[BJT Page 296] [\x 296/]

6. 6. 1
Suràpànasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà cetiyesu càrikaü caramàno yena bhaddavatikà tena pàyàsi. Addasaüsu kho gopàlakà pasupàlakà kassakà pathàvino bhagavantaü duratova àgacchantaü, disvàna bhagavantaü etadavocuü. Mà kho bhanto bhagavà ambatitthaü agamàsi, ambatitthe bhante jañilassa assame nàgo pañivasati iddhimà àsiviso ghoraviso. So bhagavantaü mà viheñhesã"ti, evaü vutte bhagavà tuõhã ahosi. Dutiyampi kho gopalakà pasupàlakà kassakà pathàvino bhagavantaü etadavocuü; "mà kho bhante bhagavà ambatitthaü agamàsi, ambatitthe bhante jañilassa assame nàgo pañivasati iddhimà àsiviso ghoraviso. So bhagavantaü mà vibheñhesi"ti. Dutiyampi kho bhagavà tuõhã ahosi. Tatiyampi kho gopalakà pasupàlakà kassakà pathàvino bhagavantaü etadavocuü; "mà kho bhante bhagavà ambatitthaü agamàsi, ambatitthe bhante jañilassa assame nàgo pañivasati iddhimà àsiviso ghoraviso. So bhagavantaü mà vibheñhesi"ti. Tatiyampi kho bhagavà tuõhã ahosi.

2. Atha kho bhagavà anupabbena càrikaü caramàno yena bhaddavatikà tadavasari, tatrasudaü bhagavà bhaddavatikàyaü [PTS Page 109] [\q 109/] vibharati. Atha kho àyasmà sàgato yena ambatitthakassa. 1Jañilassa assamo tenupasaükami upasaükamitvà agyàgàraü pavisitvà tiõasanthàrakaü pa中àpetvà nisãdi pallaükaü àbhujitvà ujuükàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà. Atha kho2so nàgo àyasmàntaü sàgataü paviññhaü disvàna dukkhiü 3dummato padhupàyi. âyasmàpi sàgato padhupàyi. Atha kho so nàgo makkhaü asagamàno pajjali. âyasmàpi sàgato tejodhàtuü samàpajjitvà pajjali. Atha kho àyasmà sàgato tassa nàgassa tejasà tejaü pariyàdiyitvà yena bhaddavatikà tenupasaükami. Atha kho bhagavà bhaddavatikàyaü yathàbhirantaü viharitvà yena bhaddavatikà tenupasakami. Atha kho bhagavà bhaddavatikàyaü yathàbhirantaü vibharitvà yena kosambi tena càrikaü pakkàmi. Assosuü kho kosabbikà upàsakà ayyo kira sàgato ambatitthakena nàgena saddhiü saügàmesãti.

1. Ambatitthassa - machasaü. Ambatitthakaü - syà.

2. Addasà kho - machasaü

3. Dukkhi iti marammachaññhasaügitipiñake nadissate.

[BJT Page 298] [\x 298/]

3. Atha kho bhagavà anupubbena càrikaü caramàno yena kosambi tadavasari. Atha kho kosambikà upàsakà bhagavato paccuggamanaü karitvà yenàyasmà sàgato tenupasaükamiüsu. Upasaükamitvà àyasmantaü sàgataü abhivàdetvà ekamantaü aññhaüsu. Ekamantaü ñhità kho kosambikà upàsakà àyasmantaü sàgataü etadavocuü; "kiü bhante ayyànaü dullabha勺a manàpa勺a kiü pañiyàdemà"ti. Evaü vutte chabbaggiyà bhikkhu kosambike upàsake etadavecuü: "atthàvuso kàpotikà nàma pasannà bhikkhunaü dullabhà và manàpà ca taü pañiyàdethà"ti. Atha kho kosambikà upàsakà ghare ghare kàpotikaü pasannaü pañiyàdetvà àyasmantaü sàgataü piõóàya carantaü1disvàna àyasmantaü sàgataü etadavocuü: "pivatu bhante ayeyà sàgato kàpotikaü pasannaü, pivatu bhante ayyo sàgato kàpotikaü pasanna"nti. Atha kho àyasmà sàgato ghare ghare kàpotikaü pasannaü pivitvà nagarambhà nikkhamanto nagaradvàre paripati.

