[BJT Page 380] [\x 380/]
[PTS Page 141] [\q 141/]

6. 8. 1
sahadhammika sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati gositàràme tena kho pana samayena channo anàcàraü àcarati. Bhikkhu evamàhaüsu; "mà àvuso channa evaråpaü akàsi netaü kappatã"ti. So evaü vadeti "na tàvàhaü avuso, etasmiü sikkhàpade sikkhissàmi yàva na aいaü bhikkhuü vyantaü vinayadharaü paripucchàmi"ti.

2. Ye te bhikkhu appiccà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi àyasmà channo bhikkhuhi samadhamikaü vuccamàno evaü vakkhati, na tàvàhaü àvuso etasmiü sikkhàpade sikkhissàmi yàva na aいaü bhikkhuü vyattaü vinayadharaü paripucchàmi"ti. - Pe - saccaü kira tvaü channa, bhikkhuhi samadhammikaü vuccamàno evaü vadesi. "Na tàvàhaü àvuso, etasmiü sikkhàpade sikkhissàmi yàva na aいaü bhikkhuü vyattaü vinayadharaü paripucchàmi"ti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi tvaü moghapurisa bhikkhuhi sahadhammikaü vuccamàno evaü vakkhasi, "na tàvàhaü àvuso, etasmiü sikkhàpade sikkhissàmi yàva na aいaü bhikkhuü vyattaü vinayadharaü paribucchàmi"ti. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Yo pana bhikkhu bhikkhuhi samadhammikaü vuccamàno evaü vadeyya na tàvàhaü àvuso, etasmiü sikakhàpadaü sikkhissàmi yàva na aいaü bhikkhuü vyattaü vinayadharaü paripuccàmiti pàcittiyaü. Sikkhamànena bhikkhave, bhikkhunà aいàtabbaü paripucchitabbaü paripaahitabbaü ayaü tattha sàmãcã"ti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Bhikkhuhãti: aいehi bhikkhuhi.

Sahadhammikaü nàma: yaü bhagavà paいattaü sikkhàpadaü etaü samadhammikaü nàma. Tena vuccamàno.

[BJT Page 382] [\x 382/]

Evaü vadeyyàti: 1- na tàvàhaü àvuso, etasmiü sikkhàpade sikkhissàmi yàva na aいaü bhikkhuü vyattaü vinayadharaü paripucchàmãti paõóitaü vyattaü medhàviü bahussutaü dhammakathikaü paripucchàmiti bhaõati àpatti pàcittiyassa.

Upasampanne upasampannasaいi evaü vadeti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne vematiko evaü vadeti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne anupasampannasaいi [PTS Page 142] [\q 142/] evaü vadeti àpatti pàcittiyassa.

Apaいattena vuccamàno idaü na sallekhàya na dhutàya2- na pàsàdikatàya na apacayàya na viriyàrambhàya saüvattatãti evaü vadeti "na tàvàhaü àvuso, etasmiü sikkhàpade sikkhissàmã yàva na aいaü bhikkhunaü vyattaü vinayadharaü paõóitaü medhàviü bahussutaü dhammakathikaü paripucchàmã"ti bhaõati àpatti dukkañassa.

Anupasampannena paいattena và apaいattena và vuccamàno idaü na sallekhàya na dhutàya na pàsàdikatàya na apacayàyana viriyàrambhàya saüvattatãti evaü vadeti "na tàvàhaü àvuso, etasmiü sikkhàpade sikkhissàmã yàva na aいaü bhikkhunaü vyattaü vinayadharaü paõóitaü medhàviü bahussutaü dhammakathikaü paripucchàmã"ti bhaõati àpatti dukkañassa.

Anupasampannena upasampannasaいi apatti dukkañassa. Anupasampanne vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampanne anupasampannasaいi àpatti dukkañassa

Sikkhamànenàti: sikkhitukàmena

Aいàtabbanti: jànitabbaü

Paripucchitabbanti: idaü bhante kathaü imassa kvatthoti.

Paripaahitabbanti: cintetabbaü tulayitabbaü

Ayaü tattha sàmãcãti: ayaü tattha anudhammatà.

Anàpatti: jànissàmi sikkhissàmãti bhaõati ummattakassa àdikammikassàti.

Samadhammikasikkhàpadaü pañhamaü.

