[BJT Page 252] [\x 252/]
[PTS Page 091] [\q 91/]

6. 5. 1
 acelakasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kåñàgàrasàlàyaü tena kho pana samayena saüghassa khàdanãyaü ussannaü hoti. Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü arocesi tenahànanda vighàsàdànaü påvaü dehãti. Evaü bhanteti kho àyasmà ànando bhagavato pañissuõitvà vighàsàde pañipàñiyà nisãdàpetvà ekekaü påvaü dento aいatarissà paribbàjikàya ekaü maいamàno dve puve adàsi. Sàmantà paribbàjikàyo taü paribbàjikaü etadavocuü. "Jàro te eso samaõo"ti. Na me so samaõo jàro ekaü maいamàno dve puve adàsãti dutiyampi kho pana samayena saüghassa khàdanãyaü ussannaü hoti. Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü arocesi tenahànanda vighàsàdànaü påvaü dehãti. Evaü bhanteti kho àyasmà ànando bhagavato pañissuõitvà vighàsàde pañipàñiyà nisãdàpetvà ekekaü påvaü dento aいatarissà paribbàjikàya ekaü maいamàno dve puve adàsi. Sàmantà paribbàjikàyo taü paribbàjikaü etadavocuü. "Jàro te eso samaõo"ti. Na me so samaõo jàro ekaü maいamàno dve puve adàsãti jàro na jàroti bhaõóiüsu.

2. Aいataropi àjiviko parivesanaü agamàsi. Aいataro bhikkhu pahutena sappinà odanaü madditvà tassa àjivikassa mahantaü piõóaü adàsi. Atha kho so àjiviko taü piõóaü adàya agamàsi. Aいataro àjiviko taü àjivako etadavoca. "Kuto tasà àvuso piõóo laddho"ti tassàvuso samaõassa gotamassa muõóagahapatikassa parivesanàya laddhoti. Assosuü kho upàsakà tesaü àjivikànaü imaü kathàsallàpaü atha kho te upàsakà yena bhagavà tenupasaükami, upasaükamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu. Ekamantaü nisinnà kho te upàsakà bhagavantaü etadavocuü. "Ime bhante titthiyà avaõõakàmà buddhassa avaõõakàmà dhammassa avaõõakàmà saüghassa, sàdhu bhante ayyà titthiyànaü sahatthà dadeyyunti. Atha kho bhagavà te upàsake dhammiyà kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho te upàsakà bhagavatà dhammiyà kathàya sandassità samàdapità samuttejità sampahaüsità uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkamiüsu.

[BJT Page 254] [\x 254/]

3. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya [PTS Page 092] [\q 92/] saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu acelakassa và paribbàjakassa và paribbàjikàya và sahattà khàdanãyaü và bhojanãyaü và dadeyya pàvittiya"nti.

4. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti. Avegako nàma: yo kovi paribbàjaka samàpanno naggo. Paribbàjako nàma: bhikkhuca sàmaõeraca ñhapetvà yà kàvi paribbàjikà samàpannà. Khàdanãyaü nàma: pacabhojanàni udakadantaponaü ñhapetvà avasesaü khàdanãyaü nàma bhojanãyaü nàma: pacabhojanàni odano kummàso sattu maccho saüsaü. Dadeyyàti: kàyena và kàpapañibaddhena và nissagghãyena và deti àpatti pàcittiyassa.

Titthiye titthiyasaいi sahatthà khàdanãyaü và bhojanãyaü và deti àpatti pàcittiyassa. Titthiye vematiko sahatthà khàdanãyaü và bhojanãyaü và deti àpatti pàcittiyassa titthiye atitthisaいi sahatthà khàdanãyaü và bhojanãyaü và deti àpatti pàcittiyassa.

Udakadantaponaü deti àpatti dukkañassa. Atitthiye titthiyasaいi àpatti dukkañassa atitthiye vematiko àpatti dukkañassa atitthiye atitthisaいi anàpatti.

Anàpatti: dàpeti na deti upanikkhipitvà deti bàhiràlepaü deti ummattakassa àdikammikassàti.

Acelaka sikkhàpadaü pañhamaü.

[BJT Page 256] [\x 256/]

6. 5. 2

Uyyojanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena àyasmà upando sakyaputto bhàtuno saddhivihàrikaü bhikkhuü etadavoca: "ehàvuso gàmaü piõóàya pavisissàmà"ti. Tassa adàpetvà uyyojesi "gacchàvuso na me tayà saddhiü kathà và nisajjà và phàsu hoti. Ekakassa me [PTS Page 093] [\q 93/] kathà và nisajjà và phàsu hotã"ti. Atha kho so bhikkhu upakaññhe kàle nàsakkhi piõóàya carituü pañikkamanepi bhattavissaggaü na sambhàvesi. Chinnabhatto ahosi.

2. Atha kho so bhikkhu àràmaü gantvà bhikkhånaü etamatthaü àrocesi. Ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto bhikkhuü ehàvuso gàmaü piõóàya pavisissàmàti tassa adàpetvà uyyojessatã"ti. - Pe - saccaü kira tvaü upananda bhikkhuü ehàvuso gàmaü piõóàya pavisissàmàti tassa adàpetvà uyyojesãti"ti. Saccaü bhagavà vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa bhikkhuü ehàvuso gàmaü piõóàya pavisissàmàti tassa adàpetvà uyyojessasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 0

"Yo pana bhikkhu bhikkhuü ehàvuso gàmaü và nigamaü và piõóàya pavisissamàti tassa dàpetvà và adàpetvà và uyyojeyya gacchàvuso na me tayà saddhiü kathà và nisajjà và phàsu hoti ekakassa me kathà và nisajjà và phàsu hotãti. Etadeva paccayaü karitvà anaいaü pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti. Bhikkhunti: aいaü bhikkhu. Ehàvuso gàmaü và nigamaü vàti: gàmopi nigamopi nagarampi gàmo ceva nigamoca.

