[PTS Vol V - 1] [\z Vin /] [\f I /]
[PTS Page 157] [\q 157/]
[BJT Vol V-3-1] [\z Vin /] [\w IIIa /]
[BJT Page 394] [\x 394/]

Vinayapiñake
Mahàvaggapàëiyà
Pañhamo bhàgo
Pavàraõakkhandhakaü

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

 

1. tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena sambahulà sandiññhà sambhattà bhikkhå kosalesu janapadesu a中atarasmiü àvàse vassaü upagacchiüsu.

2. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "kena nu kho mayaü upàyena samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vaseyyàma? Na ca piõóakena kilameyyàmà?"Ti.

3. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "sace kho mayaü a中ama中aü neva àlapeyyàma, na sallapeyyàma, yo pañhamaü gàmato piõóàya pañikkameyya so àsanaü pa中àpeyya pàdodakaü pàdapiñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipeyya,avakkàrapàtiü dhovitvà upaññhàpeyya, pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeyya. Yo pacchà gàmato piõóàya pañikkameyya, sacassa bhåttàvaseso, sace àkaïkheyya, bhu大eyya, no ce àkaïkheyya appaharite và chaóóeyya, appàõake và udake opilàyye, so àsanaü uddhareyya, pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü pañisàmeyya, avakkàrapàtiü dhovitvà pañisàmeyya, pànãyaü paribhojanãyaü pañisàmeyya, bhattaggaü sammajjeyya, yo passeyya pàniyaghañaü và paribhojaniyaghañaü và rittaü, vaccaghañaü và tucchaü, so upaññhàpeyya, sacassa hoti avisayhaü, hatthavikàrena dutiyaü àmantetvà hatthavilaïghakena upaññhàpeyya, natveva tappaccayà vàcaü bhindeyya. Evaü kho mayaü samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vaseyyàma. Na ca piõóakena kilameyyàmà"ti.

4. Atha kho te bhikkhå a中ama中aü neva àlapiüsu. Yo pañhamaü gàmato piõóàya pañikkamati, so àsanaü pa中àpeti. Pàdodakaü pàdapiñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipati.Avakkàrapàtiü dhovitvà upaññhàpeti.Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. [PTS Page 158] [\q 158/] yo pacchà gàmato piõóàya pañikkamati, sace hoti bhattàvaseso, sace àkaïkhati, bhu大ati, no ce àkaïkhati, appaharite và chaóóeti. Appàõake và udake opilàpeti. So àsanaü uddharati. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü pañisàmeti, avakkàrapàtiü dhovitvà pañisàmeti, pànãyaü paribhojanãyaü pañisàmeti, bhattaggaü sammajjati, yo passati pàniyaghañaü và paribhojaniyaghañaü và vaccaghañaü và rittaü tucchaü, so upaññhàpeti, sacassa hoti avisayhaü, hatthavikàrena dutiyaü àmantetvà hattavilaïghakena upaññhàpeti, na ttheva tappaccayà vàcaü bhindati.

[BJT Page 396] [\x 396/]

5. âciõõaü kho panetaü vassaü vutthànaü bhikkhånaü bhagavantaü dassanàya upasaïkamituü. Atha kho te bhikkhå vassaü vutatà temàsaccayena senàsanaü saüsàmetvà pattacãvaramàdàya yena sàvatthi, tena pakkamiüsu. Anupubbena yena sàvatthi, jetavanaü, anàthapiõóikassa àràmo, yena bhagavà, tenupasaükamiüsu upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu.

6. âciõõaü kho panetaü buddhànaü bhagavantànaü àgantukehi bhikkhåhi saddhiü pañisammodituü. Atha kho bhagavà te bhikkhå etadavoca: "kacci bhikkhave, khamanãyaü? Yàpanãyaü? Kacci samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasittha? Na ca piõóakena kilamitthà?"Ti.

7. "Khamaniyaü bhagavà, yàpaniyaü bhagavà. Samaggà ca mayaü bhante, sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasimha. Na ca piõóakena kilamimhà"ti.

8. Jànantàpi tathàgatà pucchanti. Jànantàpi na pucchanti. Kàlaü viditvà pucachanti. Kàlaü viditvà na pucchanti. Atthasaühitaü tathàgatà pucchanti no anatthasaühitaü. Anatthasaühite setughàto tathàgatànaü.

9. Dvãhàkàrehi buddho bhagavanto bhikkhå pañipucchanti, "dhammaü và desessàma. Sàvakànaü và sikakhàpadaü pa中àpessàmà"ti.

10. Atha kho bhagavà te bhikkhå etadavoca: "yathà kathampana tumhe bhikkhave, samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasittha? Na ca piõóakena kilamitthà?"Ti.

11. "Idha mayaü bhante, sambahulà sandiñañhà samhattà bhikkhå kosalesu janapadesu a中atarasmiü àvàse vassaü upagacachimhà. Tesaü no bhante, amhàkaü etadahosi: "kena nu kho mayaü upàyena samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vaseyyàma? Na [PTS Page 159] [\q 159/] ca piõóakena kilameyyàmà?"Ti.

[BJT Page 398] [\x 398/]

12. "Tesaü no bhante, amhàkaü etadahosi: "sace kho mayaü a中ama中aü neva àlapeyyàma, na sallapeyyàma, yo pañhamaü gàmato piõóàya pañikkameyya, so àsanaü pa中àpeyya, pàdodakaü pàdapiñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipeyya, avakkàrapàtiü dhovitvà upaññhàpeyya, pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeyya. Yo pacchà gàmato piõóàya pañikkameyya, sacassa bhattàvaseso, sace àkaïkheyya, bhu大eyya, no ce àkaïkheyya, appaharite và chaóóeyya, appàõake và udake opilàyeyya, so àsanaü uddhareyya, pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü pañisàmeyya, avakkàrapàtiü dhovitvà pañisàmeyya, pànãyaü paribhojanãyaü pañisàmeyya, bhattaggaü sammajjeyya, yo passeyya pàniyaghañaü và paribhojaniyaghañaü và vaccaghañaü và rittaü tucchaü, so upaññhàpeyya, sacassa hoti avisayhaü, hatthavikàrena dutiyaü àmantetvà hattavilaïghakena upaññhàpeyya, ttheva tappaccayà vàcaü bhindeyya. Evaü kho mayaü samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vaseyyàma. Na ca piõóakena kilameyyàmà"ti.

13. Atha kho mayaü bhante, a中ama中aü neva àlapimhà. Na sallapimhà. Yo pañhamaü gàmato piõóàya pañikkamati, so àsanaü pa中àpeti. Pàdodakaü pàdapiñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipati.Avakkàrapàtiü dhovitvà upaññhàpeti.Pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpeti. Yo pacchà gàmato piõóàya pañikkamati, sace hoti bhåttàvaseso, sace àkaïkhati, bhu大ati, no ce àkaïkhati, appaharite và chaóóeti. Appàõake và udake opilàpeti. So àsanaü uddharati. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü pañisàmeti, avakkàrapàtiü dhovitvà pañisàmeti. Pànãyaü paribhojanãyaü pañisàmeti, bhattaggaü sammajjati, yo passati pàniyaghañaü và paribhojaniyaghañaü và vaccaghañaü và tucchaü, so upaññhàpeti, sacassa hoti avisayhaü, hatthavikàrena dutiyaü àmantetvà hattavilaïghakena upaññhàpeti, nattheva tappaccayà vàcaü bhindati. Evaü kho mayaü bhante, samaggà sammodamànà avivadamànà phàsukaü vassaü vasimhà. Na ca piõóakena kilamimhà"ti.

14. Atha kho bhagavà bhikkhå àmantesi: "aphàsuka中eva 1kira'me 2bhikkhave, moghapurisà vutthà 3- samànà phàsukamha 4vutthàti pañijànanti. Pasusaüvàsa中eva kira'me bhikkhave, moghapurisà vutthà samànà phàsukamha vuttà'ti pañijànanti. Phaëakasaüvàsa中eva kira'me bhikkhave, moghapurisà vutthà samànà phàsukamha vutthà'ti pañijànanti. Sapattasaüvàsa中eva kira'me bhikkhave, moghapurisà vutthà samànà phàsukamha vutthàti pañijànanti. Kathaü hi nàmi'me 5- bhikkhave, moghapurisà mågabbataü titthiyasamàdànaü samàdiyissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Athakhvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàyà"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhå anekapariyàyena vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: "na bhikkhave, mågabbataü titthiyasamàdànaü samàdiyitabbaü. Yo samàdiyeyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, vassaü vutthànaü bhikkhånaü tãhi ñhànehi pavàretuü diññhena và sutena và parisaükàya và. Sà vo bhavissati a中ama中ànulomatà àpattivuññhànatà vinayapurekkhàratà. Eva勺a pana bhikkhave, pavàretabbaü: byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: -

1. "Aphàsu中eva" machasaü [PTS 2.] "Kirime' ja vi. 3. "Vuññhà" machasaü 4. "Phàsumhà" machasaü [PTS 5.] "Kathaü hi nàma bhikkhave" machasaü

6. "Kathaü hà nàma bhikkhave" a vi ma nu pa

[BJT Page 400] [\x 400/]

"Suõàtu me bhante saïgho ajja pavàraõà yadi saïghassa pattakallaü saïgho pavàreyyà'ti.

15. Therena bhikkhunà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyo "saïghaü àvuso pavàremi diññhena và sutena và parisaïkàya và. Vadantu maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Passanto pañikarissàmi. Dutiyampi àvuso saïghaü pavàremi diññhena và sutena và parisaïkàya và. Vadantu maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Passanto pañikarissàmi. Tatiyampi àvuso saïghaü pavàremi diññhena và sutena và parisaïkàya và. Vadantu maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Passanto pañikarissàmi"ti.

16. Navakena bhikkhunà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyo "saïghaü bhante pavàremi [PTS Page 160] [\q 160/] diññhena và sutena và parisaïkàya và. Vadantu maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Passanto pañikarissàmi. Dutiyampi àvuso saïghaü pavàremi diññhena và sutena và parisaïkàya và. Vadantu maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Passanto pañikarissàmi. Tatiyampi àvuso saïghaü pavàremi diññhena và sutena và parisaïkàya và. Vadantu maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Passanto pañikarissàmi"ti.

17. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå theresu bhikkhusu ukkuñikaü nisinnesu pavàrayamànesu àsanesu acchanti. Ye te bhikkhå appicchà teta ujjhàyanti khiyanti vipàcenti: "kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu theresu bhikkhusu ukkuñikaü nisinnesu pavàrayamànesu àsanesu acchissanti"ti.

18. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. " Saccaü kira bhikkhave, chabbaggiyà bhikkhå theresu bhikkhusu ukkuñikaü nisinnesu pavàrayamànesu àsanesu acchantã?, "Saccaü bhagavà"

Vigarahi buddho bhagavà, kathaü hi nàma te bhikkhave, moghapurisà theresu bhikkhusu ukkuñikaü nisinnesu pavàreyamànesu àsanesu acchissanti?

19. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya. Atha khvetaü bhikkhave appasannànaü ceva appasàdàya pasannàna勺a ekaccànaü a中athattàya"ti. Atha kho bhagavà te bhikkhu anekapariyàyena vigarahitvà dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhiyà saïgaõikàya kolajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi: "na bhikkhave, theresu bhikkhusu ukkuñikaü nisinnesu pavàrayamànesu àsanesu acchitabbaü, yo accheyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, sabbeheva ukkuñikaü nisinnehi pavàretu"nti.

[BJT Page 402] [\x 402/]

20. Tena kho pana samayena a中ataro thero jaràdubbalo yàva sabbe pavàrentãti 1- ukkuñikaü nisinno àgamayamàno mucchito papati.

21. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, tadanantarà ukkuñikaü nisãdituü yàva pavàreti. Pavàretvà àsane nisãditu"nti.

22. Atha kho bhikkhånaü 2- "kati nu kho pavàraõà?"Ti. Bhagavato etamatthaü àrocasuü. "Dve'mà bhikkhave, pavàraõà: càtuddasikà 3- paõõarasikà ca. Imà kho bhikkhave, dve pavàraõà"ti.

23. Atha kho bhikkhånaü etadahosi "kati nu kho pavàraõakammànã?"Ti. 4Bhagavato etamatthaü àrocasuü. "Cattàrimàni bhikkhave, pavàraõakammàni: adhammena vaggaü pavàraõakammaü adhammena samaggaü pavàraõakammaü. Dhammena vaggaü pavàraõakamma. Dhammena samaggaü pavàraõakammaü. "

24. "Tatra bhikkhave, yamidaü adhammena vaggaü pavàraõakammaü, na bhikkhave, evaråpaü pavàraõakammaü kàtabbaü. Na ca mayà evaråpaü pavàraõakammaü anu中àtaü"

25. "Tatra bhikkhave, yamidaü adhammena samaggaü pavàraõakammaü, na bhikkhave, evaråpaü pavàraõakammaü kàtabbaü. Na ca mayà evaråpaü pavàraõakammaü anu中àtaü"

26. "Tatra bhikkhave, yamidaü dhammena vaggaü pavàraõakammaü, na bhikkhave, evaråpaü pavàraõakammaü kàtabbaü. Na ca mayà evaråpaü pavàraõakammaü anu中àtaü"

27. "Tatra bhikkhave, yamidaü dhammena samaggaü pavàraõakammaü, evaråpaü bhikkhave pavàraõakammaü kàtabbaü. Evaråpaü mayà pavàraõakammaü anu中àtaü"

28. "Tasmàtiha bhikkhave, evaråpaü pavàraõakammaü karissàma, yadidaü dhammena samagganti evaü hi vo bhikkhave, sikkhitabba nti"

29. Atha kho bhagavà bhikkhå àmantesi: "sannipatatha bhikkhave, saïgho pavàressatã"ti.

30. Evaü vutte a中ataro bhikkhu bhagavantaü etadavoca: "atthi bhante, bhikkhu gilàno. So anàgato'ti. "Anujànàmi, bhikkhave,gilànena bhikkhunà pavàraõaü dàtåü. Eva勺a pana bhikkhave, dàtabbo. Tena gilànena bhikkhunà ekaü [PTS Page 161] [\q 161/] bhikkhuü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassa vacanãyo: 'pavàraõaü dammi. Pavàraõaü me hara, pavàraõaü me arocehi 5- mamatthàya pavàrehi'ti.