4. Atha kho bhagavà sambahulehi bhikkhuhi saddhiü nagarambhà nikkhamanto addasa àyasmantaü sàgataü nagaradvàre paripatitaü2disvàna bhikkhu àmantesi: "gaõ÷atha bhikkhave sàgata"nti. "Evaü bhanteti kho te bhikkhu bhagavato pañisuõitvà àyasmantaü sàgataü àràmaü netvà yena bhagavà tena sãsaü katvà nipàtesuü. Atha kho àyasmà sàgato parivattitvà yena bhagavà tena pàde karitvà seyyaü kappesi. Atha kho bhagavà bhikkhu àmantesi: "nanu bhikkhave pubbe sàgato tathàgate sagàravo ahosi [PTS Page 110] [\q 110/] sappatisso"ti.

Evaü bhante

"Api nu kho bhikkhave sàgato etarahi tathàgate sagàravo sappatisso"ti.

Nohetaü bhante.

Na nu bhikkhave sàgato ambatitthakena nàgena saddhiü saügàmesãti.

Evaü bhante

1. Paviññhaü - machasaü

2. Paripatantaü - machasaü

[BJT Page 300] [\x 300/]

Api nu kho bhikkhave sàgato etarahi pabhoti deóóhabhenàpi 1saddhiü saügàmetunti.

Nohetaü bhante.

Api nu kho bhikkhave taü pivitvà yaü pivitvà visa中i assàti

Nohetaü bhanteti.

Ananucchaviyaü bhikkhave sàgatassa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü: kathaü hi nàma bhikkhave sàgato majjaü pivissati. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü

Và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Suràmerayapàne pàcittiyanti.

5. Surà nàma; piññhasurà puvasurà odaniyasurà2- kiõõapakkhittà sambhàrasaüyuttà.

Merayo nàma: pupphàsavo phalàsavo madhvàsavo guëàsavo sambhàrasaüyutto.

Piveyyàti: antamaso kusaggepi pivati, àpatti pàcittiyassa.

6. Majje majjasa中i pivati àpatti pàcittiyassa. Majje vematiko pivati àpatti pàcittiyassa. Majje amajjisa中i pivati àpatti pàcittiyassa.

7. Amajje majjasa中i àpatti dukkañassa. Amajje vematiko àpatti dukkañassa. Amajje amajjasa中i anàpatti.

8. Anàpatti: amajja勺a hoti majjavaõõaü majjagandhaü majjarasaü taü pivati, supasampàke maüsasampàke telasampàke àmalakaphàõite amajjaü ariññhaü pivati ummattakassa àdikammikassàti.

Suràpànasikkhàpadaü pañhamaü

1. Nàgena - machasaü

2. Odanasurà - machasaü

. 5[BJT Page 302] [\x 302/]

6. 6. 2

Aügulipatodaka sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiye bhikkhu sattarasavaggiyaü bhikkhuü aügulipatodakena hàsesuü. So bhikkhu uttasanto anassàsako kàlamakàsi. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhamà, te ujjhàyanti. Khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhikkhuü [PTS Page 111] [\q 111/] aügulipatodakena bhàsessanni"-pesaccaü kira tumhe bhikkhave bhikkhuü aügulipatodakena bhàsethà"ti. Saccaü bhagavà vigarati buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhuü aügulipatodakena hàsessatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Aügulipatodake pàcittiyanti.

2. Aügulipatodako nàma: 1- upasampanno upasampannaü bhassàdhippàyo2- kàyena kàyaü àmasati. âpatti pàcittiyassa. Upasampanne upasampannasa中i aügulipatodakena hàseti àpatti pàcittiyassa. Upasampannasa中i vematiko aügulipatodakena hàseti, àpatti pàcittiyassa. Upasampanne anupasampannasa中i aügulipatodakena hàseti, àpatti pàcittiyassa.

Kàyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyaü àmasati, àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nisaggiyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggayena nissaggiyaü àmasati, àpatti dukkañassa.

Anupasampannaü kàye kàyaü àmasati àpatti dukkañassa3anupasampanne upasampannasa中i àpatti dukkañassa. Anupasampanne vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampanne anupasampannasa中i àpatti dukkañassa.

Anàpatti: na bhassàdhippàyo, sati karaõiye àmasati ummattakassa àdikammikassàti.

Aügulipatodaka sikkhàpadaü dutiyaü

1. Aüguliyàpi tudanti - syà

2. Bhasàdhippàyo - machasaü

3. Kàyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyaü amàsati àpatti dukkañassa, kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa, nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dukkassa, nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa nissaggiyena nissaggiyaü amàsati àpatti

---------------------------

Dukkañassa - machasaü

[BJT Page 304] [\x 304/]

6. 6. 3

Hassadhammasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena sataravaggiyà bhikkhu aciravatiyà nadiya [PTS Page 112] [\q 112/] udake kãëanti. Tena kho pana samayena ràjà pasenadi kosalo mallikàya dviyo saddhiü uparipàsàdavaragato hoti, addasà kho ràjà pasenadi kosalo sattarasavaggiye bhikkhu aciravatiyà nadiyà udake kãgante disvanà mallikaü dviü etadavoca: "ete te mallike arabhanto udake nãëantã"ti. Nissaüsayaü kho mahàràja bhagavatà sikkhàpadaü apa中antaü te và bhikkhu appakata中anoti.