. 1

[BJT Page 258] [\x 258/]

Tassa dàpetvàti: yàguü và bhattaü và khàdanãyaü và bhojanãyaü và dàpetvà.

Adàpetvàti: na kici dàpetvà.

Uyyojeyyàti: màtugàmena saddhiü hasitukàmo kãëitukàmo raho nisãditukàmo anàcàraü àcaritukàmo evaü vadeti: "gacchàvuso na me tayà saddhiü kathà và nisajjà và phàsu hoti. Ekakassa me kathà và nisajjà và phàsu hotã"ti, uyyojeti àpatti dukkañassa dassanupacàraü và savanupacàraü và vajahantassa àpatti dukkañassa. Vijahite àpatti pàcittiyassa.

Etadeva paccaü karitvà anaいanti: na aいokoci paccayo hoti uyyojetuü.

Upasampanne upasampannasaいi uyyojeti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne vematiko uyyojeti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne anupasampannasaいi uyyojeti àpatti pàcittiyassa.

Kàlisàsanaü aropeti àpatti dukkañassa. Anupasampannaü uyyojeti àpatti dukkañassa kalisàsanaü aropeti àpatti dukkañassa.

Anupasampanne [PTS Page 094] [\q 94/] upasampannasaいi àpatti dukkañassa. Anupasampanne vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampanne anupasampannasaいi apàtti dukkañassa.

Anàpatti: ubho ekato na yàpessàmàti uyyojeti, mahagghaü bhaõóaü passitvà lobhadhammaü uppàdessàtãti uyyojeti, màtugàmaü passitvà anabhiratiü uppàdessatãti uyyojeti, gilànassa và ohãyakassa và vihàrapàlassa và yàguü và bhattaü và khàdanãyaü và bhojanãyaü và nãharàti uyyojeti, na anàcàraü àcaritukàmo sati karaõãye uyyojeti ummattakassa àdikammikassàti.

Uyyojanasikkhàpadaü dutiyaü

. 0[BJT Page 260] [\x 260/]

6. 5. 3

Sabhojana sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena àyasmà upando sakyaputto sahàyassa gharaü gantvà tassa pajàpatiyà saddhaü sayanighare nisajjaü kappesi. Atha kho so puriso yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasaükami upasaükamitvà àyasmasantaü upannadaü sakyaputtaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so puriso pajàpatiü etadavoca. "Dehayyassa1- bhikkha"nita. Atha kho sà itthi àyasmato upanandassa sakyaputtassa bhikkhaü adàsi atha kho so puriso àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "gacchatha bhante yato ayyassa bhikkhà dinnà"ti. Atha kho sà itthi sallakkhetvà pariyuññhito ayaü purisoti àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca. "Nisidatha bhante mà agamitvà"ti dutiyampi kho so puriso àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "gacchatha bhante yato ayyassa bhikkhà dinnà"ti. Dutiyampi kho sà itthi àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "nisãdatha bhante mà agamitthà"ti. Tatiyampi kho so puriso àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "gacchatha bhante yato ayyassa bhikkhà dinnà"ti. Tatiyampi kho sà itthi àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü etadavoca: "nisãdatha bhante mà agamitthà"ti.

. 22. Atha kho so puriso nikkhamitvà bhikkhu ujjhàpesi. "Ayaü bhante ayyo upananando mayihaü pajàpatiyà saddhiü sayanighare nisinno so mayà uyyojiyamàno na icchati. Gantuü bahukiccà mayaü bahukaraõãyà"ti. Ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto sabhojane kule anupakhajja [PTS Page 095] [\q 95/] nisajjaü kappessatã"ti. -Pesaccaü kira tvaü upananda bhikkhuü sahabhojane kule anupakhajja nisajjaü kappesãti saccaü bhagavà vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa sabhojane kule anupakhajja nisajjaü kappessasi, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 2

Yo pana bhikkhu sabhojane kule anupakhajja nisajjaü kappeyya pàcittiya"nti.

1. Dadehàyyassa - machasaü

[BJT Page 262] [\x 262/]

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

. 0

Sabhojanaü nàma kulaü; itthi ceva hoti puriso ca itthi ca puriso ca ubho anikkhantà honti ubho acitaràgà,

Anupakhajjàti: anupavisitvà.

Nisajjaü kappeyyàti: mahallake ghare piññhasaüghàñassa hatthapàsaü vijahitvà nisidati àpatti pàcittiyassa. Buddake ghare paññhivaüsaü atikkamitvà nisãdati àpatti pàcittiyassa.

Sayanighare sayanigharasaいi sabhojane kule anupakhajja nisajjaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Sayanighare vematiko sabhojane kule anupakhajja nisajjaü kappeti àpatti pàcittiyassa sayanighare na sayanigharasaいi sabhojane kule anupakhajja nisajjaü kappeti àpatti pàcittiyassa.

Na sayanighare sayanigharasaいi àpatti dukkañassa. Na sayanighare vematiko àpatti dukkañassa na sayaniyare na sayanigharasaいi anàpatti.