1. Tena vuccamàno evaü vadeyya - machasaü

2. Na dhutattàya - machasaü

[BJT Page 384] [\x 384/]

. 06. 8. 2

Vigekhana sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena bhagavà bhikkhunaü anekapariyàyena vinayakathaü katheti vinayassa vaõõaü bhàsati. Vinayapariyantiyà vaõõa bhàsati àdissa àdissa àyasmato upàlissa vaõõaü bhàsati. Bhikkhu "bhagavà kho anekapariyàyena vinayakathaü katheti vinayassa vaõõaü bhàsati vinayapariyattiyà vaõõaü bhàsati àdissa àdissa àyasmato upàlissa vaõõaü bhàsati handa mayaü àvuso àyasmato upàlissa santike vinayaü pariyàpuõàmà"ti. Tedha bahu bhikkhu therà ca navà ca majjhamà ca àyasmato upàlissa santike vinayaü pariyàpuõanti.

2. Atha kho chabbaggiyànaü bhikkhunaü [PTS Page 143] [\q 143/] etadahosi: "etarahi kho àvuso bahu bhikkhu therà ca navà ca majjhamà ca àyasmato upàlissa santike vinayaü pariyàpuõanti sace ime vinaye pakataいuno bhavissanti ambhe yenicchakaü yadicchakaü yàvaticchakaü1 àkaóóhissanti parikaóóhissanti, handa mayaü àvuso vinayaü vivaõõemà"ti. Atha kho chabbaggiyà chabbaggiyàkamitvà evaü vadenti: "kiü panimehi buddànukhuddakehi sikkhàpadehi uddiññhehi yàvadve kukkuccàya vibhesàya vilekhàya saüvattanti"ti.

3. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu vinayaü vivaõõessantã"ti - pe - saccaü kira tumhe bhikkhave, vinayaü vivaõõethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà vinayaü vivaõaõessatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu pàtimokkhe uddissamàne evaü vadeyya kiü panimehi khuddànukhuddakehi sikkhàpadehi uddiññhehi yàvadve kukkuccàya vibhesàya vilekhàya saüvattantãti sikkhàpadavivaõõake pàcittiya"nti.

1. Imassa và - machasaü

[BJT Page 86] [\x 86/]

4. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Pàtimokkhe uddissamàneti: uddisante và uddipente và sajjhàyaü và karonte.

Evaü vadeyyàti: kiü panimehi khuddisante và sikkhàpadehi uddiññhehi yàvadve kukkuccàya vihesàya vilekhàya saüvattanti ye imaü pariyàpuõanti tesaü kukkuccaü hoti vihesà hoti vilekhà hoti. "Ye imaü na pariyàpuõanti tesaü kukkuccaü na hoti vihesà na hoti vilekhà na hoti, anuddiññhaü idaü varaü anuggahitaü idaü varaü apariyàpuõitaü1- idaü varaü, adhàritaü idaü varaü vinayo và antaradhàyatu, ime và bhikkhu appakataいano hontu"ti usampannassa vinayaü vivaõeõati àpatti pàcittiyassa.

5. Upasampanne upasampannasaいi vinayaü vivaõõeti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne vematiko vinayaü vivaõõeti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne anupasampannasaいi vinayaü vivaõõeti àpatti pàcittiyassa.

6. Aいaü dhammaü vivaõõeti àpatti dukkañassa anupasampannassa vinayaü và aいaü và dhammaü vivaõõeti àpatti dukkañassa.

7. Anupasampanne upasampannasaいi àpatti dukkañassa. Anupasampanne [PTS Page 144] [\q 144/] vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampanne anupasampannasaいi àpatti dukkañassa.

8. Anàpatti: na vivaõaõetukàmo iügha tàva2- suttante và gàthàyo và abhidhammaü và pariyàpuõassa pacchàpi vinayaü pariyàpuõissasãti bhaõati ummattakassa àdikammikassàti.

Vilekhanasikkhàpadaü dutiyaü

1. Apariyàpuñaü - machasaü

2. Tvaü - machasaü

[BJT Page 388] [\x 388/]

. 16. 8. 3

Mohanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chubbaggayà bhikkhu anàcaraü àcaritvà aいàõakena àpantàti jànantuti pàtimokkhe uddissamàne evaü vadenti. "Idàneva kho mayaü jànàma ayampi kira dhammo suttàgato suttapariyàpanto anavaddhamàsaü uddesaü àgacchati"ti.

