[BJT Page 488] [\x 488/]
[PTS Page 185] [\q 185/]

8.

Sekhiyakaõóo

Ime kho panàyasmato sekhãyà dhammà uddesaü àgacchanti.
8. 1. 1

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu puratopi pacchatopi olambentà nivàsenti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà puratopi pacchatopi olambentà nivàsessanti seyyathàpi gihãkàmabhogino"ti.

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu puratopi pacchatopi olambentà nivàsessanti"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà1- bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, puratopi pacchatopi olambentà nivàsethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà puratopi pacchatopi olambentà nivàsessatha, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Parimaõóalaü nivàsessàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

3. Parimaõóalaü nivàsetabbaü nàbhãmaõóalaü jàõumaõóalaü pañicchàdentena. Yo anàdariyaü pañiccha purato và pacchato và olambento nivàseti, àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Pañhamasikkhàpadaü

1. Dhammiü kathaü katvà, pàñhoyaü marammachaññhasaügitipiñake na dissate

[BJT Page 488] [\x 488/]

8. 1. 2

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu puratopi pacchatopi olambentà pàrupanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà puratopi pacchatopi olambentà pàrupanti seyyathàpi gihãkàmabhogino"ti.

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu puratopi pacchatopi olambentà nivàsessanti"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà1- bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, puratopi pacchatopi olambentà pàrupanti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà puratopi pacchatopi olambentà pàrupanti, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Parimaõóalaü pàrupissàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Parimaõóalaü pàrutabbaü bho kaõõe samaü katvà pàrupannenena1- [PTS Page 186] [\q 186/] yo anàdariyaü pañiccha purato và pacchato và olambento pàrupati, àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Dutiyasikkhàpadaü

8. 1. 3

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu kàyaü vivaritvà antaraghare gacchanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà puratopi pacchatopi olambentà gacchanti seyyathàpi gihãkàmabhogino"ti.

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu puratopi pacchatopi olambentà gacchanti nivàsessanti"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà1- bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, puratopi pacchatopi olambentà pàrupanti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà puratopi pacchatopi olambentà pàrupanti, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Supañicachanno antaraghare gamissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Suppañicchannena antaraghare gantabbaü yo anàdariyaü pañiccha kàyaü vivaritvà antaraghare gacchati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa 勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Tatiyasikkhàpadaü

. 8

. 08. 1. 4

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu kàyaü vivaritvà antaraghare nisãdanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà puratopi pacchatopiolambentà nãsidanti gihãkàmabhogino"ti.

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü

Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu puratopi pacchatopi olambentà nisãdanti nivàsessanti"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà1- bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, puratopi pacchatopi olambentà pàrupanti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà puratopi pacchatopi olambentà nisãdanti, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Supañicchanto antaraghare nisãdissàmitã sikkhà karaõãyà"ti.

2. Supañicchannena antaraghare nisãditabbaü yo anàdariyaü pañiccha kàyaü vivaritvà antaraghare nisãditi àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Catutthasikkhàpadaü

1. Pàrupanetanàtipadaü marammachaññhasaügitipiñake na dissate.

[BJT Page 492] [\x 492/]

8. 1. 5

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu hatthampi pàdampi kãëàpentà antaraghare gacchanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà

Sakyaputtiyà hatthampi pàdampi kãëapentà antaraghare gacchanti seyyathàpi gihãkàmabhogino

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu hatthampa pàdampi antaraghare gacchanti nivàsessanti"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà1- bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, hatthampi pàdampi kãëapentà antaraghare gacchanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà hatthampi pàdampi kãëàpentà antaraghare gacchanti, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Susaüvuto antaraghare gamissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Susaüvutena antaraghare gantabbaü yo anàdariyaü pañicca hatthaü và pàdaü và kãëapento antaraghare gacchati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, ummattakassa àdikammikassàti.

Pa勺ama sikkhàpadaü

8. 1. 6

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu hatthampi kãëàpento antaraghare nisãdanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà hatthampi kãëàpento antaraghare nisãdinti seyyathàpi gihãkàmabhogino"ti.

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå hatthampi kãëapentà antaraghare nisãdanti nivàsessanti"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà1bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, puratopi pacchatopi olambentà pàrupanti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà hatthampi pàdampi kãëàpenno antaraghare nisãdanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Susaüvuto antaraghare nisãdissàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Susaüvutena antaraghare nisãditabbaü yo anàdariyaü pañiccha hatthaü và pàdaü và kãëàpento antaraghare nisidati àpatti dukkañassa.

3. Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, ummattakassa àdikammikassàti.

Chaññha sikkhàpadaü

8. 1. 7

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu tahaü olokentà antaraghare gacchanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà puratopi tahaü tahaü olokentà antaraghare gacchanti seyyathàpi gihãkàmabhogino"ti.

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu tahaü tahaü olokentà antaraghare gacchanti nivàsessanti"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà1- bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, puratopi pacchatopi olambentà pàrupanti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà puratopi pacchatopi olambentà pàrupanti, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Okkhãttacakkhunà antaraghare gamissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Okkhittacakkunà antaraghare gantabbaü yo anàdariyaü pañiccha tahaü tahaü olokento antaraghare gacchati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa 勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Sattama sikkhàpadaü

[BJT Page 494] [\x 494/]

8. 1. 8

1. [PTS Page 187] [\q 187/] tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu tahaü tahaü olokentà antaraghare nisãdanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà puratopi tahaü tahaü olokentà annaraghare nãsidanti gihãkàmabhogino"ti.

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü

Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu tahaü tahaü olokentà antaraghare nisãdanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, tahaü tahaü olokentà antaraghare nisãdanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà tahaü tahaü olokentà antaraghare nisãdanti, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Okkhittacakkhunà antaraghare nisãdissàmitã sikkhà karaõãyà"ti.

2. Okkhantacakkhunà antaraghare nisãditabbaü yugamantaü pekkhantena, yo anàdariyaü pañiccha tàhaü tàhaü olokento antaraghare nisãditi àpatti dukkañassa.

3. Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Aññhamasikkhàpadaü

8. 1. 9

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu ukakhittakàya antaraghare gacchanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà ukkhãttakàya antaraghare gacchanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu ukkhittakàya antaraghare gacchanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, ukkhittakàya antaraghare gacchanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà ukkhittakàya antaraghare gacchanti, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Na ukkhittakàya antaraghare gamissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na ukkhittakàya antaraghare gantabbaü yo anàdariyaü pañicca ekato và ubhato và ukkhipitvà antaraghare gacchati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, ummattakassa àdikammikassàti.

Navama sikkhàpadaü

8. 1. 10

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu ukkhittakàya antaraghare nisãdanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà ukkhittakàya antaraghare nisãdanti.

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu ukkhittakàya antaraghare nisãdanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, ukkhittakàya antaraghare nisãdanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà ukkhittakàya antaraghare nisãdanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Na ukkhittakàya antaraghare nisãdissàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na ukkhittakàya antaraghare nisãditabbaü yo anàdariyaü pañiccha ekato và ubhato và ukkhãpitvà antaraghare nisidati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa, àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Dasama sikkhàpadaü

Parimaõóalavaggo pañhamo.

