[BJT Page 464] [\x 464/]
[PTS Page 175] [\q 175/]

7. Pàñidesanãyakaõóo

Ime kho panàyasamanto cattàro pàñidesanãyà dhammà uddesaü àgacchanti.
7. 1

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthãyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhuni sàvatthiyaü piõóàya caritvà pañikkamanakàle a¤¤ataraü bhikkhuü passitvà etadavoca handayya bhikkhaü patigaõhàhãti.1 Suññhu bhaginãti sabbeva aggahesi. Sà upakaññhe kàle nàsakkhi piõóàya carituü chinnabhattà ahosi. Atha kho sà bhikkhuni dutiyampi divasaü sàvatthiyaü piõóàya caritvà pañikkamanakàle naü bhikkhuü passitvà etadavoca handayya bhikkhaü patigaõhàhãti. Suññhu bhaginãti sabbeva aggahesi. Sà upakaññhe kàle nàsakkhi piõóàya

Carituü chinnabhattà ahosi. Tatiyampi divasaü sàvatthiyaü piõóàya caritvà pañikkamanakàle naü bhikkhuü passitvà etadavoca handayya bhikkhaü patigaõhàhãti. Suññhu bhaginãti sabbeva aggahesi. Sà upakaññhe kàle nàsakkhi piõóàya carituü chinnabhattà ahosi.

2. Atha kho sà bhikkhuni catuttho divase athikàya pavedhenti gacchati. Seññhi gahapati rathena pañipathaü àgacchanto taü bhikkhuniü etadavoca apehayyeti. Sà okkamanti2tattheva paripati. Seññhi gahapati taü bhikkhuniü khamàpesi khamàhayye mayà nipàtitàti3nàhaü gahapati tayà nipàtità api ca ahameva dubbalàti. Kissa pana tvaü ayye dubbalàti. Atha kho sà bhikkhuni deññhissa gapatissa etamatthaü àrocesi. Seññhi gahapati taü bhikkhuniü gharaü netvà bhojetvà ujjhàyanti khãyanti vipàceti "kathaü hi nàma bhadantà bhikkhuniyà bhatthato àmisaü pañiggabhessanti kicchalàbho màtugàmoti"

3. Assosuü kho bhikkhu tassa seññhissa gahapatissa ujjhàyanti khiyanatassa vipàcenatassa. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà. Te te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma bhikkhu bhikkhuniyà hatthato àmisaü pañiggahesãti. - Pe - saccaü kira tvaü bhikkhu bhikkhunãyà hatthato àmisaü pañiggahesãti. [PTS Page 176] [\q 176/] saccaü bhagavà ¤àtikà te bhikkhu a¤¤àtikàti. A¤¤àtikà bhagavàti. A¤¤àtako moghapurisà a¤¤àtikàya na jànàti patiråpaü và appatiråpaü và sattaü và asantaü và kathaü hi nàma tvaü moghapurisà a¤¤àtikàya bhikkhuniyà hatthato àmisaü pañiggahessasi netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaüca ekaccànaü a¤¤athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phasuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

1. Pañiggaõahàti - machasaü

2. Vokkamanti - machasaü

3. Mayàsi pàtikàti - machasaü

[BJT Page 466] [\x 466/]

"Yo pana bhikkhu a¤¤àtikàya bhikkhuniyà antaragharaü paviññhàya hatthato khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdeyya và bhu¤jeyya và pañidesetabbaü tena bhikkhunà, gàrayihaü àvuso dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemã"ti.

4. Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

A¤¤àtikà nàma: màtito và yàva sattamà pitàmahayugà asmabaddhà.

Bhikkhuni nàma: ubhato saüghe upasampannà.

Antaragharaü nàma: rathikà byuhaü siüghàñakaü gharaü

Khàdanãyaü nàma: ¤ca bhojanàni yàmakàlikaü sattàha kàlikaü yàvajãvikaü ñhapetvà avasesaü khàdanãyaü nàma.

Bhojanãyaü nàma: pa¤cabhojanàni odano kummàso sattu maccho maüsaü, khàdissàmi bhu¤ajissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa, ajjhehàre ajjhehàre àpatti pàñidesanãyassa.