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu pàtimekkhe uddissamàne evaü vakkhanti: 'idàneva kho mayaü jànàma ayampi kira dhammo suttàgato suttapariyàpanno anvaddhamàsaü uddesaü àgacchati"ti. - Pe - saccaü kira tumhe bhikkhave, pàtimekkhe uddissamàne evaü vadetha. Idàneva kho mayaü jànàma ayampi kira dhammo suttàgato suttapariyàpanno anvaddhamàsaü uddesaü àgacchati"ti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà pàtimekkhe uddissamàne evaü vakkhatha. "Idàneva kho mayaü jànàma ayampi kira dhammo suttàgato suttapariyàpanno anvaddhamàsaü uddesaü àgacchati"ti. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu anavadadhamàsaü pàtimokkhe uddissamàne evaü vadeyya idàneva kho ahaü jànàmi ayampi kira dhammo suttàgato suttapariyàpanno anvaddhamàsaü uddasaü àgacchatãti. Tace bhikkhuü aいe bhikkhu jàneyyuü nisinnapubbaü iminà bhikkhunà dvattikkhattuü pàtimokkhe uddissamàne ko pana vàdo bhiyyo na ca tassa bhikkhuno aいàõakena mutti atthi yaca tattha àpattiü àpanno taca yathàdhammo kàretabbo uttariü cassa moho àropetabbo tassa te àvuso alàbhà tassa te dulladdhaü yaü tvaü pàtimokkhe uddissamàne na sàdhukaü aññhikatvà1manasikarosãti. Idaü tasmiü mobhanake pàcittiya"nti.

1. Aññhaükatvà - machasaü

[BJT Page 390] [\x 390/]

3. [PTS Page 145] [\q 145/] yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Anavaddhamàsanti: anuposathikaü

Pàtimokkhe uddissamàneti: uddisante

Evaü vadeyyàti: anàcàraü àcaritvà aいaõakena àpantoti jànantuti, pàtimokkhe uddissamàne evaü vadeti "idàneva kho ahaü jànàmi ayampi kira dhammo suttagato suttapariyàpanno anavadadhamàsaü uddesaü àgacchati"ti. Apàtti dukkañassa

4. Taceti: mohetukàmaü bhikkhuü aいe bhikkhu jàneyyuü nisinnapubbaü iminà bhikkhunà dvittikkhattuü pàtimokkhe uddissamàne ko pana vàdo hãyo. Na ca tassa bhikkhuno aいàõakena mutti atthi. Yaca tattha àpattiü àpanno taca yathàdhammo kàretabbo. Uttariü cassa moho àropetabbo. Evaca pana bhikkhave àropetabbo. Vyattena bhikkhunà pañibalena saügho àpetabbo.

Suõàtu me bhante saügho itthannàmo bhikkhu pàtimokkhe uddissamàne na sàdukaü aññhikatvà manasi karoti yadi saüghassa. Pattakallaü saügho itthannàmassa bhikkhuno mohaü àropeyya. Esà atti.

Suõàtu me bhante saügho ayaü itthannàmo bhikkhu pàtimokkhe uddissamàne na sàdukaü aññhikatvà manasikaroti saügho itthannàmassa bhikkhuno mohaü àropeti, yassayasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno mohassa àropanà so tuõhassa yassa nakkhamati so bàseyya.

âropito saüghena itthannàmassa bhikkhuno moho, khamati saüghassa tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmãti.

Anàropite mohe moheti àpatti dukkañassa. âropite mohe moheti àpatti pàcittiyassa.

[BJT Page 392] [\x 392/]

Dhammakamme dhammakasaいi moheti àpatti pàcittiyassa. Adhammakamme vematiko meheti àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaいã moheti àpatita pàcittiyassa.

Adhammakamme dhammakasaいi moheti àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko meheti àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasaいã àpatti dukkañassa.

Anàpatti: na vitthàrena sutaü hoti, ånakadvattikkhattuü vitthàrena sutaü hoti, na mohetukàmassa ummattakassa àdikammikassàti.

Mohanasikkhàpadaü tatiyaü

6. 8. 4

Pahàrasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana [PTS Page 146] [\q 146/] samayena chubbaggayà bhikkhu kupità anattamanà sattarasavaggiyànaü bhikkhunaü pahàraü denti. Te rodanti. Bhikkhu evamàhaüsu "kissa tumhe àvuso rodathà"ti ime àvuso chabbaggiyà bhikkhu kupità anattamanà amhàkaü pahàraü dentãti.

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu kupità anattamanà bhikkhunaü pahàraü dassantãti. - Pe - saccaü kira tumhe bhikkhave, kupità antatamanà bhikkhunaü pahàraü dethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà kupità anattamanà bhikkhunaü pahàraü dassatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anattamano pahàraü dadeyya pàcittiya"nti.

[BJT Page 394] [\x 394/]

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Bhikkhussàti: aいassa bhikkhussa

Kupito anattamanoti: anabhiraddho àhatavitto khilajàto.

