[BJT Vol V-2-2] [\z Vin /] [\w IIb /]
[BJT Page 002] [\x 2/]
[PTS Vol V - 4] [\z Vin /] [\f IV /]
[PTS Page 211] [\q 211/]

Vinayapiñake

Pàcittiyapàëi

Bhikkhunivabhaïgo

Pàràjikakaõóo

Namosaheto sammà sambuddhassa

1. 1
Pañhamapàràjikaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena sàëho migàranattà bhikkhunãsaïghassa vihàraü kattukàmo hoti. Atha kho sàëho migàranattà bhikkhuniyo upasaïkamitvà etadavoca: icchàmahaü ayye bhikkhunãsaïghassa vihàraü kàtuü, detha me navakammikaü bhikkhuninti. Tena kho pana samayena catasso bhaginiyo bhikkhunãsu pabbajità honti nandà nandavatã sundarãnandà thullanandàti. Tàsu sundarãnandà bhikkhunã taruõapabbajità hoti, 1 abhiråpà dassanãyà pàsàdikà paõóità vyattà medhàvinã dakkhà analasà tatråpàyàya vimaüsàya samannàgatà alaü kàtuü alaü saüvidhàtuü. Atha kho bhikkhunãsaïgho sundarãnandaü bhikkhuniü sammannitvà sàëhassa migàranattuno navakammikaü adàsi. Tena kho pana samayena sundarãnandà bhikkhunã sàëhassa migàranattuno nivesanaü abhikkhaõaü gacchati. Vàsiü detha pharasuü2 detha kuñhàriü detha kuddàlaü, 3 detha nikhàdanaü dethàti. Sàëehàpi migàranattà bhikkhunåpassayaü abhikkhaõaü gacchati katàkataü jànituü. Te abhiõhadassanena pañibaddhacittà ahesuü. Atha kho sàëho migàranattà sundarãnandaü bhikkhuniü dusetuü okàsaü alabhamàno etadevatthàya bhikkhunãsaïghassa bhattaü akàsi. Atha kho sàëho migàranattà bhattagge àsanaü pa中àpento ettikà bhikkhuniyo ayyàya sundarãnandàya buóóhataràti ekamantaü àsanaü pa中àpesi, ettikà navakataràti ekamantaü àsanaü pa中àpesi, pañicchanne okàse nikåñe sundarãnandàya [PTS Page 212] [\q 212/] bhikkhuniyà àsanaü pa中àpesi. Yathà therà bhikkhuniyo jàneyyuü navakànaü bhikkhunãnaü santike nisinnàti, navakàpi bhikkhuniyo jàneyyuü therànaü bhikkhunãnaü santike nisinnàti.

1. Taruõapabbajità abhiråpà hoti - machasaü

2. Parasuü - machasaü

3. Kudàlaü - machasaü

[BJT Page 004] [\x 4/]

2. Atha kho sàëho migàranattà bhikkhunãsaïghassa kàlaü àrocàpesi, kàlo ayye niññhitaü bhattanti. Sundarãnandà bhikkhunã sallakkhetvà na bahukato sàëho migàranattà bhikkhunãsaïghassa bhattaü akàsi. Maü so dusetukàmo, sacàhaü gamissàmi vissaro me bhavissatãti antevàsiniü1 bhikkhuniü àõàpesi, gaccha me piõóapàtaü nãhara, yo ca2 maü pucchati gilànàti pañivedehãti. Evaü ayyeti kho sà bhikkhunã sundarãnandàya bhikkhuniyà paccassosi.

3. Tena kho pana samayena sàëho migàranattà bahidivàrakoññhake ñhito hoti sundarãnandaü bhikkhuniü pañipucchanto "kahaü ayye ayyà sundarãnandà"ti. Kahaü ayye ayyà sundarãnandà"ti evaü vutte sundarãnandàya bhikkhuniyà antevàsinã bhikkhunã sàëhaü migàranattàraü etadavoca gilànà àvuso piõóapàtaü nãharissàmãti. Atha kho sàëho sundarãnandàya kàraõàti. Manusse àõàpetvà bhikkhunãsaïghaü bhattena parivisathàti vatvà yena bhikkhunåpassayo tenupasaïkami.