A¤¤àtikàya a¤¤àtikasa¤¤i antaragharaü paviññhàya hatthato khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahattha pañiggahetvà khàdati và bhu¤jati và àpatti pàñidesanãyassa. A¤¤àtikàya vematiko antaragharaü paviññhàya hatthato khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdati và bhu¤jati àpatti pàñidesanãyassa. A¤¤àtikàya ¤àtikasa¤¤i antaragharaü paviññhàya hatthato khàdanãyaü và bhojanãya và sahatthà pañiggahetvà khàdati và bhu¤jati và àpatti pàñidesaniyassa.

Yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü àhàratthàya patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhehàre ajjhehàre àpatti dukkañassa. Ekato upasampannàya hatthato khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdissàmi bhu¤jissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajhohàre ajjhohàre àpatti dukkañassa.

[BJT Page 468] [\x 468/]

¥àtikàya a¤¤àtikasa¤¤i àpatti dukkañassa ¤àtikàya vematiko àpatti dukkañassa ¤àtikàya ¤atikasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: ¤àtikàya, dàpeti na deti upanikkipitvà deti, antaràràre, bhikkhu nupassaye, titthiyaseyyàya, pañikkamane, [PTS Page 177] [\q 177/] gàmato niharatvà deti, yàmakàlikaü santàhakàlikaü yàvajãvikaü sati paccaye paribhu¤ajàti deti, sikkhamànàya, sàmaõeràya ummattakassa, àdikammikassàti. .

Pañhamapàñidesaniya sikkhàpadaü

7. 2

Dutiyapàñidesanãya sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena bhikkhu kulesu nimantità bhu¤janti. Chabbaggiyà bhikkhuniyo chabbaggiyànaü bhikkhunaü vosàsantiyo ñhità honti. Idha supaü detha idha odanaü dethàti chabbaggiyà bhikkhu yàvadatthaü bhu¤janti. A¤¤e bhikkhu na cittaråpaü labhaõati2- ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhikkhuniyo vosàsantiyo na nivàressanti"ti. -Pe- saccaü kira tumhe bhikkhave bhikkhuniyo vosàsantiyo na nivàrethàti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhikkhuniyo vosàsantiyo na nivàressatha. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaüca ekaccànaü a¤¤athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Bhikkhu paneva kulesu nimattità bhu¤janti tatra ce sà bhikkhuni vosàsamànaråpà ñhità hoti "idha supaü detha idha odanaü dethà"ti. Tehi bhikkhuhi sà bhikkhuni apasàdetabbà. Apasakka tàva bhagini, yàva bhikkhu bhu¤ajatti. Ekassapi ce1- bhikkhuno nappañibhàseyya taü bhikkhuniü apasàdetuü apasakka tàva bhagini, yàva bhikkhu bhu¤ajantã'ti. Pañidesetabbaü tehi bhikkhåhi gàrayhaü àvuso dhammaü àpajjimhà asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemàti.

1. Ekassa cepi - machasaü

[BJT Page 470] [\x 470/]

2. Bhikkhu paneva kulesu nimatantità bhu¤ajantãti: 1- kulaü nàma cattàri kulàni khattiyakulaü bràhmaõakulaü vessakulaü suddakulaü

Nimanatità bhu¤ajantãti; paca¤annaü bhojanànaü a¤¤atarena bhojanena nimattità bhu¤janti.

Bhikkhuni nàma: ubhato saüghe upasampannà

[PTS Page 178] [\q 178/]

Vosàsanati nàma: yathàmittatà yathàsandiññhatà yathàsambhattatà yathà samànupajjhàyakatà yathàsamànàcariyakatà "idha supaü detha idha odanaü dethà"ti. Esà vosàsanti nàma.

Tehi bhikkhuhãti: bhu¤ajamànehi bhikkhuhi.

Sà bhikkhunãti: yà sà vosàsanti bhikkhuni. Tehi bhikkhuhi sà bhikkhuni apasàsetabbà. 'Apasakka tàva bhagini yàva bhikkhu bha¤ajatti'ti ekassapi ce2- bhikkhuno anapasàdite3khàdissàmi bhu¤jissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre ajjhehàre àpatti pàñidesanãyassa.