Pahàraü dadeyyàti: kàyena và kàyapañibaddhena và nissaggiyena và antamaso uppalapantena pi papahàraü deti àpatti pàcittiyassa.

Upasampanne upasampannasaいi kupito anattamano pahàraü deti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne vematiko kupito anattamano pahàraü deti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne anupasampannasaいi kupito anattamano pahàraü àpatti pàcittiyassa.

Anupasampannassa kupito anattamano pahàraü deti àpatti dukkañassa. Anupasampanne upasampannasaいi àpatti dukkañassa. Anupasampanne vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampanne anupasampannasaいi àpatti dukkañassa.

Anàpatti: kenaci viheñhiyamàno mokkhàdhippàyo pahàraü deti, ummattakassa àdikammikassàti.

Pahàrasikkhàpadaü catutthaü

. 56. 8. 5

Vilasattika sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu kupità anattamanà sattarasavaggiyànaü [PTS Page 147] [\q 147/] bhikkhunaü talasattikaü uggiranti. Te pahàrasamucità1- rodanti. Bhikkhu evamàhaüsu: "kissa tumhe àvuso rodathà"ti. Ime àvuso chabbaggiyà bhikkhu kupità anattamanà ambhàkaü talasattikaü uggirantãti.

1. Pahàrasamuccità - machasaü

[BJT Page 396] [\x 396/]

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu kupità anattamanà bhikkhunaü1talasattikaü uggirissanti"ti - pe - saccaü kira tumhe bhikkhave, kupità anattamanà bhikkhunaü talasattikaü uggirathà"ti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà kupità anattamanà bhikkhunaü talasattikaü uggirissatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anattamano talasattikaü uggireyya pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Bhikkhussàti: aいassa bhikkhussa

Kupito anattamanoti: aggiraddho àhatacitto khãlajàto.

Talasattikaü uggireyyàti: kàyaü và kàyapañibaddhaü và antamaso uppalapattampi uccàreti àpatti pàcittiyassa.

Upasampanne upasampannasaいi kupito anattamano talasattikaü uggirati àpatti pàcittiyassa upasampanne vematiko kupito anattamano talasattikaü uggirati àpatti pàcittiyassa. Upasampanne anupasampannasaいi kupito anattamano talasattikaü uggirati àpatti pàcittiyassa.

Anupasampannassa kupito anattamano talasattikaü uggirati àpatti dukkañassa. Anupasampanne upasampannasaいi àpatti dukkañassa. Anupasampanne vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampanne anupasampannasaいi àpatti dukkañassa.

Anàpatti: kenaci viheñhãyamàno mokkhàdhippàyo talasattikaü uggirati, ummattakassa àdikammikassàti.

Talasatatikasikkhàpadaü pacamaü.

1. Sattarasavaggiyànaü bhikkhunaü - machasaü

[BJT Page 398] [\x 398/]

. 26. 8. 6

Amulika sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu bhikkhuü amålakena saüghàdisesena anuddhaüsenti.

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhikkhuü amålakena saüghàdisesena anuddhaüsessantã"ti. - Pe - saccaü kira tumhe bhikkhave, bhikkhuü amålakena saüghàdisesena anuddhaüsethà"ti. Saccaü bhagavà [PTS Page 148] [\q 148/] vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhunaü amålakena saüghàdisesena anuddhaüsessatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhuü amålakena saüghàdisesena anuddhaüseyya pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Bhikkhussàti: aいaü bhikkhuü

Amulakaü nàma: adiññhaü asutaü aparisaükitaü

Saüghàdisesenàti: terasantaü aいatarena

Anuddhaüseyyàti: codeti và codàpeti và àpatti pàcittiyassa.

Upasampanne upasampannasaいi amulikena saüghàdisesena anuddhaüseti àpatti pàcittiyassa upasampanne vematiko amålakena saüghàdisesena anuddhaüseti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne anupasampannasaいi amålakena saüghàdisesena anuddhaüseti àpatti pàcittiyassa.

[BJT Page 400] [\x 400/]

âcàravipattiyà và diññhivipattiyà và anuddhaüseti àpatti dukkañassa. Anupasampannaü anuddhaüseti àpatti dukkañassa.

Anupasampanne upasampannasaいi àpatti dukkañassa. Anupasampanne vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampanne anupasampannasaいi àpatti dukkañassa.

Anàpatti: tathàsaいi codeti và codàpeti và ummattakassa và àdikammikassàti.

Amulakasikkhàpadaü chaññhamaü.

