[PTS Vol V - 1] [\z Vin /] [\f I /]
[PTS Page 137] [\q 137/]
[BJT Vol V-3-1] [\z Vin /] [\w IIIa /]
[BJT Page 346] [\x 346/]

Vinayapiñake
Mahàvaggapàëiyà
Pañhamo bhàgo
Vassåpanàyikakkhandhakaü
.

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

 

1. tena samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalanandakanivàpe.

2. Tena kho pana samayena bhagavatà bhikkhånaü vassàvàso appa中atto hoti.

3. Tedha 1- bhikkhå hemantampi gimhampi vassampi càrikaü caranti.

4. Manussà ujjhàyanti, khiyanti, vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà hemantampi gimhampi vassampi càrikaü carissanti, haritàni tiõàni sammaddantà, ekindriyaü jivaü viheñhentà, bahå khuddake pàõe saïghàtaü àpàdentà? Ime hi nàma a中atitthiyà durakkhàtadhammà vassàvàsaü allãyissanti. Saïkàsayissanti. 2- Ime hi nàma sakuntakà rukkhaggesu kulàvakàni karitvà vassàvàsaü allãyissanti. Saïkàsayissanti. Ime hi pana samaõà sakyaputtiyà hemantampi gimbhampi vassampi càrikaü caranti, haritàni tiõàni sammaddantà, ekindriyaü jivaü viheñhentà, bahå khuddake pàõe saïghàtaü àpàdentà"ti.

5. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujajhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü.

6. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

7. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "anujànàmi bhikkhave, vassaü upagantå"nti.

8. Atha kho bhikkhånaü etadahosi: "kadà nu kho vassaü upagantabba"nti.

9. Bhagavato ematthaü àrocesuü: "anujànàmi bhikkhave, vassàne vassaü upagantu"nti.

10. Atha kho bhikkhånaü etadahosi. "Kati nu kho 3vassåpanàyikà"ti.

11. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Dvemà bhikkhave, vassåpanàyikà: purimikà pacchimikà ca. 4- Aparajjugatàya àsaëahiyà purimikà upagantabbà. Màsagatàya àsàëabhiyà pacchimikà upagantabbà. Imà kho bhikkhave, dve vassåpanàyikà"ti.

12. [PTS Page 138] [\q 138/] tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå vassaü upantvà antaràvassaü càrikaü caranti.

1. "Te idha" machasaü 2. "Saïkasa'yissanti" machasaü saïkàpayissanti [PTS]

3. "Kinnukho" kesuvi [PTS] ja vi to vi ma nu pa

4. "Pacchimikàti" machasaü [PTS]

[BJT Page 348] [\x 348/]

13. Manussà tatheva ujjhàyanti, khiyanti, vipàcenti: "kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà hemantampi gimhampi vassampi càrikaü carissanti, haritàni tiõàni sammaddantà, ekindriyaü jivaü viheñhentà, bahå khuddake pàõe saïghàtaü àpàdentà? Ime hi nàma a中atitthiyà durakkhàtadhammà vassàvàsaü allãyissanti. Saïkàsayissanti. Ime hi nàma sakuntakà rukkhaggesu kulàvakàni karitvà vassàvàsaü allãyissanti. Saïkàsayissanti. Ime hi pana samaõà sakyaputtiyà hemantampi gimbhampi vassampi càrikaü caranti, haritàni tiõàni sammaddantà, ekindriyaü jivaü viheñhentà, bahå khuddake pàõe saïghàtaü àpàdentà"ti.

14. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü ujajhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti, khiyanti, vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå vassaü upagantavà antaràvassaü càrikaü carissantã?"Ti.

15. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

16. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "na bhikkhave, vassaü upagantavà purimaü và temàsaü pacchimaü và temàsaü avasitvà càrikà pakkamitabbà. Yo pakkameyya, àpatti dukkañassà"ti.

17. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå na icchanti vassaü upagantuü.

18. Bhagavato ematthaü àrocesuü: "na bhikkhave, vassaü na upantabbaü, yo na upagaccheyya, àpatti dukkañassà"ti.

19. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå tadahu vassåpanàyikàya vassaü anupagantukàmà sa勺icca àvàsaü atikkamanti.

20. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, tadahu vassåpanàyikàya vassaü anupagantukàmena sa勺icca àvàsaü atikkamitabbo. Yo atikkameyya, àpatti dukkañassà"ti.

21. Tena kho pana samayena ràjà màgadho seniyo bimbisàro vassaü ukkaóóhitukàmo bhikkhånaü santike dutaü pàhesi: "yadi panayyà àgame juõhe vassaü upagaccheyyu"nti.

22. Bhagavato ematthaü àrocesuü "anujànàmi bhikkhave, ràjånaü anuvattitu"nti.

23. [PTS Page 139] [\q 139/] atha kho bhagavà ràjagahe yathàbhirattaü viharitvà yena sàvatthi, tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena sàvatthã, tadavasari. Tatra sudaü bhagavà sàvatthiyaü viharati jevane anàthapiõóikassa àràme.

[BJT Page 350] [\x 350/]

24. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu udenena upàsakena saïghaü uddissa vihàro kàràpito hoti.

25. So bhikkhånaü santike dutaü pàhesi: "àgacchantu bhadantà, icchàmi dànaü ca dàtuü, dhammaü ca sotuü, bhikkhå ca passitu"nti.

26. Bhikkhå evamàhaüsu: bhagavatà àvuso, pa中attaü na vassaü upagantavà purimaü và temàsaü pacchimaü và temàsaü avasitvà càrikà pakkamitabbàti. âgametu udeno upàsako yàva bhikkhå vassaü vasanti. Vassaü vutthà àgamissanti. Sace panassa accàyikaü karaõãyaü, tattheva àvàsikànaü bhikkhånaü santike vihàraü patiññhàpetu"ti.

27. Udeno upàsako ujjhàyanti, khãyati, vipàceti: "kathaü hi nàma bhadantà mayà pahite na àgamissanti. 1- Ahaü hi dàyako kàrako saüghåpaññhàko"ti.

28. Assosuü kho bhikkhå udenassa upàsakassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa.

29. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: anujànàmi bhikkhave, sattannaü sattàhakaraõãyena pahite gantuü, na tveva appahite - bhikkhussa bhikkhuõiyà sikkhamànàya sàmaõerassa sàmaõeriyà upàsakassa upasikàya. Anujànàmi bhikkhave, imesaü sattannaü sattàhakaraõãyena pahite gantuü. Na tveva appahite sattàhaü santivatto kàtabbo"

30. "Idha pana bhikkhave upàsakena saïghaü uddissa vihàro kàràpito hoti. So ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya 'àgacchantu bhadantà, icchàmi dànaü ca dàtuü, dhammaü ca sotuü, bhikkhå ca passitu"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõiyena pahite. Na tveva appahite, sattàhaü sannivatto kàtabbo"

1. "âgacchissanti" machasaü [PTS]

[BJT Page 352] [\x 352/]

31. "Idha pana bhikkhave upàsakena saïghaü uddissa aóóhayogo kàràpito hoti. - Pe - pàsàdo kàràpito hoti - pe - hammiyaü kàràpitaü hoti - pe - guhà kàràpità hoti - pe - pariveõaü kàràpitaü hoti koññhako kàràpito hoti - pe - upaññhànasàlà kàràpità hoti - pe - aggisàlà kàràpità hoti - pe - kappiyakuñi kàràpità hoti - pe - vaccakuñi kàràpità hoti - pe - pe - caïkamo kàràpito hoti - pe - vaïkamanasàlà kàràpità hoti - pe udapàno kàràpito hoti - pe - udapànasàlà kàràpità hoti - pe - jantàgharaü kàràpità hoti- pe - [PTS Page 140] [\q 140/] janatàgharasàlà kàràpità hoti - pe - pokkharaõi kàràpità hoti - pe - maõóapo kàràpito hoti - pe - àràmo kàràpito hoti - pe - àràmatthu kàràpitaü hoti so ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya 'àgacchantu bhadantà, icchàmi dànaü ca dàtuü, dhammaü ca sotuü, bhikkhå ca passitu"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõiyena pahite na tveva appahite, sattàhaü sannivatto kàtabbo"

