[BJT Page 336] [\x 336/]

6.7.1
Sa勺iccapàõa sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã issàso hoti. Kàkà cassa amanàpà honti so kàke vijjhatvà vijjhatvà sãsaü chinditvà sule pañipàñiyà ñhapesi. Bhikkhu evamàhaüsu. Kenime àvuso kàkà jãvità moropitàti. Mayà àvuso amanàpà me kàkàti. Ye te bhikkhu appiccà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma udàyã sa勺icca pàõaü jãvità voropesãti. - Pe - saccaü kara tvaü udàyã sa勺icca pàõaü jãvità voropesãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisa sa勺icca pàõaü jãvità voropessasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu sa勺icca pàõaü jãvità voropeyya pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.
 
 

Sa勺icàti: jànanto sa兀jànanto cecca abhivitaritvà vitikkamo.

Pàõo nàma: tiracchànagatapàõe vuccati.

Jãvità voropeyyàti: jãvitinadriyaü upacchindati uparodheti santatiü vikopeti àpatti pàcittiyassa.

[PTS Page 125] [\q 125/] pàõe pàõasa中i jãvità voropeti àpatti pàcittiyassa pàõe vematiko jãvità voropeti àpatti dukkañassa. Pàõe appàõasa中i jãvità voropeti1anàpatti.

4. Appàõe pàõasa中i àpatti dukkañassa. Appàõe vematiko àpatti dukkañassa. Appàõe appàõasa中i anàpatti.

5. Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànattassa, na maraõàdhippàyassa ummattakassa, àdikammikassàti.

Sa勺iccapàõa sikkhàpadaü pañhamaü

1. Jãvità veropeti, - machasaü

2. Sa勺icca sikkhàpadaü - machasaü

[BJT Page 338]

6. 7. 2

Sappàõaka sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àrame. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu jànaü sappàõakaü udakaü paribhu大anti. Ye te bhikkhu appiccà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu jànaü sappàõakaü udakaü paribhu兀jissanti"ti - pe - saccaü kira tumhe bhikkhave jànaü sappàõakaü udakaü paribhu兀jathàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà jànaü sappàõakaü udakaü paribhu兀jissatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 1

"Yo pana bhikkhu jànaü sappàõakaü udakaü paribhu兀jayya pàcittiyanti.

2. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Sappàõake sappàõakasa中i paribhu大ati àpatti pàcittiyassa. Sappàõake vematiko paribhu大ati àpatti dukkañassa. Sappàõake appàõaka sa中i paribhu大ati àpatti pàcittiyassa.

Appàõake sappàõakasa中i àpatti dukkañassa. Appàõake vematiko àpatti dukkañassa. Appàõake appàõakasa中i anàpatti

Anàpatti: appàõakanti jànanto, 1- paribogena na marissantãti jànanto paribhu大ati, ummattakassa, àdikammikassàti.

Sappàõakasikkhàpadaü dutiyaü.

1. Sappàõakanti ajànanto, appàõakanti jànanto - machasaü,

Piñavu 340

6. 7. 3

[PTS Page 126] [\q 126/] ukkoñana sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àrame. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu jànaü yathàdhammaü nihatàdhikaraõaü punakammàya ukkoñenti, akataü kammaü dukkataü kammaü puna kàtabbaü kammaü anihataü dunnihataü puna nihanitabbanti, ye te bhikkhu appiccà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu jànaü yathàdhammaü nihatàdhikaraõaü punakammàya ukkoñessantã"ti - pe - saccaü kira tumhe bhikkhave jànaü yathàdhammaü nihatàdhikaraõaü punakammàya ukkoñethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà jànaü yathàdhammaü nihatàdhikaraõaü punakammàya ukkoñessatha netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu jànaü yathàdhammaü nihatàdhikaraõaü puna kammàya ukkoñeyya pàcittiya"nti.

2. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

. 5

Jànàti nàma: sàmaü và jànàti, a中e và tassa àrocenti, so và aroceti.

Yathàdhammaü nàma: dhammena vinayena satthusàsanena kataü, etaü yathàdhammaü nàma.

Adhikaraõaü nàma: cattàri adhikaraõàti vivàdàdhikaraõaü anuvàdàdhikaraõaü àpattàdikaraõaü kiccàdhikaraõaü.

Punakammàya ukkoñeyyàti: akataü kammaü dukkataü kammaü puna kàtabbaü kammaü anihataü duntihataü puna nihanitabbanti jànanto1ukkoñeti àpatti pàcittiyassa.

1. Jànanto - machasaü natthi

[BJT Page 342] [\x 342/]

Dhammakammaü dhammakammasa中i ukkoñeti àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme vematiko ukkoñeti àpatti dukkañassa. Dhammakamme adhammakammasa中ã ukkoñeti anàpatti.

Adhammakamme dhammakammasa中i àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa中ã anàpatti.

Anàpatti: adhamme na vaggena và na kammàrahassa và kammaü katanti jànatto ukkoñeti, ummattakassa àdikammikassàti.

Ukkoñanasikkhàpadaü tatiyaü.

6. 7. 4

[PTS Page 127] [\q 127/] duññhulla sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiü viharati jetavane anàthapiõóikassa àrame. Tena kho pana samayena àyasmà upanando sakyaputto sa勺etanikaü sukkhavisaññhitaü àpattiü àpajjitvà bhàtuno saddhivihàrikassa bhikkhuno arodesi: ahaü àvuso sa勺etanikaü sukkavisaññhiü àpattiü àpanno mà kassaci àracehãti. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu sa勺etanikaü sukkavisaññhiü àpattiü àpajjitvà saüghaü tassà àpattiyà parivàsaü yàci. Tassa saügho tassà àpattiyà parivàsaü adàsi. So parivasanto taü bhikkhuü passitvà etadavoca: "ahaü àvuso sa勺etanikaü sukkavisaññhiü àpattiü àpajjitvà saüghaü tassà àpattiyà parivàsaü yàciü, tassa me saügho tassà àpattiyà parivàsaü adàsi sohaü parivasàmi. Vediyàmahaü àvuso vediyatiti maü àyasmà dharetu"ti.