4. Tena kho pana samayena sundarãnandà bhikkhunã bahàràmakoññhake ñhità hoti sàëhaü migàranattàraü patimànentã, addasà kho sundarãnandà bhikkhunã sàëhaü migàranattàraü duratova àgacchantaü disvànaü upassayaü pavisitvà sasãsaü pàrupitvà ma勺ake nipajji. Atha kho sàëho migàranattà yena sundarãnandà bhikkhunã tenupasaïkami, upasaïkamitvà sundarãnandaü bhikkhuniü etadavoca: kinte ayye aphàsu kissa nipannàsãti. Eva叉hataü àvuso hoti yà anicchantaü3 icchatãti. Kyàhaü taü ayye na icchissàmi. Apicàhaü okàsaü na labhàmi taü dåsetunti. Avassuto avassutàya sundarãnandàya bhikkhuniyà kàyasaüsaggaü samapajji.

5. Tena kho pana samayena a中atarà bhikkhunã jaràdubbalà caraõagilànà sundarãnandàya bhikkhuniyà avidåre nisinnà4 hoti. Addasà kho sà bhikkhunã sàëhaü migàranattàraü avassutaü avassutàya sundarãnandàya bhikkhuniyà kàyasaüsaggaü samapajjantaü, disvàna ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma ayyà sundarãnandà avassutà avassutassa purisapuggalassa kàyasaüsaggaü sàdiyissatãti.

1. Antevàsiü, sãmu[i,] sã[i,]

2. Yece - machasaü

3. Anicchitaü - sãmu

4. Nipantà - machasaü

[BJT Page 06] [\x 6/]

6. [PTS Page 213] [\q 213/] atha kho sà bhikkhunã bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi: yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà upajjhàyanti khãyanti, vipàcenti. "Kathaü hi nàma ayyà sundarãnandà avassutà avatassussa purisapuggalassa kàyasaüsaggaü sàdiyissatã"ti atha kho tà bhikkhuniyo bhikkhånaü etamatthaü àrocesuü. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma sundarãnandà bhikkhunã avassutà avassutassa purisapuggalassa. Kàyasaüsaggaü sàdiyissatã"ti. Atha kho te bhikkhu1 bhagavato etamatthaü àrocesuü.

7. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà bhikkhu pañipucchi: saccaü kira bhikkhave sundarãnandà bhikkhunã avassutà avassutassa purisapuggalassa kàyasaüsaggaü sàdiyãti2. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü3 bhikkhave sundarãnandàya bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. "Kathaü hi nàma bhikkhave sundarãnandà bhikkhunã avassutà avassutassa purisapuggalassa kàyasaüsaggaü sàdiyissatãti netaü bhikkhave appasantànaü và pasàdàya bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà sundarãnandaü bhikkhunãü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà4 saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa5 santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

8. Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü6 pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

1. Sundarãnandaü bhikkhuniü anekapariyàyena vigarahitvà - machasaü ina dissate.

2. Sàdiyatãti - syà

3. Ananucchavikaü - machasaü

4. Asantuññhitàya - machasaü

5. Appicchatàya - machasaü

6. Appasannànaü và sãmu 2.

[BJT Page 08] [\x 8/]

Yà pana bhikkhunã avassutà avassutassa purisapuggalassa adhakkhakaü ubbhajàõumaõaóalaü àmasanaü và paràmasanaü và gahaõaü và chupanaü và patipãëanaü và sàdiyeyya, ayampi pàràjikà hoti asaüvàsà, ubbhajàõumaõóalikàti.

9. [PTS Page 214] [\q 214/] yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti1 bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhåpagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunã tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã sekhà bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Avassutà nàma: sàrattà apekkhavatã2 pañibaddhacittà.

Avassuto nàma: sàratto apekkhavà pañibaddhacitto.

