[PTS Vol V - 1] [\z Vin /] [\f I /]
[PTS Page 001] [\q 1/]
[BJT Vol V-3-1] [\z Vin /] [\w IIIa /]
[BJT Page 002] [\x 2/]

Vinayapiñake
Mahàvaggapàëiyà
Pañhamo bhàgo
Mahàkkhandhakaü

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

1. Tena 1- samayena buddho bhagavà uruvelàyaü viharati najjà nera大aràya tãre bodhirukkhamåle pañhamàbhãsambuddho.

2. Atha kho bhagavà bodhirukkhamåle sattàhaü ekapallaïkena nisaadhikaraõasamathàsaüvidã. 2

3. Atha kho bhagavà rattiyà pañhamaü yàmaü pañiccasamaanvaddhamàsaülomapañilomaü manasàkàsi:

4. Avijjàpaccayà saïkhàrà; saïkhàrapaccayà vi中àõaü; vi中àõapaccayà nàmaråpaü; nàmaråpaccayà saëàyatanaü; saëàyatanapaccayà phasso; phassapaccayà vedanà; vedanàpaccayà taõhà; taõhàpaccayà upàdànaü; upàdanapaccayà bhavo; bhavapaccayà jàti; jàtipaccayà jaràmaraõaü sokaparidevadukkhadomanassupàyàsà sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

5. Avijjàyatveva asesaviràganirodhà saïkhàranirodho; saïkhàranirodhà vi中àõanirodho; vi中àõanirodhà nàmaråpanirodho; nàmaråpanirodhà saëàyatananirodho; saëàyatananirodhà phassanirodho; phassanirodhà vedanànirodho; vedanànirodhà taõhànirodho; taõhànirodhà upàdànanirodho; upàdananirodhà bhavanirodho; bhavanirodhà jàtinirodho; jàtinirodhà jaràmaraõaü sokaparidevadukkhadomanassåpàyàsà nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho [PTS Page 002] [\q 2/] hotãti.

1. "Tena kho pana samayena"

2. "Vimuttisukhaü pañisaüvedã" itipi pàñho

[BJT Page 004] [\x 4/]

6. Atha kho bhagavà etamatthaü viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü

Udànesi: -

"Yadà have pàtubhavanti dhammà

Atàpino jhàyato bràhmaõassa,

Athassa kaïkhà vapayanti sabbà

Yato pajànti sahetudhamma"nti

7. Atha kho bhagavà rattiyà majjhimaü yàmaü pañiccasamuppàdaü anulomapañilomaü manasàkàsi: avijjàpaccayà saïkhàrà; saïkhàrapaccayà vi中àõaü; vi中àõapaccayà nàmaråpaü; nàmaråpaccayà saëàyatanaü; saëàyatanapaccayà phasso; phassapaccayà vedanà; vedanàpaccayà taõhà; taõhàpaccayà upàdànaü; upàdanapaccayà bhavo; bhavapaccayà jàti; jàtipaccayà jaràmaraõaü sokaparidevadukkhadomanassåpàyàsà sambhavaniti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

Avijjàyatveva asesaviràganirodhà saïkhàranirodho; saïkhàranirodhà

Vi中àõanirodho; vi中àõanirodhà nàmaråpanirodho; nàmaråpanirodhà saëàyatananirodho; saëàyatananirodhà phassanirodho; phassanirodhà vedanànirodho; vedanànirodhà taõhànirodho; taõhànirodhà upàdànanirodho; upàdananirodhà bhavanirodho; bhavanirodhà jàtinirodho; jàtinirodhà jaràmaraõaü sokaparidevadukkhadomanassåpàyàsà nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotãti.

8. Atha kho bhagavà etamatthaü viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü

Udànesi: -

"Yadà have pàtubhavanti dhammà

Atàpino jhàyato bràhmaõassa,

Athassa kaïkhà vapayanti sabbà

Yato khayaü paccayànaü avedã"ti

9. Atha kho bhagavà rattiyà pacchimaü yàmaü pañiccasamuppàdaü anulomapañilomaü manasàkàsi: avijjàpaccayà saïkhàrà; saïkhàrapaccayà vi中àõaü; vi中àõapaccayà nàmaråpaü; nàmaråpaccayà saëàyatanaü; saëàyatanapaccayà phasso; phassapaccayà vedanà; vedanàpaccayà taõhà; taõhàpaccayà upàdànaü; upàdanapaccayà bhavo; bhavapaccayà jàti; jàtipaccayà jaràmaraõaü sokaparidevadukkhadomanassåpàyàsà sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

Avijjàyatveva asesaviràganirodhà saïkhàranirodho; saïkhàranirodhà

Vi中àõanirodho; vi中àõanirodhà nàmarånirodho; nàmaråpanirodhà saëàyatananirodho; saëàyatananirodhà phassanirodho; phassanirodhà vedanànirodho; vedanànirodhà taõhànirodho; taõhànirodhà upàdànanirodho; upàdananirodhà bhavanirodho; bhavanirodhà jàtinirodho; jàtinirodhà jaràmaraõaü sokaparidevadukkhadomanassåpàyàsà nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotãti.

10. Atha kho bhagavà etamatthaü viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü

Udànesi: -

"Yadà have pàtubhavanti dhammà

Atàpino jhàyato bràhmaõassa,

Vidhåpayaü tiññhati màrasenaü

Suriyo'va obhàsayamantalikkha"nti

Bodhikathà niññhità.

[BJT Page 006] [\x 6/]

1. Atha kho bhagavà santàhassa accayena tamhà samàdhimhà vuññhahitvà bodhirukkhamålà yena ajapàlanigrodho, tenupasaïakami upasaïkamitvà ajapàlanigrodhamåle sattàhaü ekapallaïkena nisãdi vimuttisukhapañisaüvedã.

2. Atha kho a中ataro huhuïkajàtiko1- bràhmaõo yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavatà saïiü sammodi. Sammodanãyaü kathaü sàrànãyaü2- vitisàretvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhito kho so bràhmaõo bhagavantaü [PTS Page 003] [\q 3/] etadavoca: "kintàvatà nu kho bho gotama, bràhmaõo hoti? Katame ca pana bràhmaõakaraõà3 dhammà?"Ti.

3. Atha kho bhagavà etamatthaü viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü

Udànesi: -

"Yo bràhmaõo bàhitapàpadhammo

Nihuhuïkako nikkasàvo yatatto,

Ajapàlanigrodho,yo

Dhammena so brahamavàdaü vadeyya

Yassussadà natthi kuhi勺i loke"ti.

Ajapàlakathà niññhità

1. Atha kho bhagavà sattàhassa accayena tamhà samàdhimhà vuññhahitvà ajapàlanigrodhamålà yena mucalindo tenupasaïkami upasaïkamitvà mucalindamåle sattàhaü ekapallaïkena nisãdi vimuttisukhapañisaüvedã.

2. Tena kho pana samayena mahà akàlamegho udapàdi; sattàhavaddalikà sãtavàtaduddinã.

3. Atha kho mucalindo nàgaràjà sakabhavanà nikkhamitvà bhagavato kàyaü sattakkhattuü bhogehi parikkhipitvà upari muddhani mahantaü phaõaü karitvà aññhàsi: "mà bhagavantaü sitaü, mà bhagavantaü uõhaü, mà bhagavantaü óaüsamakasavàtàtapasiriüsapa4samphasso'ti.

4. Atha kho mucalindo nàgaràjà sattàhassa accayena viddhaü vigatavalàhakaü devaü viditvà bhagavato kàyà bhoge viniveñhetvà sakavaõõaü pañisaüharitvà màõavakavaõõaü abhãnimminitvà bhagavato purato aññhàsi pa兀jaliko bhagavantaü namassamàno.

5. Atha kho bhagavà etamatthaü viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü

Udànesi: -

1. Huhukkajàtiko - no vi; ma. Nu pa; huühuïkajàtiko - machasaü

2. Sàraõãyaü - machasaü; saüra大anãyàmi - saüskçta

3. Bràhmaõakàrakà - machasaü; 4. Sarãsapa - machasaü

[BJT Page 008] [\x 8/]

"Sukho viveko tuññhassa sutadhammassa passato,

Abyàpajjaü1- sukhaü loke pàõabhutesu saüyamo.

Sukhà viràgatà loke kàmànaü samatikkamo,

Asmimànassa yo vinayo etaü ve paramaü sukha"nti

Mucalindakathà niññhità.

1. Atha kho bhagavà sattàhassa accayena tamhà samàdhimhà vuññhahitvà mucalindamålà yena ràjàyatanaü, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà ràjàyatanamåle sattàhaü ekapallaïkena nisãdi vimuttisukhapañisaüvedã.

2. Tena kho [PTS Page 004] [\q 4/] pana samayena napassubhallikà2vàõijà ukkalà taü desaü addhànamaggapañipannà honti. Atha kho tapassaüskçta

öijànaü àtisàlohità devatà tapassubhallike vàõije etadavoca:

"Ayaü màrisà, bhagavà ràjàyatanamåle viharati pañhamàbhisambuddho. Gacchatha taü bhagavantaü manthena ca madhupiõóikàya ca patimànetha. Taü vo bhavissati dãgharattaü hitàya sukhàyà"ti.

3. Atha kho tapassubhallikà vàõijà mantha勺a madhupiõóika勺a àdàya yena bhagavà, tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhaüsu. Ekamantaü ñhità kho tapassubhallikà vàõijà bhagavantaü etadavocuü: "patigaõhàtu no bhante, bhagavà mantha勺a madhupiõóika勺a yaü amhàkaü assa dãgharattaü hitàya sukhàyà"ti.

4. Atha kho bhagavato etadahosi: "na kho tathàgatà hatthesu patigaõhanti. Kimhi nu kho ahaü patigaõheyyaü mantha勺a madhupiõóika勺àti. Atha kho cattàro mahàràjà bhagavato cetasà ceto parivitakkama中àya catuddisà cattàro selamaye patte bhagavato upanàmesuü - "idha bhante, bhagavà patigaõhàtu mantha勺a madhupiõóika勺à"ti. Pañiggahesi bhagavà paccagghe selamaye patte mantha勺a madhupiõóika勺a. Pañiggahetvà ca3 paribhu大i.

5. Atha kho tapassubhallikà vàõijà bhagavantaü4- etadavocuü: "ete mayaü bhante, bhagavantaü saraõaü gacchàma dhamma勺a. Upàsake no bhagavà dhàretu ajjatagge pàõupete saraõaü gate"ti5- te ca loke pañhamaü upàsakà ahesuü dvevàcikà.

Ràjàyatanakathà niññhatà.

1. "Abyàpajjhànti" sabbattha 2. Tapassubhallaïkà - ma. Nu. Pa; tapussabhallukà to. Vi tapussabhallikà - machasaü 3. Pañiggahetvà - machasaü

4. Onita pantapàõiü viditvà bhagavato pàdesu sãrasà nipatitvà bhagavantaü - machasaü 5. Saraõagateti - ma. Nu. Pa

[BJT Page 010] [\x 10/]

1. Atha kho bhagavà sattàhassa accayena tamhà samàdhimhà vuññhahitvà ràjàyatanamålà yena ajapàlanigrodho, tenupasaïkami. Tatra sudaü bhagavà ajapàlanigrodhamåle viharati.

2. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallãnassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: "adhigato kho myàyaü dhammo gambhiro duddaso duranubodho santo paõãto atakkàvacaro nipuõo paõóitavedanãyo. âlayaràmà kho panà'yaü pajà àlayasammudità. âlayaràmàya kho pana pajàya àlayaratà àlayasammuditàya duddasaü idaü [PTS Page 005] [\q 5/] ñhànaü - yadidaü idappaccayatà pañiccasamuppàdo. Idampi kho ñhànaü sududdasaü - yadidaü sabbasaïkhàrasamatho sabbåpadhipañinissaggo taõhakkhayo viràgo nirodho nibbàõaü. Aha勺eva1- kho pana dhammaü deseyyaü, pare ca me na àjàneyyuü, so mama'ssa kilamathe; sà mama'ssa vihesà"ti.

3. Apissu bhagavantaü imà anacchariyà gàthàyo pañarahogatasssutapubbà.

"Kicchena me adhigataü halaüdàni pakàsituü,

Ràgadosaparetehi nàyaü dhammo susambudho.

Pañisotagàmiü nipuõaü gambhãraü duddasaü aõuü,

Ràgarattà na dakkhinti2- tamokkhandhena àvañàti3-"

4. Itiha bhagavato pañisa勺ikkhato appossukkatàya cittaü namati, no dhammadesanàya. Atha kho brahmuno sahampatissa bhagavato cetasà ceto parivitakkama中àya etadahosi: "nassati vata bho, loko; vinassati vata bho, loko; yatra hi nàma tathàgatassa arahato sammàsambuddhassa appossukkatàya cittaü namati, no dhammadesanàyà"ti.

5. Atha kho brahmà sahampati seyyathàpi nàma balavà puriso sammi兀jitaü và bàhaü pasàreyya, pasàritaü và bàhaü sammi叉jayya, evameva brahmaloke antarahito bhagavato purato pàturahosi. Atha kho brahmà sahampati ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà dakkhiõaü jàõumaõóalaràgarattànihantvà yena bhagavà tena兀jaliü paõàmetvà bhagavantaü etadavoca: "desetu bhante, bhagavà dhammaü. Desetu sugato dhammaü. Santi6- sattà apparajakkhajàtikà assavaõatà dhammassa parihàyanti. Bhavissanti dhammassa a中àtàro"ti. Idamavoca brahamà sahampati idaü vatvàna7- athathàparaü etadavoca:

1. "Ahameva" to, vi;ma, nu, pa 2. "Dakkhanti" machasaü

3. "âvuñà" machasaü 4. "Dakkhiõapànumaõóalaü" machasaü

5. "Pathaviyaü" machasaü 6. Santãdha sattà" a, vi, ja, pu

7. "Vatvà" to,pasàreyya, [BJT Page 012] [\x 12/]

"Pàturahosi magadhesu pubbe

Dhammo asuïo samalehi cintito,

Avàpuretaü amatassa dvàraü

Suõantu dhammaü vimalenànubuddhaü

Sele yathà pabbatamuddhaniññhito

Yathàpi passe janataü samantato,

Pàsàdamàruyha samantacakkhu,

[PTS Page 006] [\q 6/]

Sokàvatiõõaü janatamapetasoko

Avekkhassu jàtijaràbhibhåtaü.

Assavaõatàvijitasaïgàma satthavàha anaõa1- vivara loke,

Desassu bhagavà dhammaü a中àtàro bhavissantã"ti2-

6. Atha kho bhagavà brahmuno ca ajjhesanaü viditvà sattesu ca kàru中ataü pañicca buddhacakkhunà lokaü olokesi. Addasà kho bhagavà buddhacakkhunà lokaü olokento satte apparajakkhe mahàrajakkhe tikkhindriye mudindriye svàkàre dvàkàre suvi中àpaye duvi中àpaye appekacce paralokavajjabhayadassàvino3 vihaamatassa. Seyyathàpi nàma uppaliniyaü và paduminiyaü và puõóarãkiniyaü và appekaccàni uppalàni và padumàni và puõóarikàni và udake jàtàni udake saüvaddhàni u006)

Ggatàni anto nimuggaposãni, appekaccàti uppalàni và padumàni và puõóarikàni và udake jàtàni udake saüvaddhàni samodakaü ñhitàni, appekaccàti uppalàni và padumàni và puõóarãkàni và udake jàtàni udake saüvaddhàni udakà accuggamma tiññhanti4 anupalittàni udakena; evameva bhagavà buddhacakkhunà lokaü olokento addasa satte apparajakkhe mahàrajakkhe [PTS Page 007] [\q 7/] tikkhindriye mudindriye svàkàre dvàkàre suvi中àpaye duvi中àpaye appekacce paralokavajjabhayadassàvino5 viharante. Disvàna bràhmànaü sahampatiü gàthàya paccabhàsi-

"Apàrutà tesaü amatassa dvàraü

Ye sotavanto pamu勺antu saddhaü,

Vihiüsasa中i paguõaü na bhàsayiü

Dhammaü paõitaü manujesu brahme"ti.

Atha kho brahmà sahampati 'katàvakàso kho'mhi bhagavatà dhammadesanàyà'ti bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà tatthevantaradhàyi.

Brahmàyàcanakathà niññhità.

1. "Aõõa" machasaü 2. Machasaü potthake brahmàyàcanagàthà tikkhantuü àgacchanti. 3. "òhitàni" ma. Cha. Saü; 4. "Bhayadassàvine" ma, chasaü ma. Nu. Pa;to vi

[BJT Page 014] [\x 14/]

1. Atha kho bhagavato etadahosi: "kassa nu kho ahaü pañhamaü dhammaü deseyyaü? Ko imaü dhammaü khippameva àjànissatã? Ti, atha kho bhagavato etadahosi: "ayaü kho àëàro kàlàmo paõóito vyatto medhàvã dãgharattaü apparajakkhajàtiko. Yannånàhaü àëàrassa kàlàmassa pañhamaü dhammaü deseyyaü; so imaü dhammaü khãppameva àjànissatã"ti. Atha kho antarahità devatà bhagavato àrocesi1"sattàhakàlakato2- bhante, àëàro kàlàmo"ti bhagavato'pi kho àõaü udapàdi: "sattàhakàlakato aëàro kàlàmo"ti. Atha kho bhagavato etadahosi: mahàjàniyo kho àëàro kàlàmo. Sace hi so imaü dhammaü suõeyya, khippameva àjàneyyà"ti.

2. Atha kho bhagavato etadahosi: "kassa nu kho ahaü pañhamaü dhammaü deseyyaü? Ko imaü dhammaü khippameva àjànissatã? Ti, atha kho bhagavato etadahosi: "ayaü kho uddako3 ràmaputto paõóito byatto medhàvã dãgharattaü apparajakkhajàtiko. Yannånàhaü uddakassa ràmaputtassa pañhamaü dhammaü deseyyaü; so imaü dhammaü khãppameva àjànissatã"ti. Atha kho antarahità devatà bhagavato àrocesi "abhidosakàlakato bhante, uddako ràmaputto"ti bhagavato'pi kho àõaü udapàdi: "abhidosakàlakato uddako ràmaputto"ti. Atha kho bhagavato etadahosi: "mahàjàniyo kho uddako ràmaputto. Sace hi so imaü dhammaü suõeyya, khippameva àjàneyyà"ti.

3. Atha kho bhagavato etadahosi: "kassa nu kho ahaü pañhamaü dhammaü deseyyaü? Ko imaü dhammaü [PTS Page 008] [\q 8/] khippameva àjànissatã? Ti, atha kho bhagavato etadahosi: bahukàrà4 kho me pa勺a vaggiyà bhikkhå, ye maü padhànapahitattaü5upaññhahiüsu. Yannånàhaü pa勺a vaggiyànaü bhikkhånaü pañhamaü dhammaü deseyyanti. Atha kho bhagavato etadahosi: kahannu kho etarahi pa勺a vaggiyà viharantã?Ti. Addasà kho bhagavà dibbena cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena pa勺avaggiye bhikkhå bàràõasiyaü viharante isipane migadàye. Atha kho bhagavà uruvelàyaü yathàbhirattaü6 viharitvà yena bàràõasã, tena càrikaü pakkàmi.

1. "Devatà àrocesi" ma. Nu. Pa;to vi; ja pu 2. "Sattàhaü kàlakato" machasaü; 3. "Udako" ma. Cha. Saü; 4. "Bahåpakàrà" ma. Nu. Pa;to vi; ja. Pu;a. Ma. Vi 5. "Padhànàpahitattaü"ma. Nu. Pa;to. Ci;to. Ci;ja. Pu a ma vi

6. "Yathàbhirattaü"machasaü

[BJT Page 016. [\x 16/] ]

4. Addasà kho upako àjãvako1- bhagavantaü antarà ca gayaü antarà ca bodhiü aïànamaggapañipannaü. Disvàna bhagavantaü etadavoca: "vippasannàni kho te àvuso indriyàni. Parisuddho chavivaõõo pariyodàno. Kaü si tvaü àvuso uddissa pabbajito? Ko và te satthà? Kassa và tvaü dhammaü rocesã?"Ti. Evaü vutte bhagavà upakaü àjãvakaü gàthàhi ajjhabhàsi: -

"Sabbàbhibhu sabbavidu'hamasmi

Sabbesu dhammesu anåpalitto,

Sabba大aho taõhakkhaye vimutto

Sayaü abhi中àya kamuddiseyyaü.

Na me àcariyo atthi sadiso me na vijjati,

Sadevakasmiü lokasmiü natthi me pañipuggalo.

Ahaü hi arahà loke ahaü satthà anuttaro,

Eko'mhi sammàsambuddho sãtibhutosmi nibbuto.

Dhammacakkaü pavattetuü gacchàmi kàsinaü puraü,

Andhabhåtasmiü lokasmiü àha勺haü2- amatadundubhi"nti.

Yathà kho tvaü àvuso pañijànàsi, arahasi anantajinoti.

"Mà disà ve jinà honti ye pattà àsavakkhayaü,

Jità me pàpakà dhammà tasmà'haü upakà jino"ti.

5. Evaü vutte upako àjãvako "huveyyapàvuso"ti3vatvà sãsaü okampetvà ummaggaü gahetvà pakkàmi.

6. Atha kho bhagavà anupubbena càrikaü caramàno yena bàràõasã isipatanaü migadàyo, yena pa勺avaggiyà bhikkhå, tenupasaïkami. Addasaüsu. Kho pa勺avaggiyà bhikkhå bhagavantaü durato'va àgacchantaü. Disvàna a中ama中aü saõñhapesuü: "ayaü àvuso samaõo gotamo àgacchati bàhuliko [PTS Page 009] [\q 9/] padhànavibbhanto àvatto bàhullàya. So neva abhivàdetabbo. Na paccuñhàtabbo. Tassa pattacãvaraü pañiggahetabbaü api ca kho àsanaü ñhapetabbaü, sace àkaïkhissati, nisãdissatã"ti.

1. "âjiviko ma. Nu. Pu;a. Ma vi; 2. "âha兀chiü àha兀chuü ityapi

3. "Huveyyàvuso' - katthavi

[BJT Page 018] [\x 18/]

Yathà yathà kho bhagavà pa勺avaggiye bhikkhå upasaïkamati, tathà tathà te pa勺avaggiyà bhikkhå nàsakkhiüsu sakàya katikàya saõñhàtuü. Asaõñhahantà bhagavantaü paccuggantvà eko bhagavato pattacãvaraü pañiggahesi. Eko àsanaü pa中àpesi. Eko pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipi. Nisãdi bhagavà pa中atte àsane. Nisajja kho bhagavà pàde1 pakkhàlesi. Apissu bhagavantaü nàmena ca àvusovàdena ca samudàcaranti. Evaü vutte bhagavà pa勺avaggiye bhikkhå etadavoca: "mà bhikkhave, tathàgataü nàmena ca àvusovàdena ca samudàcarittha2. Arahaü bhikkhave, tathàgato sammàsambuddho. Odahatha bhikkhave, sotaü amatamadhigataü. Ahamanusàsàmi. Ahaü dhammaü desemi. Yathànusiññhaü tathà pañipajjamànà na cirasseva yassatthàya kulaputtà sammadeva agàrasmà anagàriyaü pabbajanti, tadanuttaraü brahmacariyapariyosànaü diññheva dhamme sayaü abhi中à sacchikatvà upasampajja viharissathà"ti.

8. Evaü vutte pa勺avaggiyà bhikkhå bhagavantaü etadavocuü: "tàya'pi kho tvaü àvuso gotama, iriyàya tàya pañipadàya tàya dukkarakàrikàya nevajjhagà utatarimanussadhammà3alamariyaàõadassanavisesaü. Kimpana tvaü etarahi bàhuliko padhànavibbhanto àvatto bàhullàya adhigamissasi uttarimanusasadhammà alamariyaàõadassanavisesa"nti. Evaü vutte bhagavà pa勺a vaggiye bhikkhå etadavoca: "na bhikkhave tathàgato bàhuliko. Na padhànavibbhanto. Na àvatto bàhullàya. Arahaü bhikkhave, tathàgato sammàsambuddho. Odahatha bhikkhave, sotaü amatamadhigataü ahamanusàsàmi. Ahaü dhammaü desemi. Yathànusiññhaü tathà pañipajjamànà na cirasse'va yassatthàya kulaputtà sammadve agàrasmà anagàriyaü pabbajanti, tadanuttaraü brahmacariyapariyosànaü diññheva dhamme sayaü abhi中à sacchikatvà upasampajja viharissathà"ti. Dutiyampi kho pa勺avaggiyà bhikkhå bhagavantaü etadavocuü. Dutiyampi kho bhagavà pa勺avaggiye etadavocuü: "tàya'pi kho tvaü àvuso gotama, iriyàya tàya pañipadàya tàya dukkarakàrikàya nevajjhagà uttarimanussadhammà alamariyaàõadassanavisesaü. Kimpana tvaü etarahi bàhuliko padhànavibbhanto àvatto bàhullàya adhigamissasi uttarimanusasadhammà alamariyaàõadassanavisesa"nti. Evaü vutte bhagavà pa勺a vaggiye bhikkhå etadavoca:

Tatiyampi kho pa兀vaggiyà bhikkhå bhagavantaü etadavocuü: "tàya'pi [PTS Page 010] [\q 10/] kho tvaü

âvuso gotama, iriyàya tàya pañipadàya tàya dukkarakàrikàya nevajjhagà utatarimanussadhammà3- alamariyaàõadassanavisesaü. Kimpana tvaü etarahi bàhuliko padhànavibbhanto àvatto bàhullàya adhigamissasi uttarimanusasadhammà alamariyaàõadassanavisesa"nti.

1. "Nisajja pàde" - ma. Nu pa; vi. 2. "Samudàcaratha" - ma. Cha. Saü

3. "Uttarimanussadhammaü" - machasaü; no. Vi

[BJT Page 020] [\x 20/]

9. Evaü vutte bhagavà pa勺avaggiye bhikkhå etadavoca: "abhijànàtha me no tumhe bhikkhave ito pubbe evaråpaü bhàsitameta"nti. "Nohetaü bhante. "Arahaü bhikkhave tathàgato sammàsambuddho. Odahatha bhikkhave, sotaü. Amatamadhigataü. Ahamanusàsàmi. Ahaü dhammaü desemi. Yathànusiññhaü tathà pañipajjamànà na cirasse'va yassatthàya kulaputtà, sammadve agàrasmà anagàriyaü pabbajanti, tadanuttaraü brahmacariyapariyosànaü diññhe'va dhamame sayaü abhi中à sacchikatvà upasampajja viharissathà"ti. Asakkhã kho bhagavà pa勺avaggiye bhikkhå sa中àpetuü. Atha kho pa勺avaggiyà bhikkhu bhagavantaü sussåsiüsu. Sotaü odahiüsu. A中àya cittaü upaññhàpesuü. Atha kho bhagavà pa勺avaggiye bhikkhå àmantesi:

10. "Dve'me bhikkhave, antà pabbajitena na sevitabbà: yo cà'yaü kàmesu kàmasukhallikànuyogo hãno gammo pothujjaniko anariyo anatthasaühito; yo và'yaü attakilamathànuyogo dukkho anariyo anatthasaühito. Ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhamà pañipadà tathàgatena abhisambuddhà cakkhukaraõã àõakaraõi upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõaya saüvattati. "

. 11. "Katamà ca sà bhikkhave, majjhimà pañipadà tathàgatena abhisambuddhà cakkhukaraõi àõakaraõã upasamàya abhã中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattãti? Ayameva ariyo aññhaïgiko maggo, seyyathãdaü: sammàdiññhi, sammàsaïkappo, sammàvàcà, sammàkammanto, sammààjivo sammàvàyàmo, sammàsati, sammàsamàdhi, ayaü kho sà bhikkhave, majjhimà pañipadà tathàgatena abisambuddhà cakkhukaraõi àõakaraõã upasamàya abhã中àya sambodhàya nibbaõàya saüvattati. "

12. "Idaü kho pana bhikkhave, dukkhaü ariyasaccaü: jàti'pi dukkhà. Jarà'pi dukkhà, vyàdhi'pi dukkhà. Maraõampi dukkhaü, appiyehi sampayogo dukkho. Piyehi vippayogo dukkho, yampicchaü na labhati, tampi dukkhaü. Saïkhittena pa勺upàdànakkhandhà dukkhà. "

13. "Idaü kho pana bhikkhave dukkhasamudayaü ariyasaccaü: yà'yaü taõhà ponobhavikà nandiràgasahagatà tatra tatràbhãnandanã, yeyyathãdaü: kàmataõhà bhavataõhà vibhavataõhà"

Sammàsaïkappo,4. "Idaü kho pana bhikkhave dukkhanirodhaü ariyasaccaü: yo tassàyeva taõhàya asesaviràganirodho càgo pañinissaggo mutti anàlayo.

15. "Idaü kho pana bhikkhave, dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccaü: ayameva ariyo aññhaïgiko maggo, seyyathãdaü: sammàdiññhi, sammàsaïkappo, sammàkammanto, sammààjivo sammàvàyàmo, sammàsati, sammàsamàdhi,

16. [PTS Page 011] [\q 11/] idaü dukkhaü ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, àõaü udapàdi, pa中à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhaü ariyaccaü pari中eyyanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, àõaü udapàdi, pa中à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhaü ariyaccaü pari中eyyanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, àõaü udapàdi, pa中à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi.

17. Idaü dukkhasamudayaü ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, àõaü udapàdi, pa中à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhasamudayaü ariyaccaü pahàtatabbanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, àõaü udapàdi, pa中à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhasamudayaü ariyaccanti pahãõanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, àõaü udapàdi, pa中à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi.

18. Idaü dukkhanirodhaü ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, àõaü udapàdi, pa中à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhanirodhaü ariyaccaü sacchikàtabbanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, àõaü udapàdi, pa中à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi, taü kho panidaü dukkhasamudayaü ariyaccaü sacchikàtabbanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, àõaü udapàdi, pa中à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi.

19. Idaü dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, àõaü udapàdi, pa中à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhanirodhagàmini pañipadà ariyaccaü bhàvetabbanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, àõaü udapàdi, pa中à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhasamudayaü ariyaccaü bhàvetabbanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, àõaü udapàdi, pa中à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi

.

20 "Yàvakica勺a me bhikkhave, imesu catusu ariyasaccesu evaü tiparivaññaü dvàdasàkàraü yathàbhåtaü àõadassanaü na suvisuddhaü ahosi, neva tàvà'haü bhikkhave, sadevake loke samàrake sabrahmake sassamaõabràhmaõiyà pajàya sadevamanussàya anuttaraü sammà sambodhiü abhisambuddho1- pacca中àsiü. "

1. "Abhisambuddhoti" cha ma. Saü; a ci

[BJT Page 024. [\x 24/] ]

24. "Yato ca kho me bhikkhave, imesu catusu ariyasaccesu evaü tiparivaññaü dvàdasàkàraü yathàbhåtaü àõadassanaü suvisuddhaü ahosi. Athàhaü bhikkhave, sadevake loke samàrake sabuhmake sassamaõabràhmaõiyà pajàya sadevamanussàya anuttaraü sammàsambodhiü abhisambudadho pacca中àsiü àõa勺a pana me dassanaü udapàdi: 'akuppà me cetovimutti1- ayamantimà jàti natthidàni punabbhavo'ti"

22. Imasmi勺a pana veyyàkaraõasmiü bha中amàne àyasmato koõóa中assa virajaü vãtamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü ki勺i samudayadhammaü sabbaü taü nirodhadhammanti.

23. Pavattite ca pana bhagavatà dhammacakke bhummà devà saddamanussàvesuü. "Etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü samaõena và bràhmaõena và devena và màreõa và brahmuõà và kenaci và lokasmi"nti.

24. Bhummànaü devànaü saddaü sutvà càtummahàràjikà devasassamaõabràhmaõiyàü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane [PTS Page 012] [\q 12/] migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasmi"nti.

Catummahàràjikà devànaü saddaü sutvà càtummahàràjikà devà saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasmi"nti.

Tàvatiüsà devà saddaü sutvà càtummahàràjikà dvo saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasmi"nti.

Yàmà devà saddaü sutvà càtummahàràjikà devà saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasmi"nti.

Tusità devà saddaü sutvà càtummahàràjikà devà saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasmi"nti.

Nimmànarati devà saddaü sutvà càtummahàràjikà dvo saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasmi"nti.

Paranimmitavasavattino dvo saddaü sutvà càtummahàràjikà devà saddamanussàvesuü:

"Etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasmi"nti.

Brahmakàyikà devà saddaü sutvà càtummahàràjikà devà saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasmi"nti.

25. Itiha tena khaõena tena muhuttena yàva brahmalokà saddo abbhugga勺hi. Ayaü ca dassahassã lokadhàtu saïkampi. Sampakampi sampavedhi. Appamàõo ca uëàro obhàso loke pàturahosi atikkamma devànaü devànubhàvaü. Atha kho bhagavà udànaü2 udànesi: "a中àsi vata bho koõóa中o a中àsi vata bho koõóa中o"ti. Iti hi'daü àyasmato koõóa中assa 'a中àkoõóa中o'3- tve va nàmaü ahosi.

1. "Me vimutti" - cha. Ma, saü 2. "Imaü udànaü" ma, cha, saü

3. "A中àsi koõóa中o" cha, ma, saü

[BJT Page 026] [\x 26/]

26. " Atha kho àyasmà a中àkoõóa中o diññhadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogàëhadhammo tiõõavicikiccho vigatakathaükatho vesàrajjappatto aparappaccayo satthusàsane bhagavantaü etadavoca: "labheyyà'haü bhante, bhagavato santike pabbajjaü. Labheyyaü upasampada"nti. "Ehi bhikkhå"ti bhagavà avoca. "Svàkkhàto dhammo. Cara brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti. Sà'va tassa àyasmato upasampadà ahosi.

27. "Atha kho bhagavà tadavasese bhikkhå dhammiyà tathàya ovadi. Anusàsi. Atha kho àyasmato ca vappassa àyasmato ca bhaddiyassa bhagavatà dhammiyà kathàya ovadiyamànànaü anusàsiyamànànaü virajaü vãtamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü ki勺i samudayadhammaü, sabbaü taü nirodhadhamma"nti. Te diññhadhammà pattadhammà viditadhammà pariyogàëhadhammà tiõõavicikicchà vigatakathaükathà vesàrajjappattà aparappaccayà satthusàsane bhagavantaü etadavocuü. "Labheyyàma mayaü bhante, bhagavato santike pabbajjaü. Labheyyàma upasampada"nti. "Etha bhikkhavo"ti bhagavà avoca. "Svàkkhàto dhammo. Caratha [PTS Page 013] [\q 13/] brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti. Sà'va tesaü àyasmantànaü upasampadà ahosi.

28. Atha kho bhagavà tadavasese bhikkhå nãhàrabhatto dhammiyà kathàya ovadi. Anusàsi. Yaü tayo bhikkhå piõóàya caritvà àharanti, tena chabbaggo yàpeti

29. "Atha kho àyasmato ca mahànàmassa àyasmato ca assajissa bhagavatà dhammiyà kathàya ovadiyamànànaü anusàsiyamànaü virajaü vãtamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü ki勺i samudayadhammaü, sabbaü taü nirodhadhamma"nti te diññhadhammà pattadhammà viditadhammà pariyogàëhadhammà tiõõavicikicchà vigatakathaïkathà vesàrajjappattà aparappaccayà satthusàsane bhagavantaü etadavocuü: "labheyyàma mayaü bhante, bhagavato santike pabbajjaü. Labheyyàma upasampada"nti. "Etha bhikkhavo"ti bhagavà avoca. "Svàkkhàto dhammo. Caratha brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti. Sà'va tesaü àyasmantànaü upasampadà ahosi.

[BJT Page 028] [\x 28/]

30. Atha kho bhagavà pa勺avaggiye bhikkhå àmantesi: "råpaü bhikkhave, anattà. Råpaü và hidaü bhikkhave, attà abhavissa, nayidaü råpaü àbàdhàya saüvatteyya. Labbhetha ca råpe 'evaü me råpaü hotu. Evaü me råpaü mà ahosã'ti. Yasmà ca kho bhikkhave, råpaü anattà, tasmà råpaü àbàdhàya saüvattati. Na ca labbhati råpe 'evaü me råpaü hotu. Evaü me råpaü mà ahosã"ti.

31. "Vedanà bhikkhave, anattà. 1- Vedanà ca hidaü bhikkhave, attà abhavissa, nayidaü vedanà àbàdhàya saüvatteyya. Labbhetha ca vedanàya 'evaü me vedanà hotu. Evaü me vedanà mà ahosã'ti. Yasmà ca kho bhikkhave, vedanà anattà, tasmà vedanà àbàdhàya saüvattãti. Na ca labbhati vedanàya 'evaü me vedanà hotu. Evaü me vedanà mà ahosã'ti

32. "Sa中à bhikkhave, anattà. Anattà ca hidaü bhikkhave abhavissiüsu, 2nayime sa中à àbàdhàya saüvatteyyuü. Labbhetha ca sa中à 'evaü me sa中à hontu. Evaü me sa中à mà ahesu'nti. Yasmà ca kho bhikkhave, sa中à anattà, tasmà sa中à àbàdhàya saüvattanti. Na ca labbhati sa中àya 'evaü me sa中à hotu. Evaü me sa中à mà ahesu'nti.

"Saïkhàrà bhikkhave, anattà. Saïkhàrà ca hidaü bhikkhave, attà abhavissiüsu, nayime saïkhàrà àbàdhàya saüvatteyyuü. Labbhetha ca saïkhàresu 'evaü me saïkhàrà hontu. Evaü me saïkhàrà mà ahesu'nti. Yasmà ca kho bhikkhave, saïkhàrà anattà, tasmà saïkhàrà àbàdhàya saüvattiti. Na ca labbhati saïkhàresu 'evaü me saïkhàrà hontu. Evaü evaü saïkhàrà mà ahesu'nti. Me sa中à mà ahesu'nti.

33. "Vi中àõaü bhikkhave, anattà. Vi中àõa勺ahidaü bhikkhave, attà abhavissa, nayidaü vi中àõaü àbàdhàya saüvatteyya. [PTS Page 014] [\q 14/] labbhetha ca vi中àõe 'evaü me vi中àõaü hotu. Evaü me vi中àõaü mà ahosã'ti. Yasmà ca kho bhikkhave, vi中àõaü anattà, tasmà vi中àõaü àbàdhàya saüvattati. Na ca labbhati vi中àõe 'evaü me vi中àõaü hotu. Evaü me vi中àõaü mà ahosã'ti.

34. "Taü kimma中atha bhikkhave, råpaü niccaü và aniccaü và? Ti. Aniccaü bhante, yampanàniccaü dukkhaü và taü sukhaü và?Ti. Dukkhaü bhante yampanàniccaü dukkhaü vipariõàmadhammaü, kallannu taü samanupassituü 'etaü mama. Eso'hamasmi. Eso me attà?Ti. No hetaü bhante. Vedanà niccaü và aniccaü và?Ti. Dukkhaü bhante yampanàniccaü dukkhaü vipariõàmadhammaü, kallannu taü samanupassituü 'etaü mama. Eso hamasmi. Eso me attà?Ti. No hetaü bhante.

"Taü kimma中atha bhikkhave, vedanà niccaü và aniccaü và? Ti. Aniccaü bhante,

Yampanàniccaü dukkhaü và taü sukhaü và?Ti. Dukkhaü bhante yampanàniccaü dukkhaü vipariõàmadhammaü, kallannu taü samanupassituü 'etaü mama. Eso'hamasmi. Eso me attà?Ti. No hetaü bhante.

Sa中à niccaü và aniccaü và?Ti. Dukkhaü bhante yampanàniccaü dukkhaü vipariõàmadhammaü, kallannu taü samanupassituü 'etaü mama. Eso hamasmi. Eso me attà?Ti. No hetaü bhante.

"Taü kimma中atha bhikkhave, saïkhàrà niccaü và aniccaü và? Ti. Aniccaü bhante,

Yampanàniccaü dukkhaü và taü sukhaü và?Ti. Dukkhaü bhante yampanàniccaü dukkhaü vipariõàmadhammaü, kallannu taü samanupassituü 'etaü mama. Eso'hamasmi. Eso me attà?Ti. No hetaü bhante. Vi中àõà niccaü và aniccaü và?Ti. Dukkhaü bhante yampanàniccaü dukkhaü vipariõàmadhammaü, kallannu taü samanupassituü 'etaü mama. Eso hamasmi. Eso me attà?Ti. No hetaü bhante.