2. Kinnu kho àvuso yo a中opi imaü àpattiü àpajjati sopi evaü karotãti. Evamàvusoti. Ayaü àvuso àyasmà upanando sakyaputto sa勺etanikaü sukkavisaññhitaü àpattiü àpajjitvà so me àrocesi mà kassaci àrocehãti. Kimpana tvaü àvuso pañicchàdesãti evamàvusoti. Atha kho so bhikkhu bhikkhunaü etamatthaü àrocesi. Ye te bhikkhu appiccà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti:

[BJT Page 344] [\x 344/]

. 7"Kathaü hi nàma bhikkhussa jànaü duññhullaü àpattiü pañicchàdessati"ti. - Pe - saccaü kira tvaü bhikkhu bhikkhussa jànaü duññhullaü àpatti. Pañicchàdesãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisà bhikkhussa jànaü duññhullaü àpattiü pañicchàdessasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhussa jànaü duññhullaü àpattiü pañicchàdeyya pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Bhikkhussàti: a中assa bhikkhassa. Jànàti nàma: sàmaü và jànàti, a中e và tassa àrocenti. So và àroceti. [PTS Page 128] [\q 128/] duññhullà nàma: àpatti cattàri ca pàràjikàni terasa ca saüghàdisesà. Pañicchàdeyyàti: imaü jànitvà coressanti sàressanti khuüsessanti mamhessanti maükhakukarissanti nàrocessàmãti dhuraü nikkhittamatte àpatti pàcittiyassa

Duññhullàya àpattiyà duññhullàpattisa中i pañiccàti àpatti pàcittiyassa. Duññhullàya àpattiyà vematiko pañicchàdeti àpatti dukkañassa. Duññhullàya àpattiyà aduññhullàpattisa中i pañicchàdeti àpatti dukkañassa.

Aduññhullaü àpattiü pañicchàdeti àpatti dukkañassa, anupasampannassa duññhållaü và aduññhullaü và ajjhàkàcàraü pañicchàdeti àpatti dukkañassa.

Aduññhullàya àpattiyà duññhullàpattisa中i àpatti dukkañassa. Aduññhullàya àpattiyà vematiko àpatti dukkañassa. Aduññhullàya àpattiyà aduññhullàpattisa中i àpatti dukkañassa.

Anàpatti: saüghassa bhaõóanaü và kalaho và viggaho và vivàdo và bhavissatãti nàroceti, saüghabhedo và saündagharàji và bhavissatãti nàroceti, ayaü kakkhalo pharuso jãvitantaràyaü và brahmacariyantaràyaü và karissatãti nàroceti. A中e patiråpe bhikkhu apassanno nàroceti, nacchàdetukàmo nàroceti, pa中àyissati sakena kamamemanàti nàroceti, ummattakassa àdikammikakassàti.

Duññhullasikkhàpadaü catutthaü

[BJT Page 346] [\x 346/]

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena ràjagahe sattarasavaggiyà dàrakà sahàyakà honti. Upàlidàrako tesaü pàmokkho hoti. Atha kho upàlissa màtàpitunnaü etadahosi; "kena nu kho upàyena upàli amhàkaü accayena sukha勺a jiveyya na ca kilameyyà"ti. Atha kho upàlissa màtàpitunnaü etadahosi; "sace kho upàli lekhaü sikkheyya evaü kho upàli amhàkaü accayena sukha勺a jiveyya na ca kilameyyà"ti. Atha kho upàlissa màtàpitunnaü etadahosi: "sace kho upàli lekhaü sikkhissati [PTS Page 129] [\q 129/] aügiliyo dukkhà bhavissanti. Sace kho upàli gaõanaü sikkheyya evaü kho upàli amhàkaü accayena sukha勺a jiveyya na ca kilameyyà"ti. Atha kho upàlissa màtàpitunnaü etadahosi: "sace kho upàli gaõanaü sikkhissati urassa dukkhe bhavissati. Mace kho upàli råpaü sikkheyya evaü kho upàli amhàkaü accayena sukha勺a jiveyya na ca kilameyyà"ti. Atha kho upàlissa màtàpitunnaü etadahosi; "sace kho upàli råpaü sikkhissati akkhini dukkhà bhavissanti.

2. Ime kho samaõà sakyaputtiyà sukhasilà sukhasamàcàri subhojanàni bhu兀jitvà nivàtesu sayanesu sayanti. Sace kho upàli samaõesu sakyaputtiyesu pabbajeyya evaü kho upàli amhàkaü accayena sukha勺a jiveyya na ca kilameyyàti, assosi khe upàlidàrako màtàpitunnaü imaü kathàsallàpaü. Atha kho upàli dàrako yena te dàrakà tenupasaükami. Upasaükamitvà te dàrake etadavoca: "etha mayaü ayyà samaõesu sakyaputtiyesu pabbajissàmà"ti. Sace kho tvaü ayya sabbajissasi evaü mayampi sabbajissàmàti.