6. 8. 7

Sacicca sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu sattarasavaggiyànaü bhikkhunaü saciccakukkuccaü upadahanti: "bhagavatà àvuso sikkhàpadaü paいattaü 'na ånavãsativasso puggalo upasampàdetabbo'ti. Tumhe ca ånavãsativassà upasampannà kacci no tumhe anupasampannà"ti te rodanti, bhikkhu evamàhaüsu "kissa tumhe àvuso rodathà"ti. Ime àvuso chabbaggiyà bhikkhu ambhàkaü sacicca kukkuccaü upadahantãti.

[PTS Page 149] [\q 149/]

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhikkhunaü sacicca kukkuccaü upadahathàti. - Pe - saccaü kira tumhe bhikkhave, bhikkhunaü sacicca kukkakuccaü upadahathàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhunaü sacicca kukkuccaü upadahissatha, netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhussa sacicca kukkuccaü upadabheyya itissa muhuttampi aphàsu bhavissatãti etadeva paccayaü karitvà anaいaü pàcittiya"nti.

[BJT Page 402] [\x 402/]

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Bhikkhussàti: aいassa bhikkhussa

Saciccàti: jànanto saajànatto cecca abhivitaritvà vitikkamo.

Kukkuccaü upadabheyyàti: ånavisativasso maいe tvaü upasampanno vikàle maいe tayà bhuttaü majjaü maいe tayà pitaü màtugàmena saddhiü raho maいe tayà nisinnanti kukkuccaü upadahati àpatti pàcittiyassa.

Etadevapaccayaü karitvà anaいanti: na aいo koci paccayo hoti kukkuccaü upadahituü

Upasampanne upasampannasaいi sacicca kukkuccaü upadahati àpatti pàcittiyassa upasampanne vematiko sacicca kukkuccaü upadaheti àpatti pàcittiyassa. Upasampanne sacicca kukkuccaü upadahati àpatti pàcittiyassa.

Anupasampanne sacicca kukkuccaü upadahati àpatti dukkañassa upasampanne upasampannasaいi àpatti dukkañassa. Anupasampanne vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampanne anupasampannasaいi àpatti dukkañassa.

Anàpatti: na kukkuccaü upadahitukàmo ånavãsativasso maいe tvaü upasampanno vikàle maいe tayà bhuttaü majjaü maいe tayà pãtaü màtugàmena saddhiü raho maいe tayà nisinnaü iügha jànàhi mà te jacachà kukkuccaü ahosãti bhaõati ummattakassa àdikammikassàti.

Saciccasikkhàpadaü chaññhamaü.

[BJT Page 404] [\x 404/]

6. 8. 8

[PTS Page 150] [\q 150/] upassuti sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu pesalà bhikkhu evaü vadenti: alajjino ime àvuso chabbaggiyà bhikkhu na sakkà imehi saha bhaõóitunni. Chabbaggiyà bhikkhu evaü vadenti. "Kissa tumhe àvuso amhe alajjivàdena pàpethà"ti. Kahaü pana tumhe àvuso assutthàti. Mayaü àyasmantànaü upassutiü tiññhamhàti.

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhikkhunaü bhaõóanajàtànaü kalahajàtànaü vivàdàpannànaü upassutiü tiññhissanti"ti - pe - saccaü kira tumhe bhikkhave, bhikkhunaü bhaõóanajànànaü kalahajànànaü vivàdàpannànaü upassutiü tiññhathàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhunaü bhaõóanajàtànaü kalahajànànaü vivàdàpannànaü upassutiü tiññhissatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu bhikkhunaü bhaõóanajàtànaü kalahajàtànaü vivàdàpannànaü upassutiü tiññheyya yaü ime bhaõissanti taü sossàmãti etadeva paccayaü karitvà anaいaü pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Bhikkhunanti: aいasaü bhikkhunaü

Upassutiü tiññheyyàti: imesaü sutvà codessàmi sàressàmi pañicodessàmi pañisàressàmi maükukarissàmãti gacchati àpatti dukkañassa. Yattha ñhito suõàti àpatti pàcittiyassa. Pacchato gacchanto turito gacchati sossàmiti àpatti dukkañassa yattha ñhato suõàti àpatti pàcittiyassa. Purato gacchato ohãyati sossàmãti àpatti pàcittiyassa. Bhikkhussa ñhitokàsaü và nisinnokàsaü và nipannokàsaü và àgantvà mantennaü ukkàsitabbaü [PTS Page 151] [\q 151/] vijànàpetabbaü no ce ukkàseyya và vijànàpeyya và àpatti pàcittiyassa.