"Taü kimma中atha bhikkhave, vi中àõaü niccaü và aniccaü và? Ti. Aniccaü bhante,

Yampanàniccaü dukkhaü và taü sukhaü và?Ti. Dukkhaü bhante yampanàniccaü dukkhaü vipariõàmadhammaü, kallannu taü samanupassituü 'etaü mama. Eso'hamasmi. Eso me attà?Ti. No hetaü bhante. Vi中àõaü niccaü và aniccaü và?Ti. Dukkhaü bhante yampanàniccaü dukkhaü vipariõàmadhammaü, kallannu taü samanupassituü 'etaü mama. Eso hamasmi. Eso me attà?Ti. No hetaü bhante.

1. "Vedàna anattà" ma. Ca. Saü; to. Ci

2. "Abhavissaüsu" ma. Ca. Saü; ma. Nu. Pa; to. Vi "abhaviüsu"

[BJT Page 030] [\x 30/]

35. Tasmàtiha bhikkhave, yaü ki勺i råpaü atitànàgatapaccuppannaü ajjhattaü và bahiddhà và oëàrikaü và sukhumaü và hãnaü và paõitaü và, yaü dure và santike và; sabbaü taü råpaü netaü mama. Neso'hamasmi. Na me so attà'ti evametaü yathàbhåtaü sammappa中àya daññhabbaü. Yà kàci vedanà atitànàgatapaccuppannaü ajjhattaü và bahiddhà và oëàrikaü và sukhumaü và hãnaü và paõitaü và, yaü dure và santike và; sabbaü taü vedanaü netaü mama. Neso'hamasmi. Na me so attà'ti evametaü yathàbhåtaü sammappa中àya daññhabbaü. Yà kàci sa中à atitànàgatapaccuppannaü ajjhattaü và bahiddhà và oëàrikaü và sukhumaü và hãnaü và paõitaü và, yaü dure và santike và; sabbaü taü sa中à netaü mama. Neso'hamasmi. Na me so attà'ti evametaü yathàbhåtaü sammappa中àya daññhabbaü. Ye keci saükhàrà atitànàgatapaccuppannaü ajjhattaü và bahiddhà và oëàrikaü và sukhumaü và hãnaü và paõitaü và, yaü dure và santike và; sabbaü taü saükhàraü netaü mama. Neso'hamasmi. Na me so attà'ti evametaü yathàbhåtaü sammappa中àya daññhabbaü. Yaü ki勺i vi中àõaü atitànàgatapaccuppannaü ajjhattaü và bahiddhà và oëàrikaü và sukhumaü và hãnaü và paõitaü và, yaü dure và santike và; sabbaü taü vi中àõaü netaü mama. Neso'hamasmi. Na me so attà'ti evametaü yathàbhåtaü sammappa中àya daññhabbaü.

36. Evaü passaü bhikkhave, sutavà ariyasàvako råpasmimpi nibbindati. Vedànàya'pi nibbindati. Sa中àya'pi nibbindati. Saükhàresu'pi nibbindati. Vi中àõasmimpi nibbindati. Nibbindaü virajjati. Viràgà vimuccati. Vimuttasmiü vimuttamiti àõaü hoti; khãõà jàti vusitaü brahmacariyaü; kataü karaõiyaü; nàparaü itthantàya'ti pajànàtã"ti.

37. Idamavoca bhagavà. Attamanà pa勺avaggiyà bhikkhå bhagavato bhàsitaü abhinanduü imasmi勺a pana veyyàkaraõasmiü bha中amàne pa勺avaggiyànaü bhikkhånaü anupàdàya àsavehi cittàni vimucciüsu.

38. Tena kho pana samayena cha loke arahanto honti.

Pañhamakabhàõavàraü

1. [PTS Page 015] [\q 15/] tena kho pana samayena bàràõasiyaü yaso nàma kulaputto seññhiputto sukhumàlo hoti. Tassa tayo pàsàdà honti. Eko hemantiko, eko gimhiko, eko vassiko. So vassike pàsàde vassike cattàro màse1 nippurisehi turiyehi paricàrayamàno na heññhàpàsàdaü orohati.

2. Atha kho yasassa kulaputtassa pa勺ahi kàmaguõehi samappitassa samaïgibhåtassa paricàrayamànassa pañigacceva2- niddà okkami. Parijanassa'pi niddà okkami. Sabbarattiyo ca telappadãpo jhàyati.

1. Cattàromàse - machasaü 2. "Pañikacceva" - ma. Cha. Saü

[BJT Page 032] [\x 32/]

3. Atha kho yaso kulaputto pañigacceva pabujjhitvà addasa sakaü parijanaü supantaü. A中issà kacche vãõaü. A中issà kaõñhe mudiïgaü. A中issà kacche àlambaraü. A中aü vikkesikaü a中aü vikkhelikaü. A中à vippalapantiyo. Hatthappattaü susànaü ma中e. Disvànassa àdãnavo pàturahosi. Nibbidàya cittaü saõñhàsi.

4. Atha kho yaso kulaputto udànaü udànesi: "upaddutaü vata bho; upassaññhaü vata bho"ti.

5. Atha kho yayo kulaputto suvaõõapàdukàyo àrohitvà yena nivesanadvàraü tenupasaïkami. Amanussà dvàraü vivariüsu: "mà yasassa kulaputtassa koci antaràyamakàsi agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà"ti.

6. Atha kho yayo kulaputto yena nagaradvàraü tenupasaïkami. Amanussà dvàraü vivariüsu: "mà yasassa kulaputtassa koci antaràyamakàsi agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà"ti.

7. Atha kho yayo kulaputto yena isipatanaü migadàyo, tenupasaïkami. Tena kho pana samayena bhagavà rattiyà paccåsasamayaü paccuññhàya ajjhokàse caïkamati. Addàsà kho bhagavà yasaü kulaputtaü durato'va àgacchantaü. Disvànaü caïkamà orohitvà pa中atte àsane nisãdi. Atha kho yaso kulaputto bhagavato avidure udànaü udànesi: upaddutaü vata bho; upassaññhaü vata bho"ti

8. Atha kho bhagavà yasaü kulaputtaü etadavoca: "idaü kho yasa, anupaddutaü idaü anupassaññhaü ehi yasa, nisida. Dhammaü te desissàmã"ti1. Atha kho yaso kulaputto "idaü kira anupaddutaü idaü anupassaññha"nti haññho udaggo suvaõõapàdukàhi orohitvà yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnassa kho yasassa kulaputtassa bhagavà ànupubbãkathaü2- kathesi. Seyyathãdaü: dànakathaü sãlakathaü saggakathaü kàmànaü àdinavaü okàraü saükilesaü nekkhamme ànisaüsaü pakàsesi. Yadà bhagavà [PTS Page 016] [\q 16/] a中àsi yasaü kulaputtaü kallacittaü muducittaü vinivaraõacittaü udaggacittaü pasannacittaü, atha yà buddhànaü sàmukkaüsikà3dhammadesanà taü pakàsesi - dukkhaü samudayaü nirodhaü maggaü. Seyyàthàpi nàma suddhaü vatthaü apagatakàlakaü sammadve rajanaü patigaõheyya. Evameva yasassa kulaputtassa tasmiü yeva àsane virajaü vitamalaü dhammacakkhuü udapàdi "yaü ki勺i samudayadhammaü, sabbaü taü nirodhadhamma"niti.

1. "Desessàmi" ma. Nu. Pa;to. Vi; machasaü

2. Anupubbikathaü"ma. Cha. Sa ànupubbikathaü" ma. Nu. Pa 3. "Samukkaüsikà"ja. Pu

[BJT Page 034] [\x 34/]

9.Atha kho yasassa kulaputtassa màtà pàsàdaü àruhitvà yasaü kulaputtaü apassantã yena seññhi gahapati, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà seññhiü gahapatiü etadavoca: "putto te gahapati, yaso na dissatã"ti. Atha kho seññhi gahapati catuddisà assadute uyyojetvà sàma中eva yena isipatanaü migadàyo, tenupasaïkami. Addasà kho seññhi gahapati suõõapàdukànaü nikkhepaü disvànaü ta中eva anugamà1. Addasà kho bhagavà seññhiü gahapatiü durato'va àgacchantaü disvàna bhagavato etadahosi: "yannånàhaü tathàråpaü iddhàbhisaïkhàraü abhisaïkhareyyaü, yathà seññhi gahapati idha nisinno idha nisinnaü yasaü kulaputtaü na passeyyà"ti. Atha kho bhagavà tathàråpaü iddhàbhisaïkhàraü abhisaïkhàsi. 2-

10. Atha kho seññhi gahapati yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü etadavoca: "api bhante, bhagavà yasaü kulaputtaü passeyyà? Ti. "Tena hi gahapati, nisida appeva nàma idha nisinno idha nisinnaü yasaü kulaputtaü passeyyàsã"ti.

11. Atha kho saññhi gahapati "idheva kiràhaü nisinno idha nisinnaü yasaü kulaputtaü passissàmã"ti haññho udaggo bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnassa kho seññhissa gahapatissa bhagavà ànupubbãkathaü kathesi. Seyyathãdaü: dànakathaü sãlakathaü saggakathaü kàmànaü àdinavaü okàraü saükilesaü nekkhamme ca ànisaüsaü pakàsesi. Yadà tà pasannacittà, atha yà buddhànaü sàmukkaüsikà dhammadesanà, taü pakàsesi: dukkhaü samudayaü nirodhaü maggaü. Seyyathàpi nàma suddhaü vattaü apagata kàlakaü sammadve rajanaü patigaõheyya, evameva tàsaü tasmiü yeva àsane virajaü vitamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü ki勺i samudayadhammaü, sabbaü taü nirodhamma"ti. Tà diññhadhammà pattadhammà viditadhammà pariyogàëhadhammà tiõõavicikicchà vigatakathaükathà vesàrajjappattà "abhikkantaü bhante abhikkantaü bhante. Seyyatàpi bhante, nikkujjitaü và ukkujjeyya, pañicchantaü và vivareyya, mulhassa và maggaü àcikkheyya, andhakàre và telapajjotaü dhareyya cakkhumanto råpàni dakkhintãti. Evamevaü bhagavatà anekapariyàyena dhammo pakàsito esàhaü bhante, bhagavantaü saraõaü gacchàmi dhamma勺a bhikkhusaïgha勺a upàsakaü maü bhagavà dhàretu ajjatagge pàõupetaü saraõaü gata"nti. So'va loke pañhamaü upàsako ahosi [PTS Page 017] [\q 17/] petigaõheyya, atha kho yasassa kulaputtassa pituno dhamme desiyamàne yathàdiññhaü yathàviditaü bhumiü paccavekkhantassa anupàdàya àsavehi cittaü vimucci. Atha kho bhagavato etadahosi: "yasassa kho kulaputtatassa pituno dhamme desiyamàne yathàdiññhaü yathàviditaü bhumiü paccavekkhantassa anupàdàya àsavehi cittaü vimuttaü. Abhabbo kho yaso kulaputto hinàyàvattitvà kàme paribhu大ituü seyyathàpi pubbe agàrikabhuto. Yannånàhaü taü iddhàbhãdakkhintãti.Bhayya"nti.

1. Anugamàsi - machasaü 3. "Nikujjitaü"bhante, abhisaïkhàresi - machasaü 4. So ca - ma nu. Pa; a. Vi

[BJT Page 036] [\x 36/]

13. Atha kho bhagavà taü iddhàbhisaïkhàraü pañippassambhesi. Addasà kho seññhi gahapati yasaü kulaputtaü nisinnaü disvàna yasaü kulaputtaü etadavoca: "màtà te tàna, yasa, paridevasokasamàpantà. Dehi màtuyà jãvita"nti

14. Atha kho yaso kulaputto bhagavantaü ullokesi. Atha kho bhagavà seññhiü gahapatiü etadavoca: taü kimma中asi gahapati, yasassa1 sekhena àõena sekhena dassanena dhammo diññho vidito seyyathàpi tayà. Tassa yathàdiññhaü yathàviditaü bhumiü paccavekkhantassa anupàdàya àsavehi cittaü vimuttaü. Bhabbo nu kho so gahapati, hinàyàvattitvà kàme paribhu大ituü seyyathàpi pubbe agàrikabhuto? "Ti. "No hetaü bhante" yasassa kho gahapati, kulaputtassa sekhena àõena sekhena dassanena dhammo diññho vidito seyyathàpi tayà. Tassa yathàdiññhaü yathàviditaü bhumiü paccavekkhantassa anupàdàya àsavehi cittaü vimuttaü abhabbo kho gahapati, yaso kulaputto hãnàyàvattitvà kàme paribhu兀jituü seyyathàpi pubbe agàrikabhuto"ti.

15. "Làbhà bhante, yasassa kulaputtassa suladdhaü bhante, yasassa kulaputtassa, yathà yasassa kulaputtassa anupàdàya àsavehi cittaü vimuttaü. Adhivàsetu me bhante, bhagavà ajjatanàya bhattaü yasena kulaputtena pacchàsamaõenà"ti. Adhivàsesi bhagavà tuõhãbhàvena.

16. Atha kho seññhi gahapati bhagavato adhivàsanaü viditvà uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi. Atha kho yaso kulaputto acirapakkante seññhimhi bhagavantaü etadavoca: "labheyyà'haü bhante, bhagavato santike pabbajjaü labheyyaü upasampada"nti. "Ehi bhikkhå"ti bhagavà avoca: "svàkkhàto dhammo. Cara brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti. Sà' [PTS Page 018] [\q 18/] tassa àyasmato upasampadà ahosi.

Tena kho pana samayena satta loke arahanto honti.

Yasassa pabbajjà niññhità.

1. "Yassa" ma. Cha saü

[BJT Page 038] [\x 38/]

01. Atha kho bhagavà pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaraü àdàya àyasmatà yasena paccàsamaõena yena seññhissa gahapatissa nivesanaü, tenupasaïkami upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi. Atha kho àyasmato yasassa màtà ca puràõadutiyikà ca yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaükamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu. Tàsaü kàmànaü ànupubbikathaü kathesi. Seyyathãdaü: dànakathaü sãlakathaü saggakathaü kàmànaü àdinavaü okàraü saükilesaü nekkhamme ca ànisaüsaü pakàsesi. Yadà tà pasannacittà, atha yà buddhànaü sàmukkaüsikà dhammadesanà, taü pakàsesi: dukkhaü samudayaü nirodhaü maggaü. Seyyathàpi nàma suddhaü vattaü apagatakàlakaü sammadve rajanaü patigaõheyya, evameva tàsaü tasmiüyeva àsane virajaü vitamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü ki勺i samudayadhammaü, sabbaü taü nirodhadhamma"nti.

Tà diññhadhammà pattadhammà viditadhammà pariyogàëhadhammà tiõõavicikicchà vigatakathaükathà vesàrajjappattà "abhikkantaü bhante abhikkantaü bhante. Seyyathàpi bhante, nikkujjitaü và ukkujàjayya, pañicchantaü và vivareyya, mulhassa và maggaü àcikkheyya, andhakàre và telapajjotaü dhareyya cakkhumanto råpàni dakkhintãti' evamevaü bhagavatà anekapariyàyena dhammo pakàsito esàhaü bhante, bhagavantaü saraõaü gacchàmi dhamma勺a bhikkhusaïgha勺a. Upàsakaü maü bhagavà dhàretu ajjatagge pàõupetaü saraõaü gata"nti. So'va loke pañhamaü upàsiko ahosi tevàciko.

2. Atha kho àyaspatigaõheyya, pità ca puràõadutiyikà ca bhagavanta勺a àyasmanta勺a yasaü paõitena khàdanãyena bhojaniyena sahatthà santappetvà sampavàretvà bhagavantaü bhuttàviü onitapattapàõãü ekamantaü nisãdiüsu. Atha kho bhagavà àyasmato yasassa màtara勺a pitara勺a puràõadutiyika勺a dhammiyà kathàya sandassetvà samàdapetvà samuttejetvà sampahaüsetvà uññhàyàsanà pakkàmi.

3. Assosuü kho àyasmato yasassa cattàro gihãsahàyakà bàràõasiyaü seññhànuseññhinaüdakkhintãti'là [PTS Page 019] [\q 19/] subàhu puõõaji gavampati "yaso kira kulaputto kesamassuü ohàretvà kàsayàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajito"ti. Sutvàna nesaü etadahosi: "naha nuna so orako dhammavinayo, na sà orakà pabbajjà, yattha yaso kulaputto kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajito"ti. Te yenàyasmà yaso, tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà àyasmantaü yasaü abhivàdetvà ekamantaü aññhaüsu. Atha kho àyasassata cattàro gihãsahàyake àdàya yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà yaso bhagavantaü etadavoyasassante cattàro gihisahàyakà bàràõasiyaü seññhànuseññhinaü kulànaü puttà vimalo subàhu puõõaji gavampati. Ime bhagavà ovadatu anusàsatu"ti.

Kesamassuü

4. Tesaü bhagavà ànupubbikathaü kathesi. Seyyathãdaü: dànakathaü sãlakathaü saggakathaü kàmànaü àdinavaü okàraü saïkilesaü nekkhamme ca ànisaüsaü pakàsesi. Yadà te bhagavà a中àsi kallacitte muducitte vinivaraõacitte udaggacitte pasannacitte, atha yà buddhànaü sàmukkaüsikà dhammadesanà, taü pakàsesi: dukkhaü samudayaü nirodhaü maggaü. Seyyathàpi nàma suddhaü vatthaü apagatakàlakaü sammadeva rajanaü patigaõheyya, evameva tesaü tasmiü yeva àsane virajaü vitamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü kica勺i samudayadhammaü sabbaü taü nirodhadhamma"nti. Te diññhadhammà pattadhammà viditadhammà pariyogàëhadhammà tiõõavicikicchà vigatakathaïkathà vesàrajjappantà aparappaccayà satthusàsane bhagavantaü etadavocuü: "labheyyàma mayaü bhante, bhagavato santike pabbajjaü. Labheyyàma upasampada"nti.

"Etha bhikkhavo"ti bhagavà avoca: "svàkkhàto dhammo caratha brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti

Sà'va tesaü àyasmantànaü upasampadà ahosi. Atha kho bhagavà te bhikkhå dhammiyà kathàya ovadi. Anusàsi. Tesaü bhagavatà dhammiyà kathàya ovadiyamànànaü anusàsiyamànànaü anupàdaya àsavehi cittàni vimucciüsu.

Tena kho pana samayena ekàdasa loke arahanto honti.

Catugihisahàyapabbajjà niññhità.

1. [PTS Page 020] [\q 20/] assosuü kho àyasmato yasassa pa中àsamattà gihãsahàyakà jànapadà pubbànupubbakànaü kulànaü puttà "yaso kira kulaputto kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajito"ti. Sutvàna nesaü etadahosi: "na ha nuna so orako dhammavinayo, na sà orakà pabbajjà, yattha yaso kulaputto kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajito"ti. Te yenàyasmà yaso tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà àyasmantaü yasaü abhivàdetvà ekamantaü aññhaüsu. Atha kho àyasmà yaso te pa中àsamante gihisahàyake àdàya yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà yaso bhagavantaü etadavoca: "ime me bhante, pa中àsamattà gihãsahàyakà jànapadà pubbànupubbakànaü kulànaü puttà. Ime bhagavà ovadatu anusàsatu"ti.

[BJT Page 042] [\x 42/]

2. Tesaü bhagavà ànupubbikathaü kathesi. Seyyathãdaü: dànakathaü sãlakathaü saggakathaü kàmànaü àdinavaü okàraü saïkilesaü nekkhamme ca ànisaüsaü pakàsesi. Yadà te bhagavà a中àsi kallacitte muducitte vinivaraõacitte udaggacitte pasannacitte, atha yà buddhànaü sàmukkaüsikà dhammadesanà, taü pakàsesi: dukkhaü samudayaü nirodhaü maggaü. Seyyathàpi nàma suddhaü vatthaü apagatakàlakaü sammadeva rajanaü patigaõheyya, evameva tesaü tasmiü yeva àsane virajaü vãtamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü kica勺i samudayadhammaü sabbaü taü nirodhadhamma"nti. Te diññhadhammà pattadhammà viditadhammà pariyogàëhadhammà tiõõavicikicchà vigatakathaïkathà vesàrajjappantà aparappaccayà satthusàsane bhagavantaü etadavocuü: "labheyyàma mayaü bhante, bhagavato santike pabbajjaü. Labheyyàma upasampada"nti. "Etha bhikkhavo"ti bhagavà avoca: "svàkkhàto dhammo caratha brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti. Sà'va tesaü àyasmantànaü upasampadà ahosi. Atha kho bhagavà te bhikkhå dhammiyà kathàya ovadi. Anusàsi. Tesaü bhagavatà dhammiyà kathàya ovadiyamànànaü anusàsiyamànànaü anupàdaya àsavehi cittàni vimucciüsu.

Tena kho pana samayena ekàsaññhi loke arahanto honti.

3. Atha kho bhagavà bhikkhå1- àmantesi: "mutto'haü bhikkhave, sabbapàsehi ye dibbà ye ca mànusà. Tumhe'pi bhikkhave, [PTS Page 021] [\q 21/] muttà sabbapàsehi ye dibbà ye ca mànusà. Caratha bhikkhave, càrikaü bahujanahitàya bahujanasukhàya lokànukampàya atthàya hitàya sukhàya devamanussànaü. Mà ekena dve agamittha. Desetha bhikkhave, dhammaü àdikalyàõaü majjhe kalyàõaü pariyosànakalyàõaü sàtthaü sabya兀janaü kevalaparipuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü pakàsetha. Santi sattà apparajakkhajàtikà; assavaõatà dhammassa parihàyanti. Bhavissanti dhammassa a中àtàro. Ahampi bhikkhave, yena uruvelà senàninigamo, tenupasaïkamissàmi dhammadesanàya"ti.

4. Atha kho màro pàpimà yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü gàthàya ajjhabhàsi: -

"Baddho'si sabbapàsehi ye dibbà ye ca mànusà,

Mahàbandhanabaddho'si na me samaõa mokkhasã"ti.

1. "Te bhikkhu" - machasaü

[BJT Page 044] [\x 44/]

"Mutto'haü sabbapàsehi ye dibbà ye ca mànusà,

Mahàbandha namutto'mhi nihato tvamasi antakà"ti.

"Antalikkhacaro pàso yavàyaü carati mànaso,

Tena taü bàdhayissàmi na me samaõa mokkhasã"ti.

"Råpà saddà rasà gandhà phoññhabbà ca manoramà,

Ettha me vigaparisuddhaüto tvamasi antakà"ti

Atha kho màro pàpimà "jànàti maü bhagavà jànàti maü sugato"ti dukkhi dummano tatthevantaradhàyã ti.

Màrakathà ekàdasamã niññhità.

1. Tena kho pana samayena bhikkhå nànàdisà nànàjanapadà pabbajjàpekhe upasampadàpekhe1- ànenti: "bhagavà te pabbàjessati. Upasampàdessatã"ti. Tattha bhikkhå ceva kilamanti pabbajjàpekhà ca upasampadàpekhà ca. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallãnassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: "etarahi kho bhikkhå nànàdisà nànàjanapadà pabbajjapekhe upasampadàpekhe ànenti. Bhagavà te pabbàjessati, upasampàdessatã"ti. Tattha bhikkhå ceva kilamanti, pabbajjapekhà ca upasampadàpekhà ca. Yannånàhaü bhikkhånaü anujàneyyaü: "tumheva'dàni bhikkhave, tàsu tàsu disàsu tesu tesu janapadesu pabbàjetha upasampàdethà"ti.

2. Atha kho bhagavà sàyaõhasamayaü patisallànà vuññhito etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü santipàtàpetvà dhammiü kathaü katvà [PTS Page 022] [\q 22/] bhikkhå àmantesi: "idha mayhaü bhikkhave rahogatassa patisallinassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: "etarahi kho bhikkhå nànàdisà nànàjanapadà pabbajjapekhe upasampadàpekhe ànenti. Bhagavà te pabbàjessati, upasampàdessatã"ti. Tattha bhikkhå ceva kilamanti, pabbajjapekhà ca upasampadàpekhà ca. Yannånàhaü bhikkhånaü anujàneyyaü: tumheva'dàni bhikkhave, tàsu tàsu disàsu tesu tesu janapadesu pabbàjetha upasampàdethà"ti.

1. "Pabbajjàpekkhe ca upasatampadàpekkhe ca" - machasaü

 

 

 

[BJT Page 046] [\x 46/]

3. Anujànàmi bhikkhave, tumheva'dàni tàsu tàsu disàsu tesu tesu janapadesu pabbàjetha upasampàdethàti. Eva勺a pana bhikkhave, pabbàjetabbo. Upasampàdetabbo. Pañhamaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà1- ekaüsaü uttaràsaügaü kàràpetvà bhikkhånaü pàde vandàpetvà ukkuñikaü nisãdàpetvà a大aliü paggaõhàpetvà evaü vadehãti vattabbo:

"Buddhaü saraõaü gacchàmi,

Dhammaü saraõaü gacchàmi,

Saïghaü saraõaü gacchàmi,

Dutiyampi buddhaü saraõaü gacchàmi,

Dutiyampi dhammaü saraõaü gacchàmi,

Dutiyampi saïghaü saraõaü gacchàmi,

Tatiyampi buddhaü saraõaü gacchàmi,

Tatiyampi dhammaü saraõaü gacchàmi,

Tatiyampi saïghaü saraõaü gacchàmi,

Anujànàmi bhikkhave, imehi tãhi saraõagamanehi pabbajjaü upasampadanti.

Tãhi saraõagamanehi pabbajjàupasampadàkathà dvàdasamã niññhità.

1. Atha kho bhagavà vassaü vuttho2 bhikkhå àmantesi: mayhaü kho bhikkhave, yoniso manasikàrà yoniso sammappadhànà anuttarà vimutti anuppattà. Anuttarà vimutti sacchikatà. Tumhepi bhikkhave, yoniso manasikàrà yoniso sammappadhànà anuttaraü vimuttiü anupàpuõàtha. Anuttaraü vimuttiü sacchikarothà"ti.

2. Atha kho màro pàpimà yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü gàthàya ajjhabhàsi: -

"Baddho'si màrapàsehi ye dibbà ye ca mànusà,

Mahàbandhatabaddho'si na me samaõa mokkhasi"ti.

"Mutto'haü màrapàsehi ye dibbà ye ca mànusà,

Màrabandhanamutto'mhi nihato tvamasi antakà"ti.

Atha kho màro pàpimà "jànàti maü bhagavà jànàti maü sugato"ti dukkhi dummano tatthevantaradhàyãti.

1. "Acchàpetvà" machasaü 2. "Vuññho" machasaü

[BJT Page 048] [\x 48/]

[PTS Page 023] [\q 23/]

3. Atha kho bhagavà bàràõasiyaü yathàbhirattaü viharitvà yena uruvelà tena càrikaü pakkàmi. Atha kho bhagavà maggà okkamma yena a中ataro vanasaõóo tenupasaïkami. Upasaïkamitvà taü vanasaõóaü ajjhogàhetvà a中atarasmiü rukkhamåle nisãdi.

4. Tena kho pana samayena bhaddavaggiyà sahàyakà sapajàpanikà tasmiü vanasaõóe parivàrenti. Ekassa pajàpati nàhosi. Tassa atthàya vesã ànãtà ahosi. Atha kho sà vesã tesu pamattesu parivàrentesu bhaõóaü àdàya palàyittha

5. Atha kho te sahàyakà sahàyakassa veyyàvaccaü karontà taü itthiü gavesantà taü vanasaõóaü àhiõóantà addasaüsu bhagavantaü a中atarasmiü rukkhamåle nisinnaü disvàna yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavantaü: etadavoca: "api bhante, bhagavà itthiü1 passeyyà"ti. "Kimpana vo kumàrà, itthiyà! "Ti. Idha mayaü bhante, tiüsamattà bhaddavaggiyà sahàyakà sapajàpatikà imasmiü vanasaõóe paricàrimhà. Ekassa pajàpati nàhosi. Tassa atthàya vesã ànãtà ahosi. Atha kho sà bhante, vesã amhesu pamattesu paricàrentesu bhaõóaü àdàya palàyittha. Te mayaü bhante, sahàyakà sahàyakassa veyyàvaccaü karontà taü itthiü gavesantà imaü vanasaõóaü àhiõóàmà"ti.

6. "Taü kiü ma中atha vo kumàrà, - katamaü nu kho tumhàkaü varaü, yaü và tumhe itthiü gaveseyyàtha, yaü và attànaü gaveseyyàthà?"Ti "etadeva bhante, amhàkaü varaü, - yaü mayaü attànaü gaveseyyàmà"ti. "Tena hi vo kumàrà, nisidatha. Dhammaü vo desissàmã"ti. "Evaü bhante"ti kho te bhaddavaggiyà sahàyakà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu.

1. "Ekaü itthiü" - machasaü

[BJT Page 050] [\x 50/]

6. Tesaü bhagavà ànupubbikathaü kathesi. Seyyathãdaü: dànakathaü sãlakathaü saggakathaü kàmànaü àdinavaü okàraü saïkilesaü nekkhamme ca ànisaüsaü pakàsesi. Yadà te bhagavà a中àsi kallacitte muducitte vinivaraõacitte udaggacibhaõóaütte, atha yà buddhànaü sàmukkaüsikà dhammadesanà, taü pakàsesi: dukkhaü samudayaü nirodhaü maggaü. Seyyathàpi nàma suddhaü vatthaü apagatakàlakaü sammadeva rajanaü patigaõheyya, evameva tesaü tasmiü yeva àsane virajaü vãtamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü ki勺i samudayadhammaü sabbaü taü nirodhadhamma"nti. Te diññhadhammà pattadhammà viditadhammà pariyogàëhadhammà [PTS Page 024] [\q 24/] tiõõavicikicchà vigatakathaïkathà vesàrajjappantà aparappaccayà satthusàsane bhagavantaü etadavocuü: "labheyyàma mayaü bhante, bhagavato santike pabbajjaü. Labheyyàma upasampada"nti. "Etha bhikkhavo"ti bhagavà avoca: "svàkkhàto dhammo caratha brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti sà'va tesaü àyasmantànaü upasampadà ahosi.

Bhaddavaggiyasahàyakànaü vatthu niññhitaü

Dutiyakabhàõavàraü.

1. Atha kho bhagavà anupubbena càrikaü caramàno yena uruvelà tadavasari. Tena kho pana samayena uruvelàyaü tayo jañilà pañivasanti: uruvelakassapo nadãkassapo gayàkassapoti. Tesu uruvelakassapo jañilo pa勺annaü jañilasatànaü nàyako hoti vinàyako aggo pamukho pàmokkho. Nadãkassapo jañilo tiõõaü jañilasatànaü nàyako hoti vinàyako aggo pamukho pàmokkho. Gayàkassapo jañilo dvinnaü jañilasanànaü nàyako hoti vinàyako aggo pamukho pàmokkho.

[BJT Page 052] [\x 52/]

2. Atha kho bhagavà yena uruvelakassapassa jañilassa assamo tenupasaïkami. Upasaïkamitvà uruvelakassapaü jañilaü etadavoca: "sace te kassapa, agaru, vaseyyàma ekarantiü1 agyàgàre"ti. "Na kho me mahàsamaõa, garu. Caõóettha nàgaràjà iddhimà àsãviso ghoraviso so taü mà viheñhesã"ti. Dutiyampi kho bhagavà uruvela kassapaü jañilaü etadavoca: "sace te kassapa, agaru, vaseyyama ekarantiü agyàgàre"ti. "Na kho me mahàsamaõa, garu. Caõóettha nàgaràjà iddhimà àsãviso ghoraviso so taü mà viheñhesã"ti. Tatiyampi kho bhagavà uruvela kassapaü jañilaü etadavoca: "sace te kassapa, agaru, vaseyyàma ekarantiü agyàgàre"ti. "Na kho me mahàsamaõa, garu. Caõóettha nàgaràjà iddhimà àsãviso ghoraviso so taü mà viheñhesã"ti. "Appeva nàma2- maü na viheñheyya, iïgha tvaü kassapa, anujànàhi agyàgàra"nti. "Vihara mahàsamaõa, yathàsukha"nti. Atha kho bhagavà agyàgàraü pavisitvà tiõasantharakaü pa中àpetvà nisãdi pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà.

3. Atha kho so nàgo adasa bhagavantaü paviññhaü3. 'Disvàna dummano4- padhåpàyi. Atha kho bhagavato etadahosi: "yannånàhaü imassa nàgassa anupahacca [PTS Page 025] [\q 25/] chavi勺a camma勺a maüsa勺a nahàru勺a aññhi勺a aññhimi勺a勺a tejasà tejaü pariyàdiyeyya"nti. Atha kho bhagavà tathàrupaü iddhàbhãsaïkhàraü abhisaïkharitvà padhåpàyi. Atha kho so nàgo dukkhaü asahamàno pajjali. Bhagavàpi tejodhàtuü samàpajjitvà pajjali. Ubhinnaü sajotibhåtànaü agyàgàraü àdittaü viya hoti sampajjalitaü sajotibhåtaü . Atha kho te jañilà agyàgàraü parivàretvà evamàhaüsu: "abhiråpo vata bho mahàsamaõo nàgena viheñhiyatã"ti. Atha kho bhagavà tassà rattiyà accayena tassa nàgassa anupahacca chavi勺a camma勺a maüsa勺a nàhàru勺a aññhi勺a aññhimi勺a勺a tejasà tejaü pariyàdiyitvà patte pakkhipitvà uruvelakassapa jañilassa dassesi: "ayaü te kassapa, nàgo. Pariyàdinno assa tejasà tejo"ti. Atha kho uruvela kassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo. Yatra hi nàma caõóassa nàgaràjassa iddhãmato àsivisassa ghoravisassa tejasà tejaü pariyàdiyissati. Natveva ca kho arahà yathà aha"nti.

1. "Rattaü" machasaü; no. Vi;va. Nu; [PTS 2.] "Appeva" machasaü [PTS]

3. "Addasà kho so nàgo bhagavantaü paviññhaü" machasaü

"Atha kho so nàgo bhagavantaü paviññhaü addasa" [PTS]

"Atha kho so nàgo bhagavantaü paviññhaü dissavàna " va. Nu. Pa;ja. Pu;a. Vi.

4. "Dukkhi dummano" [PTS]

[BJT Page 054] [\x 54/]

4. Nera大aràyaü bhagavà uruvelakassapaü jañilamevoca,

Sace te kassapa agaru viharemu ajjuõho aggisaraõamhiti1-

Na kho me mahàsamaõa garu phàsukàmova taü nivàremi,

Caõóettha nàgaràjà iddhãmà àsãviso ghoraviso so taü mà viheñhesãti.

Appeva maü na viheñheyya iïgha tvaü kassapa anujànàhi agyàgàranti

Dinnanti naü viditvà asamhito pàvisi bhayamatãto

Disvà isiü paviññhaü ahinàgo dummano padhåpàyi,

Sumanamanaso2- adhimano manussanàgopi tattha padhåpàyi

Makkha勺a asahamàno ahinàgo pàvakova pajjali,

Tejodhàtåsu kusalo manusasanàgo'pi tattha pajjali.

Ubhãnnaü sajotibhåtànaü agyàgàraü udiccare jañilà3-,

Abhiråpo vata bho mahàsamaõo nàgena viheñhãyatãti bhaõanti.

Atha rattiyà4- accayena ahinàgassa5- acciyo na honti,

Iddhimano panuññhità6- anekavaõõà acchiyo honti

Nãlakà7- atha lohitikà ma大eññhà pãtikà8- eëikavaõõàyo,

Aïgãrasassa kàye anekavaõõà acciyo honti

Pattamhi odahitvà ahinàgaü bràhmaõassa dassesi,

Ayaü te kassapa nàgo pariyàdinno assa tejasà tejoti

5. Atha kho uruvelakassapo jañilo bhagavato iminà iddhipàñihàriyena abhippasanno bhagavantaü etadavoca: "idheva mahàmasaõa, vihara ahaü te dhuvabhattenà"ti

Pañhamaü pàñihàriyaü.

1. "Ajjaõho aggisàlamhã"ti - machasaü [PTS 2.] "Sumanaso avimano"

3. "Ubhinnaü sajotibhutànaü agyàgàraü àdittaü hoti sampajjalitaü sajotibhåtaü udiccare jañilà"- ma. Cha, saü

4. "Atha tassà rattiyà" - machasaü "atha kho tassà rattiyà" [PTS]

5. "Yathà nàgassa" machasaü 6. "Panañhità" machasaü: to. Vi; [PTS]

7. "Nãlà" machasaü 8. "Pãtakà" - machasaü [PTS]

[BJT Page 056] [\x 56/]

[PTS Page 026] [\q 26/] 6. Atha kho bhagavà uruvelakassapassa jañilassa assamassa avidure a中atarasmiü vanasaõóe vihàsi. Atha kho cattàro vahàràjà abhikkantàya rattiyà abhikkantavaõõà kevalakappaü vanasaõóaü obhàsetvà yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà catuddisà aññhaüsu seyyathàpi mahantà aggikkhandhà.

Atha kho uruvelakassapo jañilo tassa rattiyà accayena yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü etadavoca: "kàlo mahàsamaõa, niññhitaü bhattaü. Ke nu kho te mahàsamaõa, abhãkkantàya rattiyà abhikaudiccarelakappaü vanasaõóaü obhàsetvà yena tvaü tenupasaïkamiüsu? Upasaïkamitvà taü abhivàdetvà catuddisà aññhaüsu seyyathàpi mahantà aggikkhandhà?Ti.

"Ete kho kassapa, cattàro mahàràjà yenàhaü tenupasaïkamiüsu dham[PTS Page 026] [\q 26/] savaõàruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo, yatra hi nàma cattàropi mahàràjà upasaïkamissanti dhammasamaõàya nattheva ca kho arahà yathà aha"nti. Atha kho bhagavà uruvelakassapassa jañilassa bhattaü bhu兀jitvà tasmiü yeva vanasaõóe vihàsi.

Dutiyaü pàñihàriyaü.

97. Atha kho sakko devànamindo abhikkantàya rattiyà abhikkantavaõõo kevalakappaü vanasaõóaü obhàsetvà yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi. Seyyathàpi mahà aggikkhandho purimàhi vaõõanibhàhi abhikkantataro ca paõitataro ca.

Atha kho uruvelakassapo jañilo tassa rattiyà accayena yena bhagavà tenupasaükami. Upasaükamitvà bhagavantaü etadavoca: "kàlo mahàsamaõa, niññhitaü bhattaü ke nu kho so mahàsamaõa, abhãkkantàya rattiyà abhikkantavaõõà kevalakappaü vanasaõóaü obhàsetvà yena tvaü tenupasaünamiüsu? Upasaükamitvà taü abhãvàdetvà catuddisà aññhaüsu seyyathàpi maha aggigikkhandhà purimàhi vaõõanibhàhi abhikkantataro ca paõãtataro ca?

[BJT Page 058] [\x 58/]

"Eso kho kassapa, sakko devànamindo yenàhaü tenupasaïkami dhammasavaõàyà"ti. Atha kho uruvelakassapo jañilassa etadahosi: "mahiddhãko kho mahàsamaõo mahànubhàvo, yatra hi nàma [PTS Page 027] [\q 27/] sakkopi devànamindo upasaïkamissati dhammasavaõàya. Tattheva ca kho arahà yathà aha"nti. Atha kho bhagavà uruvelakassapassa jañilassa bhattaü bhu兀jitvà tasmiü yeva vanasaõóe vihàsi.

Tatiyaü pàñihàriyaü

18. Atha kho brahmà sahampati abhikkantàya rattiyà abhikkantavaõõo kevalakappaü vanasaõóaü obhàsetvà yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi. Seyyathàpi mahà aggikkhandho purimàhi vaõõanibhàhi abhikkantataro ca paõitataro ca.

9. Atha kho uruvelakassapo jañilo tassa rattiyà accayena yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü etadavoca: "kàlo mahàsamaõa, niññhitaü bhattaü ke nu kho so mahàsamaõa, abhikkantàya rattiyà abhikkantavaõõà kevalakappaü vanasaõóaü obhàsetvà yena tvaü tenupasaïkamiüsu? Upasaïkamitvà taü abhivàdetvà catuddisà aññhaüsu seyyathàpi maha aggigikkhandho purimàhi vaõõanibhàhi abhikkantataro ca paõãtataro cà?"Ti.