1. "Pavàrenti" si a vi 2. "Tesaü bhikkhånaü" a vi ja vi to vi

3. "Càtuddasikà ca" machasaü pa vi ma nu pa 4. "Pavàraõakammàti" si

5. "Pavàraõaü me àrocehi" ayaü pàñho - sã mu potthake na dissate

.

[BJT Page 404] [\x 404/]

Kàyena vi中àpeti, vàcàya vi中àpeti, kàyane vàcàya vi中àpeti, dinnà hoti pavàraõà. Na kàyena vi中àpeti, na vàcàya vi中àpeti, na dãnnà hoti pavàraõà. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, so bhikkhave, gilàno bhikkhu ma勺ena và pãñhena và saïghamajjhe ànetvà pavàretabbà.Sace bhikkhave, gilànupaññàkànaü bhikkhånaü evaü hoti, 1'sace kho mayaü gilànaü ñhànà càvessàmi. âbàdho và abhivaóóhisti. Kàlakiriyà và bhavissati'ti. Na bhikkhave, gilàno 2- ñhanà càvetabbo. Saïghena tattha gantavà pavàretabbaü. Na ttheva vaggena saïghena pavàretabbaü. Pavàreyya ce, àpatti dukkañassa"

31. "Pavàraõàhàrako 3- ce bhikkhave, dinnàya pavàraõàya tattheva pakkamati, a中assa dàtabbà pavàraõà. Pavàraõàhàrako ce bhikkhave, dinnàya pavàraõàya tattheva vibbhamati - pe - kàlaü karoti pe sàmaõero pañijànàti pe 'sikkhaü paccakkhàtako' pañijànàti - pe - 'antimavatthuü ajjhàpannako' pañijànàti - pe - 'ummattako' pañijànàti - pe - 'khittacitto' pañijanàni - pe - 'vedanaññho' pañijànàti - pe - 'àpattiyà adassate ukkhittako' pañijànàti -pe - 'àpattiyà appañikamme ukkhittako' pañijànàti - pe - 'pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittako' pañijànàti - pe - 'paõóako pañijànàti - pe - 'theyyasaüvàsako' pañijànàti -pe - 'titthiyapakkantako' pañijànàti - pe - tiracchànagato pañijànàti pe màtåghàtako pañijànàti pe 'pitughàtako' piñajànàti - pe - 'arahantaghàtako' pañijànàti - pe - 'bhikkhånãdusako' pañijànàti - pe - 'arahantako' pañijànàti - pe lohituppàdako ' pañijànàti - pe - 'ubhatobya兀janako' pañijànàti, a中assa dàtabbaü pavàraõà"

32. "Pavàraõàhàrako ce bhikkhave, dinnàya pavàraõàya antaràmagge pakkamati, anàhañà hoti pavàraõà. Pavàraõàhàrako ce bhikkhave, dinnàya pavàraõàya antaràmagge vibbhamati - pe - kàlaü karoti pe 'sàmaõero' pañijànàti pe 'sikkhaü paccakkhàtako' pañijànàti - pe - 'antimavatthuü ajjhàpannako' pañijànàti - pe - 'ummattako' pañijànàti - pe - 'khittacitto' pañijànàni -pe - 'vedanaññho' pañijànàti - pe - 'àpattiyà adassate ukkhittako' pañijànàti -pe - 'àpattiyà appañikamme

Ukkhittako pañijànàti - pe - pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittako pañijànàti - pe - 'paõóako pañijànàti - pe - theyyasaüvàsako pañijànàti -pe - titthiyapakkantako pañijànàti - pe - tiracchànagato pañijànàti pe màtåghàtako pañijànàti pe pitughàtako pañijànàti - pe - 'arahantaghàtako' pañijànàti - pe - 'bhikkhånãdusako' pañijànàti - pe - arahantako pañijànàti - pelohituppàdako pañijànàti - pe - ubhatobya兀janako pañijànàti, anàhañà hoti pavàraõà"

1. "Etadahosi" machasaü 2. "Gilàno bhikkhu" machasaü

3. "Pavàraõahàrako" machasaü

[BJT Page 406] [\x 406/]

33. "Pavàraõàhàrako ce bhikkhave, dinnàya pavàraõàya saïghappatto pakkamati, àhañà hoti pavàraõà. Pavàraõàhàrako ce bhikkhave, dinnàya pavàraõàya saïghappatto vibbhamati - pe - kàlaü karoti - pe- sàmaõero' pañijànàti pe sikkhaü paccakkhàtako' pañijànàti - pe -

'Antimavatthuü ajjhàpannako' pañijànàti - pe - 'ummattako' pañijànàti - pe - 'khittacitto' pañijanàni -pe - 'vedanaññho' pañijànàti - pe - 'àpattiyà adassate ukkhittako' pañijànàti -pe - 'àpattiyà appañikamme ukkhittako pañijànàti - pe - 'pàpikàya diññhiyà appañinissagge ukkhittako' pañijànàti - pe - 'paõóako pañijànàti - pe - 'theyyasaüvàsako' pañijànàti -pe - 'titthiyapakkantako' pañijànàti - pe tiracchànagato pañijànàti pe màtåghàtako pañijànàti - pitughàtako pañijànàti - pe - 'arahantaghàtako' pañijànàti - pe - 'bhikkhåõãdusako' pañijànàti - pe - saïghabhedako pañijànàti - pe lohituppàdako ' pañijànàti - pe - 'ubhatobya大anako' pañijànàti, àhañà hoti pavàraõà"

34. "Pavàraõàhàrako ce bhikkhave, dinnàya pavàraõàya saïghappatto sutto nàroceti, àhañà hoti pavàraõà. Pavàraõahàrakassa anàpatti 1pavàraõàhàrako ce bhikkhave, dinnàya pavàraõàya saïghappatto nàroceti - pe samàpanno nàroceti, àhañà hoti pàvaraõà. Pavàraõàhàrakassa anàpatti. "

35. "Pavàraõàhàrako ce bhikkhave, dinnàya pavàraõàya saïghappatto sa勺icca nàroceti, àhañà hoti pavàraõà. Pavàraõàhàrakassa àpatti dukkañassa. Anujànàmi, bhikkhave, tadahu pavàraõàya pavàraõaü dentena chandampi dàtuü - santi saïghassa karaõiya"nti.

36. Tena kho pana samayena a中ataraü bhikkhuü tadahu pavàraõàya àtakà gaõhiüsu. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Idha pana bhikkhave, bhikkhuü tadahu pavàraõàya àtakà gaõhanti. Te àtakà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü mu勺atha, 3- yàvàyaü bhikkhu pavàretã'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, te àtakà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto muhuttaü ekamantaü hotha. Yàvàyaü bhikkhu pavàraõaü detã'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te àtakà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü nissãmaü netha, yàva saïgho pavàreti'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, nattheva vaggena saïghena pavàretabbaü. Pavàreyya ce, àpatti dukkañassa"

.

1. "Pavàraõàhàrakassa anàpatti"ti kesuvi potthakesu na dissate.

2. "Sutto" machasaü to vi ja vi ma nu pa to vi

3. "Mu勺etha" to vi to vi ma nu pa a vi

[BJT Page 408] [\x 408/]

37. "Idha pana bhikkhave, bhikkhuü tadahu pàvàraõàya ràjàno gaõhanti, te bhikkhu bhikkhåhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü mu勺atha, yàvàyaü bhikkhu pavàreti'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te paccatthikà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: 'iïga tumhe àyasmanto muhuttaü ekamantaü hotha, yàvàyaü bhikkhu pavàraõaü detã'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te bhikkhupaccatthikà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü nissãmaü netha, yàva saïgho pavàroti'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, nattheva vaggena saïghena pavàretabbaü. Pavàrayya ce, àpatti dukkañassà"ti.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhuü tadahupavàraõàya corà gaõhanti, te bhikkhupaccatthikà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü mu勺atha, yàvàyaü bhikkhu pavàretã'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te bhikkhu paccatthikà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto muhuttaü ekamantaü hotha, yàvàyaü bhikkhå pavàraõaü detã'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te bhikkhupaccatthikà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü nissãmaü netha, yàva saïgho pavàroti'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, nattheva vaggena saïghena pavàretabbaü. Pavàreyya ce, àpatti dukkañassà"ti.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhuü tadahupavàraõàya dhuttà gaõahanti, te [PTS Page 162] [\q 162/] dhuttà bhikkhuhi

Bhikkhuhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü mu勺atha, yàvàyaü bhikkhu pavàretã'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te bhikkhu paccatthikà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tamhe àyasmanto muhuttaü ekamantaü hotha, yàvàyaü bhikkhu pavàraõaü deti'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te bhikkhupaccatthikà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü nissãmaü netha, yàva saïgho pavàreti'ti eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, nattheva vaggena saïghena pavàretabbaü. Pavàreyya ce, àpatti dukkañassà"ti.

"Idha pana bhikkhave, bhikkhuü tadahupavàraõàya bhikkhupaccatthikà gaõhanti, te bhikkhupaccatthikà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: 'iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü mu勺atha, yàvàyaü bhikkhu pavàretã'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te bhikkhu paccatthikà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: iïgha tumhe àyasmanto muhuttaü ekamantaü hotha, yàvàyaü bhikkhu pavàraõaü deti'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, te bhikkhupaccatthikà bhikkhåhi evamassu vacanãyà: iïgha tumhe àyasmanto imaü bhikkhuü muhuttaü nissãmaü netha, yàva saïgho pavàreti'ti eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü no ce labhetha, nattheva vaggena saïghena pavàretabbaü. Pavàreyya ce, àpatti dukkañassà"ti.

38. Tena kho pana samayena a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya pa勺a bhikkhå viharanti. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà pa中attaü saïghena pavàretabbanti. Maya勺amha pa勺a janà. Kathannu kho amhehi pavàretabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrecesuü "anujànàmi bhikkhave, pa勺antaü saïghe pavàretu"nti.

39. Tena kho pana samayena a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya cattàro bhikkhå viharanti. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà anu中àtaü pa勺annaü saïghena pavàretuü. 1- Maya勺amha cattàro janà. Kathannu kho amhehi pavàretabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, catuntaü a中ama中aü pavàretuü. Eva勺a pana bhikkhave, pavàretabbaü. Vyattena bhikkhunà pañibalena te bhikkhu àpetabbà:

40. 'Suõantu me àyasmanto ajja pavàraõà yadàyasmantànaü pattakallaü, mayaü a中ama中aü pavàreyyàmàti. Therena bhikkhunà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà te bhikkhå evamassu vacanãyà: "ahaü àvuso àyasmante pavàremi diññhena và sutena và parisaükàya và.Vadantå maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Pasasanto pañikarissàmi. Dutiyampi ahaü àvuso àyasmanate pavàremi diññhena và sutena và parisaükàya và vadantå maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Pasasanto pañikarissàmi. Tatiyampi ahaü àvuso àyasmanate pavàremi diññhena và sutena và parisaükàya và vadantu maü àyasmanto anukampaü upàdàya passanto pañikarissàmi'ti.

41. 'Navakena bhikkhunà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà te bhikkhu evamassu vacanãyà: "ahaü àvuso àyasmante pavàremi diññhena và sutena và parisaükàya và vadantu maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Pasasanto pañikarissàmi. Dutiyampi ahaü bhante àyasmante pavàremi diññhena và sutena và parisaükàya và vadantå maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Pasasanto pañikarissàmi. Tatiyampi ahaü bhante àyasmante pavàremi diññhena và sutena và parisaükàya và vadantu maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Passanto pañikarissàmi'ti.

1. "Pavàretunti" machasaü

[BJT Page 410] [\x 410/]

42. Tena kho pana samayena a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya tayo bhikkhå viharanti. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà anu中àtaü pa中annaü saïghe pavàretuü. Catunnaü a中ama中aü pavàretuü. Maya勺amha tayo janà. Kathannu kho amhehi pavàretabba"nti. Bhagavato pavàretabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave, tiõõannaü a中ama中aü pavàretuü. Eva勺a pana bhikkhave, pavàretabbaü. Vyattena bhikkhunà pañibalena te bhikkhå àpetabbà:

43. 'Suõantu me àyasmanto, ajja pavàraõà, yadàyasmantànaü pattakallaü, mayaü a中ama中aü pavàreyyàmàti. Therena bhikkhunà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà te bhikkhu evamassu vacanãyà: "ahaü àvuso àyasmante pavàremi diññhena và suttena và parisaïkàya và vadantu maü àyasmantà anukampaü upàdàya. Pasasanto pañikarissàmi. Dutiyampi ahaü àvuso àyasmanate pavàremi diññhena và sutena và parisaükàya và vadantå maü àyasmantà anukampaü upàdàya. Pasasanto pañikarissàmi. Tatiyampi ahaü àvuso àyasmanate pavàremi diññhena và sutena và parisaükàya và vadantu maü àyasmanto anukampaü upàdàya passanto pañikarissàmi'ti.