1. Bhaõóanti - machasaü

[BJT Page 406] [\x 406/]

Anupasampannassa upatissa tiññhati àpatti dukkañassa. Anupasampanne upasampannasaいi àpatti dukkañassa. Anupasampanne vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampanne anupasampannasaいi àpatti dukkañassa.

Anàpatti: imesaü sutvà oramissàmi viramissàmi vupasamissàmi antànaü parimocessàmiti gacchati ummattakassa àdikammikassàti.

Upassutisikkhàpadaü aññhamaü.

6. 8. 9

Kammapañibàhana sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu anàcaraü àcaritvà ekamekassa kamme kayiramàne pañikkosanti tena kho pana samayena saügho santipatito hoti kenacideva karaõãyena. Chabbaggiyà bhikkhu cãvarakammaü karontà ekassa chandaü adaüsu. Atha kho saügho ayaü àvuso chabbagyà bhikkhu ekako àgato handassa mayaü kammaü karomàti tassa kammaü akàsi. Atha kho so bhikkhu yena chabbaggiyà bhikkhu tenupasaükami. Chabbaggiyà bhikkhu taü bhikkhuü etadavocuü. "Kiü àvuso saügho akàsã"ti. Saügho me àvuso kammaü akàsãti. Na mayaü àvuso etadatthàya chandaü adambha tuyihaü kammaü karissatãti. Sace ca mayaü jàneyyàma tuyihaü kammaü karissatiti na mayaü chandaü dadeyyàmàti.

1. Vupasamessàmi - sã1 sã1

[BJT Page 408] [\x 408/]

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu dhammikànaü kammànaü chandaü datvà pacchà khiyanadhammaü àpajjassanti"ti - pe - saccaü kira tumhe bhikkhave, dhammikànaü [PTS Page 152] [\q 152/] kammànaü chandaü datvà pacchà khiyanadhammaü àpajjathàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà dhammikànaü kammànaü datvà pacchà khiyanadhammaü àpajjassatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu dhammikànaü kammànaü chandaü datvà pacchà khãyanadhammaü àjjeyya pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Dhammikaü nàma kammaü: apalokanakammaü attikammaü attidutiya kammaü atticatutthakammaü dhamme vinayena satthusàsanena kataü etaü dhammikaü kammaü, chandaü datvà khiyati àpatti pàcittiyassa.

Dhammikamme dhammikammasaいi chandaü datvà khiyati àpatti pàcittiyassa dhammakamme vematiko chandaü datvà khiyati àpatti dukkañassa. Dhammakamme adhammakammasaいã chandaü datvà khãyati anàpatti pàcittiyassa.

Adhammakamme dhammakammasaいi àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko àpatti dukkañassa adhammakamme adhammakammasaいã anàpatti.

Anàpatti: adhammena và vaggena và na kammàrahassa và katanti jànatto khiyati ummattakassa và àdikammikassàti.

Kammapañibàhanasikkhàpadaü navamaü.

[BJT Page 410] [\x 410/]

6. 8. 10

Chandaü adatvàgamanasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena saügho santipatito hoti kenavideva karaõiyena. Chabbaggiyà bhikkhu cãvarakammaü karontà ekassa chandaü adaüsu. Atha kho saügho yassatthàya santipatito taü kammaü karissàmiti attiü ñhapesi. Atha kho so bhikkhu evamevime ekamekassa kammaü karonti. Kassa tumhe kammaü karissathàti chandaü adatvà uññhàyàsanà pakkàmi.

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma bhikkhu saüghe vinicchayakathàya vattamànàya [PTS Paqe 153] [\q 153/] chandaü adatvà uññhàyàsanà pakkamisti"ti. - Pe - saccaü kira bhikkhu saüghe vinicchayakathàya vattamànàya chandaü adatvà uññhàyàsanà pakkamisti"ti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü moghapurisa saüghe vinicchayakathàya vattamànàya chandaü adatvà uññhàyàsanà pakkamistiti.

Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu saüghe vinicchayakathàya vattamànàya chandaü adatvà uññhàyàsanà pakkameyya pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Dhammikaü nàma kammaü: apalokanakammaü attikammaü attidutiya kammaü atticatutthakammaü dhamme vinayena satthusàsanena kataü etaü dhammikaü kammaü, chandaü datvà khiyati àpatti pàcittiyassa.

Saüghe vinicchayakathà nàma; vatthu và àrocitaü hoti avinicchitaü, atti và ñhapità hoti kammàvàcà và vippakatà. 1-

Chandaü adatvà uññhàyàsanà pakkameyyàti: kathaü idaü kammaü kuppaü assa vaggaü assa na kareyyàti gacchati àpatti dukkañassa. Parisàya hatthapàsaü vijahantassa àpatti dukkañassa. Vijahite àpatti pàcittiyassa.