"Eso kho kassapa, brahmà savanasaõóetenupasaïkami dhammasavaõàyà"ti. Atha kho uruvelakassapo jañilassa etadahosi: "mahiddhãko kho mahàsamaõo mahànubhàvo, yatra hi nàma brahmàpi sahampi upasaïkamissati dhammasamaõàya. Tattheva ca kho arahà yathà aha"nti. Atha kho bhagavà uruvelakassapassa jañilassa bhattaü bhu兀jitvà tasmiü yeva vanasaõóe vihàsi.

Catutthaü pàñihàriyaü

10. Tena kho pana samayena uruvelakassapassa jañilassa mahàya中o paccupaññhito hoti. Kevalakappà ca aïgamagadhà pahåtaü khàdanãyaü bhojaniyaü àdàya abhikkamitukàmà honti. Atha kho uruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "etarahi kho me mahàya中o paccupaññhito kevalakappà ca aïgamagadhà pahåtaü khàdanãyaü bhojanãyaü àdàya abhikkamissanti. Sace mahàsàmaõo mahàjanakàye iddhãpàñihàriyaü karissati, mahàsamaõassa làbhasakkàro abhivaóóhassati. Mama làbhasakkàro parihàyissati. Aho nåna mahàsamaõo svàtanàya nàgaccheyyà"ti.

[BJT Page 060] [\x 60/]

11. Atha kho bhagavà [PTS Page 028] [\q 28/] uruvelakassapassa cetasà ceto parivitakkama中àya uttarakuruü ganatvà tato piõóapàtaü àharitvà anotattadahe paribhu兀jitvà tattheva divàvihàraü akàsi.

12Vanasaõóelakassapo jañilo tassa rattiyà accayena yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü etadavoca: "kàlo mahàsamaõa, niññhitaü bhattaü. Kinnu kho mahàsamaõa, bhiyyo nàgamàsi? Api ca mayaü taü saràma: kinnu kho mahàsamaõo nàgacchatã?"Ti. Khàdinãyassa ca bhojaniyassa ca te pañiviüso1 ñhapito"ti.

13. "Nanu te kassapa, etadahosi: etarahi kho me mahàya中o paccupaññhito kevalakappà ca aïgamagadhà pahåtaü khàdanãyaü bhojanãyaü àdàya abhikkamissanti. Sace mahàsamaõo mahàjanakàye iddhipàñihàriyaü karissati, mahàsamaõassa làbhasakkàro abhivaóóhisti. Mama làbhakkàro parihàyissati. Aho nåna mahàsamaõo svàtanàya nàgaccheyyà?"Ti.

14. "So kho ahaü kassapa, tava cetasà cetoparivitakkama中àya uttarakuruü gantvà tato piõóapàtaü àharitvà anotattadahe paribhu大itvà tatthava divàvihàraü akàsã"nti.

15. Atha kho uruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo, yatra hi nàma cetasà'pi cittaü pajànissati. Natveva ca kho arahà yathà aha"nti. Atha kho bhagavà uruvelakassapassa jañilassa bhattaü bhu大itvà2- tasmiü yeva vanasaõóe vihàsi.

Pa勺amaü pàñihàriyaü

1. "Pañivãso" - machasaü [PTS 2.] "Paribhu大i" [PTS]

[BJT Page 062] [\x 62/]

61. Tena kho pana samayena bhagavato paüsukulaü uppannaü hoti. Atha kho bhagavato etadahosi: "kattha nu kho ahaü paüsukulaü dhoveyya?"Nti. Atha kho sakko devànamindo bhagavato cetasà cetoparivitakkama中àya pàõinà pokkharaõiü khaõitvà bhagavantaü etadavoca: "idha bhante, bhagavà paüsukulaü dhovatu'ti. Atha kho bhagavato etadahosi: "kimhi nu kho ahaü paüsukulaü parimaddeyya?"Nti. Atha kho sakko devànamindo bhagavato cetasà cetoparivitakkama中àya mahatiü sãlaü upanikkhãpi: "idha bhante, bhagavà paüsukulaü parimaddatu"ti. Atha kho bhagavato etadahosi: "kimhi nu kho ahaü àlambitvà uttareya?"Nti. Atha kho kakudhe adhãvatthà devatà bhagavato cetasà ceto parivitakkama中àya sàkhaü oõàmesi1- "idha bhante, [PTS Page 029] [\q 29/] àlambitvà uttaretu"ti. Atha kho bhagavato etadahosi: "kimhi nu kho ahaü paüsukulaü vissajjeyya?"Nti. Atha kho sakko devànamindo bhagavato cetasà cetoparivitakkama中àya mahatiü silaü upanikkhãpi. "Idhaü bhante, bhagavà paüsukulaü vissajjetu"nti.

2. Atha kho uruvelakassapo jañilo tassa rattiyà accayena yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü etadavoca: "kàlo mahàsamaõa, niññhitaü bhattaü. Kinnu kho mahàsamaõa, nàyaü pubbe idha pokkharaõã, sàyaü idha pokkharaõã? Nayimà silà pubbe upanikkhittà kenimà silà upanikkhãttà? Nayimassa kakudhassa pubbe sàkhà onatà, ?"Ti.

3. "Idha me kassapa, paüsukulaü uppannaü ahosi. Tassa mayhaü kassapa, etadahosi: 'kattha nu kho ahaü paüsukulaü dhoveyya?Nti. Atha kho kassapa, sakko devànamindo mama cetaso cetoparivitakka ma中àya pàõãnà pokkharaõãü khaõitvà maü etadavoca: "idha bhante, bhagavà paüsukulaü dhovatu'ti. Sàyaü amanussena pàõinà khatà2- pokkharaõi. Tassa mayhaü kassapa, etadahosi: "kimhi nu kho ahaü paüsukulaü parimaddeyya?"Nti. Atha kho kassapa, sakko devànamindo mama cetasà cetoparivitakkama中àya mahatiü sãlaü upanikkhãpi: "idha bhante, bhagavà paüsukulaü parimaddatu"ti. Sàyaü amanussena upanikkhittà silà tassa mayhaü kassapa, etadahosi: 'kimhi nu kho ahaü àlambitvà uttareyya?"Nti. Atha kho kassapa kakudhe adhãvatthà devatà mama cetasà cetoparivitakkama中àya sàkhaü onàmesi: "idha bhante, bhagavà àlambitvà uttaretu"ti. Svàyaü àharabhattho kakudho. Tassa mayhaü kassapa, etadahosi: "kimhi nu kho ahaü paüsukulaü vissajjeyya?"Nti. Atha kho kassapa, sakko devànamindo mama cetasà cetoparivitakkama中àya mahatiü silaü upanikkhipi. "Idha bhante bhagavà paüsukulaü vissajjetu"nti. Sàyaü amanussena upanikkhittà silà"nti. Atha kho uruvelakassapo jañilassa etadahosi: "mahiddhãko kho mahàsamaõo mahànubhàvo, yatra hi nàma sakkopi devànamindo veyyàvaccaü karissati. Nattheva ca kho arahà yathà aha"nti atha kho bhagavà uruvelakassapassa jañilassa bhattaü bhu兀jitvà tasmiü yeva vanasaõóe vihàsi.

1. "Onamesi" [PTS 2.] "Khaõãtà" machasaü; [PTS]

[BJT Page 064] [\x 64/]

4. Atha kho åruvelakassapo jañilo tassa rattiyà accayena yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavato [PTS Page 030] [\q 30/] kàlaü àrocesi: "kàlo mahà samaõa, niññhitaü bhatta"nti. "Gaccha, kassapa, 1- àyàmaha"nti. Uruvelakassapaü jañilaü uyyojetvà yàya jambuyà jambudãpo pa中àyati tato phalaü gahetvà pañhamataraü àganatvà agyàgàre nisãdi. Addasà kho uruvelakassapo jañilo bhagavantaü agyàgàre nisinnaü. Disvàna bhagavantaü etadavoca: "katamena tvaü mahàsamaõa, maggena àgato? Ahaü tayà pañhamataraü pakkanto. So tvaü pañhamataraü àganatvà agyàgàre nisinno"ti. "Idhàhaü kassapa, taü uyyojetvà yàya jambuyà jambudãpo pa中àyati, tato phalaü gahetvà pañhamataraü àganatvà agyàgàre nisinno. Idaü kho kassapa, jambuphalaü vaõõasampannaü gandhasampannaü rasasampannaü. Sace àkaïkhasi paribhu兀jà"ti. "Alaü, mahàsamaõa, tvaü yevetaü2 àharasi, 3- tvaü yevetaü paribhu兀jà"ti. Atha kho uruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo. Yatra hi nàma maü pañhamataraü uyyojetvà yàya jambuyà jambudãpo pa中àyati, tato phalaü gahetvà pañhamataraü àganatvà agyàgàre nisãdissati. Nattheva ca kho arahà yathà aha"nti. Atha kho bhagavà uruvelakassapassa jañilassa bhattaü bhu兀jitvà tasmiü yeva vanasaõóe vihàsi.

05. Atha kho åruvelakassapo jañilo tassa rattiyà accayena yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavato kàlaü àrocesi: "kàlo mahà samaõa, niññhitaü bhatta"nti. "Gaccha, kassapa, àyàmaha"nti. Uruvelakassapaü jañilaü uyyojetvà yàya jambuyà jambudãpo pa中àyati, tassa avidure ambo tàvatiüsaü gantvà pàripucchattakapupphaü gahetvà pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisãdi. Addàsà kho uruvelakassapo jañilo bhagavantaü agyàgàre nisinnaü. Disvàna bhagavantaü etadavoca: "katamena tvaü mahàsamaõa, maggena àgato? Ahaü tayà pañhamataraü pakkanto. So tvaü pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisinno"ti. "Idhàhaü kassapa, taü uyyojetvà tàvatiüsaü gantvà pàricchattaka pupphaü gahetvà pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisinno. Idaü kho kassapa, pàricchattakapupphaü vaõõasampannaü gandhasampana"nti4. Atha kho uruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo. Yatra hi nàma maü pañhamataraü uyyojetvà tàvatiüsaü gantvà pàricchattakapupphaü gahetvà pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisãdissati. Nattheva ca kho arahà yathà aha"nti.

Atha kho åruvelakassapo jañilo tassa rattiyà accayena yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavato kàlaü àrocesi: "kàlo mahà samaõa, niññhitaü bhatta"nti. "Gaccha, kassapa, àyàmaha"nti. Uruvelakassapaü jañilaü uyyojetvà yàya jambuyà jambudãpo pa中àyati, tassa avidure àmalakã tàvatiüsaü gantvà pàripucchattakapupphaü gahetvà pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisãdi. Addasà kho uruvelakassapo jañilo bhagavantaü agyàgàre nisinnaü. Disvàna bhagavantaü etadavoca: "kapàricchattakapupphaü àgato? Ahaü tayà pañhamataraü pakkanto. So tvaü pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisinno"ti. "Idhàhaü kassapa, taü uyyojetvà tàvatiüsaü gantvà pàricchattaka pupphaü gahetvà pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisinno. Idaü kho kassapa, pàricchattakapupphaü vaõõasampannaü gandhasampana"nti4. [PTS Page 031] [\q 31/] atha kho uruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo. Yatra hi nàma maü pañhamataraü uyyojetvà tàvatiüsaü gantvà pàricchattakapupphaü gahetvà pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisãdissati. Nattheva ca kho arahà yathà aha"nti.

Atha kho åruvelakassapo jañilo tassa rattiyà accayena yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavato kàlaü àrocesi: "kàlo mahà samaõa, niññhitaü bhatta"nti. "Gaccha, kassapa, àyàmaha"nti. Uruvelakassapaü jañilaü uyyojetvà yàya jambuyà jambudãpo pa中àyati, tassa avidure haritakã tàvatiüsaü gantvà pàripucchattakapupphaü gahetvà pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisãdi. Addàsà kho uruvelakassapo jañilo bhagavantaü agyàgàre nisinnaü. Disvàna bhagavantaü etapàricchattakapupphaüõa, maggena àgato? Ahaü tayà pañhamataraü pakkanto. So tvaü pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisinno"ti. "Idhàhaü kassapa, taü uyyojetvà tàvatiüsaü gantvà pàricchattaka pupphaü gahetvà pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisinno. Idaü kho kassapa, pàricchattakapupphaü vaõõasampannaü gandhasampana"nti4. Atha kho uruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo. Yatra hi nàma maü pañhamataraü uyyojetvà tàvatiüsaü gantvà pàricchattakapupphaü gahetvà pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisãdissati. Nattheva ca kho arahà yathà aha"nti.

Atha kho åruvelakassapo jañilo tassa rattiyà accayena yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavato kàlaü àrocesi: "kàlo mahà samaõa, niññhitaü bhatta"nti. "Gaccha, kassapa, àyàmaha"nti. Uruvelakassapaü jañilaü uyyojetvà yàya jambuyà jambudãpo pa中àyati, tassa avidure tàvatiüsaü gantvà pàripucchattakapupphaü gahetvà pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisãdi. Addasà kho uruvelakassapo jañilo bhagavantaü agyàgàre nisinnaü. Disvàna bhagavantaü etadavoca: "katamena tvaü mahàsamaõa, magepàricchattakapupphaüraü pakkanto. So tvaü pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisinno"ti. "Idhàhaü kassapa, taü uyyojetvà tàvatiüsaü gantvà pàricchattakapupphaü gahetvà pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisinno. Idaü kho kassapa, paricchattakapupphaü vaõõasampannaü gandhasampana"nti4. Atha kho uruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo. Yatra hi nàma maü pañhamataraü uyyojetvà tàvatiüsaü gantvà pàricchattakapupphaü gahetvà pañhamataraü àgantvà agyàgàre nisãdissati. Nattheva ca kho arahà yathà aha"nti.

1. "Gaccha tvaü kassapa. Machasaü; [PTS 2.] "Tvaüyeva taü; [PTS]gantvàhasi" machasaü 4. "Sace àkaïkhasi gaõhàti. Alaü mahàsamaõa, tvaü yeva taü arahasi tvaü yeva taü gaõhàti" ma, cha, saü; [PTS]

[BJT Page 066] [\x 66/]

6. Tena kho pana samayena te jañilà aggiü paricaritukàmà na sakkonti kaññhàni phàletuü. Atha kho tesaü jañilànaü etadahosi: "nissaüsayaü kho mahàsamaõassa iddhànubhàvo, yathà mayaü na sakkoma kaññhàni phàletu"pàricchattakapupphaüuruvelakassapaü jañilaü etadàvoca: "phàlãyantu kassapa, kaññhànã?"Ti. "Paricchattakapupphaükideva pa勺a kaññhasatàni phàliyiüsu. Atha kho uruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo, yatra hi nàma kaññhànipi na phàlãyissanti. 1- Nattheva ca kho arahà yathà aha"nti.

7. Tena kho pana samayena te jañilà aggiü paricaritukàmà na sakkonti aggiü jàletuü. Atha kho tesaü jañilànaü etadahosi: "nissaüsayaü kho mahàsamaõassa iddhànubhàvoàkaïkhasikkoma aggiü jàletu"nti. Atha kho bhagavà uruvelakassapaü jañilaü etadàvoca: "ujjàlãyantu kassapa, aggi?"Ti. "Ujjàliyantu mahàsamaõà"ti. Sakideva pa勺a aggisatàni ujjàliüsu. Atha kho uruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo, yatra hi nàma aggipi na ujjàliyissanti. 2- Nattheva ca kho arahà yathà aha"nti.

8. Tena kho pana samayena te jañilà aggiü paricaritvà na sakkonti aggiü

Vijjhàpetuü. Atha kho tesaü jañilànaü etadahosi: "nissaüsayaü kho mahàsamaõassa iddhànubhàvo, yathà mayaü na sakkoma aggiü vijjhàpetu"nti. Atha kho bhagavà uruvelakassapaü jañilaü etadàvoca: "vijjhayantu kassapa, aggi?"Ti. "Vijjhàyantu mahàsamaõà"ti. Sakideva pa勺a aggisatàni vijjhàyiüsu. Atha kho uruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo, yatra hi nàma aggipi na vijjhàyissanti. 3- Nattheva ca kho arahà yathà aha"nti.

9. Tena kho pana samayena te jañilà sãtàsu hemantikàsu rattãsu antaraññhakàsu himapàtasamaye najjà nera大aràya ummujjantipi. Nimmujjantipi ummujja nimmujjampi karonti. Atha kho bhagavà pa勺amattàni mandàmukhãsatàni abhinimmini yattha te jañilà uttaritvà visãvesuü. 4- [PTS Page 032] [\q 32/] atha kho tesaü jañilànaü etadahosi: "nissaüsayaü kho mahàsamaõassa iddhànubhàvo, yathàyimà mandàmukhãyo nimmità"ti. Atha kho uruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo, yatra hi nàma tàva bahu mandàmukkhiyo abhinimminissanti. Nattheva ca kho arahà yathà aha"nti.

1. "Phàliyissanti" machasaü [PTS 2. ']Ujjaliyissanti" ma, cha, saü [PTS]

3. "Vijjhàyissanti" machasaü [PTS 4. ']Visibbesuü "ma, cha, saü [PTS]

[BJT Page 068] [\x 68/]

10. Tena kho pana samayena mahà akàlamegho pàvassi. 1Mahà udakavàhako sa大àyi. Yasmiü padese bhagavà viharati, so padeso udakena otthaño hoti. 2Atha kho bhagavato etadahosi: "yannånàhaü samantà udakaü ussàdetvà 3majjhe reõugatàya4 bhumiyà caïkameyya,nti. Atha kho bhagavà samantà udakaü ussàdetvà majjhe reõugatàya bhåmiyà caïkami. Atha kho uruvelakassapo jañilo "màheva kho mahàsamaõo udakena våëho ahosi"ti. Nàvàya sambahulehi jañilehi saddhãü, yasmiü padese bhagavà viharati, taü padesaü agamàsi. Addasà kho uruvelakassapo jañilo bhagavantaü samantà udakaü ussàdetvà majjhe reõugatàya bhumiyà caïkamantaü disvàna bhagavantaü etadavoca: "idannu tvaü mahàsamaõà"ti, "ayamahamasmi5kassapà"ti. Bhagavà vehàsaü abbhuggantvà nàvàya paccuññhàsi. Atha kho uruvelakassapassa jañilassa etadahosi: "mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo. Yatra hi nàma udakampi nappasahissati. 6- Nattheva ca kho arahà yathà aha"nti.

11. Atha kho bhagavato etadahosi: "cirampi kho imassa moghapurisassa evaü bhavissati: 'mahiddhiko kho mahàsamaõo mahànubhàvo, nattheva ca kho arahà yathà aha'nti yannånàhaü imaü jañilaü saüvejeyya"nti. Atha kho bhagavà uruvelakassapaü jañilaü etadavoca: "neva kho tvaü7- kassapa, arahà. Napi arahattamaggaü samàpanno. 8- Sàpi te pañipadà natthi, yàya tvaü arahà và assasi9- arahattamaggaü và samàpanno"ti.

12. Atha kho uruvelakassapo jañilo bhagavato pàdesu sirasà nipatitvà bhagavantaü etadavoca: "labheyyàhaü bhante, bhagavato santike pabbajjaü labheyyaü upasampadà"nti. "Tvaü kho'si kassapa, pa勺annaü jañilasatànaü nàyako vinàyako aggo pamukho pàmokkho. Tepi tàva apalokehi, yathà te ma中issanti, tathà karissantã"ti.

13. Atha kho uruvelakassapo jañilo yena te jañilà tenupasaïkami upasaïkamitvà te jañile etadavoca: "icchàmahaü [PTS Page 033] [\q 33/] bho mahàsamaõe brahmacariyaü carituü. Yathà bhavanto ma中anti, tathà karontu"ti. "Cirapañikà mayaü bho, mahàsamaõe abhippasannà, sace bhavaü mahàsamaõe brahamacariyaü carissati, sabbeva mayaü mahàsamaõe brahmacariyaü carissàmà"ti.

1. "Vasasi" [PTS] "anutthaño" machasaü, [PTS] "patthaño" to, vi,

3. "Ussàretvà " machasaü, [PTS 4.] "Reõuhatàya "to, vi, [PTS]

5. "Ahamasmi'ma. Nu. Pa 6. "Na pavàhissati" machasaü, [PTS]

7. "Neva ca kho tvaü" machasaü 8. "Arahamagga samàpanno"to, vi.

"Arahattamagga samàpanno"ti bahusu 9. Assa ma, nu, pa, [PTS]

[BJT Page 070] [\x 70/]

14. Atha kho te jañilà kesamissaü jañàmissaü khàrikàjamissaü aggihuttamissaü udake pavàhetvà yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavato pàdesu sirasà nipatitvà bhagavantaü etadavocuü: "labheyyàma mayaü bhante, bhagavato santike pabbajjaü labheyyàma upasampada"nti. "Etha bhikkhavo"ti bhagavà avoca "svàkkhàto dhammo. Caratha brahmariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti. Sàva tesaü àyasmantànaü upasampadà ahosi.

15. Addasà kho nadãkassapo jañilo kesamissaü jañàmissaü khàrikàjamissaü aggihuttamissaü udake vuyhamàne disvànassa etadahosi: "mà heva me bhàtuno upassaggo1- ahosã"ti. Jañile pàhesi "gacchatha me bhàtaraü jànàthà"ti. Sàma勺a tãhi jañilasatehi 2- yenàyasmà uruvelakassapo, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü uruvelakassapaü etadavoca: "idannu kho kassapa, seyya?Nti. "Amàvuso, idaü seyya"nti atha kho te jañilà kesamissaü jañàmissaü khàrikàjamissaü aggihuttamissaü udake pavàhetvà yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavato pàdesu sirasà nipatitvà bhagavantaü etadavocuü: "labheyyàma mayaü bhante bhagavato santike pabbajjaü labheyyàma upasampada"nti. "Etha bhikkhavo"ti. Bhagavà avoca. "Svakkhàto dhammo caratha brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti. Sàva tesaü àyasmantànaü upasampadà ahosi.

16. Addasà kho gayàkassapo jañilo kesamissaü jañàmissaü khàrikàjamissaü aggihuttamissaü udake vuyhamàne disvànassa etadahosi: "mà heva me bhàtunaü upassaggo ahosã"ti. Jañile pàhesi "gacchatha me bhàtaraü jànàthà"ti. Sàma勺a dvãhi jañilasatehi yenàyasmà uruvelakassapo, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmantaü uruvelakassapaü etadavoca: "idannu kho kassapa, seyya?Nti. "Amàvuso, idaü seyya"nti.

17. Atha kho te jañilà kesamissaü jañàmissaü khàrikàjamissaü aggihuttamissaü udake pavàhetvà yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavato [PTS Page 034] [\q 34/] pàdesu sirasà nipatitvà bhagavantaü etadavocuü: "labheyyàma mayaü bhante bhagavato santike pabbajjaü labheyyàma upasampada"nti. "Etha bhikkhavo"ti. Bhagavà avoca. "Svàkkhàto dhammo caratha brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti. Sàva tesaü àyasmantànaü upasampadà ahosi.

Bhagavato adhiññhànena pa勺a kaññhasatàni na phàlãyiüsu,

Phàliyiüsu aggã na ujjaliüsu ujjalãüsu na vijjhàyiüsu.

Vijjhàyiüsu pa勺amandàmukhãsatàni abhinimmini,

Etena nayena aóóhuóóhapàñihàriyasahassàni honti.

1. "Upasaggo" machasaü, [PTS 2.] "Jañilasatehi saddhiü" machasaü [PTS]

[BJT Page 072] [\x 72/]

18. Atha kho bhagavà uruvelàyaü yathàbhirattaü viharitvà yena gayàsãsaü tena pakkàmi mahatà bhikkhusaïghena saddhiü bhikkhusahassena sabbeheva puràõajañilehi. Tatra sudaü bhagavà gayàyaü viharati gayàsãse saddhiü bhikkhusahassena. Tatra kho bhagavà bhikkhå àmantesi:

"Sabbaü bhikkhave àdittaü ki勺a bhikkhave, sabbaü àdittaü? Cakkhuü1bhikkhave àdittaü. Råpà àdittà. Cakkhuvi中àõaü àdittaü. Cakkhusamphasso àditto. Yampidaü cakkhusamphassapaccayà upajjati vedayitaü sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, tampi àdittaü. Kena àdittaü? Ràgagginà dosagginà mohagginà àdittaü. Jàtiyà jaràya maraõena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi àditta"nti vadàmi.

"Sotaü àdittaü. Saddà àdittaü. Yampidaü sotasamphassapaccayà upajjati vedayitaü sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, tampi àdittaü. Kena àdittaü? Ràgagginà dosagginà mohagginà àdittaü. Jàtiyà jaràya maraõena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi àditta"nti vadàmi.

"Ghàõaü àdittaü. Ghandhà àdittaü. Ghàõavi中àõaü àdittaü. Yampidaü ghàõatasamphassapaccayà upajjati vedayitaü

Sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, tampi àdittaü. Kena àdittaü? Ràgagginà dosagginà mohagginà àdittaü. Jàtiyà jaràya maraõena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi àditta"nti vadàmi.

"Jivhà àdittà. Rasà àdittà. Jivhàvi中àõaü àdittaü. Yampidaü rasàtasamphassapaccayà upajjati vedayitaü

Sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, tampi àdittaü. Kena àdittaü? Ràgagginà dosagginà mohagginà àdittaü. Jàtiyà jaràya maraõena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi àditta"nti vadàmi.

"Kàyo àdittà. Phoññhabbà àdittà. Kàyavi中àõaü àdittaü. Yampidaü phoññhabbatasamphassapaccayà upajjati vedayitaü sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, tampi àdittaü. Kena àdittaü? Ràgagginà dosagginà mohagginà àdittaü. Jàtiyà jaràya maraõena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi àditta"nti vadàmi.

"Mano àdittà. Dhammà àdittà. Manovi中àõaü àdittà. Manosamphassà àditto yampidaü manosamphassapaccayà upajjati vedayitaü sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, tampi àdittaü. Kena àdittaü? Ràgagginà dosagginà mohagginà àdittaü. Jàtiyà jaràya maraõena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upàyàsehi àditta"nti vadàmi. Evaü passaü bhikkhave sutavà ariyasàvako cakkhusmimpi nibbindati. Rupesupi nibbindati. Cakkhuvi中àõepi nibbindati. Cakkhusamphassepi nibbindati. Yampidaü cakkhusamphassapaccayà upajjati vedayitaü sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, tasmimpi nibbindati.

"Sotasmimpi nibbindati. Saddesupi nibbindati yampidaü sotavi中àõepi nibbindati. Sotasamphassepi nibbindati. Yampidaü sotasamphassapaccayà uppajjati vedayitaü sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, tasmiü nibbindati. Nibbindaü virajjati. Viràgà vimuccati. Vimuttasmiü vimuttamiti àõaü hoti. 'Khãõà jàti. Vusitaü brahmacariyaü kataü karaõiyaü nàparaü itthattàyà'ti.

"Ghàõasmimpi nibbindati. [PTS Page 035] [\q 35/] gandhesupi nibbindati yampidaü ghandhavi中àõepi nibbindati. Ghandhasamphassepi nibbindati. Yampidaü gandhesusamphassapaccayà uppajjati vedayitaü sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, tasmiü nibbindati. Nibbindaü virajjati. Viràgà vimuccati. Vimuttasmiü vimuttamiti àõaü hoti. 'Khãõà jàti. Vusitaü brahmacariyaü kataü karaõiyaü nàparaü itthattàyà'ti.

"Jivhàyapi nibbindati. Rasesupi nibbindati. Yampidaü rasavi中àõepi nibbindati

. Rassatasamphassepi nibbindati. Yampidaü rassamphassapaccayà uppajjati vedayitaü sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, tasmiü nibbindati. Nibbindaü virajjati. Viràgà vimuccati. Vimuttasmiü vimuttamiti àõaü hoti. 'Khãõà jàti. Vusitaü brahmacariyaü kataü karaõiyaü nàparaü itthattàyà'ti.

"Kàyasmampi nibbindati. Phoññhabbasupi nibbindati. Yampidaü phoññhabbavi中àõepi nibbindati. Pheññhabbatasamphassepi nibbindati yampidaü phoññhabbasamphassapaccayà uppajjati vedayitaü sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, tasmiü nibbindati. Nibbindaü virajjati. Viràgà vimuccati. Vimuttasmiü vimuttamiti àõaü hoti. 'Khãõà jàti. Vusitaü brahmacariyaü kataü karaõiyaü nàparaü itthattàyà'ti.

"Manasmimpi nibbindati. Dhammesupi nibbindati. Yampidaü manovi中àõepi nibbindati. Mànosamphassepi nibbindati yampidaü mànosamphassapaccayà uppajjati vedayitaü sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, tasmiü nibbindati. Nibbindaü virajjati. Viràgà vimuccati. Vimuttasmiü vimuttamiti àõaü hoti. 'Khãõà jàti. Vusitaü brahmacariyaü kataü karaõiyaü nàparaü itthattàyà'ti.

19. Asami勺a pana veyyàkaraõasmiü bha中amàne tassa bhikkhusahassassa anupàdàya àsavehi cittàni vimucciüsu.

âdittapariyàyaü niññhitaü.

Uruvelapàñihàriyaü.

Tatiyakabhàõavàraü niññhitaü

1. "Cakkhu àdittaü" ma, nu, pa syà,

[BJT Page 074] [\x 74/]

Atha kho bhagavà gayàsãse yathàbhirattaü viharitvà yena ràjagahaü, tena càrikaü pakkàmi mahatà bhikkhusaïghena saddhiü bhikkhusahassena sabbeheva puràõajañilehi. Atha kho bhagavà anupubbena càrikaü caramàno yena ràjagahaü, tadavasari. Tatra sudaü bhagavà ràjagahe viharati laññhivane1- suppatiññhe cetiye. Assosi kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro "samaõo khalu bho gotamo sakyaputto sakyakulà pabbajito ràjagahaü anuppatto ràjagahe viharati laññhivane suppatiññhe cetiye. Taü kho pana bhagavantaü gotamaü evaü kalyàõà kittisaddo abbhuggato: itipi so bhagavà arahaü sammàsambuddho vijjàcaraõasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasàrathi satthà devamanussànaü buddho bhagavà.2 So imaü lokaü sadevakaü samàrakaü sabrahmakaü sassamaõabràhmaõiü pajaü sadevamanussaü sayaü abhã中à sacchikatvà pavedeti. So dhammaü deseti àdikalyàõaü majjhekalyàõaü pariyosànakalyàõaü sàtthaü sabya兀janaü kevalaparipuõõaü, parisuddhaü brahmacariyaü pakàseti. Sàdhu kho pana tathàråpànaü arahataü dassanaü hotã"ti.

2. Atha kho ràjà seniyo bimbisàro dvàdasanahutehi màgadhikehi bràhmaõagahapatikehi parivuto yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Tepi kho dvàdasanahunà màgadhikà bràhmaõagahapatikà [PTS Page 036] [\q 36/] appekacce bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu. Appekacce bhagavatà saddhiü sammodiüsu. Sammodaniyaü kathaü sàrànãyaü vãtisàretvà ekamantaü nisãdiüsu. Appekacce yena bhagavà tena大aliü paõàmetvà ekamantaü nisãdiüsu. Appekacce bhagavato santike nàmagottaü sàvetvà ekamantaü nisãdiüsu. Appekacce tuõhãbhåtà ekamantaü nisãdiüsu.

3.

Atha kho tesaü dvàdasanahutànaü màgadhikànaü bràhmaõagahapatikànaü etadahosi: "kinnu kho mahàsamaõo uruvelakassape brahmacariyaü carati? Udàhu uruvela kassapo mahàsamaõo brahmacariyaü carati?"Ti. Atha kho tesaü dvàdasanahutànaü màgadhikànaü bràhmaõagahapatikànaü cetasà cetoparivitakkama中àya àyasmantaü uruvelakassapaü gàthàya ajjhàbhàsi:

1. "Laññhicanuyyàte" sya; [PTS 2.] "Bhagavàti" machasaü

[BJT Page 076] [\x 76/]

4. "Kimeva disvà uruvelavàsã

Pahàsi aggiü kisakovadàno,

Pucchàmi taü kassapa etamatthaü

Kathaü pahãõaü tava aggihutta"nti.

"Råpe ca sadde ca atho rase ca

Kàmitthiyo càbhivadanti ya中à,

Etaü malanti upadhãsu 兀tvà

Tasmà na yiññhe na hute ara大i"nti.

"Ettha ca 1- te mano na ramittha (kassapàti bhagavà)

Råpesu saddesu atho rasesu,

Atha kho carahi devamanussaloke

Rato mano kassapa bråhi metanti

"Disvà padaü santamanåpadhikaü

Aki勺anaü kàmabhave asattaü,

Ana中athàbhàvimana中aneyyaü

Tasmà na yiññhe na hute ara大i"nti.

5. Atha kho àyasmà uruvelakassapo uññhàyàsanà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà bhagavato pàdesu sirasà nipatitvà bhagavantaü etadavoca: "satthà me bhante, bhagavà. Sàvako'hamasmi,ti. Atha kho tesaü dvàdasanahutànaü màgadhikànaü bràhmaõagahapatikànaü etadahosi: "uruvelakassapo mahàsamaõo brahmacariyaü caritã"ti. Atha kho bhagavà tesaü dvàdasanahutànaü màgadhikànaü bràhmaõagahapatikànaü cetasà [PTS Page 037] [\q 37/] cetoparivitakkama中àya ànupubbãkathaü kathesi. Seyyathãdaü dànakathaü sãlakathaü saggakathaü kàmànaü àdinavaü okàraü saïkilesaü nekkhamme ca ànisaüsaü pakàsesi. Yadà te bhagavà a中àsi kallacitte muducitte vinivaraõacitte udaggacitte pasannacitte, atha yà buddhànaü sàmukkaüsikà dhammadesanà, taü pakàsesi: dukkhaü samudayaü nirodhaü maggaü. Seyyathàpi nàma suddhaü vatthaü apagatakàëakaü sammadeva rajanaü patigaõheyya, evameva ekàdasanahutànaü màgadhikànaü bràhmaõagahapatikànaü bimbisàrapamukhànaü tasmiü yeva àsane virajaü vãtamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü ki勺i samudayadhammaü, sabbaü taü nirodhadhamma"nti. Ekaü nahutaü2 upàsakattaü pañivedesi.

1. "Ettheva" machasaü 2. "Ekanahutaü" machasaü [PTS]

[BJT Page 078] [\x 78/]

6. [PTS Page 037] [\q 37/] atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro diññhadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogàëhadhammo tãõõavicikiccho vigatakathaïkatho vesàrajjappatto aparappaccayo satthusàsane bhagavantaü etadavoca: "pubbe me bhante, kumàrassa sato pa勺a assàsakà ahesuü. Te me etarahi samiddhà. Pubbe me bhante, kumàrassa sato pa勺a assàsakà ahesuü. Te me etarahi samiddhà. Pubbe me bhante, kumàrassa sato etadahosi: 'aho vata maü rajje abhisi勺eyyu'nti. Ayaü kho me bhante, pañhamo assàsako ahosi. So me etarahi samiddho. 'Tassa ca me vijitaü arahaü sammà sammuddho okkameyyà'ti samiddho. 'Ta勺àhaü bhagavantaü payirupàseyya'nti. Ayaü kho me bhante, tatiyo assàsako ahosi. So me etarahi samiddho. 'So ca me bhagavà dhammà deseyyà'ti. Ayaü kho me bhante, catuttho assàsako ahosi. So me etarahi samiddho. 'Tassa càhaü bhagavato dhammaü àjàneyya'nti. Ayaü kho me bhante, pa勺amo assàsako ahosi. So me etarahi samiddho. Pubbe me bhante, kumàrassa sato ime pa勺a assàsakà ahesuü. Te me etarahi samiddhà"

7.

"Abhikkantaü bhante. Abhikkantaü bhante. Seyyathàpi bhante nikkujjitaü và ukkujjeyya, pañicchannaü và vivareyya, måëhassa và maggaü àcikkheyya, andhakàre và telapajjotaü dhareyya cakkhumanto råpàni dakkhãntã"ti, evamevaü bhagavatà anekapariyàyena dhamma勺a bhikkhusaïgha勺a, upàsakaü maü bhante, 1bhagavà dhàretu ajjatagge pàõupetaü saraõaü gataü. Adhivàsetu ca me bhante, [PTS Page 038] [\q 38/] bhagavà svàtanàya bhattaü saddhiü bhikkhusaïghenà"ti. Adhãvàsesi bhagavà tuõhãbhàvena.

8. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro bhagavato adhivàsanaü viditvà uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhãõaü katvà pakkàmi. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro tassà rattiyà accayena paõãtaü khàdanãyaü bhojanãyaü pañiyàdàpetvà bhagavato kàlaü àrocàpesi: "kàlo bhante. Niññhitaü bhatta"nti. Atha kho bhagavà pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya ràjagahaü pàvisi mahatà bhikkhusaïghena saddhãü bhikkhusahassena sabbeheva puràõa jañilehi. Tena kho pana samayena sakko devànamindo màõavakavaõõaü abhinimminitvà buddhapamukhassa saïghassa2 purato purato gacchati imà gàthàyo gàyamàno.

1. "Upàsakaü maü' machasaü 2. "Bhikkhu saïghassa' ma, cha, saü [PTS]

[BJT Page 080] [\x 80/]

9. "Danto dantehi saha puràõajañilehi vippamutto vippamuttehi,

Siïgãnikkhasavaõõo ràjagahaü pàvisi bhagavà.

Santo santehi puràõa jañilehi vippamutto vippamuttehi,

Saïgãnikkhasavaõõo ràjagahaü pàvisi bhagavà

Mutto muttehi saha puràõa jañilehi vippamutto vippamuttehi,

Siïgãnikkhasavaõõo ràjagahaü pàvisi bhagavà.

Tiõõo tiõõehi saha puràõa jañilehi vippamutto vippamuttehi,

Saïgãnikkhasavaõõo ràjagahaü pàvisi bhagavà

Dasavàso dasabalo dasadhammavidu dasa hi cupeto

So dasasataparivàro ràjagahaü pàvisi bhagavà"ti.

Manussà sakkaü devànamindaü passitvà evamàhaüsu: "abhiråpo vatàyaü màõavako. Dassanãyo vatàyaü màõavako. Pàsàdiko vàtàyaü màõavako. Tassa nu kho ayaü màõavako?"Ti. Evaü vutte sakko devànamindo te manusse gàthàya ajjhàbhàsã:

"Yo dhãro sabbadhi danto suddho appañipuggalo,

Arahaü sugato loke tassàhaü paricàrako"ti

10. Atha kho bhagavà yena ra中o màgadhassa seniyassa bibbisàrassa nivesanaü, tenupasaïkami upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi saddhiü bhikkhusaïghena. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro buddhapamukhaü bhikkhusaïghaü paõãtena khàdanãyena bhojanãyena sahatthà santappetvà sampavàretvà bhagavantaü bhuttàviü oõãtapattapàõiü ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnassa [PTS Page 039@ [\q 39/] ]khà ra中o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa etadahosi: "kattha nu kho bhagavà vihareyya, yaü assa gàmato neva atidure na accàsanna1 gamanàgamanasampannaü aññhikànaü aññhikànaü manussànaü abhãkkamanãyaü divà appakiõõaü rattiü appasaddaü appanigghosaü vijanavàtaü manussaràhaseyyakaü pañisallànasàrappa,nti. Atha kho ra中o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa etadahosi: idaü kho amhàkaü veëuvanaü uyyànaü gàmato neva atidure na accàsanne gamanàgamanasampannaü aññhikànaü aññhikànaü manussànaü abhikkamanãyaü divà appakiõõaü rattiü appasaddaü appanigghosaü vijanavàtaü manussaràhaseyyakaü pañisallànasàruppaü. Yannånàhaü veëuvanaü uyyànaü buddhapamukhassa bhikkhusaïghassa dadeyya"nti.

1. "Naca accàsanne" machasaü "naccàsanne" to. Vi.

[BJT Page 082] [\x 82/]

11. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro sovaõõamayaü bhiïkàraü gahetvà bhagavato onojesi: "etàhaü bhante, veëuvanaü uyyànaü buddhapamukhassa saïghassa dammi"ti. Pañiggahesi bhagavà àràmaü. Atha kho bhagavà ràjànaü màgadhaü seniyaü bimbisàraü dhammiyà kathàya sandassetvà samàdapetvà samuttejetvà sampahaüsetvà uññhàyàsanà pakkàmi. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: "anujànàmi bhikkhave àràma"nti.