. 0

. 0[BJT Page 496] [\x 496/]

8. 2. 1

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu mahàhasitaü hasantà antaraghare gacchanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà mahàhasitaü hasantà antaraghare gacchanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu mahàhasikaü hasantà antaraghare gacchanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu saccaü kira tumhe bhikkhave, mahàhasitaü hasantà antaraghare gaccanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà mahàhasitaü hasantà antaraghare gacchanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Na ujjagghikàya antaraghare gamissàmitã sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na ujjagghikàya antaraghare gantabbaü yo anàdariyaü pañiccha mahàhasitaü hasanto antaraghare gacchati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, hasanãyasmiü vatthusmiü mihitamattaü karoti, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Pañhama sikkhàpadaü

8. 2. 2

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu mahàhasitaü hasantà antaraghare nisãdanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà mahàhasitaü hasantà antaraghare nisãdanti seyyathàpi gihãkàmabhogino assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu mahàhasitaü hasantà antaraghare nisãdanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu saccaü kira tumhe bhikkhave, hasantà antaraghare nisãdanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà mahàhasitaü hasantà antaraghare nisãdanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Na ujjagghikàya antaraghare nisãdissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na ujjagghikàya antaraghare nisãditabbaü. Yo anàdariyaü pañicca mahàhasitaü hasanto antaraghare nisidati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, hasaniyasmiü vatthusmiü mihitamattaü karoti, àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Dutiya sikkhàpadaü

8. 2. 3

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu uccàsaddaü mahàsaddaü karontà antaraghare gacchanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà uccàsaddaü mahàsaddaü karontà annaraghare gacchanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu uccàsaddaü mahàsaddaü karontà antaraghare gacchanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà1bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, uccàsaddaü màhasaddaü karontà antaraghare gaccanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà uccàsaddaü mahàsaddaü karontà antaraghare gaccanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha khvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Appasaddo anataraghare gammissàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Appasaddena antaraghare gantabbaü. Yo anàdariyaü pañiccha uccàsaddaü mahàsaddaü karonto antaraghare gacchati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, apadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Tatiya sikkhàpadaü

[BJT Page 498] [\x 498/]

8. 2. 4

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu uccàsaddaü mahàsaddaü karontà antaraghare nisãdanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà uccàsaddaü mahàsaddaü karontà antaraghare nisãdanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu uccàsaddaü mahàsaddaü karontà antaraghare nisãdanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà1bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, uccàsaddaü mahàsaddaü karontà antaraghare nisãdanti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà uccàsaddaü mahàsaddaü karontà antaraghare nisãdanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Appasaddo antaraghare nisãdissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Appasaddena antaraghare nisãditabbaü yo anàdariyaü pañiccha uccàsaddaü mahàsaddaü karontà antaraghare nisãditi àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa 勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Catuttha sikkhàpadaü

8. 2. 5

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena [PTS Page 188] [\q 188/] kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu kàyappacàlakaü antaraghare gacchanti kàyaü olambentà manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü

Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu kàyappacàlakaü antaraghare gacchanti kàyaü olokentà nisãdanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhupañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, kàyappacàlakaü antaraghare gacchanti kàyaü olokentà saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà tahaü tahaü

Olokentà antaraghare nisãdanti, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na kàyappacàlakaü antaraghare gàmissàmitã sikkhà karaõãyà"ti.

Na kàyappavàlikaü antaraghare gantabbaü kàyaü paggahetvà gantabbaü yo anàdariyaü pañiccha kàyappacàlakaü antaghare gacchati kàyaü olokento àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, àpadàsu ummattakassa

âdikammikassàti.

Pa勺ama sikkhàpadaü

8. 2. 6

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu kàyappacàlakaü antaraghare nisãdanti kàyaü olambentà manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà antaraghare gacchanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu kàyappacàlakaü antaraghare nisãdanti kàyaü olambentà atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, kàyappacàlakaü antaraghare nisãdanti kàyaü olambentà saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaühi nàma tumhe moghapurisà kàyappacàlakaü antaraghare nisãdanti kàyaü olambentà netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na kàyappacàlakaü antaraghare nisidassàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Na tàyappacàlakaü antaraghare nisãditabbaü kàyaü paggahetvà nisãditabbaü yo anàdariyaü pañicca kàyappacàlakaü antaraghare nisidati kàyaü olambento àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa àpadàsu

Ummattakassa àdikammikassàti.

Chaññha sikkhàpadaü

. 3[BJT Page 500] [\x 500/]

8. 2. 7

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu bàhuppacàlakaü antaraghare gacchanti, bàhuü olambentà manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà ukkhittakàya antaraghare nisãdanti.

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bàhuppacàlakaü antaraghare gacchanti, bàhuü olambentà atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, bàhuppacàlakaü antaraghare gacchanti, bàhuü olambentà saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaühi nàma tumhe moghapurisà bàhuppacàlakaü antaraghare gacachanti bàhuü olambentà netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taübhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Na bahuppacàlakaü antaraghare gamissati sikkhà karaõãyà"ti.

Na bahuppacàlakaü antaraghare gantabbaü bàhuü paggahetvà gantabbaü yo anàdariyaü pañiccha bahuppacàlakaü antaraghare gacchanti bàhuü oëambento àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa, àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Sattama sikkhàpadaü

. 18. 2. 8

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu bàhuppacàlakaü antaraghare nisãdanti bàhuü olambentà manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà ukkhittakàya antaraghare nisãdanti.

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bàhuppacàlakaü antaraghare nisãdanti bàhuü olambentà atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, bàhuppacàlakaü antaraghare nisãdanti bàhuü olambentà saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaühi nàma tumhe moghapurisà bàhuppacàlakaü antaraghare nisãdanti bàhuü olambentà netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taübhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Na bahuppacàlakaü antaraghare nisãdissati sikkhà karaõãyà"ti.

Na bahuppacàlakaü antaraghare nisãditabbaü bàhuü paggahetvà nisãditabbaü yo anàdariyaü pañiccha bahuppacàlakaü antaraghare nisãditi bàhuü oëambento àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa, àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Aññhama sikkhàpadaü

. 28. 2. 9

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu sãsappacàlakaü antaraghare gaccanti sãsaü olambentà manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà ukkhittakàya antaraghare nisãdanti.

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu sãsappacàlakaü antaraghare gacchanti sãsaü olambentà atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, sisappacàlakaü antaraghare gacchanti sãsaü olambentà saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaühi nàma tumhe moghapurisà sãsappacàlakaü antaraghare gacchanti sãsaü olambentà netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taübhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Na sãsappacàlakaü antaraghare gàmãssamiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na sãsappacàlakaü antaraghare gantabbaü sisaü paggahetvà gantatabbaü yo anàdariyaü pañiccha sãsappacàlakaü antaraghare gacchati sãsaü oëambento àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa, àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Navama sikkhàpadaü

[BJT Page 502] [\x 502/]

8. 2. 10

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu sãsappacàlakaü antaraghare nisãdanti sãsaü olambentà manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà ukkhittakàya antaraghare nisãdanti.

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu sãsappacàlakaü antaraghare nisãdanti sãsaü olambentà atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, sisappacàlakaü antaraghare nisãdanti sãsaü olambentà saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaühi nàma tumhe moghapurisà sãsappacàlakaü antaraghare gacchanti sãsaü olambentà netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taübhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Na sãsappacàlakaü antaraghare nisãdissamiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na sãsappacàlakaü antaraghare nisãditabbaü sisaü paggahetvà nisãditabbaü yo anàdariyaü pañiccha sãsappacàlakaü antaraghare nisãditi sãsaü oëambento àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa, àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Dasama sikkhàpadaü

Ujjagghivaggo dutiyo

. 0

[BJT Page 504] [\x 504/]

8. 3. 1

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu bamhakatà antaraghare gacchanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyàkhamhakatà antaraghare gacchanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu khamhakatà antaraghare gacchanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhusaccaü kira tumhe bhikkhave, khamhakàtà antaraghare gaccanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà khamhakatà antaraghare gacchanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahacchanà asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Na khamhakato antaraghare gamissàmitã sikkhà karaõãyà"ti.