2. Atha kho ra中o pasenadissa kosalassa1- etadahosi; kena nu kho ahaü upàyena bhagavato ca na àroceyyaü bhagavà ca jàneyya ime bhikkhu udake kãëitàni. Atha kho ràjà pasenadi kosalo sattarasavaggiye bhikkhu pakkosàpetvà tesaü2mahantaü guëapiõóaü adàsi "imaü bhante guëapiõóaü bhagavato dethà"ti. Sattarasavaggiyà bhikkhu taü guëapiõóaü àdàya yena bhagavà tenupasaükamiüsu upasaükamitvà bhagavantaü etadavocuü: "imaü bhante guëapiõóaü ràjà addasàti. Aviravatiyà nadiyà bhagavà udake kãëanteti. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà udake kãëissatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Uke hassadhamme3- pàcittiyanti.

. 3

3. Udake hassadhammo nàma: uparigopphake udake hassàdhippàyo nimujjati và ummujjati và plavati4- và àpatti pàcittiyassa.

Udake hassadhamme hassadhammasa中i àpatti pàcittiyassa. Udake hassadhamme vematiko àpatti pàcittiyassa. Udake hassadhammasa中i àpatti pàcittiyassa.

1. Pasenadikosalassa - machasaü

2. Tesaü iti - machasaü natthi

3. Hasadhamme - machasaü

4. Palavati - machasaü

[BJT Page 306] [\x 306/]

Heñañhà gopphake udake kãëati àpatti dukkañassa. . Udake nàvàya kãëati àpatti dukkañassa. Hatthena và pàdena và kaññhena và kañhalàya và udakaü paharati1- àpatti dukkañassa. Bhàjanagataü udakaü và ka兀jikaü và khãraü và takkaü và rajanaü và passàvaü và cikkhallaü và kãlati àpatti dukkañassa.

Udake abhassadhamme hassadhammasa中i àpatti dukkañassa. Udake ahassadhamme vematiko àpatti dukkañassa. Udake ahassadhamme ahassadhammasa中i anàpatti.

Anàpatti: na bhassàdhippàyo, sati karaõiye udakaü oritvà [PTS Page 113] [\q 113/] nimujjati và ammujjati và plavati và pàraü gacchanto nimujjati và ummujjati và plavati và àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Hassasadhamma sikkhàpadaü tatiyaü

1. Aüguliyàpi tudanti - syà

2. Bhasàdhippàyo - machasaü

3. Kàyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyaü amàsati àpatti dukkañassa, kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa, nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa, nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa nissaggiyena nissaggiyaü amàsati àpatti dukkañassa - machasaü

. 66. 6. 4

Anàdariya sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati gositàràme tena kho pana samayena channo anàcàraü àcarati. Bhikkhu evamàhaüsu; "mà àvuso channa evaråpaü akàsi netaü kappatã"ti. Yo anàdariyaü pañicca karotiyeva ye te bhikkhu appiccà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: " kathaü hi àyasmà channo anàdariyaü kirissatã"ti. - Pe - saccaü kara tvaü channa anàdariyaü karosãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi tvaü moghapurisa anàdariyaü karissasi, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 6

Anàdariye pàcittiyanti.

1. Udake hasati - sãmu1 sãmu11 sã1

[BJT Page 308] [\x 308/]

2. Anàdariyaü nàma: dve anàdariyanà: puggalànàdariya勺a dhammànàdariya勺a,

Puggalànàdariyaü nàma: upasampannena pa中attena vuccamàno "ayaü ukkhitto và1vamhito và garahito và imassa vacanaü akataü bhavissatã" anàdariyaü karoti àpatti pàcittiyassa.

Dhammànàdariyaü nàma: upasampannena pa中attena vuccamàno "kathàyaü nasseyya và vinasseyya và antaradhàyeyya và" taü và na sikkhitukàmo anàdariyaü karoti àpatti pàcittiyassa.

Upasampanne upasampannasa中i anàdariyaü karoti, àpatti pàcittiyassa. Upasampanne vematiko anàdariyaü karoti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne anupasampannasa中i anàdariyaü karoti àpatti pàcittiyassa.

Upasmapanne2- apa中attena vuccamàno idaü na sallekhàya na dhutàya3- na pàsàdikatàya na apacayàya na viriyàrambhàya saüvattatãti anàdariyaü karoti àpatti dukkañassa.