Purisapuggalo nàma: manussapuriso, na yakkho na peto na tiracchànagato vi中å pañibalo kàyasaüsaggaü samàpajjituü.

Adhakkhakantã: heññhakkhakaü.

Ubbhajàõumaõóalanti: uparijàõumaõóalaü.

âmasanaü nàma: àmaññhamattaü.

Paràmasanaü nàma: itocito ca sa勺opanaü.

Gahaõaü nàma: gahitamattaü.

Chupanaü nàma: phuññhamasa勺opanaü.Naü và sàdiyeyyàtã: aïgaü gahetvà nippãëanaü sàdiyati.

1. Bhikkhikàti - machasaü

2. Apekkhava - sã[i] sãmu[i]

[BJT Page 010] [\x 10/]

Pàràjikà hotãti: seyyathàpi puriso sãsacchinno abhabbo tena sarãrabandhanena jãvituü, evameva bhikkhunã avassutà avassutassa purisapuggalassa adhakkhakaü ubbhajàõumaõóalaü àmasanaü và paràmasanaü và gahaõaü và chupanaü và patipãëanaü và sàdiyantã assamaõã hoti asakyadhãtà. Tena vuccati pàràjikà hotãti.

Asaüvàsàti: saüvàso nàma ekakammaü ekuddeso samasikkhatà eso saüvàso nàma. So tàya saddhiü natthi, tena vuccati asaüvàsàti.

Ubhato avassute adhakkhakaü ubbhajàõumaõóalaü kàyena kàyaü àmasati àpatti pàràjikassa. Kàyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti thullaccayassa. Kàyapañibaddhena kàyaü àmasati àpatti thullaccayassa. Kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyaü [PTS Page 215] [\q 215/] àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena nissaggiyaü àmasati àpatti dukkañassa. Ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü kàyena kàyaü àmasati àpatti thullaccayassa. Kàyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena nissaggiyaü àmasati àpatti dukkañassa.

Ekato avassute adhakkhakaü ubbhajàõumaõóalaü kàyena kàyaü àmasati àpatti thullaccayassa. Kàyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyaü àmasati dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena nissaggiyaü àmasati àpatti dukkañassa. Ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü kàyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena nissaggiyaü àmasati àpatti dukkañassa.

[BJT Page 012] [\x 12/]

Ekato avassute yakkhassa và petassa và paõóakassa và tiracchànagatamanussaviggahassa và

Adhakkhakaü ubbhajàõumaõóalaü kàyena kàyaü àmasati àpatti

Thullaccayassa. Kàyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa.

Kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa.

Nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena nissaggiyaü àmasati àpatti dukkañassa. Ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü kàyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena nissaggiyaü àmasati àpatti dukkañassa.

Ekato avassute adhakkhakaü ubbhajàõumaõóalaü kàyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyaü àmasati dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena nissaggiyaü àmasati àpatti dukkañassa. Ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü kàyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dukkañassa. Nissaggiyena nissaggiyaü àmasati àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asa勺icca, asatiyà, ajànattiyà, asàdiyantiyà, ummattikàya, khittacittàya, vedanaññàya, àdikammikàyàti.

Pañhamapàràjikaü niññhitaü1

1. Samattaü - machasaü.

[BJT Page 014] [\x 14/]