Anàpatti: mahallake ghare piññhasaüghàñassa hatthapàsaü avijhitvà nisãdati, buddake ghare piññhavaüsaü anatikkamitvà nisãdati, bhikkhu dutiyo hoti ubho nikkhantà honti, ubho vãtaràgà na sayanighare, ummattakassa àdikammikassàti

Sabhojana sikkhàpadaü tatiyaü

. 06. 5. 4

Pañhamarahonisajja sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena àyasmà upando sakyaputto sahàyassa1- gharaü gantvà tassa pajàpatiyà saddhiü raho pañicchanne àsane [PTS Page 096] [\q 96/] nisajjiü kappesi2- atha kho so puriso ujjhàyanti khiyanti vipàceti. "Kathaü hi nàma ayyo apanando mayihaü pajàpatiyà saddhiü raho pañicchanne àsane nisajjaü kappessatã"ti.

1. Sahàyakassa - machasaü

2. Kappeti - sã1 sãmu11

[BJT Page 264] [\x 264/]

2. Assosuü kho bhikkhu tassa purisassa ujjhàyantassa khiyantassa vipàcentassa. Ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto màtugàmena saddhiü raho pañicchanne àsane nisajjaü kappessati"ti. -Pe- saccaü kira tvaü upananda màtugàmena saddhiü raho pañicacchante àsane nisajjaü kappesãti saccaü bhagavà vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa màtugamena saddhiü raho pañicchanne àsane nisajjaü kappessasi, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvàduharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu màtugàmena saddhiü raho pañicchanne àsane nisajjaü kappeyya pàcittiya.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Màtugamo nàma; manussitthi na yakkhi na peti na tiracchànagatà antamaso tadahujàtàpi dàrikà, pageva mahattari. Saddhinti: ekato.

Raho nàma: cakkhussa raho sotassa raho. Cakkussaraho nàma; na sakkà hoti. Akkhi và nikhaniyamàne hamukhaü và ukkhipiyamàne sãsaü và ukkhipiyamàne passituü. Sotassa raho nàma: na sakkà hoti pakati kathà sotuü.

Pañicchannaü nàma; àsanaü kuóóena1- và kavàñena và kilaejana và sàõipàkàrena và rukkhena và thamhena và kotthaliyà2và yena kenaci pañicchannaü hoti.

Nisajjaü kappeyyàti: màtugàme nisanne bhikkhu upanisinno và hoti upanipanno và àpatti pàcittiyassa. Bhikkhu nisinne màtugàme upanisinno và hoti upanipanno và àpatti pàcittiyassa ubho và nisinnà honti ubho và nipannà àpatti pàcittiyassa.

Màtugame màtugàmasaいi raho pañicchanne àsane nissajjaü kappeti àpatti pàcittiyassa màtugàme vematiko raho pañicchanne àsane nisajjaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Màtugàme amàtugàmasaいi raho pañicchanne àsane nisajjaü kappeti àpatti. Pàcittiyassa.

1. Kuññena và - machasaü

2. Kotthalikàya - machasaü

[BJT Page 266] [\x 266/]

Yakkhiyà và petiyà và paõóakena và tiracchànagata1manussaviggahitthiyà và saddhiü raho pañicchanne àsane nisajjaü kappeti àpatti dukkañassa.

Amàtugàme màtugàmasaいi [PTS Page 097] [\q 97/] àpatti dukkañassa. Amàtugàme vematiko àpatti dukkañassa. Amàtugame amàtugàmasaいi anàpatti.

Anàpatti: yo koci viいapuriso dutiyo hoti tiññhati na nisãditi, arahopekkho aいavihito nisãdati, ummattakassa àdikammikassàti

Pañhamarahonisajja sikkhàpadaü catutthaü

6. 5. 5

Dutiya rahonisajja sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena àyasmà upando sakyaputto sahàyassa gharaü gantvà tassa pajàpatiyà saddhiü eko ekàyà raho nisajjiü kappesi atha kho so puriso ujjhàyanti khiyanti vipàceti. "Kathaü hi nàma ayyo upanando mayihaü pajàpatiyà saddhiü eko ekàyà raho nisajjaü kappessatã"ti.

2. Assosuü kho bhikkhu tassa purisassa ujjhàyantassa khiyantassa vipàcentassa. Ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto màtugàmena saddhiü eko ekàyà raho nisajjaü kappessati"ti. -Pe- saccaü kira tvaü upananda màtugàmena saddhiü ekoekàyà raho nisajjaü kappesãti saccaü bhagavà vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatirå paü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa màtugamena saddhiü eko ekàyà raho nisajjaü kappessasi, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvàduharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu màtugàmena saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappeyya pàcittiyanti.

1. Tiracchànagatàya và - machasaü

2. Rahonisajjisikkhàdaü - machasaü.

[BJT Page 268] [\x 268/]

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Màtugamo nàma; manussitthi na yakkhi na peti na tiracchànagatà viいa pañibalà subhàsitadubbhàsitaü duññhullàduññhullaü àjànituü.

Saddhinti: ekato.

Eko ekàyàti: bhikkhu ceva hoti màtugàmo ca.

Raho nàma: cakkhussa raho sotassa raho. Cakkussaraho nàma; na sakkà hoti. Akkhiü và nikhaniyamàne hamukhaü và ukkhipiyamàne sãsaü và ukkhipiyamàne passituü. Sotassaraho nàma: na sakkà hoti pakati kathà sotuü.