32. "Idha pana bhikkhave, upàsakena sambahule bhikkhå uddissa - pe - ekaü bhikkhåü udidissa vihàro kàràpito hoti. Aóóhayogo kàràpito hoti. Pàsàdo kàràpito hoti. Hamhiyaü kàràpitaü hoti. Guhà kàràpità hoti. Pariveõaü kàràpitaü hoti. Koññhako kàràpito hoti. Upaññhànasàlà kàràpità hoti. Aggisàlà kàràpità hoti. Kappiyakuñi kàràpità hoti. Vaccakuñi kàràpità hoti. Caïkamo kàràpito hoti. Caïkamanasàlà kàràpità hoti. Udapàno kàràpito hoti. Udapànasàlà kàràpità hoti. Jantàgharaü kàràpitaü hoti. Jantàgharasàlà kàràpità hoti. Pokkharaõi kàràpità hoti. Maõóapo kàràpito hoti. âràmo kàràpito hoti. âràmavatthu kàrapitaü hoti. So ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya 'àgacchantu bhadantà, icchàmi dànaü ca dàtuü, dhamma勺a sotuü, bhikkhå ca passitu"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena pahite. Na tveva appahite, sattàhaü sannivatto kàtabbo"

33. "Idha pana bhikkhave upàsakena bhikkhuõisaïghaü uddissa - pe - sambahulà bhikkhuõiyo uddissa - pe - ekaü bhikkhuõiü udidissa - pe - sambahulà sikkhamànàyo uddissa -pe - ekaü sikkhamànaü uddissa - pe - sabbahule sàmaõere uddissa - pe ekaü sàmaõeraü uddissa - pe - sambahulà sàmaõeriyo uddissa - pe - ekaü sàmaõeriü uddissa -pe - vihàro kàràpito hoti. Aóóhayogo kàràpito hoti. Pàsàdo kàràpito hoti. Hammiyaü kàràpitaü hoti. Guhà kàràpità hoti. Pariveõaü kàràpitaü hoti. Koññhako kàràpito hoti. Upaññhànasàlà kàràpità hoti. Aggisàlà kàràpità hoti. Kappiyakuñi kàràpità hoti. Vaccakuñi kàràpità hoti. Caïkamo kàràpito hoti. Caïkamanasàlà kàràpità hoti. Udapàno kàràpito hoti. Udapànasàlà kàràpità hoti. Pokkharaõi kàràpità hoti. Maõóapo kàràpito hoti. âràmo kàràpito hoti. âràmavatthu kàrapitaü hoti. So ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya 'àgacchantu bhadantà, icchàmi dànaü ca dàtuü, dhammaü ca sotuü, bhikkhå ca passitu"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõiyena pahite. Na tveva appahite, sattàhaü sannivatto kàtabbo"

34. "Idha pana bhikkhave upàsakena attano atthàya nivesanaü kàràpitaü hoti. -Pe - pe - sayanigharaü kàràpitaü hoti - pe - uddosito1 kàràpito hoti - pe - añño kàràpito hoti - pe - màlo kàràpito hoti - pe - àpaõo kàràpito hoti - pe - àpaõasàlà kàràpità hoti - pe - pàsàdo kàràpito hoti - pe - hammiyaü kàràpitaü hoti - pe - guhà kàràpità hoti - pe - piriveõaü kàràpitaü hoti - pe - koññhako kàràpito hoti - pe - upaññhànasàlà kàràpità hoti - pe - aggisàlà kàràpità hoti - pe - rasavatã kàràpità hotipe - vaccakuñã kàràpità hoti - pe - caïkamo kàràpito hoti - pe - caïkamanasàlà kàràpità hoti - pe - udapàno kàràpito hoti - pe - udapànasàlà kàràpità hoti - pe - janatàgharaü kàràpitaü hoti. - Pe - jantàgharasàlà kàràpità hoti. - Pe - pokkharaõi kàràpità hoti. - Pe - maõóapo kàràpito hoti. - Pe - àràmo kàràpito hoti. - Pe - àràmavatthu kàràpitaü hoti. - Pe - puttassa và vàreyyaü hoti. - Pe - dhãtuyà và vàreyyaü hoti. - Pe - gilàno và hoti. - Pe - abhi中àtaü và suttannaü bhaõati. So ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya 'àgacchantu [PTS Page 141] [\q 141/] palujjati'ti a中ataraü và panassa kiccaü hoti karaõãyaü và, so ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'àgacchantu bhadantà, icchàmi dàna勺a ca dàtuü, dhamma勺a ca sotuü, bhikkhå ca passitu"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena pahite. Na tveva appahite, sattàhaü sannivatto kàtabbo"

35. "Idha pana bhikkhave, upàsikàya saïghaü uddissa vihàro kàràpito hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'àgacchantu ayyà, icchàmi dàna勺a dàtuü, dhamma勺a sotuü, bhikkhå ca passitu"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena pahite. Na tveva appahite, sattàhaü sannivatto kàtabbo"

36. "Idha pana bhikkhave upàsikàya saïghaü uddissa aóóhayogo kàràpito hoti. Pàsàdo kàràpito hoti. Hammiyaü kàràpitaü hoti. Guhà kàràpità hoti. Pariveõaü kàràpitaü hoti. Koññhako kàràpito hoti. Upaññhànasàlà kàràpità hoti. Aggisàlà kàràpità hoti. Kappiyakuñi kàràpità hoti. Vaccakuñi kàràpità hoti. Caïkamo kàràpito hoti. Caïkamanasàlà kàràpità hoti. Udapàno kàràpito hoti. Udapànasàlà kàràpità hoti. Jantàgharaü kàràpitaü hoti. Jantàgharasàlà kàràpità hoti. Pokkharaõi kàràpità hoti. Maõóapo kàràpito hoti. âràmo kàràpito hoti. âràmavatthu kàrapitaü hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya 'àgacchantu ayyà, icchàmi dàna勺a dàtuü, dhamma勺a sotuü, bhikkhå ca passitu"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena pahite na tveva appahite, sattàhaü sannivatto kàtabbo"

1. "Udàsãto" machasaü

[BJT Page 356] [\x 356/]

37. "Idha pana bhikkhave upàsikàya sambahule bhikkhå uddissa - pe - ekaü bhikkhuü udidissa - pe - bhikkhuõã saïghaü uddissa -pe - sambahulà bhikkhuõiyo uddissa - pe - ekaü bhikkhuõiü uddissa - pe - sambahulà sikkhamànàyo udidissa - pe - ekaü sikkhamànaü uddissa -pe - sambahule sàmaõere uddissa - pe - ekaü sàmaõeraü uddissa pe attano atthàya nivesanaü kàràpitaü hoti. Sayanãgharaü kàràpitaü hoti. Uddosito kàràpito hoti. Añño kàràpito hoti. Màlo kàràpito hoti. âpaõo kàràpito hoti. âpaõa sàlà kàràpità hoti. Pàsàdo kàràpito hoti. Hammiyaü kàràpitaü hoti. Guhà kàràpità hoti. Pariveõaü kàràpitaü hoti. Koññhako kàràpito hoti. Upaññhànasàlà kàràpità hoti. Aggisàlà kàràpità hoti. Rasavatã kàràpità hoti. Vaccakuñi kàràpità hoti. Caïkamo kàràpito hoti. Caïkamanasàlà kàràpità hoti. Udapàno kàràpito hoti. Udapànasàlà kàràpità hoti. Jantàgharaü kàràpitaü hoti. Jantàgharasàlà kàràpità hoti. Pokkharaõi kàràpità hoti. Maõóapo kàràpito hoti. âràmo kàràpito hoti. âràmavatthu kàrapitaü hoti. Putassa và vàreyyaü hoti. Dhituyà và vàreyyaü hoti. Gilànà và hoti. Abhi中àtaü và suttannaü bhaõati. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya 'àgacchantu ayyà, imaü suttantaü pariyàpuõissanti, puràyaü suttanno palujjati'ti. A中ataraü và panassà kiccaü hoti karaõiyaü và. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'àgacchantu ayyà, icchàmi dàna勺a dàtuü, dhamma勺a sotuü, bhikkhå ca passitu"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena pahite na tveva appahite, sattàhaü sannivatto kàtabbo"