12. Tena kho pana samayena sa大ayo paribbàjako jàjagahe pañivasati mahatiyà paribbàjakaparisàya saddhiü aóóhateyyehi paribbàjakasatehi. Tena kho pana samayena sàriputtamoggallànà sa大aye paribbàjake brahmacariyaü caranti. Tehi katikà katà hoti: "yo pañhamaü amataü adhigacchati, so itarassa àrocetu"ti. Atha kho àyasmà assaji pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya ràjagahaü piõóàya pàvisi. Pàsàdikena abhikkantena pañikkantena àlokitena vilokitena sammi兀jitena pasàritena okkhittacakkhu iriyàpathasampanno.

13. Addasà kho sàriputto paribbàjako àyasmantaü assajiü ràjagahe piõóàya carantaü pàsàdikena abhikkantena pañikkantena àlokitena vilokitena sammi兀jitena pasàritena okkhittacakkhuü iriyàpathasampannaü disvànassa etadahosi: "ye vata loke arahanto và arahattamaggaü và samàpannà, ayaü tesaü bhikkhu a中ataro. Yannånàhaü [PTS Page 040] [\q 40/] imaü bhikkhuü upasaïkamitvà pucacheyyaü, kaü'si tvaü àvuso, uddissa pabbajito? Ko và te satthà? Kassa và tvaü dhammaü rocesã?"Ti.

14. Atha kho sàriputassa paribbàjakassa etadahosi: "akàlo kho imaü bhikkhuü pucchituü, antaragharaü paviññho piõóàya carati. Yannånàhaü imaü bhikkhuü piññhito piññhito anubandheyyaü. Atthikehi upa中àtaü magga"nti. Atha kho àyasmà assaji ràjagahe piõóàya caritvà piõóapàtaü àdàya pañikkami. Atha kho sàriputato1paribbàjako yenàyasmà assaji, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà ayàsmatà assajinà saddhiü smamodi. Sammodanãyaü kathaü sàrànãyiü vitisàretvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhito kho sàriputto pararibbàjako àyasmantaü assajiü etadavoca: "vippasannàni kho te àvuso, indriyàni. Parisuddho chavivaõõo pariyodàto. Kaü'si tvaü àvuso, uddissa pabbajito? Ko và te satvà? Kassa và tvaü dhammaü rocesã?"Ti.

1. "Sàriputtopi" machasaü

[BJT Page 084] [\x 84/]

15. " Atthàvuso mahàsamaõo sakyaputo sakyakulà pabbajito. Tàhaü bhagavantaü uddissa pabbajito. So ca me bhagavà satthà tassa càhaü bhagavato dhammaü rocemã"ti. "Kiüvàdã panàyasmato satthà kimakkhàyã?" "Ahaü kho àvuso, navo acirapabbajito. Adhånàgato imaü dhammavinayaü na tàhaü sakkomi vitthàrena dhammaü desetuü. Api ca te saïkhittena atthaü vakkhàmã"ti. Atha kho sàriputto paribbàjako "àyasmantaü assajiü etadavoca: "hotu àvuso

"Appaü và bahuü và bhàsassu attha中eva me bråhi,

Attheneva me attho kiü kàhasi vya大anaü bahu"nti.

Atha kho àyasmà assaji sàriputtassa paribbàjakassa imaü dhammapariyàyaü abhàsi:

Ye dhammà hetuppabhavà tesaü hetuü tathàgato àha,

Tesa勺a yo nirodho evaüvàdi mahàsamaõo"ti.

Atha kho sàriputtassa paribbàjakassa imaü dhammapariyàyaü sutvà virajaü vitamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü ki勺i samudayadhammaü, sabbaü taü nirodhadhamma"nti.

"Eseva dhammo yadi tàvadeva paccabyathà1- padamasokaü,

Adiññhaü abbhatãtaü bahukehi kappanhutehã"ti.

16. Atha kho sàriputto paribbàjako yena moggallàno paribbàjako tenupasaïkamitvà addasà kho moggalàno paribbàjako sàriputtaü paribbàjakaü duratova àgacchantaü. Disvàna sàriputtaü [PTS Page 041] [\q 41/] paribbàjakaü etadavoca: "vippasannàni kho te àvuso, indriyàni. Parisuddho chavivaõeõà. Pariyodàto. Kacci no tvaü 2- àvuso, amatamadhitato?"Ti. "âmàvuso, amataü adhigato"ti. "Yathà kathampana tvaü àvuso, amataü adhigato?"Ti. "Idhàhaü àvuso, addasaü assajiü bhikkhuü ràjagahe piõaóàya carantaü pàsàdikena abhikkantena pañikkantena àlokitena vilokitena sammi兀jitena pasàritena okkhittacakkhuü iriyàpathasampannaü. Disvàna me etadahosi: "ye vata loke arahanto và arahantamaggaü và samàpannà. Ayaü tesaü bhikkhu a中ataro. Yannånàhaü imaü bhikkhuü upasaïkamitvà puccheyyaü: kaü'si tvaü àvuso, uddissa pabbajito? Ko và te satthà? Kassa và tvaü dhammaü rocesi?"Ti. Tassa mayhaü àvuso etadahosi: "akàlo kho imaü bhikkhuü pucchituü, antaragharaü paviññho piõóàya carati. Yannånàhaü imaü bhikkhuü piññhito piññhito anubandheyyaü. Atthikehi upa中àtaü magga"nti.

1. "Paccabyattha" machasaü 2. "Kaccinu tvaü" [PTS]

[BJT Page 086] [\x 86/]

17. Atha kho àvuso assaji bhikkhu ràjagahe piõóàya caritvà piõóapàtaü àdàya pañikkami. Atha khvàhaü àvuso, yena assaji bhikkhu tenupasaïkami upasaïkamitvà assajinà bhikkhunà saddhiü sammodiü sammodanãyaü kathaü sàranãyaü vãtisàretvà ekamantaü aññhàsiü. Ekamantaü ñhito kho ahaü àvuso assajiü bhikkhuü etadavocaü: "vippasannàni kho te àvuso, indriyàni. Parisuddho chavivaõeõà. Pariyodàto. Kaü'si tvaü àvuso, uddissa pabbajito? Ko và te satthà? Kassa và tvaü dhammaü rocesã?"Ti.

'Atthàvuso mahàsamaõo sakyaputto sakyakulà pabbajito. Tàhaü bhagavantaü uddissa pabbajito. So ca me bhagavà satthà. Tassa càhaü bhagavato dhammaü rocemã"ti. "Kiüvàdi panàyasmato satthà? Kimakkhàyã?"Ti. "Ahaü kho àvuso, navo acirapabbajito. Adhunàgato imaü dhammavinayaü, na tàhaü sakkomi vitthàrena dhammaü desetuü. Api ca te saïkhittena atthaü vakkhàmã"ti. 1-

"Appaü và bahuü và bhàsassu attha中eva me bråhi,

Attheneva me attho kiü kàhasi vya大anaü bahu"nti.

Atha kho àvuso, assaji bhikkhu2- imaü dhammapariyàyaü abhàsi:

"Ye dhammà hetuppabhavà tesaü hetuü tathàgato àha,

Tesa勺a yo nirodho evaüvàdi mahàsamaõo"ti

Atha akhà moggallànassa paribbàjakassa imaü dhammapariyàyaü [PTS Page 042] [\q 42/] sutvà virajaü vitamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü ki勺i samudayadhammaü sabbaü taü nirodhadhamma"nti.

"Eseva dhammo yadi tàvadeva paccabyàtha padamasokaü,

Adiññhaü abbhatãtaü bahukehi kappanahutehã"ti.

18. Atha kho moggallàno paribbàjako sàriputtaü paribbàjakaü etadavoca: "gacchàma mayaü àvuso, bhagavato santike. So no bhagavà satthà"ti. Imàni kho àvuso aóóhateyyàti paribbàjakasatàni amhe nissàya amhe sampassantà idha viharanti. Te'pi tàva apalokema3- yathà te ma中issanti, tathà karissantã"ti.

1. "Athakhavàhaü àvuso, assajiü bhikkhuü etadavoca hotu àvuso 'ti machasaü a中esu potthakesu na dissate vàkyamidaü.

2. "âyasmà assaji bhikkhu" ma, nu, pa; to, vi, 3. "Apalokàma" ma. Nu. Pa

[BJT Page 088] [\x 88/]

19. Atha kho sàriputtamoggallànà yena te paribbàjakà, tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà te paribbàjake etadavocuü: "gacchàma mayaü àvuso, bhagavato santike. So no bhagavà satthà"ti "mayaü àyasmante nissàya àyasmante sasmapassantà idha viharàma. Sace àyasmantà mahàsamaõe brahmacariyaü carissanti, sabbeva mayaü mahàsamaõe brahmacariyaü carissàmà"ti.

Atha kho sàriputtamoggallànà yena sa大ayo paribbàjakà, tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà sa大ayaü paribbàjakaü etadavocuü: "gacchàma mayaü àvuso, bhagavato santike. So no bhagavà satthà"ti "alaü àvuso, mà gamittha, sabbeva tayo imaü gaõaü pariharissàmà"ti.

Dutiyampi kho sàriputtamoggallànà sa大ayaü paribbàjakaü, etadavocuü: "gacchàma mayaü àvuso, bhagavato santike. So no bhagavà satthà"ti "alaü àvuso, mà gamittha, sabbeva tayo imaü gaõaü pariharissàmà"ti.

Tatiyampi kho sàriputtamoggallànà sa大ayaü paribbàjakaü, etadavocuü: "gacchàma mayaü àvuso, bhagavato santike. So no bhagavà satthà"ti "alaü àvuso, mà gamittha, sabbeva tayo imaü gaõaü pariharissàmà"ti.

20. Atha kho sàriputtamoggallànà tàni aóóhateyyàni paribbàjakasatàni àdàya yena veëuvanaü tenupasaïkamiüsu. Sa大ayassa pana paribbàjakassa nattheva uõhaü lohitaü mukhato ugga兀chi.

Addàsà kho bhagavà sàriputtamoggallàne duratova àgacchante. Disvàna bhikkhå àmantesã: "ete bhikkhave dve sahàyà àgacchanti kolito upatisso ca. Etaü me sàvakayugaü bhavissati aggaü bhaddayuga"nti.

"Gambhire àõavisaye anuttare upadhisaïkhaye,

Vimutte appatte veëuvanaü atha ne satthà byàkàsi.

Ete dve sahàyà àgacchanti1- kolito upatisso ca,

Etaü me sàvakayugaü bhavissati aggaü bhaddayuga"ntita

21. Atha kho sàriputtamoggallànà yena bhagavà [PTS Page 043] [\q 43/] tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavato pàdesu sirasà nipatitvà bhagavantaü etadavocuü- "labheyyàma mayaü bhante, bhagavato santike pabbajjaü. Labheyyàma upasampada"nti. "Etha bhikkhavo"ti bhagavà avoca. "Svakkhàto dhammo caratha brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti. Sova tesaü àyasmantànaü upasampadà ahosi.

1. "âyanti" ma, nu, pa, to, ci, [PTS]

[BJT Page 090] [\x 90/]

22. Tena kho pana samayena abhi中àtà abhi中àtà màgadhakà kulaputtà bhagavati brahmacariyaü caranti. Manussà ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "aputtakatàya pañipanno. Samaõo gotamo. Kulupacchedàya pañipanno samaõo gotamo. Idàni tena 1jañilasahassaü pabbajitaü imàni ca aóaóhateyyàti paribbàjakasatàni sa大eyyàni2 pabbàjitàni. Ime ca abhi中àtà abhi中àtà màgadhakà kulaputtà samaõe gotame brahmacariyaü carantã"ti. Apissu bhikkhu disvà imàya gàthàya codenti: -

"âgato kho sahàsamaõo màgadhànaü giribbajaü,

Sabbe sa大eyyake netvà3- kaü su'dàni nayissatã"ti.

23. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khiyantànaü vipàcentànaü: atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave so saddo ciraü bhavissati. Sattàhameva bhavissati. Sattàhassa accayena antaradhàyissati. Tena hi bhikkhave, ye tumhe imàya gàthàya codenti: -

"âgato kho sahàsamaõo màgadhànaü giribbajaü,

Sabbe sa大eyyake netvà kaü su'dàni nayissatã, "ti.

Te tumhe imàya gàthàya pañicodetha: -

'Nayanti ve mahàvãrà saddhammena tathàgatà,

Dhammena nayamànànaü kà asuyà vijànata"nti.

Tena kho pana samayena manussà bhikkhå disvà imàya gàthàya codenti: -

"âgato kho sahàsamaõo màgadhànaü giribbajaü,

Sabbe sa大eyyake netvà kaü su'dàni nayissatã"ti.

Bhikkhå te manusse imàya pañicodenti: -

"Nayanti ve mahàvãrà saddhammena tathàgatà,

Dhammena nayamànànaü kà usuyà vijànata"nti.

[PTS Page 044] [\q 44/] manussà dhammena kira samaõà sakyaputtiyà nenti no adhammenà"ti. Sattàhameva so saddo ahosi. Sattàhassa accayena antaradhàyi.

Sàriputtamoggallànapabbajjà niññhità.

Catutthakabhàõavàraü niññhitaü

1. "Anena" machasaü 2. "Sa大ayàni" machasaü to, vi,

3. "Sa大aye netthàna" machasaü

[BJT Page 92] [\x 92/]

1. Tena kho pana samayena bhikkhå anupajjhàyakà1anovadiyamànà ananusàsiyamànà dunnivatthà duppàrutà anàkappasampannà piõóàya caranti. Manussànaü2- bhu兀jamànànaü upari bhojanepi uttiññhapattaü upanàmenti. Upari khàdaniyepi uttiññhapattaü upanàmetti. Upari khàdaniyepi uttiññhapattaü upanàmenti. Upari pànãyepi uttiññhapattaü upanàmenti. Sàmaü såpampi odanampi vi中àpetvà bhu大anti. Bhattaggepi uccàsaddà mahàsaddà viharanti.

92. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà dunnivatthà duppàrutà anàkappasampannà piõóàya carissanti? Manussànaü bhu大amànànaü upari bhojanepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari khàdanãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari sàyaniyepi uttiññhapattaü? Upanàmessanti? Upari pànãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Uccàsaddà mahàsaddà viharissanti seyyathàpi brahmaõà bràhmaõabhojane?"Ti.

3. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü: ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhå duntivatthà duppàrutà anàkappasampannà piõóàya carissanti? Manussànaü bhu大amànànaü upari bhojanepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari khàdaniyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari sàyanãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari pànãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Sàmaü såpampi odanampi vi中àpetvà bhu大issànti? Bhattaggepi uccàsaddà mahàsaddà viharissanti"?Ti atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

4. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü santipàtàpetvà bhikkhå pañipucchi: "saccaü kira bhikkhave, bhikkhå duntivatthà duppàrutà anàkappasampannà piõóàya carissanti? Manussànaü [PTS Page 045] [\q 45/] bhu大amànànaü upari bhojanepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari khàdanãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari sàyanãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari pànãyepi uttiññhapattaü upanàmenti? Sàmaü såpampi odanampi vi中àpetvà bhu大issànti? Bhattaggepi uccàsaddà mahàsaddà viharanti"?Ti.

1. "Anupajjhàyakà anàcariyakà" machasaü 2. "Te manussànaü" [PTS]; to. Vi.

[BJT Page 094] [\x 94/]

05. "Saccaü bhagavà ti. " 1- Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü 2- bhikkhave, tesaü moghapurisànaü ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü. Kathaü hi nàma te bhikkhave, moghapurisà dunnivatthà duppàrutà anàkappasampannà piõóàya carissanti? Manussànaü bhu大amànànaü upari bhojanepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari khàdanãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari sàyanãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari pànãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Sàmaü såpampi odanampi vi中àpetvà bhu大issànti? Bhattaggepi uccàsaddà mahàsaddà viharissanti"?Ti netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyà"ti.

6. Atha kho bhagavà te bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà3- saïgaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi:

Anujànàmi, bhikkhave, upajjhàyaü. Upajjhàyo bhikkhave, saddhivihàrikamhi puttacittaü upaññhapessati. 4- Saddhivihàriko upajjhàyamhi pitucittaü upaññhapessati. Evaü te a中ama中aü sagàravà sappatissà sabhàgavuttino5- viharantà imasmiü dhammavinaye vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjissanti.

Eva勺a pana bhikkhave, upajjhàyo gahetabbo: ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大aliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "upajjhàyo me bhante, hohã"ti. 'Sàhå' ti và 'lahå' ti và 'opàyika' nti và 'patiråpa'nti và 'pàsàdikena sampàdehã' ti và kàyena vi中àpeti. Vàcàya vi中àpeti. Kàyena vàcàya vi中àpeti, gahito hoti upajadhàyo. Na kàyena vi中àpeti, na vàcàya vi中àpeti, [PTS Page 046] [\q 46/] na kàyena vàcàya vi中àpeti na gahito hoti upajjhàyo.

. 1. "Saccaü bhagavà"katthici 3. "Asantuññhitàya" machasaü

2. "Ananucchavikaü" machasaü "asantuññhatàya" si,

4. "Upaññhàpessati" to, vi, ma, nu, pa, [PTS]

5. "Sabhàgavuttãkà" to vi;ma nu pa

[BJT Page 096] [\x 96/]

9. Saddhivihàrikena bhikkhave, upajjhàyamhi sammà vattitabbaü. Tatràyaü sammà vattanà: - kàlasseva vuññhàya upàhanà omu勺itvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà dantakaññhaü dàtabbaü. Mukhodakaü dàtabbaü. âsanaü pa中àpetabbaü. Sace yàgu hoti, bhàjanaü dhovitvà yàgu upanàmetabbà. Yàgu pãtassa1udakaü datvà bhàjanaü pañiggahetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsannena 2- dhovitvà pañisàmetabbaü.

10. "Upajjhàyamhi vuññhite, àsanaü uddharitabbaü sace so deso uklàpo, so deso sammajjitabbo" sace upajjhàyo gàmaü pavisitukàmo hoti, nivàsanaü dàtabbaü pañinivàsanaü pañiggahetabbaü. Kàyabandhanaü dàtabbaü. Saguõaü katvà saïghàñiyo dàtabbà. Dhovitvà patto saudako dàtabbo. Sace upajjhàyo pacchàsamaõaü àkaïkhati, timaõóalaü pañicchàdentena parimaõóalaü nivàsetvà kàyabandhanaü bandhitvà saguõaü katvà saïghàñiyo pàrupitvà gaõñhikaü pañimu勺itvà dhovitvà pattaü gahetvà upajjhàyassa pacchàsamaõena hotabbaü nàtidure gantabbaü. Nàccasanne gantabbaü. Pattapariyàpannaü pañiggahetabbaü"

11. "Na upajjhàyassa bhaõamànassa antarantarà kathà opàtetabbà. Upajjhàyo àpattisàmantà bhaõamàno nivàretabbo. Nivattantena pañhamataraü àgantavà àsanaü pa中àpetabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipitabbaü. Paccuggantvà pattacãvaraü pañiggahebbaü. Pañinivàsanaü dàtabbaü. Nivàsanaü pañiggahetabbaü. Sace cãvaraü sinnaü hoti, muhuttaü uõhe otàpetabbaü. Na ca uõhe cãvaraü nióóahitabbaü.3- Cãvaraü saïgharitabbaü. Cãvaraü saïgharantena caturaïgulaü kaõõaü ussàdetvà cãvaraü saïgharitabbaü. 'Mà majjhe bhaïgo ahosã'ti. Obhoge kàyabandhanaü kàtabbaü"

12. "Sace piõóapàto hoti, upajjhàyo ca bhu大itukàmo hoti, udakaü datvà piõóapàto upanàmetabbo. Upajjhàyo pàniyena pucchitabbo. Bhuttàvissa udakaü datvà pattaü pañiggahetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena dhovitvà vodakaü katvà muhuttaü uõhe othàpetabbo. Na ca uõhe patto nióóahitabbo. Pattacãvaraü nikkhipitabbaü. Pattaü nikkhipantena ekena hatthena pattaü gahetvà ekena hatthena heññhà ma勺aü và [PTS Page 047@ [\q 47/] ]haññhà pãñhaü và paràmasitvà patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitàya bhumiyà patto nikkhipitabbo. Cãvaraü nikkhipantena ekena hatthena cãvaraü gahetvà ekena hatthena cãvaravaüsaü và cãvararajjuü và pamajjitvà pàrato antaü orato bhogaü katvà cãvaraü nikkhipitabbaü.

1. "Yàguü pãtassa" machasaü [PTS 2.] Appañighaüsantena" ma. Cha. Saü

3. "Nidahitvà" machasaü

[BJT Page 098] [\x 98/]

13. Upajjhàyamhi vuññhite àsanaü uddharitabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü pañisàmetabbaü. Sace so deso uklàpo hoti, so deso sammajjitabbo. Sace upajjhàyo nàhàyitukàmo hoti, nahànaü pañiyàdetabbaü. Sace uõhena attho hoti, uõhaü pañiyàdetabbaü.

14. Sace upajjhàyo jantàgharaü pavisitukàmo hoti, cuõõaü sannetabbaü. Mattikà temetabbà. Jantagharapãñhaü àdàya upajjhàyassa piññhito gantvà jantàgharapãñhaü datvà cãvaraü pañiggahetvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Cuõõaü dàtebbaü. Mattikà dàtabbà. Sace ussahati jantàgharaü pavisitabbaü. Jantàgharaü pavisantena mattikàya mukhaü makkhetvà purato ca pacchato ca pañicchàdetvà jantàgharaü pavisitabbaü. Na there bhikkhå anupakhajja nisãditabbaü. Na navà bhikkhå àsanena pañibàhetabbà. Jantàghare upajjhàyassa parikammaü kàtabbaü. Jantàgharà nikkhamantena jantàgharapãñhaü àdàya purato ca pacchato ca pañicchàdetvà jantàgharà nikkhamitabbaü.

15. Udakepi upajjhàyassa parikammaü kàtabbaü. Nahàtena pañhamataraü uttaritvà attano gattaü vodakaü katvà nivàsetvà upajjhàyassa gattato udakaü pamajjitabbaü. Nivàsanaü dàtabbaü. Saïghàñi dàtabbà. Jantàgharapãñhaü àdàya pañhamataraü àgantavà àsanaü pa中àpetabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipitabbaü. Upajjhàyo pànãyena pucchitabbo. Sace uddisàpetukàmo hoti, uddisàpetabbo. Sace paripucchitukàmo hoti, paripucchitabbo.

16. Yasmiü vihàre upajjhàyo viharati, sace so vihàro uklàpo hoti, sace ussahati, sodhetabbo. Vihàraü sodhentena pañhamaü pattacãvaraü niharitvà ekamantaü nikkhãpitabbaü. Nisãdanapaccattharaõaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü bhisibimbohanaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü ma勺o nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññannena kavàñapiññhaü1- nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbo. Pãñhaü nãcaü katvà sàdhukaü [PTS Page 048] [\q 48/] aparighaüsantena asaüghaññantena kavàñapiññhaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü ma勺apàñipadakà nãharitvà ekamantaü nikkhãpitabbà.

1. "Kavàñapãñhaü" itipi pàñho.

[BJT Page 100] [\x 100/]

17. Kheëamallako nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbo. Apassenaphalakaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Bhummattharaõaü yathàpa中attaü sallakkhetvà nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Sace vihàre santànakaü hoti, ullokà pañhamaü ohàretabbaü. âlokesandhikaõõabhàgà pamajjitabbà. Sace gerukaparikammakatà bhitti kaõõakità hoti, coëakaü temetvà pãëetvà pamajjitabbà. Sace kàlavaõõakatà bhumi kaõõakità hoti, coëakaü temetvà pãëetvà pamajjitabbà. Sace akatà hoti, bhumi udakena paripphosetvà1 sammajjitabbà: "mà vihàro rajena åha中i"ti.

18. Saïkàraü vicinitvà ekamantaü chaóóetabbaü. Bhummattharaõaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbaü. Ma勺apañipàdakà otàpetvà pamajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbà. Ma勺o otàpetvà sodhetvà papphoñetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññantena kavàñapiññhaü atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbo. Pãñhaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññantena kavàñapiññhaü atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetatabbaü. Yathàpa中attaü pa中àpetabbaü nisidanapaccattharaõaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà atiharitavà yathàpa中attaü pa中àpetabbaü. Kheëamallako otàpetvà pamajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbo. Apassenaphalakaü otàpetvà pamajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbo. Ta apassenaphalakaü otàpetvà mapajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbaü.

19. Pattacãraü nikkhipitabbaü. Pattaü nikkhipantena ekena hatthena pattaü gahetvà ekena hattena heññhà ma勺aü và heññhà pãñhaü và paràmasitvà patto nikkhipitabbo na ca anattarahitàya bhumiyà patto nikkhipitabbo. Cãvaraü nikkhipantena ekena hatthena cãvaraü gahetvà ekena hatthena cãvaravaüsaü và cãvararajjuü và pamajjitvà pàrato antaü orato bhogaü katvà cãvaraü nikkhãpitabbaü.

20. Sace puratthimà sarajà vàtà vàyanti, puratthimà vàtapànà thaketabbà. Sace pacchimà sarajà vàtà vàyanti, pacchimà vàtapànà thaketabbà. Sace uttarà sarajà vàtà vàyanti, uttarà vàtapànà thaketabbà. Sace dakkhiõà sarajà vàtà vàyanti, vàtapànà vivaritabbà. Rattiü [PTS Page 049] [\q 49/] thaketabbà. Sace uõhakàlo hoti, divà vàtapànà rattiü vivaritabbà.

1. "Paripphositvà" machasaü

[BJT Page 102] [\x 102/]

21. Sace pariveõaü uklàpaü hoti, pariveõaü sammajjitabbaü. Sace koññhako uklàpo hoti, koññhako sammajjitabbo. Sace upaññhànasàlà uklàpà hoti, upaññhànasàlà sammajjitabbà. Sace aggisàlà uklàpaü hoti, aggisàlà sammajjitabbaü. Sace vaccakuñi uklàpà hoti, vaccakuñi sammajjitabbo. Sace pànãyaü na hoti, pànãyaü upaññhàpetabbaü. Sace paribhojanãyaü na hoti, paribhojanãyaü upaññhàpetabbaü. Sace àcamanakumhiyà udakaü na hoti, àcamanakumhiyà udakaü àsi勺itabbaü.

22. Sace upajjhàyassa anabhirati uppannà hoti, saddhivihàrikena våpakàsetabbo. Våpakàsàpetabbo dhammakathà vàssa kàtabbà. Sace upajjhàyassa kukkuccaü uppannaü hoti, saddhivihàrikena vinodetabbaü. Vinodàpetabbaü dhammakathà vàssa kàtabbà. Sace upajjhàyassa diññhigataü uppannaü hoti, saddhivihàrikena vivecetabbaü. Vivecàpetabbaü dhammakathà vàssa kàtabbà.

23. Sace upajjhàyo garudhammaü upajjhàpanno hoti, parivàsàraho, saddhivihàrikena ussukkaü kàtabbaü. "Kinti nu kho saïgho upajjhàyassa parivàsaü dadeyyà?"Ti.

24. Sace upajjhàyo målàya pañikassanàraho hoti, saddhivihàrikena ussukkaü kàtabbaü. "Kinti nu kho saïgho upajjhàyaü målàya pañikasseyyà?"Ti.

25. Sace upajjhàyo mànattàraho hoti, saddhivihàrikena ussukkaü kàtabbaü. "Kinti nu kho saïgho upajjhàyassa mànattaü dadeyyà?"Ti.

26. Sace upajjhàyo abbhànàraho hoti, saddhivihàrikena ussukkaü kàtabbaü. "Kinti nu kho saïgho upajjhàyaü abbheyyà?"Ti.

27. Sace saïgho upajjhàyassa kammaü kattukàmo hoti. Tajjanãyaü và niyassaü và pabbàjanãyaü và pañisàraõãyaü và ukkhepanãyaü và, saddhivihàrikena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saügho upajjhàyassa kammaü na kareyya, lahutàya1- và pariõàmeyyà?"Ti. Kataü và panassa hoti saïghena kammaü tajjanãyaü và niyassaü và pabbàjanãyaü pañisàraõãyaü và ukkhepanãyaü và, saddhavihàrikena ussukkaü kàtabbaü: "kinti nu kho upajjhàyo sammà vatteyya? Lomaü pàteyya? Netthàraü vatteyya? Saïgho taü kammaü pañippassambheyyà?"Ti.

1. "Lahukàya" machasaü; [PTS]

[BJT Page 104] [\x 104/]

Sace upajjhàyassa cãvaraü dhovitabbaü hoti, saddhivihàrikena dhovitabbaü ussukkaü và [PTS Page 050] [\q 50/] kàtabbaü: "kinni nu kho upajjhàyassa cãvaraü dhoviyethà?"Ti. Sace upajjhàyassa cãvaraü kàtabbaü hoti, saddhivihàrikena kàtabbaü ussukkaü và kàtabbaü: "kinni nu kho upajjhàyassa cãvaraü karãyethà?"Ti. Sace upajjhàyassa rajanaü pacitabbaü hoti, saddhivihàrikena pacitabbaü ussukkaü và kàtabbaü: "kinni nu kho upajjhàyassa rajanaü pacãyethà?"Ti. Sace upajjhàyassa cãvaraü rajetatabbaü1-hoti, saddhivihàrikena rajetabbaü ussukkaü và kàtabbaü: "kinni nu kho upajjhàyassa cãvaraü rajiyethà?"Ti. Cãvaraü rajentena sàdukaü samparivattakaü samparivattakaü rajetabbaü. Na ca acchinne theve pakkamitabbaü

.

29. Na upajjhàyaü anàpucchà ekaccassa patto dàtabbo. Na ekaccassa patto pañiggahetabbo. Na ekaccassa cãvaraü dàtabbaü. Na ekaccassa cãvaraü pañiggahetabbaü. Na ekaccassa parikkhàro dàtabbo. Na ekaccassa parikkhàro pañiggahetabbo. Na ekaccassa kesà pañiggahetabbà2-. Na ekaccassa kesà chedàpetabbà. Na ekaccassa parikammaü kàtabbaü. Na ekaccassa parikammaü kàràpetabbaü na ekaccassa veyyàvacco3 kàtabbo. Na ekaccena veyyàvacco kàràtabbo. Na ekaccassa pacchàsamaõena hotabbaü. Na ekaccassa parikkhàro pacchasamaõo àdàtabbo. Na ekaccassa piõóapàto nãharitabbo. Na ekaccena piõóapàto niharàpetabbà.

30. Na upajjhàyaü anàpucchà gàmo pavisitabbo. Na susànaü gantabbaü. Na disà pakkamitabbà. Sace upajjhàyo gilàno hoti, yàvajãvaü upaññhàtabbo. Vuññhànamassa àgametabbanti.

Upajjhàyavattaü niññhitaü

1. "Rajitabbaü" machasaü 2. "Chedetabbà" machasaü; "chedàtabbà" [PTS]

3. "Veyyàvaccaü"katthavi

[BJT Page 106] [\x 106/]

1. Upajjhàyena bhikkhave, saddhivihàrikamhi sammà vattitabbaü. Tatràyaü sammàvattanà: upajjhàyena bhikkhave saddhivihàriko saïgahetabbo anuggahetabbo. Uddesena paripucchàya ovàdena anusàsaniyà.

2. Sace upajjhàyassa patto hoti, saddhivihàrikassa patto na hoti, upajjhàyena saddhivihàrikassa patto dàtabbo. Ussukkaü và kàtabbaü: "kinti nu kho saddhivihàrikassa patto uppajjiyethà?"Ti.

3. Sace upajjhàyassa cãvaraü hoti, saddhivihàrikassa cãvaraü na hoti, upajjhàyena saddhivihàrikassa cãvaraü dàtabbo. Ussukkaü và kàtabbaü: "kinti nu kho saddhivihàrikassa cãvaraü uppajjiyethà?"Ti.

4. Sace upajjhàyassa parikkhàro hoti, saddhivihàrikassa parikkhàro na hoti, upajjhàyena saddhivihàrikassa [PTS Page 051] [\q 51/] parikkhàro dàtabbo. Ussukkaü và kàtabbaü: "kinti nu kho saddhivihàrikassa parikkhàro uppajjiyethà?"Ti.

5. Sace saddhivihàriko gilàno hoti, kàlasseva vuññhàya dantakaññhaü dàtabbaü. âsanaü pa中àpetabbaü. Sace yàgu hoti, bhàjanaü dhovitvà yàgu upanàmetabbà. Yàgu pãtassa udakaü datvà bhàjanaü pañiggahetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena dhovitvà pañisàmetabbà. Saddhivihàrikamhi vuññhite àsanaü uddharitabbaü. Sace so deso uklàpo hoti, so deso sammajjitabbo.

6. Sace saddhivihàriko gàmaü pavisitukàmo hoti, nivàsanaü dàtabbaü. Pañinivàsanaü pañiggahetabbaü. Kàyabandhanaü dàtabbaü. Saguõaü katvà saïghàñiyo dàtabbà. Dhovitvà patto saudako dàtabbo. Ettàvatà nivattissatãti àsanaü pa中àpetabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipitabbaü. Paccuggantvà pattacãvaraü pañiggahetabbaü. Pañinivàsanaü dàtabbaü. Nivasanaü pañiggahetabbaü. Sace cãvaraü sinnaü hoti, muhuttaü uõhe otàpetabbaü. Na ca uõhe cãvaraü nióóahitabbaü. Cãvaraü saïgharitabbaü. Cãvaraü saïgharantena caturaïgulaü kaõõaü ussàdetvà cãvaraü saïgharitabbaü: "mà màjjhe bhaïgo ahosã"ti. Obhoge kàyabandhanaü kàtabbaü

.

[BJT Page 108] [\x 108/]

7. Sace piõóapàto hoti, saddhivihàriko ca bhu大itukàmo hoti, udakaü datvà piõóapàto upanàmetabbo. Saddhivihàriko pànãyena pucchitabbo. Bhuttàvissa udakaü datvà pattaü pañiggahetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena pattaü dhovitvà vodakaü katvà muhuttaü uõhe otàpetabbo. Na ca uõhe patto nióóahitabbo.

8. Pattacãvaraü nikkhipitabbaü. Pattaü nikkhipantena ekena hatthena pattaü gahetvà ekena hatthena heññhà ma勺aü và heññhà piñhaü và paràmasitvà patto nikkhipitabbo. Na ca anattarahitàya bhumiyà patto nikkhipitabbaü. Cãvaraü nikkhipantena ekena hatthena cãvaraü gahetvà ekena hatthena cãvaravaüsaü và cãvararajjuü và pamajjitvà pàrato antaü orato bhogaü katvà cãvaraü nikkhipitabbaü.

9. Saddhivihàrikamhi vuññhite àsanaü uddharitabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü pañisàmetabbaü. Sace so deso uklàpo hoti, so deso sammajjitabbo. Sace saddhivihàriko nahàyitukàmo hoti, nahànaü pañiyàdetabbaü. Sace sãtena attho hoti, sãtaü pañiyàdetabbaü. Sace uõhena attho hoti, uõhaü [PTS Page 052] [\q 52/] pañiyàdetabbaü.

10. Sace saddhivihàriko jantàgharaü pavisitukàmo hoti, cuõõaü santetabbaü mattikà temetabbà. Jantàgharapãñhaü àdàya gantvà jantàgharapãñhaü datvà cãvaraü pañiggahetvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Cuõõaü dàtabbaü mattikà dàtabbà. Sace ussahati, jantàgharaü pavisitabbaü. Jantàgharaü pavisantena mattikàya mukhaü makkhetvà purato ca pacchato ca pañicchàdetvà jantàgharaü pavisitabbaü. Na there bhikkhu anupakhajja nisãditabbaü. Na navà bhikkhå àsanena pañibàhetabbà. Jantàghare saddhivihàrikassa parikammaü kàtabbaü. Jantàgharà nikkhamantena jantàgharapãñhaü àdàya purato ca pacchato ca pañicchàdetvà jantàgharà nikkhamitabbaü

.

11. Udakepi saddhivihàrikassa parikammaü kàtabbaü. Nahàtena pañhamataraü uttaritvà attano gattaü vodakaü katvà nivàsetvà saddhivihàrikassa gattato udakaü pamajjitabbaü. Nivàsanaü dàtabbaü. Saïghàñi dàtabba. Jantàgharapãñhaü àdàya pañhamataraü àgantvà àsanaü pa中àpetabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipitabbaü. Saddhivihàriko pànãyena pucchitabbo. Yasmiü vihàre saddhivihàriko viharati, sace so vihàro uklàpo hoti, sace ussahati sodhetabbo.

[BJT Page 110] [\x 110/]

12. Vihàraü sodhentena pañhamaü pattacãvaraü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Nisãdanapaccattharaõaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Bhisibimbohanaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Ma勺o nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññantena kavàñapiññhaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbo. Pãñhaü nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññantena kavàñapiññhaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Ma勺apañipàdakà nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbà.

13. Kheëamallako nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbo. Apassenaphalakaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Bhummattharaõaü yathàpa中attaü sallakkhetvà nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Sace vihàre santànakaü hoti, ullokà pañhamaü ohàretabbaü. âlokasandhikaõõabhàgà pamajjitabbà. Sace gerukaparikammakatà bhãtti kaõõakinà hoti, coëakaü temetvà pãëetvà pamajjitabbà. Sace kàëavaõõakatà bhumi kaõõakità hoti, bhumi, udakena paripphosetvà sammajjitabbà: "mà vihàro rajena åha中ã"ti.

14. Saïkàraü vicinitvà ekamantaü chaóóetabbaü. Bhummattharaõaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbaü. Ma勺apañipàdakà otàpetvà pamajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbà. Ma勺o otàpetvà sodhetvà papphoñetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññentena kavàñapiñañhaü atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbo. Pãñhaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññantena kavàñapiñhaü atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbaü. Bhisibimbohanaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà atiharitvà yathàpa中attaü pa中apetabbaü. Nãsidanapaccattharaõaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbaü. Kheëamallako otàpetvà pamajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbo. Apassenaphalakaü otàpetvà pamajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbaü.

15. Pattacãvaraü nikkhipatabbaü. Pattaü nikkhipantena ekena hatthena pattaü gahetvà ekena hatthena heññhà ma勺aü và heññhà piñhaü và paràmasitvà patto nikkhipatabbo. Na ca anattarahitàya bhumiyà patto nikkhipitabbaü. Cãvaraü nikkhipantena ekena hatthena cãvaraü gahetvà ekena hatthena cãvaravaüsaü và cãvararajjuü và pamajjitvà pàrato antaü orato pàrato antaü orato bhogaü katvà cãvaraü nikkhipitabbaü.

[BJT Page 112] [\x 112/]

16. Sace puratthimà sarajà vàtà vàyanti, puratthimà vàtapànà thaketabbà. Sace pacchimà sarajà vàtà vàyanti, pacchimà vàtapànà thaketabbà. Sace uttarà sarajà vàtà vàyanti, uttarà vàtapànà thaketabbà. Sace dakkhiõà sarajà vàtà vàyanti, dakkhiõà vàtapànà thaketabbà. Sace sãtakàlo hoti, divà vàtapànà vivaritabbà. Rattiü thaketabbà. Sace uõhakàlo hoti, divà vàtapàtà thaketatabbà. Rattiü vivaritabbà.

17. Sace pariveõaü uklàpaü hoti, pariveõaü sammajjitabbaü. Sace koññhako uklàpo hoti, koññhako sammajjitabbo. Sace upaññhànasàlà uklàpà hoti, upaññhànasàlà sammajjitabbo. Sace aggisàlà uklàpà hoti, aggisàlà sammajjitabbà. Sace vaccakuñi uklàpà hoti, vaccakuñi sammajjitabbà. Sace pànãyaü na hoti, pànãyaü upaññhàpetabbaü. Sace paribhojanãyaü na hoti, paribhojanãyaü upaññhàpetabbaü. Sace àcamanakumhiyà udakaü na hoti, àcamanakumhiyà udakaü àsi勺itabbaü.

18. Sace saddhivihàrikassa anabhirati uppannà hoti, upajjhàyena våpakàsetabbo. Våpakàsàpetabbo. Dhammakathà vàssa kàtabbà. Sace saddhivihàrikassa kukkuccaü uppannaü hoti, upajjhàyena vinodetabbaü vinodàpetabbaü. Dhammakathaü vàssa kàtabbà. Sace saddhivihàrikasasa. Diññhigataü uppannaü hoti, upajjhàyena vivecetabbaü, vivecàpetabbaü dhammakathà vàssa kàtabbà.