Anupasampanne pa中attena và apa中antena và vuccamàne idaü na sallekhàya na dhutàya na pàdàdikatàya na apacayàya na viriyàrambhàya saüvattatãti anàdariyaü karoti [PTS Page 114] [\q 114/] àpatti dukkañassa.

Anupasampanne upasampannasa中i àpatti dukkañassa. Anupasampanne vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampanne anupasampannasa中i àpatti dukkañassa.

Anàpatti: evaü amhàkaü àcariyànaü uggabho paripucchàti bhaõati, ummattakassa àdikammikassàti.

Anàdariyasikkhàpadaü catutthaü

1. Ukkhittato và - machasaü

2. Upasampannena - iti machasaü natthi.

3. Na dhutattàya - machasaü

[BJT Page 310] [\x 310/]

6. 6. 5

Hiüsàpanaka sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu sattarasavaggiye bhikkhu bhiüsàpenti. Te bhiüsàpiyamànà rodanti. Bhikkhu evamàhaüsu; "kissa tumhe àvuso rodathà"ti. Ime àvuso chabbaggiye bhikkhu amhe hiüsàpentãti. Ye te bhikkhu appiccà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhikkhuü bhiüsàpessantãti. - Pe - saccaü kira tumhe bhikkhave bhikkhuü bhiüsàpethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi tvaü moghapurisa anàdariyaü karissasi, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu bhikkhuü bhiüsàpeyya pàcittiyanti.

. 1

2. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti. Bhikkhunti: a中aü bhikkhuü

Bhiüsàpeyyàti: upasampanno upasampannaü bhiüsàpetukàmo råpaü và saddaü và gandhaü và rasaü và poññhabbaü và upasahabharati, bhàyeyya và so na và bhàyeyya àpatti pàcittiyassa. Corakantàraü và vàlakantàraü và pisàcakantàraü và àcikkhati, bhàyeyya và so na và bhàyeyya àpatti pàcityassa.

Upasampanne upasampannasa中i bhiüsàpeti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne vematiko bhiüsàpeti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne anupasampannasa中i bhiüsàpeti àpatti pàcittiyassa.

Anupasampanne bhiüsàpetukàmo råpaü và saddaü và rasaü và poññhabbaü và upasaüharati bhàyeyya và so na và bhàyeyya àpatti dukkañassa. Corakantàraü và vàlakantàraü và pisàvakantàraü và àcikkhati bhàyeyya và so na và bhàyeyya àpatti dukkañassa.

[BJT Page 312] [\x 312/]

Anupasampanne upasampannasa中i àpatti dukkañassa. Anupasampanne [PTS Page 115] [\q 115/] vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampanne anupasampannasa中i àpatti dukkañassa.

6. Anàpatti: na bhiüsàpetukàmo råpaü và saddaü và gandhaü và rasaü và poññhabbaü và upasaüharati, corakantàraü và vàlakantàraü và pisàcakantàraü và àcikkhati ammattakassa àdikammikassàti.

Bhiüsàpanakasikkhàpadaü pa勺amaü.

. 56. 6. 6

Joti sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà bhaggesu viharati suüsumàragire bhesakalàvane migadàye. Tena kho pana samayena bhikkhu bhemantike kàle a中ataraü mahantaü susirakaññhaü jotiü samàdahitvà visibbesuü. Tasmiü ca susire kaõhasappo agginà santatto nikkhamitvà bhikkhu paripàtesi, bhikkhu tahaü upadhàviüsu. Ye te bhikkhu appiccà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhu jotiü samàdahitvà visibbessanita"ti, - pe - saccaü kira bhikkhave bhikkhu jotiü samàdahitvà visibbessanti"ti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisa jotiü samàdahitvà visibbessanti"ti. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu visibbanàpekho jotiü samàdabheyya và samàdabhàpeyya và pàcittiyanti.

Evi勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhu gilànà honti, gilànapucchakà bhikkhu gilàne bhikkhu etadavocaü: "kaccàvuso khavanãyaü kacciyàpanãya. Nti, pubabe mayaü àvuso jotiü samàdahitvà visibbema, tena no phàsu hoti. Idàni pana bhagavato pañikkhittanti. Kukkuccàyantà na visibbema tena no na phàsu hotã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave gilànena bhikkhunà jotiü samàdahitvà và samadahàpetvà visibbetuü"

Yo pana bhikkhu agilàno visibbanàpekho jàtiü samàdaheyya và [PTS Page 116] [\q 116/] samàdahàpeyya và pàcittiyanti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena bhikkhu padãpepi jotikepi jantàgharepi kukkuccàyanti, bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave tathàråpappaccayà jotiü samàdahituü samadahàpetuü

Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu agilàno visibbanàpekho jàtiü samàdaheyya và samàdahàpeyya và a中atra tathàråpapaccayà pàcittiyanti.

4. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Agilàno nàma: yassa vinà agginà phàsu hoti.

Agilàno nàma: yassa vinà agginà phàsu hoti.

Visibbanàpekhoti tappitukàmo.

Joti nàma: agga vuccati.

Samàdaheyyàti: sayaü samàdahati àpatti pàcitiyassa.

Samàdahàpeyyàti: a中aü àõàpeti àpatti pàcittiyassa, sakiü àõatto bahukampi samàdahati àpatti pàcittiyassa.

A中atra tathàråpappaccayàti; ñhapetvà tathàråpappaccayaü.

[BJT Page 316] [\x 316/]

Agilàno agilànasa中i visibbanàpekho jotiü samadahati và samàdahàpeti và a中atra tathàråpappaccayà àpatti pàcittiyassa. Agilàno vematiko visibbanàpekho jotiü samadahati và samàdahàpeti và a中atra tathàråpappaccayà àpatti pàcittiyassa. Agilàno gilànasa中i visibbanàpekho jotiü samàdahati và samàdahàpeti và a中atra tathàråpappaccàyà àpatti pàcittiyassa.

Pañilàtaü ukkhipati àpatti dukkañassa, gilàno agilànasa中i àpatti dukkañassa, gilàno vematiko àpatti dukkañassa. Gilàno gilànasa中i anàpatti.

Anàpatti: gilànassa a中ena kataü visibbeti vitaccikaügàraü visibbeti padãpe jotike jantàghare tathàråpappaccayà àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Jotisikkhàpadaü chaññhaü.

6. 6. 7

Nahàna sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena bhikkhu tapode nahàyanti. Atha kho1- ràjà màgadho seniyo bimbisàro sãsaü nabhàyissàmãti tapodaü [PTS Page 117] [\q 117/] gantvà yàva ayyà nahàyantiti ekamantaü patimànesi. Bhikkhu yàva samandhakàrà nahàyiüsu. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro vikàle sãsaü nahàyitvà nagaradvàre thakite bahi nagare vasitvà kàlasseva asamhintena vilepanena yena bhagavà tenupasaükami, upasaükamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnaü kho ràjànaü màgadhaü seniyaü bimbisàraü bhagavà etadavoca: "kissa tvaü mahàràja kàlasseva àgato asamhintena vilepanno"ti. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro bhagavato etamattaü àrocesi.

1. Tena kho pana samayena - machasaü

[BJT Page 318] [\x 318/]

2. Atha kho bhagavà ràjànaü màgadhaü seniyaü bimbisàraü dhammiya kathàya sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro bhagavatà dammiyà kathàya sandassito samàdapito samuttejito sampahaüsito uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü santipàtetvà bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira bhikkhave bhikkhu ràjànampi passitvà na mattaü jànitvà nahàyantãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisa ràjànampi passitvà na mattaü jàtitvà nahàyissanti, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu orenaddhamàsaü nahàyeyya pàcittiyanti.

Evi勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhu uõahasamaye pariëàhasamaye kukkuccàyantà na nahàyanti sedagatena gattena sayanti civarampi senàsanampi dussati. Bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave uõahasamaye pariëàhasamaye orenaddhamàsaü nahàyituü" eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 0Yo pana bhikkhu orenaddhamàsaü nàhàyeyya a中atra samayà pàcittiyanti. Tatthàyaü samayo diyaóóho màso seso gimhànanti vassànassa pañhamo màso iccate aóóhateyya màsà uõhasamayo pariëàhasamayo, ayaü tattha samayoti.

[PTS Page 118] [\q 118/] eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

[BJT Page 320] [\x 320/]

4. Tena kho pana samayena bhikkhu gilànà honti gilànapucchakà bhikkhu gilàne bhikkhu etadavocuü: "kaccàvuso khamanãyaü kacci yàpanãya"nti. Pubbe mayaü àvuso orenaddhamàsaü nahàyàma tena no phàsu hoti. Idàni pana bhagavatà pañikkhittanti kukkuccàyantà na nahàyàma tena no na phàsu hotã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave

Bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave gilànena bhikkhunà orenaddhamàsaü nahàyituü" eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 0

Yo pana bhikkhu orenaddhamàsaü nàhàyeyya a中atra samayà pàcittiyanti. Tatthàyaü samayo diyaóóho màso seso gimhànanti vassànassa pañhamo màso iccate aóóhateyya màsà uõhasamayo pariëàhasamayo, gilànasamayo, ayaü tattha samayoti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