38. "Idha pana bhikkhave bhikkhunà saïghaü uddissa - pe - bhikkhuõiyà saïghaü udidissa - pe - sikkhamànàya saïghaü uddissa -pe - sàmaõerena saïghaü uddissa - pe - sàmaõeriyà saïghaü uddissa - pe - sambahule bhikkhu udidissa - pe - ekaü bhikkhuü uddissa -pe - bhikkhuõi saïghaü uddissa - pe - sambahulà bhikkhuõãyo uddissa - pe - ekaü bhikkhuõiü uddissa - pe - sambahulà sikkhamànàyo uddissa - pe - ekaü sikkhamànaü uddissa - pe - sambahule sàmaõere uddissa - pe - ekaü sàmaõeraü uddissa - pe - [PTS Page 142] [\q 142/] sambahulà sàmaõeriyo uddissa - pe - ekaü sàmaõeriü uddissa - pe - attano atthàya vihàro kàràpito hoti. Aóóhayogo kàràpito hoti. Pàsàdo kàràpito hoti. Hammiyaü kàràpitaü hoti. Guhà kàràpità hoti. Pariveõaü kàràpitaü hoti. Koññhako kàràpito hoti. Upaññànasàlà kàràpità hoti. Aggisàlà kàràpità kappiyakuñã kàràpità hoti. Vaïkamo kàràpito hoti. Caïkamanasàlà kàràpità hoti. Udapàno kàràpità hoti. Udapànasàlà kàràpità hoti. Pokkharaõi kàràpità hoti. Maõóapo kàràpito hoti. âràmo kàràpito hoti. âràmavatthu kàrapitaü hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya 'àgacchantu ayyà, icchàmi dàna勺a dàtuü, dhamma勺a sotuü, bhikkhå ca passitu"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena pahite. Na tveva appahite, sattàhaü sannivatto kàtabbo"

[BJT Page 358] [\x 358/]

39. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhå gilàno hoti. So bhikkhånaü santike dutaü pahesi: "ahaü hi 1- gilàno. âgacchantu bhikkhu icchàmi bhikkhånaü àgata"nti.

40. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: - "anujànàmi bhikkhave, pa勺annaü sattàhakaraõãyena appahitepi gantuü pageva pahitebhikkhussa bhikkhuõãyà sikkhamànàya sàmaõerassa sàmaõeriyà. 2- Anujànàmi bhikkhave, imesaü pa勺annaü sattàhakaraõãyena appahitepi gantuü, pageva pahite. Sattàhaü sannivatto kàtabbo. "

41. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu gilàno hoti. So ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi gilàno. âgacchantu bhikkhå. Icchàmi bhikkhånaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'gilànabhattaü và pariyesissàmi, gilànupaññhàkabhattaü và pariyesissàmi, gilànabhesajjaü và pariyesissàmi, pucchissàmi và, upaññhahissàmi và ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo".

42. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa anabhirati uppannà hoti. So ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'anabhirati me uppannà, àgacchantu bhikkhå. Icchàmi bhikkhånaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'anabhiratiü våpakàsessàmi và, våpakàsàpessàmi và, dhammakathaü vàssa karissàmi ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo".

43. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa kukkuccaü uppannaü hoti. So ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'kukkuccaü me uppannaü, àgacchantu bhikkhå. Icchàmi bhikkhånaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'kukkuccaü vinodessàmi và, vinodàpessàmi và, dhammakathaü vàssa karissàmi ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo".

44. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa diññhigataü uppannaü hoti. So ce [PTS Page 143] [\q 143/] bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'diññhigataü me uppannaü, àgacchantu bhikkhå. Icchàmi bhikkhånaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'diññhigataü vivecessàmi và, vivecàpessàmi và, dhammakathaü vàssa karissàmi ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo".

1. "Ahaü" machasaü a vi ja vi to vi ma nu pa

2. "Sàmeõeràya" sã mu

[BJT Page 360] [\x 360/]

45. "Idha pana bhikkhave bhikkhu garudhammaü ajjhàpanno hoti. Parivàsàraho. So ce bhikkhånaü santike dutaü pahesi: "ahaü hi garudhammaü ajjhàpanno parivàsàraho àgacchantu bhikkhå icchàmi bhikkhånaü àgata"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõiyena appahitepi pegeva pahite: 'parivàsadànaü ussukkaü karissamàmi và, anusàvessàmi và; gaõapurako và bhavissàmã'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

46. "Idha pana bhikkhave bhikkhu mulàyà pañikassanàraho hoti. So ce bhikkhunaü santike dutaü pahesi: "ahaü hi målàyà pañikassanàraho àgacchantu bhikkhå icchàmi bhikkhånaü àgata"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pegeva pahite: 'målàyà pañikassanaü ussukkaü karissàmi và, anusàvessàmi và, gaõapårako và bhavissàmã'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

47. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu mànattàraho hoti. So ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi mànattàraho àgacchantu bhikkhå. Icchàmi bhikkhånaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'mànattadànaü ussukaü karissàmi và, anusàvessàmi và, gaõapårako và bhavissàmi'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo".

48. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhànàraho hoti. So ce bhikkhånaü santike dutaü pahesi: "ahaü hi abbhànàraho àgacchantu bhikkhu icchàmi bhikkhånaü àgata"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pegeva pahite: 'abbhànaü ussukkaü karissàmi và, anusàvessàmi và gaõapårako và bhavissàmã'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

49. "Idha pana bhikkhave bhikkhussa saïgho kammaü kattukàmo hoti. Tajjanãyaü và niyassaü và pabbajaniyaü và pañisàraõiyaü và ukkhepanãyaü và so ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: "saïgho me kammaü kattukàmo. âgacchantu bhikkhå icchàmi bhikkhånaü àgata"nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'kinti [PTS Page 144] [\q 144/] nu kho saïgho kammaü na kareyya lahutàya và pariõàmeyyà'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

[BJT Page 362] [\x 362/]

50. "Kataü và panassa hoti saïghena tajjaniyaü và niyassaü và pabbàjaniyaü và pañisàraõiyaü và ukkhepaniyaü và so ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'saïgho me kammaü akàsi. âgacchantu bhikkhå icchàmi bhikkhånaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'kinni nu kho sammà vatteyya? Lomaü pàteyya? Netthàraü vatteyya? Saïgho taü kammaü pañippassambheyyà' ti sattàhaü sannivatto kàtabbo".