[PTS Page 189] [\q 189/] na khamhakatena antaraghare gantabbaü yo anàdariyaü pañicca ekato và ubhato và khàmhaü katvà antaraghare gacchati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, hasanãyasmiü vatthusmiü mihitamattaü karoti, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Pañhama sikkhàpadaü

8. 3. 2

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu khamhakatà antaràghare nisãdanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà khamhakatà antaraghare nisãdanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu khamhakatà antaraghare nisãdanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu saccaü kira tumhe bhikkhave khamhakàtà antaraghare nisãdanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà khamhakatà antaraghare nisãdanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Na khamhakato antaraghare nisãdissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Na khamhakatena antaraghare nisãditabbaü. Yo anàdariyaü pañicca ekato và ubhato cà khamhaü katvà antaraghare nisidati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Dutiya sikkhàpadaü

8. 3. 3

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu sasãsaü pàrupitvà antaraghare gacchanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà sasãsaü pàrupitvà annaraghare gacchanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu sasãsaü pàrupitvà antaraghare gacchanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, sasãsaü pàrupitvà antaraghare gaccanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà sasãsaü parupitvà antaraghare gaccanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha khvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na oguõñhito anataraghare gammissàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Na oguõñhitatena antaraghare gantabbaü. Yo anàdariyaü pañicca sasisaü pàrupitvà antaraghare gacchati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, apadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Tatiya sikkhàpadaü

[BJT Page 506] [\x 506/]

8. 3. 4

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu sasãsaü pàrupitvà antaraghare nisãdanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà sasãsaü pàrupitvà antaraghare nisãdanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu sasãsaü pàrupitvà antaraghare nisãdanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, sasisaü pirupitvà antaraghare nisãdanti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà sasisaü pàrupitvà antaraghare nisãdanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na oguõñhãto antaraghare nisãdissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Na oguõñhito antaraghare nisãditabbaü yo anàdariyaü pañicca sasisaü pàrupitvà antaraghare nisãditi àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Catuttha sikkhàpadaü

8. 3. 5

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu ukkuñikàya antaraghare gacchanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà ukkuñikàya antaraghare gacchanti.

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü

Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu ukkuñikàya antaraghare gacchanti nisãdanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhupañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, ukkuñikàya antaraghare gacchanti kàyaü olokentà saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà tahaü tahaü ukkuñiyà antaraghare nisãdanti, netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na ukkuñikaya antaraghare gàmissàmitã sikkhà karaõãyà"ti.

Na ukkuñiyà antaraghare gantabbaü yo anàdariyaü pañicca ukkuñiyà antaghare gacchati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, àpadàsu ummattakassa

âdikammikassàti.

Pa勺ama sikkhàpadaü

8. 3. 6

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu pallatthikàya antaraghare nisãdanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà pallatthikàya antaraghare gacchanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu pallatthikàya antaraghare nisãdanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, pallatthikàya antaraghare nisãdanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà kàyappacàlakaü antaraghare nisãdanti kàyaü olambentà netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchanà asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na pallatthikàya antaraghare nisidassàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Na pallatthikàya antaraghare nisãditabbaü yo anàdariyaü pañicca hatthapallatthikàya và dussapallatthikàya và antaraghare nisidati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa àpadàsu

Ummattakassa àdikammikassàti.

Chaññha sikkhàpadaü

[BJT Page 508] [\x 508/]

8. 3. 7

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena [PTS Page 190] [\q 190/] kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu asakkaccaü piõóapàtaü pañigaõhanti chaóóetukàmà viya ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà asakkaccaü piõóapàtaü pañigaõhanti chaóóetukàmà viya

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu asakkaccaü piõóapàtaü pañigaõhanti chaóóetukàmà viya atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, asacakkaccaü piõóapàtaü pañigaõhanti chaóóetukàmà viya saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà asakkaccaü piõóapàtaü pañigaõhanti chaóóetukàmà viya netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Sakkaccaü piõóapàtaü pañiggahessàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Sakkaccaü piõóapàto pañiggahetabbà yo anàdariyaü pañicca asakkaccaü piõóapàtaü pañilaõhàti chaóóetukàmo viya àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa, àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Sattama sikkhàpadaü

. 98. 3. 8

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu tahaü tahaü olokentà piõóàpàtaü pañigaõhàti àkirantepi atikkamantepi 1- na jànanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà tahaü tahaü olokentà piõóapàtaü pañigaõhanti àkirantepi atikkamantepi na jànanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu tahaü tahaü olokentà piõóapàtaü pañigaõhanti àkirantepi atikkamantepi na jànanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, tahaü tahaü olokentà piõóapàtaü pañigaõhanti àkirantepi atikkamantepi na jànanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà tahaü tahaü olokentà piõóapàtaü pañigaõhanti àkirantepi atikkamantepi na jànanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taübhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Pattasa中i piõóapàtaü pañiggahessàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Pattasa中inà piõóapàto pañiggahetabbo yo anàdariyaü pañicca tahaü tahaü olokento piõóapàtaü pañigaõhàti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa, àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Aññhama sikkhàpadaü

. 9

8. 3. 9

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu piõóapàtaü pañigaõhantà supa中ova bahuü pañigaõhanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà piõóapàtaü pañigaõhantà sasupa中ova bahuü pañigaõhanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu piõóapàtaü pañigaõhantà supa中ova bahuü pañigaõhanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu saccaü kira tumhe bhikkhave, piõóapàtaü pañigaõhantà supa中ova bahuü pañigaõhanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà piõóapàtaü pañigaõhantà supa中ova bahuü pañigaõhanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahacchanà asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

"Samasupakaü piõóapàtaü pañiggahessàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Supo nàma: dve supà muggasupo màsasupo hatthahàriyo. Samasupako piõóapàto pañiggahetabbo. Yo anàdariyaü pañicca supa中ova bahuü pañigaõhàti àpatti dukkañassa.

3. Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, rasarase. ¥àtakànaü, pavàritànaü, a中assatthàya, attano dhanena, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Navama sikkhàpadaü

1. Atikkannepi - machasaü

[BJT Page 510] [\x 510/]

8. 3. 10

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu thupikataü piõóapàtaü pañigaõhàti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà thupikataü piõóapàtaü pañigaõhàti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu thupikataü piõóapàtaü pañigaõhàti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu saccaü kira tumhe bhikkhave thupikataü piõaóapàtaü pañigaõhàti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà thupikataü piõóapàtaü pañigaõhàti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

" Samatittakaü piõaóapàtaü pañiggahessamiti sikkhà karaõãyà"ti.

[PTS Page 191] [\q 191/] samatittako piõaóapàto pañiggahetabbo yo anàdariyaü pañicca thupikataü piõóapàtaü pañigaõhàti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Dasama sikkhàpadaü

Khamhakatavaggo tatiyo.

[BJT Page 512] [\x 512/]

8. 4. 1

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu asakkaccaü piõóapàtaü bhu大anti abhu兀jitukàma viya manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà asakkaccaü piõóapàtaü bhu大anti abhu兀jitukàma viya

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu asakkaccaü piõóapàtaü bhu大anti abhu兀jitukàmà viya atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, asakkaccaü piõóapàto bhu大anti bhu兀jitukàmà viya saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà asakkaccaü piõóapàtaü bhu大anti abhu兀jitukàmà viya netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahiccachanà asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Sakkaccaü piõóapàtaü bhu大issàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Sakkaccaü piõóapàto bhu兀jitabbo yo anàdariyaü pañicca asakkaccaü piõóapàtaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, apadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Pañhama sikkhàpadaü

8. 4. 2

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu tahaü tahaü olokentà piõóapàtaü bhu大anti àkirantepi atikkamantepi na jànanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà tahaü tahaü olokentà piõóapàtaü bhu大anti àkirantepi atikkamantepi na jànanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu tahaü tahaü olokentà piõóapàtaü bhu大anti àkirantepi atikkamantepi na jànanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, tahaü tahaü olokentà piõóapàtaü bhu大anti àkirantepi atikkamantepi na jànanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà tahaü tahaü olokentà piõóapàtaü bhu大anti àkirantepi atikkamantepi na jànanti netaümoghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Pattasa中i piõóapàtaü bhu大issàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Pantasa中inà piõóapàto bhu兀jitabbo. Yo anàdariyaü pañicca tahaü tahaü olokento piõóapàtaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, vàsupagatassa àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Dutiya sikkhàpadaü

8. 4. 3.