44. 'Navakena bhikkhunà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà te bhikkhu evamassu vacanãyà: "ahaü bhante àyasmante pavàremi diññhena và sutte và parisaükàya và vadantu maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Passanto pañikarissàmi'ti. Dutiyampi ahaü bhante àyasmanate pavàremi diññhena và sutena và parisaükàya và vadantå maü àyasmanto anukampaü upàdàya. Pasasanto pañikarissàmi. Tatiyampi ahaü bhante àyasmanate pavàremi diññhena và sutena và parisaükàya và vadantu maü àyasmanto anukampaü upàdàya passanto [PTS Page 163] [\q 163/] pañikarissàmi'ti.

45. Tena kho pana samayena a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya dve bhikkhå viharanti. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà anu中àtaü pa中annaü saïghe pavàretuü. Catunnaü a中ama中aü pavàretuü. Tiõõannaü a中ama中aü pavàretuü. Maya勺amha dve janà kathannu kho amhehi pavàretabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrecesuü. "Anujànàmi bhikkhave, dvinnaü a中ama中aü pavàretuü. Eva勺a pana bhikkhave, pavàretabbaü. Therena bhikkhunà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà navo bhikkhu evamassu vacanãyà: "ahaü àvuso àyasmantaü pavàremi diññhena và suttena và parisaïkàya và vadatå maü àyasmà anukampaü upàdàya. Pasasanto pañikarissàmi. Dutiyampi ahaü àvuso àyasmantaü pavàremi diññhena và sutena và parisaïkàya và vadantu maü àyasmà anukampaü upàdàya. Pasasanto pañikarissàmi. Tatiyampi ahaü àvuso àyasmanate pavàremi diññhena và sutena và parisaükàya và vadantu maü àyasmà anukampaü upàdàya. Passanto pañikarissàmi'ti.

[BJT Page 412] [\x 412/]

46. 'Navakena bhikkhunà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà therà bhikkhu evamassa vacanãyà: "ahaü bhante àyasmantaü pavàremi diññhena và sutte và parisaükàya và vadatå maü àyasmà anukampaü upàdàya. Passanto pañikarissàmi'ti. Dutiyampi ahaü bhante àyasmantaü pavàremi diññhena và suttena parisaïkàya và vadatu maü àyasmà anukampaü upàdàya. Pasasanto pañikarissàmi. Tatiyampi ahaü bhante àyasmanataü pavàremi diññhena và sutena và parisaïkàya và vadatå maü àyasmà anukampaü upàdàya. Passanto pañikarissàmi'ti.

47. Tena kho pana samayena a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya eko bhikkhu viharati. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: "bhagavatà anu中àtaü pa中annaü saïghe pavàretuü. Catunnaü a中ama中aü pavàretuü. Tiõõannaü a中ama中aü pavàretuü. Dvinnaü a中ama中aü pavàretuü. Aha勺amhi ekako. Kathannu kho mayà pavàretabbanti. " Bhagavato etamatthaü àrecesuü "idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya eko bhikkhu viharati. Tena bhikkhave, bhikkhunà yattha bhikkhu pañikkamanti upaññhànasàlàya và maõóape và rukkhamåle và, so deso 1- sammajjitvà pànãyaü paribhojanãyaü upaññhàpetvà àsanaü pa中apetvà padãpaü katvà nisãditabbaü. Sace a中e bhikkhu àgacchanti, tehi saddhãü pavàretabbaü. No ce àgacchanti 'ajja me pavàraõà'ti, adhiññhàtabbaü. No ce adhiññhaheyya, àpatti dukkañassa. Tatra bhikkhave, yattha pa勺a bhikkhu viharanti, na ekassa pavàraõaü àharitvà catåhi saïghe pavàretabbaü. Pavàreyyuü ce àpatti dukkañassa. Tatra bhikkhave, yattha cattàro bhikkhå viharanti, na ekassa pavàraõaü àharitvà tãhi a中ama中aü pavàretabbaü. Pavàreyyuü ce, àpatti dukkañassa. Tatra bhikkhave, yattha tayo bhikkhå viharanti, [PTS Page 164] [\q 164/] na ekassa pavàraõaü àharitvà dvãhi a中ama中aü pavàretabbaü. Pavàreyyuü ce àpatti dukkañassa. Tatra bhikkhave, yattha dve bhikkhu viharanti, ekassa pavàraõaü àharitvà ekena adhiññhàtabbaü. Adhiññhaheyya ce, 2àpatti dukkañassà"ti.

48. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu tadahu pavàraõàya àpattiü àpanno hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: "bhagavatà pa中attaü 'na sàpattikena pavàretabba'nti. Aha勺amhi àpattiü àpanno. Kathannu kho mayà pañipajjitabba?"Nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Idha pana bhikkhave, tadahu pavàraõàya àpattiü àpanno hoti. Tena bhikkhave, bhikkhunà ekaü bhikkhuü upaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassu vacanãyo: "ahaü àvuso itthannàmaü àpattiü àpanno. Taü pañidesemã'ti. Tena vattabbo 'passasã'ti. 'âma pasasàmi'ti. 'âyatiü saüvareyyàsã'ti.

1. Sedese? "So deso sammajjitvà'ti = taü desaü sammajjitvà upayogatthe paccattaü" aññhakathà. 2. "Adhiññheyya" machasaü

[BJT Page 414] [\x 414/]

49. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavàraõàya àpattiyà vematiko hoti. Tena bhikkhave, bhikkhunà ekaü bhikkhuü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà ukkuñikaü nisãditvà a大alimpaggahetvà evamassu vacanãyo: "ahaü àvuso itthannàmàya àpattiyà vematiko. Yadà nibbematiko bhavissàmi, 1- tadà taü àpattiü pañikarissàmi'ti. Vatvà pavàretabbaü. Na tveva tappaccayà pavàraõàya antaràyo kàtabbo'ti.

50. Tena kho pana samayena a中ataro bhikkhu pavàrayamàno àpattiü sarati. 2- Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: "bhagavatà pa中attaü, na sàpattikena pavàretabba'nti. Aha勺amhi àpattiü àpanno. Kathannu kho mayà pañipajjitabba?"Nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu pavàrayamàno àpattiü sarati. Tena bhikkhave, bhikkhunà sàmanto bhikkhu emassa vacanãyo: "ahaü àvuso itthànàmaü àpattiü àpanno. Ito vuññhahitvà taü àpattiü pañikarissàmi'ti. Vatvà pavàretabbaü. Na tveva tappaccayà pavàraõàya antaràyo kàtabbo'ti. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu pavàrayamàno àpattiyà vematiko hoti. Tena bhikkhave, bhikkhunà sàmanto bhikkhu emassa vacanãyo: "ahaü àvuso itthannàmàya àpattiyà vematiko. Yadà nibbematiko bhavissàmi. Tadà taü àpattiü pañikarissàmi'ti vatvà pavàretabbaü. Na tveva tappaccayà pavàraõàya antaràyo kàtabbo'ti.

51. Tena kho pana samayena a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sabbo saïgho sabhàgaü àpattiü àpanno hoti. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "bhagavatà pa中attaü 'na sabhàgà apatti desetabbà. Na sabhàgà àpatti pañiggahetabbà'ti. Aya勺a sabbo saïgho sabhàgaü àpattiü àpanno. Kathannu kho amhehi pañipajjitabba"nti.

52. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sabbo saïgho sabhàgaü àpattiü àpanno hoti. Tena bhikkhave, bhikkhuhi eko bhikkhu sàmantà àvàsà sajjukaü pàhetabbo 'gacchàvuso, taü àpattiü pañikaritvà àgaccha mayaü te santike taü àpattiü pañikarissàmà'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kusalaü. No ce labhetha, vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

53. "Suõàtu me bhante, saïgho: 'ayaü sabbo saïgho sabhàgaü àpattiü àpanno. Yadà a中aü bhikkhuü suddhaü anàpattikaü passissati, tadà tassa santike taü àpattiü pañikarissatã'ti vatvà pavàretabbaü. Na tveva tappaccayà pavàraõàya antaràyo kàtabbo"

1. "Bhavissàmiti" a vi to vi ma nu pa

2. "Sari" a vi ja vi ma nu pa to vi

[BJT Page 416] [\x 416/]

54. "Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pàvàraõàya sabbo saïgho sabhàgàya àpattiyà vematiko hoti. Vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: 'suõàtu me bhante, saïgho: ayaü sabbo saïgho sabhàgaü àpattiyà vematiko. Yadà nibbematiko bhavissati, tadà taü àpattiü pañikarissati'ti. Vatvà pavàretabbaü. Na tveva tappaccayà pavàraõàya antaràyo kàtabbo"

Pañhamaka bhàõavàraü niññhitaü

1. "Pañhama bhàõavàro niññhito" machasaü " pañhama bhàõavàraü niññhitaü" [PTS]

[BJT Page 418] [\x 418/]

1. Tena kho pana samayena a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhu sannipatiüsu pa勺a và atirekà và te na jàniüsu "attha中e àvàsikà bhikkhu anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàresuü. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhu àgacchiüsu bahutarà. Bhagavato etamatthaü àrocesuü.

2. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti [PTS Page 165] [\q 165/] pa勺a và atirekà và te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 1-

3. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhu sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità avasesehi pavàretabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 2-

4. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Avasesehi pavàretabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 3-

5. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàritamatte atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 4-

6. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàritamatte atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità. Tesaü sannike pavàritabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 5-

[BJT Page 420] [\x 420/]

7. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhu sannipatiüsu pa勺a và atirekà và. Te na jàniüsu "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàresuü. Tehi pavàritamatte atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Tesaü santike pavàritabbaü. Pavàritànaü anàpatti. 6-

8. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhu anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàritamatte avuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 7-

9. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhu anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàritamatte avuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità. Tesaü santike pavàretabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 8-

10. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàritamatte avuññhità parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Tesaü santike pavàretabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 9-

11. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàritamatte ekaccàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 10-

12. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàritamatte ekaccàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità tesaü sannike pavàritabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 11-

[BJT Page 422] [\x 422/]

13. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jàniüsu "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàresuü. Tehi pavàriyamatte ekaccàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Tesaü santike pavàritabbaü. Pavàritànaü anàpatti. 12-

14. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhu anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàriyamatte sabbàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 13-

15. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàritamatte sabbàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità. Tesaü santike pavàretabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 14-

16. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàritamatte sabbàya vuññhità parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Tesaü santike pavàretabbaü. Pavàritànaü ànàpatti. 15-

Anàpattipaõõarasakaü niññhitaü

[BJT Page 424] [\x 424/]

1. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jàniüsu "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàresuü. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti dukkañassa. 1-

2. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhu anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà [PTS Page 166] [\q 166/] bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità. Avasesehi pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti dukkañassa. 2-

3. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Avasesehi pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti dukkañassa. 3-

4. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te dhammasa中ino vinayasa中ino vaggà samaggasa中ino pavàrenti. Tehi pavàritamatte atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. - Pe - samasamà - pe - thokatarà - pe- avuññhitàya parisàya - pe - bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà ekaccàya vuññhitàya parisàya - pe - bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà - pe - sabbàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àcchanti bahutarà. - Pe - samasamà - pe - thokatarà pavàrità suppavàrità. Tesaü santike pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti dukkañassa. 4 - 15

Vaggàvaggasa中ipaõõarasakaü niññhitaü.

[BJT Page 426] [\x 426/]

1. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànatti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "kappati nu kho amhàkaü pavàretuü? Na nu kho kappatã"ti. Vematikà pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti dukkañassa. 1-

2. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "kappati nu kho amhàkaü pavàretuü? Na nu kho kappatã"ti vematikà pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità. Avasesehi pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti dukkañassa. 2-

3. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhu sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "kappati nu kho amhàkaü pavàretuü? Na nu kho kappatã"ti vematikà pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Avasesehi pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti dukkañassa. 3-

4. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "kappati nu kho amhàkaü pavàretuü? Na nu kho kappati"ti. Vematikà pavàrenti. Tehi pavàritamatte - pe - bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà - pe - avuññhitàya parisàya - pe - bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà - pe - ekaccàya vuññhitàya parisàya - pe - bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà - pe - sabbàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà pavàrità suppavàrità. Tesaü santike pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti dukkañassa. 4 - 15

Vematikapaõõarasakaü niññhitaü.

[BJT Page 428] [\x 428/]

1. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànatti. "Attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "kappateva amhàkaü pavàretuü. Nàmhàkaü na kappatã"ti. Kukkuccapakatà pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti dukkañassa. 1-

2. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "kappateva amhàkaü pavàretuü. Nàmhàkaü na kappatã"ti kukkåccapakatà pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità avasesehi pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti dukkañassa. 2-

3. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "kappateva amhàkaü pavàretuü. Nàmhàkaü na kappatã"ti kukkuccapakatà pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Avasesehi 1pavàretabbaü pavàritànaü àpatti dukkañassa. 3-

4. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "kappateva amhàkaü pavàretuü. Nàmhàkaü na kappati"ti. Kukkuccapakatà pavàrenti. Tehi pavàritamatte - pe - bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà - pe - avuññhitàya parisàya - pe - bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà - pe - ekaccàya vuññhitàya parisàya - pe - bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà - pe - sabbàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà - pe - samasamà - pe - thokatarà pavàrità suppavàrità. Tesaü santike pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti dukkañassa

.

Kukkuccapakatapaõõarasakaü niññhitaü.