Dhammikamme dhammikammasaいi chandaü adatvà uññhàyàsanà pakkamati àpatti pàcittiyassa dhammakamme vematiko chandaü adatvà uññhàyàsanà pakkamati àpatti dukkañassa. Dhammakamme adhammakammasaいã chandaü adatvà uññhàyàsanà pakkamati anàpatti.

1. Vippakatà hoti - machasaü

[BJT Page 412] [\x 412/]

Adhammakamme dhammakammasaいi àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko àpatti dukkañassa adhammakamme adhammakammasaいã anàpatti.

Anàpatti: saüghassa bhaõóanaü và kalaho và viggaho và vivàdo và bhavissatiti gacchati. Saüghabhedo và saügharàji và bhavissatãti gacchati adhammena và vaggena và na kammàrahassa và kammaü karissatãti gacchati, gilàno và gacchati, gilànassa karaõiyena và gacchati uccàrena và passàvena và pãëito gacchati, na kammaü kopetukàmo puna paccàgamissati gacchati, ummattakassa và àdikammikassàti.

Chandaüadatvàgamanasikkhàpadaü dasamaü.

6. 8. 11

[PTS Page 154] [\q 154/] dabbasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena àyasmà dabbo mallaputto saüghassa senàsanaca paいàpeti bhattàni ca uddisati. So càyasmà dubbalacivaro hoti. Tena kho pana samayena saüghassa ekaü cãvaraü uppannaü hoti. Atha kho saügho taü cãvaraü àyasmà dabbassa mallaputtassa adàsi. Chabbaggiyà bhikkhu ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Yathàsanthutaü bhikkhu saüghikaü làbhaü pariõàmentã"ti.

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu samaggena saüghena cãvaraü datvà pacchà khãyandhammaü àpajjassantã"ti. - Pe - saccaü kira tumhe bhikkhave samaggena saüghena cãvaraü datvà pacchà khãyandhammaü àpajjassantã"ti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe soghurisà samaggena saüghena cãvaraü datvà pacchà khiyandhammaü àpajjissatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu samaggena saüghena cãvaraü datvà khãyanadhammaü àpajjeyya yathàsanthutaü bhikkhu saüghikaü làbhaü pariõàmentãti pàcittiya"nti.

[BJT Page 414] [\x 414/]

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Samaggo namà: saügho samànasaüvàsako samànasãmàyaü ñhãto.

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü aいataraü cãvaraü vikappanupaga pacchãmaü

Datvàti: sayaü datvà

Yathàsanthutaü nàma: yathàmittatà yathàsandiññhatà yathàsambhattatà yathàsamànupajjhàyakatà yathàsamànàcariyakatà.

Saüghikaü nàma; saüghassa dinnaü hoti pariccantaü.

Làbho nàma: cãvarapiõóapàtasenàsanagilànappaccayabhesajjaparikkhàrà antamaso cuõõapiõóopi dantakaññhampi dasikasuttampi, 1-

[PTS Page 155] [\q 155/] pacchà khiyanadhammaü àpajjeyyàti: upasampannassa saüghena smamatassa senàsanapaいàpakassa và bhattuddesakassa và yàgubhàjakassa và phalabhàjakassa và khajjakabhàjakassa và appamattakavissajjakassa và cãvaraü dinne khiyati àpatti pàcittiyassa.

Dhammikamme dhammikammasaいi cãvaraü dinte khiyati àpatti pàcittiyassa dhammakamme vematiko cãvaraü dinne khãyati àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaいã cãvaraü dinne khãyati àpatti pàcittiyassa.

Aいaü parikkhàraü dinne khãyati àpatti dukkañassa. Upasampannassa saüghena asammatassa senàsanapaいàpakassa và bhattusakassa và yàgubhàjakassa và phalabhàjakassa và khajjakabhàjakassa và appamattakavissajjakassa và cãvaraü và aいaü và parikkhàraü dinne khiyati àpatti dukkañassa.

1. Dasikasuttamattampi - sã1

[BJT Page 416] [\x 416/]

Anupasampannassa saüghena sammatassa và asammatassa và senàsanapaいàpakassa và bhattuddesakassa và yàgubhàjakassa và phalabhàjakassa và khajjakabhàjakassa và appamattakavissajjakassa và cãvaraü và aいaü và parikkhàraü dinne khiyati àpatti dukkañassa.

Adhammakamme dhammakammasaいi àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko àpatti dukkañassa adhammakamme adhammakammasaいã anàpatti.