51. "Idha pana bhikkhave, bhikkhuõi gilànà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi gilànà àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'gilànabhattaü và pariyesissàmi. Gilànupaññhàkabhattaü và pariyesissàmi. Gilànabhesajjaü và pariyesissàmi, pucchissàmi và, upaññhahissàmi và'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

52. "Idha pana bhikkhave, bhikkhuõiyà anabhirati uppannà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'anabhirati me uppannà àgacchantu ayyà icchàmi ayyànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'anabhiratiü vupakàssomi và vupakàsàpessàmi. Và dhammakathaü vàssà karissàmi'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

53. "Idha pana bhikkhave, bhikkhuõiyà kukkuccaü upannaü hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'kukkuccaü me uppannaü àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'kukkuccaü vinodessàmi và, vinodàpessàmi và, dhammikathaü vàssà karissàmi'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

54. "Idha pana bhikkhave, bhikkhuõiyà diññhigataü uppannà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'diññhigataü me uppannaü àgacchantu ayyà, icchàmi ayyànaü àgata'nti gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'diññhigataü vivecessàmi và, vivecàpessàmi và, dhammikathaü vàssà karissàmi'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

55. "Idha pana bhikkhave, bhikkhuõi garudhammaü ajjhàpannà hoti. Mànattàrahà. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi [PTS Page 145] [\q 145/] garudhammaü ajjhàpannà mànattàrahà àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'mànattadànaü ussukkaü karissàmã'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

[BJT Page 364] [\x 364/]

56. "Idha pana bhikkhave, bhikkhuõi målàyà pañikassanàrahà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi målàya pañikassanàrahà àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'målàya pañikassanaü ussukkaü karissàmi'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo".

57. "Idha pana bhikkhave, bhikkhuõi abbhànàrahà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi abbhànàrahà àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'abbhànaü ussukkaü karissàmi'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

58. "Idha pana bhikkhave, bhikkhuõiyà saïgho kammaü kattukàmo hoti. Tajjaniyaü và niyassaü và pabbàjaniyaü và pañisàraõiyaü và ukkhepaniyaü và. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'saïgho me kammaü kattukàmo àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'kinni nu kho saïgho kammaü na kareyya? Lahutàya và pariõàmeyyà'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

59. "Kataü và panassà hoti. Saïgho kammaü tajjaniyaü và niyassaü và pabbàjaniyaü và pañisàraõiyaü và ukkhepaniyaü và. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'saïgho me kammaü akàsi. âgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'kinti nu kho sammàvatteyya? Lomaü pàteyya? Netthàraü vatteyya? Saïgho taü kammaü pañippassambheyyà'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

60. "Idha pana bhikkhave, sikkhamànà gilànà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi gilànà àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõåyena appahitepi pageva pahite: 'gilànabhattaü và pariyesissàmi, gilànupaññhàka bhattaü và pariyesissàmi, gilànabhesajjaü và pariyesissàmi, pucchissàmi và, upaññhahissàmi và'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

[BJT Page 366] [\x 366/]

61. "Idha pana bhikkhave, sikkhamànàya [PTS Page 146] [\q 146/] anabhirati uppannà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'sikkhà me kupità àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'sikkhàsamàdànaü ussukkaü karissàmã'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

"Idha pana bhikkhave, sikkhamànàya kukkuccaü uppannà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'sikkhà me kupità àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'sikkhàsamàdànaü ussukkaü karissàmã'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

"Idha pana bhikkhave, sikkhamànàya diññhigataü uppannà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'sikkhà me kupità àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'sikkhàsamàdànaü ussukkaü karissàmã'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

Idha pana bhikkhave, sikkhamànàya kupità hoti. Sà ce bhikkhunaü santike dutaü pahiõeyya: 'sikkhà me kupità àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'sikkhàsamàdànaü ussukkaü karissàmã'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

62. "Idha pana bhikkhave, sikkhamànà upasampajjitukàmà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi upasampajjitukàmà. âgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'upasampadaü ussukkaü karissàmã'ti. Anusàvessàmi và, gaõapurako và bhavissàmi"ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

63. "Idha pana bhikkhave, sàmaõero gilàno hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi gilàno àgacchantu bhikkhå. Icchàmi bhikkhånaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'gilànabhattaü và pariyesissàmi, gilànupaññhàkabhattaü và pariyesissàmi, gilànabhesajjaü và pariyesissàmi, pucchissàmi và, upaññhahissàmi và'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

64. "Idha pana bhikkhave, sàmaõerassa anabhirati uppannà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi vassaü pucchitukàmo àgacchantu bhikkhå. Icchàmi bhikkhånaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'pucchissàmi và àcikkhissàmi và'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

"Idha pana bhikkhave, sàmaõerassa kukkuccaü uppannà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi vassaü pucchitukàmo àgacchantu bhikkhå. Icchàmi bhikkhånaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'pucchissàmi và àcikkhissàmi và'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

"Idha pana bhikkhave, sàmaõerassa diññhigataü uppannà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi vassaü pucchitukàmo àgacchantu bhikkhå. Icchàmi bhikkhånaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'pucchissàmi và àcikkhissàmi và'ti sattàhaü sannivatto kàtabbo"

Idha pana bhikkhave, sàmaõero vassaü pucchitukàmo hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü vassaü pucchitukàmo àgacchantu bhikkhå. Icchàmi bhikkhånaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'pucchissàmi và àcikkhissàmi và'ti sattàhaü sannivatto kàtabbo"

65. "Idha pana bhikkhave, sàmaõero upasampajjitukàmo hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü vassaü pucchitukàmo àgacchantu bhikkhå. Icchàmi bhikkhånaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'upasampadaü ussukkaü karissàmi và, anusàvessàmi và, gaõapurako và bhavissàmã'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

66. "Idha pana bhikkhave, sàmaõerã 1- gilànà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi gilànà àgacchantu ayyà. Icchami ayyànaü àgata'nti. [PTS Page 147] [\q 147/] gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'gilànabhattaü và pariyesissàmi, gilànupaññhàkabhattaü và pariyesissàmi, gilànabhesajjaü và pariyesissàmi, pucchissàmi và, upaññhabhissàmi và"ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

1. "Sàmaõerà" sã mu

[BJT Page 368] [\x 368/]

67. "Idha pana bhikkhave, sàmaõeriyà anabhirati uppannà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi vassaü pucchitukàmo àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'pucchissàmi và, àcikkhissàmi và'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

"Idha pana bhikkhave, sàmaõeriyà kukkuccaü uppannà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi vassaü pucchitukàmo àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'pucchissàmi và, àcikkhissàmi và'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

"Idha pana bhikkhave, sàmaõeriyà diññhigataü uppannà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi vassaü pucchitukàmo àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'pucchissàmi và, àcikkhissàmi và'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

68. "Idha pana bhikkhave, sàmaõeriyà sikkhaü samàdiyitukàmà hoti. Sà ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: 'ahaü hi sikkhaü samàdiyitukàmo àgacchantu ayyà. Icchàmi ayyànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'sikkhà samàdànaü ussukkaü karissàmi'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

69. Tena kho pana samayena a中atarassa bhikkhuno màtà gilànà hoti. Sà puttassa santike dutaü pàhesi: "ahaü hi gilànà àgacchatu me putto. Icchàmi puttassa àgata"nti.

70. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: "bhagavatà pa中attaü sattannaü sattàhakaraõãyena pahite gantuü; na ttheva appahite pa勺annaü sattàhakaraõãyena appahitepi gantuü. Pageva pahite 1ayaü ca me màtà gilànà sà ca anupàsikà. Kathaü nu kho mayà pañipajjitabba"nti.

71. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: - "anujànàmi bhikkhave, sattannaü sattàhakaraõãyena appahitepi gantuü. Pageva pahite bhikkhussa bhikkhuõiyà sikkhamànàya sàmaõerassa sàmaõeriyà màtuyà ca pitussa ca anujànàmi bhikkhave, imesaü sattannaü sattàhakaraõãyena appahitepi gantuü, pageva pahite sattàhaü sannivatto kàtabbo"

72. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa màtà gilànà hoti. Sà ce puttassa santike dutaü pahiõeyya: "ahaü hi gilànà àgacchantu me putto icchàmi. Puttassa àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'gilànabhattaü và pariyesissàmi, gilànupaññhàkabhattaü và pariyesissàmi, gilànabhesajjaü và pariyesissàmi, pucchissàmi và, upaññhahissàmi và'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

1. "Pahiteti" machasaü

[BJT Page 370] [\x 370/]

73. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa [PTS Page 148] [\q 148/] pità gilàno hoti. Sà ce puttassa santike dutaü pahiõeyya: "ahaü hi gilànà àgacchantu me putto icchàmi. Puttassa àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena appahitepi pageva pahite: 'gilànabhattaü và pariyesissàmi, gilànupaññhàkabhattaü và pariyesissàmi, gilànabhesajjaü và pariyesissàmi, pucchissàmi và, upaññhahissàmi và'ti. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"

74. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa bhàtà gilàno hoti. So ce bhàtuno santike dutaü pahiõeyya: "ahaü hi gilàno àgacchantu me bhàtà icchàmi. Bhàtuno àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena pahite na ttheva appahite sattàhaü sannivatto kàtabbo"

75. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa bhaginã gilànà hoti. Sà ce bhàtuno santike dutaü pahiõeyya: "ahaü hi gilàno àgacchantu me bhàtà icchàmi. Bhàtuno àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena pahite na ttheva appahite sattàhaü sannivatto kàtabbo"

76. "Idha pana bhikkhave, bhikkhussa àtako gilàno hoti. Sà ce bhikkhussa santike dutaü pahiõeyya: "ahaü hi gilàno. âgacchantu bhadanto. Icchàmi bhadantassa àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena pahite na ttheva appahite sattàhaü sannivatto kàtabbo"

77. "Idha pana bhikkhave, bhikkhubhatiko1- gilàno hoti. So ce bhikkhånaü santike dutaü pahiõeyya: "ahaü hi gilàno àgacchantu bhadantà. 2- Icchàmi bhadantànaü àgata'nti. Gantabbaü bhikkhave, sattàhakaraõãyena pahite na ttheva appahite. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"ti. 3-

78. Tena kho pana samayena saïghassa mahàvihàro 4- udãrayati. A中atarena upàsakena ara中e bhaõóaü chedàpitaü hoti. So bhikkhånaü santike dutaü pàhesi "sace bhadantà taü bhaõóaü àvahàpeyyuü, 5- dajjàhaü bhadantànaü taü bhaõóa"nti. Bhagavato etamatthaü "anujànàmi bhikkhave, saïghakaraõãyena gantuü. Sattàhaü sannivatto kàtabbo"ti

.

Vassàvàsabhàõavàraü niññhãtaü.

1. "Bhikkhugatiko" machasaü [PTS] "bhikkhugatiko" aññha

2. "âgacchantu bhikkhå [PTS]

3. "Kàtabbo" machasaü a vi ja vi to vi ma nu pa

4. "Vihàro" machasaü [P TS]

5. "Avahàpeyyåü" avahareyyuü" machasaü [PTS]

[BJT Page 372] [\x 372/]

1. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu a中atarasmiü àvàse vassåpagatà bhikkhå vàëehi ubbàëhà honti gaõhiüsupi. Paripàtiüsupi. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Idha pana bhikkhave, vassåpagatà bhikkhå vàëehi ubbàëhà honti. Gaõhantipi. Paripàtentipi. 'Eseva antaràyo'ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa"

2. "Idha pana bhikkhave, vassåpagatà bhikkhå siriüsapehi ubbàëhà honti. ôaüsantipi, paripàtentipi. 'Eseva 1- antaràyo'ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa"

.

3. [PTS Page 149] [\q 149/] "idha pana bhikkhave, vassåpagatà bhikkhå corehi ubbàëhà honti vilumpantipi àkoñentipi 'eseva antaràyo'ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa"

4. "Idha pana bhikkhave, vassåpagatà bhikkhå pisàcehi ubbàëhà honti àvisantipi ojampi haranti 2- 'eseva antaràyo'ti. Pakkamitabbaü. Anàpatti vassacchedassa"

5. "Idha pana bhikkhave, vassåpagatànaü bhikkhånaü gàmo agginà daóóho hoti. Bhikkhå piõóakena kilamanti 'eseva antaràyo'ti. Pakkamitabbaü. Anàpatti vassacchedassa"

.

6. "Idha pana bhikkhave, vassåpagatànaü bhikkhånaü senàsanaü agginà daóóhaü hoti. Bhikkhu senàsanena kilamanti 'eseva antaràyo'ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa".

7. "Idha pana bhikkhave, vassåpagatànaü bhikkhånaü gàmo udakena vuëho hoti. Bhikkhå piõóakena kilamanti. 'Eseva antaràyo'ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa".

8. "Idha pana bhikkhave, vassåpagatànaü bhikkhånaü senàsanaü udakena våëhaü hoti. Bhikkhå senàsanena kilamanti 'eseva antaràyo'ti. Pakkamitabbaü. Anàpatti vassacchedassa".

9. Tena kho pana samayena a中atarasmiü àvàse vassåpagatànaü bhikkhånaü gàmo corehi vuññhàpito 3- hoti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "anujànàmi bhikkhave, yena gàmo, tena gantu"nti. Gàmo dvedhà pabhijjittha. 4- Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, yena bahutarà, tena gantu"nti. Bahutarà assaddhà honti appasannà. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, yena saddhà pasannà, tena gantu"nti.

1. "Eso" ma nupa 2. "Hanti" harantipi" machasaü

3. "Vuññhàsi" machasaü [PTS] ma nu pa to vi

4. "Bhijjittha" machasaü [PTS] to vi a vi ma nu pa ja vi

[BJT Page 374] [\x 374/]

10. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu a中atarasmiü àvàse vassåpagatà bhikkhå labhiüsu lukhassa và paõitassa và bhojanassa yàvadatthaü pàripåriü. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Idha pana bhikkhave, vassåpagatà bhikkhå na labhanti lukhassa và paõitassa và bhojanassa yàvadatthaü pàripåriü 'eseva antaràyo'ti. Pakkamitabbaü. Anàpatti vassacchedassa"

.

11. "Idha pana bhikkhave, vassåpagatà bhikkhå labhanti lukhassa và paõitassa và bhojanassa yàvadatthaü pàripåriü. Na labhaõati sappàyàni bhojanàni. 'Eseva antaràyo'ti pakkamitabbaü. Anàpatti vassacchedassa"

12. "Idha pana bhikkhave, vassåpagatà bhikkhå labhanti lukhassa và paõitassa và bhojanassa yàvadatthaü pàripåriü. Na labhaõati sappàyàni bhojanàni, 'eseva antaràyo'ti pakkamitabbaü. Anàpatti vassacchedassa"

13. "Idha pana bhikkhave, vassåpagatà bhikkhå labhanti lukhassa và paõitassa và bhojanassa yàvadatthaü pàripåriü. Labhaõati sappàyàni [PTS Page 150] [\q 150/] bhojanàni. Labhanti sappàyàni. Bhesajjàni na labhanti patiråpaü upaññhàkaü. 'Eseva antaràyo'ti pakkamitabbaü. Anàpatti vassacchedassa".

14. "Idha pana bhikkhave, vassåpagataü bhikkhuü itthi nimanteti: ehi bhante, hira中aü và te demi. Suvaõõaü và te demi. Khettaü và te demi. Vatthuü và te demi. Gàvuü và te demi. Gàviü và te demi. Dàsaü và te demi. Dàsiü và te demi. Dhitaraü và te demi bhariyatthàya. Ahaü và te bhariyà homi. A中aü và te bhariyaü ànemã"ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'lahuparivattaü kho cittaü vuttaü bhagavatà. Siyàpi me brahmacariyassa antaràyo"ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa.