01. 2

[PTS Page 216] [\q 216/] dutiyapàràjikaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena sundarãnandà bhikkhunã sàëhena migàranattunà gabbhinã hoti. Yàva gabbho taruõo ahosi tàvacchàdesi. Paripakke gabbhe vibbhamitvà vijàyi. Bhikkhuniyo thullanandaü bhikkhuniü etadavocuü. Sundarãnandà kho ayye aciravibbhantà vijàtà. Kacci no sà bhikkhunãyeva samànà gabbhinãti. Evaü ayyeti. Kissa pana tvaü ayye jànaü pàràjikaü dhammaü ajjhàpannaü bhikkhuniü nevattanà pañicodesi, na gaõassa àrocesãti. Yo etissà avaõõo mayheso avaõõo, yà etissà akitti, mayhesà akitti, yo etissà ayaso mayheso ayaso, yo etissà alàbho mayheso alàbho, kyàhaü ayye attano avaõõaü attano akittiü attano ayasaü attano alàbhaü paresaü àrocessàmãti.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma ayyà thullanandà jànaü pàràjikaü dhammaü ajjhàpannaü bhikkhuniü nevattanà pañicodessati na gaõassa àrocessatã"ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã jànaü pàràjikaü dhammaü ajjhàpannaü bhikkhuniü nevattanà pañicodesi. Na gaõassa àrocesãti. Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave thullanandàya bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã jànaü pàràjikaü dhammaü ajjhàpannaü bhikkhuniü nevattanà pañicodessati. Na gaõassa àrocessati. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà thullanandaü bhikkhunaü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã jànaü pàràjikaü dhammaü ajjhàpannaü bhikkhuniü nevattanà pañicodeyya na gaõassa àroceyya, yadà ca sà ñhità và assa cutà và nàsità và avasañà và sà pacchà evaü vadeyya: pubbecàhaü ayye a中àsiü etaü bhikkhuniü evaråpà ca evaråpà ca sà bhaginãti [PTS Page 217] [\q 217/] no ca kho attanà pañicodessaü na gaõassa àrocessantã. Ayampi pàràjikà hoti asaüvàsà vajjapañicchàdikàni.

[BJT Page 016] [\x 16/]

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Jànàti nàma: sàmaü và jànàti, a中e và tassà àrocenti, sà và àroceti.

Pàràjikaü dhammaü ajjhàpannanti: aññhannaü pàràjikànaü a中ataraü pàràjikaü ajjhàpannaü.

Nevattanà pañicodeyyàti: na sayaü codeyya.

Na gaõassa àroceyyàti: na a中àsaü bhikkhunãnaü àroceyya.

Yadà ca sà ñhità và assa cutà vàti: ñhità nàma saliïge ñhità vuccati, cutà nàma: kàlakatà1 vuccati, nàsità nàma: sayaü và vibbhantà hoti a中ehi và nàsità, avasañà nàma: titthàyatanaü saïkantà vuccati.

Sà pacchà evaü vadeyya: pubbevàhaü ayye a中àsiü etaü bhikkhuniü evaråpà ca evaråpà ca sà bhaginãti.

No ca kho attanà pañicodessanti: na sayaü và codessaü.

Na gaõassa àrocessanti: na a中àsaü bhikkhunãnaü àrocessaü.

Ayampãti: purimàyo upàdàya vuccati.

Pàràjikà hotãti: seyyathàpi nàma paõóupalàso bandhanà pavutto2 abhabbo haritattàya evameva bhikkhunã jànaü pàràjikaü dhammaü ajjhàpannaü bhikkhuniü nevattanà pañicodessàmi na gaõassa àrocessàmiti dhuraü nikkhittamatte assamaõã hoti asakyadhità tena vuccati pàràjikà hotãti.

Asaüvàsàti: saüvàso nàma: ekakammaü ekuddeso samasikkhatà eso saüvàso nàma. So tàya saddhiü natthi tena vuccati asaüvàsàti.

1. Kàlaïkatà -machasaü

2. Pamutto sãmu[i] sãmu[ii]

[BJT Page 018] [\x 18/]

Anàpatti: saïghassa bhaõóanaü và kalaho và viggaho và vivàdo và bhavissatãti nàroceti, saïghabhedo và saïgharàjã và bhavissatãti nàroceti, ayaü kakkhaëà pharåsà jãvitantaràyaü và brahmacariyantaràyaü và karissatãti nàroceti, a中à patiråpà bhikkhuniyo apassanti nàroceti, nacchàdetukàmà nàroceti, pa中àyissati sakena kammenàti nàroceti, ummattikàya, khittacittàya, vedanaññàya, àdikammikàyàti.

Dutiyapàràjikaü niññhitaü.
 
 

1. 3

[PTS Page 218] [\q 218/] tatiyapàràjikaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena thullanandà bhikkhunã samaggena saïghena ukkhittaü ariññhaü bhikkhuü gaddhabàdhipubbaü anuvattati.

Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcentã "kathaü hi nàma ayyà thullanandà samaggena saïghena ukkhittaü ariññhaü bhikkhuü gaddhabàdhipubbaü anuvattissatã tã. Saccaü kira bhikkhave thullanandà bhikkhunã samaggena saïghena ukkhittaü ariññhaü bhikkhuü gaddhabàdhipubbaü anuvattatã,tã. Saccaü bhagavà,vigarahi buddho bhagavà pe kathaü hi nàma bhikkhave thullanandà bhikkhunã samaggena saïgena ukkhittaü ariññhaü gaddhabàdhipubbaü anuvattissatã, saccaü kira bhikkhave netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà thullanandaü bhikkhuniü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

Tena hi bhikkhave bhikkhunãnaü sikkhàpadaü pa中àpessàmi dasa atthavase pañicca: saïghasuññhutàya saïghaphàsutàya dummaïkånaü bhikkhunãnaü niggahàya pesalànaü bhikkhunãnaü phàsuvihàràya diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya samparàyikànaü àsavànaü pañighàtàya appasannànaü pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã samaggena saïghena ukkhittaü bhikkhuü dhammena vinayena satthusàsanena anàdaraü appatikàraü akatasahàyaü tamanuvatteyya. Sà bhikkhunã bhikkhunãhi evamassa vacanãyà: eso kho ayye, bhikkhu samaggena saïghena ukkhitto dhammena vinayena satthusàsanena, anàdaro appatikàro akatasahàyo màyye etaü bhikkhuü anuvattãti. Eva勺a sà bhikkhunã bhikkhunãhi vuccamànà tatheva paggaõheyya. Sà bhikkhunã bhikkhunãhi yàvatatiyaü samanubhàsitabbà tassa pañinissaggàya. Yàvatatiya勺e samanubhàsiyamànà taü pañinissajjeyya, iccetaü kusalaü, no ce pañinissajjeyya, ayampi pàràjikà hoti asaüvàsà. Ukkhittànuvattikàti.

1. Thullanandà bhikkhunã - sãmu.

[BJT Page 020] [\x 20/]

2. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Atthe

Samaggo nàma: saïgho samànasaüvàsako samànasãmàyaü ñhito.

Ukkhitto nàma: àpattiyà adassane và appañikamme và diññhiyà appañinissagge và ukkhitto.

Dhammena vinayenàti: yena dhammena yena vinayena.

Satthusàsanenàni: jinasàsanena buddhasàsanena.

Anàdaro nàma: saïghaü và gaõaü và puggalaü và kammaü và nàdiyati.

Appatikàro nàma: ukkhitto anosàrito.

[PTS Page 219] [\q 219/] akatasahàyo nàma: samànasaüvàsakà bhikkhå vuccanti sahàyà so tehi saddhiü natthi tena vuccati akatasahàyoti.

Tamanuvatteyyàti: yaüdiññhiko so hoti yaükhantiko yaüruciko sàpi taüdiññhikà hoti taü khantikà taü rucikà.

Sà bhikkhunãti: yà sà ukkhittànuvattikà bhikkhunã.

Bhikkhunãhãti: a中àhi bhikkhunãhi yà passanti yà suõanti tàhi vattabbà, "eso kho ayye bhikkhu samaggena saïghena ukkhitto dhammena vinayena satthusàsanena anàdaro appatikàro akatasahàyo màyye etaü bhikkhuü anuvatti"ti.

Dutiyampi vattabbà "eso kho

Ayye bhikkhu samaggena saïghena ukkhitto dhammena vinayena satthusàsanena anàdaro appatikàro akatasahàyo màyye etaü bhikkhuü anuvatti"ti.

Tatiyampi vattabbà "eso kho

Ayye bhikkhu samaggena saïghena ukkhitto dhammena vinayena satthusàsanena anàdaro appatikàro akatasahàyo màyye etaü bhikkhuü anuvatti"ti.