1. "Avasesehi tesaü santike" ityapi

[BJT Page 430] [\x 430/]

1. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya [PTS Page 167] [\q 167/] sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 1-

2. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità. Avasesehi pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 2-

3. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamàne atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Avasesehi pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 3-

4. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamatte atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Bahutarà tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa.4

5. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamatte atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità. Avasesehi pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 5-

[BJT Page 432] [\x 432/]

6. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamatte atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Tesaü santike pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 6-

7. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamatte avuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 7-

8. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamatte avuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità. Avasesehi pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 8-

9. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamatte avuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Tesaü sannike pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 9-

10. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamatte ekaccàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 10 -

[BJT Page 434] [\x 434/]

11. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamatte ekaccàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità. Avasesehi pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 11

12. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhu anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamatte ekaccàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Tesaü santike pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 12

13. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamatte sabbàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti bahutarà. Tehi bhikkhave, bhikkhåhi puna pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 13-

14. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhå anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamatte sabbàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti samasamà. Pavàrità suppavàrità. Avasesehi pavàretabbaü. 1Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 14-

15. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te jànanti "attha中e àvàsikà bhikkhu anàgatà"ti. Te "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. Tehi pavàriyamatte sabbàya vuññhitàya parisàya atha中e àvàsikà bhikkhå àgacchanti thokatarà. Pavàrità suppavàrità. Tesaü sannike pavàretabbaü. Pavàritànaü àpatti thullaccayassa. 15

Bhedapurekkhàrapaõõarasakaü niññhitaü

Pa勺avãsatitikà niññhità

1. "Tesaü santike pavàretabbaü" machasaü

[BJT Page 436] [\x 436/]

1. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya sambahulà àvàsikà bhikkhå sannipatanti pa勺a và atirekà và. Te na jànanti "attha中e1- àvàsikà bhikkhå anto sãmaü okkamantã"ti. - Pe - te na jànanti "a中e àvàsikà bhikkhå antosãmaü okkantà"ti. - Pe - te na passanti a中e àvàsike bhikkhå antosãmaü okkamantã"ti. - Pe - te na suõanti passanti "a中e àvàsike bhikkhå antosãmaü okkante"ti. - Pe - te suõanti a中e àvàsikà bhikkhå antosãmaü okkantà"ti. âvàsikena àvàsikà ekasatapa勺asattatitikà nayato. 2âvàsikena àgantukà, àgantukena àvàsikà, àgantukena àgantukà - peyyàlamukhena sattatikasatàni honti.

2. Idha pana bhikkhave, àvàsikànaü bhikkhånaü càtuddaso hoti. âgantukànaü paõõaraso. Sace àvàsikà bahutarà honti àgantukehi àvàsikànaü anuvattitabbaü. Sace samasamà honti àgantukehi àvàsikànaü anuvattitabbaü. Sace àgantukà bahutarà honti àvàsikehi àgantukànaü anuvattitabbaü

.

3. Idha pana bhikkhave, àvàsikànaü bhikkhånaü paõõaraso hoti. âgantukànaü càtuddaso. Sace àvàsikà bahutarà honti àgantukehi àvàsikànaü anuvattitabbaü. Sace samasamà honti àgantukehi àvàsikànaü anuvattitabbaü. Sace àgantukà bahutarà honti àvàsikehi àgantukànaü anuvattitabbaü

.

4. Idha pana bhikkhave, àvàsikànaü bhikkhånaü pañipado hoti. âgantukànaü paõõaraso. Sace àvàsikà bahutarà honti àvàsikehi àgantukànaü na akàmà dàtabbà sàmaggi. âgantukehi nissãmaü gantvà pavàretabbaü. Sace samasamà honti àvàsikehi àgantukànaü na akàmà dàtabbà sàmaggi. âgattukehi nissãmaü gantvà pàvàretabbaü. Sace àgantukà bahutarà honti àvàsikehi àgantukànaü sàmaggi và dàtabbà, nissãmaü và gantabbaü

.

5. Idha pana bhikkhave, àvàsikànaü bhikkhunaü paõõaraso hoti. âgantukànaü pàñipado. Sace àvàsikà bahutarà honti àgantukehi àvàsikànaü sàmaggi và dàtabbaü, nissãmaü và gantabbaü. Sace samasamà honti àgantukehi àvàsikànaü sàmaggi và dàtabbà, nissãmaü và gantatabbaü. Sace àgantukà bahutarà honti àgantukehi àvàsikànaü na akàmà dàtabbà. Sàmaggi àvàsikehi nissãmaü gantavà pavàretabbaü.

1. "Atha中e" to vi "attha中e"ti bahusu sihalakkharapotthakesu dissate

2. "Ekasatapa勺asattatikanayato" machasaü

[BJT Page 438] [\x 438/]

6. Idha pana bhikkhave, àgantukà bhikkhå passanti àvàsikànaü bhikkhånaü àvàsikàkàraü àvàsikaliïgaü àvàsikanimittaü àvàsikuddesaü suppa中attaü ma勺apãñhaü bhisibimbohanaü pànãyaü paribhojanãyaü supaññhitaü pariveõaü susammaññhaü. Passitvà vematikà honti "atthi nu kho àvàsikà bhikkhå natthi nu kho"ti. Te vematikà na vicinanti. Avicinitvà pavàrenti. âpatti dukkañassa. - Pe - te vematiko vicinanti. Vicinitvà na passanti. Apassitvà pavàrenti. Anàpatti - pe - te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà ekato pavàrenti anàpatti - pe - te vematiko vicinanti vicinitvà passanti. Passitvà pàñekkaü pavàrenti. âpatti dukkañassa - pe - te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. âpatti thullaccayassa.

7. Idha pana bhikkhave, àgantukà bhikkhå suõanti àvàsikànaü bhikkhånaü àvàsikàkàraü àvàsikaliïgaü àvàsikanimittaü àvàsikuddesaü caïkamantànaü padasaddaü sajjhàyasaddaü ukkàsitasaddaü khipitasaddaü sutvà vematikà honti "atthi nu kho àvàsikà bhikkhå natthi nu kho"ti. Te vematikà na vicinanti. Avicinitvà pavàrenti. âpatti dukkañassa. - Pe - te vematiko vicinanti. Vicinitvà na passanti. Apassitvà pavàrenti. Anàpatti. - Pe - te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà ekato pavàrenti. Anàpatti - pe - te vematiko vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà pàñekkaü pavàrenti. âpatti dukkañassa. - Pe - te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti passitvà. "Nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. âpatti thullaccayassa.

8. Idha pana bhikkhave, àvàsikà bhikkhå passanti agantukànaü bhikkhånaü àgantåkànaü àgantåkaliïgaü àgantåkanimittaü àgantåkåddesaü a中àtakaü pattaü a中àtakaü cãvaraü a中àtakaü nisãdanaü pàdànaü dhotaü udakanissekaü. 1- Passitvà vematikà honti "atthi nu kho àgantukà bhikkhå natthi nu kho"ti. Te vematikà na vicinanti. Avicinitvà pavàrenti. âpatti dukkañassa. - Pe - te vematiko vicinanti. Vicinitvà na passanti. Apassitvà pavàrenti. Anàpatti. - Pe - te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà ekato pavàrenti. Anàpatti. - Pe - te vematiko vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà pàñekkaü pavàrenti. âpatti dukkañassa. - Pe - te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. âpatti thullaccayassa.

9. Idha pana bhikkhave, àvàsikà bhikkhå suõanti agantukànaü bhikkhånaü àgantukàkàraü àvàsikaliïgaü àgantukanimittaü àgantukuddesaü àgacchantànaü padasaddaü upàhanàpapphoñhanaddaü 2- ukkàsitasaddaü khipitasaddaü. Sutvà vematikà honti. "Atthi nu kho àgantukà bhikkhå natthi nu kho"ti.

1. "Udakanisekaü" itipi - aññhakathà.

2. "Upàhatapapphoñhanasaddaü" machasaü a vi to vi

[BJT Page 440] [\x 440/]

Te vematikà na vicinanti. Avicinitvà pavàrenti. âpatti dukkañassa. - Pe - te vematikà vicinanti. Vicinitvà na passanti. Apassitvà pavàrenti. Anàpatti. - Pe - te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà ekato pavàrenti anàpatti. - Pe - te vematiko vicinanti. Vicinitvà passanti. Passitvà pàñekkaü pavàrenti. âpatti dukkañassa. - Pe - te vematikà vicinanti. Vicinitvà passanti passitvà "nassantete vinassantete. Ko tehi attho"ti bhedapurekkhàrà pavàrenti. âpatti thullaccayassa.

10. Idha pana bhikkhave, àgantukà bhikkhå passanti àvàsike bhikkhå nànàsaüvàsake. Te samànasaüvàsakadiññhiü pañilabhanti. Samànasaüvàsakadiññhiü pañilabhitvà na pucchanti. Apucchitvà ekato pavàrenti. Anàpatti. - Pe - te pucchanti. Pucchitvà nàbhivitaranti. Anabhivitaritvà ekato pavàrenti. âpatti dukkañassa. - Pe - te pucchanti. Pucchitvà nàbhivitaranti. Anabhivitaritvà pàñekkaü pavàrenti. Anàpatti.

11. Idha pana bhikkhave, àgantukà bhikkhå passanti àvàsike bhikkhå samànasaüvàsake. Te nànàsaüvàsakadiññhiü pañilabhanti. Nànàsaüvàsakadiññhiü pañilabhitvà na pucchanti. Apucchitvà ekato pavàrenti. âpatti. Dukkañassa - pe - te pucchanti. Pucchitvà abhivitaranti. Abhivitaritvà pàñekkaü pavàrenti. âpatti dukkañassa. - Pe - te pucchanti. Pucchitvà abhivitaranti. Abhivitaritvà ekato pavàrenti. Anàpatti.

12. Idha pana bhikkhave, àvàsikà bhikkhå passanti àgantuke bhikkhå nànàsaüvàsake. Te samànasaüvàsakadiññhiü pañilabhanti. Samànasaüvàsakadiññhiü pañilabhitvà na pucchanti. Apucchitvà ekato pavàrenti. Anàpatti. - Pe - te pucchanti. Pucchitvà nàbhivitaranti. Anabhivitaritvà ekato pavàrenti. âpatti dukkañassa. - Pe - te pucchanti. Pucchitvà nàbhivitaranti. Anabhivitaritvà pàñekkaü pavàrenti. Anàpatti.

13. Idha pana bhikkhave, àvàsikà bhikkhå passanti àgantuke bhikkhå samànasaüvàsake. Te nànàsaüvàsakadiññhiü pañilabhanti. Nànàsaüvàsakadiññhiü pañilabhitvà na pucchanti. Apucchitvà ekato pavàrenti. âpatti dukkañassa. - Pe - te pucchanti. Pucchitvà abhivitaranti. Abhivitaritvà pàñekkaü pavàrenti. âpatti dukkañassa. - Pe - te pucchanti. Pucchitvà abhivitaranti. Abhivitaritvà ekato pavàrenti. Anàpatti.

14. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà abhikkhuko àvàso gantabbo. A中atra saïghena a中atra antaràyà.

15. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà abhikkhuko anàvàso gantabbo. A中atra saïghena a中atra antaràyà.

16. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà và anàvàso và gantabbo. A中atra saïghena a中atra antaràyà.

[BJT Page 442] [\x 442/]

17. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà anàvàsà abhikkhu ko àvàso gantabbo. A中atra saïghena a中atra antaràyà.

18. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà anàvàsà abhikkhuko àvàso gantabbo. A中atra saïghena a中atra antaràyà.

19. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà anàvàsà abhikkhuko àvàso và anàvàso và gantabbo. A中atra saïghena a中atra antaràyà.

20. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và abhikkhuko àvàso gantabbo. A中atra saïghena a中atra antaràyà.

21. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và abhikkhuko anàvàso gantabbo. A中atra saïghena a中atra antaràyà.

22. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và abhikkhuko àvàso và anàvàso và gantabbo. A中atra saïghena a中atra antaràyà.

23. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà sabhikkhuko àvàso gantabbo. Yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà a中atra saïghena a中atra antaràyà.

24. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà sabhikkhuko anàvàso gantabbo. Yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà a中atra saïghena a中atra antaràyà.

25. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà sabhikkhuko àvàso và anàvàso và gantabbo. Yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà a中atra saïghena a中atra antaràyà.

26. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà anàvàsà sabhikkhuko àvàso gantabbo. Yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà a中atra saïghena a中atra antaràyà.

27. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà anàvàsà sabhikkhuko anàvàso gantabbo. Yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà a中atra saïghena a中atra antaràyà.

28. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà anàvàsà sabhikkhuko àvàso và anàvàso và gantabbo. Yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà a中atra saïghena a中atra antaràyà.

[BJT Page 444] [\x 444/]

29. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và sabhikkhuko àvàso gantabbo. Yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà a中atra saïghena a中atra antaràyà.

30. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và sabhikkhuko anàvàso gantabbo. Yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà a中atra saïghena a中atra antaràyà.

31. Na bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và sabhikkhuko àvàso và anàvàso và gantabbo. Yatthassu bhikkhå nànàsaüvàsakà a中atra saïghena a中atra antaràyà.

32. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà sabhikkhuko àvàso yatthassu bhikkhå samànasaüvàsakà yaü ja中à "sakkomi ajjeva gantu"nti.

33. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà sabhikkhuko anàvàso yatthassu bhikkhå samànasaüvàsakà yaü ja中à "sakkomi ajjeva gantu"nti. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà sabhikkhuko àvàso và anàvàso và yatthassu bhikkhu samànasaüvàsakà yaü ja中à "sakkomi ajjeva gantu"nti.

34. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà anàvàsà sabhikkhuko àvàso yatthassu bhikkhå samànasaüvàsakà yaü ja中à "sakkomi ajjeva gantu"nti. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và sabhikkhuko àvàso và anàvàso và yatthassu bhikkhå samànasaüvàsakà yaü ja中à "sakkomi ajjeva gantu"nti.

35. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà àvàsà và anàvàsà và sabhikkhuko àvàso yatthassu bhikkhu samànasaüvàsakà yaü ja中à "sakkomi ajjeva gantu"nti.

Gantabbo bhikkhave, tadahu pavàraõàya sabhikkhukà avàsà và abhikkhukà anàvàsà và sabhikkhuko àvàso và anàvàso và yatthassu bhikkhu samànasaüvàsakà yaü ja中à "sakkomi ajjeva gantu"nti.

36. Na bhikkhave, bhikkhuniyà nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya àpatti [PTS Page 168] [\q 168/] dukkañassa.