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu tahaü tahaü omasitvà piõóapàtaü bhu大anti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà tahaü tahaü omasitvà piõóapàtaü bhu大anti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü

Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu tahaü tahaü omasitvà piõóapàtaü bhu大anti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhupañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, tahaü tahaü omasitvà piõóapàtaü bhu大anti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà tahaü tahaü omasitvà piõóapàtaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Sapadànaü piõóapàtaü bhu大issàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Sapadànaü piõóapàto bhaa兀jitabbo yo anàdariyaü pañicca tahaü tahaü omasitvà piõóapàtaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, a中esaü dento omasati, a中abhàjane1- àkiranto omasati, uttaribhaüge, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Tatiya sikkhàpadaü

1. A中assa bhàjane - machasaü

[BJT Page 514] [\x 514/]

8. 4. 4

[PTS Page 192] [\q 192/]

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu piõóapàtaü bhu兀jantà supa中eva bahuü bhu大anti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà piõóapàtaü bhu兀jantà supa中eva bahuü bhu大anti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu piõóapàtaü bhu大antà supa中eva bahuü bhu大anti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, piõóapàtaü bhu兀jantà supa中eva bahuü bhu大anti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà piõóapàtaü bhu兀jantà supa中eva bahuü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchanà asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Samasupakaü piõóapàtaü bhu大issàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Supo nàma: dve supo muggasupo màsasupo hatthahàriyo. Samasupako piõóapàto bhu兀jitabbo yo anàdariyaü pañicca supa中eva bahuü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, rasarase àtakànaü pavàritànaü antano dhanena àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Catuttha sikkhàpadaü

8. 4. 5

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu thupato1- omadditvà piõóapàtaü bhu大anti manusso ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà thupato omadditvà piõóapàtaü bhucajanti

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu thupato omadditvà piõóapàtaü bhu大issàmãti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, thupato omadditvà piõóapàtaü bhu大anti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà thupato omadditvà piõóapàtaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na thupato omadditvà piõóapàtaü bhu兀jissàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Na thupato omadditvà piõóapàto bha兀jitabbo yo anàdariyaü pañicca thupato omadditvà piõóapàtaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa, parittake sese ekato saükaóóhatvà omadditvà bhu大ati, àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Pa勺ama sikkhàpadaü

. 78. 4. 6

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu såpampi bya兀janampi odanena pañiccàdenti bhiyyokamyataü upàdàya manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà såpampi bya兀janampi odanne pañicchàdenti bhiyyokamyataü upàdàya

Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu såpampi bya兀janampi odanena pañicchàdenti bhiyyokamyataü upàdàya atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, såpampi bya兀janampi odanena pañicchàdenti bhiyyokamyataü upàdàya saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà såpampi bya兀janampi odanena pañicchàdenti bhiyyokamyataü upàdàya netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taübhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na supaü và bya兀janaü và odanena pañicchàdessàmi bhiyyokamyataü upàdàyati sikkhà karaõãyà"ti.

Na supaü và bya兀janaü và odanena pañiccàdetabbo bhiyyokamyataü upàdàya yo anàdariyaü pañicca supaü và odanena pañicchàdeti bhiyyokamyataü upàdàya àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, sàmikà pañicchàdetvà denti na bhiyyokamyataü àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Chaññha sikkhàpadaü

1. Thupakato - machasaü

[BJT Page 516] [\x 516/]

. 38. 4. 7

1. [PTS Page 193] [\q 193/] tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu såpampi odanampi antano atthàya vi中àpetvà bhu大anti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà såpampi odanapi anattano atthàya vi中àpetvà bhu兀jissanti kassa sampannaü na manàpaü kassa sàduü na ruccatã"ti.

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu såpampi odanampi antano atthàya vicacàpetvà bhu兀jissanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, såpampi odanampi attano atthàya vi中àpetvà bhu兀jathàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà såpampi odanampi attano atthàya vi中àpetvà bhu兀jissatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na supaü và odanaü và attano atthàya vi中àpetvà bhu兀jissàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena bhikkhu gilànà honti. Gilàna pucchakà bhikkhu gilàne1etadavocuü; "kaccàvuso khamanãyaü kacci yàpanãya"nti. Pubbe mayaü àvuso såpampi odanampi attano atthàya vi中àpetvà bhu兀jàma. Tena phàsu hoti. Idàni pana bhagavatà pañikkhittanti kukkuccàyantà na vi中àpema tena no na phàsu etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave gilànena bhikkhunà såpampi odanampi attano atthàya vi中àpetvà bhu兀jituü" eva勺a pana bhikkhave imaü sikakhàpadaü uddiseyyàtha;

Na supaü và odanaü và agàlàno attano atthàya vi中àpetvà bhu大issàmãti sikkhà karaõiyo"ti

1. Gilàne bhikkhu - machasaü

2. Bhikkhåti padaü - machasaü na dissate

[BJT Page 518] [\x 518/]

Na supaü và odanaü và agilànena antano atthàya vi中àpetvà bhu大itabbaü yo anàdariyaü pañicca supaü và odanaü và agilàno attano atthàya vi中àpetvà bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa àtakànaü pavàritànaü a中assatthàya attano dhanena àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Sattama sikkhàpadaü

. 3

8. 4. 8

1. [PTS Page 194] [\q 194/] tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu ujjhànasa中i paresaü pattaü olokenti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà ujjhànasa中i paresaü pattaü olokenti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu ujjhànasa中i paresaü pattaü olokenti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, ujjhànasa中i paresaü pattaü olokenti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà ujjhànasa中i paresaü pattaü olokenti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na ujjhànasa中i paresaü pattaü olokessàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Na ujjhàyasa中i paresaü patto oloketabbo yo anàdariyaü pañicca ujjhànasa中i paresaü pattaü oloketi àpatti dukkañassa.

Anàpatti- asa勺icca asatiyà ajànantassa dassàmiti và dàpessàmiti và oloketi na ujjhànasa中issa àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Aññhamasikkhàpadaü

8. 4. 9

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu mahantaü kabaëaü karonti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà mahantaü kabaëaü karonti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu mahantaü kabaëaü karonti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, mahantaü kabaëaü karonti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà mahantaü kabaëaü karonti netaü moghapurisàappasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Nàtimahantaü kabaëaü karissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Nàtimahanto kabaëo kàtabbo yo anàdariyaü pañicca mahantaü kabaëaü karoti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa agàlànassa khajjake phalàphale uttaribhaüge àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Navamasikkhàpadaü

8. 4. 10

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu dãghaü àlopaü karonti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà dãghaü àlopaü karonti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu dãghaü àlopaü karonti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, dãghaü àlopaü karonti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà dãghaü àlopaü karonti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Parimaõaóalaü àlopaü karissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Parimaõóalaü àlopo kàtabbo yo anàdariyaü pañicca dãghaü àlopaü karoti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa khajjake phalàphale uttarihaüge àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Dasama sikkhàpadaü

Sakkaccavaggo catuttho

. 6[BJT Page 522] [\x 522/]

8. 5. 1

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu anàhañe kabaëe mukhadvàraü vivaranti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà anàhañe kabaëe mukhadvàraü vivaranti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu anàhañe kabaëe mukhadvàraü vivaranti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, anàhañe kabaëe mukhadvàraü vivaranti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà anàhañe kabaëe vukhadvàraü vivaranti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccàti a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