[BJT Page 348] [\x 348/]

3. Atha kho te dàrakà ekamekassa màtàpitaro upasakamitvà etadàvocuü; "anujànàtha maü agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà"ti atha kho tesaü dàrakànaü màtàpitaro sabbepi me dàrakà samànacchandà kalyàõàdhippàyà"ti anujàniüsu. Te bhikkhu upasaükamitvà pabbajjaü yàviüsu. Te bhikkhu pabbàjesuü upasampàdesuü te rattiyà paccusa samayaü paccuññhàya rodanti: yàguü detha bhantaü detha khàdanãyaü dethàti, bhikkhu evamàhaüsu. âgametha àvuso yàva vibhàyati. 1- Sace yàgu bhavissati pañissatha sace bhattaü bhavissati bhu兀jissatha. Sace khàdanãyaü bhivissati khàdissatha. No ce bhavisti yàguü và bhattaü và khàdinãyaü và piõóàya caritvà bhu兀jissathàti. Evampi kho te bhikkhu bhikkhuhi vuccamànà rodanteva2yàguü detha bhattaü detha khàdanãsaü dethàti. Senàsanaü åbhadantipi ummihantipi. Assosi kho bhagavà rattiyà paccusasamayaü paccuññhàya dàrakasaddaü sutvàna àyasmantaü ànandaü àmantasi: "kinnuko so ànanda dàrakasaddo"ti. Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamattaü àrocasi.

4. Atha kho bhagavà etasmiü pakaraõe bhikkhu saüghaü sannipàtetvà bhikkhu pañipucchi. [PTS Page 130] [\q 130/] saccaü kira bhikkhave bhikkhu jànaü ånavãsativassaü puggalaü upasampàdentãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà jànaü ånavãsativassaü puggalaü upasampàdessanti. ænavãsati vasso bhikkhave pullalo akkhamo hoti sitassa uõahassa jighacchàya pipàsàya óaüsamakasavàtàtapasiriüsapa samphassànaü duruttànaü duràgatànaü vacanapathànaü uppannànaü sàririkànaü vedanànaü dukkhànaü tippànaü kharànaü kañukànaü asàtànaü amanàpànaü pàõaharàõaü anadhivàsaka jàtiko hoti. Visativasso ca kho bhikkhave puggalo khamo hoti sãtassa uõahassa jighacchàya pipàsàya óaüsamakasavàtàtapasiriüsapa samphassànaü duruttànaü duràgatànaü vacanapathànaü uppannànaü sàririkànaü vedanànaü dukkhànaü tippànaü kharànaü kañukànaü asàtànaü amanàpànaü pàõaharàõaü adhivàsakajàtiko hoti. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu jànaü ånavãsativassaü puggalaü upasampàdeyya so ca puggalo anupasampanno te ca bhikkhu gàrayihà idaü tasmiü pàcittiyanti.

1. Yàva ratti vihàyati - machasaü

2. Rodantiyeva - machasaü

[BJT Page 350] [\x 350/]

5. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Jànàti nàma: sàmaü và jànàti a中e và tassa àrocenti. So và àroceti. ænavãsativasso nàma: àpattivisativasso

Upasampàdessàmãti gaõaü và àcariyaü và pattaü và cãvaraü và pariyesati sãmaü và sammantati, àpatti dukkañassa. ¥attiyà dukkañaü avãhi kammavàcàhi dukkañà. Kammamavàcàpariyosàne upajjhàyassa àpatti pàcittiyassa. Gaõassa ca àcariyassa ca àpatti dukkañassa.

ænavisativasse ånavisativassasa中i upasampàdeti àpatti pàcittiyassa. ænavãsativasse vematiko upasampàdeti àpatti dukkañassa, ånavisativasse paripuõõa visativassasa中i upasmapàdeti anàpatti.

Paripuõõavisativasse ånavisativassasa中i àpatti dukkañassa. Paripuõõavisativasse vematiko àpatti dukkañassa. Paripuõõavisati vasse paripuõõavisativassasa夕 anàpatti

Anàpatti: ånavisativassaü paripuõõavisativassasa中i upasampàdati, paripuõõavisativassaü paripuõõavisativassasa中i upasampàdeti, ummattakassa àdikammikassàti.

ænavisativassasikkhàpadaü pa勺amaü

6. 7. 6

[PTS Page 131] [\q 131/]

Theyyasattha sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena a中ataro sattho ràjagahà pañiyàlokaü gantukàmo hoti. A中ataro bhikkhu te manusse etadavoca: "ahampàyasmantehi saddhiü gamissàmã"ti. Mayaü kho bhante suükaü pariharissàmàti. Pajànàthàvusoti. Assosuü kho kammikà sattho kira suükaü pariharissatãti. Te magge pariyuññhiüsu. Atha kho te kammikà taü satthaü gahetvà acchinditvà taü bhikkhuü etadavocuü; "kissa tvaü bhante jànaü theyyasatthena saddhiü gacchasãti paëikhuddhitvà mu勺iüsu. Atha kho so bhikkhu sàvatthiyaü gantvà bhikkhunaü etamatthaü àrocesi. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;

1. Gacchissatãti - sãmu1 sãmu11

2. Palibuddhetvà - machasaü

[BJT Page 352] [\x 352/]

"Kathaü hi nàma bhikkhu jànaü theyyasatthena saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjissati"ti. - Pe - saccaü kira tvaü bhikkhu jànaü theyyasatthena saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjasãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisà jànaü theyyasatthena saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu jànaü theyyasatthena saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjeyya attamaso gàmantarampi pàcittiyanti.

2. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Jànàti nàma: sàmaü và jànàti a中e và tassa àrocenti. So và àroceti. Theyyasattho nàma: corà katakammà và honti akatakammà và, ràjànaü và theyyaü gacchanti suükaü và pariharanti. Saddhinti; ekato saüvidhàyàti; gacchàma àvuso gacchàma bhante, gacchàma bhante gacchàma àvuso. Ajja và bhiyyo và pare và gacchàmàti saüvidahati àpatti dukkañasasa. Attamaso gàmattarampãti: kukkuñasampàde gàme gàmantare àpatti pàcittiyassa. Agàmake ara中e addhayojane addhayojane àpatti pàcittiyassa.

[PTS Page 132] [\q 132/] theyyasatthe theyyasatthasa中i saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjati anatamaso gàmantarampi àpatti pàcittiyassa. Theyyasatthe vematiko saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjati antamaso gàmattarampi àpatti dukkañassa. Theyyasatthe atheyyasatthasa中i saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjati antamaso gàmantarampi anàpatti.

Bhikkhu saüvidahati na saüvidahati àpatti dukkañassa. Atheyyasatthe theyyasatthasa中i àpatti dukkañassa. Atheyyasatthe vematiko àpatti dukkañassa. Atheyyasatthe atheyyasatthasa中i anàpatti.

Anàpatti: asaüvidahitvà gacchati, masussà saüvidahanti bhikkhu na saüvidahati, visaüketena gaccati, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Theyyasattha sikkhàpadaü chaññhaü.

ænavisativasse ånavisativassasa中i upasampàdeti àpatti pàcittiyassa. ænavãsativasse vematiko upasampàdeti àpatti dukkañassa, ånavisativasse paripuõõa visativassasa中i upasmapàdeti anàpatti.

Paripuõõavisativasse ånavisativassasa中i àpatti dukkañassa. Paripuõõavisativasse vematiko àpatti dukkañassa. Paripuõõavisati vasse paripuõõavisativassasa夕 anàpatti

Anàpatti: ånavisativassaü paripuõõavisativassasa中i upasampàdati, paripuõõavisativassaü paripuõõavisativassasa中i upasampàdeti, ummattakassa àdikammikassàti.

ænavisativassasikkhàpadaü pa勺amaü

. 76. 7. 7

Saüvidhànasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu kosalesu janapadesu sàvatthiyaü gacchanto a中atarena gàmadvàrena atikakamati. A中ataro itthi sàmikena saha bhaõóitvà gàmato nikkhamitvà taü bhikkhu passitvà etadavoca: "kahaü bhante, ayyo gamissatã"ti. Sàvatthiyaü kho ahaü bhagini gamissàmãti. Ahampayyena saddhiü gamissàmãti. Eyyàsi bhaginãti. Atha kho tassà itthiyà sàmiko gàmato nikkhamitvà manussepucchi, "apayyà, 1- evaråpiü itthiyaü passeyyàthà"ti. Esà ayya, pabbajitena saha gacchatãti. Atha kho sopuriso anubandhitvà taü bhikkhu gahetvà àkoñetvà mu勺i. Atha kho so bhikkhu a中atarasmiü rukkhamule padhupento nisãdi. Atha kho sà itthi taü purisaü etadavoca; "nàyyo so bhikkhu maü nippàtesi. Api ca ahameva tena bhikkhunà saddhiü gacchàvi. Akàrako so bhikkhu gaccha naü khamàpehãti". Atha kho so puriso taü bhikkhunaü khamàpesi.

2. Atha kho so bhikkhu sàvatthiyaü gantvà bhikkhunaü etamatthaü àrocesi. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma bhikkhu màtugàmena saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjissati"ti. - Pe - saccaü kira tvaü bhikkhu màtugàmena [PTS Page 133] [\q 133/] saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjasãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisà jànaü theyyasatthena saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjissasi. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu màtugàmena saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjeyya attamaso gàmantarampi pàcittiya"nti.

. 7

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

1. Apàyyo - machasaü

[BJT Page 356] [\x 356/]

Màtugàmo nàma: manussitthi na yakkhi na petã na tiracchànagatà vi中u pañibalà subhàsitadubbhàsitaü duññhullàduññhullaü àjànituü.

Saddhinti: ekato.

Saüvidhàyàti: gacchàma bhagini, gacchàma ayya, gacchàma ayya, gacchàma bhagini. Ajja và bhiyyo và pare và gacchàmàti saüvidahati àpatti dukkañassa.

Attamaso gàmattarampiti: kukkuñasampàde gàme gàmantare gàmantare àpatti pàcittiyassa. Agàmake ara中e addhayojane addhayojane àpatti pàcittiyassa.

Màtugame màtugàmasa中i saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjati antamaso gàmantarampi àpatti pàcittiyassa. Màtugàme vematiko saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjati antamaso gàmattarampi àpatti pàcittiyassa. Màtugàme amàtugàmasa中i saüvidhàya ekaddànamaggaü pañipajjati antamaso gàmantarampi àpatti pàcittiyassa.

Bhikkhu saüvidahati màtugàmo na saüvidahati àpatti dukkañassa. Yakkhiyà và petiyà và paõóakena và tiracchànagatamasussaviggahitthiyà và saddhiü saüvidhàya ekaddhànamaggaü pañipajjati antamaso gàmantarampi àpatti dukkañassa.

Amàtugàme màtugàmasa中i àpatti dukkañassa. Amàtugàma vematiko àpatti dukkañassa. Amàtugàme amàtugàmasa中i anàpatti.

Anàpatti: asaüvidahitvà gacchati, màtugàmo saüvidahati, bhikkhu na saüvidahati, visaüketena gacchati, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Saüvidhàna sikkhàpadaü chaññhaü.