Upasampannàya upasampannasa¤¤i vosàsantiyà na nivàrati àpatti pàñidesaniyassa. Upasampannàya vematiko vosàsantiyà na nivàreti àpatti pàñidesanãyassa. Upasampannàya anupasampanna sa¤¤i vosàsantiya na nivàreti àpatti pàñidesanãyassa.

Ekato upasampannàya vosàsantiyà na nivàrati àpatti dukkañassa. Anupasampannàya upampannasa¤¤i àpatti dukkañassa. Anupasampannàya vematiko àpatti dukkañassa. Anupasampannàya anupasampannasa¤¤i anàpatti

Anàpatti: attano bhattaü dàpeti na deti, a¤¤assa4- bhattaü deti na dàpeti, yaü na dinnaü taü dàpeti, yattha na dinnaü ttatha dàpeti, sambesaü samakaü dàpeti, sikkhamànàya5vosàsati, sàmaõeràya6- vosàsati, pa¤ca bhojanàni ñhapetvà sabbattha anàpatti

Dutiya pàñidesinãya sikkhàpadaü.

1. Bhu¤janti sãmu1 machasaü

2. Ekassa cepi - machasaü

3. Anapasàdito - machasaü,

4. A¤¤asaü - machasaü

5. Sikkhamàtà - machasaü

6. Sàmaõerã - machasaü

. 1[BJT Page 472] [\x 472/]

7. 3

Tatiya pàñisenãya sikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena sàvatthiyaü a¤¤ataraü kulaü ubhato pasannaü hoti saddhàya vaóóhati bhogena hàyati. Yaü tasmiü kule uppajjati purebhattaü khàdanãyaü và bhojanãyaü và taü sabbaü bhikkhunaü vissajjetvà appekadà anasità acchanti. Manussà ujjhàyanti khiyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà na mattaü jànitvà pañiggahessanti imesaü datvà appekadà anasità acchanti"ti assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

2. Atha kho bhagavà etasmiü [PTS Page 179] [\q 179/] nidàne pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave yaü taü kulaü1- saddhàya vaóóhati bhogena hàyati, evaråpassa kulassa ¤attidutiyena kammena sekhasammutiü dàtuü" eva¤ca pana bhikkhave dàtabbà vyattena bhikkhunà pañibalena saügho ¤àpetabbo.

3. Suõàtu me bhante saügho itthannàmaü kulaü saddhàya vaóóhati bhogena hàyati. Yadi saüghassa pattakallaü saügho itthannàmassa kulassa sekhasammutiü dadeyya, esà ¤atti.

Suõàtu me bhante saügho itthannàmaü kulaü saddhàya vaóóhati bhogena hàyati. Saügho itthannàmassa kulassa sekhasammutiü deti yassàyasmato khamati itthannàmassa kulassa sekhasammutiyà dànaü, so tuõbhassa, yassa nakkhamati so bhàseyya,

Dinnà saüghena itthannàmassa kulassa sekhasammuti. Khamati saüghassa, tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmãti.

Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

1. Yaü kulaü, machasaü

[BJT Page 474] [\x 474/]

"Yàni kho pana tàni dekhasammatàni kulàni yo pana bhikkhu tathàråpesu sekhasammatesu kulesu khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdeyya và bhu¤jeyya vàpañidesetabbaü tena bhikkhunà: gàrayihaü àvuso dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemã"ti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

4. Tena kho pana samayena sàvattiyaü uddavo hoti. Manussà bhikkhu nimantetvà bhojenti. Tampi kho kulaü bhikkhå nimantesi. Bhikkhu kukkuccàyantà nàdhivàsenti. Pañikkhittaü bhagavatà sekhasammatesu kulesu kàdanãyaü và bhojanãyaü và samatthà pañiggahetvà khàdituü bhu¤ajitu"nti. Te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kinnu kho nàma ambhàkaü jivitena yaü ayyà ambhàkaü na patigaõhantã"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü arocesu

. 1

5. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave nimantitena sekhasammatesu kulesu khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdituü bhu¤ajituü" eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

5. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave nimantitena sekhasammatesu kulesu khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahattà pañiggahetvà khàdituü bha¤ajituü" eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yàni kho pana tàni sekhasammatàni kulàni yo pana bhikkhu tathàråpesu sekhasammatesu kulesu pubbe animattito [PTS Page 180] [\q 180/] khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdeyya và bhu¤jeyya và pañidesetabbaü tena bhikkhunà gàrayihaü àvuso dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemã"ti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

6. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu tassa kulassa kulupago hoti. Atha kho so bhikkhu pubbanahasamayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya yena taü kulaü tenupasaükami. Upasaükamitvà pa¤¤atte àsane nisãdi tena kho pana samayena so bhikkhu gilàno hoti. Atha kho te manussà taü bhikkhuü etadavocuü bhu¤ajatha bhanteti. Atha kho so bhikkhu bhagavàta "pañikkhittaü animantitena sekhasammatesu kulesu khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdãtuü bhu¤ajitu"nti. Kukkuccàyanto na pañiggahesi. Nàsakkhi piõóàya carituü chinnabhatto ahosi. Atha kho so bhikkhu àràmaü gantvà bhikkhunaü etamatthaü àrocesi bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

[BJT Page 476] [\x 476/]

. 57. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave gilànena bhikkhunà sekhasammatesu kulesu khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahattà pañiggahetvà khàdituü bha¤ajituü"

Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yàni kho pana tàni sekhasammatàni kulàni yo pana bhikkhu tathàråpesu sekhasammatesu kulesu pubbe animattito agilàno khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdeyya

Khàdeyya và bhu¤jeyya và pañidesetabbaü tena bhikkhunà gàrayihaü àvuso dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemã"ti.

8. Yàni kho pana tàni sekhasammatàni kulànãti: sekhasammataü nàma kulaü yaü kulaü saddhàya vaóóhati bhogena hàyati evaråpassa kusalassa ¤attidutiyena kammena sekhasammuti dinnà hoti.

Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto 'bhikkhu'ti.

Tathàråpesu sekhasammatesu kulesuti: evaråpesu sekhasammatesu kulesu

Animattito nàma: ajjatanàya và svàtanàya và animattito gharåpacàraü okkante nimantenti1- eso animantito nàma.

[PTS Page 181] [\q 181/] nimantito nàma: ajjatanàya và svàtanàya và nimantito gharåpacàraü anokkante nimantenti, eso nimattito nàma.

. 5

Agilàno nàma: sakkoti piõóàya carituü

Gilàno nàma: na sakkoti piõóàya carituü

1. Okkamaneta nimanetati - sãmu1 machasaü

[BJT Page 478] [\x 478/]

Khàdanãyaü nàma: pa¤ca bhojanàni yàmakàlikaü sattàhaü kàlikaü yàvajãvikaü ñhapetvà avasesaü khàdanãyaü nàma.

Bhojanãyaü nàma: pa¤ca bhojanàni odano kummàso sattu maccho maüsaü animattito agilàno khàdanãyaü và bhojanãyaü và khàdissàmi bhu¤jissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa. Ajjhohàre àpatti pàñidesaniyassa

Sekhasammate sekhadammatasa¤¤i anivattito agilàno khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khakàdati và bhu¤jati và àpatti pàñidesanãyassa. Sekhasammate vematiko animattito agilàno khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdati và bhu¤jati và àpatti pàñidesanãyassa. Dekhasmamate asekhasammatasa¤¤i animantito agilàno khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdati và bhu¤jati và àpatti pàñidesanãyassa.

. 6Yamàkàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü àhàratthàya patigaõhàti àpatti dukkañassa ajjhohàre ajjhehàre àpatti dukkañassa.

Asekhasmamate sekhasammatasa¤¤i àpatti dukkañassa asekhasammate vematiko àpatti dukkañassa. Asekhasammate asekhasammatasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: nimattitassa, gilànassa, nimattitassa và gilànassa và, sesakaü bhu¤jati, a¤¤esaü bhikkhà tattha pa¤¤àttà hoti, gharato niharitvà denti, niccabhante, pakkhike, uposathike, pàñipadike, yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü sati paccaye paribhujati deti, ummattakassa àdikammikassàti.