15. "Idha pana bhikkhave, vassåpagataü bhikkhuü vesã nimanteti: ehi bhante, hira中aü và te dema. Suvaõõaü và te dema. Khettaü và te dema. Vatthuü và te dema. Gàvuü và te dema. Gàviü và te dema. Dàsaü và te dema. Dàsiü và te dema. Dhitaraü và te dema bhariyatthàya. Ahaü và te bhariyà homi. A中aü và te bhariyaü ànemã"ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'lahuparivattaü kho cittaü vuttaü bhagavatà. Siyàpi me brahmacariyassa antaràyo"ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa.

"Idha pana bhikkhave, vassåpagataü bhikkhuü thullakumàrã nimanteti: 'ehi bhante, hira中aü và te dema. Suvaõõaü và te dema. Khettaü và te dema. Vatthuü và te dema. Gàvuü và te dema. Gàviü và te dema. Dàsaü và te dema. Dàsiü và te dema. Dhitaraü và te dema bhariyatthàya. Ahaü và te bhariyà homi. A中aü và te bhariyaü ànemã"ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'lahuparivattaü kho cittaü vuttaü bhagavatà. Siyàpi me brahmacariyassa antaràyo"ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa.

"Idha pana bhikkhave, vassåpagataü bhikkhuü paõóako nimanteti: 'ehi bhante, hira中aü và te dema. Suvaõõaü và te dema khettaü và te dema. Vatthuü và te dema. Gàvuü và te dema. Gàviü và te dema. Dàsaü và te dema. Dàsiü và te dema. Dhitaraü và te demi bhariyatthàya. Ahaü và te bhariyà homi. A中aü và te bhariyaü ànemã"ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'lahuparivattaü kho cittaü vuttaü bhagavatà. Siyàpi me brahmacariyassa antaràyo"ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa.

"Idha pana bhikkhave, vassåpagataü bhikkhuü àtakà nimantenti: 'ehi bhante, hira中aü và te dema. Suvaõõaü và te dema khettaü và te dema. Vatthuü và te dema. Gàvuü và te dema gàviü và te dema. Dàsaü và te dema. Dàsiü và te dema. Dhitaraü và te demi bhariyatthàya. Ahaü và te bhariyà homi. A中aü và te bhariyaü ànemã"ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'lahuparivattaü kho cittaü vuttaü bhagavatà. Siyàpi me brahmacariyassa antaràyo"ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa.

"Idha pana bhikkhave, vassåpagataü bhikkhuü ràjàno nimanteti: 'ehi bhante, hira中aü và te dema. Suvaõõaü và te dema. Khettaü và te dema. Vatthuü và te dema. Gàvuü và te dema. Gàviü và te dema. Dàsaü và te dema. Dàsiü và te dema. Dhitaraü và te dema bhariyatthàya. Ahaü và te bhariyà homi. A中aü và te bhariyaü ànemã"ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'lahuparivattaü kho cittaü vuttaü bhagavatà. Siyàpi me brahmacariyassa antaràyo"ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa.

"Idha pana bhikkhave, vassupagataü bhikkhuü corà nimantenti: 'ehi bhante, hira中aü và te dema. Suvaõõaü và te dema. Khettaü và te dema. Vatthuü và te dema. Gàvuü và te dema. Gàviü và te dema. Dàsaü và te dema. Dàsiü và te dema. Dhitaraü và te dema bhariyatthàya. Ahaü và te bhariyà homi. A中aü và te bhariyaü ànemã"ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'lahuparivattaü kho cittaü vuttaü bhagavatà siyàpi me brahmacariyassa antaràyo"ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa.

"Idha pana bhikkhave, vassåpagataü bhikkhuü dhuttà nimantenti: 'ehi bhante, hira中aü và te dema. Suvaõõaü và te dema. Khettaü và te dema. Vatthuü và te dema. Gàvuü và te dema. Gàviü và te dema. Dàsaü và te dema. Dàsiü và te dema. Dhitaraü và te dema bhariyatthàya. Ahaü và te bhariyà homi. A中aü và te bhariyaü ànemã"ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'lahuparivattaü kho cittaü vuttaü bhagavatà. Siyàpi me brahmacariyassa antaràyo"ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa.

[BJT Page 376] [\x 376/]

16. "Idha pana bhikkhave, vassåpagato bhikkhu assàmikaü nidhãü passati. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'lahuparivattaü kho cittaü vuttaü bhagavatà. Siyàpi me brahmacariyassa antaràyo'ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa"

.

17. "Idha pana bhikkhave, vassåpagato bhikkhå passati. Sambahulo bhikkhå saïghabhedàya parakkamante. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'garuko kho saïghabhedo vutto bhagavatà. Mà mayi sammukhibhute saïgho bhijji"ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa".

18. "Idha pana bhikkhave, vassåpagato bhikkhu suõàti. 'Asukasmiü kira àvàse sambahulà bhikkhu saïghabhedàya parakkamantã,ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'garuko kho saïghabhedo vutto bhagavatà. Mà mayi sammukhibhute saïgho bhijji"ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa"

19. "Idha pana bhikkhave, vassåpagato bhikkhu suõàti. 'Asukasmiü kira àvàse sambahulà bhikkhu saïghabhedàya parakkamantã,ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'te kho me bhikkhå mittà. Tyàhaü vakkhàmi - garuko kho àvuso, saïghabhedo vutto bhagavatà mà àyasmantànaü saïghabhedo ruccitthàti. Karissanti me cavanaü sussusissanti. Sotaü odahissantã'ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa"

20. "Idha pana bhikkhave, vassåpagato bhikkhu suõàti. 'Asukasmiü kira àvàse sambahulà bhikkhu saïghabhedàya parakkamantã,ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'te kho me bhikkhu na mittà. Api ca ye tesaü mittà, te me mittà. Tyàhaü vakkhàmi te vutto vakkhanti - garuko kho àvuso saïghabhedo vutto bhagavatà, mà àyasmantànaü saïghabhedo ruccittàti. Karissanti me1 cavanaü sussåsissanti. Sotaü odahissantã'ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa"

21. "Idha pana bhikkhave, vassåpagato bhikkhu suõàti. 'Asukasmiü kira àvàse sambahulà bhikkhu saïgho [PTS Page 151] [\q 151/] bhanno'ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'te kho me bhikkhu mittà, tyàhaü vakkhàmi -garuko kho àvuso saïghabhedo vutto bhagavatà. Mà àyasmantànaü saïghabhedo ruccittàti. Karissanti me cavanaü sussåsissanti. Sotaü odahissantã'ti. Pakkamitabbaü anàpatti vassacchedassa"

1. "Tesaü" machasaü a vi ja pu

[BJT Page 378] [\x 378/]

22. "Idha pana bhikkhave, vassåpagato bhikkhu suõàti. 'Asukasmiü kira àvàse sambahulehi bhikkhåhi saïgho bhanno'ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'te kho me bhikkhå na mittà .Api ca ye tesaü mittà, te me mittà. Tyàhaü vakkhàmi. Te vuttà te vakkhanti - garuko kho àvuso saïghabhedo vutto bhagavatà. Mà àyasmantànaü saïghabhedo ruccitthàti. Karissanti me1cavanaü sussåsissanti sotaü odahissantã'ti. Pakkamitabbaü. Anàpatti vassacchedassa"

23. "Idha pana bhikkhave, vassåpagato bhikkhu suõàti. 'Asukasmiü2 kira àvàse sambahulà bhikkhuõãyo saïghabhedàya parakkamanti'ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'tà kho me bhikkhuõiyo mittà. Tàhaü vakkhàmi - garuko kho bhaginiyo saïghabhedo vutto bhagavatà mà bhaginãnaü saïghabhedo ruccitthàti. Karissanti. Me cavanaü sussåsissanti sotaü odahissantã'ti. Pakkamitabbaü. Anàpatti vassacchedassa"