[BJT Page 358] [\x 358/]

6. 7. 8

Ariññhasikkhàpadaü

1. Tena samàyena buddho bhagavà sàvattiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena ariññhassa nàma bhikkhuno gaddhabàdhipubbassa [PTS Page 134] [\q 134/] evaråpaü pàpakaü diññhigataü uppannaü hoti, "tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyàti" assosuü kho sambahulà bhikkhu "ariññhassa kira nàma bhikkhuno gaddhabàdhibubbassa evaråpaü pàpakaü diññhigataü uppannaü tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyà"ti.

2. Atha kho te bhikkhu yena ariññho bhikku gaddhabàdhipubbo tenupasaükamiüsu. Upasaükamitvà ariññhaü bhikkhunaü gaddhabàdhipubbaü etadavocuü; "saccaü kira te àvuso ariññha, evaråpaü pàpakaü diññhigataü uppannaü, tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyà"ti. Evaü byà kho ahaü àvuso, bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi "yathà yemeantaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyà"ti. Mà àvusà ariñña, ravaü avaca. Mà bhagavantaü abbhàcikkhi. Na hi sàdhu bhagavato abbhakkhànaü1na hi bhagavà evaü vadeyya, anekapariyàyena àvuso ariññha, antaràyikà dhammà antaràyikà vuttà bhagavatà ala勺a pana te pañisevato antaràyàya; appassàdà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, maüsapesupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, tiõukkupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aügàrakàsupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, supinakupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, yàcitakupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, rukkhaphalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, asisunupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, sattisulupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, sappasiråpamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyoti.

1. Abbhàcikkhanaü, (katthavi)

[BJT Page 360] [\x 360/]

3. Evampi kho ariññho bhikkhu gaddhabàdhipubbo tehi bhikkhu vuccamàno tatheva taü pàpakaü diññhigataü thàmasà paràmassa1abhinivissa voharati. Evaü vyàkho ahaü àvuso, bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà ye me antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyàti. Yato ca kho te bhikkhu nàsakkhiüsu ariññhaü bhikkhuü gaddhabàdhipubbaü etasmà pàpakà diññhigatà vivecetuü. Atha kho te bhikkhu yena bhagavà tenupasaükamiüsu. Upasaükamitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü.

4. Atha kho bhagavà etasmiü [PTS Page 135] [\q 135/] nidàne pakaraõe bhikkhusaüghaü sannipàtetvà ariññhaü bhikkhuü gaddhabàdhipubbaü pañipucchi. Saccaü kira te ariññha, evaråpaü pàpakaü diññhigataü uppannaü, tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyà"ti. Evaü byà kho ahaü bhante, bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyàti. Kassa nu kho nàma tvaü moghapurisa, mayà evaü dhammaü desitaü àjànàsi, nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena antaràyikà dhammaü antaràyikà vuttà, ala勺a pana te pañisevato antaràyàya. Appassàdà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, maüsapesupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, tiõukkupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aügàrakàsupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, supinakupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, yàcitakupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, rukkhaphalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, asisunupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, sattisulupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàs&agrav e; àdãnavo ettha bhiyyo, sappasiråpamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyoti.

. 8

1. Paràmàsà - machasaü

[BJT Page 362] [\x 362/]

5. Atha ca pana tvaü moghapurisa, attanà duggagihitena amhe ceva abbhàcikkhasi, antàna勺a khaõasi, bahu勺a apu中aü pasavasi, taü hi te moghapurisa, bhavissati dãgharattaü ahitàya dukkhàya, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu evaü vadeyya tathàhaü dhammaü desitaü àjànàmi yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyàti, so bhikkhu bhikkhuhi evamassa vacanãyo, mà àyasmà evaü avaca, mà bhagavantaü abbhàcikkhi, nahi sàdhu bhagavato abbhakkhànaü, nahi bhagavà evaü vadeyya, anekapariyena àvusà, antaràyikà dhammà antaràyikà vutta bhagavatà ala勺a pana te pañisevato antaràyàyàti. Eva勺a pana so bhikkhu bhikkhuhi vuccamàno tatheva paggaõheyya so bhikkhu bhikkhuhi yàvatatiyaü samanubhàsitabbo tassa pañinissaggàya, yàvatatiyaü ce samanubhàsiyamàno tampañinissajjeyya iccetaü kusalaü, no ce pañinissajjeyya pàcittiya"nti.

6. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Evaü vadeyyàti: tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi, yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyàti.

So bhikkhåti: yo so evaü vàdã bhikkhu;

Bhikkhuhãti: a中ehi bhikkhuhi; ye passanti ye suõanti tehi cattabbo mà àyasmà evaü avaca mà bhagavantaü abbhàcikkhi, nami sàdhu bhagavato abbhakkhànaü nahi bhagavà evaü vadeyya, anekapariyàyena àvuso antaràyikà dhammà antaràyikà vuttà bhagavatà, ala勺a pana te pañisevato antaràyàyàti. Dutiyampi vattabbo tatiyampi vattabbo. Sa pañinissajjati. [PTS Page 136] [\q 136/] iccetaü kusalaü no ce pañinissajjati àpatti dukkañassa. Sutavà na vadanti àpatti dukkañassa.

[BJT Page 364] [\x 364/]

7. So bhikkhu saüghamajjhampi àkaóóhatvà vattabbo mà àyasmà evaü avaca, mà bhagavantaü abbhàcikkhi, na hi sàdhu bhagavato abbhakkhànaü na hi bhagavà evaü vadeyya. Anekapariyàyena àvuso antaràyikà dhammà antaràyikà vuttà bhagavatà, ala勺a pana te pañisevato atantaràyàyàti. Dutiyampi vattabbo tatiyampi vattabbo, sace pañinissajati iccetaü kusalaü, no ce pañinissajati àpatti dukkañassa.