Sace pañinissajjati iccetaü kusalaü no ce pañinissajjati àpatti dukkañassa. Sutvà na vadanti àpatti dukkañassa. Sà bhikkhunã saïghamajjhampi àkaóóhitvà vattabbà, eso kho ayye bhikkhu samaggena saïghena ukkhitto dhammena vinayena satthusàsanena anàdaro appatikàro akatasahàyo màyye etaü bhikkhuü anuvatti'ti.

Dutiyampi vattabbà eso kho

Ayye bhikkhu samaggena saïghena ukkhitto dhammena vinayena satthusàsanena anàdaro appatikàro akatasahàyo màyye etaü bhikkhuü anuvatti'ti.

Tatiyampi vattabbà eso kho

Ayye bhikkhu samaggena saïghena ukkhitto dhammena vinayena satthusàsanena anàdaro appatikàro akatasahàyo màyye etaü bhikkhuü anuvatti'ti.

Sace pañinissajjati, iccetaü kusalaü no ce pañinissajjati àpatti dukkañassa. Sà bhikkhunã samanubhàsitabbà.

[BJT Page 022] [\x 22/]

Eva勺a pana bhikkhave samanubhàsitabbà. Vyattàya bhikkhuniyà pañibalàya saïgho àpetabbo.

Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà bhikkhunã samaggena saïghena ukkhittaü bhikkhuü dhammena vinayena satthusàsanena anàdaraü appatikàraü akatasahàyaü tamanuvattati, sà taü vatthuü nappañinissajjati. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàseyya tassa vatthussa pañinissaggàya esà 兀tti.

Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà bhikkhunã samaggena saïghena ukkhittaü bhikkhuü dhammena vinayena satthusàsanena anàdaraü appatikàraü akatasahàyaü tamanuvattati. Sà taü vatthuü nappañinissajjati saïgho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassà ayyàya khamati itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya. Sà tuõhassa yassa nakkhamati sà bhàseyya dutiyampi etamatthaü vadàmi

Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà bhikkhunã samaggena saïghena ukkhittaü bhikkhuü dhammena vinayena satthusàsanena anàdaraü appatikàraü akatasahàyaü tamanuvattati. Sà taü vatthuü nappañinissajjati saïgho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassà ayyàya khamati itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya. Tatiyamipi etamatthaü vadàmi

Suõàtu me ayye saïgho ayaü itthannàmà bhikkhunã samaggena saïghena ukkhittaü bhikkhuü dhammena vinayena satthusàsanena anàdaraü appatikàraü akatasahàyaü tamanuvattati. Sà taü vatthuü nappañinissajjati saïgho itthannàmaü bhikkhuniü samanubhàsati tassa vatthussa pañinissaggàya, yassà ayyàya khamati itthannàmàya bhikkhuniyà samanubhàsanà tassa vatthussa pañinissaggàya. Samanubhaññhà saïghena itthannàmà bhikkhunã tassa vatthussa pañinissaggàya khamati saïghassa tasmà tuõhã, evametaü dhàràyàmãti.

¥attiyà dukkañaü dvãhi kammavàcàhi thullaccayà kammavàcà pariyosàne àpatti pàràjikassa.

Ayampãti: purimàyo upàdàya vuccati.

Pàràjikà hotãti: seyyathàpi nàma puthusilà dvedhà bhinnà appañisandhikà hoti evameva bhikkhunã yàvatatiyaü [PTS Page 220] [\q 220/] samanubhàsanàya nappañinissajjantã, assamaõã hoti asakyadhãtà tena vuccati pàràjikà hotãti.

Asaüvàsàti: saüvàso nàma: ekakammaü ekuddeso samasikkhatà, eso saüvàso nàma. So tàya saddhiü natthi, tena vuccati asaüvàsàti.

[BJT Page 024] [\x 24/]

Dhammakamme dhammakammasa中à nappañinissajjati àpatti pàràjikassa. Dhammakamme vematikà nappañinissajjati àpatti pàràjikassa. Dhammakamme adhammakammasa中à nappañinissajjati àpatti pàràjikassa. Adhammakamme dhammakammasa中à àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematikà àpatti dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa中à àpatti dukkañassa.