37. Na sikkhamànàya, - pe - na sàmaõerassa - pe - na sàmaõeràya - pe - na sikkhaü paccakkhàtakassa - pe - na antimavatthuü ajjhàpannakassa nisinnanaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyaya àpatti dukkañassa

38. Na àpattiyà adassane ukkhittakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya yathàdhammo kàretabbo.

39. Na àpattiyà appañikamme ukkhittakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya yathàdhammo kàretabbo.

Na pàpikàyadiññhiyà appañikamme ukkhittakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya yathàdhammo kàretabbo.

40. Na paõóakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya àpatti dukkañassa.

[BJT Page 446] [\x 446/]

41. Na theyyasaüvàsakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya àpatti dukkañassa.

Na titthiyapakkantakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya àpatti dukkañassa.

Na tiracchànagatassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya àpatti dukkañassa.

Na màtughàtakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya àpatti dukkañassa.

Na pitåghàtakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya àpatti dukkañassa.

Na arahantaghàtakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya àpatti dukkañassa.

Na bhikkhuõidusakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya àpatti dukkañassa.

Na saïghabhedakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya àpatti dukkañassa.

Na lohituppàdakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya àpatti dukkañassa.

Na ubhatobya大anakassa nisinnaparisàya pavàretabbaü. Yo pavàreyya àpatti dukkañassa.

42. Na bhikkhave, pàrivàsikapavàraõàdànena pavàretabbaü. A中atra avuññhitàya parisàya.

43. Na ca bhikkhave, apavàraõàya pavàretabbaü. A中atra saïghasàmaggiyà'ti.

Dutiyakabhàõavàraü niññhitaü 1-

1. "Dutiyakabhàõavàro niññhito" machasaü

[BJT Page 448] [\x 448/]

1. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya savarakabhayaü ahosi. Bhikkhå nàsakkhiüsu tevàcikaü pavàretuü. Bhagavato etamatthaü àrocesuü. "Anujànàmi bhikkhave dvevàcikaü pavàretu"nti. Bàëhataraü savarakabhayaü ahosi. Bhikkhå nàsakkhiüsu dvevàcikaü pavàretuü. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "anujànàmi bhikkhave,ekavàcikaü pavàratå,nti.Boëhataraü savarakabhayaü ahosi.Bhikkhå nàsakkhiüsu ekavàcikaü pavàretåü.Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Anujànàmi bhikkhave,samànavassitaü pavàretu"nti.

2. Tena kho pana samayena a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità hoti. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità. Sace saïgho tevàcikaü pavàressati. Appavàrito'va saïgho bhavissati athàyaü ratti vihàyissati. Kathannu kho amhehi pañipajjitabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü: "idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità hoti. Tatra ce bhikkhånaü 1evaü hoti 'manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità. Sace saïgho tevàcikaü pavàressati appavàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü ratti vihàyissati'ti, byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: 'suõàtu me bhante, saïgho manussehi [PTS Page 169] [\q 169/] dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità. Sace saïgho tevàcikaü pavàressati. Appavàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü ratti vihàyissati. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho dvevàcikaü pavàreyya. 'Suõàtu me bhante, saïgho manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità sace saïgho tevàcikaü pavàressati. Appavàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü ratti vihàyissati. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho ekavàcikaü pavàreyya. 'Suõàtu me bhante, saïgho manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità sace saïgho tevàcikaü pavàressati appavàrito'va saïgho bhavissati athàyaü ratti vihàyissati. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho samànavassikaü pavàreyyà"ti.

3. Idha pana bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya bhikkhåhi dhammaü bhaõantehi yebhuyyena ratti khepità hoti. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti 'manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità, sace saïgho tevàcikà pavàressati appavàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü ratti vibhàyissati'ti, byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: 'suõàtu me bhante, saïgho bhikkhåhi kalahaü karontehi yebhuyyena ratti khepità, sace saïgho tevàcikaü pavàressati appavàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü ratti vibhàyissati. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho dvevàcikaü 'suõàtu me bhante, saïgho manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità. Sace saïgho tevàcikaü pavàressati. Appacàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü ratti vibhàyissati. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho dvocikaü 'suõàtu me bhante, saïgho manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità sace saïgho tevàcikaü pavàressati appavàrito'va saïgho bhavissati athàyaü ratti vibhàyissati. Yadi saïghassa àpetabbo: 'suõàtu me bhante, saïgho manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità sace saïgho tevàcikaü pavàressati. Appacàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü ratti vibhàyissati. Yadi saïghassa ekavàcicikaü 'suõàtu me bhante, saïgho manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità sace saïgho tevàcikaü pavàressati appavàrito'va saïgho bhavissati athàyaü ratti vibhàyissati yadi saïghassa àpetabbo: 'suõàtu me bhante, saïgho manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità sace saïgho tevàcikaü pavàressati. Appacàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü ratti vibhàyissati. Yadi saïghassa samànavassikaüpavàreyyàti 'suõàtu me bhante, saïgho manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità sace saïgho tevàcikaü pavàressati appavàrito'va saïgho bhavissati athàyaü ratti vibhàyissati yadi saïghassa àpetabbo: 'suõàtu me bhante, saïgho manussehi dànaü dentehi yebhuyyena ratti khepità sace saïgho tevàcikaü pavàressati. Appacàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü ratti vibhàyissati. Yadi saïghassa samànavassikaü pavàreyyà"ti.

1. "Bhikkhave bhikkhunaü" machasaü 2. "Vinicchantehi" to vi ma nu pa ja vi

[BJT Page 450] [\x 450/]

4. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya mahàbhikkhusaïgho sannipatito hoti. Paritta勺a anovassikaü 1- hoti. Mahà ca megho 2uggato hoti. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "ayaü kho mahàbhikkhusaïgho sannipatito. Paritta勺a anovassikaü mahà ca megho uggato. Sace saïgho tevàcikaü pavàressati, appavàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü megho pavassissati. 3Kathannu kho amhehi pañipajjitabbaü"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü "idha bhikkhave, a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya mahàbhikkhusaïgho sannipatito hoti. Paritta勺a anovassikaü hoti. Mahà ca mogho uggato hoti. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti. 'Ayaü kho mahàbhikkhusaïgho sannipatito. Paritta勺a anovassikaü. Mahà ca megho uggato. Sace saïgho tevàcikaü pavàressati. Appavàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü megho pavassissati'ti. Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: 'suõàtu me bhante saïgho, ayaü mahàbhikkhusaïgho sannipatito. Paritta勺a anovassikaü. Mahà ca megho uggato. Sace saïgho tevàcikaü pavàressati, appavàrito'va saïgho bhavissati, athàyaü megho pavassissati. Yadi saïghassa pattakallaü saïgho bhavissati. 'Suõàtu me bhante, saïgho ayaü mahàbhikkhusaïgho sannipatito paritta勺a anovassikaü mahà ca megho uggato. Sace sakàtuü. Tevàcikaü pavàressati appavàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü megho pavassissati yadi saïghassa pattakallaü saïgho samànavassikaü pavàreyyà"ti.

5. "Idha kho bhikkhave a中atarasmiü àvàse tadahu pavàraõàya ràjantaràyo hoti - pe - corantaràyo hoti - pe - agyantaràyo hoti - pe - udakantaràyo heti - pe manussantaràya pe amanussantaràya pe - vàëantaràyo hoti - pe - siriüsapantaràyo hoti - pe - jãvitantaràyo hoti - pe - brahmacariyantaràyo hoti. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti 'ayaü kho brahmacariyantaràyo [PTS Page 170] [\q 170/] sace saïgho tevàcikaü pavàressati. Appavàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü brahmacariyantaràyo bhavissati'ti. Byattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo: 'suõàtu me bhante, saïgho ayaü brahmacariyantaràyo. Sace saïgho tevàcikaü pavàressati, appavàrito'va saïgho bhavissati. Athàyaü brahmacariyantaràyo bhavissati. Yadi saïghassa pattakallaü, dvocikaü - pe - ekacàcikaü - pe - samànavassikaü pavàreyyà"ti.

6. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå sàpattikà pavàrenti bhagavato etamatthaü àrocasuü: "na bhikkhave, sàpattikena pavàretabbaü. Yo pavareyya, àpatti dukkañassa. Anujànàmi bhikkhave, yo sàpattiko pavàreti, tassa okàsaü kàràpetvà àpattiyà codetu"nti.

1. "Anovassakaü" a vi ja vi to vi 2. "Mahàmeso" ja vi

3. "Vassissati" to vi ma nupa

[BJT Page 452] [\x 452/]

7. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå okàsaü kàràpiyamànà na icchanti okàsaü kàtuü. Bhagavato etamatthaü àrocasuü: "anujànàmi bhikkhave, okàsaü akarontassa pavàraõaü ñhapetuü. Eva勺a pana bhikkhave, ñhapetabbà: tadahu pavàraõàya càtuddase và paõõarase và tasmiü puggale sammukhibhute saïghamajjhe udàharitabbaü: 'suõàtu me bhante, saïgho. Itthannàmo puggalo sàpattiko. Tassa pavàraõaü ñhapemi. Na tasmãü sammukhibhute pavàretabba'nti. òhapità hoti pavàraõà".

8. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå "puramhàkaü pesalà bhikkhu pavàraõaü ñhapentã"ti. Pañigacceva suddhànaü bhikkhånaü anàpattikànaü avatthusmiü akàraõe pavàraõaü ñhapenti. Pavàritànampi pavàraõaü ñhapenti. Bhagavato etamatthaü àrocasuü: "na bhikkhave, suddhànaü bhikkhånaü anàpattikànaü avatthusmiü akàraõe pavàraõà ñhapetabbà. Yo ñhapeyya, àpatti dukkañassa. Na ca bhikkhave, pavàritànampi pavàraõà ñhapetabbà. Yo ñhapeyya, àpatti dukkañassa"

9. "Evaü kho bhikkhave, ñhapità hoti pavàraõà, evaü aññhapità. Kathaü ca bhikkhave, aññhapità hoti pavàraõà? Tevàcikàya ce bhikkhave, pavàraõàya bhàsitàya lapitàya pariyositàya pavàraõaü ñhapeti, aññhapità hoti pavàraõà. Dvevàcikàya ce bhikkhave, - pe - ekavàcikàya ce bhikkhave, - pe - samànavassikàya ce bhikkhave, pavàraõàya bhàsitàya lapitàya pariyositàya pavàraõaü ñhapeti, [PTS Page 171] [\q 171/] aññhapità hoti pavàraõà. Evaü kho bhikkhave, aññhapità hoti pavàraõà."

11. "Idha pana bhikkhave, tadahu pavàraõàya bhikkhu bhikkhussa pavàraõaü ñhapeti. Ta勺e bhikkhuü a中e bhikkhå jànanti 'ayaü kho àyasmà aparisuddhakàyasamàcàro aparisuddhavacisamàcàro àparisuddhaàjivo, bàlo avyatto na pañibalo anuyu大iyamàno anuyogaü dàtu'nti. 'Alaü bhikkhu, mà bhaõóanaü, mà kalahaü, mà viggahaü mà vivàda'nti. Omadditvà saïghena pavàretabbaü."

12. "Idha pana bhikkhave, tadahu pavàraõàya bhikkhu bhikkhussa pavàraõaü ñhapeti. Ta勺e bhikkhuü a中e bhikkhå jànanti 'ayaü kho àyasmà parisuddhakàyasamàcàro aparisuddhavacisamàcàro àparisuddhàjivo, bàlo avyatto na pañibalo anuyu大iyamàno anuyogaü dàtu'nti. 'Alaü bhikkhu, mà bhaõóanaü, mà kalahaü, mà viggahaü, mà vivàda'nti. Omadditvà saïghena pavàretabbaü."

[BJT Page 454] [\x 454/]

13. "Idha pana bhikkhave, tadahu pavàraõàya bhikkhu bhikkhussa pavàraõaü ñhapeti. Ta勺e bhikkhuü a中e bhikkhå jànanti 'ayaü kho àyasmà parisuddhakàyasamàcàro parisuddhavacisamàcàro àparisuddhàjivo, bàlo avyatto na pañibalo. Anuyu大iyamàno anuyogaü dàtu'nti. 'Alaü bhikkhu, mà bhaõóanaü mà kalahaü, mà viggahaü, mà vivàda'nti. Omadditvà saïghena pavàretabbaü,"

14. "Idha pana bhikkhave, tadahu pavàraõàya bhikkhu bhikkhussa pavàraõaü ñhapeti. Ta勺e bhikkhuü a中e bhikkhu jànanti. 'Ayaü kho àyasmà parisuddhakàyasamàcàro parisuddhavacisamàcàro parisuddhàjivo, bàlo avyatto na pañibalo. Anuyu大iyamàno anuyogaü dàtu'nti. 'Alaü bhikkhu, mà bhaõóanaü, mà kalahaü, mà viggahaü, mà vivàda'nti. Omadditvà saïghena pavàretabbaü."

15. "Idha pana bhikkhave, tadahu pavàraõàya bhikkhå bhikkhussa pavàraõaü ñhapeti. Ta勺e bhikkhuü a中e bhikkhå jànanti. 'Ayaü kho àyasmà parisuddhakàyasamàcàro parisuddhavacisamàcàro parisuddhàjivo, paõóito vyatto pañibalo anuyu大iyamàno anuyogaü dàtu'nti. So evamassa vacanãyo: 'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno pavàraõaü ñhapesi, kimhi naü ñhapesi? Silavipattiyà 1- ñhapesi? âcàravipattiyà ñhapesi? [PTS Page 172] [\q 172/] diññhivipattiyà ñhapesi'ti?"