8. So bhikkhu bhikkhuhi samanubhàsitabbo, 1- eva勺a pana bhikkhave samanubhàsitabbo. Byattena bhikkhunà pañibalena saügho àpetabbo.

"Suõàtu me bhante saügho itthantàmassa bhikkhuno evaråpaü pàpakaü diññhigataü uppannaü tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà ye me antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü annaràyàyàti. So taü diññhiü nappañinissajjati, yadi saüghassa pantakallaü saügho itthannàmaü bhikkhuü samanubhàseyya tassà diññhiyà pañinissaggàya, esà 兀tti.

Suõàtu me bhante saügho itthantàmassa bhikkhuno evaråpaü pàpakaü diññhigataü uppannaü tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà ye me antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü annaràyàyàti. So taü diññhiü nappañinissajjati, saügho itthannàmaü bhikkhuü samanubhàsati tassà diññhiyà pañinissaggàya, yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhunà samanubhàsanà tassa diññhiyà pañinissaggàya, so tuõhassa yassa nakkhamati so bhàseyya, dutiyampi etamattaü vadàmi. Dutiyampi etamatthaü vadàmi. Suõàtu me bhante saügho itthannàmassa bhikkhuno evaråpaü pàpakaü diññhagataü uppannaü tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi, yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyàti. So taü diññhiü nappañinissajati, saügho itthannàmaü bhikkhuü samanubhàsati tassà diññhiyà pañinissajati, saügho ittannàmaü bhikkhunaü samanubhàsati tassà diññhiyà pañinissaggàya. Yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno samanubhàsanà tassa diññhiyà pañinissaggàya so tuõhassa yassa nakkhamati sobhàseyya. Tatiyampi etamatthaü vadàmi. Suõàtu me bhante saügho itthannàmassa bhikkhuno evaråpaü pàpakaüdiññhagataü uppannaü tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi, yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyàti. So taü diññhiü nappañinissajati, saügho itthannàmaü bhikkhuü samanubhàsati tassà diññhiyà pañinissajati, saügho ittannàmaü bhikkhunaü samanubhàsati tassà diññhiyà pañinissaggàya. Yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno samanubhàsanà tassa diññhiyà pañinissaggàya so tuõhassa yassa nakkhamati so bhàseyya.

Samanubhaññho saüghena itthannàmo bhikkhu tassà diññhiyà pañinissaggàya. Khamati saüghassa tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmã"ti.

1. So bhikkhu samanubhàsitabbo - machasaü

[BJT Page 366] [\x 366/]

9. ¥attiyà dukkañassa. Dvãhi kammavàcàhi dve dukkañà, kammavàcà pariyosàne àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme dhammakammasa中i nappañinissajjati àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme vematito nappañinissajjati àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme adhammakammasa中ã nappañinissajjati àpatti pàcittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasa中i àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematito àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa中ã àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asamanubhàsantassa pañinissajjantassa, ummattakassa àdikammikassàti. 1-

Ariññhasikkhàpadaü aññhamaü.

6. 7. 9

[PTS Page 137] [\q 137/] ukkhittasambhoga sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu jànaü tathàvàdinà ariññhena bhikkhunà akañànudhammena taü diññhaü appañinissaññhena saddhiü sambhu大antipi saüvasantipi sahàpi seyyaü kappenti. Ye te bhikkhu appiccà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, the ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu jànaü tathàvàdinà ariññhena bhikkhunà akañànudhammena taü diññhiü appañinissaññhena saddhãü sambhu兀jissantipi saüvasissantipi sahàpi seyyaü kappessantã"ti - pe - saccaü kira tamhe bhikkhave jànaü tathàvàdinà ariññhena bhikkhunà akañànudhammena taü diññhiü appañinissaññhena saddhãü sambhu兀jathàpi saüvasathàpi sahàpi seyyaü kappethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà jànaü tathàvàdinà ariññhena bhikkhunà akañànudhammena taü diññhiü appañinissaññhena saddhiü sambhu兀jissathàpi saüvasissathàpi sahàpi seyyaü kappessatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu jànaü tathàvàdinà bhikkhunà akañànudhammena taü diññhaü appañinissaññhena saddhiü sambhu大eyya và saüvaseyya và sahavàseyyaü kappeyya pàcittiya"nti.

1. âdikammikassàti padaü marammachaññhasaügitipiñake na dãssate.

[BJT Page 368] [\x 368/]

2. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Jànàti nàma: sàmaü và jànàti a中e và tassa àrocenti. So và àroceti.

Tathàvàdinàti: tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà ye me antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyàti evaü vàdinà.

Akañànudhammo nàma; ukkhitto anosàrito,

Taü diññhiü appañinissaññhena saddhinti etaü diññhiü appañinissaññhena saddhiü.

Sambhu大eyya vàti: sambhogo nàma dve sambhogà àminasambhogo ca dhammasambhogo ca. âmisasambhogo nàma: àmisaü deti và patigaõhàti và àpatti pàcittiyassa. Dhammasambhogo nàma: uddhisati và uddisàpeti và, padena uddisati và uddisàpeti và pade pade àpatti pàcittiyassa. Akkharàya uddisati và uddisàpeti và akkharakkharàya àpatti pàcittiyassa.

[PTS Page 138] [\q 138/] saüvaseyya vàti: akkhittakena saddhiü uposathaü pavàraõaü và saüghakammaü và karoti àpatti pàcittiyassa.