24. "Idha pana bhikkhave, vassåpagato bhikkhu suõàti. 'Asukasmiü2 kira àvàse sambahulà bhikkhuõãyo saïghabhedàya parakkamanti'ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'tà kho me bhikkhuõiyo na mittà. Api ca yà tàhaü mittà, tà me mittà. Tàhaü vakkhàmi. Tà avuso vakkhanti - garuko kho bhaginiyo saïghabhedo vutto bhagavatà. Mà bhaginãnaü saïghabhedo ruccitthàti. Karissanti me cavanaü sussåsissanti sotaü odahissantã'ti. Pakkamitabbaü. Anàpatti vassacchedassa"

25. "Idha pana bhikkhave, vassåpagato bhikkhu suõàti. 'Asukasmiü kira àvàse sambahulàhi bhikkhuõãhi saïgho bhinno'ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'tà kho me bhikkhuõiyo na mittà. Tàhaü vakkhàmi - garuko kho bhaginiyo saïghabhedo vutto bhagavatà mà bhaginãnaü saïghabhedo ruccittàti. Karissanti me cavanaü sussåsissanti. Sotaü odahissantã'ti. Pakkamitabbaü. Anàpatti vassacchedassa"

26. "Idha pana bhikkhave, vassåpagato bhikkhu suõàti. 'Asukasmiü2 kira àvàse sambahulàhi bhikkhuõãhi saïgho bhinno'ti. Tatra ce bhikkhuno evaü hoti: 'tà kho me bhikkhuõiyo na mittà. Api ca yà tàsaü mittà, tà me mittà. Tàhaü vakkhàmi. Tà vuttà tà vakkhanti - garuko kho bhaginiyo saïghabhedo vutto bhagavatà. Mà bhaginãnaü saïghabhedo ruccitthàti. Karissanti me cavanaü. Sussåsissanti. Sotaü odahissantã'ti pakkamitabbaü. Anàpatti vassacchedassa"ti.

1. "Tesaü" machasaü 2. "Amukasmiü" machasaü [PTS]

[BJT Page 380] [\x 380/]

27. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu vaje vassaü [PTS Page 152] [\q 152/] upagantukàmo hoti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "anujànàmi bhikkhave, vaje vassaü upagantu"nti. Vajo vuññhàsi. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, yena vajo, tena gantu"nti.

28. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu upakaññhàya vassåpanàyikàya satthena gantukàmo hoti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "anujànàmi bhikkhave, satthe cassaü upantu"nti.

29. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhå upakaññhàya vassåpanàyikàya nàvàya gantukàmo hoti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "anujànàmi bhikkhave, nàvàya vassaü upantu"nti.

30. Tena kho pana samayena bhikkhå rukkhasusire vassaü upagacchanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "seyyathàpi pisàcillikà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "na bhikkhave, rukkhasusire vassaü upagantabbaü. Yo upagaccheyya, àpatti dukkañassà"ti.

31. Tena kho pana samayena bhikkhå rukkhaviñabhiyà vassaü upagacchanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "seyyathàpi migaluddakà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "na bhikkhave, rukkhaviñabhiyà vassaü upagantabbaü. Yo upagaccheyya, àpatti dukkañassà"ti.

32. Tena kho pana samayena bhikkhå ajjhokàse vassaü upagacchanti. Dve vassànte rukkhamålampi nibbakosampi upadhàvanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, ajjhokàse vassaü upagantabbaü. Yo upagaccheyya, àpatti dukkañassà"ti.

33. Tena kho pana samayena bhikkhå asenàsanikà vassaü upagacchanti. Sãtenapi uõhenapi kilamanti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, asenàsanikena vassaü upagantabbaü. Yo upagaccheyya, àpatti dukkañassà"ti.

34. Tena kho pana samayena bhikkhå chavakuñikàya vassaü upagacchanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "seyyathàpi chavaóàhakà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "na bhikkhave, chavakuñikàya vassaü upagantabbaü. Yo upagaccheyya, àpatti dukkañassà"ti.

35. Tena kho pana samayena bhikkhå chatte vassaü upagacchanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "seyyathàpi gopàlakà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "na bhikkhave, chatte vassaü upagantabbaü. Yo upagaccheyya, àpatti dukkañassà"ti.

[BJT Page 382] [\x 382/]

36. [PTS Page 153] [\q 153/] tena kho pana samayena bhikkhå càñiyà vassaü upagacchanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "seyyathàpi titthiyà"ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave càñiyà vassaü upagantabbaü. Yo upagaccheyya, àpatti dukkañassà"ti.

37. Tena kho pana samayena sàvatthiyà saüghena katikà 1- katà hoti: "antaràvassaü na pabbàjetabba"nti. Visàkhàya migàramàtuya nattà bhikkhå upasaïkamitvà pabbajjaü yàci bhikkhå evamàhaüsu: "saïghena kho àvuso katikà katà - 'antaràvassaü na pabbàjetabba'nti. âgamehi àvuso, yàva bhikkhu vassaü vasanti. Vassaü vutthà pabbàjessanti"ti.

38. Atha kho te bhikkhå vassaü vutthà visàkhàya migàramàtuyà nattàraü etadavocuü: "ehidàni àvuso pabbajàhã"ti. So evamàhaü: "sacàhaü bhante pabbajito assaü, abhirameyyaü càhaü2na'dànàhaü bhante, pabbajissàmi"ti. Visàkhà migàramàtà ujjhàyati khãyati vipàceti: "kathaü hi nàma ayyà evaråpaü katikaü karissanti: 'antaràvassaü na pabbàjetabba'nti. Kaü kàlaü dhammo na caritabbo"ti.

39. Assosuü kho bhikkhå visàkhàya migàramàtuyà ujjhàyantiyà khãyantiyà vipàcentiyà. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Na bhikkhave, evaråpà katikà kàtabbà: 'antaràvassaü na pabbàjetabba'nti. Yo kareyya, àpatti dukkañassà"ti.

40. Tena kho pana samayena àyasmatà upanandena sakyaputtena ra中o pasenadissa kosalassa vassàvàso pañissuto hoti purimikàya.

41. So taü àvàsa gacchanto addasa, antaràmagge dve àvàse bahucãvarake. Tassa etadahosi: "yannånàhaü imesu dvãsu àvàsesu vassaü vaseyyaü, evaü me bahuü cãvaraü 3uppajjissatã"ti.

42. So tesu dvãsu àvàsesu vassaü vasi. Ràjà pasenadi kosalo ujjhàyanti khãyanti vipàceti: "kathaü hi nàma ayyo upanando sakyaputto amhàkaü vassàvasaü pañissuõitvà visaüvàdessati? Na nu bhagavatà aneka pariyàyena musàvàdo garahito? Musàvàdà veramaõi pasatthà?"Ti.

1. "Evaråpà katikà" machasaü 2. "Abhirameyyàmahaü" ma cha saü [PTS]

3. "Bahucãvaraü" [PTS] a vi ja pu to vi

[BJT Page 384] [\x 384/]

43. Assosuü kho bhikkhå ra中o pasenadissa kosalassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa ye te bhikkhå appicchà, te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma [PTS Page 154] [\q 154/] àyasmà upanando sakyaputto ra中o pasenadissa kosalassa vassàvàsaü pañissuõitvà visaüvàdessati? Na nu bhagavatà anekapariyàyena musàvàdo garahito? Musàvàdà veramaõi pasatthà"?Ti.

44. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne pakaraõe bhikkhusaüghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü upanandaü sakyaputtaü pañipucchi: "saccaü kira tvaü upananda, ra中o pasenadissa kosalassa vassàvàsaü pañissuõitvà visaüvàdesã?"Ti. "Saccaü bhagavà"1vigarahi buddho bhagavà: "kathaü hi nàmaü moghapurisa ra中o pasenadissa kosalassa vassàvàsaü pañissuõitvà visaüvadessasi? Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena musàvàdo garahito? Musàvàdà veramani pasatthà? Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà3saïgaõikàya kolajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi:

45. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya so taü àvàsaü gacchanto passati antaràmagge dve àvàse bahucãvarake. Tassa evaü hoti: 'yannånàhaü imesu dvisu àvàsesu vassaü vaseyyaü. Evaü me bahuü cãvaraü uppajjassatã'ti. So tesu dvisu àvàsesu vasasaü vasati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca na pa中àyati pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

46. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade 2- vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti pariveõaü sammajjati. So tadaheva akaraõiyo pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimàkà ca na pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

47. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So tadaheva sakaraõiyo pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca na pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

48. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvãhatãhaü vasitvà akaraõiyo pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca na pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

1. "Bhagavàti" machasaü 2. "Pàñipadena" [PTS]

[BJT Page 386] [\x 386/]

49. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvãhatãhaü vasitvà sakaraõiyo pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca na pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

50. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvãhatãhaü vasitvà sattàhakaraõiyena pakkamati. So taü sattàhaü bahiddhà vãtinàmeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca na pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

51. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvãhatãhaü vasitvà sattàhakaraõiyena pakkamati. [PTS Page 155] [\q 155/] so taü sattàhaü anto santivattaü karoti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca pa中àyati. Pañissave ca anàpatti"

52. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So sattàhaü anàgatàya pavàraõàya sakaraõiyo pakkamati. âgaccheyya và so bhikkhave, bhikkhu taü àvàsaü, na và àgaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca pa中àyati. Pañissave ca anàpatti"

.

53. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gantavà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So tadaheva akaraõiyo pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa".

54. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gantavà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So tadaheva sakaraõiyo pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa".

"Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gantavà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvãhatihaü vasitvà akaraõiyo pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca pa中àyati. Pañissave ca anàpatti dukkañassa"

.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü

âvàsaü gantavà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So divãhatãhaü vasitvà sakaraõiyo pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gantavà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvãhatihaü vasitvà sattàhakaraõiyo pakkamati. So taü sattàhaü bahiddhà vãtinàmeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gantavà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvãhatãhaü vasitvà sattàhakaraõiyo pakkamati. So taü sattàhaü anto sannivattaü karoti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca pa中àyati. Pañissave ca anàpatti dukkañassa".

[BJT Page 388] [\x 388/]

55. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti purimikàya. So taü àvàsaü gantavà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So sattàhaü anàgatàya pavàraõàya sakaraõiyo pakkamati. Agaccheyya và so bhikkhave, bhikkhu taü àvàsaü, na và àgaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikà ca pa中àyati. Pañissave ca anàpatti"

.

56. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti

. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So tadaheva akaraõiyo pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikà ca na pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

57. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti

. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So tadaheva sakaraõiyo pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikà ca na pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

58. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvihatãhaü vasitvà akaraõiyo pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikà ca na pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

59. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvihatãhaü vasitvà sakaraõiyo pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikà ca na pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

60. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvihatãhaü vasitvà sattàhakaraõiyena pakkamati, so taü sattàhaü bahiddhà vãtinàmeti. Tassa bhikkhave bhikkhuno pacchimikà ca na pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

[BJT Page 390] [\x 390/]

61. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvihatãhaü vasitvà sattàhakaraõiyena pakkamati, so taü sattàhaü anto sannivattaü karoti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikà ca na pa中àyati. Pañissave ca anàpatti"

.

62. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gacchanto bahiddhà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So sattàhaü anàgatàya komudiyà càtumàsiniyà sakaraõiyo pakkamati, àgaccheyya và so bhikkhave, bhikkhu taü àvàsaü, na và àgaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikà ca pa中àyati. Pañissave ca anàpatti"

.

63. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gantvà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So tadaheva akaraõiyo pakkamati, tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikà ca pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

64. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gantvà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So tadaheva sakaraõiyo pakkamati,

"Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gantvà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvãhatihaü vasitvà akaraõiyo pakkamati,

"Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gantvà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvãhatãhaü vasitvà sakaraõiyo pakkamati,

"Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gantvà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvãhatihaü vasitvà sattàhakaraõiyena pakkamati, so taü sattàhaü bahiddhà vãtinàmeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikà ca pa中àyati. Pañissave ca àpatti dukkañassa"

.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gantvà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So dvãhatihaü vasitvà sattàhakaraõiyena pakkamati, so taü sattàhaü anto sannivattaü karoti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikà ca pa中àyati. Pañissave ca anàpatti".

65. "Idha pana bhikkhave, bhikkhunà vassàvàso pañissuto hoti pacchimikàya. So taü àvàsaü gantvà uposathaü karoti. Pàñipade vihàraü upeti. Senàsanaü pa中àpeti. Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Pariveõaü sammajjati. So sattàhaü anàgatàya komudiyà càtumàsiniyà sakaraõiyo pakkamati. âgaccheyya và so bhikkhave, bhikkhu taü àvàsaü, na và àgaccheyya, tassa bhikkhave, vassåpanàyikakkhandhako niññhito tatiyo. Bhikkhuno pacchimikà ca pa中àyati. Pañissave ca anàpatti".

1. "Khandhakaü niññhitaü tatiyaü" a vi to vi ja vi ma nu pa si mu.

[BJT Page 392] [\x 392/]

Tassauddànaü: -

1. Upagantuü 1- kadà ceva kati antara 2- vassa ca,

Na icchanti ca sa勺icca ukkaóóituü upàsako.

2. [PTS Page 156] [\q 156/] gilano màtà pità ca 3- bhàtà ca atha àtako,

Bhikkhåbhatiko vihàro vàëà càpi siriüsapà.

3. Corà ceva pisàcà ca daóóhà tadubhayena ca,

Våëhodakena vuññhàsi bahutarà ca dàyakà.

4. Lukhappaõãtasappàyabhesajjupaññhakena ca

Itthi vesã kumàrã ca paõóako àtakena ca.

5. Ràjà corà 4- dhuttà nidhi 5- bhedà aññhavidhena ca 6-,

Vajo sattho ca 7- nàvà ca susire viñabhàya ca8-

6. Ajjhokàse 9-vassàvàso asenàsanikena ca,

Chavakuñikà chatte ca càñiyà ca upenti te.

7. Katikà pañisuõitvà bahiddhà ca uposathà 10-

Purimikà pacchimikà yathà àyena yojaye.

8. Akaraõiyo 11- pakkamati sakaraõiyo 12- tatheva ca,

Dvãhatãhaü 13- vasitvàna sattàhakaraõena ca14-

9. Sattàhanàgatà ceva àgaccheyya na eyya và,

Vatthuddàne antarikà tantimaggaü nisàmayeti.

Immahi khandhake vatthå 15- dve paõõàsa 16-

1. "Upagantu" a vi ja vi ma nu pa to vi 2. " Antarà" ma cha saü [PTS]

3. "Màtà ca pità" machasaü [PTS 4.] "Ràjacorà" ma nu pa to vi

5. "Dhuttà ca nidhi" to vi ma nu pa 6. "Bheda aññhavidhena ca" machasaü

7. "Vajasatthà" machasaü "vajàsatthà ca" [PTS] to vi ma nupa

8. "Viñabhãyà" machasaü

9. "Ajjhokàse" machasaü

10. "Uposatho" a vi ja vi

11. "Akaraõi" machasaü 12. "Sakaraõi" machasaü

13. "Dvãhatihà ca puna ca" machasaü ma nu pa to vi

14. "Sattàhakaraõiyena ca" machasaü [PTS 15.] "Vatthuni" ma cha saü

16. "Paõõàsà" avijavi