[PTS Page 195] [\q 195/] na anàhañe kabaëe mukhadvàraü vivarissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Na anàhañe kabaëe mukhadvàraü vivaritabbaü yo anàdariyaü pañicca anàhañe kabaëe vukhadvàraü vivarati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa dassàmiti và dàpessàmiti và oloketi na ujjhànasa中issa àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Pañhamasikkhàpadaü

8. 5. 2

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu bhu兀jamànà sabbaü hatthaü mukhe pakkhipanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà bhu兀jamànà sabbaü hatthaü mukhe pakkhipanti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu bhu兀jamànà sabbaü hatthaü mukhe pakkhipanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, bhu兀jamànà sabbaü hatthaü mukhe pakkhipanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà bhu兀jamànà sabbaü hatthaü mukhe pakkhipanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü cevaappasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü

Anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na bhu兀jamàno sabbaü hatthaü mukhe pakkhipissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Na bhu兀jamàno sabbo hatthà mukhe pakkhitabbo yo anàdariyaü pañicca bhu兀jamàno sabbaü hatthaü mukhe pakkhipati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa agàlànassa khajjake phalàphale uttaribhaüge àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Dutiyasikkhàpadaü

8. 5. 3

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu sakabaëena mukhena byàharanti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà sakabaëena mukhena byàharanti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu sakabaëena mukhenabyàhaenti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, sakabaëena mukhena byàharanti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavàananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà sakabaëena mukhena byàharanti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na sakabaëena mukhena byàharissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Na sakabaëena mukhena byàharitabbaü yo anàdariyaü pañicca sakabaëena mukhena byàharati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa khajjake phalàphale uttarihaüge àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Tatiyasikkhàpadaü

[BJT Page 524] [\x 524/]

8. 5. 4

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu piõóukkhepakaü bhu大anti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà piõóukkhepakaü bhu大anti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu piõóukkhepakaü bhu大anti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, piõóukkhepakaü bhu大anti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà piõóukkhepakaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccàti a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na piõóukkhepakaü bhu大issàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Na piõóukkhepakaü bhu兀jatatatabbaü yo anàdariyaü pañicca piõóukkhepakaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa khajjake phalàphale àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Catutthasikkhàpadaü

8. 5. 5

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu kabaëàvacchedakaü bha兀janti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà kabaëàvacchedakaü bha兀janti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu kabaëàvacchedakaü bhu大anti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, kabaëàvacchedakaü bhu大anti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà kabaëàvacchedakaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na [PTS Page 196] [\q 196/] kabaëàvacchedakaü bhu大issàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Na kabaëàvacchedakaü bhu大itabbaü yo anàdariyaü pañicca kabaëàvacchedakaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa khajjake phalàphale uttaribhaüge àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Pa勺amasikkhàpadaü

8. 5. 6

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu avagaõóakàrakaü bhu大anti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà avagaõóakàrakaü bhu大anti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu avagaõóakàrakaü bhu大anti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, avagaõóakàrakaü bhu大anti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavàananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà avagaõóakàrakaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na avagaõóakàrakaü bhu大issàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Na avagaõóakàrakaü bhu大itabbaü yo anàdariyaü pañicca ekato và ubhato và gaõóaü katvà bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa khajjake1phalàphale, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Chaññhasikkhàpadaü

1. Khajjaketi padaü - machasaü na dissate

. 6

[BJT Page 526] [\x 526/]

8. 5. 7

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu hatthanidadunakaü bhu大anti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà hatthaniddhunakaü bhu大anti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu hatthaniddhunakaü bhu大anti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, hatthaniddhunakaü bhu大anti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà hatthaniddhukataü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccàti a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na hatthaniddhunakaü bhu大issàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Na hatthaniddhunakaü bhu大itabbaü yo anàdariyaü pañicca hatthaniddhunakaü bha兀jati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassà, kacavaraü chaóóhento hatthaü niddhunàti, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Sattamasikkhàpadaü

8. 5. 8

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu sitthàvakàrakaü bhu大anti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà sitthàvakàrakaü bhu大anti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu sitthàvakàrakaü bhu大anti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, satthàvakàrakaü bhu大anti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà sitthàvakàrakaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na sitthàvakàrakaü bhu大issàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Na sitthàvakàrakaü bhu大itabbaü yo anàdariyaü pañicca sitthàva kàrakaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa: gilànassa kacavaraü [PTS Page 197] [\q 197/] chaóóhento sitthaü chaóóhayati, 1- àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Aññhamasikkhàpadaü

8. 5. 9

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu jivhànicchàrakaü bhu大anti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà jivhànicchàrakaü bhu大anti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu jivhànicchàrakaü bhu大anti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, jivhànicchàrakaü bhu大anti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà jivhànicchàrakaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na jivhànicchàrakaü bhu大issàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

Na jivhànicchàrakaü bhu大itabbaü yo anàdariyaü pañicca jivhànicchàrakaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànantassa, gilànassa àpadàsu, ummattakassa àdikammikassàti.

Navamasikkhàpadaü

1. Chaóóhayyati - machasaü

[BJT Page 528] [\x 528/]

8. 5. 10

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu piõóukkhepakaü bhu大anti manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà capucapukàrakaü bhu大anti

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu capucacapukàrakaü bhu大anti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave, capucapukàrakaü bhu大anti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà capucapukàrakaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccàti a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na capucapukàrakaü bhu大issàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na capucapukàrakaü bhu兀jatatatabbaü yo anàdariyaü pañicca capucapukàrakaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

3. Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Dasamasikkhàpadaü

Kabaëavaggo pa勺amo.

[BJT Page 530] [\x 530/]

. 18. 6. 1

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena a中atarena bràhmaõena saïghassa payopànaü pañiyantaü hoti. Bhikkhu surusurukàrakaü khãraü pivanti. A中ataro nañapubbako bhikkhu surusurukàrakaü khãraü pivanti. A中ataro nañapubbako bhikkhu evamàha. "Sabbàyaü1ma中e saïgho sãtikato"ti2- ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma bhikkhu saüghaü àrabbha davaü karissatã"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tvaü bhikkhu saïghaü àrabbha davaü akàsiti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà kabaëàvacchedakaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na surusurukàrakaü bhu大issàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na [PTS Page 198] [\q 198/] surusurukàrakaü bhu大itabbaü yo anàdariyaü pañicca surusurukàrakaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Pañhamasikkhàpadaü

8. 6. 2

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu hatthanillehakaü bhu大anti a中ataro nañapubbako bhikkhu evamàhaü "sabbàyaü ma中e saïgho sitikato"ti ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma bhikkhu saüghaü àrabbha davaü karissatã"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tvaü bhikkhu saïghaü àrabbha davaü akàsiti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà kabaëàvacchedakaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na hatthanillehakaü bhu兀jissàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na hatthanillehakaü bhu大itabbaü yo anàdariyaü pañicca hatthanillehakaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Dutiyasikkhàpadaü

1. Sabboyaü - machasaü

2. Sitakatoti - sãmu.

[BJT Page 532] [\x 532/]

. 28. 6. 3

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu pattanillehakaü bhu大anti a中ataro nañapubbako bhikkhu evamàhaü "sabbàyaü ma中e saïgho sitikato"ti ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma bhikkhu saüghaü àrabbha davaü karissatã"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tvaü bhikkhu saïghaü àrabbha davaü akàsiti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà kabaëàvacchedakaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na pattanillehakaü bhu兀jissàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na pattanillehakaü bhu大itabbaü yo anàdariyaü pañicca pattanillehakaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa parittake sese ekato saükaóóhatvà nillehitavà bhu大ati, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Tatiyasikkhàpadaü

8. 6. 4

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu oññhanillehakaü bhu大anti a中ataro nañapubbako bhikkhu evamàhaü "sabbàyaü ma中e saïgho sitikato"ti ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma bhikkhu saüghaü àrabbha davaü karissatã"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tvaü bhikkhu saïghaü àrabbha davaü akàsiti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà kabaëàvacchedakaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na oññhanillehakaü bhu兀jissàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na oññhanillehakaü bhu大itabbaü yo anàdariyaü pañicca oññhanillehakaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa parittake sese ekato saükaóóhatvà nillehitavà bhu大ati, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Catutthasikkhàpadaü

. 2

[BJT Page 534] [\x 534/]

. 08. 6. 5

1. Tena samayena buddho bhagavà bhaggasu viharati suüsumàragire bhesakalàvane migadàye. Tena kho pana samayena bhikkhu kokanade1pàsàde sàmisena hatthena pànãyathàlakaü pañigaõhanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà sàmisena hatthena pàniyathàlakaü pañiggahessanti seyyathàpi gihã kàmabhogino"ti.