5. Tena kho pana samayena bhikkhu navakammaü katvà kukkuccàyantà na nabhàyanti sedagatena gattena sayanti civarampi senàsanampi dussati bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave kammasamaye orenaddhamàsaü nahàyituü, "eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu orenaddhamàsaü nàhàyeyya a中atra samayà pàcittiyanti. Tatthàyaü samayo diyaóóho màso seso gimhànanti vassànassa pañhamo màso iccate aóóhateyya màsà uõhasamayo pariëàhasamayo, gilànasamayo, kammasamayo, ayaü tattha samayoti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

6. Tena kho pana samayena bhikkhu addhàü gantvà kukkuccàyantà na nabhàyanti sedagatena gattena sayanti civarampi senàsanampi dussati bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave addhànagamanasamaye orenaddhamàsaü nahàyituü, "eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu orenaddhamàsaü nàhàyeyya a中atra samayà pàcittiyanti. Tatthàyaü samayo diyaóóho màso seso gimhànanti vassànassa pañhamo màso iccate aóóhateyya màsà uõhasamayo pariëàhasamayo, gilànasamayo, kammasamayo addhànagamanasamayo, ayaü tattha samayoti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

[BJT Page 322] [\x 322/]

7. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhu ajjhokàse cãvarakammaü karontà sarajena vàtena okiõõa honti devo ca thoka thokaü phusàyati bhikkhu kukkuccàyantà na nabhàyanti kilintena gantena sayanti. Cãvarampi senàsanampi [PTS Page 119] [\q 119/] dussati, bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne ekasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Anujànàmi bhikkhave vàtavuññhisamaye orenaddhamàsaü nahàyituü, "eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu orenaddhamàsaü nàhàyeyya a中atra samayà pàcittiyanti. Tatthàyaü samayo diyaóóho màso seso gimhànanti vassànassa pañhamo màso iccate aóóhateyya màsà uõhasamayo pariëàhasamayo, gilànasamayo, kammasamayo, addhànagamanasamayo vàtavuññhisamayo ayaü tattha samayoti"ti.

8. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Orenaddhamàsanti: ånakaddhamàsaü.

Nahàyyoti: cuõõena và mattikàya và nahàyati payoge1dukkañaü, nahànapariyosàne àpatti pàcittiyassa.

A中atrasamayàti: ñhapetvà samayaü.

Uõhasamayo nàma; diyaóóho màse seso gimhànaü2-

Pariëàhasamayo nàma; vassànassa pañhamo màso. Iccete aóóhateyya màsà uõahasamayo pariëàhasamayoti nahàyitabbaü.

Gilànasamayo nàma: yassa vinà nahànena phàsu hoti. Gilànasamayoti nahàyitabbaü.

Kammasamayo nàma: antamaso parivenampi sammaññhaü hoti kammasamayoti nahàyitabba.

Addhànagamanasamayo nàma; addhàyojanaü gacchissàmãti nabhàyitabbaü gacchantena nahàyitabbaü gatena nahàyitabbaü

Vàtavuññhisamayo nàma; bhikkhu sarajena vàtena okiõõà honti dve tãõi và udakapusitàni kàye nipatitàni hotti vàtavuññhãsamayoti nahàyitabbaü.

1. Payoge payoge - machasaü

2. Gimhànanti - sã1 sãmu1 sãmu111

[BJT Page 324] [\x 324/]

ænakaddhamàse ånakasa中i a中atra samayà nahàyati àpatti pàcittiyassa. ænakaddhamàse vematiko a中atrasamayà nahàyati àpatti pàcittiyassa, ånakaddhamàse atirekasa中i a中atra samayà nahàyati àpatti pàcittiyassa.

Atirekaddhamàse ånakasa中i àpatti dukkañassa. Atirekaddhamàse vematiko àpatti dukkañassa, atirekaddhamàse atirekaddhasa中i anàpatti

Anàpatti: samaye addhamàsaü nahàyati, atirekaddhamàsaü nahàyati, sati karaõiye udakaü otaritvà nahàyati, pàraü gacchanto nahàyati, sabbapaccantimesu janapadesu àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Nahànasikkhàpadaü sattamaü

6. 6. 8

[PTS Page 120] [\q 120/] dubbaõõakaraõa sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àrame. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhu ca paribbàjakà ca sàketà sàvatthiü addhànamaggapañipannà honti. Antaràmagge corà nikkhamitvà te acchindiü su. Sàvatthiyà ràjabhañà nikkhamitvà te core sahaõóe gahetvà bhikkhunaü santike dutaü pàhesuü: "àgaccantu bhadantà sakaü sakaü cãvaraü sa兀jànitvà gaõhantu"ti bhikkhu na sa兀jànanti te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhadantà attano attano cãvaraü na sa兀jànantã"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü kho atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

2. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü sannipàtetvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Navaü pana bhikkhunà cãvaralàbhena tiõõaü dubbaõõakaraõànaü a中ataraü dubbaõõakaraõaü àdàtabbaü nãlaü và kaddamaü và kàlasàmaü và, anàdà ce bhikkhu tiõõaü dubbaõõakaraõànaü a中ataraü dubbaõõakaraõaü navaü cãvaraü paribhu大eyya pàcittinti.