Sama và seyyaü kappeyyàti: ekacchante ukkhittake nipante bhikkhu nipajjati àpatti pàcittiyassa. Bhikkhu nipante ukkhittako nipajjati àpatti pàcittiyassa. Ubho và nipajjati àpatti pàcittiyassa. Aññhahitvà punappunaü nipajjanti àpatti pàcittiyassa.

Ukkhittake ukkhittakasa中i sambhu大ati và saüvasati và sama và seyyaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Ukkhittake vematiko sambhu大ati và saüvasati và sama và seyyaü kappeti àpatti dukkañassa. Ukkhittake anukkhittakasa中i sambhu大ati và saüvasati và saha và seyyaü kappeti anàpatti.

[BJT Page 370] [\x 370/]

Anukkhittake ukkhittakasa中i àpatti dukkañassa. Anukkhittake vematiko àpatti dukkañassa. Anukkhittake anukkhittakasa中i anàpatti.

Anàpatti: anukkittoti jànàti, ukkhitto osàritoti jànàti, taü diññhaü pañinissaññhoti jànàti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Ukkhittasambhogasikkhàpadaü navamaü.

6. 7. 10

Kaõñakasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena kaõñakassa nàma samaõussessasa evaråpaü pàpakaü diññhigataü uppannaü hoti, "tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyà"ti. Assosuü kho sambahulà bhikkhu kaõñakassa nàma kira samaõuddesassa evaråpaü pàpakaü diññhigataü uppannaü tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyà"ti. Atha kho te bhikkhu yena kaõñako samaõuddeso tenupasaükamiüsu, upasaükamitvà kaõñakaü samaõuddesaü etadavocuü; "saccaü kira te àvuso kaõñaka evaråpaü pàpakaü diññhigataü uppannaü tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà ye me antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyà"ti. Evaübyàkho ahaü bhante, bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà ye me antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyà"ti.

. 12. Mà àvuso kaõañaka, evaü avaca mà bhagavantaü abbhàcikkhi na hi sàdhu bhagavato abbhakkhànaü. Na hi bhagavà evaü vadeyya anekapariyàyena àvuso kaõñaka, antaràyikà dhammà antaràyikà vuttà bhagavatà ala勺a pana te pañisevato antaràyàya, vuttà bhagavatà ala勺a pana te pañisevato antaràyàya, appassàdà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahupàyà àdãnavo ettha bhiyye, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, maüsapesupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, tiõukkupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aügàrakàsupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, supinakupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, yàcitakupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, rukkhaphalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, asisunupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, sattisulupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, sappasiråpamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyoti.

[BJT Page 372] [\x 372/]

Sappasiråpamà kàmà vuttà bhagavatà bahudukkhà bahåpàyàsà adãnàvo ettha bhiyyoti. Evampi kho kaõñako samaõuddeso tehi bhikkhuhi vuccamàno tatheva taü pàpakaü diññhigaü thàmasà paràmassa abhinivissa voharati, evaüvyàkho ahaü bhante, bhagavato dhammaü desitaü àjànàmi "yathà ye me antaràyikà dhammà vuttà1- bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyà"ti.

3. Yato ca kho te bhikkhu nàsakkhiüsu kaõñakaü samaõuddesaü etasmà pàpakà diññhigatà vicecetuü. Atha kho te bhikkhu yena bhagavà tenupasaükamiüsu. Upasaükamitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü, atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü sannipàtetvà kaõñakaü samaõuddesaü pañipucchi. Saccaü kira te kaõñaka, evaråpaü pàpàkaü diññhigaü uppannaü, "tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàya"ti. Evaü vyà kho ahambhante, bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi "yathà ye me antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyà"ti.

4. Kassa nu kho nàma tvaü moghapurisa, mayà evaü dhammaü desitaü àjànàsi? Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena antaràyikà dhammà antaràyikà vuttà. Ala勺a pana te pañisevato antaràyàya, appassàdà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahupàyà àdãnavo ettha bhiyye, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà màyà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, maüsapesupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo tiõukkupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aügàrakàsupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, supinakupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhàbahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavoettha bhiyyo, yàcitakupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, rukkhaphalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, asisunupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, sattisulupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, aññhikaükhalupamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyo, sappasiråpamà kàmà vuttà mayà bahudukkhà bahåpàyàsà àdãnavo ettha bhiyyoti. Atha ca pana tvaü moghapurisa, attanà duggahitena ambhe ceva abbhàcikkhasi attànà勺a khaõasi bahu勺a apu中aü pasavasi, taühi te moghapurisa, bhavissati dãgharattaü ahitàya dukkhàya. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kh o taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave saügho kaõñakaü samaõuddesaü nàsetu eva勺a pana bhikkhave nàsetabbo. "Ajjatagge te àvuso kaõñaka, [PTS Page 139] [\q 139/] na ceva so bhagavà satthà apadisitabbo. Sampi ca中e samaõuddesà labhanti bhikkhuhi saddhiü dirattatirattaü sahaseyyaü pàsi te natthi cara pare2vinassàti. Atha khe saügho kaõñakaü samaõudadesaü nàsesi.