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma bhikkhu sàmisena hatthena pàniyathàlakaü pañiggahessantiti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira bhikkhave bhikkhu sàmisena hatthena pàniyathàlakaü pañigaõhantãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà sàmisena hatthena pàniyathàlakaü pañiggahessanti. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na sàmisena hatthena pànãyathàlakaü pañiggahessàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na [PTS Page 199] [\q 199/] sàmisena hatthena pàniyathàlako pañiggahetabbo. Yo anàdariyaü pañicca sàmisena hatthena pànãyathàlakaü pañiggaõhàti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa dhovissàmãti và dhovàpessàmiti và pañigaõhàti, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Pa勺amasikkhàpadaü

8. 6. 4

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu oññhanillehakaü bhu大anti a中ataro nañapubbako bhikkhu evamàhaü "sabbàyaü ma中e saïgho sitikato"ti ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma bhikkhu saüghaü àrabbha davaü karissatã"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tvaü bhikkhu saïghaü àrabbha davaü akàsiti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà kabaëàvacchedakaü bhu大anti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na oññhanillehakaü bhu兀jissàmãti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na oññhanillehakaü bhu大itabbaü yo anàdariyaü pañicca oññhanillehakaü bhu大ati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa parittake sese ekato saükaóóhatvà nillehitavà bhu大ati, àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Catutthasikkhàpadaü

8. 6. 6

1. Tena samayena buddho bhagavà bhaggasu viharati suüsumàragire bhesakalàvane migadàye. Tena kho pana samayena bhikkhu kokanade pàsàde sasitthakaü pannadhovanaü annaraghare chaóóhenti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà sasitthakaü pattadhovanaü antaraghare chaóóhessanti seyyathàpi gihã kàmabhogino"ti.

1. Kokanudekatthavi

[BJT Page 536] [\x 536/]

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma bhikkhu sasitthakaü pantadhovanaü antaraghare chaóóhessanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira bhikkhave bhikkhu sasitthakaü pantadhovanaü antaraghare chaóóhentãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà sasitthakaü pantadhovanaü antaraghare chaóóhessanti. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na sasitthakaü pattadhovanaü antaraghare chaóóhessàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

3. Na sasitthakaü pantadhovanaü antaraghare chaóóhetabbaü yo anàdariyaü pañicca sasitthakaü pattadhovanaü antaraghare chaóóheti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa uddharitvà và hinditvà và pañiggahe và1- nãharitvà và chaóóheti àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Chaññhasikkhàpadaü

. 28. 6. 7

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu chantapàõissa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu channapàõissa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave channapàõãssa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà chattapàõãssa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na chattapàõãssa dhammaü desessàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

1. Pañiggahetvà - simu1, sã1

[BJT Page 538] [\x 538/]

2. Tena kho pana samayena bhikkhu channapàõissa gilànassa [PTS Page 200] [\q 200/] dhammaü desetuü kukkuccàyantà na desenti. 1Manussà ujjhayànti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà chattapàõãssa gilànassa dhammaü na desessanti"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrodesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave chattapàõissa gilànassa dhammaü desetuü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddideyyàtha:

Na chattapàõissa agilànassa dhammaü desissàmiti sikkhàpadaü karaõãyà'ti.

3. Chattaü nàma: tãõi chattàni setacchantaü gila兀jacchattaü paõõacchattaü maõóala baddhaü salàkabaddhaü

Dhammo nàma: buddhabhàsito sàvakabhàsito isibhàsito devabhàsito atthupasaühito dhammupasaühito

Deseyyàti: padena deseti pade pade àpatti dukkañassa. Akkharàya deseti akkharakkharàya àpatti dukkañassa.

Na chattapàõissa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca chattapàõãssa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Sattamasikkhàpadaü

8. 6. 8

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu daõóapàõissa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu daõóapàõissa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave channapàõãssa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà chattapàõãssa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na daõóapàõãssa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhu daõóapàõissa gilànassa dhammaü desetuü kukkuccàyantà na desenti. 1- Manussà ujjhayànti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà daõóapàõãssa gilànassa dhammaü na desessanti"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrodesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave chattapàõissa gilànassa dhammaü desetuü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddideyyàtha:

Na daõóapàõissa agilànassa dhammaü desissàmiti sikkhàpadaü karaõãyà'ti.

3. Chattaü nàma: tãõi chattàni setacchantaü gila兀jacchattaü paõõacchattaü maõóala baddhaü salàkabaddhaü

Dhammo nàma: buddhabhàsito sàvakabhàsito isibhàsito devabhàsito atthupasaühito dhammupasaühito

Deseyyàti: padena deseti pade pade àpatti dukkañassa. Akkharàya deseti akkharakkharàya àpatti dukkañassa.

Daõóo nàma: majjhamassa purisassa catuhattho daõóo tato ukkaññho adaõóo, oko adaõóo

Na daõóapàõissa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca daõóapàõãssa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Aññhamasikkhàpadaü

1. Kukkuccàyanti - machasaü

[BJT Page 540] [\x 540/]

8. 6. 9

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu santhapàõissa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu santhapàõissa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave satthapàõãssa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà chattapàõãssa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na satthapàõãssa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhu satthapàõissa gilànassa dhammaü desetuü kukkuccàyantà na desenti. 1- Manussà ujjhayànti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà satthapàõãssa gilànassa dhammaü na desessanti"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrodesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave chattapàõissa gilànassa dhammaü desetuü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddideyyàtha:

Chattaü nàma: tãõi chattàni setacchantaü gila兀jacchattaü paõõacchattaü maõóala baddhaü salàkabaddhaü

Dhammo nàma: buddhabhàsito sàvakabhàsito isibhàsito devabhàsito atthupasaühito dhammupasaühito

Deseyyàti: padena deseti pade pade àpatti dukkañassa. Akkharàya deseti akkharakkharàya àpatti dukkañassa.

[PTS Page 201] [\q 201/] satthaü nàma: ekatodhàraü ubhatodhàraü paharaõaü

Na satthapàõissa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca satthapàõãssa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Navamasikkhàpadaü

8. 6. 10

1. Tena samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu àyudhapàõissa1- dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu àyudhapàõissa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave àyudhapàõãssa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà àyudhapàõãssa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na àyudhapàõãssa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Tena kho pana samayena bhikkhu àyudhapàõissa gilànassa dhammaü desetuü kukkuccàyantà na desenti. 1- Manussà ujjhayànti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà àyudhapàõãssa gilànassa dhammaü na desessanti"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrodesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave chattapàõissa gilànassa dhammaü desetuü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddideyyàtha:

Na àyudhapàõissa agilànassa dhammaü desissàmiti sikkhàpadaü karaõãyà'ti.