16. "So ce evaü vadeyya: 'silavipattiyà và ñhapemi. âcàravipattiyà và ñhapemi. Diññhivipattiyà và ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo: 'jànàti 2- panàyasmà silavipattiü? Jànàti àcàravipattiü? Jànàti diññhivipatti'nti?. So ce evaü vadeyya: 'jànàmi kho ahaü àvuso silavipattiü jànàmi. âcàra vipattiü jànàmi. Diññhivipatti'nti. So evamassa vacanãyo. 'Katamà panàvuso silavipatti? Katamà àcàravipatti? Katamà diññhivipattã"ti?

17. " So ce evaü vadeyya: - 'cattàri pàràjikàni terasa saïghàdisesà ayaü sãlavipatti. Thullaccayaü pàcittiyaü pàñidesanãyaü dukkañaü dubbhàsitaü ayaü àcàravipatti. Micchàdiññhi antaggàhikàdiññhi ayaü diññhivipatti'ti. So evamassa vacanãyo: 'yaü kho tvaü àvuso imassa bhikkhuno pavàraõaü ñhapesi, diññhena ñhapesi? Sutena ñhapesi? Parisaïkàya ñhapesã'ti?".

1. "Sãlavipattiyà và' machasaü 2. "Jànàsi" machasaü

[BJT Page 456] [\x 456/]

18. "So ce evaü vadeyya: diññhena và ñhapemi. Sutena và ñhapemi. Parisaïkàya và ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo 'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno diññhena pavàraõaü ñhapesi. Kinte diññhaü? Kinti te diññhaü? Kadà te diññhaü? Kattha te diññhaü? Pàràjikaü ajjhàpanno diññho? Saïghàdisesaü ajjhàpanno diññho? Thullaccayaü ajjhapanno diññho? Kattha ca tvaü ahosi? Kattha càyaü bhikkhu ahosi? Ki勺a tvaü karosi? Ki勺àyaü bhikkhu karotã?"Ti.

"So ce evaü vadeyya: diññhena và ñhapemi. Sutena và ñhapemi. Parisaïkàya và ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo 'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno diññhena pavàraõaü ñhapesi. Kinte diññhaü? Kinti te diññhaü? Kadà te diññhaü? Kattha te diññhaü? Pàràjikaü ajjhàpanno diññho? Saïghàdisesaü ajjhàpanno diññho? Pàcittiyaü ajjhapanno diññho? Kattha ca tvaü ahosi? Kattha càyaü bhikkhu ahosi? Ki勺a tvaü karosi? Ki勺àyaü bhikkhu karotã?"Ti.

"So ce evaü vadeyya: diññhena và ñhapemi. Sutena và ñhapemi. Parisaïkàya và ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo 'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno diññhena pavàraõaü ñhapesi. Kinte diññhaü? Kinti te diññhaü? Kadà te diññhaü? Kattha te diññhaü? Pàràjikaü ajjhàpanno diññho? Saïghàdisesaü ajjhàpanno diññho? Pàñidesanãyaü ajjhapanno diññho? Kattha ca tvaü ahosi? Kattha càyaü bhikkhu ahosi? Ki勺a tvaü karosi? Ki勺àyaü bhikkhu karotã?"Ti.

"So ce evaü vadeyya: diññhena và ñhapemi. Sutte và ñhapemi. Parisaïkàya và ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo 'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno diññhena pavàraõaü ñhapesi. Kinte diññhaü? Kinti te diññhaü? Kadà te diññhaü? Kattha te diññhaü? Pàràjikaü ajjhàpanno diññho? Saïghàdisesaü ajjhàpanno diññho? Dukkañaü ajjhapanno diññho? Kattha ca tvaü ahosi? Kattha càyaü bhikkhu ahosi? Ki勺a tvaü karosi? Ki勺àyaü bhikkhu karotã?"Ti.

"So ce evaü vadeyya: diññhena và ñhapemi. Sutena và ñhapemi. Parisaïkàya và ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo 'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno diññhena pavàraõaü ñhapesi. Kinte diññhaü? Kinti te diññhaü? Kadà te diññhaü? Kattha te diññhaü? Pàràjikaü ajjhàpanno diññho? Saïghàdisesaü ajjhàpanno diññho? Dubbhàsitaü ajjhapanno diññho? Kattha ca tvaü ahosi? Kattha càyaü bhikkhu ahosi? Ki勺a tvaü karosi? Ki勺àyaü bhikkhu karotã?"Ti.

19. "So ce evaü vadeyya: 'na kho ahaü avuso imassa bhikkhuno diññhena pavàraõaü ñhapemi. Api ca sutena pavàraõaü ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo 'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno sutena pavàraõaü ñhapesi. Kinte sutaü? Kinti te sutaü? Kadà te sutaü? Kattha te sutaü? Pàràjikaü ajjhàpannoti sutaü? Saïghàdisesaü ajjhàpannoti sutaü? Thullaccayaü ajjhàpannoti sutaü ? Bhikkhussa sutaü? Bhikkhuõiyà sutaü? Sikakhamànàya sutaü? Sàmaõerassa sutaü? Sàmaõeriyà sutaü? Upàsakassa sutaü? Upàsikàya sutaü? Ràjànaü sutaü? Ràjamahàmattànaü sutaü? Titthiyànaü sutaü? Titthiyasàvakànaü suta?Nti"

"So ce evaü vadeyya: 'na kho ahaü avuso imassa bhikkhuno diññhena pavàraõaü ñhapemi api ca sutena pavàraõaü ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo 'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno sutena pavàraõaü ñhapesi. Kinte sutaü? Kinti te sutaü? Kadà te sutaü? Kattha te sutaü? Pàràjikaü ajjhàpannoti sutaü? Saïghàdisesaü ajjhàpannoti sutaü pàcittiyaü ajjhàpannoti sutaü? Bhikkhussa sutaü? Bhikkhuõiyà sutaü? Sikakhamànàya sutaü? Sàmaõerassa sutaü? Sàmaõeriyà sutaü? Upàsakassa sutaü? Upàsikàya sutaü? Ràjànaü sutaü? Ràjamahàmattànaü sutaü? Titthiyànaü sutaü? Titthiyasàvakànaü suta?Nti"

"So ce evaü vadeyya: 'na kho ahaü avuso imassa bhikkhuno diññhena pavàraõaü ñhapemi. Api ca sutena pavàraõaü ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo 'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno sutena pavàraõaü ñhapesi. Kinte sutaü? Kinti te sutaü? Kadà te sutaü? Kattha te sutaü? Pàràjikaü ajjhàpannoti sutaü? Saïghàdisesaü ajjhàpannoti sutaü? Pàñidesanãyaü ajjhàpannoti sutaü? Bhikkhussa sutaü? Bhikkhuõiyà sutaü? Sikakhamànàya sutaü? Sàmaõerassa sutaü? Sàmaõeriyà sutaü? Upàsakassa sutaü? Upàsikàya sutaü? Ràjànaü sutaü? Ràjamahàmattànaü sutaü? Titthiyànaü sutaü? Titthiyasàvakànaü suta?Nti"

"So ce evaü vadeyya: 'na kho ahaü avuso imassa bhikkhuno diññhena pavàraõaü ñhapemi. Api ca sutena pavàraõaü ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo 'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno sutena pavàraõaü ñhapesi. Kinte sutaü? Kinti te sutaü? Kadà te sutaü? Kattha te sutaü? Pàràjikaü ajjhàpannoti sutaü? Saïghàdisesaü ajjhàpannoti dukkañaü ajjhàpannoti sutaü? Bhikkhussa sutaü? Bhikkhuõiyà sutaü? Sikakhamànàya sutaü? Sàmaõerassa sutaü? Sàmaõeriyà sutaü? Upàsakassa sutaü? Upàsikàya sutaü? Ràjànaü sutaü? Ràjamahàmattànaü sutaü? Titthiyànaü sutaü? Titthiyasàvakànaü suta?Nti"

"So ce evaü vadeyya: 'na kho ahaü avuso imassa bhikkhuno diññhena pavàraõaü ñhapemi. Api ca sutena pavàraõaü ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo 'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno sutena pavàraõaü ñhapesi. Kinte sutaü? Kinti te sutaü? Kadà te sutaü? Kattha te sutaü? Pàràjikaü ajjhàpannoti sutaü? Saïghàdisesaü ajjhàpannoti sutaü? Dubbhàsitaü ajjhàpannoti sutaü? Bhikkhussa sutaü? Bhikkhuõiyà sutaü? Sikakhamànàya sutaü? Sàmaõerassa sutaü? Sàmaõeriyà sutaü? Upàsakassa sutaü? Upàsikàya sutaü? Ràjànaü sutaü? Ràjamahàmattànaü sutaü? Titthiyànaü sutaü? Titthiyasàvakànaü suta?Nti"

20. "So ce evaü vadeyya: 'na kho ahaü avuso imassa bhikkhuno sutena pavàraõaü ñhapemi. Api ca parisaïkàya pavàraõaü ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno parisaïkàya pavàraõaü ñhapesi. Kiü parisaïkasi? Kinti parisaïkasi? Kattha parisaïkasi? Pàràjikaü [PTS Page 173] [\q 173/] ajjhàpannoti parisaïkasi? Saïghàdisesaü

Ajjhàpannoti parisaïkasi? Thullaccayaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Bhikkhussa sutvà parisaïkasi? Bhikkhuõiyà sutvà? Parisaïkasi? Sàmaõerassa sutvà? Parisaïkasi? Sàmaõeriyà sutvà parisaïkasi? Upàsakassa sutvà parisaïkasi? Upàsikàya sutvà parisaïkasi? Ràjànaü sutvà parisaïkasi? Ràjamahàmattànaü sutvà parisaïkasi? Titthiyànaü sutvà parisaïkasi? Titthiyasàvakànaü sutvà parisaïkasã?Ti"

"So ce evaü vadeyya: 'na kho ahaü avuso imassa bhikkhuno sutena pavàraõaü ñhapemi. Api ca parisaïkàya pavàraõaü ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno parisaïkàya pavàraõaü ñhapesi. Kiü parisaïkasi? Kinti parisaïkasi? Kattha parisaïkasi? Pàràjikaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Saïghàdisesaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Pacittiyaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Bhikkhussa sutvà parisaïkasi? Bhikkhuõiyà sutvà parisaïkasi? Sàmaõerassa sutvà parisaïkasi? Sàmaõeriyà sutvà parisaïkasi? Upàsakassa sutvà parisaïkasi? Upàsikàya sutvà parisaïkasi? Ràjànaü sutvà parisaïkasi? Ràjamahàmattànaü sutvà parisaïkasi? Titthiyànaü sutvà parisaïkasi? Titthiyasàvakànaü sutvà parisaïkasã?Ti"

"So ce evaü vadeyya: 'na kho ahaü avuso imassa bhikkhuno suttena pavàraõaü ñhapemi. Api ca parisaïkàya pavàraõaü ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno parisaïkàya pavàraõaü ñhapesi. Kiü parisaïkasi? Kinti parisaïkasi? Kattha parisaïkasi? Pàràjikaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Saïghàdisesaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Pañidesanãyaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Bhikkhussa sutvà parisaïkasi? Bhikkhuõiyà sutvà parisaïkasi? Sàmaõerassa sutvà parisaïkasi? Sàmaõeriyà sutvà parisaïkasi? Upàsakassa sutvà parisaïkasi? Upàsikàya sutvà parisaïkasi? Ràjànaü sutvà parisaïkasi? Ràjamahàmattànaü sutvà parisaïkasi? Titthiyànaü sutvà parisaïkasi? Titthiyasàvakànaü sutvà parisaïkasã?Ti"

"So ce evaü vadeyya: 'na kho ahaü avuso imassa bhikkhuno suttena pavàraõaü ñhapemi. Api ca parisaïkàya pavàraõaü ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno parisaïkàya pavàraõaü ñhapesi. Kiü parisaïkasi? Kinti parisaïkasi? Kattha parisaïkasi? Pàràjikaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Saïghàdisesaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Dukkañaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Bhikkhussa sutvà parisaïkasi? Bhikkhuõiyà sutvà parisaïkasi? Sàmaõerassa sutvà parisaïkasi? Sàmaõeriyà sutvà parisaïkasi? Upàsakassa sutvà parisaïkasi? Upàsikàya sutvà parisaïkasi? Ràjànaü sutvà parisaïkasi? Ràjamahàmattànaü sutvà parisaïkasi? Titthiyànaü sutvà parisaïkasi? Titthiyasàvakànaü sutvà parisaïkasã?Ti"

"So ce evaü vadeyya: 'na kho ahaü àvuso imassa bhikkhuno suttena pavàraõaü ñhapemi. Api ca parisaïkàya pavàraõaü ñhapemi'ti. So evamassa vacanãyo'yaü kho tvaü àvuso, imassa bhikkhuno parisaïkàya pavàraõaü ñhapesi. Kiü parisaïkasi? Kinti parisaïkasi? Kattha parisaïkasi? Pàràjikaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Saïghàdisesaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Dubbhàsitaü ajjhàpannoti parisaïkasi? Bhikkhussa sutvà parisaïkasi? Bhikkhuõiyà sutvà parisaïkasi? Sàmaõerassa sutvà parisaïkasi? Sàmaõeriyà sutvà parisaïkasi? Upàsakassa sutvà parisaïkasi? Upàsikàya sutvà parisaïkasi? Ràjànaü sutvà parisaïkasi? Ràjamahàmattànaü sutvà parisaïkasi? Titthiyànaü sutvà parisaïkasi? Titthiyasàvakànaü sutvà parisaïkasã?Ti"

21. "So ce evaü vadeyya: 'na kho ahaü àvuso imassa bhikkhuno parisaïkàya pavàraõaü ñhapemi. Api ca ahaü 1- na jànàmi - kena ahaü imassa bhikkhuno pavàraõaü ñhapemi'ti. So ce bhikkhave, codako bhikkhu anuyogena vi中unaü sabrahmacàrãnaü cittaü na àràdheti. 'Ananuvàdo cudito bhikkhå'ti alaü vacanàya. So ce bhikkhave, codako bhikkhu anuyogena vi中unaü sabrahmacàrãnaü cittaü àràdheti, 'sànuvàdo cutito bhikkhå'ti. Alaü vacanàya"

.