19. Sace saddhivihàriko garudhammaü ajjhàpanno hoti parivàsàraho, upajjhàyena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saïgho saddhivihàrikassa parivàsaü dadeyyà?"Ti.

20.

Sace saddhivihàriko målàya pañikassanàraho hoti, upajjhàyena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saïgho saddhivihàrikaü målàya pañikkasseyyà?"Ti.

21. Sace saddhivihàriko manattàraho hoti, upajjhàyena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saïgho saddhivihàrikassa mànattaü dedeyyà?"Ti.

22. Sace saddhivihàriko [PTS Page 053] [\q 53/] abbhànàraho hoti, upajjhàyena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saïgho saddhivihàrikaü abbheyyà?"Ti.

[BJT Page 114] [\x 114/]

24. Sace saïgho saddhivihàrikassa kammaü kattukàmo hoti tajjanãyaü và niyassaü và pabbàjanãyaü và pañisàraõiyaü và ukkhepanãyaü và, upajjhàyena ussukkaü kàtabbaü: "kinti nu kho saïgho saddhivihàrikassa kammaü na kareyya. Lahutàya và pariõàmeyyà"ti. Kataü và panassa hoti saïghena kammaü najjanãyaü và niyassaü và pabbàjanãyaü và pañisàraõiyaü và ukkhepanãyaü và, upajjhàyena assukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saddhivihàriko sammà vatteyya? Lomaü pàteyya? Netthàraü vatteyya? Saïgho taü kammaü pañippassambheyyà?"Ti.

25. Sace saddhivihàrikassa cãvaraü dhovitabbaü hoti, upajjhàyena àcikkhitabbaü "evaü dhoveyyà"ti. Ussukkaü và kàtabbaü "kinti nu kho saddhivihàrikassa cãvaraü dhovãyethà"ti. Sace saddhivihàrikassa cãvaraü kàtabbaü hoti, upajjhàyena àcikkhitabbaü " evaü kareyyàsã"ti. Ususukkaü và kàtabbaü "kinnu nu kho saddhivihàrikassa cãvaraü kariyethà"ti. Sace saddhivihàrikassa rajanaü pacitabbaü hoti, upajjhàyena acikkhitabbaü "evaü paceyyàsã"ti. Ussukkaü và kàtabbaü "kinti nu kho saddhivihàrikassa rajanaü paciyethà"ti. Sace saddhivihàrikassa cãvaraü rajetabbaü hoti, upajjhàyena àcikkhitabbaü "evaü rajeyyàsã"ti. Ususukkaü và kàtabbaü "kinni nu kho saddhivihàrikassa cãvaraü rajiyethà"ti cãvaraü rajantena sàdhukaü samparivattakaü samparivattakaü rajetabbaü. Na ca acchinte theve pakkamitabbaü. Sace saddhivihàriko gilàno hoti yàvajãvaü upaññhàtabbo. Vuññhànamassa àgametabbanti.

Saddhivihàrikavattaü niññhitaü.

1. Tena kho pana samayena saddhivihàrikà upajjhàyesu na sammà vattanti. Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma saddhivihàrikà upajjhàyesu na sammà vattissantã"ti.

4. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira bhikkhave, saddhivihàrikà upajjhàyesu na sammà vattantã"ti. Saccaü bhagavà vigarahi, buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave, tesaü moghapurisànaü ananulomikaü appaniråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü. Kathaü hi nàma te bhikkhave, moghapurisà duntivatthà duppàrutà anàkappasampannà piõóàya

Carissanti? Manussànaü bhu大amànànaü upari bhojanepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari khàdanãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari sàyanãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari pànãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Sàmaü såpampi odanampi vi中àpetvà bhu兀jissànti? Bhattaggepi uccàsaddà mahàsaddà viharanti"?Ti netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà3 saïgaõikàya kolajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "na bhikkhave [PTS Page 054] [\q 54/] saddhivihàrikena upajjhàyamhi na sammà vattitabbaü: yo na sammà vatteyya, àpatti dukkañassà"ti.

[BJT Page 116] [\x 116/]

Neva sammà vattànti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi, bhikkhave, asammàvattantaü panàmetuü. Eva勺a pana bhikkhave, panàmetabbo: "panàmemi ta"nti và "màyidha pañikkami"ti và "nãharate pattacãvara"nti và "nàhaü tayà upaññhànabbo"ti và kàyena vi中àpeti. Vàcàya vi中àpeti. Kàyena vàcàya vi中àpeti. Panàmito hoti saddhivihàriko na kàyena vi中àpeti, na vàcàya vi中àpeti, na kàyena vàcàya vi中àpeti, na panàmito hoti saddhivihàriko.

3.

Tena kho pana samayena saddhivihàrikà panàmità na khamàpenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave khamàpetu"nti. Neva khamàpenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "na bhikkhave. Panàmitena na khamàpetabbo. Yo na khamàpeyya, àpatti dukkañassà"ti.

4. Tena kho pana samayena upajjhàyà khamàpiyamànà na khamanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave khamàtu"nti. Neva khamanti. Saddhivihàrikà pakkamantipi vibbhamantipi titthiyesupi saïkamanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "na bhikkhave. Khamàpiyamànena na khamitabbaü. Yo na khameyya, àpatti dukkañassà"ti.

5. Tena kho pana samayena upajjhàyà sammà vattantaü panàmenti. Asammà vattantaü na panàmenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave. Sammà vattanto panàmetabbo. Yo panàmeyya, àpatti dukkañassa. Na ca 1asammàvattanto na panàmetabbo. Yo na panàmeyya, àpatti dukkañassà"ti.

6. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgato saddhivihàriko panàmetabbo: upajjhàyamhi nàdhimattaü pemaü hoti, nàdhimatto pasàdo hoti, nàdhimattà hiri hoti, nàdhimatto gàravo hoti, nàdhimattà bhàvanà hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgato saddhivihàriko panàmetabbo.

1. "Na ca bhikkhave" machasaü [PTS]

[BJT Page 118] [\x 118/]

7. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgato saddhivihàriko na panàmetabbo. Upajjhàyamhi adhimattaü pemaü hoti, adhimatto pasàdo hoti, adhimattà hiri hoti, adhimatto gàravo hoti, adhimattà bhàvanà hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgato saddhivihàriko na panàmetabbo.

8. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgato saddhivihàriko alaü panàmetåü upajjhàyamhi [PTS Page 55] [\q 55/] nàdhimattaü pemaü hoti, nàdhimatto pasàdo hoti, nàdhimattà hiri hoti, nàdhimatto gàravo hoti, nàdhimattà bhàvanà hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgato saddhivihàriko na panàmetuü.

9. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgato saddhivihàriko nàlaü panàmetuü. Upajjhàyamhi adhimattaü pemaü hoti, adhimatto pasàdo hoti, adhimattà hiri hoti, adhimatto gàravo hoti, adhimattà bhàvanà hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgato saddhivihàriko nàlaü panàmetuü.

10. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgataü saddhivihàrikaü apanàmento upajjhàyo sàtisàro hoti, panàmento anatisàro hoti. Upajjhàyamhi nàdhimattaü pemaü hoti, nàdhimatto pasàdo hoti, nàdhimattà hiri hoti, nàdhimatto gàravo hoti, nàdhimattà bhàvanà hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgataü saddhivihàrikaü apanàmento upajjhàyo sàtisàro hoti. Panàmetto anatisàro hoti.

11. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgataü saddhivihàrikaü apanàmento upajjhàyo sàtisàro hoti, apanàmento anatisàro hoti. Upajjhàyamhi adhimattaü pemaü hoti, adhimatto pasàdo hoti, adhimattà hiri hoti, adhimatto gàravo hoti, adhimattà bhàvanà hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgataü saddhivihàrikaü panàmento upajjhàyo sàtisàro hoti. Apanàmetto anatisàro hotãti.

12. Tena kho pana samayena a中ataro bràhmaõo (ràdho nàma) bhikkhå upasaïkamitvà pabbajjaü yàci. Taü bhikkhu na icchiüsu pabbàjetuü. So bhikkhusu pabbajjaü alabhamàno kiso ahosi lukho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisatthatagatto.

[BJT Page 120] [\x 120/]

13. Addasà kho bhagavà taü bràhmaõaü kisaü lukhaü dubbaõõaü uppaõóuppaõóukajàtaü dhamanisanthatagattaü. Disvàna bhikkhå àmantesi: "kinnu kho so bhikkhave, bràhmaõo kiso lukho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisatthatagatto?"Ti. "Eso bhante, bràhmaõo bhikkhu upasaïkamitvà pabbajjaü yàci. Taü bhikkhå na icchiüsu pabbàjetuü. So bhikkhusu pabbajjaü alabhamàno kiso lukho dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisatthatagatto"ti.

14. Atha kho bhagavà bhikkhå amantesi: "ko nu kho bhikkhave, tassa bràhmaõassa adhikàraü saratã?"Ti. Evaü vutte àyasmà sàriputto bhagavantaü etadavoca: "ahaü kho bhante tassa brahmaõassa adhikàraü saràmã"ti. "Kimpana tvaü sàriputta, tassa bràhmaõassa adhikàraü sarasã?"Ti. "Idha me bhante, so bràhmaõo ràjagahe piõóàya carantassa kañacchubhikkhaü dàpesi. Imaü kho ahaü bhante, tassa bràhmaõassa [PTS Page 056] [\q 56/] adhikàraü saràmã"ti. "Sàdhu! Sàdhu! Sàriputta, kata中uno hi sàriputta, sappurisà katavedino. Tena ha tvaü sàriputta, taü bràhamaõaü pabbàjehi upasampàdehã"ti. "Kathàhaü bhante, taü bràhmaõaü pabbàjemi? Upasampàdemi?"Ti.

15. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "yà sà bhikkhave, mayà tãhi saraõagamanehi upasampadà anu中àtà, tàhaü 1- ajjatagge pañikkhipàmi. Anujànàmi bhikkhave 兀tticatutthena kammena upasasampadaü. 2- Eva勺a pana bhikkhave, upasampàdetabbà. Vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

16. "Suõàtu me bhante, saïgho: ayaü itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. 3- Yadi saïghassa pattakalaü, saïgho itthannàmaü upasampàdeyya itthannàmena upajjhàyena. Esà 兀tti

17. "Suõàtu me bhante, saïgho: ayaü itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. Saïgho itthannàmaü upasampàdeti itthannàmena upajjhàyena. Yassàyasmato khamati itthannàmassa upasampadà itthannàmena upajjhàyena, so tuõhassa. Na khamati, so bhàseyya.

1. "Taü" machasaü 2. "Upasampàdetuü" machasaü [PTS]

3. "Upasampadàpekkho" machasaü [PTS]

[BJT Page 123] [\x 123/]

18. "Dutiyampi etamatthaü vadàmi: suõàtu me bhante, saïgho: ayaü itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. Saïgho itthannàmaü upasampàdeti, itthannàmena upajjhàyena. Yassàyasmato khamati itthannàmassa upasampadà itthannàmena upajjhàyena, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

19. "Tatiyampi etamatthaü vadàmi: suõàtu me bhante, saïgho: ayaü itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. Saïgho itthannàmaü upasampàdeti, itthannàmena upajjhàyena. Yassàyasmato khamati itthannàmassa upasampadà itthannàmena upajjhàyena, so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya.

20. "Upasampanno saïghena itthannàmo itthannàmena upajjhàyena. Khamati saïghassa. Tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmã"ti.

21. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhå upasampannasamanantarà anàcàraü àcarati. Bhikkhå evamàhaüsu: "mà àvuso evaråpaü akàsi. Netaü kappatã"ti. So evamàha: "nevàhaü àyasmante yàciü: "upasampàdetha ma'nti. Kissa maü tumhe ayàcitaü upasampàditthà?"Ti. Bhagavato etamatthaü [PTS Page 057] [\q 57/] àrocesuü. "Na bhikkhave àyàcitena upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, yàcitena upasampàdetuü. Evaü ca pana bhikkhave yàcitabbo: tena upasampadàpekhena saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a兀jalimpaggahetvà evamassa vacanãyo: 'saïghaü bhante, upasampadaü yàcàmi, ullumpatu maü bhante saïgho anukampaü upàdàya'ti. Dutiyampi yàcitabbo tatiyampi yàcitabbo. Vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

[BJT Page 124] [\x 124/]

"Suõàtu me bhante, saïgho: ayaü itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. Itthannàmo saïghaü upasampadaü yàcati itthannàmena upajjhàyena. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho itthannàmaü upasampàdeyya itthannàmena upajjhàyena, esà 兀tti

.

"Suõàtu me bhante, saïgho: ayaü itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. Itthànàmo saïghaü upasampadaü yàcati itthannàmena upajjhàyena. Saïgho itthannàmaü upasampàdeti itthannàmena upajjhàyena, yassàyasmato khamati itthannàmassa upasampadà itthannàmena upajjhàyena, so tuõhassa. Yassa nakakhamati, so bhàseyya.

'Dutiyampi etamatthaü vadàmi. Tatiyampi etamatthaü vadàmi

.

'Upasampanno saïghena itthannàmo itthannàmena upajjhàyena khamati saïghassa. Tasmà tuõhi evametaü dhàrayàmã"ti.

22. Tena kho pana samayena ràjagahe paõitànaü bhattànaü bhattapañipàñi aññhità 1hoti. Atha kho a中atarassa bràhmaõassa etadahosi: "ime kho samaõà sakyaputtiyà sukhasãlà sukhasamàcàrà subhojanàni bhu大itvà nivàtesu sayanesu sayanti. Yannånàhaü samaõesu sakyaputtiyesu pabbajeyya"nti.

23. Atha kho so bràhmaõo bhikkhå upasaïkamitvà pabbajjaü yàci. Taü bhikkhå pabbàjesuü. Upasampàdesuü. Tasmiü pabbajite bhattapañipàñi khãyittha. Bhikkhu evamàhaüsu: "ehi'dàni àvuso, piõóàya carissàmà"ti. So evamàha: "nàhaü àvuso etaükàraõà pabbajito piõóàya carissàmã"ti. Sace me dassatha, bhu兀jissàmi. No ce me dassatha, vibbhamissàmã"ti. "Kimpana tvaü àvuso, udarassa kàraõà [PTS Page 058] [\q 58/] pabbajito?"Ti. "Evamàvuso"ti.

24. Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhu, evaü svàkkhàte dhammavinaye udarassa kàraõà pabbajissatã"ti. Bhagavato2- etamatthaü àrecesuü.

1. "Adhiññhità" [PTS 2.] "Te bhikkhu bhagavato" machasaü [PTS]

[BJT Page 126] [\x 126/]

25. "Saccaü kira tvaü bhikkhu, udarassa kàraõà pabbajito?"Ti. "Saccaü bhagavà "vigarahi buddho bhagavà: kathaü hi nàma tvaü moghapurisa, evaü svàkkhàte dhammavinaye udarassa kàraõà pabbajissasã? Netaü moghapurisa, appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvotaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kolajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi:

26. Anujànàmi, bhikkhave, upasampàdentena cattàro nissaye àcikkhituü: 'piõóiyàlopabhojanaü nissàya pabbajjà. Tattha ke yàvajãvaü ussàho karaõiyo. Atirekalàbho: saïghabhattaü uddesabhattaü nimattanaü salàkabhattaü pakkhikaü uposathikaü pàñipadikaü

.

"Paüsukulacãvaraü nissàya pabbajjà. Tattha te yàvajãvaü ussàho karaõãyo. Atirekalàbho: khomaü kappàsikaü koseyyaü kambalaü sàõaü bhaïgaü

.

"Rukkhamålasenàsanaü nissàya pabbajjà. Tattha te yàvajãvaü ussàho karaõiyo. Atirekalàbho: vihàro aóóhayogo pàsàdo hammiyaü guhà.

"Påtimuttabhesajjaü nissàya pabbajjà. Tattha te yàvajãvaü ussàho karaõiyo. Atirekalàbho: sappi navatãtaü telaü madhu phàõitanti. "

Upajjhàyavattabhàõavàraü niññhitaü pa勺amaü

1. Tena kho pana samayena a中ataro màõavako bhikkhå upasaïkamitvà pabbajjaü yàci. Tassa bhikkhå pañigacceva nissaye àcikkhiüsu. So evamàha: "sace me bhante, pabbajite nissaye àcikkheyyàtha, abhirameyya勺àhaü 1- nadànàhaü bhante, pabbajissàmi. Jegucchà me nissayà pañikkulà"ti.

2. Bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, pañigacceva nissayà acikkhitabbà. Yo àcikkheyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, upasampannasamanantarà nissaye àcikkhitu"nti.

1. "Abhirameyyàmahaü" machasaü 2. "Abhirameyyaü svàhaü" [PTS]

[BJT Page 128] [\x 128/]

3. Tena kho pana samayena bhikkhå duvaggenapi tivaggenapi gaõena 1upasampàdenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, ånadasavaggena gaõena upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, dasavaggena và atirekadasavaggena và gaõena upasampàdetu"nti.

4. [PTS Page 059] [\q 59/] tena kho pana samayena bhikkhå ekavassàpi duvassàpi saddhivihàrikaü upasampàdenti. âyasmàpi upaseno vaïgantaputto ekavasso, saddhivihàrikaü upasampàdesi. So vassaü vuttho duvasso ekavassaü saddhivihàrikaü àdàya yena bhagavà tenupasaïkami upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. âciõõaü kho panetaü buddhànaü bhagavantànaü àgantukehi bhikkhåhi pañisammodituü.

5. Atha kho bhagavà àyasmantaü upasenaü vaïgantaputtaü etadavoca: "kacci bhikkhå khamanãyaü? Kacci yàpanãyaü? Kaccittha 2appakilamathena addhànaü àgatà?"Ti. 3"Khamanãyaü bhagavà yàpanãyaü bhagavà. Appakilamathena ca mayaü bhante addhànaü àgatà"ti.

6. Jànantàpi tathàgatà pucchanti. Jànantàpi na pucchanti. Kàlaü viditvà pucchanti. Kàlaü viditvà na pucchanti. Atthasaühitaü tathàgatà pucchanti. No anatthasaühitaü. Anatthasaühite setughàto tathàgatànaü. Dvãhi àkàrehi buddhà bhagavanto bhikkhå pañipucchanti. Dhammaü và desessàmi; sàvakànaü và sikkhàpadaü pa中àpessàmãti.

7. Atha kho bhagavà àyasmantaü upasenaü vaïgantaputtaü etadavoca: "kativasso'si tvaü bhikkhu?"Ti. "Duvasso ahaü bhagavà"ti. Ayaü pana bhikkhå kativasso?"Ti. "Ekavasso bhagavà"ti. "Kintàyaü bhikkhu hotã?"Ti "saddhivihàriko me bhagavà"ti.

8. Vigarahi buddho bhagavà: ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa, a中ehi ovadiyo anusàsiyo a中aü ovadituü anusàsituü ma中issasi? Atilahuü kho tvaü moghapurisa, bàhullàya àvatto yadidaü gaõabandhikaü. Tenaü moghapurisa, appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "na bhikkhave, ånadasavassena upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyaya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, dasavassena và atirekadasavassena và upasampàdetu"nti.

1. "Catuvaggenapi gaõena" ma. Nu. Pa; to vi.

2. "Kacci tvaü" machasaü 3. "âgatoti" machasaü

[BJT Page 130] [\x 130/]

9. Tena kho pana samayena bhikkhå "dasavassamha"ti1- bàlà abyattà upasampàdenti. Dissanti upajjhàyà bàlà, saddhivihàrikà paõóità. Dissanti upajjhàyà abyattà, saddhivihàrikà byattà. Dissanti upajjhàyà appassutà, saddhivihàrikà bahussutà. Dissanti upajjhàyà duppa中à, saddhivihàrikà pa中àvanto.

10. A中ataro'pi a中atitthiyapubbo upajjhàyena sahadhammikaü vuccamàno upajjhàyassa vàdaü àropetvà taüyeva titthàyatanaü saïkami.

11. Ye te bhikkhå appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhå 'dasavassamhà, dasavassamhà'ti bàlà abyattà upasampàdessanti? Dissanti upajjhàyà khàlà, saddhivihàrikà paõóità dissanti upajjhàyà abyattà, saddhivihàrikà byattà. Dissanti upajjhàyà appassutà, saddhivihàrikà bahussutà dissanti upajjhàyà duppa中à, saddhivihàrikà [PTS Page 060] [\q 60/] pa中àvanto"ti.

12. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira bhikkhave, bhikkhå 'dasavassamha, dasavassamhà'ti bàlà abyattà upasampàdenti? Dissanti upajjhàyà khàlà, saddhivihàrikà paõóità dissanti upajjhàyà abyattà, saddhivihàrikà byattà? Dissanti upajjhàyà appassutà, saddhivihàrikà bahussutà? Dissanti upajjhàyà duppa中à, saddhivihàrikà pa中àvanto?"Ti.

13. "Saccaü bhagavà" vigarahi buddho bhagavà kathaü hi nàma te bhikkhave, moghapurisà 'dasavassamha, dasavassamhà'ti bàlà abyattà upasampàdessanti? Dissanti upajjhàyà bàlà, saddhivihàrikà paõóità dissanti upajjhàyà abyattà, saddhivihàrikà byattà? Dissanti upajjhàyà appassutà, saddhivihàrikà bahussutà? Dissanti upajjhàyà duppa中à, saddhivihàrikà pa中àvanto?"Ti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "na bhikkhave, bàlena abyattena upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave byattena bhikkhunà pañibalena dasavassena và atirekadasavassena và upasampàdetu"nti. 14. Tena kho pana samayena bhikkhå upajjhàyesu pakkantesupi vibbhantesupi kàlakatesupi pakkhasaïkantesupi anàcariyakà anovadiyamànà ananusàsiyamànà dunnivatthà duppàrutà anàkappasampannà piõóàya caranti.

1. "Dasavassamhà dasavassamhà ti" machasaü

[BJT Page 132] [\x 132/]

15. Manussànaü bhu大amànànaü upari bhojanepi uttiññhapattaü upanàmenti. Upari khàdanãyepi upari sàyanãyepi upari pànãyepi uttiññhapattaü upanàmenti. Sàmaü såpampi odanampi vi中àpetvà bhu大anti. Bhattaggepi uccàsaddà mahàsaddà viharanti.

16. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà dunnivatthà duppàrutà anàkappasampannà piõóàya carissanti? Manussànaü bhu大amànànaü upari bhojanepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari khàdaniyepi upari sàyanãyepi upari pànãyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Sàmaü såpampi odanampi vi中àpetvà bhu大issanti? Bhattaggepi uccàsaddà mahàsaddà viharissanti. Seyyathàpi bràhmaõabhojane?"Ti.

17. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü: atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü.

18. "Saccaü kira bhikkhave, bhikkhu duntivatthà duppàrutà anàkappasampannà piõóàya carissanti? Manussànaü bhu大amànànaü upari bhojanepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari khàdaniyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari sàyaniyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari pàniyepi uttiññhapattaü upanàmenti? Sàmaü såpampi odanampi vi中àpetvà bhu大issànti? Bhattaggepi uccàsaddà mahàsaddà viharanti"?Ti

"Saccaü bhagavà ti. " Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave, tesaü moghapurisànaü ananulomikaü appaniråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü. Kathaü hi nàma te bhikkhave, moghapurisà duntivatthà duppàrutà anàkappasampannà piõóàya carissanti? Manussànaü bhu大amànànaü upari bhojanepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari khàdaniyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari sàyaniyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Upari pàniyepi uttiññhapattaü upanàmessanti? Sàmaü såpampi odanampi vi中àpetvà bhu兀jissànti? Bhattaggepi uccàsaddà mahàsaddà viharanti"?Ti netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: anujànàmi, bhikkhave, acàriyaü àcàriyo bhikkhave, antevàsikamhi puttacittaü upaññhàpessati. Antevàsiko àcariyamhi pitucittaü upaññhàpessati. Evaü te a中ama中aü sagàravà sappatissà sabhàgavuttino viharantà imasmiü dhammavinaye vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjissanti.

19. "Anujànàmi bhikkhave, dasavassaü nissàya vatthuü, dasavassena nissayaü dàtuü. Eva勺a pana bhikkhave àcariyo gahetabbo. Ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a兀jaliü paggahetvà evamassa vacanãyo: "acariyo me bhante, hohã. Ayasmato nissàya vacchàmi. âcariyo me bhante, hohi. âyasmato nissàya vacchàmi. âcariyo me bhante, hohi. âyasmato [PTS Page 061] [\q 61/] nissàya vacchàmi'ti. 'Sàhu' và 'lahå' và 'opàyikà' nti và 'patiråpa'nti và 'pàsàdikena sampàdehã' ti và kàyena vi中àpeti. Vàcàya vi中àpeti. Kàyena vàcàya vi中àpeti, na vàcàya vi中àpeti, na kàyena vàcàya ci中àpeti na gahito hoti àcariyo.

20. Antevàsikena bhikkhave àcariyamhi sammà vattitabbaü. Tatràyaü sammà vattanà: kàlasseva vuññhàya upàhanà1 omu勺itvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà dantakaññhaü dàtabbaü. Mukhodakaü dàtabbaü. âsanaü pa中àpetabbaü. Sace yàgu hoti, bhàjanaü dhovitvà yàgu upanàmetabbà. Yàgupãtassa udakaü datvà bhàjanaü pañiggahetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena dhovitvà pañisàmetabbaü.

1. " Upàhanaü" - machasaü

[BJT Page 134] [\x 134/]

21. âcariyamhi vuññhite àsanaü uddharitabbaü. Sace so deso uklàpo hoti, so deso sammajjitabbo. Sace acariyo gàmaü pavisitukàmo hoti, nivàsanaü dàtabbaü. Pañinivàsanaü pañiggahetabbaü. Kàyabandhanaü dàtabbaü. Saguõaü katvà saïghàñiyo dàtabbà. Dhovitvà patto saudako dàtabbo. Sace àcariyo pacchàsamaõaü àkaïkhati, timaõóalaü pañicchàdentena parimaõóalaü nivàsetvà kàyabandhanaü bandhitvà saguõaü katvà saïghàñiyo pàrupitvà gaõñhikaü pañimu勺itvà sodhetvà pattaü gahetvà àcariyassa pacchàsamaõena hotabbaü. Nàtãdure gantabbaü nàccàsanne gantabbaü. Pattapariyàpannaü pañiggahetabbaü.

22. Na àcariyassa bhaõamànassa antarantarà kathà opàtetabbà. âcariyo àpatti sàmantà bhaõamàno nivàretabbo. Nivattantena pañhamataraü àgantvà àsanaü pa中àpetabbaü.Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhitabbaü.Paccuggantvà pattacãvaraü pañiggahetabbaü. Pañinivàsanaü dàtabbaü. Nivàsanaü pañiggahetabbaü. Sace cãvaraü sinnaü hoti, muhuttaü uõhe otàpetabbaü. Na ca uõhe cãvaraü nióóahitabbaü. Cãvaraü saïgharitabbaü. Cãvaraü saïgharantena caturaïgulaü kaõõaü ussàdetvà cãvaraü saïgharitabbaü: 'mà majjhe bhaïgo ahosã'ti. Obhoge kàyabandhanaü kàtabbaü.

23. Sace piõóapato hoti, àcariyo ca bhu大itukàmo hoti, udakaü datvà piõóapàto upanàmetabbo. âcariyo pànãyena pucchitabbo. Bhuttàvissa udakaü datvà pattaü pañiggahetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena dhovitvà vodakaü katvà muhuttaü uõhe otàpetabbo. Na ca uõhe patto nióóahitabbo. Pattacãvaraü nikkhipitabbaü. Pattaü nikkhipantena ekena hatthena pattaü gahetvà ekena hatthena heññhà ma勺aü và heññhà piñhaü và paràmasitvà patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitàya bhumiyà patto nikkhipitabbo. Cãvaraü nikkhipannena ekena hatthena cãvaraü gahetvà ekena hatthena cãvaravaüsaü và cãvararajjuü và pamajjitvà pàrato antaü orato bhogaü katvà cãvaraü nikkhipitabbaü.

24. âcariyamhi vuññhite àsanaü uddharitabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü pañisàmetabbaü. Sace so deso uklàpo hoti, so deso sammajjitabbo. Sace acariyo nahàyitukàmo hoti, nahànaü pañiyàdetabbaü. Sace sãtena attho hoti, sãtaü pañiyàdetabbaü. Sace uõhena attho, uõhaü pañiyàdetabbaü.

[BJT Page 136] [\x 136/]

25. Sace àcariyo jantàgharaü pavisitukàmo hoti, cuõõaü sannetabbaü. Mattikà temetabbà. Jantàgharapãñhaü àdàya àcariyassa piññhito piññhito gantvà jantàgharapãñhaü datvà cãvaraü pañiggahetvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Cuõõaü dàtabbaü. Mattikà dàtabbà. Sace ussahati, jantàgharaü pavisitabbaü. Jantàgharaü pavisantena mattikàya mukhaü makkhetvà purato ca pacchato ca pañicchàdetvà jantàgharaü pavisitabbaü. Na there bhikkhå anupakhajja nisãditabbaü. Na navà bhikkhu àsanena pañibàhetabbà. Jantàghare àcariyassa parikammaü kàtabbaü. Jantàgharà nikkhamantena jantàgharapãñhaü àdàya purato ca pacchato ca pañicchàdetvà jantàgharà nikkhamitabbaü.

26. Udakepi àcariyarissa parikammaü kàtabbaü. Nahàtena pañhamataraü uttaritvà attano gattaü vodakaü katvà nivàsetvà àcariyassa gattato udakaü pamajjitabbaü. Nivàsanaü dàtabbaü. Saïghàñi dàtabba. Jantàgharapãñhaü àdàya pañhamataraü àgantvà àsanaü pa中àpetabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipitabbaü. âcariyo pànãyena pucchitabbo. Sace uddisàpetukàmo hoti, uddisàpetabbo. Sace paripucchitukàmo hoti, paripucchitabbo.

27. Yasmiü vihàre àcariyo viharati, sace so vihàro uklàpo hoti, sace ussahati, sodhetabbo, vihàraü sodhentena pañhamaü pattacãvaraü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Nisãdanapaccattharaõaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Bhisibimbohanaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Ma勺o nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññantena kavàñapiññhaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbo. Pãñhaü nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññantena kavàñapiññhaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Ma勺apañipàdakà nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbà.

28. Kheëamallako nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbo. Apassenaphalakaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Bhummattharaõaü yathàpa中attaü sallakkhetvà nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Sace vihàre santànakaü hoti, ullokà pañhamaü ohàretabbaü. âlokasandhikaõõabhàgà pamajjitabbà. Sace gerukaparikammakatà bhitti kaõõakinà hoti, coëakaü temetvà pãëetvà pamajjitabbà. Sace kàëavaõõakatà bhumi kaõõakità hoti, coëakaü temetvà pãëetvà pamajjitabbà.Sace akatà hoti bhumi, udakena paripphosetvà sammajjitabbà: "mà vihàro rajena åha中ã"ti.

[BJT Page 138] [\x 138/]

29. Saïkàraü vicinitvà ekamantaü chaóóetabbaü. Bhummattharaõaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbaü. Ma勺apañipàdakà otàpetvà pamajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbà. Macco otàpetvà sodhetvà papphoñetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññentena kavàñapiññhaü atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbo. Pãñhaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññantena kavàñapiññhaü atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbaü. Bhisibimbohanaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà atiharitvà yathàpa中attaü pa中apetabbaü. Nãsidanapaccattharaõaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbaü. Kheëamallako otàpetvà pamajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbo. Apassenaphalakaü otàpetvà pamajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbaü.

30. Pattacãvaraü nikkhipatabbaü. Pattaü nikkhipantena ekena hatthena pattaü gahetvà ekena hatthena heññhà ma勺aü và heññhà piñhaü và paràmasitvà patto nikkhipitabbo. Na ca anattarahitàya bhumiyà patto nikkhipitabbaü. Cãvaraü nikkhipantena ekena hatthena cãvaraü gahetvà ekena hatthena cãvaravaüsaü và cãvararajjuü và pamajjitvà pàrato antaü orato

Bhogaü katvà cãvaraü nikkhipitabbaü.

31. Sace puratthimà sarajà vàtà vàyanti, puratthimà vàtapànà thaketabbà. Sace pacchimà sarajà vàtà vàyanti, pacchimà vàtapànà thaketabbà. Sace uttarà sarajà vàtà vàyanti, uttarà vàtapànà thaketabbà. Sace dakkhiõà sarajà vàtà vàyanti, dakkhiõà vàtapànà thaketabbà. Sace sãtakàlo hoti, divà vàtapànà vivaritabbà. Rattiü thaketabbà. Sace uõhakàlo hoti, divà vàtapàtà thaketatabbà. Rattiü vivaritabbà.

32. Sace pariveõaü uklàpaü hoti, pariveõaü sammajjitabbaü. Sace koññhako uklapo hoti, koññhako sammajjitabbo. Sace upaññhànasàlà uklàpà hoti, upaññhànasàlà sammajjitabbo. Sace aggisàlà uklàpà hoti, aggisàlà sammajjitabbà. Sace vaccakuñi uklàpà hoti, vaccakuñi sammajjitabbà. Sace pànãyaü na hoti, pànãyaü upaññhàpetabbaü. Sace paribhojanãyaü na hoti, paribhojanãyaü upaññhàpetabbaü. Sace àcamanakumhiyà udakaü na hoti, àcamanakumhiyà udakaü àsi勺itabbaü.

33. Sace àcariyassa anabhirati uppannà hoti, antevàsikena våpakàsetabbo. Våpakàsàpetabbo. Dhammakathà vàssa kàtabbà. Sace àcariyasasa kukkuccaü uppannaü hoti, antevàsikena, vinodetabbaü. Vinodàpetabbaü. Dhammakathaü vàssa kàtabbà. Sace àcariyasasa. Diññhigataü uppannaü hoti, anetavàsikena vivecetabbaü, vivecàpetabbaü. Dhammakathà vàssa kàtabbà.

[BJT PAGE.140 34.] Sace àcariyo garudhammaü ajjhàpanno hoti, parivàsàraho, antevàsikena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saïgho àcariyassa parivàsaü dadeyyà?"Ti.

35. Sace àcariyo målàya pañikassanàraho hoti, antetavàsikena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saïgho àcariyaü målàya pañikkasseyyà?"Ti.

36. Sace àcariyo mànattàraho hoti, antetavàsikena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saïgho àcariyaü mànattaü dedeyyà?"Ti.

37. Sace àcariyo abbhànàraho hoti, antevàsikena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saïgho àcariyaü abbheyyà?"Ti.

38. Sace saïgho àcariyassa kammaü kattukàmo hoti, tajjanãyaü và niyassaü và pabbàjanãyaü và pañisàraõiyaü và ukkhepanãyaü và, antevàsikena ussukkaü kàtabbaü: "kinti nu kho saïgho àcariyasasa kammaü na kareyya. Lahutàya và pariõàmeyyà"ti. Kataü và panassa hoti saïghena kammaü tajjanãyaü và niyassaü và pabbàjanãyaü và pañisàraõiyaü và ukkhepanãyaü và, anetavàsikena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho àcariyo sammà vatteyya? Lomaü pàteyya? Netthàraü vatteyya? Saïgho taü kammaü pañippassambheyyà?"Ti.

39. Sace àcariyassa cãvaraü dhovitabbaü hoti, anetavàsikena dhovitabbaü ussukkaü và katàbbaü "kinti nu kho àcariyassa cãvaraü dhovãyethà"ti. Sace àcariyassa cãvaraü kàtabbaü hoti, anetavàsikena kàtabbaü. Ususukkaü và kàtabbaü "kinni nu kho àcariyassa cãvaraü kariyethà"ti. Sace àcariyassa rajanaü pacitabbaü hoti, antevàsikena pacitabbaü. Ussukkaü và kàtabbaü "kinti nu kho àcariyassa rajanaü pacãyethà"ti. Sace àcariyassa cãvaraü rajetabbaü hoti, antevàsikena rajetabbaü. Ussukkaü và kàtabbaü "kinna nu kho àcariyassa cãvaraü rajiyethà"ti. Cãvaraü rajantena sàdhukaü samparivattakaü samparivattakaü rajetabbaü. Na ca acchinte theve pakkamitabbaü. [BJT Page 142] [\x 142/]

40. Na àcariyaü anàpucchà ekaccassa patto dàtabbo. Na ekaccassa patto pañiggahetabbo. Na ekaccassa cãvaraü dàtabbaü. Na ekaccassa cãvaraü pañiggahetabbaü. Na ekaccassa parikkhàro dàtabbo. Na ekaccassaparikkharo pañiggahetabbo. Na ekaccassa kesà chettabbà. Na ekaccassa kesà chedàpetabbà. Na ekaccassa parikammaü kàtabbaü. Na ekaccena parikammaü kàràpetabbaü. Na ekaccassa veyyàvacco kàtababo. Na ekaccassa vyovacco kàràpetabbo. Na ekaccassa pacchàsamaõena hotabbaü. Na ekacco pacchàsamaõo àdàtabbo. Na ekaccassa piõóapàto niharitabbo. Na ekaccena piõóapàto niharàpetabbo.

41. Na àcariyaü anàpucchà gàmo pavisitabbo. Na susànaü gantabbaü. Na disà pakkamitabbà. Sace àcariyo gilàno hoti, yàvajãvaü upaññhàtabbo. Vuññhànamassa àgametabba"nti.

âcariyavattaü niññhitaü.

1. âcariyena bhikkhave, antevàsikamhi sammà vattitabbaü. Tatràyaü sammà vattanà: àcariyena bhikkhave, antevàsiko saïgahetabbo anuggahetabbo uddesena paripucchàya ovàdena anusàsaniyà.

2. Sace àcariyassa patto hoti, antevàsikassa patto na hoti, àcariyena antevàsikassa patto dàtabbo. Ussukkaü và kàtabbaü "kinni nu kho antevàsikassa patto uppajjiyethà"ti.

3. Sace àcariyassa cãvaraü hoti, antevàsikassa parikkhàro na hoti, àcariyena antevàsikassa cãvaraü dàtabbo. Ussukkaü và kàtabbaü "kinni nu kho antevàsikassa cãvaraü uppajjiyethà"ti.

4. Sace àcariyassa parikkhàro hoti, antevàsikassa parikkhàro na hoti, antevàsikassa parikkhàro dàtabbo. Ussukkaü và kàtabbaü "kinni nu kho antevàsikassa parikkhàro uppajjiyethà"ti.

5. Sace antevàsiko gilàno hoti, kàlasseva vuññhàya dantakaññhaü dàtabbaü. Mukhodakaü dàtabbaü. âsanaü pa中àpetabbaü. Sace yàgu hoti, bhàjanaü dhovitvà yàgu upanàmetabbà. Yàgupãtassa udakaü datvà bhàjanaü pañiggahetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena dhovitvà pañisàmetabbaü.

[BJT Page 144] [\x 144/]

6. âcariyamhi vuññhite àsanaü uddharitabbaü. Sace so deso uklàpo hoti, so deso sammajjitabbo. Sace antevàsiko gàmaü pavisitukàmo hoti, nivàsanaü dàtabbaü. Pañinivàsanaü pañiggahetabbaü. Kàyabandhanaü dàtabbaü. Saguõaü katvà saïghàñiyo dàtabbà. Dhovitvà patto saudako dàtabbo. "Ettàvatà nivattissatã"ti àsanaü pa中àpetabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipitabbaü. Paccuggantvà pattacãvaraü pañiggahetabbaü. Sace cãvaraü sinnaü hoti, muhuttaü uõhe otàpetabbaü. Na ca uõhe cãvaraü nióóahitabbaü. Cãvaraü saïgharitabbaü. Cãvaraü saïgharantena caturaïgulaü kaõõaü ussàdetvà cãvaraü saïgharitabbaü "mà majjhe bhaïgo ahosã"ti obhoge kàyabandhanaü kàtabbaü

7. Sace piõóapato hoti, antevàsiko ca bhu大itukàmo hoti, udakaü datvà piõóapàto upanàmetabbo. Antevàsiko pàniyena pucchitabbo. Bhuttàvissa udakaü datvà pattaü pañiggahetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena dhovitvà vodakaü katvà muhuttaü uõhe otàpetabbo. Na ca uõhe patto nióóahitabbo.