1. Vuttàtipadaü marammachaññhasaügitipiñake na dissate.

2. Carapire - machasaü

[BJT Page 374] [\x 374/]

Tena kho pana samayena chubbaggiyà bhikkhu jànaü tathà nàsitaü kaõñakaü samaõuddesaü upalàpentipi upaññhàpentipi sambhu大antipi sahàpi seyyaü kappenti. Ye te bhikkhu appiccà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu jànaü tathà nàsitaü kaõñakaü samaõuddesaü upalàpessantipi upaññhàpessantipi sambhu兀jissantipi sahàpi seyyaü kappessantã"ti. -Pesaccaü kira tumhe bhikkhave jànaü tathà nàsitaü kaõñakaü samaõuddesaü upalàpethàpi upaññhàpethàpi sambhu兀jathàpi sahàpi seyyaü kappethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàmatumhe moghapurisà jànaü tathà nàsitaü kaõñakaü samaõuddesaü upalàpessathàpi upaññhàpessathàpi sambhu兀jissathàpi sahàpi seyyaü kappessatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Samaõuddesopi ce evaü vadeyya, tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyàti. So samaõuddesa, evaü avaca mà bhagavantaü abbhàcikkhi na hi sàdhu bhagavato abbhakkhànaü. Na hi bhagavà evaü vadeyya. Anekapariyàyena àvuso samaõuddesa, antaràyikà dhammà attaràyikà vuttà bhagavatà ala勺a pana te pañisevato antaràyàyàti. Eva勺a pana so samaõuddeso bhikkhuhi vuccamàno tatheva paggaõheyya, so samaõuddeso bhikkhuhi evamassa vacanãyo ajjatagge te àvuso samaõuddesa, na ceva so bhagavà satthà apadisitabbo. Yampi ca中e samaõuddesà labhanti bhikkhuhi saddhãü dirittatirattaü sahaseyyaü sàpi te natthi cara pare vinassàti. Yo pana bhikkhu jànaü tathà nàsitaü samaõuddesaü upalàpeyya và upaññhàpeyya và sambhu大eyya và saha và seyyaü kappeyya pàcittiya"nti.

[BJT Page 376] [\x 376/]

6. Samaõuddeso nàma: sàmaõero vuccati.

Evaü vadeyyàti: tathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi yathà yeme antaràyikà dhammà vuttà bhagavatà te pañisevato nàlaü antaràyàyàti. [PTS Page 140] [\q 140/] so samaõuddesoti: yo so evaü vàdi samaõuddoso.

Bhikkhuhãti: a中ehi bhikkhuhi. Ye passanti suõannati tehi vattabbo mà àvuso samaõuddesa, evaü avaca mà bhagavattaü abbhàcikkhi na hi sàdhu bhagavato abbhakkhànaü na hi bhagavà evaünda vadeyya, anekapariyàyena àvuso samaõuddesa, antaràyikà dhammà antaràyikà vuttà bhagavatà ala勺a pana te pañisevato attaràyàyàti. Dutiyampi vattabbo, tatiyampi vattabbo sace pañinissajjati iccetaü kusalaü, no ce pañinissajjati so samaõuddeso bhikkhuhi evamassa vacanãyo: "ajjatagge te avuso samaõuddesa, na ceva so bhagavà satthà apadisitabbo yampi ca中e samaõuddesà labhanti bhikkhuhi saddhiü dirattatirattaü sahaseyyaü sàpi te natthi cara pare vinassàti.

Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte

Yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama中àya bhikkhu, pañi中àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena 兀tticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Jànàti nàma: sàmaü và jànàti a中e và tassa àrocenti. So ca àroceti.

Tathànàsitanti: evaü nàsitaü.

Samaõuddeso nàma: sàmaõero vuccati,

Upalàpeyya vàti: tassa pattaü và cãvaraü và uddesaü và paripucchaü và dassàmãti upalàpeti àpatti pàcittiyassa.

Upaññhàpeyya vàti: tassa cuõõaü và mattikaü và dantakaññhaü và mukhodakaü và sàdiyati àpatti pàcittiyassa.

[BJT Page 378] [\x 378/]

Sambhu大eyya vàti: sambhogo nàma: dve sambhogà àmisa sambhogo ca dhammasambhogo ca. âmisasambhego nàma: àmisaü deti và patigaõhàhàti và àpatti pàcittiyassa. Dhammasamabhogo nàma: uddiyati và uddisàpeti và, padena uddisati và uddisàpeti và pade pade àpatti pàcittiyassa akkharàya uddisati và uddisàpeti và akkharakkharàya àpatti pàcittiyassa.

Sama và seyyaü kappeyyàti: ekacchanne nàsitake samaõuddese nipanne bhikkhu nipajjati àpatti pàcittiyassa. Bhikkhu nipanne nàsitako samaõuddeso nipajjati àpatti pàcittiyassa. Ubho và nipajjanti àpatti pàcittiyassa. Uññhahitvà punappunaü nipajjati àpatti pàcittiyassa.

Nàsitake nàsitakasa中i apalàpeti và upaññhàpeti và sambhu大ati và sama và seyyaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Nàsitake vematiko upalàpeti và upaññhàpeti và sambhu大ati và sama và seyyaü kappeti àpatti dukkañassa. Nàsitake anàsitakasa中i upalàpeti và upaññhàpeti và sambhu大ati và sama và seyyaü kappeti anàpatti.

Anàsitake nàsitakasa中i àpatti dukkañassa. Anàsitake vematiko àpatti dukkañassa. Anàsitake anàsitakasa中i anàpatti.

Anàpatti: anàsitakoti jànàti, taü diññhiü pañinissaññhoti jànàti, ummattakassa àdikammikassàti.

Kaõñakasikkhàpadaü dasamaü.

Sappàõakavaggo sattamo

Tassuddànaü: -

Sa勺iccavadhasappàõaü - ukkoñaü duññhullachàdanaü,

ænavãsatisattha勺a1- - saüvidhànaü ariññhakaü,

Ukkhittaü kaõñakaü ceva - dasasikkhàpadà imeti.

1. Vassa勺a - sãmu.