Nisajjaü kappeyyàti: màtugàme nisanne bhikkhu upanisinno và hoti upanipanno và àpatti pàcittiyassa. Bhikkhu nisinne màtugàmo upanisinno và hoti upanipanno và àpatti pàcittiyassa ubho và nisinnà honti ubho và nipannà àpatti pàcittiyassa.

Màtugame màtugàmasaいi eko ekàya raho nissajjaü kappeti àpatti pàcittiyassa màtugàme vematiko eko ekàya raho nisajjaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Màtugàme amàtugàmasaいi eko ekàya raho nisajjaü kappeti àpatti. Pàcittiyassa.

Yakkhiyà và petiyà và paõóakena và tiracchànagatamanussaviggahitthiyà và saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappeti àpatti dukkañassa.

Amàtugàme màtugàmasaいi àpatti dukkañassa. Amàtugàme vematiko àpatti dukkañassa. Amàtugame amàtugàmasaいi anàpatti.

Anàpatti: yo koci viいapuriso dutiyo hoti tiññhati na nisãditi, araho pekkho aいavihito nisãdati, ummattakassa àdikammikassàti

Dutiya rahonisajja sikkhàpadaü pacamaü

[BJT Page 270] [\x 270/]

6. 5. 6

[PTS Page 098] [\q 98/] càritta sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena ayasmato upandassa sakyaputtassa upaññhàkkulaü àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü bhantena nimantesi. Aいepi bhikkhu bhantena nimantesi, tena kho samayena àyasmà upanando sakyaputto purebhattaü kulàni payirupàsati. Atha kho te bhikkhu te manusse etadavocuü; "dethàvuso bhatta"nti. âgametha bhante yàva ayyo upanannado àgacchatãti, dutiyampi kho te bhikkhu te manusse etadavocuü; "dethàvuso bhattaü pure kàlo atikkamatã"ti. Yampi mayaü bhante bhantaü karimhà ayyassa upanandassa kàraõà àgametha bhante yàva ayyo upanannado àgacchatãti, tatiyampi kho te bhikkhu te manusse etadavocuü; "dethàvuso bhattaü pure kàlo atikkamatã"ti. Yampi mayaü bhante bhantaü karimhà ayyassa upanandassa kàraõà àgametha bhante yàva ayyo upanannado àgacchatãti,

. 92. Atha kho so àyasmà upanando sakyaputto purebhattaü kulàni payirupàsitvà divà àgaaji1- bhikkhu na cittaråpaü bhuajiüsu. Ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto nimantiko sabhatto samàno purebhattaü kulesu cirittaü apajjissatãti -pe- saccaü kira tvaü upananda nimantito sahatto samàno purebhattaü kulesu càrittaü àpajjisãti. Saccaü bhagavà vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa nimantito sahatto samàno purebhattaü kulesu càrittaü àpajjissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 9

Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samàno purebhattaü kulesu càrittaü àpajjeyya pàcittiyanti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

3. Tena kho pana samayena àyasmato upanandassa sakyaputtassa upaññhànakkulaü saüghassa atthàya khàdanãyaü pàhesi. "Ayyassa upanandassa dassetvà saüghassa dàtabba"nti. Tena kho pana samayena àyasmà upanando sakyaputto gàmaü piõóàya paviññho hoti. Atha kho te manussà àràmaü gantvà bhikkhu pucchiüsu: "kahaü bhante ayyo upanando"ti. [PTS Page 099] [\q 99/] esàvuso àyasmà upanando sakayaputto gàmaü piõóàya paviññhoti. Idaü bhante khàdanãyaü ayyassa upanandassa dassetvà saüghassa dàtabbanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü2tena hi bhikkhave pañiggahetvà nikkhipatha yàva upanando àgacchatãti.

1. âgacchati machasaü

2. "Atha kho bhagavà etasmiü nidàne pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. - Machasaü.

[BJT Page 272] [\x 272/]

4. Atha kho àyasmà upanando sakyaputto bhagavatà pañikkhittaü purebhattaü kulesu càrittaü àpajjitunti. Pacchàbhattaü kulàni payirupàsitvà divà pakkàmi, khàdanãyaü ussàdiyittha. 1Ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma àyasmà upanando sakyaputto pacchàbhattaü kulesu càrittaü àpajjisiti . - Pe - saccaü kira tvaü upananda pacchàbhattaü kulesu càrittaü àpajjisiti. Saccaü bhagavà vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü "kathaü hi nàma tvaü moghapurisa pacchàbhattaü kulesu càrittaü àpajjisassi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaüvà bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samàno purebhattaü và pacchàbhattaü và kulesu càrittaü àpajjeyya pàcittiyanti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

5. Tena kho pana samayena bhikkhu cãvaradànasamaye kukkuccàyantà kulàni na payirupàsanti. Cãvaraü parittaü uppajjati bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave cãvaradànasaye kulàni pañirupàsituü. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha.

Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samàno purebhattaü và pacchàbhattaü và kulesu càrittaü àpajjeyya aいatra samayà pàcittiyanaü tatthàyaü samayo cãvaradànasamayo ayaü tattha samayoti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

. 76. Tena kho pana samayena bhikkhu cãvarakammaü karonti. Attho ca hoti suciyàpi suttenapi satthakenapi. Bhikkhu kukkuccàyantà kulàni payirupàsanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave cãvaradànasaye kulàni pañirupàsituü. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha.