Anàpatti: asamanubhàsantiyà pañinissajjantiyà ummattikàya, khittacittàya, vedanaññàya, àdikammikàyàti.

Tatiyapàràjikaü niññhitaü.
 
 

1. 4

Catutthapàràjikaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhuniyo avassutà avassutassa purisapuggalassa hatthagahaõampi sàdiyanti saïghàñikaõõagahaõampi sàdiyanti. Sanniññhantipi. Sallapantipi saïketampi gacchanti. Purisassapi abbhàgamanaü sàdiyanti. Chantampi anupavisanti1 kàyampi tadatthàya upasaüharanti, etassa asaddhammassa patisevanatthàya.

2. Yà tà bhikkhuniyo appicchà santuññhà lajjiniyo kukkuccikà sikkhàkàmà tà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhuniyo avassutà avassutassa purisapuggalassa hatthagahaõampi sàdiyissanti. Saïghàñikaõõagahaõampi sàdiyissanti. Santiññhissantipi. Sallapissantipi. Saïketampi gacchissantã. Purisassapi abbhàgamanaü sàdiyissanti. Channampi anupavisissanti. Kàyampi tadatthàya upasaüharissanti, etassa asaddhammassa patisevanatthàyàti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Saccaü kira bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo avassutà avassutassa purisapuggalassa hatthagahaõampi sàdiyanti, saïghàñikaõõagahaõampi sàdiyanti. Santiññhantipi. Sallapantipi saïketampi gacchanti. Purisassapi abbhàgamanaü sàdiyanti. Channampi anupavisanti. Kàyampi tadatthàya upasaüharantã, etassa asaddhammassa patisevanatthàyàti. Saccaü bhagavà, vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyà ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. "Kathaü hi nàma bhikkhave chabbaggiyà bhikkhunã avassutà avassutassa purisapuggalassa kàyasaüsaggaü sàdiyissatãti netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhãyyobhàvàya, athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva apasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyàti. Atha kho bhagavà chabbaggiyà bhikkhuniü anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïganikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa

Viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi.

1. Anupanavissanti - sãmu [i]

[BJT Page 26] [\x 26/]

Kathaü hi nàma bhikkhave chabbaggiyà bhikkhuniyo avassutà avassutassa purisapuggalassa hatthagahaõampi sàdiyissanti saïghàñikaõõagahaõampi sàdiyissanti santiññhissantipi sallapissantipi saïketampi gacchissanti. Purisassapi abbhàgamanaü sàdiyissanti. Channampi anupanavisissanti, kàyampi tadatthàya upasaüharissantã etassa asaddhammassa patisevanatthàya. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü bhãyyobhàvàya saddhammaññhitiyà vinayànuggahàya. Eva勺a pana bhikkhave bhikkhuniyo imaü sikkhàpadaü uddisantu.

Yà pana bhikkhunã avassutà avassutassa purisapuggalassa hatthagahaõaü và sàdiyeyya saüghàñikaõõagahaõaü và sàdiyeyya santiññheyya và sallapeyya và saüketaü [PTS Page 221] [\q 221/] và gaccheyya purisassa và abbhàgamanaü sàdiyeyya chantaü và anupaviseyya kàyaü và tadatthàya upasaühareyya etassa asaddhammassa patisevanatthàya ayampi pàràjikà hoti asaüvàsà aññhavatthukàti.

3. Yà panàti: yà yàdisà yathàyuttà yathàjaccà yathànàmà yathàgottà yathàsãlà yathàvihàrãnã yathàgocarà therà và navà và majjhimà và, esà vuccati yà panàti.