8. Pattacãvaraü nikkhipitabbaü. Pattaü nikkhipantena ekena hatthena pattaü gahetvà ekena hatthena heññhà ma勺aü và heññhà piñhaü và paràmasitvà patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitàya bhumiyà patto nikkhipitabbo. Cãvaraü nikkhipannena ekena hatthena cãvaraü gahetvà ekena hatthena cãvaravaüsaü và cãvararajjuü và pamajjitvà pàrato antaü orato bhogaü katvà cãvaraü nikkhipitabbaü.

9. Antevàsikamhi vuññhite àsanaü uddharitabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü pañisàmetabbaü. Sace so deso uklàpo hoti, so deso sammajjitabbo. Sace acariyo nahàyitukàmo hoti, nahànaü pañiyàdetabbaü. Sace sãtena attho hoti, sãtaü pañiyàdetabbaü. Sace uõhena attho, uõhaü pañiyàdetabbaü.

9. Antevàsikamhi vuññhite àsanaü uddharitabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü pañisàmetabbaü. Sace so deso uklàpo hoti, so deso sammajjitabbo. Sace antevàsiko nahàyitukàmo hoti, nahànaü pañiyàdetabbaü. Sace sãtena attho hoti, sãtaü pañiyàdetabbaü. Sace uõhena attho hoti, uõhaü pañiyàdetabbaü.

10. Sace antevàsiko jantàgharaü pavisitukàmo hoti, cuõõaü santetabbaü. Mattikà temetabbà. Jantàgharapãñhaü àdàya gantvà janatàgharapãñhaü datvà cãvaraü pañiggahetvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Cuõõaü dàtabbaü. Mattikà dàtabbà. Sace ussahati, jantàgharaü pavisitabbaü. Jantàgharaü pavisantena mattikàya mukhaü makkhetvà purato ca pacchato ca pañicchàdetvà jantàgharaü pavisitabbaü. Na there bhikkhå anupakhajja nisãditabbaü. Na navà bhikkhå àsanena pañibàhetabbà. Jantàghare antevàsikassa parikammaü kàtabbaü. Jantàgharà nikkhamantena jantàgharapãñhaü àdàya purato ca pacchato ca pañicchàdetvà jantàgharà nikkhamitabbaü.

[BJT Page 146] [\x 146/]

11. Udake'pi antevàsikassa parikammaü kàtabbaü. Nahàtena pañhamataraü uttaritvà attano gattaü vodakaü katvà nivàsetvà antevàsikassa gattato udakaü pamajjitabbaü. Nivàsanaü dàtabbaü. Saïghàñi dàtabbà. Jantàgharapãñhaü àdàya pañhamataraü àgantvà àsanaü pa中àpetabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipitabbaü. Antevàsiko pànãyena pucchitabbo.

12. Yasmiü vihàre antevàsiko viharati, sace so vihàro uklàpo hoti, sace ussahati, sodhetabbo, vihàraü sodhentena pañhamaü pattacãvaraü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Nisãdanapaccattharaõaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Bhisibimbohanaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Ma勺o nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññantena kavàñapiññhaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbo. Pãñhaü nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññantena kavàñapiññhaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Ma勺apañipàdakà nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbà. Kheëamallako nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Apassenaphalakaü nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü. Bhummattharaõaü yathàpa中attaü sallakkhetvà nãharitvà ekamantaü nikkhipitabbaü.

13. Sace vihàre santànakaü hoti, ullokà pañhamaü ohàretabbaü

. âlokasandhikaõõabhàgà pamajjitabbà. Sace gerukaparikammakatà bhãtti kaõõakità hoti, coëakaü temetvà pãëetvà pamajjitabbà. Sace kàlavaõõakatà bhåmi kaõõakità hoti,coëakaü temetvà pãëetvà pamajjitabbà. Sace akatà hoti, bhumi, udakena paripphosetvà sammajjitabbà: "mà vihàro rajena åha中ã"ti. Saïkàraü vicinitvà ekamantaü chaóóetabbaü.

14. Bhummattharaõaü otàpetvà papphoñetvà atiharitvà yathà pa中attaü pa中àpetabbaü. Ma勺apañipàdakà otàpetvà pamajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbà. Ma勺o otàpetvà sodhetvà papphoñetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññentena kavàñapiññhaü atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbo. Pãñhaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà nãcaü katvà sàdhukaü aparighaüsantena asaüghaññantena kavàñapiññhaü atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbaü. Bhisibimbohanaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà atiharitvà yathàpa中attaü pa中apetabbaü. Nãsidanapaccattharaõaü otàpetvà sodhetvà papphoñetvà atiharitvà yathàpa中attaü pa中àpetabbaü.

[BJT Page 148] [\x 148/]

15. Kheëamallako otàpetvà pamajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbo. Apassenaphalakaü otàpetvà pamajjitvà atiharitvà yathàññhàne ñhapetabbaü. Pattacãvaraü nikkhipatabbaü. Pattaü nikkhipantena ekena hatthena pattaü gahetvà ekena hatthena heññhà ma勺aü và heññhà piñhaü và paràmasitvà patto nikkhipitabbo. Na ca anattarahitàya bhumiyà patto nikkhipitabbaü. Cãvaraü nikkhipantena ekena hatthena cãvaraü gahetvà ekena hatthena cãvaravaüsaü và cãvararajjuü và pamajjitvà pàrato antaü orato bhogaü katvà cãvaraü nikkhipitabbaü.

16. Sace puratthimà sarajà vàtà vàyanti, puratthimà vàtapànà thaketabbà. Sace pacchimà sarajà vàtà vàyanti, pacchimà vàtapànà thaketabbà. Sace uttarà sarajà vàtà vàyanti, uttarà vàtapànà thaketabbà. Sace dakkhiõà sarajà vàtà vàyanti, dakkhiõà vàtapànà thaketabbà. Sace sãtakàlo hoti, divà vàtapànà vivaritabbà. Rattiü thaketabbà. Sace uõhakàlo hoti, divà vàtapànà thaketatabbà. Rattiü vivaritabbà.

17. Sace pariveõaü uklàpaü hoti, pariveõaü sammajjitabbaü. Sace koññhako uklapo hoti, koññhako sammajjitabbo. Sace upaññhànasàlà uklàpà hoti, upaññhànasàlà sammajjitabbà. Sace aggisàlà uklàpà hoti, aggisàlà sammajjitabbà. Sace vaccakuñi uklàpà hoti, vaccakuñi sammajjitabbà. Sace pànãyaü na hoti, pànãyaü upaññhàpetabbaü. Sace paribhojanãyaü na hoti, paribhojanãyaü upaññhàpetabbaü. Sace àcamanakumhiyà udakaü na hoti, àcamanakumhiyà udakaü àsi勺itabbaü.

18. Sace antevàsikassa anabhirati uppannà hoti, acariyena våpakàsetabbo. Våpakàsàpetabbo. Dhammakathà vàsasa kàtabbà. Sace antevàsikassa kukkuccaü uppannaü hoti, àcariyena, vinodetabbaü. Vinodàpetabbaü. Dhammakathaü vàssa kàtabbà. Sace àntevàsikassa diññhigataü uppannaü hoti, àcariyena vivecetabbaü. Vivecàpetabbaü. Dhammakathà vàssa kàtabbà.

19. Sace antevàsiko garudhammaü ajjhàpanno hoti, parivàsàraho, àcariyena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saïgho antevàsikassa parivàsaü dadeyyà?"Ti.

20. Sace antevàsiko målàya pañikassanàraho hoti, àcariyena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saïgho antevàsikaü målàya pañikkasseyyà?"Ti.

21. Sace antevàsiko manattàraho hoti, àcariyena ussukkaü kàtabbaü: "kinnu nu kho saïgho antevàsikassa mànattaü dedeyyà?"Ti.

[BJT Page 150] [\x 150/]

22. Sace antevàsiko abbhànàraho hoti, àcariyena ussukkaü kàtabbaü: "kinni nu kho saïgho antevàsikaü abbheyyà?"Ti.

23. Sace saïgho antevàsikassa kammaü kattukàmo hoti. Tajjanãyaü và niyassaü và pabbàjanãyaü và pañisàraõiyaü và ukkhepanãyaü và, àcariyena ussukkaü kàtabbaü: "kinti nu kho saïgho antevàsikasasa kammaü na kareyya. Lahutàya và pariõàmeyyà"ti. Kataü và panassa hoti saïghena kammaü tajjanãyaü và niyassaü và pabbàjanãyaü và pañisàraõiyaü và ukkhepanãyaü và, àcariyena ussukkaü kàtabbaü "kinni nu kho antevàsiko sammà vatteyya? Lomaü pàteyya? Netthàraü vatteyya? Saïgho taü kammaü pañippassambheyyà?"Ti.

24. Sace antevàsikassa cãvaraü dhovitabbaü hoti, àcariyena àcikkhitabbaü "evaü dhoveyyàsã"ti. Ussukkaü và katàbbaü "kinti nu kho antevàsikassa cãvaraü dhovãyethà"ti. Sace antevàsikassa cãvaraü kàtabbaü hoti, àcariyena àcikkhitabbaü. "Evaü kareyyàsã"ti. Ussukkaü và kàtabbaü "kinni nu kho antevàsikassa cãvaraü kariyethà"ti. Sace antevàsikassa rajanaü pacitabbaü hoti, àcariyena àcikkhitabbaü "evaü paceyyàsã"ti. Ussukkaü và kàtabbaü "kinti nu kho àntevàsikassa rajanaü paciyethà"ti. Sace àntevàsikassa cãvaraü rajetabbaü hoti, àcariyena àcikkhibatabbaü "evaü rajeyyàsã"ti. Ussukkaü và kàtabbaü "kinni nu kho antevàsikassa cãvaraü rajiyethà"ti. Cãvaraü rajantena sàdhukaü samparivattakaü samparivattakaü rajetabbaü. Na ca acchinte theve pakkamitabbaü. Sace antevàsiko gilàno hoti, yàvajãvaü upaññhàtabbo. Vuññhànamassa àgametabbanti.

Antevàsikavattaü niññhitaü.

[BJT Page 152] [\x 152/]

1. Tena kho pana samayena antevàsikà àcariyesu na sammà vattanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, antevàsikena àcariyamhi na sammà vattitabbaü. Yo na sammà vatteyya, àpatti dukkañassà"ti. Neva sammà vattanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, asammàvattantaü panàmetuü. Eva勺a pana bhikkhave, panàmatabbo. "Panàmemi ta"nti và "mà idha pañikkamã"ti. Và "nãhara te pattacãvara"nti và, "nàhaü tayà upaññhàtabbo"ti và, kàyena vi中àpeti, vàcàya vi中àpeti, kàyena vàcàya vi中àpeti, panàmito hoti antevàsiko na kàyena vi中àpeti, na vàcàya vi中àpeti, na kàyena vàcàya vi中àpeti, na panàmito hoti antevàsikoti.

2. Tena kho pana samayena antevàsikà panàmità na khamàpenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, khamàpetu"nti. Neva khamàpenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, panàmitena na khamàpetabbo. Yo na khamàpeyya àpatti dukkañassà"ti.

3. Tena kho pana samayena àcariyà khamàpiyamànà na khamanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, khamitu"nti. Neva khamanti. Antevàsikà pakkamantipi vibbhamantipi titthiyesupi saïkamanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, khamàpiyamànena na khamitabbaü. Yo na khameyya àpatti dukkañassà"ti.

4. Tena kho pana samayena àcariyà sammà vattantaü panàmenti. Asammà vattantaü na panàmenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Na bhikkhave,sammà vattanto panàmetabbo. Yo panàmeyya àpatti dukkañassa. Na ca bhikkhave,asammà vattanto na panàmetabbo.Yo na panàmeyya àpatti dukkañassà ti.

5. Pa勺ahi bhikkhave aïgehi samannàgato antevàsiko panàmetabbo. âcariyamhi nàdhimattaü pemaü hoti, nàdhimatto pasàdo hoti, nàdhimattà hiri hoti, nàdhimatto gàravo hoti, nàdhimattà bhàvanà hoti. Imehi kho, bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgato antevàsiko panàmetabbo.

6. Pa勺ahi bhikkhave aïgehi samannàgato antevàsiko panàmetabbo. âcariyamhi adhimattaü pemaü hoti, adhimatto pasàdo hoti, adhimattà hiri hoti, adhimatto gàravo hoti, adhimattà bhàvanà hoti. Imehi kho, bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgato antevàsiko panàmetabbo.

7. Pa勺ahi bhikkhave aïgehi samannàgato antevàsiko alaü panàmetuü. âcariyamhi nàdhimattaü pemaü hoti, nàdhimatto pasàdo hoti, nàdhimattà hiri hoti, nàdhimatto gàravo hoti, nàdhimattà bhàvanà hoti. Imehi kho, bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgato antevàsiko alaü panàmetuü.

[BJT Page 154] [\x 154/]

8. Pa勺ahi bhikkhave aïgehi samannàgato antevàsiko nàlaü panàmetuü. âcariyamhi adhimattaü pemaü hoti, adhimatto pasàdo hoti, adhimattà hiri hoti, adhimatto gàravo hoti, adhimattà bhàvanà hoti. Imehi kho, bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgato antevàsiko nàlaü panàmetuü.

9. Pa勺ahi bhikkhave aïgehi samannàgato antevàsikaü apanàmento àcariyo sàtisàro hoti. Panàmetto anatisàro hoti. âcariyamhi nàdhimattaü pemaü hoti, nàdhimatto pasàdo hoti, nàdhimattà hiri hoti, nàdhimatto gàravo hoti, nàdhimattà bhàvanà hoti. Imehi kho, bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgataü anekavàsikaü apanàmento àcariyo sàtisàro hoti. Panàmento anatisàro hoti

10. Pa勺ahi bhikkhave aïgehi samannàgato antevàsikaü panàmento àcariyo sàtisàro hoti. Apanàmetto anatisàro hoti. âcariyamhi adhimattaü pemaü hoti, adhimatto pasàdo hoti, adhimattà hiri hoti, adhimatto gàravo hoti, adhimattà bhàvanà hoti. Imehi kho, bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgataü antevàsikaü panàmento àcariyo sàtisàro hoti. Apanàmento anatisàro hoti"tã.

11. Tena kho pana samayena bhikkhå "dasavassamha, dasavassamhà"ti bàlà abyattà nissayaü denti. Dissanti àcariyà bàlà, antevàsikà paõóità. Dissanti àcariyà abyattà, antevàsikà byattà. Dissanti àcariyà appassutà, antevàsikà bahussutà. Dissanti àcariyà duppa中à, antevàsikà pa中àvanto

.

12. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà [PTS Page 062] [\q 62/] te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhikkhu dasavassamha, dasavassamhà ti bàlà abyattà nissayaü dassanti? Dissaniti àcariyà bàlà, antevàsikà paõóità. Dissanti àcariyà abyattà, antevàsikà byattà. Dissanti àcariyà appassutà, antevàsikà bahussutà. Dissanti àcariyà duppa中à, antevàsikà pa中àvanto?"Ti.

13. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Saccaü kira bhikkhave, bhikkhu dasavassamha, dasamassamhà ti khàlà abyattà nissayaü dassanti? Dissaniti àcariyà khàlà, antevàsikà paõóità. Dissanti àcariyà abyattà, antevàsikà byattà. Dissanti àcariyà appassutà, antevàsikà bahussutà. Dissanti àcariyà duppa中à, antevàsikà pa中àvanto?"Ti.

Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü bhikkhave, tesaü moghapurisànaü ananulomikaü appaniråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü. Kathaü hi nàma te bhikkhave, moghapurisà dasavassamha, dasavassamhà,ti bàlà abyattà nissayaü dassanti? Dissaniti àcariyà khàlà, antevàsikà paõóità. Dissanti àcariyà abyattà, antevàsikà byattà. Dissanti àcariyà appassutà, antevàsikà bahussutà. Dissanti àcariyà duppa中à, antevàsikà pa中àvanto?"Ti.

Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposatàya mahicchatàya asantuññhiyà3- saïgaõikàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: "na bhikkhave bàlena abyattena nissayo dàtabbo. Yo dàpeyya àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, byattena bhikkhunà pañibalena dasavassena và atirekadasavassena và nissayaü dàtu"nti.

âcariyavattabhàõavàraü niññhitaü chaññhaü

[BJT Page 156] [\x 156/]

1. Tena kho pana samayena bhikkhu àcariyupajjhàyesu pakkantesupi vibbhantesupi kàlakatesupi, pakkhasaïkantesupi nissayapañippassaddhiyo na jànanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "pa勺imà bhikkhave, nissayapañippassaddhiyo upajjhàyamhà: upajjhàyo pakkanto và hoti, vibbhanto và, kàlakato và, pakkhasaïkanto và, àõattiyeva pa勺amã. Imà kho bhikkhave, pa勺a nissayapañippassaddhãyo upajjhàyamhà.

2. Chayimà bhikkhave, nissayapañippassaddhiyo àcariyamhà: àcariyo pakkanto và hoti, vibbhanto và, kàlakato và, pakkhasaïkanto và, àõattiyeva pa勺ami, upajjhàyena và samodhànagato hoti. Imà kho bhikkhave, cha nissayapañippassaddhiyo àcariyamhà

3. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Na asekhena sãlakkhandhena samannàgato hoti, na asekhena samàdhikkhandhena samannàgato hoti, na asekhena pa中àkkhandhena samannàgato hoti, na asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti, na asekhena vimuttiàõadassanakkhandhena samannàgato hoti. Imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

4. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Na asekhena sãlakkhandhena samannàgato hoti, na asekhena samàdhikkhanadhena samannàgato hoti, na asekhena pa中àkkhandhena samannàgato hoti, asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti, asekhena vimuttiàõadassanakkhandhena samannàgato hoti. Imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo.

5. Aparehipi bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü na nisasyo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Attanà na asekhena sãlakkhandhena samannàgato hoti, na paraü asekhena sãlakkhandhe samàdapetà; attanà na asekhena samàdhikkhandhena samannàgato hoti, na paraü asekhena samàdhikkhandhe samàdapetà; attanà na asekhena pa中àkkhandhena samannàgato hoti, na paraü asekhena pa中àkkhandhe samàdapetà; attanà na asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti, na paraü asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti. Na paraü asekhena vimuttiàõadassanakkhanadhe samàdapetà. Imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

[BJT Page 158] [\x 158/]

6. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo. Attanà na asekhena sãlakkhandhena samannàgato hoti, paraü asekhena sãlakkhandhe samàdapetà; attànà asekhena samàdhikkhandhena samannàgato hoti, paraü asekhena samàdhikkhandhe samàdapetà; attanà asekhena pa中àkkhandhena samannàgato hoti, paraü asekhena pa中àkkhandhe samàdapetà; attanà na asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti, paraü asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti. Paraü asekhena vimuttiàõadassanakkhanadhe samàdapetà. Attanà asekhena vimuttiàõadassanakkhadhena samàdapetà. Imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena [PTS Page 063] [\q 63/] bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo.

7. Aparehi bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottàpi hoti, kusãno hoti, muññhassati hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

8. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo. Saddho hoti, hirimà hoti, ottàpã 1hoti, àraddhaviriyo hoti, uppaññhitasati hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo.

9. Aparehipi bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Adhisãle sãla vipanno hoti, ajjhàcàre àcàravipanno hoti, atidiññhiyà diññhivipanno hoti, appassuto hoti, duppa中o hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena

Bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

10. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. [PTS Page 064] [\q 64/] nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo. Adhisãle sãla vipanno hoti, na ajjhàcàre àcàravipanno hoti, na atidiññhiyà diññhivipanno hoti, bahussuto hoti, pa中o hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

1. "Ottappã" machasaü; [PTS] "ottàpã" tã sãhalakkharapotthakesu dissati.

[BJT Page 160] [\x 160/]

11. Aparehipi bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Na pañibalo hoti, antevàsiü và saddhivihàriü và gilànaü upaññhàtuü và upaññhàpetåü và anabhiratiü våpakàsetuü và våpakàsàpetuü và, uppannaü kukkuccaü dhammato vinodetuü và vinodàpetuü và, àpattiü na jànàti, àpattiyà vuññhànaü na jànàti. Imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

12. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Na pañibalo hoti, antevàsiü và saddhivihàriü và gilànaü upaññhàtuü và upaññhàpetuü và, anabhiratiü1- våpakàsetuü và våpakàsàpetuü và, uppannaü kukkuccaü dhammato vinodetuü và vinodàpetuü và, àpattiü jànàti, àpattiyà vuññhànaü na jànàti. Imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

13. Aparehipi bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Na pañibalo hoti, antevàsiü và saddhivihàriü và àbhisamàcàrikàya sikkhàya sikkhàpetuü, àdibrahmacariyikàya2 sikkhàya vinetuü, abhidhamme vinetuü, abhivinaye vinetuü, uppannaü diññhigataü dhammato vivecetuü, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

14. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Pañabalo hoti, antevàsiü và saddhivihàriü và àbhisamàcàrikàya sikkhàya sikkhàpetuü, àdibrahmacariyikàya sikkhàya vinetuü, abhidhamme vinetuü, abhivinaye vinetuü, uppannaü diññhigataü dhammato [PTS Page 065] [\q 65/] vivecetuü, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

1. "Anabhirati" machasaü 2. "âdibrahma cariyakàya" ma. Cha. Saü

[BJT Page 162] [\x 162/]

15. Aparehipi bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. âpattiü na jànàti. Anàpattiü na jànàti. Lahukaü àpattiü na jànàti.Garukaü àpattiü na jànàti.Ubhayàni kho panassa pàtimokkhàni vitthàre na svàgatàni honti na suvibhattàni na suppavattini na suvinicchitàni suttaso anubya兀janaso. Imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

16. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. âpattiü na jànàti anàpattiü na jànàti lahukaü àpattiü jànàti. Garukaü àpattiü jànàti. Ubhayàni kho panassa pàtimokkhàti vitthàrena svàgatàni honti suvibhattà ni na suppavattini suvinicchitàni suttaso anubya大anaso. So imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo.

17. Aparehipi bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. âpattiü na jànàti. Anàpattiü na jànàti. Lahukaü àpattiü na jànàti. Garukaü àpattiü na jànàti. ænadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

18. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo. âpattiü jànàti. Anàpattiü jànàti. Lahukaü àpattiü jànàti. Garukaü àpattiü jànàti. Dasavasso và imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo ti.

Upasampàdetabbapa勺akasoëasavàraü niññhitaü1-

1. " Soëasavàro niññhito" machasaü

[BJT Page 164] [\x 164/]

1. Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. [PTS Page 066] [\q 66/] na asekhena sãlakkhandhena samannàgato hoti, na asekhena samàdhikkhandhena samannàgato hoti, na asekhena pa中àkkhandhena samannàgeto hoti, na asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti, na asekhena vimuttiàõadassanakkhandhena samannàgato hoti. ænadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

2. Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo. Asekhena sãlakkhandhena samannàgato hoti, na asekhena samàdhikkhandhena samannàgato hoti, asekhena pa中àkkhandhena samannàgato hoti, asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti, asekhena vimuttiàõadassanakkhandhena samannàgato hoti. Dasavasso và hoti atireka dasavasso và. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo.

3. Aparehipi bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Attanà na asekhena sãlakkhandhena samannàgato hoti, na paraü asekhe sãlakkhandhe samàdapetà; attanà na asekhena samàdhikkhandhena samannàgato hoti, na paraü asekhena samàdhikkhandhe samàdapetà; attanà na asekhena pa中àkkhandhena samannàgato hoti, na paraü asekhe pa中àkkhandhe samàdapetà; attanà na asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti, na paraü asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti. Na paraü asekhe vimuttikkhandhe samàdapetà; ånadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

4. Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo. Attanà asekhena sãlakkhandhena samannàgato hoti, paraü asekhe sãlakkhandhe samàdapetà; attànà asekhena samàdhikkhandhena samannàgato hoti, paraü asekhe samàdhikkhandhe samàdapetà; attanà asekhena pa中àkkhandhena samannàgato hoti, paraü asekhena pa中àkkhandhe samàdapetà; attanà asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti, paraü asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti. Paraü asekhena vimuttiàõadassanakkhandhe samàdapetà, attanà asekhena vimuttiàõadassanakkhandhena samàdapetà, dasavasso và hoti atireka dasavasso và. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo.

[BJT Page 166] [\x 166/]

5. Aparehi bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottapã hoti, kusãno hoti, muññhasti hoti. ænadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

6. Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na [PTS Page 067] [\q 67/] upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo. Saddho hoti, hirimà hoti, ottàpã hoti, àraddhaviriyo hoti, uppaññhitasati hoti. Dasavasso và hoti atireka dasavasso và. Imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo.

7. Aparehipi bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo. Adhisãle sãlavipanno hoti, ajjhàcàre àcàravipanno hoti, atidiññhiyà diññhivipanno hoti. Appassuto hoti. Duppa中o hoti. ænadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

8. Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Na adhisãle sãlavipanno hoti, na ajjhàcàre àcàravipanno hoti, na atidiññhiyà diññhivipanno hoti, bahussuto hoti, pa中evà hoti, dasavasso và hoti atirekadasavasso và. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo.

10. Aparehipi bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Na pañibalo hoti, antevàsiü và saddhivihàriü và gilànaü upaññhàtuü và upaññhàpetåü và anabhiratiü våpakàsetuü và våpakàsàpetuü và, uppannaü kukkuccaü dhammato vinodetuü và vinodàpetuü và, àpattiü na jànàti, àpattiyà vuññhànaü na jànàti. ænadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

[BJT Page 168] [\x 168/]

10. Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo. Pañibalo hoti, antevàsiü và saddhivihàriü và gilànaü upaññhàtuü và upaññhàpetåü và anabhiratiü våpakàsetuü và våpakàsàpetuü và, uppannaü kukkuccaü dhammato vinodetuü và vinodàpetuü và, àpattiü jànàti, àpattiyà vuññhànaü jànàti. Dasavasso và hoti atirekadasavasso và. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

11. [PTS Page 068] [\q 68/] aparehipi bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. Na pañibalo hoti, antevàsiü và saddhivihàriü và àbhisamàcàrikàya sikkhàya sikkhàpetuü, àdibrahmacariyikàya sikkhàya vinetuü, abhidhamme vinetuü, abhivinaye vinetuü, uppannaü diññhigataü dhammato vivecetuü ånadasavasaso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

12. Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Na nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo. Pañibalo hoti, antevàsiü và saddhivihàriü và àbhisamàcàrikàya sikkhàya sikkhàpetuü, àdibrahmacariyikàya sikkhàya vinetuü, abhidhamme vinetuü, abhivinaye vinetuü, uppannaü diññhigataü dhammato vivecetuü, dasavasso và hoti atirekadasavasaso và. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo.

13. Aparehipi bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. âpattiü na jànàti. Anàpattiü na jànàti. Lahukaü àpattiü jànàti. Garukaü àpattiü janàti. Ubhayàni kho panassa pàtimokkhàni vitthàre na svàgatàni honti suvibhattàni na suppavattã ni suvinicchitàni suttaso anubya大anaso. ænadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo.

[BJT Page 170] [\x 170/]

14. Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Na sàmaõero upaññhàpetabbo. âpattiü na jànàti. Anàpattiü na jànàti. Lahukaü àpattiü jànàti. Garukaü àpattiü jànàti. Ubhayàni kho panassa pàtimokkhàni vitthàrena svàgatàni honti suvibhattàni na suppavattã ni suvinicchitàni suttaso anubya大anaso. Dasavasso và hoti atirekadasavasso và. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà upasampàdetabbaü. Nissayo dàtabbo. Sàmaõero upaññhàpetabbo.

Upasampàdetabbajakkacuddasavàraü niññhitaü

[BJT Page 172] [\x 172/]

[PTS Page 069 [\q 69/] 1.]

Tena kho pana samayena yo so a中atitthiyapubbo upajjhàyena sahadhammikaü vuccamàno upajjhàyassa vàdaü àropetvà taüyeva titthàyatanaü saïkami. So puna paccàgantvà bhikkhå upasampadaü yàci. Bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Yo so bhikkhave, a中atitthiyapubbo upajjhàyena sahadhammikaü vuccamàne upajjhàyassa vàdaü àropetvà taüyeva titthàyatanaü saïkanto, so àgato na upasampàdetabbo".

2. Yo1- bhikkhave a中opi a中atitthãyapubbo imasmiü dhammavinaye àkaïkhati pabbajjaü àkaïkhati upasampadaü. Tassa cattàro màse parivàso dàtabbo. Eva勺a pana bhikkhave dàtabbo: pañhamaü kesamassuü ohàràpetvà kàsàyàni vatthàni acchàdàpetvà ekaüsaü uttaràsaïgaü kàràpetvà bhikkhånaü pàde vandàpetvà ukkuñikaü nisãdàpetvà a大alimpaggaõhàpetvà evaü vadehã ti vattabbo:

"Buddhaü saraõaü gacchàmi. Dhammaü saraõaü gacchàmi. Saïghaü saraõaü gacchàmi. Dutiyampi buddhaü saraõaü gacchàmi. Dutiyampi dhammaü saraõaü gacchàmi. Dutiyampi saïghaü saraõaü gacchàmi. Tatiyampi buddhaü saraõaü gacchàmi. Tatiyampi dhammaü saraõaü gacchàmi. Tatiyampi saïghaü saraõaü gacchàmi"ti.

3. Tena bhikkhave a中atitthiyapubbena saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyo "ahaü bhante, itthannàmo a中atitthiyapubbo, imasmiü dhammavinaye àkaïkhàmi upasampadaü. Sohambhante, saïghaü cattàro màse parivàsaü yàcàmã"ti dutiyampi yàcitabbo. Tatiyampi yàcitabbo.

4. Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: suõàtu me bhante, saïgho ayaü itthannàmo a中atitthiyapubbo imasmiü dhammavinaye àkaïkhati upasampadaü. So saïghaü cattàro màse parivàsaü yàcati. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho itthannàmassa a中atitthiya pubbassa cattàro màse parivàsaü dadeyya. Esà 兀tti.

5. Suõàtu me bhante, saïgho. Ayaü itthannàmo a中atitthiyapubbo imasmiü dhammavinaye àkaïkhati upasampadaü. So saïghaü cattàro màse parivàsaü yàcati. Saïgho itthannàmassa a中atitthiyapubbassa cattàro màse parivàsaü deti. Yassàyasmato khamati itthannàmassa a中atitthiyapubbassa cattàro màse parivàsassa dànaü. So tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya

6. "Dinno saïghena itthannàmassa a中atitthiyapubbassa cattàro mase parivàso. [PTS Page 0] [\q /] khamati saïghassa tasmà tuõhi evametaü dhàrayàmã"ti.

1. "Yo so bhikkhave" machasaü

[BJT Page 174] [\x 174/]

7. Evaü kho bhikkhave, a中atitthiyapubbo àràdhako hoti evaü anàràdhako. Katha勺a bhikkhave, a中atitthiyapubbo anàràdhako hoti? Idha bhikkhave, a中atitthãyapubbo atikàlena gàmaü pavisati. Atidivà pañikkamati. Evampi bhikkhave, a中atitthiyapubbo anàràdhako hoti.

8. Puna ca paraü bhikkhave, a中atitthiyapubbo vesiyagocaro 1và hoti. Vidhavagocaro 2- và hoti. Thullakumàrikagocaro 3và hoti. Paõóakagocaro và hoti. Bhikkhunãgocaro và hoti. Evampi bhikkhave, a中atitthiyapubbo anàràdhako hotã.

9. Puna ca paraü bhikkhave, a中atitthiyapubbo yàni tàti sabrahmacàrãnaü uccàvacàni kiïkaraõiyàni tattha na dakkho hoti na analaso. Na tatråpàyàya vãmaüsàya samannàgato. Na alaü kàtuü, na alaü saüvidhàtuü. Evampi bhikkhave, a中atitthiyapubbo anàràdhako hotã.

10. Puna ca paraü bhikkhave, a中atitthiyapubbo na tibbacchando hoti uddeso, paripucchàya, adhisãle, adhicitte, adhipa中àya. Evampi bhikkhave, a中atitthiyapubbo anàràdhako hotã.

11. Puna ca paraü bhikkhave, a中atitthiyapubbo yassa titthàyatanà saïkanto hoti, tassa satthuno tassa diññhiyà tassa khantiyà tassa ruciyà tassa àdàyassa avaõõe bha中amàne kupito hoti anattamano anabhiraddho. Buddhassa và dhammassa và saïghassa và avaõõe bha中amàne attamano hoti udaggo abhiraddho. Yassa và pana titthàyatanà saïkanto hoti, tassa satthuno tassa diññhiyà tassa khantiyà tassa ruciyà tassa àdàyassa vaõõe bha中amàne attamano hoti udaggo abhiraddho buddhassa và dhammassa và saïghassa và vaõõe bha中amàne kupito hoti anattamano anabhiraddho. Idaü bhikkhave saïghàtanikaü a中atitthiyapubbassa anàràdhaniyasmiü. Evaü bhikkhave, a中atitthiyapubbo anàràdhako hotã. Evaü anàràdhako kho bhikkhave, a中atitthiyapubbo àgato na upasampàdetabbo.

12. Katha勺a bhikkhave, a中atitthiyapubbo àràdhako hoti? Idha bhikkhave, a中atitthãyapubbo nàtikàlena gàmaü pavisati. Nàtidivà pañikkamati. Evampi bhikkhave, a中atitthiyapubbo àràdhako hoti.

1. "Vesiyàgocaro" machasaü 2. "Vidhavà gocaro" machasaü

3. " Thullakumàrikàgocaro" ja. Pu; machasaü

[BJT Page 176] [\x 176/]

13. Puna ca paraü bhikkhave, a中atitthiyapubbo vesiyagocaro và hoti. Na vidhavagocaro hoti. Na thullakumàrikagocaro hoti. Na paõóakagocaro hoti. Na bhikkhunãgocaro hoti. Evampi bhikkhave, a中atitthiyapubbo [PTS Page 071] [\q 71/] àràdhako hotã.

14. Puna ca paraü bhikkhave, a中atitthiyapubbo yàni tàti sabrahmacàrãnaü uccàvacàni kiïkaraõiyàni, tattha dakkho hoti analaso. Tatråpàyàya vãmaüsàya samannàgato. Alaü kàtuü, alaü saüvidhàtuü. Evampi bhikkhave, a中atitthiyapubbo àràdhako hotã.

15. Puna ca paraü bhikkhave, a中atitthiyapubbo tibbacchando hoti uddeso,

Paripucchàya, adhisãle, adhicitte, adhipa中àya. Evampi bhikkhave, a中atitthiyapubbo àràdhako hotã.

16. Puna ca paraü bhikkhave, a中atitthiyapubbo yassa titthàyatanà saïkanto hoti, tassa satthuno tassa diññhiyà tassa khantiyà tassa ruciyà tassa àdàyassa avaõõe bha中amàne attamano hoti udaggo abhiraddho. Buddhassa và dhammassa và saïghassa và avaõõe bha中amàne kupito hoti anattamano anabhiraddho. Yassa và pana titthàyatanà saïkanto hoti, tassa satthuno tassa diññhiyà tassa khantiyà tassa ruciyà tassa àdàyassa vaõõe bha中amàne kupiko hoti anattamano anabhiraddho. Buddhassa và dhammassa và saïghassa và vaõõe bha中amàne attamano hoti udaggo abhiraddho. Idaü bhikkhave, saïghàtanikaü a中atitthiyapubbassa àràdhani yasmiü. Evaü kho bhikkhave, a中atitthiyapubbo àràdhako hotã. Evaü àràdhako kho bhikkhave, a中atitthiyapubbo àgato na upasampàdetabbo.

17. Sace bhikkhave, a中atitthiyapubbo nagago àgacchati upajjhàyamålakaü cãvaraü pariyesitabbaü. Sace acchinnakeso àgacchati saïgho apaloketabbo bhaõóukammàya. Ye te bhikkhave, aggikà jañilakà te àgatà upasampàdetabbà. Na tesaü parivàso dàtabbo. Taü kissa hetu. Kammavàdino ete bhikkhave, kiriyavàdino. Sace bhikkhave jàtiyà sàkiyo, a中atittiyapubbo àgacchati, so àgato upasampàdetabbo. Na tassa parivàso dàtabbo. Imàhaü bhikkhave àtãnaü àveõikaü parihàraü dammã'ti.

A中atitthiyapubbakathà niññhità.

Sattamabhàõavàraü.

[BJT Page 178] [\x 178/]

1. Tena kho pana samayena magadhesu pa勺a àbàdhà ussannà honti: kuññhaü, gaõóo, kilàso, soso, apamàro, manussà pa勺ahi àbàdhehi phuññhà jivakaü komàrabhaccaü upasaïkamitvà evaü vadanti: "sàdhu no àcariya tikicchàhã"ti. "Ahamayyà 2- bahukicco bahukaraõiyo. Ràjà ca me màgadho [PTS Page 072] [\q 72/] seniyo bimbisàro upaññhàtabbo, itthàgàraü ca, buddhapamukho ca saïgho. 3- Nàhaü sakkomi tikicchituü"nti. "Sabbaü sàpateyyaü ca te àcariya hotu. Mayaü ca te dàsà. Sàdhu no àcariya tikicchàhã"ti. "Ahamayyà bahukicco bahukaraõãyo. Ràjà ca me màgadho seniyo bimbisàro upaññhàtabbo, itthàgàra勺a, buddhapamukho ca saïgho. Nàhaü sakkomi tikicchituü"nti.

2. Atha kho tesaü manussànaü etadahosi: "ime kho samaõà sakyaputtiyà sukhasãlà sukhasamàcàrà, subhojanàni bhu大itvà nivàtesu sayanesu sayanti. Yannåna mayaü samaõesu sakyaputtiyesu pabbajeyyàma. Tattha bhikkhu ceva upaññhahissanti. Jivako ca komàra bhacco tikicchissatã"ti.

3. Atha kho te manussà bhikkhu upasaïkamitvà pabbajjaü yàciüsu. Te bhikkhu pabbàjesuü. Upasampàdesuü. Te bhikkhu ceva upaññhahiüsu. Jivako ca komàrabhacco tikicchi.

4. Tena kho pana samayena bhikkhu bahå gilane bhikkhu upaññhahantà yàcanabahulà vi中attibahulà viharanti. "Gilànabhattaü detha. Gilànupaññhàkabhattaü detha. Gilànabhesajjaü dethà"ti. Jãvakopi komàrabhacco bahå gilàne bhikkhu tikicchanto a中ataraü ràjakiccaü parihàpesi.

5. A中ataro pi puriso pa勺ahi àbàdhehi puññho jivakaü komàrabhaccaü upasaïkamitvà etadavoca: "sàdhu maü àcariya tikicchàhã"ti. "Ahaïkhavayyo bahukicco bahukaraõãyo. Ràjà ca me màgadho seniyo bimbisàro upaññhàtabbo, itthàgàraü ca, buddhapamukho ca saïgho. Nàhaü sakkomi tikicchitu"nti. "Sabbaü sàpateyyaü ca te àcariya hotu. Ahaü ca te dàso. Sàdhu maü àcariya tikicchàhã"ti. "Ahaïkhavayyo bahukicco bahukaraõãyo. Ràjà ca me màgadho seniyo bimbisàro upaññhàtabbo. Itthàgàraü ca, buddhapamukho ca saïgho. Nàhaü sakkomi tikicchitu"nti.

1. "Vadenti" a vi. To vi.

2. "Ahaükhavayyo" a vi to vi. Ja pu "ahamayyo" machasaü

3. "Bhikkhusaïgho" a vi to vi machasaü [PTS]

[BJT Page 180] [\x 180/]

6. Atha kho tassa purisassa etadahosi: "ime kho samaõà sakyaputtiyà sukhasãlà sukhasamàcàrà, subhojanàni bhu大itvà nivàtesu sayanesu sayanti. Yannånàhaü samaõesu sakyaputtiyesu pabbajeyyaü, ttatha bhikkhåceva upaññhahissanti. Jivako ca komàrabhacco tikicchissa ti. Sohaü 1- arogo vibbhamissàmã"ti.

7. Atha kho so puriso bhikkhå upasaïkamitvà pabbajjaü yàci. Taü bhikkhå pabbàjesuü. Upasampàdesuü. Taü bhikkhuceva upaññhahiüsu. Jivako ca komàrabhacco tikicchi. So arogo vibbhami.

8. Addasà kho [PTS Page 073] [\q 73/] jivako komàrabhacco taü purisaü vibbhantaü disvàna taü purisaü etadavoca: "nanu tvaü ayya bhikkhusu pabbajito ahosi?"Ti. "Evaü àcariyà"ti. "Kissa pana tvaü ayyo evaråpaü akàsã?"Ti.

