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane aõàthapiõóikassa àràme tenakho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu paõãta bhojanàni attano atthàya vi中àpetvà bhu大anti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàvecanti: kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà paõitabhojanàni attano atthàya vi中àpetvà bhu兀jissanti, kassa sampannaü na manàpaü kassa sàdu1- na ruccatãti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu paõãta bhojanàni attano atthàya vi中àpetvà bhu兀jissantãti - pe - [PTS Page 088] [\q 88/] saccaü kira tumhe bhikkhave paõãtabhojanàni attano atthàya vi中àpetvà bhu兀jissati saccaü bhagavà viharati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü "kathaü hi nàma tumhe moghapurisà, paõitabhojanàni attano atthàya vi中àpetvà bhu兀jissasi. Netaü moghapurisaü appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yàni kho tàni paõãtabhojanàni seyyathãdaü: sappi navanãtaü telaü madhu phàõãtaü maccho maüsaü khãraü dadhi. Yo pana bhikkhu evaråpàni paõitabhojanàni attato atthàya vi中àpetvà bhu大eyya pàcittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

1. Sàduü, machasaü

[BJT Page 246] [\x 246/]

2. Tena kho pana samayena bhikkhu gilànà honti gilànapacchakà bhikkhu gilàne bhikkhu etadavocuü: kacavi àvuso khavaniyaü kacavi yàpanãya"nti. Pubbe mayaü àvuso paõitabhojanàni attano atthàya vi中àpetvà bhu兀jama tena no phàsu hoti idàni pana bhagavatà pañikkhittanti kukkuccàyantà navi中àpema tena no na phàsu hotãti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave gilànena bhikkhunà paõitabhojanàni attano atthàya vi中àpetvà bhu兀jituü" eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yàni kho tàni paõãtabhojanàni seyyathãdaü: sappi navanãtaü telaü madhu phàõãtaü maccho maüsaü khãraü dadhi. Yo pana bhikkhu evaråpàni paõitabhojanàni agilàno attato atthàya vi中àpetvà bhu大eyya pàcittiya"nti.

3. Yàni kho pana tàni paõitabhojanànãti: sappi nàma: gosappi và ajikakàsappi và màhisaü1- và sappi yesaü maüsaü kappati tesaü sappi. Navanãtaü nàma: tesa中eva nanavanãtaü. Telaü nàma: tilatelaü sàsapatelaü madhukatelaü eraõóakatelaü vasàtelaü. Madhu nàma: makkhità madhu. Phàõitaü nàma: uvachumhà nibbattaü. Maccho nàma: odako2vuccati. Maüsaü nàma: yesaü maüsaü kappati tesaü maüsaü. Khãraü nàma: gokhãraü và ajikàkhãraü và màhisaü và khãraü, yesaü maüsaü kappati tesaü khãraü. Dadhi nàma: tesa中eva dadhi.

[PTS Page 089] [\q 89/] yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte

Yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Evaråpàni paõitabhojanànãti: tathàråpàni paõitabhojanàti.

Agilàno nàma: yassa vinà paõitabhojanà3- phàsu hoti.

Gilàno nàma: yassa vinà paõãtabhojanà na phàsu hoti.

Agilàno attato atthàya vi中àpeti payoge4- dukkañaü. Pañilàbhena bhu兀jissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàcittiyassa.

1. Mahiüsapapi và - machasaü 3. Paõãta bhojanàni - machasaü

2. Udakavaro - machasaü. 4. Payoge payoge - machasaü

[BJT Page 248] [\x 248/]

Agilàno agilànasa中i paõitabhojanàni attano atthàya vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàcittiyassa. Agilàno vematiko paõitabhojanàni attano atthàya vi中àpetvà bhu大ati àpatti pàcittiyassa. Agilàno gilànasa中i paõitabhojanàni attato atthàya vi中àpetvà bha兀jati àpatti pàcittiyassa.

Gilàno agilànasa中i àpatti dukkañassa. Gilàno vematiko àpatti dukkañassa. Gilàno gilànasa中i anàpatti

Anàpatti: gilànassa gilàno hutvà vi中àpetvà agilàno bhu大ati, gilànassa sesakaü bhu大ati àtakànaü pavàritànaü a中assatthàya attano dhanena ummattakassa àdikammikassàti.

Paõitabhojanasikkhàpadaü navamaü.

. 06. 4. 10

Dantaponasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà vesàliü viharati mahàvane kuñàgàrasàlàyaü. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sabbapaüsukuliko susàne viharati so manussehi dãyamànaü na icchati pañiggahetuü susànepi rukkhamulepi ummàrepi ayyavosàñikatàni1sàmaü gahetvà paribhu大ati manussà ujjhàyanti khãyanti vipàvecanti: kathaü hi nàma bhikkhu amhàkaü ayyavosàñikatàni sàmaü gahetvà paribhu兀jissati. Theroyaü bhikkhu vañharo manussamaüsaü va中e khàdanã"ti assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhu adinnaü mukhadvàra àhàraü àharasãti. - Pe - saccaü kira tvaü bhikkhu adinnaü mukhadvàra àhàraü àharasãti. Saccaü bhagavà viharati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa, adinnaü mukhadvàraü àhàraü àharissasi. Netaü moghapurisaü appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

[PTS Page 090] [\q 90/] "yo pana bhikkhu adinnaü mukhadvàraü àhàraü àhàreyya pàcittiya"nti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

1. Ayyavosàñitakàni - machasaü

[BJT Page 250] [\x 250/]

2. Tena kho pana samayena bhikkhu udakadantapone kukkuccàyanti. Bhagavato etamatthaü etadavocuü: atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü kathatvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave adinnaü udakadantaponaü sàmaü gahetvà paribhu兀jituü" eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu adinnaü mukhadvàraü àhàraü àhàreyya a中atra udakadattaponà pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Adinnaü nàma: apañiggahitakaü vuccati. Dinnaü nàma: kàyena và kàyapañibaddhena và nissaggiyena và dente hatthapàye ñhato kàyena và kàyapañibaddhena và patigaõhàti etaü dinnaü nàma.

âhàre nàma: udakadantapotaü yapetvà yaü ki勺i ajjhoharaõãyaü eso àhàro nàma.

A中atra udakadantaponàti: ñhapetvà udakadantaponaü khàdissàmi bhu兀jissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa, ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàcittiyassa.

Apañiggahitake apañiggahitakasa中i adinnaü mukhadvàraü àhàraü àharati1- a中atra udakadantaponà àpatti pàcittiyassa. Apañiggahitake vematiko adinnaü mukhasvàraü àhàra àharati a中atra udakadantaponà àpatti pàcittiyassa. Apañiggahitake pañiggahitakasa中i adinnaü mukhadvàraü àhàraü àharati a中atra udakadantaponà àpatti pàcittiyassa.

Pañiggahitake apañiggahitakasa中i àpatti dukkañassa. Pañiggahitake vematiko àpatti dukkañassa. Pañiggahitake pañiggahitakasa中i anàpatti.

Anàpatti: udakadantapone cattàri mahàvikañàni2- sati paccaye asati kappiyakàreke sàmaü gahetvà paribhu大ati, ummattakassa àdikammikassàti.

Dattaponasikkhàpadaü dasamaü.

Bhojanavaggo catuttho.

Tassuddànaü:

Piõóo gaõaü paraü påvaü dve ca vuttà pavàraõà

Vikàle santidhã khãraü dannaponena te dasàti.

1. âhàreti - machasaü 2. Mahàvikatàni - machasaü