1. "Api ca ahampi" machasaü

[BJT Page 458] [\x 458/]

22. "So ce bhikkhave, codako bhikkhu amålakena pàràjikena anuddhaüsitaü pañijànàti, saïghadisesaü àropetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amålakena saïghàdisesena anuddhaüsitaü pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amålakena thullaccayena anuddhaüsitaü pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü"

"So ce bhikkhave codako bhikkhu amålakena pàcittiyena anuddhaüsitaü pañijànàti, pàcittiyaü àropetvà saïghena saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amålakena pàcittiyena anuddhaüsitaü pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amålakena pàcittiyena anuddhaüsitaü pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü"

"So ce bhikkhave codako bhikkhu amålakena pàñidesanãyena anuddhaüsitaü pañijànàti, pàñidesanãyaü àropetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amålakena pàñidesanãyena anuddhaüsitaü pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amålakena pàñidesaniyena anuddhaüsitaü pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü"

"So ce bhikkhave codako bhikkhu amålakena dukkañena anuddhaüsitaü pañijànàti, dukkañaü àropetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amålakena dukkañena anuddhaüsitaü pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amålakena dukkañena anuddhaüsitaü pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü"

"So ce bhikkhave codako bhikkhu amålakena dubbhàsitena anuddhaüsitaü pañijànàti, dubbhàsitaü àropetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amålakena dubbhàsitena anuddhaüsitaü pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amålakena dubbhàsitena anuddhaüsitaü pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü"

23. "So ce bhikkhave cudito bhikkhu pàràjikaü ajjhàpannoti pañijànàti, nàsetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu saïghàdisesaü ajjhàpannoti pañijànàti, saïghodisesaü àropetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu thullaccayaü ajjhàpannoti pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü"

"So ce bhikkhave cudito bhikkhu thullaccayaü ajjhàpannoti pañijànàti,

Nàsetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu thullaccayena ajjhàpannoti pañijànàti, thullaccayaü àropetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu thullaccayaü ajjhàpannoti pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü"

"So ce bhikkhave cudito bhikkhu pàcittiyaü ajjhàpannoti pañijànàti,

Nàsetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu pàcittiyena ajjhàpannoti pañijànàti, pàcittiyaü àropetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu pàcittiyaü ajjhàpannoti pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü"

"So ce bhikkhave cudito bhikkhu pàñidesanãyaü ajjhàpannoti pañijànàti,

Nàsetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu pàñidesanãyena ajjhàpannoti pañijànàti, pàcañidesanãyaü àropetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu pàñidesanãyaü ajjhàpannoti pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü"

"So ce bhikkhave cudito bhikkhu dukkañaü ajjhàpannoti pañijànàti,

Nàsetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu dukkañena ajjhàpannoti pañijànàti, dukkañaü àropetvà saïghena pavàretabbaü. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu dukkañaü ajjhàpannoti pañijànàti, yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabbaü"

24. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavàraõàya thullaccayaü ajjhàpanno hoti. Ekacce bhikkhu thullaccayadiññhino honti. Ekacce bhikkhu saüghàdisesadiññhino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhu thullaccayadiññhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaü apanetvà yathàdhammaü kàràpetvà saïghaü upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: 'yaü kho so àvuso bhikkhu àpattiü àpanno, sàssa yathàdhammaü pañikatà. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho pavàreyyà'ti. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavàraõàya thullaccayaü ajjhàpanno hoti. Ekacce bhikkhu thullaccayadiññhino honti. Ekacce bhikkhu [PTS Page 174] [\q 174/] pàcittiyadiññhino honti. - Pe - ekacce bhikkhu thullaccayadiññhino honti. Ekacce bhikkhu pàñidesanãya diññhino honti. - Pe - ekacce bhikkhu thullaccaya diññhino honti. Ekacce bhikkhu dukkañadiññhino honti. - Pe - ekacce bhikkhu dubbhàsitadiññhino honti. Ye te bhikkhave bhikkhu thullaccayadiññhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaü apanetvà yathàdhammaü kàràpetvà saïghaü upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: 'yaü kho so àvuso bhikkhu àpattiü àpanno, sàssa yathàdhammaü pañikatà. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho pavàreyyà'ti.

[BJT Page 460] [\x 460/]

25. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavàraõàya pàcittiyaü ajjhàpanno hoti. Ekacce bhikkhå pàcittiyadiññhino honti. Ekacce bhikkhå saüghàdisesadiññhino honti. Ye te bhikkhave bhikkhå pàcittiyadiññhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaü apanetvà yathàdhammaü kàràpetvà saïghaü upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: 'yaü kho so àvuso bhikkhu àpattiü àpanno, sàssa yathàdhammaü pañikatà. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho pavàreyyà'ti. Idha pana bhikkhave, - pe - ekacce bhikkhu pàcittiyadiññhino honti. Ekacce bhikkhu thullaccaya diññhino honti. - Pe - idha pana bhikkhave - pe - ekacce bhikkhu pàcittiya diññhino honti. Ekacce bhikkhu pàñidesaniyadiññhino honti - pe - idha pana bhikkhave, - pe - ekacce bhikkhu pàcittiyadiññhino honti. Ekacce bhikkhu dukkañadiññhino honti. - Pe - idha pana bhikkhave, - pe - ekacce bhikkhu pàcitiyadiññhino honti. Ekacce bhikkhu dubbhàsitadiññhino honti. Ye te bhikkhave bhikkhu pàcittiyadiññhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaü apanetvà yathàdhammaü kàràpetvà saïghaü upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: 'yaü kho so àvuso bhikkhu àpattiü àpanno, sàssa yathàdhammaü pañikatà. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho pavàreyyà'ti.

26. "(Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavàraõàya) pàñidesanãyaü ajjhàpanno hoti. (Ekacce bhikkhu pàñidesaniyadiññhino honti. Ekacce bhikkhu saüghàdisesadiññhino honti. Ye te bhikkhave bhikkhu pàñidesaniyadiññhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaü apanetvà yathàdhammaü kàràpetvà saïghaü upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: 'yaü kho so àvuso bhikkhu àpattiü àpanno, sàssa yathàdhammaü pañikatà. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho pavàreyyà'ti. Idha pana bhikkhave, - pe - ekacce bhikkhu pàñidesatiyadiññhino honti. Ekacce bhikkhu thullaccaya diññhino honti. - Pe - idha pana bhikkhave - pe - ekacce bhikkhu pàñidesaniyadiñhino honti. Ekacce bhikkhu pàcittiyadiññhino honti - pe - idha pana bhikkhave, - pe - ekacce bhikkhu pàñidesaniyadiññhino honti. Ekacce bhikkhu dukkañadiññhino honti. - Pe - idha pana bhikkhave, - pe - ekacce bhikkhu pàñidesaniya diññhino honti. Ekacce bhikkhu dubbhàsitadiññhino honti. Ye te bhikkhave bhikkhu pàñidesaniyadiññhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaü apanetvà yathàdhammaü kàràpetvà saïghaü upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: 'yaü kho so àvuso bhikkhu àpattiü àpanno, sàssa yathàdhammaü pañikatà yadi saïghassa pattakallaü, saïgho pavàreyyà)'ti.

25 - 28 - Idha pana pàcittiyato yàva dubbhàsitàpattiyà àgatà pàëi vattamàna potthakesu "idha pana bhikkhave bhikkhu tadahu pavàraõàya pàcittiyaü ajjhàpanno hoti pàñidesanãyaü ajjhàpanno hoti" iccàdinà peyyàlamukhena atisaïkhittattà avisadà tasmàmbhehi sukhagahaõatthàya àpattivàravasena "(- )" imehi attaritapadàni pàëinayaü nissàya peyyàlamukhena uddharitàni.

[BJT Page 462] [\x 462/]

27. ("Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavàraõàya) dukkañaü ajjhàpanno hoti. Ekacce bhikkhu dukkañadiññhino honti. Ekacce bhikkhu saïghàdisesadiññhino honti. Ye te bhikkhave bhikkhå dukkañadiññhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaü apanetvà yathàdhammaü kàràpetvà saïghaü upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: 'yaü kho so àvuso bhikkhu àpattiü àpanno, sàssa yathàdhammaü pañikatà, yadi saïghassa pattakallaü, saïgho pavàreyyà'ti. Idha pana bhikkhave, - pe - ekacce bhikkhu dukkañadiññhino honti. Ekacce bhikkhu thullaccaya diññhino honti. - Pe - idha pana bhikkhave - pe - ekacce bhikkhu dukkañadiññhino honti. Ekacce bhikkhu

Pàcittiyadiññhino honti - pe - idha pana bhikkhave, - pe - ekacce bhikkhu dukkañadiññhino honti. Ekacce bhikkhu pàñidesanãyadiññhino honti. - Pe - idha pana bhikkhave, - pe - ekacce bhikkhu dukkañadiññhino honti. Ekacce bhikkhu dubbhàsitadiññhino honti. Ye te bhikkhave bhikkhu dukkañadiññhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaü apanetvà yathàdhammaü kàràpetvà saïghaü upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: 'yaü kho so àvuso bhikkhu àpattiü àpanno, sàssa yathàdhammaü pañikatà. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho pavàreyyà'ti. )

28. "(Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavàraõàya) dubbhàsitaü ajjhàpanno hoti. Ekacce bhikkhu dubbhàsitadiññhino honti. Ekacce bhikkhu saïghàdisesadiññhino honti. Ye te bhikkhave bhikkhå dubbhàsitadiññhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaü apanetvà yathàdhammaü kàràpetvà saïghaü upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: 'yaü kho so àvuso bhikkhu àpattiü àpanno, sàssa yathàdhammaü pañikatà. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho pavàreyyà'ti. Idha pana bhikkhave, tadahu pàvàraõaya dubbhàsitaü ajjhàpanno hoti. Ekacce bhikkhu dubbhàsitadiññhino honti. Ekacce bhikkhu thullaccayadiññhino honti. (- Pe - idha pana bhikkhave) ekacce bhikkhu dubbhàsitadiññhino honti. Ekacce bhikkhu pàcittiyadiññhino honti. (- Pe - idha pana bhikkhave, - pe - ) ekacce bhikkhu dubbhàsitadiññhino honti. Ekacce bhikkhu pàñidesanãya diññhino honti. (- Pe - idha pana bhikkhave, - pe - ) ekacce bhikkhu dubbhàsitadiññhino honti. Ekacce bhikkhu dukkañadiññhino honti. Ye te bhikkhave bhikkhu dubbhàsitadiññhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaü apanetvà yathàdhammaü kàràpetvà saïghaü upasaïkamitvà evamassa vacanãyo: 'yaü kho so àvuso bhikkhu àpattiü àpanno, sàssa yathàdhammaü pañikatà. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho pavàreyyà'ti.

29. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavàraõàya saïghamajjhe udàhareyya: 'suõàtu me bhante saïgho, idaü vatthu pa中àyati, na puggalo. Yadi saïghassa pattakallaü, vatthuü ñhapetvà saïgho pavàreyyà'ti. So evamassa vacanãyo: 'bhagavatà kho àvuso visuddhànaü pavàraõà pa中attà. Sace vatthu pa中àyati, na puggalo, idàneva naü vadehã"ti.

[BJT Page 464] [\x 464/]

30. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavàraõàya saïghamajjhe udàhareyya: 'suõàtu me bhante saïgho, ayaü puggalo pa中àyati, na vatthu. Yadi saïghassa pattakallaü, puggalaü ñhapetvà saïgho pavàreyyà'ti. So evamassa vacanãyo: 'bhagavatà àvuso visuddhàna勺a 1- samaggàna勺a pavàraõà pa中attà. Sace puggalo, pa中àyati, na vatthu, idàneva naü vadehã"ti.

31. "Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavàraõàya saïghamajjhe udàhareyya: 'suõàtu me bhante saïgho. Idaü vatthu ca puggalo ca pa中àyati. Yadi saïghassa pattakallaü, vatthu勺a puggala勺a ñhapetvà saïgho pavàreyyà'ti. So evamassa vacanãyo: 'bhagavatà kho àvuso visuddhàna勺a samaggàna勺a pavàraõà pa中attà. Sace vatthu ca puggalo ca pa中àyati, idàneva taü vadehã"ti. Pubbe ce bhikkhave, pavàraõàya vatthu pa中àyati, pacchà puggalo, kallaü vacanàya. Pubbe ce bhikkhave, [PTS Page 175] [\q 175/] pavàraõàya vatthu ca puggalo ca pa中àyati, pacchà vatthu, kallaü vacanàya. Pubbe ce bhikkhave, pavàraõàya vatthu ca puggalo ca pa中àyati, ta勺e katàya pavàraõàya ukkoñeti. Ukkoñanakaü pàcittiya'nti".

32. Tena kho pana samayena sambahulà sandiññhà sambhattà bhikkhå kosalesu janapadesu a中atarasmiü àvàse vassaü upagacchiüsu. Tesaü sàmantà a中e bhikkhå bhaõóanakàrakà kalahakàrakà vivàdakàrakà bhassakàrakà saïghe adhikaraõakàrakà vassaü upagacchiüsu: " mayaü tesaü bhikkhånaü vassaü vutthànaü pavàraõàya pavàraõaü ñhapessàmà"ti. Assosuü kho te bhikkhå "amhàkaü kira sàmantà a中e bhikkhå bhaõóanakàrakà kalahakàrakà vivàdakàrakà bhassakàrakà saïghe adhikaraõakàrakà vassaü upagatà "mayaü tesaü bhikkhånaü vassaü vutthànaü pavàraõàya pavàraõaü ñhapessàmà"ti. Kathannu kho amhehi pañipajjitabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü.