âyudhaü nàma: càpo kodaõóo

Dhammo nàma: buddhabhàsito sàvakabhàsito isibhàsito devabhàsito atthupasaühito dhammupasaühito

Deseyyàti: padena deseti pade pade àpatti dukkañassa. Akkharàya deseti akkharakkharàya àpatti dukkañassa.

Na àyudhapàõissa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca àyudhapàõãssa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Dasamasikkhàpadaü

Surusuruvaggo chaññho

1. âvudhapàõissa, - machasaü

. 2

[BJT Page 542] [\x 542/]

8. 7. 1

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu pàdukàråëhassa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu pàdukàråëhassa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave pàdukàråëhassa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà pàdukàråëhassa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na pàdukàråëhassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhàkaraõãyà"ti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhu channapàõissa gilànassa dhammaü desetuü kukkuccàyantà na desenti. 1- Manussà ujjhayànti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà pàduråëhassa gilànassa dhammaü na desessanti"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrodesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave chattapàõissa gilànassa dhammaü desetuü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddideyyàtha:

Na pàduråëhassa agilànassa dhammaü desissàmiti sikkhàpadaü karaõãyà'ti.

Na pàduråëhassa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca akkanatassa và pañimukkassa và omukkassa và agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Pañhamamasikkhàpadaü

8. 7. 2

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu upàhanàråëhassa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu upàhanàråëhassa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave upàhanàråëhassa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà upàhanàråëhassa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na upàhanàråëhassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhàkaraõãyà"ti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhu channapàõissa gilànassa dhammaü desetuü kukkuccàyantà na desenti. 1- Manussà ujjhayànti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà upàhanàråëhassa gilànassa dhammaü na desessanti"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrodesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave chattapàõissa gilànassa dhammaü desetuü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddideyyàtha:

Na upàhanàråëhassa agilànassa dhammaü desissàmiti sikkhàpadaü karaõãyà'ti.

Na upàhanàråëhassa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca

Akkanatassa và pañimukkassa và omukkassa và agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Dutiyasikkhàpadaü

8. 7. 3

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu yànagatassa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;"kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu yànagatassa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave yànagatassa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà yànagassa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na yànagatassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhàkaraõãyà"ti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhu channapàõissa gilànassa dhammaü desetuü kukkuccàyantà na desenti. Manussà ujjhayànti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà yànagatassa gilànassa dhammaü na desessanti"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrodesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave yànagatassa gilànassa dhammaü desetuü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddideyyàtha:

Yàna nàma: vayihaü ratho sakañaü sandamànikà sivikà pàñaïki.

Na yànagatassa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca yànagatassa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Tatiyasikkhàpadaü

[BJT Page 544] [\x 544/]

. 88. 7. 4

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena [PTS Page 202] [\q 202/] kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu sayanagatassa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu sayanagatassa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave sayanagatassa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà sayanagatassa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na sayanagatassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhàkaraõãyà"ti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhu sayanagatassa gilànassa dhammaü desetuü kukkuccàyantà na desenti. 1- Manussà ujjhayànti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà sayanagatassa gilànassa dhammaü na desessanti"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrodesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave sayanagatassa gilànassa dhammaü desetuü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddideyyàtha:

Na sayanagatassa agilànassa dhammaü desissàmiti sikkhàpadaü karaõãyà'ti.

Na sayanagatassa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca antamaso chamàyapi nipantassa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Catutthasikkhàpadaü

8. 7. 5

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu pallatthikàya nisinnassa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu pallatthikàya nisinnassa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave pallatthikàya nisinnassa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà sayanagatassa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na pallattikàya nisinnassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhu pallattikàya gilànassa dhammaü desetuü kukkuccàyantà na desenti. 1- Manussà ujjhayànti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà sayanagatassa gilànassa dhammaü na desessanti"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrodesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave pallatthãkàya gilànassa dhammaü desetuü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddideyyàtha:

Na pallatthikàya nisinnassa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca antamaso

Hatthapallattãkàya và dussapallatthikàya và nisinnassa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Pa勺asikkhàpadaü

. 28. 7. 6

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu veñhitasãsassa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu veñhitasãsassa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave veñhitasisassa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà veñhitasisassa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na veñhitasãsassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhàkaraõãyà"ti.

2. Tena kho pana samayena bhikkhu veñhitasãsassa gilànassa dhammaü desetuü kukkuccàyantà na desenti. 1- Manussà ujjhayànti khãyanti vipàcenti. "Kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà veñhisãsassa gilànassa dhammaü na desessanti"ti. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrodesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi "anujànàmi bhikkhave veñhisãsassa gilànassa dhammaü desetuü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddideyyàtha:

Na vesãsassa nàma; kesantaü na dassàpetvà veñhito hoti

Na vesãsassa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca veñhitasãsassa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa;

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa kesantaü vivaràpetvà deseti, àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Chaññhasikkhàpadaü

[BJT Page 546] [\x 546/]

8. 7. 7

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu oguõñhitasassa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu oguõñhitasisassa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave oguõñhitasãsassa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà oguõñhita sãsassa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na oguõñhitasãsassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na [PTS Page 203] [\q 203/] oguõñhitasãso nàma: sasãsaü pàruto vuccati.

3. Na oguõñhitasãsassa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca oguõñhitasissa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa sãsaü vivaràpetvà deseti, àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Sattama sikkhàpadaü

. 2

. 18. 7. 8

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu chamàya nisãditvà nisinnassa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu chamàya nisãditvà àsane nisinnassa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave chamàya nisãditvà àsane nisinnassa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà chamàya nisãditvà àsane nisinnassa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na chamàya nisãditvà àsano nisinnassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhàkaraõãyà"ti.

2. Na chamàya nisãditvà àsane nisinnassa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca chamàya nisãditvà àsane nisinnassa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa kesantaü vivaràpetvà deseti, àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Aññhasikkhàpadaü
 
 

8. 7. 9

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharata

Tavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu nice àsane nisãditvà ucce àsane nisinnassa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu nice àsane nisãditvà ucce àsane nisinnassa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave nãce àsane nasãditvà ucce àsane nisinnassa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà nãce àsane nisãditvà ucce àsane nisinnassa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

[BJT Page 548] [\x 548/]

2. Bhåtapubbaü bhikkhave bàràõàsiyaü a中atarassa chapakassa pajàpati gabbhini ahosi. Atha kho bhikkhave sà chapaki taü chapakaü etadavoca. Gabbhanimhi ayyaputta icchàmi ambaü khàditu"nti. Natthi ambo1akàlo ambassàti. Sacàhaü2- na labhissàmi marissamiti tena kho pana samayena ra中o ambo dhuvaelo hoti. Atha kho bhikkhave so chapako yena so ambo tenupasaükami upasaükamitvà taü ambaü abhiråhitvà nilino acchi.

Atha kho bhikkhave ràjà purohitena bràhmaõena saddhiü yena so ambo tenupasaükami upasaükamitvà ucce àsane nisãdittavà mantaü pariyàpunàti. [PTS Page 204] [\q 204/] atha kho bhikkhave tassa chapakassa etadahosi. Yàva adhammiko ayaü ràjà yatra hi nàma ucce àsane nisãditvà mantaü pariyàpuõissati, aya勺a bràhmaõo adhammiko yatra hi nàma nãce àsane nisãditvà ucce àsane nisinnassa mantaü vàcessati. Aha勺amhi adhammiko yohaü itthiyà kàraõà ra中o ambaü avaharàmi. Sabbamidaü camarigatanti3- tattheva paripati. Na oguõñhitasãsassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

Ubho atthaü na jànnati ubho dhammaü na passare,

Yo càyaü mantaü vàceti yo càdhammena'dhãyati.