. 7

[PTS Page 100] [\q 100/] yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samàno purebhattaü và pacchàbhattaü và kulesu càrittaü àpajjeyya aいatra samayà pàcittiyanaü tatthàyaü samayo cãvaradànasamayo cãvarakàrasamayo ayaü tattha samayoti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

1. Ussàriyittha - machasaü.

[BJT Page 274] [\x 274/]

7. Tena kho pana samayena bhikkhu gilànà honti attho ca hoti bhesajjeti. Bhikkhu kukkuccàyantà kulàni payirupàsanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave cãvaradànasaye kulàni pañirupàsituü. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha.

Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samàno santaü bhikkhuü anàpucchà purebhattaü và pacchàbhattaü và kulesu càrittaü àpajjeyya aいatra samayà pàcittiyaü, tatthàyaü samayo; cãvaradànasamayo cãvarakàrasamayo ayaü tattha samayoti.

8. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Nimantito nàma: pacannaü bhojanànaü aいatarena bhojanena nimantito.

Sahatto nàma: yena nimantito tena sahanto

Santaü nàma: bhikkhuü sakkà hoti àpucchà pavisituü. Asantaü nàma bhikkhunaü na sakkà hoti àpucchà pavisituü.

Purebhattaü nàma: yena nimantito taü abhuttàvã.

Pacchàbhattaü nàma: yena nimantitoantamaso aruõuggamanepi1bhuttaü hoti.

Kulaü nàma: cattàri kulàni khattiyakulaü bràhmaõakulaü. Vesassakulaü suddakulaü.

Kulesu càrikaü àpajjeyyàti: aいassa gharåpacàraü okka mantassa àpatti dukkañassa. Pañhamaü pàdaü ummàraü atikkàmeti àpatti dukkañassa. Dutiyaü pàdaü atikkàmeti àpatti pàcittiyassa.

Aいatra samayàti: ñhapetvà samayaü.

Cãvaradànasamayo nàma: anatthate kañhine vassànassa pacchimo maso. Atthake kañhine pacamàsà.

Civarakàrasamayo nàma: cãvare kayiramàne.

1. Taü antamaso kusaggenapi - machasaü.

[BJT Page 276] [\x 276/]

Nimantite nimantitesaいi santaü bhikkhuü anàpucchà purebhattaü và paccàbhattaü và kulesu càrittaü àpajjati, aいatra samayà àpatti pàcittiyassa. Nimantite vematiko santaü bhikkhunaü anàpucchà purebhattaü và pacchàbhattaü và kulesu càrittaü àpajjati aいatra samayà àpatti pàcittiyassa. Nimantite animantitasaいi santaü bhikkhunaü anàpucchà purebhattaü và paccàbhattaü và kulesu càrittaü àpajjati aいatra samayà àpatti pàcittiyassa.

Animantite nimantitasaいi àpatti dukkañassa. Animantite [PTS Page 101] [\q 101/] vematiko àpatti dukkañassa. Animantite animantitasaいi anàpatti.

Anàpatti: samaye santaü bhikkhuü àpucchà pavisati, asantaü bhikkhuü anàpucchà pavisati. Aいassa gharena maggo hoti, gharåpacàrena maggo hoti, antaràràmaü gacchati, bhikkhunupassayaü gacchati, titthiyaseyyaü gacchati, pañikkamanaü gacchati, bhattiyagharaü gacchati, àpadàsu ummatassa àdikammikassàti.

Càrittasikkhàpadaü chaññhaü

. 86. 5. 7

Mahànàmasikkhàpadaü

1. Tena kho samayenà buddho bhagavà sakkesu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme. Tena kho pana samayena mahànàmassa sakkassa bhesajjaü ussannaü hoti. Atha kho mahànàmo sakko yena bhagavà tenupasaükhami. Upasaükhamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho mahànàmo sakko bhagavantaü etadavoca: "icchàmahaü bhanate saüghaü càtumàsaü1- bhesajjena pavàretunti. Sàdhu sàdhu mahànàma tena hi tvaü mahànàma saüghaü càtumàsaü bhesajjana pavàrehãti. Bhikkhu kukkuccàyantà nàdhivàsenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave càtumàsappaccayapavàraõaü1- sàdiyitu"nti. 3-

1. Catumàsaü - machasaü,

2. Catumàsaü bhesajjappaccayavàraõaü - machasaü,

3. Sàditunti - machasaü

[BJT Page 278] [\x 278/]

2. Tena kho pana samayena bhikkhu mahànàmaü sakkaü parittaü bhesajjaü viいàpenti. Tatheva mahànàmassa sakkassa bhesajjaü ussannaü hoti. Dutiyampi kho mahànàmo [PTS Page 102] [\q 102/] sakko yena bhagavà tenupasaükami upasaükamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi ekamantaü nisinno kho mahànàmo sakko bhagavantaü etadavoca: "icchàmahaü bhante saüghaü aparampi càtumàsaü bhesajjena pavàretu"nti. Sàdhu sàdhu mahànàma tena hi tvaü mahànàma, saüghaü aparampi càtumàsaü bhesajjena pavàrehãti. Bhikkhu kukkuccàyantà nàdhivàsenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave puna pavàraõampi sàdiyitu"nti.