Bhikkhunãti: bhikkhakàti bhikkhunã, bhikkhàcariyaü ajjhapagatàti bhikkhunã bhinnapañadharàti bhikkhunã sama中àya bhikkhunã pañi中àya bhikkhunã ehibhikkhunãti bhikkhunãti tãhi saraõagamanehi upasampannàti bhikkhunã bhadrà bhikkhunã sàrà bhikkhunã bhikkhunã asekhà bhikkhunã samaggena ubhatosaïghena 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannàti bhikkhunã, tatra yàyaü bhikkhunã samaggena ubhatosaïghona 兀tticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampannà ayaü imasmiü atthe adhippetà bhikkhunãti.

Avassutà nàma, sàrattà apekkhavatã pañibaddhacittà.

Avassuto nàma: sàratto apekkhavà pañibaddhacitto.

Purisapuggalo nàma: manussapuriso. Na yakkho na peto na tiracchànagato, vi中à pañibalo kàyasaüsaggaü samàpajjituü.

Hatthagahaõaü và sàdiyeyyàti: hattho nàma: kapparaü upàdàya yàva agganakhà, etassa asaddhammassa patisevanatthàya ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalagahaõaü1 sàdiyati àpatti thullaccayassa.

Saïghàñikaõõagahaõaü và sàdiyeyyàti: etassa asaddhammassa patisevanatthàya nivatthaü và pàrutaü và gahaõaü sàdiyati àpattã thullaccayassa.

1. Adhojàõumaõóalaü gahaõà sã[i] machasaü, ubbhakkhaka adhojàõu maõóalagahaõaü aññhakathà.

[BJT Page 028] [\x 28/]

Santiññheyya vàti: etassa asaddhammassa patisemanatthàya purisassa hatthapàse tiññhati àpatti thullaccayassa.

Sallapeyya vàti: etassa asaddhammassa patisevanatthàya purisassa hatthapàse ñhità sallapati àpatti thullaccayassa.

Saüketaü và gaccheyyàti: etassa asaddhammassa patisevanatthàya purisena itthannàmaü okàsaü àgacchàti vuttà gacchati pade pade àpatti dukkañassa. Purisassa hatthapàsaü okkantamatte àpatti thullaccayassa.

Purisassa và abbhàgamanaü sàdiyeyyàti: etassa asaddhammassa patisevanatthàya purisassa abbhàgamanaü1 sàdiyati àpatti dukkañassa. Hatthapàsaü okkantamatte àpatti thullaccayassa.

Channaü và anupaviseyyàti: etassa asaddhammassa patisevanatthàya yena kenaci pañicchannaü okàsaü paviññhamatte àpatti thullaccayassa.

Kàyaü và tadatthàya upasaühareyyàti: etassa asaddhammassa patisevanatthàya purisassa hatthapàse ñhità kàyaü upasaüharati àpatti thullaccayassa.

Ayampãti: purimàyo upàdàya vuccati.

Pàràjikà hotãti: seyyathàpi nàma tàlo matthakacchinno abhabbo puna viråëhiyà evameva bhikkhunã aññhamaü [PTS Page 222] [\q 222/] vatthuü paripårenti assamaõã hoti asakyàdhãtà, tena vuccati pàràjikà hotãti.

Asaüvàsàtã: saüvàso nàma: ekakammaü ekuddeso samasikkhatà eso saüvàso nàma so tàya saddhiü natthi, tena vuccati asaüvàsàti.

Anàpatti: asa勺icca asatiyà ajànantiyà asàdiyantiyà ummattikàya khittacittàya vedanaññàya àdikammikàyàti.

Catutthapàràjikaü niññhitaü.

4. Uddiññhà kho ayyàyo aññhapàràjikà dhammà. Yesaü bhikkhunã a中ataraü và a中ataraü và àpajjitvà na labhati bhikkhunãhi saddhiü saüvàsaü yathà pure tathà pacchà pàràjikà hoti asaüvàsà. Tatthayyayo pucchàmi, kaccittha parisuddhà dutiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà. Tatiyampi pucchàmi kaccittha parisuddhà. Parisuddhetthayyàyo2 tasmà tuõhi, evametaü dhàràyàmãti.

Pàràjikakaõóo niññhito.

1. âgamanaü sã[i] sãmu[ii]

2. Parisuddhetthàyyàyo - machasaü