33. "Idha pana bhikkhave, sambahulà sandiññhà sambhattà bhikkhå a中atarasmiü àvàse vassaü upagacchanti. Tesaü sàmantà a中e bhikkhå bhaõóanakàrakà kalahakàrakà vivàdakàrakà bhassakàrakà saïghe adhikaraõakàrakà vassaü upagacchanti: "mayaü tesaü bhikkhånaü vassaü vutthànaü pavàraõàya pavàraõaü ñhapessàmà"ti. Anujànàmi bhikkhave, tehi bhikkhåhi dve tayo uposathe càtuddasike kàtuü 'kathaü mayaü tehi bhikkhåhi pañhamataraü pavàreyyàmà'ti".

34. "Te ce bhikkhave, bhikkhå bhaõóanakàrakà kalahakàrakà vivàdakàrakà bhassakàrakà saïghe adhikaraõakàrakà taü àvàsaü àgacchanti, tehi bhikkhave, àvàsikehi bhikkhåhi lahuü lahuü sannipatitvà pavàretabbaü. Pavàretvà vattabbà: 'pavàrità kho mayaü àvuso. Yathàyasmantà ma中anti, tathà kàrontu'ti".

1. "Visuddhànaü" iti marammakkharapotthake na dissate

[BJT Page 466] [\x 466/]

35. "Te ce bhikkhave, bhikkhå bhaõóanakàrakà kalahakàrakà vivàdakàrakà bhassakàrakà saïghe adhikaraõakàrakà asaüvihità taü àvàsaü àgacchanti, tehi bhikkhave, àvàsikehi bhikkhåhi àsanaü pa中apetabbaü. Pàdodakaü pàdapãñhaü pàdakañhalikaü upanikkhipitabbaü. Paccugantavà pattacãvaraü pañiggahetabbaü pànãyena pucchitabbà. 1Te saüvikkhitvà 2nissãmaü gantvà pavàretabbaü. Pavàretvà vattabbà: 'pavàrità kho mayaü avuso, yathàyasmantà ma中anti, tathà karontu'ti. Eva勺etaü labhetha, iccetaü kåsalaü. No ce labetha,àvàsikena bhikkhave, bhikkhunà byattena pañibalena àvàsikà bhikkhå àpetabbà: 'suõannu me àyasmantà àvàsikà, yadàyasmantànaü pattakallaü, idàni uposathaü kareyyàma. Patimokkhaü uddiseyyàma. [PTS Page 176] [\q 176/] àgame kàëe pavàreyyàmà'ti.

36. "Te ce bhikkhave, bhikkhå bhaõóanakàrakà kalahakàrakà vivàdakàrakà bhassakàrakà saïghe adhikaraõakàrakà te bhikkhå, evaü vadeyyu: 'sàdhàvuso, idàneva no pavàrethà'ti. Te evamassu vacanãyà: 'anissarà kho tumhe àvuso amhàkaü pavàraõàya. Na tàva mayaü pavàreyyàmà'ti.

37. "Te ce bhikkhave, bhikkhå bhaõóanakàrakà kalahakàrakà vivàdakàrakà bhassakàrakà saïghe adhikaraõakàrakà taü kàëaü anuvaseyyuü, àvàsikena bhikkhave, bhikkhunà 3byattena pañibalena àvàsikà bhikkhå àpetabbà: 'suõantu me àyasmantà àvàsikà, yadàyasmantànaü pattakallaü, idàni uposathaü kareyyàma. Pàtimokkhaü uddiseyyàma. âgame juõhe pavàreyyàmà'ti.

38. "Te ce bhikkhave, bhikkhu bhaõóanakàrakà kalahakàrakà vivàdakàrakà bhassakàrakà saïghe adhikaraõakàrakà te bhikkhå, evaü vadeyyuü: 'sàdhàvuso, idàneva no pavàrethà'ti. 4- Te evamassu vacanãyà: 'anissarà kho tumhe àvuso amhàkaü pavàraõàya. Na tàva mayaü pavàreyyàmà'ti.

39. "Te ce bhikkhave, bhikkhu bhaõóanakàrakà kalahakàrakà vivàdakàrakà bhassakàrakà saïghe adhikaraõakàrakà tampi juõhaü anuvaseyyuü, tehi bhikkhave, bhikkhåhi sabbeheva àgame juõhe komudiyà càtumàsiniyà akàmà pavàreyyàmà'ti.

40. "Tehi ce bhikkhave, bhikkhuhi pavàriyamàne gilàno agilànassa pavàraõaü ñhapeti. So evamassa vacanãyo: 'àyasmà kho gilàno; gilàno ca ananuyogakkhamo vutto bhagavatà. âgamehi àvuso yàva arogo hosi. ârogo àkaïkhamàno codessasã'ti. Evaü ce vuccamàno codeti, anàdariye pàcittiyaü.

1. "Paripucchitabbà" machasaü

2. "Vikkhipàpetvà"ti ekacce, àcikkhitvà "ti a中e

3. "âvàsikena bhikkhunà" machasaü to vi ma nu pa

4. "Pavàreyyàthàti" machasaü

[BJT Page 468] [\x 468/]

41. "Tehi ce bhikkhave, bhikkhåhi pavàriyamàne agilàno gilànassa pavàraõaü ñhapeti, so evamassa vacanãyo: 'ayaü kho àvuso bhikkhu gilàno. Gilàno ca ananuyogakkhamo vutto bhagavatà. âgamehi àvuso yàvayaü bhikkhu arogo hoti. ârogaü àkaïkhamàno codessasã'ti. Eva勺e vuccamàno codeti, anàdariye pàcittiyaü.

42. "Tehi ce bhikkhave, bhikkhåhi pavàriyamàne gilàno gilànassa pavàraõaü ñhapeti, so evamassa vacanãyo: 'àyasmantà kho gilànà. Gilàno ca ananuyogakkhamo vutto bhagavatà. âgamehi àvuso yàva arogà hotha. ârogo arogaü àkaïkhamàno codessasã'ti. Evaü ce vuccamàno codeti, anàdariye pàcittiyaü.

43. "Tehi ce bhikkhave, bhikkhåhi pavàriyamàne agilàno agilànassa pavàraõaü ñhapeti. Ubho saïghena samanuyu大itvà samanugàhitvà samanubhàsitvà 1- yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabba"nti.

44. Tena kho pana samayena sambahulà sandiññhà sambhattà [PTS Page 177] [\q 177/] bhikkhå kosalesu janapadesu a中atarasmiü àvàse vassaü upagacchiüsu. Tesaü samaggànaü sammodamànànaü avivadamànànaü viharataü a中ataro phàsuvihàro adhigato hoti. Atha kho tesaü bhikkhånaü etadahosi: "amhàkaü kho samaggànaü sammodamànànaü avivàdamànànaü viharataü a中ataro phàsuvihàro adhigato. Sace mayaü idàni pavàressàma, siyàpi bhikkhå pavàretvà càrikaü pakkameyyuü. Evaü mayaü imamhà phàsuvihàrà paribàhirà bhavissàma. Kathannu kho amhehi pañipajjitabba"nti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü.

45.

Idha pana bhikkhave, sambahulà sandiññhà sambhattà bhikkhå a中atarasmiü àvàse vassaü upagacchanti, tesaü samaggànaü sammodamànànaü avivadamànànaü viharataü a中ataro phàsuvihàro adhigato hoti. Tatra ce bhikkhånaü evaü hoti: "amhàkaü kho samaggànaü sammodamànànaü avivàdamànànaü viharataü a中ataro phàsuvihàro adhigato. Sace mayaü idàni pavàressàma, siyàpi bhikkhå pavàretvà càrikaü pakkameyyuü. Evaü mayaü imamhà phàsuvihàrà paribàhirà bhavissàmà'ti.

1. "Samanubhàsitvà" iti ekaccesu sihalakkharapotthakesu ca marammakkhara potthake ca na dissate.

[BJT Page 470] [\x 470/]

46. "Anujànàmi bhikkhave, tehi bhikkhåhi pavàraõàsaïgahaü kàtuü. Eva勺a pana bhikkhave, kàtabbo: sabbeheva ekajjhaü sannipatitabbaü. Sannipatitvà vyattena bhikkhunà pañibalena saïgho àpetabbo:

47. "Suõàtu me bhante saïgho amhàkaü samaggànaü sammodamànànaü avivadamànànaü viharataü a中ataro phàsuvihàro adhigato. Sace mayaü idàni pavàressàma, siyàpi bhikkhu pavàretvà càrikaü pakkameyyuü. Evaü mayaü imamhà phàsuvihàrà paribàhirà bhavissàma. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho pavàraõàsaïgahaü kareyya. Idàni uposathaü kareyya. Pàtimokkhaü uddiseyya. âgame 1- komudiyà càtumàsiniyà pavàreyya. Esà 兀tti"

48. "Suõàtu me bhante saïgho amhàkaü samaggànaü sammodamànànaü avivadamànànaü viharataü a中ataro phàsuvihàro adhigato. Sace mayaü idàni pavàressàma, siyàpi bhikkhå pavàretvà càrikaü pakkameyyuü. Evaü mayaü imamhà phàsuvihàrà paribàhirà bhavissàma. Saïgho pavàraõàsaïgahaü karoti, idàni uposathaü karissati, pàtimokkhaü uddisissati. âgame komudiyà càtumàsiniyà pavàressati. Yàssàyasmato khamati pavàraõàsaïghahassa karaõaü. Idàni uposathaü karissati, pàtimokkhaü uddisissati. âgame komudiyà càtumàsiniyà pavàressati. So tuõhassa yassa nakkhamati, so bhàseyya"

49. "Kato saïghena pavàraõàsaïgaho idàni uposathaü karissati, pàtimokkhaü uddisissati. âgame komudiyà càtumàsiniyà pavàressati. 'Khamati saïghassa tasmà tuõhi evametaü dhàrayàmã"ti.

50. "Tehi ce bhikkhave, bhikkhåhi kate pavàraõàsaïgahe a中ataro bhikkhu evaü vadeyya: 'icchàmahaü àvuso janapadacàrikaü pakkamituü, atthi me janapade karaõiya'nti. So evamassa vacanãyo: 'sàdhàvuso, pavàretvà gacchàhã'ti.

51. "So [PTS Page 178] [\q 178/] ce bhikkhave, bhikkhu pavàrayamàno a中atarassa bhikkhuno pavàraõaü ñhapeti. So evamassa vacanãyo: 'anissaro kho me tvaü àvuso pavàraõàya. Na tàvàhaü pavàressàmi'ti. Tassa ce bhikkhave, bhikkhuno pavàrayamànassa a中ataro bhikkhå pavàraõaü ñhapeti 2ubho saïghena samanuyu大itvà samanugàhitvà samanubhàsitvà yathàdhammaü kàràpetabbà.

1. "âgame juõahe" machasaü

2. "òhapeti tassa bhikkhuno" machasaü to vi [PTS] ja vi to vi

[BJT Page 472] [\x 472/]

52. "So ce bhikkhave, bhikkhu janapade taü karaõãyaü tãretvà punadeva antokomudiyà càtumàsiniyà taü àvàsaü àgacchati, tehi ce bhikkhave, bhikkhåhi pavàriyamàne a中ataro bhikkhu tassa bhikkhuno pavàraõaü ñhapeti, so evamassa vacanãyo: 'anissaro kho me tvaü àvuso pavàraõàya, pavàrito aha'nti. Tehi ce bhikkhave, bhikkhåhi pavàriyamàne so bhikkhu a中atarassa bhikkhuno pavàraõaü ñhapeti, ubho saïghena samanuyu大itvà samanugàhitvà samanubhàsitvà yathàdhammaü kàràpetvà saïghena pavàretabba"nti.

Pavàraõakkhandheko niññhito catuttho

Tassa uddànaü: -

1. Vassaü vutthà kosalesu àgamma 1- santhudassanaü, 2-

Aphàsu 3- pasusaüvàsaü a中ama中ànulomatà.

2. Pavàrentàsane 4- dve ca kammaü 5- gilànaàtakà,

Ràjà corà ca dhuttà ca bhikkhåpaccatthikà tathà.

3. Pa勺a catu tayo dveko àpanno vemati sarã,

Sabbo saïgho vematiko bahu samà ca 6- thokikà.

4. âvàsikà càtuddaso 7- liïgasaüvàsakà ubho,

Gantabbaü na nisinnàya 8- chandadàne pavàraõà 9-

5. Savarehi khepità megho antarà ca pavàraõà,

Na karonti 10- puramhàkaü 11- aññhapità ca bhikkhuno.

6. Kimhi càti 12- katama勺a diññhena sutasaükayà 13-,

Codako cuditako ca thullaccaya 14- vatthu bhaõóanaü, 15-

Pavàraõà 16- saïgaho ca anissaro pavàrayeti 17-

Immahi khandhake vatthu chacattàrisà.

1. "Agamuü" machasaü 2. "Satthuü dassanaü" a vi 3. "Aphàsuü" machasaü 4. "Pavàrentà paõàma勺a" machasaü "paõàme ca" [PTS]

5. "Kamma" to vi ma nu pa 6. "Bahusamàna" a vi to vi ja vi

7. "Càtuddasa" machasaü "catuddasà" [P T S] to vi

8. "Nisinnàya" to vi ma nu pa 9. "Chandadàna pavàraõà" itipi

10. "Na icchanti" machasaü 11. "Punamhàkaü" ma nu pa to vi

12. "Kimahicàti" machasaü 13. "Sutasaükàya" machasaü

14. "Thullaccayaü" a vi machasaü ja vi 15. "Thullaccayaüca bhaõóanaü" nu pa to vi 16. "Pavàraõassa" ma nu pa to vi 17. "Pavàreti" ma nu pa to vi "pavàraõà" ja vi