3. Tena kho pana samayena bhikkhu mahànàmaü sakkaü parittaいeva bhesajjaü viいàpenti. Tatheva mahànàmassa sakkassa bhesajjaü ussannaü hoti. Tatiyampi kho mahànàmo sakko yena bhagavà tenupasaükami upasaükamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi ekamantaü nisinno kho mahànàmo sakko bhagavantaü etadavoca: "icchàmahaü bhante saüghaü yàvajãvaü bhesajjena pavàretu"nti. Sàdhu sàdhu mahànàma tena hi tvaü mahànàma saüghaü yàvajãvaü bhesajjena pavàrehãti. Bhikkhu kukkuccàyantà nàdhivàsenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave niccapavàranampi sàdiyitu"nti.

4. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu dunnivatthà honti duppàrutà anàkappasampannà. Mahànàmo sakko vattà hoti. "Kissa tumhe bhante dunnivatthà duppàrutà anàkappasamàpannà nanu nàma pabbajitena sunivattena bhavitabbaü supàrutena àkappasampannetà"ti. Chabbaggiyà bhikkhu mahànàme sakke upanandhiüsu. Atha kho chabbaggiyànaü bhikkhunaü etadahosi. Kena nukho mayaü upàne mahànàmaü sakkaü maükukareyyàmàti. Atha kho chabbaggiyànaü bhikkhunaü etadahosi: "mahànàmena kho àvuso sakkena saügho bhesajjena pavàrito. Handa mayaü àvuso mahànàmaü sakkaü pajjiü viいàpemà"ti.

5. Atha kho chabbaggiyà bhikkhu yena mahànàmo sakko tenupasaükamiüsu. Upasaükamitvà mahànàmaü sakkaü etadavocuü: "doõena àvuso sajjinà attho"ti ajjanho bhante àgametha. Manussà vajaü gatà sajjiü àharituü. Kàlaü1harissathàti. 2-

1. Kàle - saha

2. âharissathàti - machasaü

[BJT Page 280] [\x 280/]

Dutiyampi kho chabbaggiyà bhikkhu mahànàmaü sakkaü etadavocuü: "doõena àvuso sajjinà attho"ti ajjanho bhante àgametha. Manussà vajaü gatà sajjiü àharituü. Kàlaü harissathàti. Kiü pana tayà àvuso adàkàmena pavàritena yaü tvaü pavàretvà na desã"ti.

Tatiyampi kho chabbaggiyà bhikkhu mahànàmaü sakkaü etadavocuü: "doõena àvuso sajjinà attho"ti ajjanho bhante àgametha. Manussà vajaü gatà sajjiü àharituü. Kàlaü harissathàti. Kiü pana tayà àvuso adàkàmena pavàritena yaü tvaü pavàretvà na desã"ti.

6. Atha kho mahànàmo sakko ujjhàyanti khiyanti vipàceti: kathaü hi nàma bhadanti ajjanho bhante àgamethàti vuccamànà nàgamessantiti. Assosuü kho bhikkhu mahànàmassa sakkassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa. Ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu sahànàmena sakkena ajjanho bhante àgamethàti vuccamànà nàgamessantãti -pesaccaü kira tumhe bhikkhave mahànàmena sakkena ajjanho bhante àgamethàti vuccamànà nàgamethàti. Saccaü bhagavà vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà mahànàmena sakkena ajjanho bhante àgamethàti muccamànà nàgamessatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Agilànena bhikkhunà càtumàsappaccayapavàraõà sàditabbà [PTS Page 103] [\q 103/] aいatra puna pavàraõàya aいatra niccapavàraõàya tato ce uttariü sàdiyeyya pàcittiyanti.

7. Agilànena bhikkhunà càtugàmàsappaccayapavàraõà sàditabbàti; gilànapaccayapavàraõà sàditabbà.

Punapavàraõàpi sàditabbàti: yadà gilàno bhavissàmi, tadà viいàpessàmãti.

Niccapavàraõàpi sàditabbàti: yadà gilàno bhavissàmi, tadà viいàpessàmãti.

Tato ce uttariü sàdiyeyyàti: atthi pavàraõà bhesajjapariyantà na rattipariyantà, atthi pavàraõà rattipariyantà na bhesajjapariyantà, atthi pavàraõà bhesajjapariyantà ca rattipariyantà ca, atthi pavàraõà neva bhesajjapariyantà na rattipariyantà.

[BJT Page 282] [\x 282/]

Bhesajjapariyantà nàma: bhesajjàni pariggahitàni honti ettakehi bhesajjahi pavàremãti. Rattipariyantà nàma: rattiyo pariggahitàyo honti ettikàsu1- rattisu pavàremãti. Bhesajjapariyantà ca rattipariyantàca nàma: bhesajjàni ca pariggahitàni honti rattiyo ca pariggahitàyo honti. Ettakehi bhesajjehi ettikàsu rattisu pavàremãti. Neva bhesajja pariyantà na rattipariyantà nàma: bhesajjàti ca apariggahitàni honti, rattiyo ca apariggahitàyo honti.

Bhosajjapariyante yehi bhesajjehi pavàrito hoti, tàni bhesajjàni ñhapetvà aいàni bhesajjàni viいàpeti àpatti pàcittiyassa. Rattipariyante yàsu rattisu pavàrito hoti tà rattiyo ñhapetvà aいasu rattisu viいàpeti àpatti pàcittiyassa. Bhesajjapariyanne ca rattipariyante yehi bhesajjehi pavàrito hoti. Tàni bhesajjàni ñapetvà yàsu rattisu pavàrito hoti tà rattiyo ñhapetvà aいàti bhesajjàni aいàsu rattisu viいàpeti àpatti pàcittiyassa. Neva bhesajjapariyante na ratti pariyante anàpatti.