Tatiya pàñidesanãyaü. Ni

[BJT Page 472] [\x 472/]

7. 4

Catutthapàñisenãya sikkhàpadaü

. 6

1. Tena samayena buddho bhagavà sakkosu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme. Tena kho pana samayena sàkiyadàsakà avaruddhà honti. Sàkiyàniyo icchanti àra¤¤akesu senàsanesu bhantaü kàtuü. Assosuü kho sàkiyadàsakà sàkiyàniyo kira àra¤¤akesu senàsanesu bantaü kàtukàmàti. Te magge pariyuññhiüsu. Sàkiyàniyo [PTS Page 182] [\q 182/] paõitaü khàdanãyaü bhojanãyaü àdàya àra¤¤akaü senàsanaü agamaüsu. Sàkiyadàsakà nikkhamitvà sàkiyàniyo acchandiüsu và dusesuü ca. Sàkiyà nikkhamitvà te core sabhaõóe1- gahetvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma bhadantà àràme core pañivasante nàrocessanti"ti. Assosuü kho bhakkhu tesaü2 sàkiyànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

2. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤àpessàmi dasa atthavàsa pañicca saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yàni kho pana tàni àra¤¤àkàni senàsanàni sàsaïka sammatàni sappañibhayàni. Yo pana bhikkhu tathàråpesu sonàsanesu viharanto pubbe appañisaüviditaü khàdanãyaü và bhojanãyaü và ajjhàràre sahattha pañiggahetvà khàdeyya và bhu¤jeyya và pañidesetabbaü tena bhikkhunà gàrayahaü àvuso dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemã"ti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu àra¤¤akesu senàsanesu gilàno hoti. Manussà khàdanãyaü àdàya àra¤¤akaü senàsanaü agamasaüsu atha kho te manussà taü bhikkhuü etadavocuü bhu¤ajatha bhanteti. Ta atha kho so bhikkhu bhagavatà pañikkhittaü àra¤¤akesu senàsanesu khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahatthà pañiggahetvà khàdituü bhu¤ajitu"nti. Kukkuccàyantà na pañiggahesi nàsakkhi piõóàya carituü jinnabhanto ahosi. Atha kho so bhikkhu bhikkhunaü etamatthaü arocesi. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

1. Saha bhaõóena - machasaü

2. Kesanti padaü marammachaññhasaügitipike na dissa te,

[BJT Page 482] [\x 482/]

4. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave gilànena bhikkhunà àra¤¤àkesu senàsanesu1- khàdanãyaü và bhojanãyaü và sahattà pañiggahetvà khàdituü bha¤ajituü" eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Yàni kho pana tàni àra¤¤akàni senàsanàni sàsakaüka sammatàni sappañibhayàni, yo pana bhikkhu tathàråpesu [PTS Page 183] [\q 183/] senàsanesu vibharanto pubbe appañisaüviditaü khàdanãyaü và bhojanãyaü và ajjhàràme sahatthà pañiggahetvà agilàno khàdeyya và bhu¤jeyya và pañidesetabbaü tena bhikkhunà: gàrayihaü àvuso dhammaü àpajjiü asappàyaü pàñidesanãyaü taü pañidesemã"ti.

5. Yàni kho pana tàni àra¤¤akàni senàsanànãti: àra¤¤akaü nàma: senàsanaü pa¤cadhanusatikaü pacchimaü.

Sàsaükaü nàma: àràme và2- àràmupacàre và corànaü niviññhokàso dissati bhuntokàso dissati ñhitokàso dissati nisinnokàso dissati nipantokàso dissati

Sappañibhayaü nàma: àràme và àràmupacàre và corehi manussà hatà dissanti viluttà dissanti àkoñità dissanti.

Yo panàti: yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati 'yo panà'ti.

Bhikkhåti bhikkhuko'ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato'ti bhikkhu, bhinnapañadharo'ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi bhikkhu'ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno'ti bhikkhu tatra yvàyaü bhikkhå samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhå'ti.

Tathàråpesu senàsanesuti: senàsanesu

Appañisaüviditaü nàma: pa¤cantaü pañisaüviditaü etaü appañisaüviditaü nàma. âràmaü àràmupacàraü ñhapetvà pañisaüviditaü etampi3 appañisaüviditaü nàma.