9. Atha kho so puriso jãvakassa komàrabhaccassa etamatthaü àrocesi. Jivako komàrabhacco ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma bhadantà pa勺ahi àbàdhehi phuññhaü pabbàjessantã"ti.

10. Atha kho jivako komàrabhacco yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho jivako komàrabhacco bhagavantaü etadavoca: " sàdhu bhante, ayyà pa勺ahi àbàdhehi phuññhà na pabbàjeyyu "nti.

11. Atha kho bhagavà jivakaü komàrabhaccaü dhammiyà kathàya sandessesi. Samàdapesi. Samuttejesi. Sampahaüsesi. Atha kho jivako komàrabhacco bhagavatà dhammiyà kathàya sandassito samàdapito samuttejito sampahaüsito uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

12. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "na bhikkhave pa勺ahi àbàdhehi phuññho pabbàjetabbo. Yo pabbàjeyya àpatti dukkañassà"ti.

1. "Somahã" machasaü

[BJT Page 182] [\x 182/]

13. Tena kho pana samayena ra中o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa paccanto kupito hoti. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro senànàyake mahàmatte àõàpesã: "gacchatha bhaõe, 1- paccantaü uccinathà"ti. "Evaü devà"ti kho senànàyakà mahàmattà ra中o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa paccassosuü.

14. Atha kho abhi中àtànaü abhi中àtànaü yodhànaü etadahosi: "mayaü kho yuddhàbhinandino gacchantà pàpa勺a karoma. 2- Bahu勺a apu中aü pasavàmi. Kena nu kho mayaü upàyena pàpà ca virameyyàma kalyàõa勺a kareyyàmà"ti.

15. Atha kho tesaü yodhànaü etadahosi: "ime kho samaõà sakyaputtiyà dhammacàrino samacàrino brahmacàrino saccavàdino silavanto kalyaõadhammà. Sace kho mayaü samaõesu sakyaputtiyesu pabbajeyyàma. Evaü mayaü pàpà ca virameyyàma kalyàõa勺a kareyyàmà"ti.

16. Atha kho te yodhà bhikkhå upasaïkamitvà pabbajjaü yàciüsu. Te bhikkhå pabbàjesuü, upasampàdesuü. Senànàyakà mahàmattà ràjabhañe pucchiüsu. "Kinnu [PTS Page 074] [\q 74/] kho bhaõe itthannàmo ca itthannàmo ca yodhà na dissantã"ti. "Itthànnàmo ca itthannàmo ca sàmi, yodhà bhikkhåsu pabbajità"ti. Senànàyakà mahàmattà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà ràjabhañaü pabbajessantã"ti. Senànàyakà mahàmattà ra中o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa etamatthaü àrocesuü.

17. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro vohàrike 3- mahàmatte pucchi. "Yo bhaõe, ràjabhañaü pabbàjeti, kiü so pasavatã?"Ti. Upajjhàyassa deva, sisaü chettabbaü 4- anusàsakassa 5- jivhà uddharitabbà. Gaõassa upaóóhaphàsukà bha大itabbà"ti.

18. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro bhagavantaü etadavoca: "santi bhante, ràjàno assaddhà appasantà, te appamattakenapi 6- bhikkhu viheñheyyuü. Sàdhu bhante, ayyà ràjabhañaü na pabbàjeyyu"nti.

1. "Bhaddantà" [PTS 2. "] Pàpakaü kammaü" a vi. To vi. Ma nu pa ja pu.

3. "Cohàrake" a vi. To vi. Ja pu ma nu pa.

4. "Chedetabbaü" ja pu. [PTS] to vi. Ma nu pa. "Chetabbaü" machasaü

5. "Anussàvakassa" machasaü [PTS 6.] "Appamattakepi" to vi ma nu pa

[BJT Page 184] [\x 184/]

19. Atha kho bhagavà ràjànaü màgadhaü seniyaü bimbisàraü dhammiyà kathàya sandessesi. Samàdapesi.

Samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho ràjà màgadho seniyà bimbisàro bhagavato dhammiyà kathàya sandassito samàdapito samuttejito sampahaüsito uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

20. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "na bhikkhave ràjabhaño pabbàjetabbo. Yo pabbàjeyya àpatti dukkañassà"ti.

21. Tena kho pana samayena coro aïgulimàlo bhikkhåsu pabbajito hoti. Manussà passitvà ubbijjantipi. Uttasantipi. Palàyantipi. A中enapi gacchanti. A中enapi mukhaü karonti. Dvàrampi thakenti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà dhajabandhaü coraü pabbàjessanitã"ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü " na bhikkhave dhajabandho coro pabbàjetabbo. Yo pabbàjeyya àpatti dukkañassà"ti.

22. Tena kho pana samayena ra中à màgadhena seniyena [PTS Page 075] [\q 75/] bimbisàrena anu中àtaü hoti: "ye samaõesu sakyaputtiyesu pabbajanti. Na te labbhà ki勺ikàtuü. Svàkkhàto dhammo carantu brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti.

23. Tena kho pana samayena a中ataro puriso corikaü katvà kàràya baddho hoti. So kàraü bhinditvà palàyitvà bhikkhåsu pabbajito hoti. Manussà passitvà evamàhaüsu. "Ayaü so kàrabhedako coro. Handa naü nemà"ti. Ekacce evamàhaüsu. "Màyyà evaü avacuttha. Anu中àtaü ra中à màgadhena seniyena bimbisàrena ye samaõesu sakyaputiyesu pabbajanti na te labbhà ki勺i kàtuü. Svàkkhàto dhammo. Carantu brahmaricayaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti.

24. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "abhayåvarà ime samaõà sakyaputtiyà. Nayime labbhà ki勺i kàtuü. Kathaü hi nàma 1kàrabhedakaü coraü pabbàjessanti"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Na bhikkhave, kàrabhedako coro pabbàjetabbo. Yo pabbàjeyya àpatti dukkañassà"ti.

1. "Kathaühi nàma samaõà sakyaputtiyà" machasaü

[BJT Page 186] [\x 186/]

25. Tena kho pana samayena a中ataro puriso corikaü katvà palàyitvà bhikkhåsu pabbajito hoti. So ca ra中o antepure 2- likhito hoti. "Yattha passitabbo 3- ttatha hantabbo"ti. Manussà evamàhaüsu: " ayaü so likhitako coro. Handa naü hanàmà"ti. Ekacce evamàhaüsu: "màyyà evaü avacuttha. Anu中àtaü ra中à màgadhena seniyena bimbisàrena ye samaõesu sakyaputtiyesu pabbajanti na te labbhà ki勺i kàtuü. Svàkkhàto dhammo. Carantu brahmaricayaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti.

26. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "abhayåvarà ime samaõà sakyaputtiyà. Nayime labbhà ki勺i kàtuü. Kathaü hi nàma likhitakaü coraü pabbàjessanti"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, likhitako coro pabbàjetabbo. Yo pabbàjeyya àpatti dukkañassà"ti.

27. Tena kho pana samayena a中ataro puriso kasàhato katadaõóakammo bhikkhåsu pabbajito hoti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà kasàhataü katadaõóakammaü pabbajessantã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, kasàhato katadaõóakammà pabbàjetabbo. Yo pabbàjeyya àpatti dukkañassà"ti.

28. [PTS Page 076] [\q 76/] tena kho pana samayena a中ataro puriso lakkhaõàhato katadaõóakammo bhikkhåsu pabbajito hoti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà lakkhaõàhataü katadaõóakammaü pabbajessantã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "na bhikkhave, lakkhaõàhato katadaõóakammà pabbàjetabbo. Yo pabbàjeyya àpatti dukkañassà"ti.

29. Tena kho pana samayena a中ataro puriso iõàyiko 4palàyitvà bhikkhåsu pabbajito hoti. Dhaniyà passitvà evamàhaüsu: "ayaü so amhàkaü iõàyiko handanaü nemà ti. Ekacco evamàhaüsu "màyyà evaü avacuttha. Anu中àtaü ra中à màgadhena seniyena bimbisàrena ye samaõesu sakyaputtiyesu pabbajanti na te labbhà ki勺i kàtuü. Svàkkhàto dhammo. Carantu brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti.

1. "A中ataropi" a ci. Ja. Pu

2 "So ca antepure" sã mu. 3. "Yattha passati" machasaü

4. "A中ataro iõàyiko" a vi to vi japu ma nu pa [PTS]

[BJT Page 188] [\x 188/]

30. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "abhayåvarà ime samaõà sakyaputtiyà. Nayime labbhà ki勺i kàtuü. Kathaü hi nàma iõàyikaü pabbàjessanti"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, iõàyiko coro pabbàjetabbo. Yo pabbàjeyya àpatti dukkañassà"ti.

31. Tena kho pana samayena a中ataro dàso palàyitvà bhikkhåsu pabbajito hoti. Ayirakà 1- passitvà evamàhaüsu "ayaü so amhàkaü dàso. Handa naü nemà"ti. Ekacce evamàhaüsu: mayyà evaü avacuttha. Anu中àtaü ra中à màgadhena seniyena bimbisàrena ye samaõesu sakyaputtiyesu pabbajanti na te labbhà ki勺i kàtuü. Svàkkhàto dhammo carantu brahmacariyaü sammà dukkhassa antakiriyàyà"ti.

32. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "abhayåvarà ime samaõà sakyaputtiyà. Nayime labbhà ki勺ikàtuü. Kathaü hi nàma dàsaü pabbàjessanti"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, dàso pabbàjetabbo. Yo pabbàjeyya àpatti dukkañassà"ti.

33. Tena kho pana samayena a中ataro kammàrabhaõóu màtupituhi saddhiü bhaõóitvà àràmaü gantvà bhikkhåsu pabbajito hoti. Atha kho tassa kammàrabhaõóussa màtàpitaro taü kammàrabhaõóuü vicinantà àràmaü gantvà bhikkhå pucchiüsu: "api bhante, evaråpaü dàrakaü passeyyàthà"ti. Bhãkakhå ajànaüyeva àhaüsu: "na jànàmà"ti apassaüyeva àhaüsu "na passàmà"ti.

34. Atha kho tassa kammàrabhaõóussa màtàpitaro taü kammàrabhaõóuü vicinantà [PTS Page 077] [\q 77/] bhikkhåsu pabbajito disvà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "alajjino ime samaõà sakyaputtiyà dussãlà musàvàdino. Jànaüyeva àhaüsu na jànàmàti. Passaüyeva àhaüsu na passàmàti. Ayaü dàrako bhikkhåsu pabbajito"ti

35. Assosuü kho bhikkhå tassa kammàrabhaõóussa màtàpitunnaü 2ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü "anujànàmi bhikkhave saïghaü apaloketuü bhaõóukammàyà"ti.

1. "Ayayakà" machasaü "ayyikà" [PTS] "ayirà" to vi ma nu pa

2. 'Màtàpitunaü" machasaü

[BJT Page 190] [\x 190/]

36. Tena kho pana samayena ràjagahe sattarasavaggiyà dàrakà sahàyakà honti. Upàlidàrako tesaü pàmokkho hoti. Atha kho upàlissa màtàpitunnaü etadahosi: "kena nu kho upayena upàli amhàkaü accayena sukha勺a jiveyya na ca kilameyyà"ti.

37. Atha kho upàlissa màtàpitunnaü etadahosi: "sace kho upàli lekhaü sikkheyya, evaü kho upàli amhàkaü accayena sukha勺a jiveyya na ca kilameyyà"ti.

38. Atha kho upàlissa màtàpitunnaü etadahosi: "sace kho upàli lekhaü sikkhissati, aüguliyo dukkhà bhavissanti. Sace kho upàli gaõanaü sikkheyya, evaü kho upàli amhàkaü accayena sukha勺a jiveyya na ca kilameyyà"ti.

39. Atha kho upàlissa màtàpitunnaü etadahosi: "sace kho upàli gaõanaü sikkhissati, urassa dukkhà bhavissanti. Sace kho upàli råpaü sikkheyya, evaü kho upàli amhàkaü accayena sukha勺a jiveyya na ca kilameyyà"ti.

40. Atha kho upàlissa màtàpitunnaü etadahosi: "sace kho upàli råpaü sikkhissati, akkhãni dukkhà bhavissanti. "Ime kho samaõà sakyaputtiyà sukhasãlà sukhasamàcàrà, subhojanàti bhu大itvà nivàtesu sayanesu sayanti. Sace kho upàli samaõesu sakyaputti yesu pabbajeyya evaü kho upàli amhàkaü accayena sukha勺a jiveyya na ca kilameyyà"ti.

41. Assosi kho upàli dàrako màtàpitunnaü imaü kathàsallàpaü. Atha kho upàli dàrako yena te dàrakà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà te dàrake etadavoca: "etha mayaü ayyà samaõesu sakyaputtiyesu

42. Atha kho te dàrakà ekamekassa màtàpitare upasaïkamitvà etadavocuü "anujànàtha maü agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà"ti. Atha kho tesaü dàrakànaü [PTS Page 078] [\q 78/] màtàpitaro "sabbepi me dàrakà samànacchandà kalyàõadhippàyà"ti anujàniüsu. Te bhikkhå upasaïkamitvà pabbajjaü yàciüsu. Te bhikkhå pabbàjesuü. Upasampàdesuü te rattiyà paccåsasamayaü paccuññhàya rodanti, "yàguü detha bhattaü detha khàdanãyaü dethà"ti.

43. Bhikkhå evamàhaüsu "àgametha àvuso yàva 1- vibhàyati. Sace yàgu bhavissati. Pivissatha. Sace bhattaü bhavissati bhu兀jissatha. Sace khàdanãyaü bhavissati. Khàdissatha. No ce bhavissati yàgu và 2bhattaü và khàdanãyaü và piõóàya caritvà bhå大issathà"ti.

1. "Yàcaranti" machasaü 2. "Yàguüvà" machasaü a vi to vi

[BJT Page 192] [\x 192/]

44. Evampi kho te bhikkhå bhikkhåhi vuccamànà rodanteva "yàguü detha, bhattaü detha, khadanãyaü dethà"ti. Senàsanaü åhadantipi ummãhantipi.

45. Assosi kho bhagavà rattiyà paccåsasamayaü paccuññhàya dàraka saddaü sutavàna àyasmantaü ànandaü àmantesi: "kinnu kho so ànanda dàrakasaddo?"Ti.

46. Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü àrocesi. "Saccaü kira bhikkhave, bhikkhu jànaü ånavisativassaü puggalaü upasmapàdentã?"Ti. "Saccaü bhagavà" vigarahi buddho bhagavà: kathaü hi nàma te bhikkhave, moghapurisà jànaü ånavãsativassaü puggalaü upasampàdessanti, ånavãsativasso bhikkhave, puggalo akkhamo hoti sãtassa uõhassa jighacchàya pipàsàya, óaüsamakasavàtàtapasiriüsapasamphassanaü, duruttànaü duràgatànaü vacanapathànaü uppannaü sàrãrikànaü vedanànaü dukkhànaü tippànaü kharànaü kañukànaü asàtànaü amanàpànaü pàõaharànaü anadhivàsakajàtiko hoti.

47. "Vãsativasso ca kho bhikkhave, 1- puggalo khamo hoti sãtassa uõhassa jighavacchàya pipàsàya, óaüsamakavàtàtapasiriüsapasamphassanaü, duruttànaü duràgatànaü vacanapathànaü uppannaü sàrãrikànaü vedanànaü dukkhànaü tippànaü kharànaü kañukànaü asàtànaü amanàpànaü pàõaharànaü adhivàsakajàtiko hoti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kolajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: "na bhikkhave jànaü ånavãsativasso puggalo upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya yathàdhammo kàretabbo"ti.

48. Tena kho pana samayena a中ataraü kulaü ahivàtaka rogena kàlakataü hoti. Tassa pitàputtakà sesà honti. Te bhikkhåsu pabbajitvà ekato piõóàya caranti. Atha kho so dàrako pituno bhikkhàya dinnàya upadhàvitvà etadavoca. "Mayhampi tàta, dehi mayhampi tàta, dehã"ti. Manussà [PTS Page 079] [\q 79/] ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "abrahmacàrino ime samaõà sakyaputtiyà ayaü 2dàrako bhikkhåniyà jàto"ti.

49. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü "na bhikkhave åna paõõarasavasso dàrako pabbojetabbo. Yo pabbàjeyya àpatti dukkañassa"ti.

1. "Visativasso ca bhikkhave" a vi pa pu ma nu pa to vi sa

2. "Visativasso kho bhikkhave" "ayampi " machasaü [PTS]

[BJT Page 194] [\x 194/]

50. Tena kho pana samayena àyasmato ànandassa upaññhàkakulaü saddhiü pasannaü ahivàtakarogena kàlakataü hoti. Dve ca dàrakà sesà honti. Te poràõakena àciõõakappena bhikkhå passitvà upadhàvanti. Bhikkhå apasàdenti. Te bhikkhåhi apasàdiyamànà rodanti.

51. Atha kho àyasmato ànandassa etadahosi: "bhagavatà pa中attaü 'na ånapaõõarasavasso dàrako pabbàjetabbo'ti. Ime ca dàrakà ånapaõõarasavassà. Kena nu kho upàyena ime dàrakà na vinasseyyu"nti. Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü àrocesi. "Ussahanti pana te ànanda, dàrakà kàke uóóàpetu?"Nti 1- "ussahanti bhagavà"ti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave, ånapaõõarasavassaü dàrakaü kàkuóóepakaü pabbàjetuna"nti.

52. Tena kho pana samayena àyasmato upanandassa sakyaputtassa dve sàmaõerà honti kaõñako ca mahàko ca. Te a中ama中aü dusesuü. Bhikkhu ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma sàmaõerà evaråpaü anàcàraü àcarissantã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave ekena dve sàmaõerà upaññhàpetabbà. Yo upaññhàpeyya, àpatti dukkañassà"ti.

53. Tena kho pana samayena bhagavà tattheva ràjagahe vassaü vasi. Ttatha hemantaü. Tattha gimhaü. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "àhundarikà samaõànaü sakyaputtiyànaü disà andhakàrà na imesaü disà pakkhàyantã"ti.

54. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü arocesuü. Atha kho bhagavà àyasmantaü ànandaü àmantesi: "gacchànanda, avàpuraõaü 2- àdàya [PTS Page 080] [\q 80/] anupariveõiyaü bhikkhånaü àrocehi: "icchàtàvuso bhagavà dakkhiõàgiriü càrikaü pakkamituü. Yassàyasmato attho, so àgacchatu"ti. "Evambhante"ti kho àyasmà ànando bhagavato pañissutvà 3- avàpuraõaü àdàya anupariveõãyaü bhikkhånaü àrocesi. "Icchatàvuso bhagavà dakkhiõàgiriü càrikaü pakkamituü. Yassàyasmato attho, so àgacchatu"ti. Bhikkhu evamàhaüsu "bhagavatà àvuso ànanda, pa中attaü 'dasavassàti nissàya vatthuü dasavassena nissayaü dàtuü. Tattha ca no gantabbaü bhavissati. Nissayo ca gahetabbo bhavissati. Ittaro ca vaso bhavissati. Puna ca paccàgantabbaü bhavissati puna ca nissayo gahetabbo bhavissati. Sace amhàkaü àcariyupajjhàyà gamissanti. Mayampi gamissàma. No ce amhàkaü àcariyupajjhàyà gamissanti, mayampi na gamissama. Lahucittakatà no àvuso ànanda, pa中àyissatã"ti.

1. "Uóóahetuü" to vi ma nu pa 2. "Apàpuraõaü" [PTS]

3. "Pañissuõitvà" machasaü

[BJT Page 196] [\x 196/]

55. Atha kho bhagavà ogaõena bhikkhusaïghena dakkhiõàgiriü càrikaü pakkàmi. Atha kho bhagavà dakkhiõàgirismiü yathàbhirattaü viharitvà punadeva ràjagahaü paccàga兀ji. Atha kho bhagavà àyasmantaü ànandaü àmantesi: "kinnu kho ànanda tathàgato ogaõena bhikkhu saïghena dakkhiõàgiriü càrikaü pakkanto?"Ti. Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü àrocesi. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmanatesi: "anujànàmi bhikkhave, byattena bhikkhunà pañibalena pa勺a vassàni nissàya vatthuü abyattena yàvajãvaü"

56. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na anisittena vattabbaü. Na asekhena silakkhandhena samannàgato hoti, na asekhena samàdhikkhandhena samannàgato hoti, na asekhena pa中àkkhandhena samannàgato hoti, na asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti, na asekhena vimuttiàõadassanakkhandhena samannàgato hoti. Imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vattabbaü.

57. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthatabbaü. Asekhena sãlakkhandhena samannàgato hoti, asekhena samàdhikkhandhena samannàgato hoti, asekhena pa中àkkhandhena samannàgato hoti, asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti, asekhena vimuttiàõadassanakkhandhena samannàgato hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbaü.

58. Aparehipi bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü. Assadadho hoti, ahiriko hoti, anottàpi hoti, kusãno hoti, muññhassati hoti, ime kho bhikkhave pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü.

59 Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü. Saddho [PTS Page 081] [\q 81/] hoti. Hirimà hoti, ottàpi hoti, àraddhaviriyo hoti, uppaññhitasati hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbaü.

60. Aparehipi bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü. Adhisãle sãlavipanno hoti, ajjhàcàre àcàravipanno hoti, atidiññhiyà diññhivipanno hoti, appassuto hoti, duppa中o hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü.

[BJT Page 198] [\x 198/]

61. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbaü: na adhisãle sãlavipanno hoti, na ajjhàcàre àcàravipanno hoti, na atidiññhiyà diññhivipanno hoti, bahussuto hoti, pa中o hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà aninassitena vatthabbaü.

62. Aparehi bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü. âpattiü jànàti, anàpattiü jànàti, lahukaü àpattiü jànàti. Garukaü àpattiü janàti, ubhayàni kho panassa pàtimokkhàni vittàrena svàgatàni honti, suvibhattàni suppavattini suvinicchitàni suttaso anubya大anaso, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbaü"

63. Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbaü. âpattiü jànàti, anàpattiü jànàti, lahukaü àpattiü jànàti, garukaü àpattiü jànàti, ubhayàni kho panassa pàtimokkhàni vitthàrena svàgatàni honti, suvibhattàni suppavattini suvinicchitàni suttaso anubya大anaso, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbaü"

64. Aparehi bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü. âpattiü na jànàti, anàpattiü na jànàti, lahukaü àpattiü na jànàti. Garukaü àpattiü na janàti, ånapa勺avasso hoti, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü"

65. "Pa勺ahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbaü. âpattiü jànàti, anàpattiü jànàti, lahukaü àpattiü jànàti. Garukaü àpattiü janàti, pa勺avasso hoti atirekapa勺avasso và, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbaü"

[BJT Page 200] [\x 200/]

66. Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vattabbaü. Na asekhena sãlakkhandhena samannàgato hoti, na asekhena samàdhikkhandhena samannàgato hoti, na asekhena pa中àkkhandhena samannàgato hoti, na asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti, na asekhena vimuttiàõadassanakkhandhena samannàgato hoti. ænadasavasso hoti imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vattabbaü.

67. Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vattabbaü. Asekhena sãlakkhandhena samannàgeto hoti, asekhena samàdhikkhandhena samannàgeto hoti, asekhena pa中àkkhandhena samannàgatato hoti, asekhena vimuttikkhandhena samannàgato hoti, asekhena vimuttiàõadassanakkhandhena samannàgato hoti. Pa勺avasso và hoti atirekapa勺avasso và, imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vattabbaü.

68. Aparehipi bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthatabbaü. Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottapi hoti, kusãno hoti, muññhasti hoti ånadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü.

69. "Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbaü. Saddho hoti, hirimà hoti, ottàpi hoti, àraddhaviriyo hoti, uppaññhitasati hoti. Pa勺avasso và hoti atireka pa勺avasso và, imehi kho bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbaü.

70. Aparehipi bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü. Adhisãle sãlavipanno hoti, ajjhàcàre àcàravipanno hoti, atidiññhiyà diññhipanno hoti. Appassuto hoti. Duppa中o hoti. ænapa勺avasso hoti. Imehi kho bhikkhave chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü.

71 Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü. Na adhisãle sãlavipanno hoti, na ajjhàcàre àcàravipanno hoti, na atidiññhiyà diññhivipanno hoti, bahussuto hoti, pa中avà hoti, pa勺avasso và hoti atirekapa勺avasso và. Imehi kho bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbaü.

[BJT Page 202] [\x 202/]

72. "Aparehi bhikkhave, chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü: àpattiü na jànàti, anàpattiü na jànàti, lahukaü àpattiü na jànàti, garukaü àpattiü na jànàti, ubhayàni kho panassa pàtimokkhàti vitthàrena na svàgatàni honti, na suvibhattàni na suppavattãni na suvinicchitàni suttaso anubya大anaso, ånapa勺avasso hoti, imehi kho bhikkhave chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà na anissitena vatthabbaü"

73. "Chahi bhikkhave, aïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbaü: àpattiü jànàti, anàpattiü jànàti, lahukaü àpattiü jànàti, garukaü àpattiü jànàti, ubhayàni kho panassa pàtimokkhàti vitthàrena svàgatàni honti, suvibhattàni suppavattãni suvinicchitàni suttaso anubya大anaso, pa勺a vasso và hoti, atirekapa勺avasso và, imehi kho bhikkhave chahaïgehi samannàgatena bhikkhunà anissitena vatthabbanti".

Abhayåvarabhàõavàraü niññhitaü - aññhamaü

[BJT Page 204] [\x 204/]

[PTS Page 082] [\q 82/]

1. Atha kho bhagavà ràjagahe yathàbhirattaü viharitvà yena kapilavatthu tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena kapilavatthu tadavasari.

2. Tatrasudaü bhagavà sakkesu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme. Atha kho bhagavà pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacivaramàdàya yena suddhodanassa sakkassa nivesanaü, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà pa中atte àsane nisãdi.

3. Atha kho ràhulamàtà dvã ràhulakumàraü 1- etadavoca: "eso te ràhula, pità. Gacchassu 2- dàyajjaü yàcàhã"ti. Atha kho ràhulo kumàro yena bhagavà, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavato purato aññhàsi: "sukhà te samaõa chàyà"ti.

4. Atha kho bhagavà uññhàyàsanà pakkàmi. Atha kho ràhulo kumàro bhagavantaü piññhito piññhito anubandhi: "dàyajjaü me samaõa dehi. Dàyajjaü me samaõa dehã"ti. Atha kho bhagavà àyasmantaü sàriputtaü àmantesi: "tena hi tvaü sàriputta, ràhulakumàraü pabbàjehã"ti. "Kathàhambhante, ràhulakumàraü pabbàjemã?"Ti.

5. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave, tãhi saraõa gamanehi sàmaõerapabbajjaü. Eva勺a pana bhikkhave, pabbàjetabbo: pañhamaü kesamassuü ohàràpetvà kàsàyàni vatthàni acchàdàpetvà ekaüsaü uttaràsaïgaü kàràpetvà bhikkhånaü pàde vandàpetvà ukkuñikaü nisidàpetvà a兀jalimpaggaõhàpetvà 'evaü vadehi'ti vattabbo: 'buddhaü saraõaü gacchàmi. Dhammaü saraõaü gacchàmi. Saïghaü saraõaü gacchàmi. Dutiyampi budadhaü saraõaü gacchàmi. Dutiyampi dhammaü saraõaü gacchàmi. Dutiyampi ghaïghaü saraõaü gacchàmi. Tatiyampi budadhaü saraõaü gacchàmi. Tatiyampi dhammaü saraõaü gacchàmi. Tatiyampi ghaïghaü saraõaü gacchàmã'ti. Anujànàmi bhikkhave, imehi tãhi saraõagamanehi sàmaõerapabbajja"nti.

6. Atha kho àyasmà sàriputtaü ràhulaü kumàraü pabbàjesi. Atha kho suddhodano sakko yena bhagavà, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nãsidi. Ekamantaü nisinno kho suddhodano sakko bhagavantaü etadavoca: "ekàhaü bhante, bhagavantaü varaü yàcàmi"ti. "Atikkantavarà kho gotama, tathàgatà"ti. "Ya勺a bhante, kappati ya勺a anavajja"nti. "Vadehi gotamà"ti. "Bhagavati me bhante, pabbajite anappakaü dukkhaü ahosi. Tathànande adhimattaü ràhule. Puttapemaü [PTS Page 083] [\q 83/] bhante, chaviü chindati. Chaviü chetvà cammaü chindati. Cammaü chetvà maüsaü chindati. Maüsaü chetvà nàhàruü chindati. Nahàruü chetvà aññhiü chindati. Aññhiü chetvà aññhimi大aü àhacca tiññhati. Sàdhu bhante, ayyà ananu中àtaü màtàpituhi puttaü na pabbàjeyyu"nti.

1. "Ràhulaü kumàraü" machasaü 2. "Gacchassa" ma nu pa sã mu

[BJT Page 206] [\x 206/]

7. Atha kho bhagavà suddhodanaü sakkaü dhammiyà kathàya sandassesi. Samàdapesi. Samuttejesi. Sampahaüsesi. Atha kho suddhodano sakko bhagavatà dhammiyà kathàya sandassito samàdapito samuttejito sampahaüsito uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

8. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "na bhikkhave ananu中àto màtàpituhi putto pabbàjetabbo. Yo pabbàjeyya, àpatti dukkañassa"ti.

Ràhulavatthukathà niññhità.

[BJT Page 208] [\x 208/]

1. Atha kho bhagavà kapilavatthusmiü yathàbhirattaü viharitvà yena sàvatthi, tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena sàvatthã, tadavasari tatra sudaü bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmato sàriputtassa upaññhàkkulaü àyasmato sàriputtassa santike dàrakaü pàhesi: "imaü dàrakaü thero pabbàjetu"ti.

2. Atha kho àyasmato sàriputassa etadahosi: "bhagavatà pa中attaü 'na ekena dve sàmaõerà upaññhàpetabbà'ti. Aya勺a me ràhulo sàmaõero. Kathannu kho mayà pañipajjitabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesi. "Anujànàmi bhikkhave, byattena bhikkhunà pañibalena ekena dve sàmaõere upaññhàpetuü yàvatake và pana ussahati ovadituü anusàsituü, tàvatake upaññhàpetu"nti.

3. Atha kho sàmaõerànaü etadahosi: "kati nu kho amhàkaü sikkhàpadàni? Kattha ca amhehi sikkhitabba?"Nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, sàmaõerànaü dasa sikkhàpadàni. Tesu ca sàmaõerehi sikkhituü. Pàõàtipàtà veramaõi, adinnàdànà veramaõi, abrahmacariyà veramaõi, musàvàdà veramaõã, suràmerayamajjapamàdaññhànà veramaõi, vikàlabhonà veramaõã, naccagãtavàditavisukadassanà veramaõã, màlàgandhavilepanadhàraõamaõóanavibhusaõaññhànà [PTS Page 085] [\q 85/] veramaõi, uccàsayanamahàsayanà veramaõã, jàtaråparajatapañiggahaõà veramaõi. Anujànàmi bhikkhave, sàmaõerànaü imàni dasa sikkhàpadàni. Imesu ca sàmaõerehi sikakhitu"nti.

4. Tena kho pana samayena sàmaõerà bhikkhåsu agàravà appatissà asabhàgavuttikà viharanti. Bhikkhu ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "kathaü hi nàma sàmaõerà bhikkhåsu agàravà appatissà asabhàgavuttikà viharissanti"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, pa勺ahaïgehi samannàgatassa sàmaõerassa daõóakammaü kàtuü: bhikkhånaü alàbhàya parisakkati, bhikkhånaü anatthàya parisakkati, bhikkhånaü avàsàya parisakkati, bhikkhånaü akkosati, paribhàsati, bhikkhå bhikkhåhi bhedeti, anujànàmi bhikkhave, imehi pa勺ahaïgehi samannàgatassa sàmaõerassa daõóakammaü kàtu"nti.

5. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "kinnu kho daõóakammaü kàtabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "anujànàmi bhikkhave, àvaraõaü kàtu"nti.

[BJT Page 210] [\x 210/]

6. Tena kho pana samayena bhikkhå sàmaõerànaü sabbaü saïghàràmaü àvaraõaü karonti. Sàmaõerà àràmaü pavisituü alabhamànà pakkamantipi vibbhamantipi titthiyesupi saïkamanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave sabbo saïghàràmo àvaraõaü kàtabbo. Yo kareyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave yattha và vasati, yattha và pañikkamati, tattha àvaraõaü kàtu"nti.

7. Tena kho pana samayena bhikkhå sàmaõerànaü mukhadvàrikaü àhàraü àvaraõaü karonti. Manussà yàgupànampi saïghabhattampi karontà sàmaõere evaü vadenti: "etha bhante, yàguü pivatha. Etha bhante, bhattaü bhu大athà"ti. Sàmaõerà evaü vadenti: "nàvuso, labbhà. Bhikkhåhi àvaraõaü kata"nti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma bhadantà sàmaõerànaü mukhadvàrikaü àhàraü àvaraõaü karissantã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, mukhadvàriko àhàro àvaraõaü kàtabbo. Yo kareyya, àpatti dukkañassa"ti.

Daõóakammavatthu niññhitaü.

[BJT Page 212] [\x 212/]

1. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå upajjhàye [PTS Page 085] [\q 85/] anàpucchà sàmaõerànaü àvaraõaü karonti. Upajjhàyà gavesanti: "kathaü nu kho amhàkaü sàmaõerà na dissanti?"Ti. Bhikkhå evamàhaüsu: "chabbaggiyehi àvuso, bhikkhåhi àvaraõaü kata"nti. Upajjhàyà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå amhe anàpucchà amhàkaü sàmaõerànaü àvaraõaü karissantã?"Ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave upajjhàye anàpucchà àvaraõaü kàtabbaü. Yo kareyya, àpatti dukkañassà"ti.

2. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå therànaü bhikkhånaü sàmaõere apalàëenti. Therà sàmaü dantakaññhampi mukhodakampi gaõhantà kilamanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, a中assa parisà apalàëetabbà. Yo apalàëeyya, àpatti dukkañassà"ti.

3. Tena kho pana samayena àyasmato upanandassa sakyaputtassa kaõñako nàma sàmaõero kaõñakiü nàma bhikkhuõãü dusesi. Bhikkhå ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: " kathaü hi nàma sàmaõerà evaråpaü anàcàraü àcarissantã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, dasahaïgehi samannàgataü sàmaõeraü nàsetuü: pàõàtipàti hoti, buddhassa avaõõaü bhàsati, dhaomassa avaõõaü bhàsati, saïghassa avaõõaü bhàsati, micchàdiññhiko hoti, bhikkhunidusako hoti, anujànàmi bhikkhave, imehi dasahaïgehi samannàgataü sàmaõeraü nàsetu"nti.

4. Tena kho pana samayena a中ataro paõóako bhikkhåsu pabbajito hoti. So dahare bhikkhå upasaïkamitvà evaü vadeti: "etha, maü àyasmanto dusethà"ti. Bhikkhå apasàdenti: "nassa paõóaka vinassa paõóaka. Ko tayà attho?"Ti. So bhikkhåhi apasàdito mahante mahante munigalle 1- sàmaõere upasaïkamitvà evaü vadeti: "etha maü àyasmanto 2dusethà"ti. Sàmaõerà apasàdenti: "nassa paõóaka vinassa paõóaka ko tayà attho?"Ti.

5. So sàmaõerehi apasàdito hatthibhaõóe assabhaõóe upasaïkamitvà evaü vadeti "etha maü [PTS Page 086] [\q 86/] àvuso dusethà"ti. Hatthibhaõóà assabhaõóà dusesuü. Te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "paõóakà ime samaõà sakyaputtiyà ye'pi imesaü na paõóakà, te'pi paõóake dusenti. Evaü ime sabbeva abrahmacàrinoti. "

6. Assosuü kho bhikkhå tesaü hatthãbhaõóànaü assabhaõaóànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocasuü. "Paõóako bhikkhave, unupasampanno na upasampàdetabbo. Upasampanno nàsetabbo"ti.

1. "Moligalle" machasaü [PTS] a vi ja pu 2. "Etha maü àvuso machasaü [PTS]

[BJT Page 214] [\x 214/]

7. Tena kho pana samayena a中ataro puràõakulaputto khãõakola中o sukhumàlo hoti. Atha kho tassa puràõakulaputtassa khiõakola中assa etadahosi: "ahaü kho sukhumàlo na pañibalo anadhigataü và bhogaü adhigantuü adhigataü và bhogaü phàtãkàtuü 1kena nu kho ahaü upàyena sukha勺a jiveyyaü? Na ca kilameyya?"Ti.

8. Atha kho tassa puràõakulaputtassa khãõakola中assa etadahosi: "ime kho samaõà sakyaputtiyà sukhasãlà sukhasamàcàrà subhojanàni bhu大itvà nivàtesu sayanesu sayanti. Yannånàhaü sàmaü patatacãvaraü pañiyàdetvà kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà àràmaü gantvà bhikkhåhi saddhiü saüvaseyya"nti.

9. Atha kho so puràõakulaputto khãõakola中o sàmaü patta cãvaraü pañiyàdetvà kesamassuü ohàretvà kàsàyani vatthàni acchàdetvà àràmaü gantvà bhikkhå abhivàdeti. Bhikkhå evamàhaüsu "kati vassosi tvaü àvuso?"Ti. "Kiü etaü 'àvuso, 'kativasso' nàmà?"Ti. "Ko pana te àvuso, upajjhàyo?"Ti. "Kiü etaü àvuso, upajjhàyo nàmà?"Ti. Bhikkhå àyasmantaü upàliü etadavocuü: "iïghàvuso upàli, imaü pabbajitaü anuyu大àhã"ti.

10. Atha kho so puràõakulaputto khãõakola中o àyasmatà upàlinà anuyu大iyamàno etamatthaü àrocesi. âyasmà upàli bhikkhånaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Theyyasaüvàsako bhikkhave, anupasampanno na upasampàdetabbo. Upasampanno nàsetabbo. Titthiyapakkantako bhikkhave, anupasampanno na upasampàdetabbo. Upasampanno nàsetabbo"ti. (2. 3)

11. Tena kho pana samayena a中ataro nàgo nàgayoniyà aññãyati. [PTS Page 087] [\q 87/] haràyati. Jigucchati. Atha kho tassa nàgassa etadahosi: "kena nu kho ahaü upàyena nàgayoniyà ca parimucceyyaü? Khippa勺a manussattaü pañilabheyyaü?"Ti. Atha kho tassa nàgassa etadahosi: "ime kho samaõà sakyaputtiyà dhammacàrino samacàrino brahmacàrino saccavàdino sãlavanto kalyàõadhammà. Sace kho ahaü samaõesu sakyaputtiyesu pabbajeyyaü, evàhaü nàgayoniyà ca parimucceyyaü. Khãppa勺a manussattaü pañilabheyya"nti.

12. Atha kho so nàgo màõavakavaõõena bhikkhå upasaïkamitvà pabbajjaü yàci. Taü bhikkhu pabbàjesuü. Upasampadesuü. Tena kho pana samayena so nàgo a中atarena bhikkhunà saddhiü paccantime vihàre pañivasati. Atha kho so bhikkhu rattiyà paccåsasamayaü paccuññhàya ajjhokàse vaïkamati.

1. "Phàtiü kàtuü" machasaü ma nu pa to vi

[BJT Page 216] [\x 216/]

13. Atha kho so nàgo tassa bhikkhuno nikkhante vissattho niddaü okkami. Sabbo vihàro ahinà puõõo. Vàtapànehi bhogà nikkhantà honti. Atha kho so bhikkhu "vihàraü pavisissàmã"ti kavàñaü panàmento addasa sabbaü vihàraü ahinà puõõaü vàtapànehi bhoge nikkhante. Disvàna bhito vissaramakàsi. Bhikkhu upadhàvitvà taü bhikkhuü etadavocuü: "kissa tvaü àvuso, vissaramakàsã?"Ti. "Ayaü àvuso, sabbo vihàro ahinà puõõo vàtapànehi bhogà nikkhantà"ti.

14. Atha kho so nàgo tena saddena pañibujjhitvà sake àsane nisãdi. Bhikkhå evamàhaüsu: "ko'si tvaü àvuso?"Ti. "Ahambhante, nàgo"ti. "Kissa pana tvaü àvuso, evaråpaü akàsã?"Ti.