Anàpatti: pakatiyà chando dosà mohà bhayà karontaü kvattho tassa dinnena laddhàpi vinipàtessati na sammà upanessatãti khiyati, ummattakassa và àdikammikassàti.

Dabbasikkhàpadaü ekàdasamaü.

6. 8. 12

Pariõàmana sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena sàvatthiyaü aいatarassa pugassa saüghassa sacicarabhattaü pañiyantaü hoti, bhojetvà civarena acchàdessàmàti. Atha kho chabbaggiyà bhikkhu yena so pugo tenupasaükamiüsu. Upasaükamitvà taü pugaü etadavocuü: "dethàvuso imàni civaràni imesaü bhikkhuna"nti. Na mayaü bhanate dassàma amhàkaü saüghassa anuvassaü2 sacãvarabhikkhà paいattàti. Bahu àvuso saüghassa dàyakà bahu saüghassa bhaddàni3- ime tumhe nissàya tumhe sampassantà idha viharanti. Tumhe ce imesaü na dassatha atha [PTS Page 156] [\q 156/] ko carahi imesaü dassati. Dethàvuso imàni cãvaràni imesaü bhikkhånanti. Atha kho so pugo chabbaggiyehi bhikkhåhi nippiëiyamàno yathàpañiyantaü cãvaraü chabbaggiyànaü bhikkhånaü datvà saüghaü bhantena parivisi. Ye te bhikkhu jànatti saüghassa sacãvarabhattaü pañiyantaü na ca jànatti chabbaggiyànaü bhikkhunaü dinnanti. Te evamàhaüsu "oõojethàvuso saüghassa cãvara"nti. Natthi bhante yathàpañiyantaü cãvaraü ayyà chabbaggiyà ayyànaü chabbaggiyànaü pariõàmesunti.

1. Dubbalasikkhàpadaü - machasaü

2. Anuvassakaü - si

3. Bhattà - machasaü,

[BJT Page 418] [\x 418/]

2. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu jànaü saüghikaü làbhaü pariõataü puggalassa pariõàmessanti" - pe - saccaü kira tumhe bhikkhave, jànaü saüghikaü làbaü pariõataü puggalassa pariõàmethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà jànaü saüghikaü làbhaü pariõataü puggalassa pariõàmessatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü aいathattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü paいàpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Evaca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yo pana bhikkhu jànaü saüghikaü làbhaü pariõataü puggalassa pariõàmeyya pàcittiya"nti.

3. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, samaいàya bhikkhu, pañiいàya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Jànàti nàma: sàmaüvà jànàti aいe và tassa àrovetti so và aroceti.

Saüghikaü nàma: saüghassa dinnaü hoti pariccattaü

Làbho nàma: civarapiõóapàtasenàsanagilànapapaccabhesajjaparikkhàrà antamaso cuõõapiõóopi dantakaññhamipi dasikasuttampi.

Pariõataü nàma: dassàma karissàmàti vàcà bhinnà hoti taü puggalassa pariõàmeti àpatti pàcittiyassa pariõate pariõatasaいi puggalassa pariõàmeti àpatti pàcittiyassa pariõate vematiko puggalassa pariõàmeti àpatti dukkañassa pariõate apariõatasaいi puggalassa pariõàmeti anàpatti

Saüghassa pariõataü aいasaüghassa và cetiyassa và pariõàmeti àpatti dukkañassa. Cetiyassa pariõataü aいacetiyassa và saüghassa và gaõassa và1- puggalassa và pariõàmeti àpatti dukkañassa. Puggalassa pariõàmeti àpatti dukkañassa. Apariõate pariõatasaいi àpatti dukkañassa. Apariõate vematiko [PTS Page 157] [\q 157/] àpatti dukkañassa. Apariõate apariõatasaいi anàpatti.

1. Gaõassavàti padaü machasaü nadissate.

[BJT Page 420] [\x 420/]

Anàpatti: kattha demàti pucchiyamàno yattha tumbhàkaü deyyadhammo paribhogaü và labheyya pañisaükhàreü và labheyya ciraññhiko và assa yattha và pana tumbhàkaü cittaü pasãdati tattha dethàti bhaõati ummattakassa và àdikammikassàti.

Pariõàmanasikkhàpadaü dvàdasamaü.

Sahadhammikavaggo aññhamo.

Tassuddànaü:

Sahadhamma civaõõaca - mohàpanaü pahàrakaü

Talasanti amulaca - sacicca ca upassuti

Pañibàhanachandaca - dabbaca pariõàmananti.