Sàlinaü odano bhunto suvimaüsupasevano

Tasmà dhamme na vattàmi dhammo ariyehi vaõõito

Dharatthu taü dhanalàbhaü yasalàbha勺a bràhmaõa,

Yà vutti vinipàte na adhammacaraõena và.

Paribbaja mahàbrahme pacanta中epi pàõãno

Mà tvaü adhammo àcarito asmà kumbhamivàbhãdà"ti.

4. Tadàpi me bhikkhave amanàpà nãce àsane nisãditvà ucce àsane nisinnassa mantaü vàcetuü. Kimaïga pana etarahi na amanàpà bhavissati nãce àsane nisãditvà ucce àsane nisinnassa dhammaü desetuü. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na nãce àsane nisãditvà ucce àsane nisinnassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikakhà karaõãyà'ti

5. Na nãce àsane nisãditvà ucce àsane nisinnassa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca nãce àsane nisãditvà ucce àsane nisinnassa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa sãsaü vivaràpetvà deseti, àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Navama sikkhàpadaü

1. Ambaü - machasaü,

2. Sace - machasaü

3. Carimaükataü - machasaü

[BJT Page 550] [\x 550/]

8. 7. 10

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu ñhità nisinnassa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu ñhità nisinnassa dhammaü desessanti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave ñhãtà nisinnassa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà ñhità nisinnassa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na ñhito nisinnassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhàkaraõãyà"ti.

2. Na ñhitena nisinnassa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca ñhito nisinnassa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa kesantaü vivaràpetvà deseti, àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Dasamasikkhàpadaü

8. 7. 11

1. [PTS Page 205] [\q 205/] tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu pacchato gacchantà purato gacchantassa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu pacchato gacchantà purato gacchatannassa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave pacchato gacchantà purato pacchantassa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà chamàya nisãditvà àsane nisinnassa dhammaü desessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na pacchato gacchanto purato pacchantassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhàkaraõãyà

2. Na paccato gacchantena purato gacchantassa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca pacchato gacchanto purato gacchantassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

3. Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa kesantaü vivaràpetvà deseti, àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Ekàdasamasikkhàpadaü

8. 7. 12

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu uppathena gacchantà pathena gacchantassa dhammaü desenti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu uppathena gacchantà pathena gacchantassa dhammaü desessanti"ti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave uppathena gacchantà pathena gacchantassa dhammaü desethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà uppathena gacchantà pathena gacchantassa dhammaü desessatha netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na uppathena gacchanto pathena gaccantassa agilànassa dhammaü desessàmiti sikkhàkaraõãyà"ti.

2. Na uppathena gacchantena pathena gacchantassa agilànassa dhammo desetabbo yo anàdariyaü pañicca uppathena gacchanto pathena gacchantassa agilànassa dhammaü deseti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa kesantaü vivaràpetvà deseti, àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Dvàdasamasikkhàpadaü

[BJT Page 552] [\x 552/]

8. 7. 13

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu ñhità uccàrampi passàvampi karonti ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu ñhãtà uccàrampi passàvampi karotti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave ñhãtà uccàrampi passàvampi karonti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà ñhità uccàrampi passàvampi karonti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanà yamahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na ñhito agilàno accàraü và passàvaü và karissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na ñhitena agilànena uccàro và passàvo và kàtabbo yo anàdariyaü pañicca ñhito agilàno uccàraü và passàvaü và karoti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa kesantaü vivaràpetvà deseti, àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Terasamasikkhàpadaü

8. 7. 14

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu harite uccàrampi passàvampi kheëampi karoti ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te . 9Ujjhàyanti khiyanti vipàcenti; "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu harite accàrampi passàvampi kheëampi karonti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave harite uccàrampi. 9Passàvampi kheëampi karonti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà harite uccàrampi passàvampi kheëampi karonti netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassadhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na harite agilàno uccàraü và passàvaü và kheëaü và karissàmiti sikkhà karaõãyà"ti.

2. Na harite agàlànena uccàro và passàvo và kheëo và kàtabbo yo anàdariyaü pañicca harite agilàno uccàraü và passaü và kheëaü và karoti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa appaharite kato haritaü ottharati, àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Cuddasamasikkhàpadaü

8. 7. 15

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu udake uccàrampi passàvampi kheëampi karonti manussà ujdhàyanti khiyanti vipàcenti. [PTS Page 206] [\q 206/] "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà udake uccàrampi passàvampi kheëampi karissati seyyathàpi gihã kàmabhogino"ti

[BJT Page 554] [\x 554/]

2. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujdhayantànaü khiyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu udake uccàrampi passàvampi kheëampi karissanti"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira tumhe bhikkhave udake uccàrampi passàvampi khelampi karothàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà udake uccàrampi passàvampi kheëampi karissatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho taü bhagavà bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, "na bhikkhave buddhaü và dhammaü và saüghaü và àrabbha davo kàtabbo yo kareyya àpatti dukkañassa"ti. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü puggalànaü niggahàya pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya, diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Na udake uccàraü và passàvaü và kheëaü và karissàmiti sikkhàkaraõãyà"ti.

Eva勺idaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa中attaü hoti.

3. Tena kho pana samayena gilànà bhikkhu udake uccàrampi passàvampi kheëampi kàtuü kukkuccàyanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. "Anujànàmi bhikkhave gilànena bhikkhunà udake uccàrampi passàvampi kheëampi kàtuü. Eva勺a pana bhikkhave imaü sikkhàdaü uddiseyyàtha:

Na udake agilàno uccàraü và passàvaü và kheëaü và karissàmiti sikkhà karaõãyà'ti.

2. Na udake agilànena uccàro và passàvo và kheëo và kàtabbo. Yo anàdariyaü pañicca udake agilàno uccàraü và passàvaü và kheëaü và karoti àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantassa gilànassa thale kato udakaü ottharati, àpudàsu ummattakassa àdikammikassàti.

Paõõarasama sikkhàpadaü

Pàdukàvaggo sattàmo

[BJT Page 556] [\x 556/]

Parimaõóalaü pañicchantaü susaüvutokkhittacakkhunà

Ukkhittujjagaghikappasaddota yo ceva pacàlanà

Khamha oguõñhità ceva kuñipallatthikàya ca,

Sakkaccaü pattasa中i ca samasupasamatittikaü.

Sakkaccaü pantasa中i ca sapadàna samasupakaü

Thupato ca pañicchannaü vi中attujjhànasa中inà.

Na mahantaü maõóalaü dvàraü sabbaü hatthaü na byàhare,

Ukkhepo chedanaü gaõóaü dhunaü sitthàvakàrakaü

Jivhànicchàrakaü ceva capu ssuru surena ca,

Hattho patto ca oññho ca sàmisa勺a sasitthakaü

Chattapàõãssa saddhammaü na desenti tathàgatà,

Icceva daõóapàõãssa satthaàyudhapàõãnaü.

Pàdukopàhanà ceva yàna seyyagatassa ca,

Pallatthikà nisinnassa veñhitoguõñhitassa ca

Chamà nãcàsane ñhànaü pacchato uppathena ca.

òhitakena na kàtabbaü harite udakamhi càti.

Tesaü vaggànaü uddànaü

Parimaõóalaü ujjagghi khamhaü sakkaccameva ca,

Kabaëàsuru surå ceva pàdukena ca sattamàti.

Pa中attà atidevena gotamena yasassinà,

Sàvake sikkhanatthàya pa勺asattati sekhiyàti

Uddiññhà kho àyasmanto sekhãyà dhammà. Tatthàyasmante pucchàmi kaccittha parisuddhà. Dutiyampi pucchàmi kacavitvà parisuddhà. Tatiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà, parisuddhetthàyasmanno tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmiti

Sekhiyà