[BJT Page 326] [\x 326/]

3. Navaü nàma; akatakappaü vuccati.

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü.

Tiõõaü dubbaõõakaraõànaü a中ataraü dubbaõõakaraõaü àdàtabbanti: antamaso kusaggenapi àdàtabbaü.

Nãlaü nàma; dve nãlàni kaüsanãlaü palàsanãlaü

Kaddàmo nàma: odako vuccati.

Kàëasàmaü nàma: yaü ki勺i kàëakaü

Anàdà ce bhikkhu dubbaõõakaraõànaü a中ataraü dubbaõõakaraõanti: antamaso kusaggenapi anàdiyitvà [PTS Page 121] [\q 121/] tiõõaü dubbaõõakaraõànaü a中ataraü dubbaõõakaraõaü navaü cãvaraü paribhu大ati àpatti pàcittiyassa.

Anàdinne anàdinnasa中i paribhu大ati àpatti pàcittiyassa. Anàdinne vematiko paribhu大ati àpatti pàcittiyassa. Anàdinne anàdinnasa中i paribhu大ati àpatti pàcittiyassa. âdinne anàdinnasa中i àpatti dukkañassa. âdinne vematiko àpatti dukkañassa. âdinne àdinnasa中i anàpatti.

Anàpatti: àdiyitvà paribhu大ati, kappo naññho hoti kappakatokàso jiõõe hoti, kappakatena akappakataü saüsibbitaü hoti, aggale1- anuvàte paribhaõóe ummattakassa àdikammikassàti.

Dubbaõõakaraõasikkhàpadaü aññhamaü

1. Agga ëe - machasaü

. 7[BJT Page 328] [\x 328/]

6. 6. 9

Vikappana sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà upanando sakyuputto bhàtuno saddhivihàrikassa bhikkhuno sàmaü cãvaraü vikappetvà apaccuddhàrakaü1- paribhu大ati atha kho so bhikkhu bhikkhunaü etamatthaü àrocesi: "ayaü àvuso àyasmà upanando sakyaputto mayhaü sàmaü cãvaraü2- vikappetvà apa ccuddhàrakaü paribhu大ati"ti. Ye te bhikkhu appiccà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi àyasmà upanando sakyaputto bhikkhussa sàmaü cãvaraü vikappetvà apaccuddhàrakaü paribhu兀jissatãti - pe - saccaü kara tvaü upananda bhikkhussa sàmaü cãvaraü vikappetvà apaccuddhàrakaü paribhu兀jasãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi tvaü moghapurisa bhikkhussa sàmaü cãvaraü vikappetvà apaccuddhàrakaü paribhu兀jissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhussa và bhikkhuniyà và sikkhamànàya và sàmaõerassa và sàmaõeriyà và sàmaü cãvaraü vikappetvà apaccuddhàrakaü paribhu兀jayya pàcittiya"nti.

2. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

[PTS Page 122] [\q 122/] bhikkhassàti: a中assa bhikkhussa,

Bhikkhunã nàma: ubhatosaüghe upasampannà

. 6

Sikkhamànà nàma; dve vassàni chasu dhammesu sikkhita sikkhà

Sàmaõero nàma: dasasikkhàpadiko

Sàmaõerã nàma: dasasikkhàpadiko

Sàmanti: sayaü vikapetvà

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü vikappanupaga pacchimaü3-

1. Apaccuddhàraõaü - machasaü

2. Mayihaü cãvaraü sàmaü - machasaü

3. Vikappanupagaü pacchimaü - sã1 machasaü.

[BJT Page 330] [\x 330/]

Vikappanà nàma dve vikappanà: sammukhà vikappanà ca parammukhà vikappanà ca.

Sammukhà vikappanà nama: imaü kuyihaü vikappemi itthannàmassa vàti.

Parammukhà vikappanà nàma: imaü cãvaraü vikappanatthàya tuyihaü damimiti tena vattabbo ko te vitto và sandiññho vàti. Itthannàmamo ca itthannàmo càti tena vattabbo. Ahaü tesaü dammi, tesaü santakaü paribhu兀ja và vissajjehi và yathàpaccayaü và karohãti.