Na bhesajjena karaõãye2- bhesajjaü viいàpeti àpatti pàcittiyassa. Aいena bhesajjena karaõãye aいaü bhesajjaü viいàpeti àpatti pàcittiyassa.

Tatuttariü tatuttarisaいi bhesajjaü viいàpeti àpatti pàcittiyassa. Tatuttariü vematiko bhesajjaü viいàpeti àpatti pàcittiyassa. Tatuttariü na tatuttarisaいi bhesajjaü viいàpeti àpatti pàcittiyassa.

Na tatuttariü tatuttarisaいi àpatti dukkañassa. Na tatuttariü vematiko àpatti dukkañassa.

Na tatuttariü na tatuttarisaいi anàpatti.

8. Anàpatti: yehi bhesajjehi pavàrito hoti tàni bhesajjàni viいàpeti yàsu rattisu pavàrito hoti tàsu rattisu viいàpeti imehi [PTS Page 104] [\q 104/] tayà bhesajjehi pavàritamhà amhàkaca iminà ca iminà ca bhesajjena atthoti àcikkhitvà viいàpeti, yàsu rattisu tayà pavàritamhà tàyo ca rattiyo avãtivattà3amhàkaca bhesajjena atthoti àcikkhitvà viいàpeti, àtakànaü pavàritànaü aいassatthàya attano dhanena ummattakassa àdikammikassàti.

Mahànàma sikkhàpadaü sattamaü.

1. Ettàkàsu - machasaü 3. Vitivattà - machasaü

2. Karaõiyena - machasaü

[BJT Page 284] [\x 284/]

. 16. 5. 8

Uyyuttasonà sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena ràjà pasenadi kosalo senàya abbhuyyàto hoti. Chabbaggiyà bhikkhu uyyuttaü senaü dassanàya agamaüsu. Addasà kho ràjà pasenadi kosalo chabbaggiye bhikkhu duratova àgacchante dinvànà pakkosàpetvà etadavoca: "kiü bhante maü diññhena yuddhàhinandiü, 1- nanu bhagavà passitabbo"ti.

2. Manussà ujjhàyanti khiyanti vipàceti: kathaü hi nàma samaõa sakyaputiyà ayyuttaü setaü dassanàya àgacchissanti ambhàkampi alàhà amhàkampi dulladdhaü ye mayaü ajivassa hetu puttadàrassa kàraõà senàya àgaccàmà"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü sanussànaü ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa. Ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu uyyuttaü setaü dassanàya gacchissantã"ti -pe- saccaü kira tumhe bhikkhave uyyuttaü setaü dassanàya gacchathàti saccaü bhagavà vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà uyyuttaü setaü dassanàya gacchissatha netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 1

Yo pana bhikkhu uyyuttaü senaü dassanàya gaccheyya pàcittiyanti.

Evacidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü paいattaü hoti.

1. Yuddhàhinandinaü - machasaü

[BJT Page 286] [\x 286/]

3. [PTS Page 105] [\q 105/] tena kho pana samayena aいatarassa bhikkhuno màtulo senàya gilàno hoti. So tassa bhikkhuno santike dutaü pàhesi: "ahaü hi senàya gilàno àgacchatu bhadanto icchàmi bhadantassa àgata"nti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi. "Bhagavatà bhikkhunaü1- sikkhàpadaü paいattaü hoti2- na uyyuttaü senaü dassanàya gantabba"nti. Ayaca me màtulo senàya gilàno kathannu kho mayà pañipajjatabbanti bhagavato etamatthaü àrocesi. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu ayyuttaü senaü dassanàya gacceyya aいatra tathàråpappaccayà pàcittiyanti.

4. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Uyyuttà nàma: senà gàmato nikkamitvà niviññhà và hoti. Payàti và.

Senà nàma: hatthi assà rathà patti. Dvàdasapuriso hatthi tipuriso asso catupuriso ratho cattàro purisà sarabhatthà patti. Dassanàya gacchati àpatti dukkañassa. Yattha ñhito passati àpatti pàcittiyassa. Dassanupacàraü vijahitvà punappunaü passati àpatti pàcittiyassa.

Aいatra tathàråpappaccayàti; ñhapetvà tathàråpapaccayà.

Uyyutte uyyuttasaいi dassanàya gacchati. Aいatra tathàråpapaccayà àpatti pàcittiyassa. Uyyutte vematiko dassanàya gacchati aいatra tathàråpapaccayà àpatti pàcittiyassa. Uyyutte anuyyuttasaいi dassanàya gacchati aいatra tathàråpapaccayà àpatti pàcittiyassa.

Ekamantaü dassanàya gacchati àpatti dukkañassa. Yattha ñhito passati àpatti dukkañassa. Dassanupacàraü vijahitvà punappunaü passati àpatti dukkañassa.

1. Bhikkhunaü itipi,

2. Hoti itipi marammachaññhasaügitipiñake na dissate.

[BJT Page 288] [\x 288/]

6. Anuyyutte uyyuttasaいi àpatti dukkañassa. Anuyyutte vematiko àpatti dukkañassa. Anuyyutte anuyyuttasaいi anàpatti.

Anàpatti: àràme ñhato passati, bhikkhussa ñhitokàsaü và nisinnokàsaü và nipannokàsaü và nipannokàsaü và àgaccati pañipathaü gacchanto passati tathàråpapaccayà àpasàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Uyyuttasenàsikkhàpadaü aññhamaü.