15. Atha kho so nàgo bhikkhånaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü santipàtàpetvà taü nàgaü etadavoca: "tumhe ca khvattha nàgà. Aviråëhidhammà imasmiü dhammavinaye. Gaccha tvaü nàga. Tattheva càtuddase paõõarase aññhamiyà ca pakkhassa uposathaü upavasa. Evaü tvaü nàgayoniyà ca parimuccissasi. Khippa勺a manussattaü pañilabhissasã"ti.

16. Atha kho so nàgo "aviråëhidhammo kiràhaü imasmiü dhammavinaye"ti dukkhi dummano assåni pavattayamàno vissaraü karitvà pakkàmi. Atha kho bhagavà bhikkhu àmantesi: "dve me bhikkhave, paccayà nàgassa [PTS Page 088] [\q 88/] sabhàvapàtukammàya. Yadà ca sajàtiyà methunaü dhammaü patisevati, yadà ca vissattho niddaü okkamati, ime kho bhikkhave, anupasampanno na upasampàdetabbo. Upasampanno nàsetabbo"ti. (4)

17. Tena kho pana samayena a中ataro màõavako màtaraü jãvità voropesi. So tena pàpakena kammena aññãyati, haràyati, jigucchati. Atha kho tassa màõavakasasa etadahosi: "kena na kho ahaü upàyena imassa pàpakassa kammassa 1- nikkhantiü kareyya"nti. Atha kho tassa màõavakassa etadahosi: "ime kho samaõà sakyaputtiyà dhammacàrino samacàrino brahmacàrino saccavàdino sãlavanto kalyàõadhammà. Sace kho ahaü samaõesu sakyaputtiyesu pabbajeyyaü, evàhaü imassa pàpakassa kammassa nikkhantiü kareyya"nti.

18. Atha kho so màõavako bhikkhå upasaïkamitvà pabbajjaü yàci. Bhikkhå àyasmantaü upàliü etadavocuü: "pubbepi kho àvuso, upàli, nàgo màõavakavaõõena bhikkhåsu pabbajito. Iïghàvuso, upàli, imaü màõavakaü anuyu大àhã"ti.

1. "Pàpakammassa" a vi ja pu ma nu pa

[BJT Page 218] [\x 218/]

19. Atha kho so màõavako àyasmatà upàlinà anuyu大iyamàno etamatthaü àrocesi: àyasmà upàli bhikkhånaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Màtughàtako bhikkhave, anupasampanno na upasampàdetabbo. Upasampanno nàsetabbo"ti. (5)

20. Tena kho pana samayena a中ataro màõavako pitaraü jãvità voropesi. So tena pàpakena kammena aññãyati, haràyati, jigucchati. Atha kho tassa màõavakassa etadahosi: "kena nu kho ahaü upàyena imassa pàpakassa kammassa nikkhantiü kareyya"nti. Atha kho tassa màõavakassa etadahosi: "ime kho samaõà sakyaputtiyà dhammacàrino samacàrino brahmacàrino saccavàdino sãlavanto kalyàõadhammà. Sace kho ahaü samaõesu sakyaputtiyesu pabbajeyyaü, evàhaü imassa pàpakassa kammassa nikkhantiü kareyya"nti.

21. Atha kho so màõavako bhikkhå upasaïkamitvà pabbajjaü yàci. Bhikkhå àyasmantaü upàliü etadavocuü: "pubbepi kho àvuso, upàli, nàgo màõavakavaõõena bhikkhåsu pabbajito. Iïghàvuso, upàli, imaü màõavakaü anuyu大àhã"ti.

22. Atha kho so màõavako àyasmatà upàlinà anuyu大iyamàno etamatthaü àrocesi: àyasmà upàli bhikkhånaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Pitughàtako bhikkhave, anupasampanno na upasampàdetabbo. Upasampanno nàsetabbo"ti. (6)

23. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhu sàketà sàvatthãyaü addhànamaggapañipannà honti. Antaràmagge corà nikkhamitvà ekacce bhikkhå acchindiüsu. Ekacce bhikkhå haniüsu. Sàvatthiyaü ràjabhañà nikkhamitvà ekacce core aggahesuü. Ekacce corà palàyiüsu. Ye te palàyiüsu. Te bhikkhåsu pabbajiüsu ye te gahità, te vadhàya onãyanti.

24. Addasàsuü kho te 1- pabbajità te core vadhàya onãyamàne disvàna evamàhaüsu: "sàdhu kho mayaü palàyimha sacajja 2- mayaü gaõhãyeyyàma. 3- Mayampi evameva ha中eyyàmà"ti. [PTS Page 089] [\q 89/] bhikkhu evamàhaüsu: "kimpana tumhe àvuso, akatthà"ti. Atha kho te pabbajità bhikkhånaü etamatthaü àrocesuü. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Arahanto ete bhikkhave, bhikkhå arahantaghàtako bhikkhave, anupasampanno na upasampàdetabbo. Upasampanno nàsetabbo"ti. (7)

1. "Te palàyitvà pabbajite" machasaü

2. "Sacà ca" machasaü "sa ce ca" - aññhakathà

3. "Gayehayayàmaü" machasaü gaõheyyàma - ba hu su

[BJT Page 220] [\x 220/]

25. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhuõãyo sàketà sàvatthiyaü addhànamaggapañipannà honti. Antaràmagge corà nikkhamitvà ekaccà bhikkhuõiyo acchandiüsu. Ekaccà bhikkhuõiyo dusesuü. Sàvatthiyà ràjabhañà nikkhamitvà ekacce core aggahesuü. Ekacce corà palàyiüsu. Ye te palàyiüsu. Te bhikkhåsu pabbajiüsu. Ye te gahità te vadhàya oniyanti.

26. Addasàsuü kho te pabbajità te core vadhàya onãyamàne disvàna evamàhaüsu: "sàdhu kho mayaü palàyimha. Sacajja mayaü gaõhãyeyyàma. Mayampi evameva ha中eyyàmà"ti bhikkhu evamàhaüsu: "kimpana tumhe àvuso, akatthà"ti. Atha kho te pabbajità bhikkhånaü etamatthaü àrocesuü bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Bhikkhuõidusako bhikkhave anupasampanno na upasampàdetabbo. Upasampanno nàsetabbo. Saïghabhedako bhikkhave, anupasampanno na upasampàdetabbo. Upasampanno nàsetabbo. Lohituppàdako bhikkhave, anupasampanno na upasampàdetabbo. Upasampanno nàsetabbo"ti. (8. 9. 10)

27. Tena kho pana samayena a中ataro ubhatobya大anako bhikkhåsu pabbajito hoti. So karotipi bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Ubhatobya大anako bhikkhave, anupasampanno na upasampàdetabbo. Upasampanno nàsetabbo"ti. (11)

Anupasampannekàdasavatthu niññhitaü.

[BJT Page 222] [\x 222/]

1. Tena kho pana samayena bhikkhå anupajjhàyakaü upasampàdenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, anupajjhàyako upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassà"ti. (1)

2. Tena kho pana samayena bhikkhå saïghena upajjhàyena upasampàdenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "na bhikkhave, saïghena upajjhàyena upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassà"ti. (2)

3. Tena kho pana samayena bhikkhu gaõena upajjhàyena upasampàdenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "na bhikkhave, gaõena upajjhàyena upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassà"ti. (3)

4. Tena kho pana samayena bhikkhå paõóakupajjhàyena upasampàdenti. - Theyyasaüvàsakupajjhàyena upasampàdenti. - Titthiyapakkantakupajjhàyena upasampàdenti. - Tiracchànagatupajjhàyena upasampàdenti. - Màtughàtakupajjhàyena upasampàdenti. - Pitughàtakupajjhàyena upasampàdenti. - Arahantaghàtakupajjhàyena upasampàdenti. - Bhikkhuõãdåsakupajjhàyena upasampàdenti. - Saïghabhedakupajjhàyena upasampàdenti. - Lohituppàdakupajjhàyena upasampàdenti - ubhatobya大anakupajjhàyena upasampàdenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü.

5. 'Na bhikkhave, paõóakupajjhàyena upasampàdetabbo - na 1theyyasaüvàsakupajjhàyena upasampàdetabbà. - Na titthiyapakkantakupajjhàyena upasampàdetabbà - na tiracchànagatupajjhàyena upasampàdenabbà. - Na [PTS Page 090] [\q 90/] màtughàtakupajjhàyena upasampàdetabbà. - Na pitughàtakupajjhàyena upasampàdetabbà. - Na arahantaghàtakupajjhàyena upasampàdetabbà. - Na bhikkhuõidusakupajjhàyena upasampàdetabbà. - Na saïghabhedakupajjhàyena upasampàdetabbà. - Na lohituppàdakupajjhàyena upasampàdetabbà - na ubhatobya大anakupajjhàyena upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassà"ti. (4-14)

6. Tena kho pana samayena bhikkhå apattakaü upasampàdenti. Hatthesu piõóàya caranti. Manussà ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "seyyathàpi titthiyà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "na bhikkhave, apattako upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassà"ti. (15)

1. "Na bhikkhave" machasaü

[BJT Page 224] [\x 224/]

7. Tena kho pana samayena bhikkhå acãvarakaü upasampàdenti. Naggà piõóàya caranti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "seyyathàpi titthiyà"ti bhagavato etamatthaü àrocesuü "na bhikkhave, acãvarako upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassà"ti. (16)

8. Tena kho pana samayena bhikkhå apattacãvarakaü upasampàdenti. Naggà hatthesu piõóàya caranti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "seyyathàpi titthiyà"ti bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, apattacãvarako upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassà"ti. (17)

9. Tena kho pana samayena bhikkhå yàcitakena pattena upasampàdenti. Upasampanne pattaü pañiharanti. Hatthesu piõóàya caranti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti "seyyathàpi titthiyà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, yàcitakena pattena upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassà"ti.(18)

10. Tena kho pana samayena bhikkhå yàcitakena cãvarena 1upasampàdenti. Upasampanne cãvaraü pañiharanti. Naggà piõóàya caranti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Seyyathàpi titthiyà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, yàcitakena cãvarena upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassà"ti.(19)

11. Tena kho pana samayena bhikkhå yàcitakena pattacãvarena upasampàdenti. Upasampanne pattacãvaraü [PTS Page 091] [\q 91/] pañiharanti. Naggà hatthesu piõóàya caranti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti. "Seyyathàpi titthiyà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, yàcitakena pattacãvarena upasampàdetabbo. Yo upasampàdeyya, àpatti dukkañassà"ti. (20)

Na upasampàdetabbavisativàraü 2- niññhitaü.

1. "Cãvarakena" ma nu pa to vi

2. "Na apasampàdetabbekavisativàro" machasaü

[BJT Page 226] [\x 226/]

1. Tena kho pana samayena bhikkhå hatthacchintaü pabbàjenti. - Pe - pàdacchinnaü pabbàjenti. - Hatthapàdacchinnaü pabbàjenti. Kaõõacchinnaü pabbàjenti. Nàsacchinnaü pabbàjenti. - Kaõõanàsacchinnaü pabbàjenti. - Aïgulicchinnaü pabbàjenti. - Aëacchinnaü pabbajenti. Kaõóaracchinnaü pabbajenti. - Phaõahatthakaü pabbàjenti. - Khujjaü pabbàjenti. - Vàmanaü pabbàjenti. - Galagaõóiü pabbàjenti. - Lakkhaõàhataü pabbàjenti. - Kasàhataü pabbàjenti. - Likhitakaü 1pabbàjenti - sãpadiü pabbàjenti. - Pàparogiü pabbàjenti. - Parisadusakaü pabbàjenti. - Kàõaü pabbàjenti. - Kuõiü pabbàjenti. - Kha大aü pabbàjenti. - Pakkhahataü pabbàjenti. - Chinniriyàpathaü pabbàjenti. - Jaràdubbalaü pabbàjenti. - Andhaü pabbàjenti. - Mågaü pabbàjenti. - Badhiraü pabbàjenti. - Andhamågaü pabbàjenti. - Andhabadhiraü pabbàjenti. - Mågabadhiraü pabbàjenti. - Pe - andhamågabadhiraü pabbàjenti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü.

2. "Na bhikkhave, hatthacchinno pabbàjetabbo. - Pe - na pàdacchinno pabbàjetabbo - na hatthapàdacchinno pabbàjetabbo. - Na kaõõacchinno pabbàjetabbo. - Na nàsacchinto pabbàjetabbo. - Na kaõõanàsacchinno pabbàjetabbo - na aïgulicchinno pabbàjetabbo - na aëacchinno pabbàjetabbo - na kaõóaracchinno pabbàjetabbo - na phaõahatthako pabbàjetabbo. - Na khujjo pabbàjetabbo - na vàmano pabbàjetabbo - na galagaõói pabbàjetabbo - na lakkhaõàhato pabbàjetabbo. - Na kasàhato pabbàjetabbo - na likhitako pabbàjetabbo - na sãpadã pabbàjetabbo - na pàparogã pabbàjetababo - na parisadusako pabbàjetabbo - na kàõo pabbàjetabbo - na kuõi pabbàjetabbo. - Na kha大o pabbàjetabbo - na pakkhahato pabbàjetabbo. - Na chinniriyàpatho pabbàjetabbo - na jaràdubbalo pabbàjetabbo - na andho pabbàjetabbo - na mågo pabbàjetabbo - na badhiro pabbàjetabbo - na andhamågo pabbàjetabbo - pe - na andhamågabadhiro pabbàjetabbo. Yo pabbàjeyya, àpatti dukkañassà"ti.

Napabbàjetabbadvatatiüsavàraü niññhitaü

Dàyajjabhàõavàraü niññhitaü

Navamaü

1. "Likhitaü" ja pu ma nu pa to vi

[BJT Page 228] [\x 228/]

1. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå alajjinaü nissayaü denti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave alajjinaü nissayo dàtabbo. Yo dadeyya, àpatti dukkañassà"ti. Tena kho pana samayena bhikkhu alajjinaü nissàya vasanti. Tepi na cirasseva alajjino honti. Pàpa bhikkhu 1- bhagavato etamatthaü àrocesuü. " Na bhikkhave alajjinaü nissàya vatthabbaü. Yo vaseyya, àpatti dukkañassà"ti.

2. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà pa中attaü 'na alajjanaü nissayo databbo. Na alajjinaü nissàya vatthabba"nti. Kathannu kho mayaü jàneyyàma lajji và alajjiü và 2- ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, catuhapa勺àhaü àgametuü yàva bhikkhusabhàgataü 3- jànàmã"ti.

3. [PTS Page 092] [\q 92/] tena kho pana samayena a中ataro bhikkhå kosalesu janapadesu 4addhànamaggapañipanno hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: "bhagavatà pa中attaü 'na anissitena vatthabba'nti. Aha勺amhi nissayakaraõiyo addhànamaggapañipanno. Kathannu kho mayà pañipajjitabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, addhànamaggapañipannena bhikkhunà nissàyaü alabhamànena anissitena vatthu"nti.

4. Tena kho pana samayena dve bhikkhå kosalesu janapadesu addhànamaggapañipannà honti. Te a中ataraü àvàsaü upagacchiüsu. Tattha eko bhikkhå gilàno hoti. Atha kho tassa gilànassa bhikkhuno etadahosi: "bhagavatà pa中attaü 'na anissitena vatthabba'nti. Aha勺amhi nissayakaraõiyo gilàno. Kathannu kho mayà pañipajjitabba?"Nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, gilànena bhikkhunà nissàyaü alabhamànena anissitena vatthu"nti.

5. Atha kho tassa gilànupaññhàkassa bhikkhuno etadahosi: "bhagavatà pa中attaü'na anissitena vatthabba'nti. Aha勺amhi nissayakaraõiyo. Aya勺a bhikkhu gilàno. Kathannu kho mayà pañipajjitabba?"Nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, gilànupaññhàkena bhikkhunà nissayaü alabhamànena yàciyamànena anissitena vatthu"nti.

6. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu ara中e viharati. Tassa ca tasmiü senàsane phàsu hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: "bhagavatà pa中attaü 'na anissitena vatthabba'nti. Aha勺amhi nissayakaraõiyo ara中a viharàmi. Mayha勺a imasmiü sonàsane phàsu hoti. Kathannu kho mayà pañipajjitabba?"Nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, àra中akena bhikkhunà phàsuvihàraü sallakkhentena nissayaü alabhamànena anissitena vatthuü. Yadà patiråpo nissayadàyako àgacchissati. Tassa 5- nissàya vasissàmã"ti.

1. "Pàpakà bhikkhå" machasaü 2. "Lajjiü và alajjiü và" ma cha saü

3. "Bhikkhunaü sabhàgataü" a vi ja pu 4. "Janapade" machasaü

5. "Tadà tassa" machasaü

[BJT Page 230] [\x 230/]

7. Tena kho pana samayena àyasmato mahàkassapassa upasampadàpekho hoti. Atha kho àyasmà mahàkassapo àyasmato ànandassa santike dutaü pàhesi: "àgacchatu ànando, imaü anusàvessa"tåti. 1- âyasmà àndo evamàha: "nàhaü ussahàmi therassa nàmaü gahetuü. Garu me thero"ti. [PTS Page 093] [\q 93/] bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, gottenapi anusàvetu"nti.

8. Tena kho pana samayena àyasmato mahàkassapassa dve upasampadàpekhà honti. Te vivadanti: "ahaü pañhamaü upasampajjissàmi. Ahaü pañhamaü upasampajjissàmã"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, dve ekànusàvaõe 2kàtu"nti.

9. Tena kho pana samayena sambahulànaü therànaü upasampadàpekhà honti. Te vivadanti: "ahaü pañhamaü upasampajjissàmi. Ahaü pañhamaü upasampajjissàmã"ti. Therà evamàhaüsu: "handa mayaü avuso sabbeva ekànusàvaõe karomà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, dve tayo ekànusàvaõe kàtuü. Ta勺a kho ekena upajjhàyena na ttheva nànupajjhàyenà"ti.

10. Tena kho pana samayena àyasmà kumàrakassapo gabbhavãso upasampanno hoti. 3- Atha kho àyasmato kumàrakassapassa etadahosi: "bhagavatà pa中attaü na ånavisativasso puggalo upasampàdetabboti. Aha勺amhi gabbhavãso upasampanno. Upasampanno nu khomhi? Na nu kho upasampanno?"Ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Yaü bhikkhave, màtukucchismiü pañhamaü cittaü upannaü, pañhamaü vi中àõaü pàtubhåtaü, tadupàdàya sàvassa jàti. Anujànàmi bhikkhave gabbhavãsaü upasampàdentu"nti.

11. Tena kho pana samayena upasampannà dissanti kuññhikàpi gaõóikàpi kilàsikàpi 4sosikàpi upamàrikàpi. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave upasampàdentena terasa antaràyike dhamme pucchituü. Eva勺a pana bhikkhave pucchitabbo: "santi te evaråpà àbàdhà - kuññhaü? Gaõóo? Kilàso? Soso? Apamàro? Manussosi? Purisosi? Bhujissosi? Anaõosi? Nasi ràjabhaño? Anu中àtosi màtàpituhi? Paripuõõavãsativassosi? Paripuõõaü te pattacãvaraü? Kinnàmosi? Ko nàmo te upajjhàyo?"Ti.

1. "Anusàvessati" sã mu [PTS 2.] "Ekànusàvatena' to vi ja pu a vi

3. "Ahosi" machasaü 4. "Kilàsàpi" to vi ma nu pa

[BJT Page 232] [\x 232/]

12. Tena kho pana samayena bhikkhå ananusiññhe upasampadàpekhe antaràyike dhamme pucchanti. Upasampadàpekhà vitthàyanti. Maïku honti. Na sakkonti vissajjetuü. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave pañhamaü anusàsitvà pacchà antaràyike [PTS Page 094] [\q 94/] dhamme pucchitu"nti. Tattheva saïghamajjhe anusàsanti. Upasampadàpekhà tatheva vitthàyanti. Maïku honti. Na sakkonti vissajjetuü bhagavato etamatthaü àrecesuü. "Anujànàmi bhakkhave ekamantaü anusàsitvà saïghamajjhe antaràyike dhamme pucchituü. Eva勺a pana bhikkhave, anusàsitabbo: pañhamaü upajjhaü gàhàpetabbo. Upajjhaü gàhàpetvà pattacãvaraü àcikkhitabbaü: "ayaü te patto ayaü saïghàñi. Ayaü uttaràsaïgo. Ayaü antaravàsako. Gaccha amumhi okàse tiññhàhã"ti.

13. Bàlà abyattà anusàsanti. Duranusiññhà upasampadàpekhà vitthàyanti maïku honti. Na sakkoti vissajjetuü. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave bàlena abyattena anusàsitabbo. Yo anusàyesya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave byattena bhikkhunà pañibalena anusàsitu"nti.

14. Asammatà anusàsanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave asammatena anusàsitebbo. Yo anusàseyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave sammatena anusàsituü. Eva勺a pana bhikkhave sammannitabbo: attanà và 1- attànaü sammannitabbaü. Parena và paro sammannitabbo.

15. Katha勺a attanà và attànaü sammantitabbaü? Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: "suõàtu me bhante saïgho itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. Yadi saïghassa pattakallaü, ahaü itthannàmaü anusàseyya"nti. Evaü attanà và attànaü sammantitabbaü.

16. Katha勺a 2- parena và paro sammannitabbo byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: "suõàtu me bhante saïgho itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. Yadi saïghassa pattakallaü, ahaü itthannàmaü anusàseyyà"ti. Evaü parena và3- paro sammannitabbo.

1. "Attanàva - sã mu [PTS 2.] "Katha勺a pana" machasaü

3. "Parena" machasaü [PTS] to vi ja pu ma nu pa

[BJT Page 234] [\x 234/]

17. Tena samayena bhikkhunà upasampàdàpekho upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: "suõàsi itthannàma, ayaü te saccakàlo, bhåtakàlo. Yaü jàtaü taü saïghamajjhe pucchante santaü atthãti vattabbaü. Asantaü natthãti vattabbaü. Mà kho vitthàsi. Mà kho maïku ahosi. Evaü taü pucchissanti: santi te evaråpà àbàdhà - kuññhaü? Gaõóo? Kilàso? Soso? Apamàro? Manussosi? Purisosi? Bhujissosi? Anaõosi? Nasi ràjabhaño? Anu中àtosi màtàpituhi? Paripuõõavãsativassosi? Paripuõõaü te pattacãvaraü? Kinnàmosi? Ko nàmo te upajjhàyo?"Ti.

18. Ekato àgacchanti. "Na bhikkhave, ekato àgantabbaü. Anusàsakena pañhamataraü àgantvà saïgho àpetabbo:

19. "Suõàtu me bhante, saïgho. Itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. [PTS Page 095] [\q 95/] anusiññho so mayà. Yadi saïghassa pattakallaü, itthannàmo àgaccheyyà ti. 'âgacchàhã'ti vattabbo. "

20. Ekaüsaü uttaràsaïgaü kàràpetvà bhikkhånaü pàde vandàpetvà ukkuñikaü nisidàpetvà a大aliü paggaõhàpetvà upasampadaü yàcàpetabbo:

21. "Saïghaü bhante, upasampadaü yàcàmi. Ulalumpatu maü bhante, saïgho anukampaü upàdàya. Dutiyampi bhante, saïghaü upasampadaü yàcàmi. Ullumpatu maü bhante, saïgho anukampaü upàdàya. Tatiyampi bhante, saïghaü upasampadaü yàcàmi. Ullumpatu maü bhante, saïgho anukampaü upàdàyà"ti.

22. Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: "suõàtu me bhante saïgho. Ayaü itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. Yadi saïghassa pattakallaü, ahaü itthannàmaü antaràyike dhamme puccheyya"nti. "Suõàsi itthannàma, ayaü te saccakàlo, bhåtakàlo. Yaü jàtaü taü pucchàmi. Santaü atthiti vattabbaü. Asantaü natthãti vattabbaü. Santi te evaråpà àbàdhà - kuññhaü? Gaõóo? Kilàso? Soso? Apamàro? Manussosi? Purisosi? Bhujissosi? Anaõosi? Nasi ràjabhaño? Anu中àtosi màtàpituhi? Paripuõõavãsativassosi? Paripuõõaü te pattacãvaraü? Kinnàmosi? Ko nàmo te upajjhàyo?"Ti.

[BJT Page 236] [\x 236/]

23. Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: "suõàtu me bhante, saïgho. Ayaü itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. Parisuddho antaràyikehi dhammehi. Paripuõõassa pattacãvaraü. Itthànàmassa saïghaü upasampadaü yàcati itthànàmena upajjhàyena. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü upasampàdeyya itthannàmena upajhàyena esà 兀tti.

24 "Suõàtu me bhante, saïgho ayaü itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. Parisuddho antaràyikehi dhammehi. Paripuõõassa pattacãvaraü itthannàmo saïghaü upasampadaü yàcati itthannàmena upajjhàyena. Yassàyasmato khamati itthannàmassa upasampadà itthannàmena upajjhàyena yassàyasmato khamati itthannàmassa upasampadà itthannàmena upajjhàyena, so tuõhassa. Yassa na kkhamati, so bhàseyya"

25 "Dutiyampi etamatthaü vadàmi. Suõàtu me bhante saïgho ayaü itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. Parisuddho antaràyikehi dhammehi. Paripuõõassa pattacãvaraü itthannàmo saïghaü upasampadaü yàcati itthannàmena upajjhàyena. Yassàyasmato khamati itthannàmassa upasampadà itthannàmena upajjhàyena so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya"

26 "Tatiyampi etamatthaü vadàmi. Suõàtu me bhante saïgho ayaü itthannàmo itthannàmassa àyasmato upasampadàpekho. Parisuddho antaràyikehi dhammehi paripuõõassa pattacãvaraü itthannàmo saïghaü upasampadaü yàcati itthannàmena upajjhàyena. Yassàyasmato khamati itthannàmassa upasampadà itthannàmena upajjhàyena so tuõhassa. Yassa nakkhamati, so bhàseyya"

27. 'Upasampanno saïghena itthannàmo itthannàmena upajjhàyena. Khamati saïghassa. Tasmà tuõhã. Evametaü dhàrayàmã"ti.

Upasampadàkammaü niññhitaü.

[BJT Page 238] [\x 238/]

1. Tàvadeva chàyà metabbà. Utupamàõaü àcikkhitabbaü. Divasabhàgo àcikkhitabbo. Saïgãti àcikkhitabbà. [PTS Page 096] [\q 96/] cattàro nissayà àcikkhitabbà.

2. Piõóiyàlopabhojanaü nissàya pabbajjà. Nattha te yàvajãvaü ussàho karaõãyo. Atirekalàbho - saïghabhattaü, uddesabhattaü, nimattanaü, salàkabhattaü, pakkhikaü, uposathikaü, pàñipadikaü. (1)

3. Paüsukulacãvaraü nissàya pabbajjà. Tattha te yàvajãvaü ussàho karaõãyo. Atirekalàbho - khomaü, kappàsikaü koseyyaü, kambalaü, sàõaü, bhaïgaü. (2)

4. Rukkhamålasenàsanaü nissàya pabbajjà. Tattha te yàvajãvaü ussàho karaõiyo. Atirekalàbho - vihàro, aóóhayogo, pàsàdo, hammiyaü, guhà. (3)

5. Påtimuttabhesajjaü nissàya pabbajjà. Tattha te yàvajãvaü ussàho karaõiyo. Atirekalàbho - sappi, navanãtaü, telaü, madhu, phàõitanti. (4)

Cattàro nissayà niññhità.

[BJT Page 240] [\x 240/]

1. Tena kho pana samayena bhikkhå a中ataraü bhikkhuü upasampàdetvà ekakaü obhàya pakkamiüsu. So pacchà ekakova 1- àgacchanto antaràmagge puràõadutiyikàya samàga勺hi. Sà evamàha: "kiü dàni pabbajitosã?"Ti. 2- "âma, pabbajitomhi"ti. 3- Dullabho kho pabbajitànaü methuno dhammo. Ehi methunaü dhammaü patisevà"ti. So tassa methunaü dhammaü patisevitvà cirena agamàsi. Bhikkhu evamàhaüsu: "kissa tvaü àvuso, evaü ciraü akàsã?"Ti. Atha kho so bhikkhu bhikkhånaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, upasampàdetvà dutiyaü dàtuü, cattàri ca akaraõiyàni àcikkhituü"

2. Upasampannena bhikkhunà methuno dhammo na patisevitabbo antamaso tiracchànagatàyapi. Yo bhikkhu methunaü dhammaü patisevati, assamaõo hoti asakyaputtiyo seyyathàpi nàma puriso sãsacchinno abhabbo tena sarirabandhanena jãvituü, evameva bhikkhu methunaü dhammaü patisevitvà assamaõo hoti asakyaputtiyo. Taü te yàvajãvaü akaraõãyaü. (1)

3. Upasampannena bhikkhunà adinnaü theyyasaïkhàtaü na àdàtabbaü antamaso tiõasalàkaü upàdàya. Yo bhikkhu pàdaü và pàdàrahaü và atirekapàdaü và adinnaü theyyasaïkhàtaü àdiyati, assamaõo hoti asakyaputtiyo. Seyyathàpi nàma paõóupalàso bandhanà pamutto abhabbo haritattàya, evameva bhikkhu pàdaü và pàdàrahaü và atirekapàdaü và adinnaü theyyasaïkhàtaü àdiyitvà assamaõo hoti asakya puttiyo taü te [PTS Page 097] [\q 97/] yàvajãvaü akaraõãyaü. (2)

4. Upasampannena bhikkhunà sa勺icca pàõo jãvità na voropetabbo antamaso kunthakipillikaü upàdàya. Yo bhikkhu sa勺icca manussaviggahaü jãvità voropeti antamaso gabbhapàtanaü upàdàya, assamaõo hoti asakyaputtiyo. Seyyathàpi nàma putusilà dvedhà bhinnà appañisandhikà hoti, evameva bhikkhu sa勺icca manussaviggahaü jãvità voropetvà assamaõo hoti asakya puttiyo. Taü te yàvajãvaü akaraõãyaü.

5. Upasampannena bhikkhunà uttarimanussadhammo na ullapitababo antamaso su中àgàre abhiramàmãti. Yo bhikkhu pàpiccho icchàpakato asantaü abhåtaü uttarimanussadhammaü ullapati jhànaü và vimokkhaü và sàmàdhiü và samàpattiü và maggaü và phalaü và, assamaõo hoti asakyaputtiyo. Seyyathàpi nàma tàlo matthakacchinto abhababo puna viråëhiyà, evameva bhikkhu pàpiccho icchàpakato asantaü abhåtaü uttarimanussadhammaü ullapitvà assamaõo hoti asakyaputtiyo. Taü te yàvajãvaü akaraõãyanti. (4)

Cattàri akaraõãyàni niññhitàni.

1. "Ekako" a vi ja pu ma nu pa 2. "Pabbajitosi" a vi

3. "Pabbajitomahi" machasaü

[BJT Page 242] [\x 242/]

1. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu àpattiyà adassane ukkhittako vibbhami. So puna paccàgantvà bhikkhu upasampadaü yàci. Bhagavato etamatthaü àrocesuü.

2. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiyà adassane ukkittako vibbhamati, so puna paccàgantvà bhikkhu upasampadaü yàcati, so evamassa vacanãyo: 'passissasi taü àpatti'nti. Sacàhaü passissàmã ti, pabbàjetabbo. Sacàhaü na passissàmi ti, na pabbàjetabbo. Pabbàjetvà vattabbo: 'passissasi taü àpatti'nti. Sacàhaü passissàmiti, upasampàdetabbo. Sacàhaü na passissàmi ti, na upasampàdetabbo. Upasampàdevà vattabbo: 'passissasi taü àpatti'nti. Sacàhaü passissàmiti, osàretabbo. Sacàhaü na passissàmi ti, na osàretabbo. Osàretvà vattabbo: 'passissàhi 1- taü àpatti'nti. Sace passati, iccetaü kusalaü no ce passati, labbhamànàya sàmaggiyà puna ukkhipitabbo alabbhamànàya sàmaggiyà anàpatti sambhoge saüvàse"

3. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu àpattiyà appañikamme ukkittako vibbhamati, so puna paccàgantvà bhikkhu upasampadaü yàcati, so evamassa vacanãyo: 'pañikarissasi taü àpatti'nti. Sacàhaü pañikarissàmã ti, pabbàjetabbo. [PTS Page 098] [\q 98/] sacàhaü na pañikarissàmi ti, na pabbàjetabbo. Pabbàjetvà vattabbo: 'pañikarissasi taü àpatti'nti. Sacàhaü pañikarissàmiti, upasampàdetabbo. Sacàhaü na pañikarissàmi ti, na upasampàdetabbo. Upasampàdetvà vattababo: 'pañikarissasi taü àpatti'nti. Sacàhaü pañikarissàmiti, osàretabbo. Osàretvà vattabbo: 'pañikarohi taü àpatti'nti. Sace pañikaroti kusalaü no ce pañikaroti labbhamànàya sàmaggiyà puna ukkhipitabbo. Alabbhamànàya sàmaggiyà anàpatti sambhoge saüvàse."

4. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittako vibbhamati, so puna paccàgantvà bhikkhu upasampadaü yàcati, so evamassa vacanãyo: 'pañinissajissasi taü pàpikaü diññhi'nti. Sacàhaü pañinissajissàmã ti, pabbàjetabbo. Sacàhaü na pañinissajissàmãti, na pabbàjetabbo. Pabbàjetvà vattabbo: 'pañinissajissasi taü pàpikaü diññhi'nti. Sacàhaü pañinissajissàmiti, upasampàdetabbo. Sacàhaü na pañinissajissàmã ti, na upasampàdetabbo. Upasampàdetvà vattababo: 'pañinissajissasi taü pàpikaü diññhi'nti. Sacàhaü pañinissajissàmiti, osàretabbo. Sacàhaü na pañinissajissàmi ti na osàretvà vattabbo: 'pañinissajàhi 2- taü pàpikaü diññhi'nti. Sace pañinissajati, iccetaü kusalaü no ce pañinissajati, labbhamànàya sàmaggiyà puna ukkhipitabbo. Alabbhamànàya sàmaggiyà anàpatti sambhoge saüvàse"ti.

Mahàkkhandhako pañhamo.

1. "Passasi taü àpattiü" machasaü [PTS] "passasetaü" to vi ma nu pa ja pu

2. "Pañinissajehi" itipipàñho

[BJT Page 244] [\x 244/]

1. Vinayamhi mahatthesu 1- pesalànaü sukhàvahe,

Niggahàna勺a pàpicche lajjinaü paggahesu ca.

Sàsanàdhàraõe ceva 2- sabba中ujinagocare,

Ana中avisaye kheme suppa中atte asaüsaye.

Khandhake vinaye ceva parivàre ca màtike,

Yathàtthakàrã kusalo pañipajjati yoniso.

2. Yo gavaü na vijànàti na so rakkhati gogaõaü,

Evaü sãlaü ajànanto kiü so rakkheyya saüvaraü?

3. Pamuññhamhi ca 3- suttante abhidhamme ca tàvade,

[PTS Page 099] [\q 99/] vinaye avinaññhamhi punatiññhati sàsanaü.

4. Tasmà saïgàhanàhetu4- uddànaü anupubbaso,

Pavakkhàmi yathààyaü suõotha 5- mama bhàsato.

5. Vatthu 6- nidànaü àpatti nayà peyyàlameva ca,

Dukkaraü taü asesetuü nayato taü vijànathà ti.

6. Bodhã ca ràjàyatanaü 7- ajapàlo 8- sahampatã,

Brahamà àëàro uddo ca 9- bhikkhu ca upako isi.

7. Koõóa中o bhaddiyo vappo 10- mahànàmo ca assaji,

Yaso cattàro pa中àya 11- sabbe pesesi so disà.

8. Vatthu màrehi tiüsà ca uruvelaü tayo jañã,

Agyàgàraü mahàràjà sakko buhmà ca kevalà. 12-

9. Paüsukulaü pokkhariõã sãlà ca kakudho salà,

Jambu ambo ca àmalo 13- pàripuppha勺a àhari.

10. Phàëiyantu ujjalantu vijjhàyantu ca kassapa,

Nimujjanti 14- mukhi megho gayà laññhi ca màgadho

11. Upatisso kolito ca abhi中àtà ca pabbajuü, 15-

Dunnivatthà panàmanà kiso låkho ca bràhmaõo.

12. Anàcàraü àcarati udaraü màõavo gaõo,

Vasasaü bàlehi pakkanto dasavassàni nissayo.

1. "Mahantesu" a vi ja pu 2. "Sàsane dhàraõe ceva" to vi ma nu pa

3. "Pamamuññhamhi ca" ca pu a vi. 4. "Hetuü" ja pu a vi ma cha saü

5. "Suõàtha" machasaü [PTS 6.] "Vatthuü" to vi a vi ja pu ma nu pa

7. "Bodhiràjàyatanaü ca" machasaü "bodhiràjàyatanaü" to vi ma nu pa

8. "Ajapàlo" a vi ja pu ma nu pa to vi

9. "Udako" machasaü "uddako" [PTS]

10. "Vappo bhaddiyo" machasaü [PTS] a vi si mu.

11. "Yaso cattàri pa中àsa" a vi ja pu si mu 12. "Kevalo" si mu [PTS]

13. "âmalako" machasaü [PTS 14.] "Nijjantu" to vi ma nu pa 15. "Pabbajjaü" [PTS]

[BJT Page 246] [\x 246/]

13. Na vattanti panàmetuü bàlà passaddhi pacacha cha, 1-

Yo so a中o ca naggo ca acchinnajañisàkiyo. 2-

14. Magadhesu pa勺a àbàdhà eko ràjà ca aïguli, 3-

Màgadho ca anu中àsi kàrà likhi kasàhato.

15. Lakkhaõà iõadàsà ca 4- bhaõóuko upàli abhi,

Saddhaü kulaü kaõñako ca 5- àhundarikameva ca.

16. Vatthusmiü dàrako sikkhà viharanti ca kinnu kho,

Sabbaü mukhaü upajjhàye apalàëanakaõñako. 6-

17. Paõóako theyyapakkanto ahi ca màtaraü pità,

Arahantabhikkhuõãbhedà ruhirena ca bya兀janaü.

18. Anupajjhàyasaïghena gaõapaõóaka'pattakà 7-,

Acãvaraü tadubhayaü yàcitenapi ye tayo.

19. Hatthà pàdà hatthapàdà kaõõanàsà tadubhayaü,

Aïgulã aëakaõóaraü phaõaü khujja勺a vàmanaü.

20. Galagaõói lakkhaõà ceva 8- kasàlikhita sãpadã, 9-

Pàpa parisadusã ca kàõakuõã 10- tatheva ca.

21. [PTS Page 100] [\q 100/] kha大aü pakkhahata勺e va sa大innairiyàpathaü,

Jaràndhamågabadhãraü andhamåga勺a yaü tahiü.

22. Andhabadhiraü yaü vuttaü mågabadhãrameva ca,

Andhamågabadhãra勺a alajjita勺a nissayaü.

23. Vatthabbaü ca tathàddhànaü yàcamànena pekkhanà,

âgacchatu11- vivàdenti ekupajjhena kassapo.

24. Dissanti upasampannà àbàdhehi ca pãëità,

Ananusiññà vitthanti 12- tattheva anusàsanà,

25. Saïghepi ca atho bàlo 13- asammato ca 14ekato,

Ullumpatupasampadà nissayo ekako tayoti.

Immahi khandhake vatthu ekasataü dvàsattati.

Mahàkkhandhake uddànaü niññhitaü.

1. "Bàlapassaddhi pa勺akàyo" a vi ja pu "bàlapassaddhi paccayo" ma nu pa to vi 2. "Acchinnajañilasàkiyo" machasaü acchinnaü jañilasàkiyo" [PTS]

3. " Eko bhaño core" si "eko coro ca aïgulã" [PTS]

4. "Iõadàso ca" machasaü [PTS] a vi 5. "Bhaõóako ca" a vi ja pu

6. "Apalàëanakaõóako" [PTS]

7. "Gaõapaõóakàpattake" [PTS]

8. "Lakkhanàkasà" ma nu pa to vi 9. "Likhita勺asãpadã" ma nu pa to vi

10. "Kàõaükuõiü" [PTS]

11. "âgacchantu" ma nu pa to, vi "agacchanti" a vi "àgacchantaü" [PTS]

12. "Vitthentã" machasaü "vitthàyanti"[PTS]

13. "Bàlà" machasaü 14. "Asammatà" machasaü

[BJT Page 248] [\x 248/]