[BJT Page 558] [\x 558/]
[PTS Page 207] [\q 207/]

Adhikaraõasamathà dhammà

Ime kho panàyasmanto satta adhikaraõasamathà dhammà uddesaü àgacchanti.

1. Uppannupannànaü adhikaraõànaü samathàya vupasamàya sammukhàvinayo dàtabbo, sativinayo dàtabbo, amåëhavinayo dàtabbo, pañiàya kàretabbaü, yebhuyyasikà, tassapàpiyyasikà1 tiõavatthàrakoti.

2. Uddiññhà kho àyasmanto satta adhikaraõasamathà dhammà. Tatthàyasmante pucchàmi kaccittha parisuddhà. Dutiyampi pucchàmi kacavitvà parisuddhà. Tatiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà, parisuddhetthàyasmanno tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmiti

Adhikaraõasamathà.

3. Uddiññhaü kho àyasmanto nidànaü, uddiññhà cattàro pàràjikà dhammà. Uddiññhà terasa saïghàdisesà dhammà. Uddiññhà dve aniyatà dhammà. Uddiññhà tiüsa nissaggiyà pàcittiyà dhammà. Uddiññhà dve navuti pàvittiyà dhammà addiññhà cattàro pàñidesanãyà dhammà. Uddiññhà sekhãyà dhammà. Addiññhà satta adhikaraõasamathà dhammà. Ettakaü tassa bhagavato suttàgataü suttapariyàpannaü anvaddhamàsaü uddesaü àgacchati, tattha sabbeheva samaggehi sammodamànehi avivadamànehi sikkhitabbanti.

Bhikkhuvibhaïgo2- niññhito.

1. Tassapàpisikà - machasaü

2. Mahàvibhaügo - machasaü