1. Pubbe appañisaüviditaü - machasaü,

2. Vàti padaü marammachaññhasaügitipiñake na dissate. 3. Etaü - machasaü

[BJT Page 484] [\x 484/]

Pañisaüviditaü nàma: yo koci và puriso và àràmaü àràmupacàraü agantvà àroceti ittathannàmassa kulassa1 bhante khàdanãyaü và abhojanãyaü và àharistãti. 2Sace sàsaükaü hoti sàsaükanti àcikkhitabbaü. Sace sappañibhayaü hoti sappañibhayanti àcikkhitabbaü. Sace hotu bhante àhariyissatãti bhaõati. Corà vattabbabà manussà idhupacaranti apasakkathàti. Yàguyà pañisaüvidite tassa parivàro àharãyati etaü pañisaüviditaü nàma. Bhantena pañisaüvidite tassa napariyàro àharãyati etaü pañisaüviditaü nàma. Khàdanãyena pañisaüvidite tassa parivàro àharãyati etaü pañisaüviditaü nama. Kulena pañisaüvidite yo tasmiü kule manusso khàdanãyaü và bhojanãyaü và àharati etaü pañisaüviditaü nàma. Gàmena pañisaüvidite yo tasmiü gàme manusso khàdanãyaü và bhojanãyaü và àharati etaü pañisaüviditaü nàma. Pugena pañisaüvidite yo tasmiü puge manusso khàdanãyaü và bhojanãyaü và àharati etaü pañisaüviditaü nàma.

7. Khàdanãyaü nàma: pa¤ca bhojanàni yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü ñhapetvà avasesaü khàdanãyaü nàma.

Bhojanãyaü nàma: pa¤ca bhojanàni odano kummàso sattu maccho maüsaü.

Ajjhàràmo nàma: parikkhittassa àràmassa anto àràmo aparikkhittassa upacàro.

Agilàno nàma: sakkoti paõóàya carituü.

Gilàno nàma: sakkoti paõóàya carituü.

[PTS Page 184] [\q 184/] appañisaüviditaü agilàno khàdissàmi bhu¤jissàmãti patigaõhàti àpatti dukkañassa ajjhohàre ajjhohàre àpatti pàñidesanãyassa.

Appañisaüvidite appañisaüviditasa¤¤i khàdanãyaü và bhojanãyaü và ajjhàràme sahattha pañiggahetvà agilàno khàdati và bha¤ajati và àpatti pàñidesanãyassa, appañisaüvidite vematiko khàdanãyaü và bhojanãyaü và ajjhàràme sahattha pañiggahetvà agilàno khàdati và bhu¤jati và àpatti pàñidesanãyassa. Appañisaüvidite pañisaüviditasa¤¤i khàdanãyaü và bhojanãyaü và ajjhàràme sahatthaü pañiggahetvà agilàno khàdati và bhu¤jati và àpatti pàñidesanãyassa.

1. Kulassàti padaü marammachaññhasaügitipiñake nadissate,

2. âharissantãti - machasaü

[BJT Page 486] [\x 486/]

Yamàkàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü àhàratthàya patigaõhàti àpatti dukkañassa ajjhohàre ajjhehàre àpatti dukkañassa.

Pañisaüvidite appañisaüvitasa¤¤i àpatti dukkañassa pañisaüvidete vematiko àpatti dukkañassa. Pañisaüvidite pañisaüviditasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: pañisaüvidite gilànassa, pañisaüvidite và gilànassa và, sesakaü bhu¤jati, bahàràme pañiggahetvà anto àràme paribhu¤jati, tattha jàtakaü mulaü và tacaü và pattaü và puppaü và phalaü và paribhu¤jati, yàmakàlikaü sattàhakàlikaü yàvajãvikaü sati paccaye paribhujati ummattakassa àdikammikassàti.

Catutthapàñidesanãyaü.

Tassuddànaü;

A¤¤àtikàya vosàsaü - sekha àra¤¤akena ca,

Pañidesanãyà cattàro - sambuddhena pakàsità,

Uddiññhà kho àyasmanto cattàro cattàro pàñidesanãyà dhammà. Tatthàyasmante pucchàmi kacchittha parisuddhà dutiyampi pacchàmi kaccittha parisuddhà tatiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà parisuddhetthàyasmanto tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmãti.

Pàñidesanãyà niññhità1-

1. Pàñidesaniyakaõóaü niññhitaü - machasaü,