6. 5. 9

[PTS Page 106] [\q 106/] senàvàsasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu satikaraõiye senaü gantvà atirekatirattaü senàya vasanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti. Vipàventi: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà senàya visassanti amhàkampi alàbhà amhàkampi dulladdhaü ye mayaü àjivassa hetu puttadàrassa kàraõà senàya pañivasàmà"ti.

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcettànaü ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu atirekatirattaü senàya vasissantã"ti -pe- saccaü kira tumhe bhikkhave atirekatirattaü senàya vasathàti saccaü bhagavà vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà atirekatirattaü senàya vasissatha netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Siyà ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo setaü gamanàya dirattatirattaü tena bhikkhunà senàya vasitabbaü tato me uttariü vaseyya pàcittiyanti.

[BJT Page 290] [\x 290/]

3. Siyà ca tassa bhikkhuno kovideva paccayo gamanàyàti; siyà paccayo siyà karaõãyaü

Dirattatirattaü tena bhikkhunà senàya vasitabbanti; dve tisso rattiyo vasitabbaü. Tato ce uttariü vaseyyàti: catutthe divase atthaügate suriye senàya vasati àpatti pàcittiyassa. Atirekatirante atirekasaいi senàya vasati àpatti picittiyassa. Atirekatirette vematiko senàya vasati àpatti pàcittiyassa atirekatiratte ånakasaいi senàya vasati àpatti pàcittiyassa.

4. ænakatiratte atirekasaいi àpatti dukkañassa. ænakatiratte vematiko àpatti dukkañassa. ænakatiratte ånakasaいi anàpatti.

5. Anàpatti: dve tisso rattiyo vasati ånaka dve tisso rattiyo vasati dve rattiyo vasitvà titiyàya rattiyà puràruõà nikkhavitvà puna vasati, gilàno vasati, gilànassa karaõiyena vasati, [PTS Page 107] [\q 107/] senàya và pañisenà ruddhà1- hoti. Kenavi piëibuddho hoti, àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Senàvàsa sikkhàpadaü niññhitaü.

6. 5. 10

Uyyedhikasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu dirattatirantaü senàya vasamànà uyyodhikampi balaggampi senàbyuhampi anikadassanampi gacchati. Aいataropi chabbaggiyo bhikkhu uyyodhikaü gantavà kaõóena pañividdho hoti. Manussà taü bhikkhuü passitvà2uppaõaóesuü kacci bhante suyuddhaü àhosi kati te lakkhàni laddhànãti. So bhikkhu tehi masussehi uppaõóiyamàno maüku abhosi.

1. Senà và pañisenàya ruddà - machasaü syà,

2. Passitvà - iti maramma chaññhasaügiti piñake na dissate.

[BJT Page 292] [\x 292/]

. 72. Manussà ujjhàyanti khiyanti vipàceti: kathaü hi nàma samaõà sakyaputiyà uyodhikaü dassanàya àgacchissanti ambhàkampi alàhà amhàkampi dulladdhaü ye mayaü ajivassa hetu puttadàrassa kàraõà uyyodhikaü àgaccàmà"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü sanussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhu appiccho santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu uyyodhikaü dassanàya gacchissantã"ti -pe- saccaü kira tumhe bhikkhave uyyedhikaü dassanàya gacchathàti saccaü bhagavà vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà uyyedhikaü dassanà gacchissatha netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 7

Dirattatirattaü ce bhikkhu senàya casamàno uyyodhikaü và balaggaü và senàbyuhaü và anãkadassanaü và gaccheyya pàcittiyanti.

3. Dirattatirattaü ce bhikkhu senàya casamànoti dve tisso rattiyo vasamàno.

Uyyodhikaü nàma: yattha sampahàro dãyyati. 1-

Balaggaü nàma: ettakà hatthi ettakà assà ettakà rathà ettakà patti.

Senàbyuhaü nàma: ito hatthi hontu ito assà hontu ito rathà hontu ito patti hontu.

Anãkaü nàma: hatthànikaü assànikaü [PTS Page 108] [\q 108/] rathànikaü pattànãkaü tayo hatthã pacchimaü hatthànãkaü tayo assà pacchimaü assànãkaü tayo rathà pacchimaü rathànãkaü cattàro purisà sarahatthà pacchimaü pattànãkaü

Dassanàya gacchati àpatti dukkañassa. Yattha ñhato passati àpatti pàcittiyassa. Dassanupacàraü vijahitvà punappunaü passati pàcittiyassa.

1. Dissati - machasaü

2. Pattikà - sãmu1 machasaü

[BJT Page 294] [\x 294/]

5. Ekamekaü dassanàya gacchati àpatti dukkañassa. Yattha ñhito passati àpatti dukkañassa. Dassanupacàraü vijahitvà punappunaü passati àpatti dukkañassa.

6. Anàpatti: àràme ñhito passati bhikkhussa ñhitokàsaü và nisinnokàsaü và nipannokàsaü và àgantvà sampahàro dãyati, pañipathaü gacchanto passati, sati karaõiye gantvà passati, àpadàsu ummantakassa àdikammikassàti.

Uyyodhika sikkhàpadaü niññhitaü

Acelakavaggo pacamo.

Tassuddànaü:

Acelakaü uyyojaca sabhojanaü duve raho

Sabhantakaca bhesajjaü uyyuttaü senuyyodhikanti. 3-

1. Påvaü katopanaddhassa - tayaü paññhàkamevaca

Mahànàmo pasenadi - senàviddho ime dasàti - machasaü