Apaccudadhàrakaü nàma: tassa và adinnaü, tassa và avissasante paribhu大ati àpatti pàcittiyassa. Apaccuddhàrake apaccuddhàrakasa中i paribhu大ati àpatti pàcittiyassa. Apaccuddhàrake vematiko paribhu大ati àpatti pàcittiyassa. Apaccuddhàrake paccuddhàrasa中i paribhu大ati àpatti pàcittiyassa.

Adhiññheti và visasajjeti và àtti dukkañassa. Paccuddhàrake apaccuddhàrakasa中i àpatti dukkañassa. Paccuddhàrake vematiko àpatti dukkañassa. Paccuddhàrake paccuddhàrakasa中i anàpatti.

Anàpatti: so và deti tassa và vissasanto paribhu大ati, ummattakassa àdikammikassàti.

Vikappana sikkhàpadaü navamaü.

6. 6. 10

Cãvaràpanidhàna sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena sataravaggiyà bhikkhu asannihita parikkhàrakà1honti. Chabbaggiyà bhikkhu sattarasavaggiyànaü bhikkhunaü pattampi cãvarampi apanidhenti. Sattarasavaggiyà bhikkhu chabbaggiye bhikkhu etadavocuü: "dethàvuso [PTS Page 123] [\q 123/] amhàkaü pattampi cãvarampi"ti, chabbaggiyà bhikkhu hasanti. Te rodanti. Bhikkhu evamàhaüsu; "kissa tumhe àvuso rodathati" ime àvuso chabbaggiyà bhikkhu àmhakaü pattampi cãvarampi apanidhentã"ti.

1. Asantihitaparikkhàrà - machasaü

. 7[BJT Page 332] [\x 332/]

2. Ye te bhikkhu appiccà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhikkhunaü pattampi cãvarampi apanidhessanti"ti - pe - saccaü kara tumhe bhikkhave bhikkhunaü pattampi cãvarampi apanidhethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi tumhe moghapurisa bhikkhunaü pattampi cãvarampi apanidhessatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhussa pattaü và cãvaraü nisãdanaü và sucigharaü và kàyabandhanaü và apanidheyya và apanidhàpeyya và anatamaso hassàpekho pi1- pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Bhikkhassàti: a中assa bhikkhussa,

Patto nàma; dve pattà ayopatto mattikà patto.

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü a中ataraü cãvaraü cikappanupagacapacchimaü

Nisãdanaü nàma: sadasaü vuccati.

Suvigharaü nàma: suvicikaü nà asucikaü và

Kàyabandhaü nàma: dve kàyabandhanàti paññikà sukarantakaü

Apanidhàpeyyati: 3- a中aü ànàpeti àpatti pàcittiyassa. Sakiü àõatto bahukampi apanidheti àpatti pàcittiyassa.

Anatamaso hassàpekhopãti: kãëàdhippàyo.

Upasampanne upasampannasa中i pattaü và cãvaraü và nisãdanaü và sucigharaü và kàyabandhanaü và apanidheti và apanidàpeti và antamaso hassàpekhopi àpatita pàcittiyassa. Upasampanne vematako hiüsàpeti àpatti pàcittiyassa upasampanne anupasampannasa中i pattaü và cãvaraü và nisãdanaü và sucigharaü và kàyabandhanaü và apanidheti và apanidhàpeti và antamaso bhassàpekhopi àpatti pàcittiyassa.

1. Hàsàpekkho pi - machasaü

2. Apanidheyya vàti - machasaü

3. Apanidhàpeyya vàti - machasaü.

[BJT Page 334] [\x 334/]

A中aü parikkhàraü apanidheti và apanidhàpeti và antamaso hassàpekhopi àpatti dukkañassa. Anupasampannassa pattaü và cãvaraü và a中aü và parikkhàraü apanidheti và apanidhàpeti và antamaso hassàpekhopi àpatti dukkañassa.

Anupasampanne upasampannasa中i àpatti [PTS Page 124] [\q 124/] dukkañassa. Anupasampanne vematako àpatti dukkañassa. Anupasampanne anupasampannasa中i àpatti dukkañassa.

Anàpatti: na hassàdhippàyo dunnikkhittaü pañisàmeti dhamma kathaü1kathetvà dassàmãti pañisàmeti ummattakassa àdikammikassàti.

Cãvaràpanidhàna sikkhàpadaü dasamaü.

Suràpànavaggo chaññho.

Tassuddànaü:

Surà aüguli hàso ca anàdariya勺a hiüsanaü

Joti nahàna dubbaõõaü sàmaü apanidhena càti.

1. Dhammikathaü - machasaü syà